De 3 fartøjer til befrielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 3 fartøjer til befrielsen"

Transkript

1 De 3 fartøjer til befrielsen Tenga Tulku ordinerer Lama Tendar som munk i Kathmandu, marts 1984 Mula-sarvasti-vada Munke- og nonne-ordenen, som er en vigtig institutionel del af Karma Kadjy traditionen, hedder Mula-sarvasti-vada på sanskrit og er verdens ældste broderskab af munke og nonner. Det er en lang historie om buddhismens klostervæsen, men Mulasarvastivada er kort sagt ældre end Thera-vada, som er den Sydlige Buddhismes munkeog nonne-orden, skønt begge traditioner kan føres tilbage til Buddha Sakyamuni selv. Det karakteristiske træk ved kloster-traditionen er de mange løfter, som de glade munke og nonner tager. Munkene har 253, nonnerne 360 løfter, som bevirker, at de kan være på planeten her, næsten uden at skade noget andet sansende liv når de følger forskrifterne. Det er denne karma regulerende funktion, som i tidens løb har tiltrukket tusinder af mennesker til at påtage sig løfter og betræde den åndelige eller mentale udviklings vej på den i virkeligheden nemmeste måde. I reglen har de buddhistiske lande haft stor gavn af munkene og nonnerne. F. eks. blev den medicinske lærdom i Indien systematiseret og udviklet i klostrene, som ikke var set før i nogen civilisation, fordi det medicinske fag blev holdt hemmeligt i familie traditioner fra far til søn andre steder i Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 1

2 samfundene. Den etiske påvirkning af klostrenes omgivelser har også været ganske betydelig til det gode. Lever man døgnets 24 timer i den buddhistiske ånd, er der meget, som bliver en hel del lettere at opnå færdighed i. I klostrenes fællesskab forgår der en næsten konstant formidling af transmissionen, hvilket ikke blot holder den i live, men som også holder munkene og nonnerne på sporet til frigørelsen og Oplysningen. Næsten alle, som besøger et kloster, kan mærke den gavnlige og gode atmosfære og tage en god oplevelse med hjem. Klostrenes høje etiske standard har haft en afsmittende virkning på de almindelige samfund. At støtte klostre, munke og nonner er meget bedre end at støtte kunst og sport for samfundet. Det ene udelukker naturligvis ikke det andet, blot er det ordinerede personales indsats stærkt undervurderet i Danmark. Man støtter det gode i én selv, når man støtter munke og nonner. De 3 fartøjer I vores tradition taler man om de 3 fartøjer, som vil bære os til befrielsen. De hedder Hinayana, Mahayana og Mantrayana (eller Vadjrayana). De oversættes som Det Lille Fartøj, Det Store Fartøj og Mantra-fartøjet (eller Diamant-fartøjet). I en anden traditionel udlægning hedder det imidlertid: 1) Elevernes fartøj, 2) De Ensomme Buddha'ers fartøj og 3) Bodhisatva-fartøjet, hvilket sidste igen inddeles i a) Sutra og b) Tantra. De første to svarer til Hinayana, Sutra svarer til Mahayana og Tantra til Mantrayana. Du vil finde begge beskrivelser af fartøjerne i litteraturen. Sutra betyder Buddhas ord og hentyder almindeligvis til den klasse af kanoniske bøger, som beskriver stederne, begivenhederne og Buddha Sakyamunis faktiske ord, som han udtalte ved disse forskellige lejligheder. Der er således også Sutra'er, som beskriver begivenhederne ved Buddha Sakyamunis instruktioner i Hinayana. Tantra betyder almindeligvis en samling tekster af visionær oprindelse, som også almindeligvis tilskrives Buddha, og som beskriver Tantraernes oprindelse, sammenhæng og omfang. I forbindelse med de 3 Fartøjer betyder Sutra og Tantra imidlertid to Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 2

3 klasser af anskuelser, og er også betegnelser på to forskellige slags meditativ praksis og ritual. De kanoniske bøger inddeles ofte i 3 kategorier. De kaldes de 3 kurve (sanskrit: tripitaka), fordi teksterne i oldtiden blev opbevaret i kurve af træ. De 3 kurve er 1.) Sutra, 2.) Vinaya og 3.) Abhidharma. Sutra er Buddhas ord, som forklaret ovenfor. Vinaya er også Buddhas ord, men hvor de specifikt handler om munke-, nonne- og klosterlivet. Abhidharma er den systematiserede lærebygning, som er baseret på Sutra men forfattet af forskellige mestre indenfor traditionerne. I Historiens løb er der afholdt flere konciler, hvor man har besluttet, hvilke bøger, som burde kanoniseres. Disse konciler bevirkede altid splittelse, hvorved der opstod flere og flere traditioner. Der burde egentlig være en ekstra kurv til Tantra, men sådan er traditionen ikke. Når man benytter sig af de 3 fartøjer til befrielsen, kan man sikre sig ved at ansøge om og tage løfter, som hjælper til, at man ikke forlader fartøjerne undervejs. Løfterne, som man modtager ved en ceremoni af en Lama eller af 5 fuldt ordinerede munke, sigter altså på at fastholde orienteringen. Ligesom Tilflugten er løfter noget, som man søger og derpå modtager af folk, som er i stand til at give dem. Hinayana er fartøjet på vejen til individuel befrielse, hvor hovedvægten lægges på læren om selvets illusion. Løfterne i denne kategori drejer sig om handlinger med krop og "tale" (d.v.s. både sprogbrug, faktiske ord, man bruger, når man taler, og visse subtile følelsesmæssige energibevægelser i kroppen, som man kan kontrollere viljemæssigt). Løfterne handler alle om, ikke at skade andre. Vil man holde alle løfterne, skal man blot lade være med det. Der er løfter for fuldt ordinerede, novicer samt lægfolk. Hinayana-løfter kaldes for ydre løfter, da de drejer sig om handlinger med krop og tale. De kaldes også løfter til individuel frigørelse, fordi Hinayana både drejer sig om selvets illusion og om at undgå at forvolde skade. Munke- og nonne-løfter indebærer cølibat. Det gør læg-løfter ikke. Lægløfterne er: ikke at dræbe, stjæle, lyve, dyrke erotisk utroskab og drikke alkohol. Mahayana er fartøjet på vejen til alles befrielse, hvor hovedvægten lægges på læren om alle fænomeners substantielle tomhed. Tomheden er dog ikke helt tom. Tomheden er også tom for Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 3

4 tomhed. (Læs artiklen: Om opfattelsen 4, om begrebet tomhed) Den er, når den lades i fred, fuld af åbenhed, kærlighed og medfølelse, kort sagt: tomheden er følsom. Løfterne, som man kan påtage sig i denne kategori, drejer sig om at ville gavne andre, samt om hvordan vi bedst behandler vores følelser og tanker. Mahayana-løfter (normalt kaldet for Bodhisatva-løfter) kaldes indre løfter, fordi de handler om éns mentale indstilling til alle oplevelser og éns følelsesliv. Kernelæren i Mahayana drejer sig om udviklingen af Bodhicitta. (Læs artiklen: Det lyse sind) Mantrayana, Tantra eller Vadjrayana er fartøjet på vejen til hurtig Oplysning. Det er en hemmelig eller mystisk lære, egentlig ikke forskellig fra Mahayana, men den anvender nogle særlige yoga metoder samt anskuelser, som forener alle andre anskuelser indenfor al Dharma (Buddhisme). Det særlige ved Tantra er, at man selv fremstår som en vision af Buddha'en midt i sit slot. I Sutra modtager man blot Buddha'ens velsignelse eller magt (magt betyder at kunne styre sine identifikationer og tilknytninger). De tantriske løfter handler om det såkaldte rene syn på alt. F. eks. ses alle kvinder som udtryk for - og som manifestation af - visdomsindet. De tantriske løfter kaldes for hemmelige, fordi de handler om, hvordan vi vil fortolke vores oplevelser på de aller inderste planer eller i vores inderste tanker - derfor "hemmelig" da andre ikke kan se eller mærke, hvad der foregår på disse dybe planer. De er også hemmelige, da metoderne kan være farlige at anvende, hvis de bliver misforstået eller misbrugt. Også derfor spiller mesterlæren en særlig stor rolle i Tantra. Mesterlæren er den bedste beskyttelse mod misforståelser og forkert træning. De tantriske løfter tjener til konstant forbindelse med ens egen Buddha-natur. Mulasarvastivada er Hinayana afdelingen, som via Kadamtraditionen (fra den indiske mester Atisha) kommer ind i Kadjy traditionen ved Gambopa, den første Karmapas mester. (Se siden: Om transmissionen, når den er færdig). Sutra i Karma Kadjy traditionen stammer i hovedsagen fra Nalanda kloster-universitetet i Bihar, hvorfra det meste Kadam kommer til Tibet og vores tradition. To andre vigtige kæmpe-klostre på Ganges-sletten var Odantapuri og Vikramashila. Atisha kom fra Vikramashila, som lå i det nuværende Bangladesh. Nalanda klosteret var det største og vigtigste af alle Indiens buddhistiske institutioner i flere hundrede år, mens Dharma'en etablerede sig i Tibet. Det var et kloster-universitet, som ud over at uddanne munke, skabte læger, filosoffer og embedsmænd. Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 4

5 Det er en meget kort og direkte vej for transmissionen fra Bihar og Bengalen til det centrale Tibet. Tibetanerne bragte en tro kopi af den indiske buddhistiske middelalder fra det buddhistiske kerneland i Indien til Tibet, mens Dharma'en endnu blomstrede i Indien. Tantra afdelingen, kommer fra de såkaldte Mahasiddha'er i Indien, som levede i det første årtusinde efter Kristus, sådan cirka. Tidspunkterne er usikre, fordi de levede som omvandrende hellige mænd og kvinder. Nogle af dem var kendte af samtiden og kan derfor tidsfæstes nogenlunde, f. eks. Tilopa. Det var nogle visionære mennesker, som videreudviklede den oprindelige Buddhisme, sådan som jeg forstår det, gennem deres visioner og store indsigt. Tilopa var én af dem, Maitripa, Nagardjuna og Saraha er andre vigtige indiske mestre i Kadjy transmissionen af Mahamudra, som det altforenende meditations-system hedder (se siden: Om Mahamudra, når den er færdig). Mange Sutra-transmissioner er kommet fra Atisha, som stiftede Kadam traditionen. Transmissionen fra Gambopa kaldes derfor de 2 Floder, som flyder sammen, nemlig Mahamudra fra Saraha, Tilopa og Maitripa samt Kadam fra Atisha. Klostervæsnet stammer således også fra Atishas transmissionslinie (Kadam). Naropa var også munk i Nalanda og blev dekan (titlen hedder Portvogter), men opgav sine løfter og forlod klosteruniversitetet, da han hørte om Tilopa. Nalanda var meget stort. Der har været tusinde munke helt frem til den tyrkiske invasion af Indien i tolvhundrede tallet. Odantapuri og Vikramashila var af tilsvarende størrelse. I Tibet blomstrede en akademisk kloster tradition op sammen med diverse Tantra transmissioner fra de vilde yogi er. Denne sammenblanding har gjort, at langt de fleste yogi er i dag er enten munke eller nonner. 2 hovedretninger i Dharma'en I Indiens oldtid og middelalder eksisterede der 18 munke- og nonne-ordner, som alle har deres rod i den oprindelige Sangha. Da Dharma'en forsvandt fra Indien, var der kun 2 ordner tilbage, som har overlevet til vores tid, nemlig Theravada og Mulasarvastivada. Derfor taler man også om "Den Sydlige -" og "Den Nordlige Buddhisme". Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 5

6 Den nordlige er Nepal, Tibet, Mongoliet, Kina, Korea, Japan og Vietnam. Munkene og nonnerne derfra er Mulasarvastivada, og skønt de ikke alle er Tantra-udøvere, så er de alle Mahayana. Den sydlige er Burma, Thailand, Cambodja og Sri Lanka. De er alle Theravada, som ikke er, hvad man normalt kalder Hinayana. Denne tradition indeholder nemlig mange Mahayana elementer, skønt ikke dem alle. Det er der en simpel grund til. Splittelsen mellem Hina- og Mahayana var en begivenhed på Ganges-sletten i Oldtiden. Theravada befandt sig dengang kun i det helt vestlige Indien, og forblev upåvirket af disse begivenheder, som indtraf blandt de øvrige 17 buddhistiske skoler i det nordlige og østlige Indien. Mahayana elementerne samlede de op (, for så vidt de ikke allerede var en del af Theravada,) på Sri Lanka, hvor de boede side om side med Mahayana i mange hundrede år, selv om der i dag ikke længere findes Mahayana dér. Theravada i Burma, Thailand og Cambodja stammer alle fra Sri Lanka. Klostervæsnet i de buddhistiske traditioner tjener dels som velegnede steder til træning og studium, dels som institutionel vogter og bærer af transmissionen. I Tibet opstod der en tradition for, at et kloster altid eksisterede parallelt til en eller flere bevidst genfødte Lamaer, såkaldte Tulku'er (se siden: Om Tulku'er, når den er færdig). Tulku'en er i reglen genfødslen af klosterets grundlægger. Munkene har deres egen organisation, den såkaldte tratsang, til forskel fra Tulku'ens organisation, som kaldes lhabrang. Et kloster i Tibet kunne ikke overleve uden en Tulku i spidsen, så tratsang'en er traditionelt stærkt afhængig af Tulku'en, skønt den er en selvstændig organisation med valgte tillidsfolk, næsten som en fagforening. Tulku traditionen har hidtil fungeret ganske glimrende i samspil med den tibetanske middelalder, hvor kongemagt og adel ellers ville have været altdominerende. Det er derimod et godt spørgsmål, om denne tradition vil kunne fungere i den moderne æra. Klostrene er ikke blot munkenes og nonnernes bolig og samlingssted. I reglen findes der også en såkaldt Shedra, et akademisk institut for studium af de 3 kurve og diverse kommentarer af fortidens mestre, samt en såkaldt Drubkhang til langvarige meditative tilbagetrækninger. Klostrene er fokuspunkt for de 2 samlinger af fortjeneste (dyder) og visdom både for lægfolk, yogier og ordinerede. Den passive samling af fortjeneste sker ved ikke at skade nogen og den aktive ved at gavne andre, i særdeleshed ved at formidle Dharma'en til samfundet i øvrigt. Samling af visdom sker ved anvendelsen af de virksomme midler under studium, refleksion Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 6

7 og meditation. På klostrene findes som regel den samlede buddhistiske lærdom, og der er altid nogle, som praktiserer også de mere eksotiske meditations systemer. Klostrene har også veldokumenterede transmissions-linier. Det vil være en umulig opgave for eneboere og lægfolk at udvirke det samme. Desværre har vi hverken klostre, shedra'er eller egentlige tilbagetrækningscentre i Danmark. På Tilogaard håber jeg at kompensere lidt for denne mangel ved at udvikle et refugium, som vil have lidt af det hele. Så må resten komme senere. Lama Tendar Olaf Høyer august Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 7

Om Lama Tendar Olaf Høyer. Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium

Om Lama Tendar Olaf Høyer. Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium Om Lama Tendar Olaf Høyer Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium Mit borgerlige navn er Olaf Høyer. Navnet Tendar fik jeg som munk i 1984 af min mester Tenga

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion Buddhisme Religionen der ikke er nogen religion Men alligevel er en religion Buddha Buddhismen har sin oprindelse i Indien omkring det 5. århundrede fvt. Ifølge buddhismen levede dengang "Den historiske

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Hjertesūtraen. Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1. Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2. (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende!

Hjertesūtraen. Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1. Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2. (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende! Hjertesūtraen Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1 Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2 (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende! 3 Således har jeg 4 hørt: På et tidspunkt opholdt Den Ophøjede

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX. Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi GATSAL N Y H E D S B R E V F R A

HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX. Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi GATSAL N Y H E D S B R E V F R A HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX S P I R I T U E L L E D E R Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi V E L G Ø R E R E GATSAL N Y H E D S B R E V F R A 24. udg ave Dongy u Gatsa l Ling Nonnek

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Nyt om projekter Sri Kalachakra Tantra Shambala Tibetansk Medicin De tibetanske buddhistiske traditioner Gyantse Kumbum

Nyt om projekter Sri Kalachakra Tantra Shambala Tibetansk Medicin De tibetanske buddhistiske traditioner Gyantse Kumbum DANSK SELSKAB FOR TIBETANSK KULTUR NUMMER 76 ÅRGANG 26 FORÅR/SOMMER 2010 Nyt om projekter Sri Kalachakra Tantra Shambala Tibetansk Medicin De tibetanske buddhistiske traditioner Gyantse Kumbum Indhold

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nyhedsbrev for Tendai Danmark

Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nr. 10 Maj 2010 I dette nummer: England - 1 Ny buddhist - 3 Buddhismen som værktøj til at skabe en bedre verden? - 4 Nye bøger - 4 Oplysning - 6 Tendai efterårsretreats -

Læs mere

Vi ses i Tihar fængslet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi Thangkamalere

Vi ses i Tihar fængslet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi Thangkamalere DANSK SELSKAB FOR TIBETANSK KULTUR NUMMER 75 ÅRGANG 24 EFTERÅR/VINTER 2009 Vi ses i Tihar fængslet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi Thangkamalere Indhold Vi ses i Tihar fængslet Ulydighed

Læs mere

Belæringer under det første besøg i Europa

Belæringer under det første besøg i Europa Dansk e-bog version At nære medfølelse Belæringer under det første besøg i Europa DEN 17. KARMAPA Ogyen Trinley Dorje At nære medfølelse Belæringer under det første besøg i Europa Den 17. Karmapa, Ogyen

Læs mere

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme Phendelings Program Efterår 2012 INDVIELSE OG TILFLUGTS-CEREMONI HVID TARA INDVIELSE ved Lakha Rinpoche 15.-16.9.2012 Det er os en stor fornøjelse at annoncere,

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

tibetanere i eksil Hos danske psykologer

tibetanere i eksil Hos danske psykologer Tværkulturelt Af Anne Vivike og Ulrik Jørgensen Hos tibetanere i eksil Hvad kan To danske psykologer har deltaget i et projekt, som rummer et træningsprogram for sundhedspersonale i det tibetanske eksilsamfund

Læs mere

Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)

Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt) Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, 1. 1203 København K www.besøgs-vågetjeneste.dk Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet

Læs mere

Bogliste. Ufuldstændig liste over anbefalet læsning, hvis du vil dybere i emnerne. BØGER OM DIVERSE SAMMENHÆNGE

Bogliste. Ufuldstændig liste over anbefalet læsning, hvis du vil dybere i emnerne. BØGER OM DIVERSE SAMMENHÆNGE Bogliste Ufuldstændig liste over anbefalet læsning, hvis du vil dybere i emnerne. BØGER OM DIVERSE SAMMENHÆNGE On having No Head, Zen and the rediscovery of the obvious, af D. E. Harding. Forlag: Arkana

Læs mere

INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION. NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Gitte Gammelgaard ÅBENT TEMPEL

INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION. NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Gitte Gammelgaard ÅBENT TEMPEL PROGRAM EFTERÅR 2015 INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Gitte Gammelgaard Er du ny, eller vil du bare gerne undersøge, om buddhismen er noget for

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Paralleller mellem den buddhistiske psykologi og den moderne coaching-praksis. 30-04-2013 1 Jens Christian Aagenæs Direktør Adler Learning Scandinavia www.adlerscandinavia.com

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

5.0 Buddhisme i Thailand

5.0 Buddhisme i Thailand BE T Sy Ast VE im R e S A/ IO S N 5.0 Buddhisme i Thailand Ved templet Wat Mahabut hænger en pengesnor, hvor man kan ofre pengegaver til templet. Thaierne ofrer penge og tager billeder af sig selv og hinanden

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder

Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder Ateisme Ateisme: der findes ikke guder eller overnaturlige væsner Agnosticisme: man erkender, at man ikke kan vide, om der findes guder I renæssancen begyndte den europæiske sekulariseringsproces Den franske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

N U M M E R 4 7 Å R G A N G 1 7 D E C E M B E R 2 0 0 1

N U M M E R 4 7 Å R G A N G 1 7 D E C E M B E R 2 0 0 1 N U M M E R 4 7 Å R G A N G 1 7 D E C E M B E R 2 0 0 1 Tibetansk nytår 16. februar 2002 Indhold SEKRETARIATET Ryesgade 90 A, 2100 København Ø, Telefon 35 26 79 26, dstk@tibethelp.dk Åbent: onsdag fra

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Læring, læringsrum og relation Årskonference. Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk

Læring, læringsrum og relation Årskonference. Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk Læring, læringsrum og relation Årskonference Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk Formålet At gennemgå relevante begreber i læreprocestænkning, didaktik og relation med henblik på

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM BOLIG rungsted UDENFOR Huset er bygget i perioden 1925-26 og tegnet af den danske maler og arkitekt Georg Jacobsen til en tobaksgrosserer og opført i gule halve flensborgsten. Terrassen, der vender ud

Læs mere

I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE

I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE Kapel 500 Organist 475 Kistedekoration 1050 Annonce, lokalblad 495 Kiste

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

TO REJSER I ÉN - LILLE TIBET, TAJ MAHAL & HINDUERNES HELLIGSTE BY VARANASI

TO REJSER I ÉN - LILLE TIBET, TAJ MAHAL & HINDUERNES HELLIGSTE BY VARANASI TO REJSER I ÉN - LILLE TIBET, TAJ MAHAL & HINDUERNES HELLIGSTE BY VARANASI Afrejse: juni-september - 16 dage Pris per person ved hhv. 2/4 personer: kr. 17.900/kr. 17.500 TO REJSER I ÉN - LILLE TIBET, TAJ

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Stjerner som dig RASMUSANKERSEN. - eksklusiv foredragsholder hos plan4u - 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk

Stjerner som dig RASMUSANKERSEN. - eksklusiv foredragsholder hos plan4u - 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk Stjerner som dig Bagsiden af karisma af Rasmus Ankersen I denne klumme forklarer mental coach og forfatter, Rasmus Ankersen dig, hvad du som leder kan lære om motivation af en kenyansk stamme, der siden

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

TIBET Nr. 81, årg. 28, Nov. 2012

TIBET Nr. 81, årg. 28, Nov. 2012 TIBET Nr. 81, årg. 28, Nov. 2012 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Tibet, nr. 81, årg. 28 (2012) 1 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Adresse: Store Søhøj Hørsholm Kongevej 40, 2970 Hørsholm e-post: dstk.info@gmail.dk

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

GATSAL. Dr. Bhupendra Kumar Modi. Udgave Nr. 20 NYHEDSBREV FRA DONGYU GATSAL LING NONNEKLOSTER. Kære Venner,

GATSAL. Dr. Bhupendra Kumar Modi. Udgave Nr. 20 NYHEDSBREV FRA DONGYU GATSAL LING NONNEKLOSTER. Kære Venner, Åndelig Direktør: Hand Højhed Khamtrul Rimpoche Protektorer: Dr. Karen Singh Former Maharajah af Jammu og Kashmir Dr. Bhupendra Kumar Modi Stifter-Formand. Medcorp Business GATSAL Udgave Nr. 20 NYHEDSBREV

Læs mere

Medicin Buddhas Lysende Klare Land

Medicin Buddhas Lysende Klare Land Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, 1. 1203 København K www.besøgs-vågetjeneste.dk KUNSTEN AT ÆLDES - ÆLDRE SOM VISDOMSBÆRERE

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Nyhedsbrev for Tendai Danmark

Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nr. 3 December 2008 I dette nummer: Liv og død 1 Nyt fra bestyrelsen 3 Efterårsretreat 2008 4 Træning af læg-ledere 5 Kursus på nettet 6 Spirituel underholdning 7 Liv og død

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm.

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm. Forord Efter mange års forhandling fik Karmapa Trust, forening for tibetansk buddhisme, som statsanerkendt religiøst samfund, Kirkeministeriets tilladelse til oprettelse af et begravelsessted på Bispebjerg

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

HH Dalai Lama i København 30.-31. maj Woeser en tibetansk poet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi

HH Dalai Lama i København 30.-31. maj Woeser en tibetansk poet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi D A N S K S E L S K A B F O R T I B E T A N S K K U L T U R N U M M E R 7 4 Å R G A N G 2 4 F O R Å R / S O M M E R 2 0 0 9 HH Dalai Lama i København 30.-31. maj Woeser en tibetansk poet Buddhismens mangfoldighed

Læs mere

Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup

Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup Buddha, Buddha Cool Corporate karma, zen management og lama coaching. Den buddhistiske ideologi og praksis er blevet populær i erhvervslivet. Den bruges som udviklingsværktøj og spirituel branding af alt

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

April 2015 - Årgang 3 - Nr. 4 MEDARBEJDER BLADET. Center for beskyttet beskæftigelse - hvor din stemme bliver hørt!

April 2015 - Årgang 3 - Nr. 4 MEDARBEJDER BLADET. Center for beskyttet beskæftigelse - hvor din stemme bliver hørt! April 2015 - Årgang 3 - Nr. 4 MEDARBEJDER BLADET Center for beskyttet beskæftigelse - hvor din stemme bliver hørt! Indhold April 2015 MEDARBEJDER BLADET I april-nummeret af medarbejderbladet kan du læse

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere