Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling"

Transkript

1 JEKR Kontakt: Jens Kragh - - Tlf: Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den _ Stærke faglige organisationer med bred medlemsopbakning giver legitimitet og er en af FTF s styrker. Den danske forhandlings- og aftalemodel samt den danske trepartsinstitution er afgørende grundpiller på arbejdsmarkedet. FTF s skal løbende arbejde for at styrke og udvikle forhandlings- og aftalemodellen samt trepartsinstitutionen. Men de faglige organisationer er udfordret. Vejene til indflydelse er blevet mere komplicerede og kræver en målrettet og løsningsorienteret indsats. Samtidig er organisationerne udfordret i forhold til at rekruttere og fastholde medlemmer. Det stiller skærpede krav til den centrale interessevaretagelse og til den lokale medlemsrettede dialog og udvikling. FTF skal som hovedorganisation løfte den fælles politiske interessevaretagelse, men også understøtte medlemsorganisationerne i det medlemsrettede arbejde. Dialog og åbenhed i forhold til medlemsorganisationerne FTF s arbejde bygger på dialog, åbenhed og aktiv inddragelse af medlemsorganisationerne. Aktiv inddragelse af og dialog med medlemsorganisationerne i FTF s løbende arbejde er en forudsætning for at sikre den bedst mulige interessevaretagelse og det størst mulige engagement blandt medlemsorganisationerne. Dialogen skal så vidt muligt også rumme fælles idéudvikling. Der skal være størst mulig åbenhed om FTF s arbejde, og der skal løbende foretages en forventningsafstemning mellem FTF og medlemsorganisationerne om, hvad FTF gør på hvilke områder, hvornår og hvordan herunder samspillet mellem FTF og medlemsorganisationerne. Grænsefladen mellem FTF s og medlemsorganisationernes arbejde bygger som udgangspunkt på, at FTF fokuserer på de generelle og mere overordnede politikområder, medens medlemsorganisationerne tager sig af den mere sektorspecifikke interessevaretagelse. FTF s medlemsorganisationer er af meget forskellig størrelse og repræsenterer mange forskellige ansættelsesområder, synspunkter og måder at organisere sig på. Plads til forskellig- Notat Side 1

2 hed og stor rummelighed er et af FTF s kendetegn. Det er derfor vigtigt, at FTF løbende arbejder med at udvikle den formelle og uformelle dialog, så flest muligt bliver aktivt inddraget., at de politiske oplæg udvikles i et tæt samspil med medlemsorganisationerne, så der skabes et fælles ejerskab, at den løbende formelle og uformelle politiske dialog med medlemsorganisationerne om aktuelle politiske spørgsmål og strategiske udfordringer styrkes, at dialogen på sekretariatsplan styrkes gennem etablering og drift af inspirerende netværk, ad hoc grupper mv., at kommunikationsindsatsen koordineres mellem FTF og medlemsorganisationerne med henblik på, at FTF og medlemsorganisationerne kommer med fælles udmeldinger, og at der gennemføres en analyse af FTF s struktur mhp at vurdere, om den svarer til fremtidens behov. FTF som vidensbank og serviceorganisation FTF og medlemsorganisationerne skal i stigende grad sikre indflydelse i konkurrence med andre interesseorganisationer. Viden og dokumentation er afgørende for at vinde denne konkurrence og sætte den politiske dagsorden. Det gælder både i forhold til det politiske system og i forhold til det administrative system, medierne osv. De kommende år vil stille medlemsorganisationerne over for stadig øgede krav om en højt kvalificeret og individuel rådgivning og bistand om en række spørgsmål, der vedrører ansættelsesforholdet i bred betydning. En række af FTF s medlemsorganisationer ønsker selv at varetage denne rådgivning og bistand, medens andre ønsker, at FTF bistår dem. Decentraliseringen af interessevaretagelsen, krav om en mere individuel og kvalificeret rådgivning og en stram økonomi har i mange medlemsorganisationerne rejst spørgsmålet om, hvordan man på den ene side kan fastholde organiseringen efter professioner og brancher, og på den anden side rationalisere og effektivisere organisationerne, f.eks. gennem fusioner og administrative fællesskaber. Den udfordring vil øges i de kommende år. at have en meget velfunderet og bred viden på de generelle og mere overordnede politikområder og være en vidensbank, som medlemsorganisationerne kan bruge som led i deres mere sektorspecifikke interessevaretagelse, Notat Side 2

3 at samspillet og koordineringen med medlemsorganisationerne i forhold til analyse- og dokumentationsopgaverne udbygges, bl.a. med henblik på, at FTF bidrager til organisationernes analyser, at udvikle og tilbyde medlemsorganisationerne serviceordninger, som enten understøtter FTF s politikudvikling eller som bidrager til at udvikle FTF s medlemsorganisationer på områder, som medlemsorganisationerne kan have en administrativ eller økonomisk fordel af, at sikre, at den viden, FTF opnår gennem serviceordningerne, formidles videre til alle medlemsorganisationerne, og at understøtte organisationsudviklingen, f.eks. sekretariatsmæssige fællesskaber eller fusioner, blandt FTF s medlemsorganisationer. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer Der er ikke en enkelt faktor, der er afgørende for, om man kan hverve eller fastholde medlemmer, men erfaringen viser, at når medlemmer skal hverves eller fastholdes, betyder det meget, at de kan se en klar nytteværdi i et medlemskab - fagligt, socialt, økonomisk mv. Alt for mange har ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvad en fagforening er, herunder hvilken rolle fagforeningen spiller i forhold til den samfundsmæssige udvikling, løn- og ansættelsesvilkårene mv. for den enkelte samt forholdene på de konkrete arbejdspladser. Der ligger derfor en meget stor udfordring for de faglige organisationer i at tydeliggøre deres arbejde og rolle overfor det enkelte medlem. Men der er også en række andre udfordringer om rekruttering og fastholdelse, f.eks. udfordringer fra ikke- eller kortuddannede eller fra akademisk uddannede, som af forskellige årsager presser på for at overtage funktioner og stillinger, som tidligere har været varetaget af FTF ere. Nogle organisationer er endvidere pressede af privatiseringer i forskellige afskygninger. at der igangsættes et mere systematisk arbejde med at analysere FTF-organisationernes udfordringer med at rekruttere og fastholde medlemmer, herunder især de unge og anvise løsningsmodeller til at fastholde organisationsprocenterne, at der igangsættes et mere systematisk arbejde med at analysere udfordringerne i forhold til at fastholde og udvikle et overenskomstreguleret arbejdsmarked, Notat Side 3

4 at FTF arbejder for at varetage ledernes specifikke interesser og at det afdækkes, hvordan ledernes interesser kan varetages bedre ved, at der evt. etableres en egentlig ledersøjle i FTF, at understøtte medlemsorganisationernes arbejde med at rekruttere og fastholde medlemmer, at samle præcis viden om medlemsudviklingen i medlemsorganisationerne og formidle denne, at samle viden om erfaringerne med rekruttering og fastholdelse blandt faglige organisationer i almindelighed og blandt FTF-organisationerne i særdeleshed, og at bistå medlemsorganisationerne med at udvikle gode og forståelige begrundelser for, at man skal være medlem af sin faglige organisation. Nye uddannelser stiller nye krav til organisationer Fremtidens vækst forudsætter velkvalificerede og innovative medarbejdere og et arbejdsmarked med udvikling af nye jobfunktioner og arbejdsområder. Det betyder et stigende behov for tilpasning af eksisterende uddannelser og udvikling af nye uddannelser. Det er en central udfordring at udvikle metoder til at dokumentere behovet for nye uddannelser, og hvordan de skal tilrettelægges, så der opstår størst mulig jobperspektiv for den enkelte og relevans for arbejdsmarkedet. De faglige organisationers indflydelse og medansvar på udvikling af både eksisterende og nye uddannelser og ændringer i den enkelte uddannelsesinstitutions udbud er vigtigt. Det er med til at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans og den regionale uddannelsesdækning. For de faglige organisationer er det en udfordring at sikre, at nye uddannelser kan blive dækket af de relevante organisationers faglige område. at sikre et højt og tidligt informationsniveau i FTF-systemet om nye uddannelser, som er i udvikling, bl.a. gennem inddragelse af bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler og erhvervsakademier, at understøtte FTF-organisationernes interesser i forhold til nye uddannelser, f.eks. ved at støtte FTF-organisationerne i, at nye uddannelser skal have relevans og kvalitet, og ved at spille en koordinerende rolle internt, hvis flere FTF-organisationer er interesseret i at indgå i udviklingen af en bestemt uddannelse etc., Notat Side 4

5 at medvirke i politiske drøftelser om udviklingen af det eksisterende uddannelsesbillede, f.eks. set i lyset af behovet for nye uddannelser i relation til specialiseringer på eksisterende uddannelser, forholdet mellem grunduddannelse og efter- og videreuddannelse etc., at sikre, at interessentanalyser m.m. i forbindelse med udviklingen af nye uddannelser (akkreditering) involverer relevante faglige organisationer, at understøtte FTF-organisationernes arbejde for at overenskomstdække nye uddannelser, og at finde løsninger på evt. organisations- og grænsespørgsmål i tilknytning til nye og eksisterende uddannelser, som måtte opstå i forhold til LO og AC eller internt i FTF, og som tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker. FTF s samarbejde med LO og AC Den stigende globalisering og EU s stadig stigende indflydelse på bl.a. dansk økonomi, beskæftigelse, uddannelse, arbejdsmiljø og forhandlingsforhold betyder, at hovedorganisationerne skal sikre et tæt og koordineret samarbejde både i forhold til EU-institutionerne og ETUC. Også nationalt og lokalt er der behov for et tættere samarbejde mellem hovedorganisationerne i de kommende år. Den økonomiske krise ser ud til at fortsætte, og velfærdssamfundets opgaveløsning og økonomi udfordres. Det samme gør beskæftigelsen og kompetenceudviklingen. Der vil derfor være behov for, at hovedorganisationerne i fællesskab formulerer en offensiv strategi for vækst, beskæftigelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø en strategi, der både er national, regional og lokal. Den samlede organisationsprocent blandt de faglige organisationer er faldet de senere år. Der er behov for, at hovedorganisationerne hver for sig og samlet gør en indsats for at vende medlemsudviklingen, idet udviklingen på sigt risikerer at svække den danske model og dermed dens positive betydning for samfundsudviklingen. at samarbejdet med LO på det internationale område, herunder ikke mindst i forhold til EU, udbygges, så de danske faglige organisationer opnår maksimal indflydelse internationalt, at samarbejdet med LO og AC om alle væsentlige nationale, regionale og lokale spørgsmål af fælles interesse ligeledes udbygges, og Notat Side 5

6 at samarbejdet med LO og AC om styrkelse af den danske arbejdsmarkeds- og aftalemodel internationalt og nationalt intensiveres. at det vurderes om formaliserede sekretariatsmæssige samarbejder mellem hovedorganisationerne kan styrke og effektivisere den fælles interessevaretagelse nationalt og internationalt. Notat Side 6

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Indholdsfortegnelse Overordnet strategi for en fælles organiseringsindsats 5 Delstrategi om målgrupper 9 Delstrategi

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004 01.07.2003-30.08.2004 Årsberetning 2003-2004 Et stærkere FTF Mere fokus på en række kerneområder, mere inddragelse af organisationerne, mere dokumentation og analyse og større synlighed. Det har været

Læs mere