BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET DATO FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDLEDNING... 2 MÅL OG SAMARBEJDE DET GODE SKOLELIV DIALOGFORUM... 2 SKOLESTRUKTUR OG UNDERVISNING SKOLESTRUKTUREN UNDERVISNINGEN Timefordelingsplan Specialundervisning på skolen Undervisningstilbud i 10. klasse Skolefritidsordning Undervisning af tosprogede Undervisning i fritiden INDSKRIVNING OG KLASSEDANNELSE PÅ GLOSTRUP SKOLE Kriterier for fordeling til undervisningsstedernes børnehaveklasser Klassedannelse på undervisningsstedet Optagelse af elever fra andre kommuner... 8 ØKONOMISKE RAMMER BUDGETFORHOLD... 8 ANDRE FORHOLD HENVISNING TIL UNDERVISNING PÅ ANDRE SKOLER SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FØRSKOLEALDEREN LÆSEPLANER FERIEPLAN OG AKTIVITETER Ferie og fridage i skoleåret Lejrskole Regler for vandaktiviteter Idrætsdage KONFIRMATIONSFORBEREDELSE SKOLEBIBLIOTEKSORDNING OVERENSKOMSTER YDELSE AF VEDERLAG OG DIÆTER HOSPITALSUNDERVISNING BRUGERBETALING, DONATION OG SPONSORERING SKOLESTART I GLOSTRUP UDSKOLING VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER TIL SKOLEBESTYRELSEN Side 1 af 11

2 Indledning Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen og skolens leder. I henhold hertil fastlægger kommunalbestyrelsen mål og rammer for Glostrup Kommunes skolevæsen og kan ved konkrete beslutninger fastsætte nærmere retningslinjer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende kommunens skolevæsen fremgår af dette bilag til styrelsesvedtægten. Mål og samarbejde 1. Det gode skoleliv Børne- og Skoleudvalget har 20. marts 2013 vedtaget publikationen Det gode skoleliv, der fungerer som et pejlemærke for de politiske visioner og forventninger til Glostrups skolevæsen. 2. Dialogforum Børne- og Skoleudvalget har 24. oktober 2012 vedtaget oprettelsen af Dialogforum med tre årlige møder mellem relevante aktører og politikere på dagtilbuds-, skole- og klubområdet. Dialogforum sikrer udvikling gennem dialog og har til formål at bidrage til sammenhæng på det samlede børne- og ungeområdet i Glostrup. Skolestruktur og undervisning 3. Skolestrukturen Skolevæsenet omfatter én selvstændig skole med ét skoledistrikt. Derudover består skolevæsenet af et ungdomscenter med 10. klasse, ungdomsskole og ungdomsklub samt en musikskole. Ungdomscenteret, herunder Musikskolen modtager børn og unge fra hele kommunen. I nedenstående tabel fremgår skolernes omfang mht. antal klassetrin, skolefritidsordning mv. Skolekode /afd.nr / Skolens navn klasse klasse 10. klasse Specialundervisning SFO Glostrup Skole, Nordvang Side 2 af 11

3 / Glostrup Skole, Ejby Glostrup Skole, Skovvang / Glostrup Skole, Vestervang / Glostrup Skole, Søndervang / Ungdomscenteret i Glostrup Kommunen driver ligeledes hospitalsskolerne for børn og unge indlagt på Glostrup Hospital: SKOLEN og QU-skolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Hospitalsskolerne er organiseret som et 6. undervisningssted under Glostrup Skole. 4. Undervisningen 4.1 Timefordelingsplan Som følge af folkeskolereformen er den tidligere beslutning i punkt 4.1 ikke længere relevant, da reformens minimumstimetal overstiger summen af de nuværende vejledende timetal. Jf. beslutning om Glostrup Skoles udskoling punkt 17 vil enkeltfags timetal variere afhængig af udskolingslinje. Punkt 4.1 udgår. Nedenstående er besluttet i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2010: Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2010 besluttet, at elevernes undervisningstimetal skal udvides over en periode på fire år, så det i skoleåret 2013/14 ligger på niveau med ministeriets vejledende plan. Således vil eleverne i Glostrup modtage 120 klokketimer mere i deres skoletid (1.-9. klasse), end de gør nu (skoleåret 2009/10). På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en ny timefordelingsplan gældende fra skoleåret 2010/11 med fuldt gennemslag fra skoleåret 2013/14 Der tilføres ugentligt 1 lektion på 1 klassetrin, henholdsvis 8., 7., 6. og 5. klassetrin (i nævnte rækkefølge), over en fireårig periode, så elevernes timetal i 2013/14 ligger på ministeriets vejledende timetal. Ræsonnementet er, at flest mulige elever hurtigst muligt får glæde af det udvidede timetal. Fra skoleåret 2010/11 vil opjusteringen fungere som følger: - Børnehaveklasse og 1. klasse vil opleve den fulde effekt af den nye plan med 1 lektion mere om ugen fra 5. til 8. klasse - Nuværende 2. og 3. klasse få gavn af udvidelsen i 6., 7. og 8. klasse - Nuværende 4. og 5. klasse vil få gavn af udvidelsen i 7. og 8. klasse - Nuværende 6. og 7. klasse vil få gavn af udvidelsen i 8. klasse - Nuværende 8. og 9. klasse vil ikke få udbytte af opjusteringen Det er skolebestyrelsernes ansvar, at det øgede timetal bliver opfyldt. Endvidere er det skolebestyrelsernes opgave at beslutte, i hvilke fag og i hvilke fagblokke den ekstra time på hvert klassetrin skal ligge. Side 3 af 11

4 4.2 Specialundervisning på skolen Årligt vurderer Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Center for Dagtilbud og Skole og skolelederen behovet for specialundervisning og udarbejder på den baggrund et forslag til fordeling af specialundervisning. Skolebørn indstilles til pædagogisk psykologisk vurdering af skolens leder i samråd med forældrene. PPR iværksætter og udarbejder forslag til foranstaltninger. I sjældne tilfælde bevilges støttepædagog i SFO ved overgang fra 0. til 1. klasse. Glostrup-elever og udenbys elever visiteres som hovedregel en gang årligt til special- og modtageklasser. Visitation til specialklasser sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Den årlige visitering foretages i januar/februar, hvor specialundervisningen for det kommende år og ressourceforbruget hertil planlægges. Følgende kriterier gælder: 1. Kommunens egne elever går forud for elever fra andre kommuner 2. Der kan reserveres 1 plads (i forhold til vejledende specialklassekvotienter og modtageklassekvotienter) i hver specialklasse og modtageklasse til Glostrup-elevers optagelse uden for visitationsrunden Nedenstående kvotienter i specialklasser er vejledende, ligesom klassernes fysiske placering, når de er angivet. I-klassen (kan oprettes jf. kommunalbestyrelsens beslutning DATO. Glostrup Skole skal tydeligt oplyse, hvilket tilbud, der oprettes til denne målgruppe for det pågældende skoleår) 6 elever Målgruppen er skolebegyndere mellem 6 og 8 år. Eleverne kan have emotionelle, adfærdsmæssige eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Formålet er: - At give eleverne en blid skolestart og konkret undervisning - At foretage observation, afdækning og udredning i løbet af skoleåret til brug for vurdering af videre skoleplacering Specialklasserækken Yngstegruppen klasse: 8 elever Mellemgruppen klasse: 8 elever Ældstegruppen klasse (Præcisering: 10. klasses afgangsprøve tilbydes ikke): 8 elever Målgruppen er elever med forsinket eller mangelfuld udvikling på flere områder. De tre grupper dækker til sammen hele skoleforløbet. Formålet er: - At eleven tilegner sig indsigt, kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer for at kunne udvikle sig alsidigt og personligt. Læseklasserne LÆS klasse: 9 elever LÆS klasse (Præcisering: 10. klasses afgangsprøve tilbydes ikke): 12 elever Side 4 af 11

5 Målgruppen er normaltbegavede elever, der trods omfattende specialpædagogiske foranstaltninger stadig har udtalte læse-skrivevanskeligheder, fortrinsvis af dyslektisk karakter. Formålet er: - At forbedre elevens læse-skrivefærdighed - At lære eleven at kompensere for sit handicap - At øge elevens selvværd og trivsel Katamaranen klasse: 8 elever Målgruppen er normaltbegavede elever med faglige vanskeligheder begrundet i socioemotionelle problemer. Formålet er: - At skabe rammer for eleverne, så de kan udnytte deres ressourcer - Gennem en nærmere kontakt med barn og familie at afhjælpe de socio-emotionelle vanskeligheder eren Målgruppen er normaltbegavede elever med faglige og/eller sociale vanskeligheder. Tilbuddet indeholder både almen undervisning og socialpædagogiske aktiviteter. Formålet er: - At gøre eleverne klar til 9. klasses afgangsprøver - At gøre eleverne i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse - At øge elevernes mulighed for på alle måder at indgå i uddannelsesmæssige og sociale sammenhænge Gruppeordninger for ADHD Gruppen på Vestervang klasse: 8 elever To grupper på Skovvang klasse: 2 x 8 elever Målgruppen er elever i vanskeligheder inden for opmærksomhed, koncentration og impulsivitet. Tilbuddet er et heltidstilbud med både skole- og fritidsdel. Formålet er: - Gennem forudsigelighed og tydelig struktur at skabe overblik og rum til at eleven kan udnytte sit potentiale for læring - At træne elevens sociale kompetencer og evne til konflikthåndtering Gruppeordninger for autisme Gruppen på Vestervang klasse: 8 elever To grupper på Skovvang klasse: 2 x 8 elever Målgruppen er elever inden for autismespektret præget af vanskeligheder af social og kommunikativ karakter, overfølsomhed over for sanseindtryk og stereotyp adfærd. Tilbuddet er et heltidstilbud med både skole- og fritidsdel. Formålet er: - Gennem rutine, struktur, tydelighed og visualisering at skabe rammer for at eleven kan udnytte sit potentiale for læring - At træne elevens kompetencer til at sætte sig i andres sted og deltage i sociale fællesskaber Side 5 af 11

6 Modtageklasser Modtageklasse 1 på Nordvang for de yngre elever. Eleverne undervises 25 lektioner om ugen. Modtageklasse 3 på Nordvang for de ældre elever. Eleverne undervises 28 lektioner om ugen. Målgruppen er tosprogede elever, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at kunne starte i en almindelig klasse. Eleverne bliver delt op med hensyntagen til aldersfordeling og faglige forudsætninger i elevgruppen. Eleverne kan være i aldersgruppen 7-17 år. Formålet er: - Det faglige mål for modtageklassen er at tilføre børnene de sproglige og faglige kundskaber, der skal til for at kunne fungere i en almindelig klasse Se endvidere afsnittet om Undervisning af tosprogede. 4.3 Undervisningstilbud i 10. klasse Undervisning i 10. klasse varetages af Ungdomscenteret i Glostrup med egen leder og bestyrelsen. 10. klasse er et selvstændigt etårigt undervisningstilbud, der tilbydes alle elever i kommunen. Desuden optages elever fra andre kommuner. Den ugentlige undervisningstid for eleverne er mindst 28 timer. Eleverne tilbydes et antal forskellige temaprojekter, der er afhængig af det forventede antal elever. Kommunens 9. klasseelever og forældre inviteres hvert år til præsentation af 10. klassens tilbud om temaprojekter. Eleverne modtager obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk. Endvidere tilbydes valgfrie undervisningstilbud, der skal give mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk. 4.4 Skolefritidsordning Glostrup Kommune har pladsgaranti til skolefritidsordninger (SFO), og elever, der optages på Glostrup Skole efter reglerne for optagelse i normalklasser, specialundervisning og undervisning i modtageklasser, kan optages i skolefritidsordning på det undervisningssted, hvor indskrivning er bevilget. 4.5 Undervisning af tosprogede Formålet med indsatsen over for de tosprogede børn og unge i Glostrup Kommune er, at de udvikler en sproglig og kulturel kompetence, som giver dem mulighed for aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund. I Glostrup er der en række tilbud for tosprogede elever: Modtageklasser Der er to slags modtageklasser i Glostrup Kommune. Klasserne dækker skoleforløbet fra 1-9. klasse. Det faglige mål for modtageklassen er at tilføre børnene de sproglige og faglige kundskaber, der skal til for at kunne fungere i en almindelig klasse. Eleverne tilbydes basisundervisning i dansk. Undervisningen giver eleverne et elementært ordforråd samt kendskab til det danske lydsystem og den danske grammatik. Skolens øvrige fag indgår tværfagligt i undervisningen. Udover basisundervisningen lægges der vægt på, at eleverne får et kendskab til den danske kultur, herunder danske normer og omgangsformer. Det kulturelle kendskab skal hjælpe dem i mødet med danske kammerater. Side 6 af 11

7 Eleven udsluses til en almindelig klasse, når klassens lærere vurderer, at eleven sprogligt, fagligt og socialt vil kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Eleverne udsluses normalt i enkelte fag først. Se endvidere afsnittet om Specialundervisning på skolen. Sprogcentre På alle fire undervisningssteder er der afsat timer til et sprogcenter, hvor de tosprogede elever, der går i almindelig klasse kan få supplerende faglig undervisning i dansk og andre fag. Skolestart Inden skolestart testes børnene i dagsinstitutionen for at sikre, at børn med sproglige vanskeligheder får den rigtige skoleplacering. 4.6 Undervisning i fritiden Skolebestyrelsen beslutter, i hvilket omfang Glostrup Skole tilbyder undervisning i fritiden. 5. Indskrivning og klassedannelse på Glostrup Skole Inden for nedenstående rammer fastsætter skolebestyrelsen principper for optagelse af elever, herunder elevernes flytning mellem undervisningsstedernes normalklasser. 5.1 Kriterier for fordeling til undervisningsstedernes børnehaveklasser Fordeling til undervisningsstederne foretages ud fra følgende objektive kriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Klassestørrelsen ved alle undervisningssteder skal være i samme størrelsesorden med et maksimum på 28 elever 2. Børn i særlige situationer, som PPR eller sagsbehandler retter henvendelse om, kan få fortrinsret til et undervisningssted 3. Der skal være ligelig fordeling af børn med sproglige vanskeligheder på undervisningsstederne 4. Børn med ældre søskende på undervisningsstedet 5. Nærmest boende børn optages først dog skal alle børnenes samlede skolevej være mindst mulig 6. Kønsfordelingen skal være så lige som mulig Skolebestyrelsen fastsætter principper for den endelige klassedannelse og sammensætning inden for det enkelte undervisningssted. Denne endelige klassedannelse og sammensætning sker på baggrund af erfaringerne fra børnenes tidligere daginstitutioner. Skolen kan klassedanne frem til sommerferien. 5.2 Klassedannelse på undervisningsstedet Skolebestyrelsen fastsætter principper for klassedannelse og klassesammenlægning/- nedlæggelse inden for hvert undervisningssted. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende rammer der for: 1. På alle klassetrin planlægges ud fra lovens maksimum på 28 elever i hver klasse Side 7 af 11

8 2. Fordelingen af børnehaveklasser er 1 klasse i Ejby og 2 klasser på hhv. Vestervang, Skovvang, Søndervang og Nordvang. Beslutning om yderligere oprettelse, sammenlægning og nedlæggelse af børnehaveklasser træffes af Børne- og Skoleudvalget efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen 3. Beslutning om klassesammenlægning/-nedlæggelse træffes af den overordnede skoleledelse i samarbejde med den lokale ledelse 4. Skoleledelsens beslutninger om klassedannelse og klassesammenlægninger/- nedlæggelser kan ikke appelleres til kommunalbestyrelsen 5.3 Optagelse af elever fra andre kommuner Elever fra andre kommuner kan optages på Glostrup Skole ud fra følgende kriterier: 1. Hvis der er færre end 25 elever i klassen, der søges overflytning til 2. Hvis en klasse søges af elever både inden for og uden for kommunegrænsen, går elever fra Glostrup Kommune forud for elever fra andre kommuner 3. Glostrup-elever med fysisk handicap går forud for andre elever i det omfang, at handicappets art og skolens indretning betinger det også selv om klassekvotienten overstiger 25 elever 4. Søskende til elever på undervisningsstedet går forud for andre også selvom andre elever bor tættere på undervisningsstedet 5. Nærmere boende elever går forud for fjernere boende elever Økonomiske rammer 5. Budgetforhold Kommunalbestyrelsen har 12. februar 2014 vedtaget ressourcetildelingsmodel for Glostrup Skole. Andre forhold 6. Henvisning til undervisning på andre skoler Pædagogisk Psykologisk Rådgivning forestår henvisning og visitation til vidtgående specialundervisning. Glostrup Kommune er en del af KFS, Koordinerende Funktion for Specialundervisning, og har egne tilbud i form af gruppeordninger og skole- og dagbehandlingstilbuddet Ejbyhus. 7. Specialpædagogisk bistand i førskolealderen Småbørn (0-6 år) indstilles til pædagogisk psykologisk vurdering af forældrene i samråd med personalet i daginstitutionen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ledelse deltager i visitationen til støttepædagog i dagtilbud. Side 8 af 11

9 Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings opgave at udarbejde forslag til foranstaltninger og at hjælpe med at få foranstaltninger iværksat. Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings medarbejdere råder og vejleder både børn, forældre og professionelle. 8. Læseplaner Glostrup Kommune følger ministeriets vejledende læseplaner. For specialklassernes læseplaner henvises til beslutning i kommunalbestyrelsen 14. juni Ferieplan og aktiviteter 9.1 Ferie og fridage i skoleåret Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om ferier og fridages placering i skoleåret, jf. folkeskolelovens 15. Lørdage, søndage og helligdage er fridage. I ganske særlige tilfælde kan undervisning foregå lørdage. 9.2 Lejrskole Skolen kan afholde ekskursioner med overnatning, herunder hytteture og lejrskoler. Ved overnatning skal der mindst deltage to ansatte blandet det pædagogiske personale. 9.3 Regler for vandaktiviteter Børne- og Skoleudvalget har 20. maj 2003 vedtaget regler for badning fra/i åben strand, badesøer, offentlige svømmehaller og friluftsbade med livreddere. Reglerne er gældende for alle enheder under Center for Dagtilbud og Skole, inkl. Ejbyhus. I tillæg hertil har kommunalbestyrelsen 9. juni 2004 besluttet vejledende regler for aktivitet i og omkring vand. Reglerne skal: - Behandles i alle enheders bestyrelser og evt. optages som gældende - Genbehandles årligt af bestyrelserne - Efter bestyrelsens behandling beskrives i enhedens årlige indberetning 9.4 Idrætsdage Skolen kan afholde idrætsdage. 10. Konfirmationsforberedelse Skolebestyrelsen træffer beslutning om konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens Skolebiblioteksordning Skolens læringscenter er omdrejningspunktet for udviklingen af undervisningen med henblik på at skabe gode læringsmiljøer for eleverne og optimal undervisning på skolen. Skolens læringscenter er organiseret således, at der på hver skole findes et læringscenter som også fungerer som skolebibliotek. Side 9 af 11

10 Læringscenteret stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, informerer om nye undervisningsmaterialer og den nyeste publicerede forskning til brug for skolens udvikling. 12. Overenskomster Glostrup Kommune er en del af KFS, Koordinerende Funktion for Specialundervisning. Derudover har kommunen eget skole- og dagbehandlingstilbud, Ejbyhus, og overenskomst med Gladsaxe Kommunes Bøgestrømmen samt med Region Hovedstaden om varetagelse af hospitalsundervisning. 13. Ydelse af vederlag og diæter I Glostrup Kommune ydes fast vederlag til forældrerepræsentanterne. Dette udgør kr./årligt, og alt arbejde i regi af skolebestyrelsen er indeholdt heri. Elevrepræsentanter ydes diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, pr. møde 100 kr. (200 kr. for møder over 4 timer). Kommunalbestyrelsen kan bevilge en diæt, såfremt der er tale om en ekstra omfattende opgave for skolebestyrelsen. 14. Hospitalsundervisning Glostrup Kommune varetager undervisning af børn og unge indlagt på Glostrup Hospital. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med regionerne herom. 15. Brugerbetaling, donation og sponsorering Kommunalbestyrelsen har 14. maj 1997 vedtaget regler for brugerbetaling, donation og sponsorering. 16. Skolestart i Glostrup Kommunalbestyrelsen har 14. april 2004 vedtaget principper for skolestart i Glostrup Kommune. 17. Udskoling Kommunalbestyrelsen har 16. januar 2013 vedtaget rammerne for et nyt udskolingstilbud på Glostrup Skole. Side 10 af 11

11 18. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har 25. februar 2014 aftalt regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Kompetencen til at igangsætte valg mv. er delegeret til direktør 2. Side 11 af 11

BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET 11. JUNI 2014 FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN

BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET 11. JUNI 2014 FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT VEDTAGET 11. JUNI 2014 FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDLEDNING...2 MÅL OG SAMARBEJDE...2 1. DET GODE SKOLELIV...2 2. DIALOGFORUM...2 SKOLESTRUKTUR OG UNDERVISNING...2 3.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2013/2014 1 Forord Bilaget til Styrelsesvedtægten beskriver: Hvidovre Kommunes skolestruktur Rammerne for og omfanget af undervisningstilbuddet på Hvidovre

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur... 4 1.1 Antal skoler... 4 1.2 Skoledistrikter... 4 1.2.1 Optag i anden

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Revideret august 2014 som følge af skolereformen Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skoleafdelingen Dragør kommune Styrelsesvedtægt Dragør kommunes skolevæsen og SFO 26-01-2015 Skoleafdelingen Dragør kommune Indhold Introduktion...3 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3 1. Sammensætning...3 2. Valg...4 3. Stemmeret og konstituering...5

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen BILAG 1: SKOLESTRUKTUR 1 A. SKOLERNES DISTRIKTSOPDELING, KLASSETRIN OG OMFANG Note: Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre omlægninger af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning af

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering Folkeskolen Kompetencens placering Bemærkninger Uddelegering af rådmandens kompetence Overordnet ansvar for folkeskolen for drift af folkeskolen Jvf. Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt folkeskolen for opfyldelse

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Billund Kommunes. skolevæsen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes skolevæsen Gældende fra 1. august 2012 Godkendt af Byrådet den 13.11 2012 Generelt Billund Kommunes Skolevæsen er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 360 af 19. maj 2004, lov nr. 477 af

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING

Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler UNDERVISNINGENS ORDNING Bilag til Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen... 2 1. KOMMUNENS SKOLESTRUKTUR, antal skoler.... 2 2. UNDERVISNINGENS ORDNING... 5 3. ANDRE FORHOLD... 6 4. SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten

Læs mere

Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau

Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau 28. maj 2010 Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2010 gennemført en undersøgelse af udviklingen i det konkrete serviceniveau i folkeskolen fra skoleåret

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26.

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 Sammenskrivningen indeholder både de ændringer i lov nr. 1640, som

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skole- og Kulturafdelingen Dragør Kommune

Styrelsesvedtægt. Dragør kommunes skolevæsen og SFO Skole- og Kulturafdelingen Dragør Kommune Styrelsesvedtægt Dragør kommunes skolevæsen og SFO 19-05-2016 Skole- og Kulturafdelingen Dragør Kommune Indhold Introduktion...3 Kapitel 1 Skolebestyrelsen...4 1. Sammensætning...4 2. Valg...5 3. Stemmeret

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere