Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. september 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Endelig rammeaftale for /70 Visitationsafdelingen - opfølgning på arbejdsopgaver - juni /71 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet /72 Henvendelse vedrørende "Projekt Ældrevejledning for Døve" /73 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet /74 Ældreområdet - anvendelse af overførte midler fra /75 Budgetopfølgning pr. 30. juni /76 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats /77 Budgetvejledninger 2008 for private botilbud og opholdssteder /78 Revisionsberetning Det Sociale Område 2006 Dronninglund Kommune /79 Orientering Lukkede sager: 12/80 Fribefordring - stillingtagen til fremtidig leverandør 13/81 Orientering 14/82 Plejehjemmet Margrethelund, Dronninglund

3 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 97 Åbne sager: 01/69 Endelig rammeaftale for P T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Endelig rammeaftale for 2008.doc SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender forslag til rammeaftale for Kommunekontaktrådet anbefaler de nordjyske kommuner at indgå aftalen. Den 16. august 2007 godkendte Byrådet Kommunal redegørelse og KAN og SKAL institutioner samt Specialundervisningstilbud. Der foreligger nu endelig rammeaftale for 2008 til godkendelse. Rammeaftalen på socialområdet er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, og aftalen indgås årligt imellem kommunerne i Regionen og Region Nordjylland. Aftalen skal sikre, at der er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Rammeaftalen for socialområdet har virkning fra den 1. januar 2008 og omfatter det sociale område jfr. servicelovens 6b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jfr. almenboliglovens 185b. Rammeaftalen er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners kommunale redegørelser om det forventede behov for tilbud på det sociale område. Der er udarbejdet en redegørelse for vurderingerne på de enkelte områder i Brønderslev Kommune. Rammeaftalen har været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd og der vil foreligge høringssvar til mødet. Bilag: Udkast til rammeaftale socialområdet 2008 Beskrivelse af rammeaftalen 2008 Visitationsleder Tina Grønbech deltager under dette punkt.

4 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 98 Anbefales. 02/70 Visitationsafdelingen - opfølgning på arbejdsopgaver - juni G T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \ Opfølgning på arbejdsopgaver - juni 2007.doc SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter notat om Visitationsafdelingens opgaver. Socialudvalget har anmodet om en status på arbejdsopgaver i Visitationsafdelingen. Efter opstart af den nye Visitationsafdeling har afdelingen overtaget flere nye opgaver end først planlagt. Samtidig har det vist sig, at opgavemængden på en lang række områder har været større end forventet. Flere opgaver tilført afdelingen Fribefordring til læge og speciallæge og anden befordring. Dette har været en meget ressourcekrævende opgave, som alene kunne løses, fordi der har været personale i jobtræning. Botilbud til ikke pensionister f.eks. kontanthjælpsmodtagere og borgere under forrevalidering. Træning til borgere i den erhvervsaktive alder. Faglig hjælp til afdækning af behovet for hjælpemidler. Arbejdspladsvurdering for jobcentret. Områder hvor opgavemængden er større end forventet Bilsager og til dels boligsager se notat om bilsager. Forventet 3-5 værgemålssager om året men bl.a. stramningerne i lovgivningen om, at borgeren skal kunne give et informeret samtykke i forbindelse med indflytning i et botilbud vil gøre, at der bliver tale om væsentligt flere værgemålssager. Der vil også være flere sager, hvor der skal træffes afgørelser i nævnet vedrørende dette. Ligeledes vil der være flere værgemål, der skal behandles i retten.

5 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 99 Flere opgaver på socialområdet end forventet (bl.a. overtaget fra amtet). For borgere i botilbud både kommunens egne og de der drives af andre kommuner samt private, skal der udarbejdes handleplaner, hvor der skal være deltagelse af myndigheden. Det har afdelingen ikke kunnet efterleve i Der er bl.a. åbnet en ny privat institution i kommunen. Det er også Visitationen, der skal håndtere ventelister, finde egnede tilbud i og udenfor kommunen, samt handle i akutte situationer. Der vil i 2008 også skulle visiteres til hjerneskaderådgivning, ydelser under institutterne (høre-, tale- og synsinstitutterne), og det er mange enkeltydelser. Flere opgaver vedrørende økonomi end forventet, f.eks. statsrefusion og mellemkommunal refusion, samt web-betaling. Det har ikke været muligt at afgive det fornødne antal sager efter oprettelse af misbrugsteamet visitationen har fortsat sagsbehandling af disse opgaver. Opgaver vedrørende træning bilag statusbeskrivelse. Ressourcebehov Der er behov for 2 nye medarbejdere for at kunne løse de opgaver der er - og herudover vil der blive ændret på opgaveløsningen på nogle områder for at frigive ressourcer til andre. Det kræver dog overskud at gennemføre dette, og det har der ikke været i 1. halvdel af Konsekvenser for opgaveløsningen hvis der ikke bliver tilført ressourcer Der vil ikke blive foretaget visitation til fribefordring til læge og speciallæge, hvilket vil medføre at udgiften vil stige og der vil være borgere der bliver overkompenseret ved f.eks. både at få hjælp til el-køretøj og til fribefordring. Der vil være 12 måneders sagsbehandlingstid på bilsager og det vil være nødvendigt at gøre brug af hjælpemiddelcentralen i både bilsager og boligsager, pris kr. pr. enhed (evt. flere enheder pr. sag). Hjælpemiddelcentralen vil blive brugt til siddestillingsanalyser, pris kr. pr. enhed (blev brugt tidligere indgår i rammeaftalen). Det vil være nødvendigt at gøre brug af hjemmebesøg hos indlagte borgere. Det vil reducere tidsforbruget til visitation, da visitationen ikke både skal på sygehuset og hjem og se borgerens hjem. Pris pr. hjemmebesøg er kr., hvoraf kommunens andel er kr. Det vil omhandle besøg om året. Visitationen aftaler normalt ikke disse hjemmebesøg, da det vurderes at værdien af disse er for ringe i forhold til prisen. Her vil de så alligevel blive brugt for at spare tid i visitationen. Reduktion af serviceniveauet i forhold til hjemtagelse af patienter fra sygehusene, hvilket vil betyde øget udgift til færdigbehandlede.

6 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 100 Justering af sagsbehandlingstider til hjemmehjælp og hjælpemidler vil være nødvendigt. Der kan ikke tilbydes hjælp til Jobcentret. Visitationsleder Tina Grønbech deltager under dette punkt. Til efterretning. 03/71 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet S T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Godkendelse af prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet.doc SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender nye timepriser for leverandører af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2007 praktisk hjælp i dagtimer på hverdage 255 kr. ekskl. moms, personlig hjælp på hverdage før kl kr. ekskl. moms, personlig hjælp på ubekvemme tider hverdage efter kl. 17, lørdage, søndage og helligdage 345 kr. ekskl. moms. I henhold til lov om frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp, er der beregnet timepris for 2007 gældende med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Til beregning af timeprisen er anvendt budget Udgifterne til fritvalgsområdet er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Det betyder, at der er foretaget en beregning af de gennemsnitlige omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp, herunder direkte omkostninger, indirekte omkostninger og fællesudgifter.

7 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 101 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Visitationsleder Tina Grønbech deltager under dette punkt. Anbefales. 04/72 Henvendelse vedrørende "Projekt Ældrevejledning for Døve" G T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \døvevejledning.doc SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender at Brønderslev Kommune tilslutter sig ordningen med ældrevejledning for ældre tegnsprogede døve. Udgiften på kr. årligt søges finansieret af det samlede budget på ældreområdet. Danske Døves Landsforbund fremsender beskrivelse af Ældrevejlederordning og forespørgsel om Brønderslev Kommunes deltagelse ved abonnement på ordningen. Ældrevejledning for døve drejer sig om at afhjælpe gener, som opstår for ældre døve borgere, på grund af kommunikationsproblemer og utilstrækkelig adgang til informationer. Ældre døve, der kommunikerer på tegnsprog, er generelt afskåret fra at kende og bruge samfundets tilbud om sociale ydelser. Aktiviteter generelt er ikke tilgængelige eller til rådighed for denne gruppe borgere. Tegnsprogede ældrevejledere sikrer, at den døve borger får oplysning om rettigheder og muligheder, bl.a. i forhold til social og praktisk støtte. Ældrevejlederen yder endvidere bistand som bisidder i forskellige sammenhænge f.eks. lægebesøg, hospitalsundersøgelser m.v.

8 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 102 Ældrevejledningen foregår på den måde, at ældrevejlederen kontakter de ældre døve når de bliver 65 år, og aflægger besøg hvis den ældre ønsker orientering eller samtale om hjælp eller lignende. Herefter fortsætter kontakten ved, at den ældre henvender sig til ældrevejlederen eller at ældrevejlederen henvender sig, hvis der kan forudses behov herfor. Hidtidige erfaringer har vist, at behovet for assistance primært har været til rådgivning, oversættelse, ansøgninger, tegnsproget besøgsven, døvekonsulent og døvblinde konsulent. Udgift til ordningen Center for Døve er indstillet på at tilbyde ældre døve i Brønderslev Kommune ældrevejledning ved tegnsproget vejleder. Der bor p.t. 4 ældre døve i Brønderslev Kommune, og udgiften til abonnement og transport vil være kr. årligt. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Ældrevejlederordning Kan ikke godkendes. 05/73 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet S T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet.doc SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet meddeler tillægsbevilling til Ældreområdet på kr. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen og de kr. nulstilles i overslagsårene

9 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 103 Socialudvalget behandlede den 17. januar 2007, punkt nr. 01/2 sag vedrørende udmøntning af ekstra 300 mio. kr. til Ældreområdet på Finansloven for 2007, som kommunen mod forventning ikke fik del i. Socialudvalget skulle derfor tage stilling til hvor serviceniveauet skulle reduceres på de ydelser som er finansieret via puljemidler i 2007, og som ikke kan videreføres på grund af de manglende puljemidler. Socialudvalget besluttede at foreslå Byrådet, at serviceniveauet ikke blev reduceret, men at det manglende beløb, som udgør kr. skulle finansieres af kassebeholdningen, idet det af budgetaftalen fremgik, at serviceniveauet på ældreområdet ikke skulle reduceres. Økonomiudvalget tilkendegav den 8. februar 2007, punkt nr. 02/25 en positiv holdning til at bevilge de nødvendige midler til fastholdelse af serviceniveauet, idet forudsætningerne i Finanslovsaftalen blev mere restriktiv end forudsat ved budgetlægningen. Efter budgetopfølgning på området er det ikke muligt at tilvejebringe beløbet indenfor rammen uden servicereduktioner. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Anbefales. 06/74 Ældreområdet - anvendelse af overførte midler fra Ø T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \ Frigivelse af overførte midler fra 2006.doc SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender, at kr. anvendes til vikardækning i forbindelse med udviklingsforløb på Ældreområdet.

10 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 104 Byrådet besluttede i møde den 31. maj 2007 at godkende overførsel fra 2006 til 2007 på kr. vedrørende ældreområdet. Overførslen er ikke behandlet i Socialudvalget, hvorfor formålet for anvendelsen skal godkendes. På ældreområdet er der i samarbejde med virksomheden Eductor i forbindelse med kommunesammenlægningen etableret et udviklingsforløb for 750 medarbejdere der alle får 5 kursusdage. Brønderslev Kommune modtager VEU-godtgørelse som betaler selve projektet, der er startet i januar 2007 og løber frem til medio Det er meget vanskeligt at gennemføre så stort et projekt uden vikardækning, og fagenheden ønsker derfor det overførte beløb frigivet til vikardækning i forløbet, idet der ikke indenfor det eksisterende budget kan skaffes yderligere midler. Godkendt. 07/75 Budgetopfølgning pr. 30. juni Ø T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Budgetopfølgning pr. 30. juni 2007.doc SO/ØK Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter budgetopfølgning pr. 30. juni Eventuelle finansieringsforslag skal findes i det netop udarbejdede afdækningskatalog for Center for Økonomi og IT har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni Socialudvalgets område omfatter følgende politikområder 601 Ældreområdet 602 Socialpsykiatri 603 Pensioner, boligstøtte m.v. 604 Handicapområdet

11 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 105 For ovenstående områder er der skønnet en merudgift på netto kr., hvoraf langt hovedparten vedrører handicapbiler og hjælpemidler. For handicapbilernes vedkommende, er der tale om dels sager overtaget fra amtet og dels stor tilgang af nye sager. Materialet er udleveret i forbindelse med temamødet den 16. august Bilag: Budgetopfølgningsrapport Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning Udvalget kan ikke pege på besparelser indenfor området. 08/76 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats K T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \ Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats.doc SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager årsrapport for den samlede tilsynsindsats til efterretning. Ældrechef Bodil Christiansen fremsender redegørelse for den samlede tilsynsindsats i 2006 på ældreområdet for de to gamle kommuner Dronninglund og Brønderslev. Embedslægeinstitutionen skal aflægge et årligt, uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem og lignende boligenheder. Embedslægeinstitutionen udarbejder på baggrund heraf en gang årligt en samlet redegørelse for de sundhedsfaglige tilsynsbesøg. I henhold til servicelovens 75H stk. 2 skal kommunalbestyrelsen årligt foretage et uanmeldt og et anmeldt besøg på plejehjem m.v.

12 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 106 Det kommunale tilsyn foretages af Revas aps af 1/ Revisionsselskabet udarbejder en gang årligt en samlet redegørelse for tilsynsbesøgene. Konklusion på tilsynsbesøgene Embedslægeinstitutionen har ved tilsynsbesøgene fundet, at forholdene generelt i plejeboligerne har været tilfredsstillende. Der blev ikke fundet forhold, fejl eller mangler der har krævet opfølgende besøg. Der er givet anbefalinger vedrørende instrukser, sundhedsfaglig dokumentation, samt anbefaling vedrørende medicinhåndtering og hygiejne. I enkelte plejeboliger har der været bemærkninger vedrørende patientrettigheder/manglende samtykke samt bygnings- og indeklimaforhold. Embedslægeinstitutionen vil ved tilsynsbesøgene i 2007 vurdere, om anbefalingerne er blevet fulgt. Revisionsselskabet har på baggrund af besøgene konkluderet, at Der er en god standard på de enkelte steder, og der leves op til de godkendte kvalitetsstandarder. Der gøres en målrettet indsats for at skabe god livskvalitet for den enkelte beboer. Beboerne og de pårørende giver generelt udtryk for, at beboerne har det godt og får den hjælp og støtte, de har brug for. Det drejer sig både om den hjælp som gives i forbindelse med indflytning og hjælpen i det daglige. Der er en stigende grad af opmærksomhed på vigtigheden af at støtte beboerne i at få en meningsfyldt og aktiv hverdag. Der er overalt rene og pæne omgivelser, og samværet og samarbejdet er præget af en god omgangstone. Opfølgning på tilsynsbesøgene Alle plejecentre har Beboer- og Pårørenderåd, hvor der afholdes møde 1 gang i kvartalet. Tilsynsrapporterne gennemgås og drøftes ved møderne. Fokusområder Måltidet er fortsat i fokus. Plejecentrene udarbejder en beskrivelse af måltidet, således at dette får både en social og en aktiverende karakter. Dokumentation er fortsat et udviklingsområde der sættes fokus på. Der er udarbejdet en ny Samarbejdsbog, som implementeres i forbindelse med afvikling af udviklingsprojektet på ældreområdet. Medicinhåndteringen ændres således at vi får et enstrenget system, det vil sige at der kun skal være 1 medicinfortegnelse hos borgeren. På nuværende tidspunkt er der 2

13 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 107 fortegnelser de steder, hvor der er dosering både fra apoteket og fra ældreområdet. Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering skal fremover registreres med henblik på analyse af årsager og udvikling af nye og mere sikre metoder. Bilag: Årsrapport Til efterretning. 09/77 Budgetvejledninger 2008 for private botilbud og opholdssteder P T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Budgetvejledninger 2008 for private botilbud og opholdssteder.doc SO Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Socialudvalget godkender budgetvejledninger som grundlag for udarbejdelse og godkendelse af de private tilbuds budgetter for Godkendelses- og tilsynsforpligtelsen for private botilbud og opholdssteder er efter kommunalreformen henlagt til kommunen. Økonomisk tilsyn Der er udarbejdet budgetvejledninger for år 2008 til anvendelse for private botilbud for voksne og opholdssteder for børn og unge. Det bærende element i det økonomiske tilsyn er, at kommunen skal påse at der ikke sker privat formueakkumulation for offentlige midler, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, at serviceniveauet er rimeligt, at ekstraordinære økonomiske dispositioner godkendes.

14 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 108 Der vil altid være tale om en konkret vurdering i forbindelse med godkendelsen af de private tilbuds budgetter. Grundlaget for det økonomiske tilsyn har hjemmel i servicelovens 142, stk. 5 (opholdssteder) og 144 (private botilbud) og er yderligere konkretiseret i henholdsvis Socialministeriets vejledninger og Danske Regioner og KL`s vejledning. Disse vejledninger angiver i forhold til det økonomiske tilsyn de overordnede principper for kommunernes praksis med godkendelse og tilsyn med de private tilbud. For at skabe yderligere entydighed og konsistens har tidligere godkendende myndighed (Nordjyllands Amt) udarbejdet årlige budgetvejledninger for de to områder. I et samarbejde mellem de nordjyske kommuner er disse budgetvejledninger blevet redigeret således, at disse kan anvendes som grundlag for vurdering og godkendelse af budgetter for 2008 for tilbud i alle nordjyske kommuner. Der er ikke tale om ændringer i forhold til sidste års vejledninger. Det er valgt at videreføre en procentuel fremskrivning af gennemsnitslønningerne. Med socialudvalgets godkendelse af budgetvejledningerne udstikkes de nærmere rammer for de private tilbuds udarbejdelse af budgetter samt administrationens kompetence i forhold til budgetgodkendelse. Der vil i almindelighed ikke være adgang til at fravige vejledningerne. Lovgrundlag Servicelovens 142 stk. 5, 143 og 144 samt bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni Økonomi Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: Budgetvejledning botilbud 2008 Godkendt.

15 Socialudvalget, 19. september 2007 Side /78 Revisionsberetning Det Sociale Område 2006 Dronninglund Kommune K SO/ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Socialudvalget tager revisionsberetning vedrørende Det Sociale Område 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Det sociale Område for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bilag: Revisionsberetning det sociale område 2006 Til efterretning. Udvalget undrer sig over, at revisionsselskabet ikke har påtalt uoverensstemmelser mellem budget og forbrug på ældreområdet.

16 Socialudvalget, 19. september 2007 Side /79 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering.doc SO 1. Kommunale og private leverandører af personlig hjælp i Brønderslev Kommune Bilag: Brev om akutdepoter og transportable lifte Vejledning - akutdepoter 1. Til efterretning. 14/82 Plejehjemmet Margrethelund, Dronninglund G T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Indledende planovervejelser.doc SO Udvalgsmedlem Karl Emil Nielsen foreslår, at Socialudvalget drøfter, om det er relevant at fortsætte udbygning af plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund. Baggrunden for forslaget er Borgmesterens udmelding i forbindelse med budget 2008 om antallet af plejehjemspladser i Brønderslev Kommune i fremtiden. Udvalget mener, at byggeriet på Margrethelund bør stilles i bero indtil der ved budget 2008 ligger en afklaring af, hvilke plejehjem der er behov for fremover. Hvis der ikke efterfølgende bliver reduceret i antallet af plejehjemspladser, går udvalget ind for en fortsættelse af byggeriet på Margrethelund.

17 Socialudvalget, 19. september 2007 Side 111 Asta Skaksen og Marianne Jensen er ikke enig i udvalgets indstilling. Begge ønsker at byggeriet fortsætter som planlagt.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 21. december Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 21. december Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 21. december 2005 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2004 samt den årlige afrapportering vedr.

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: 3, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/46 Forslag til harmonisering

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. februar 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.35 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Normering

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 16. januar 2008 Lokale: Lokale 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121 Dosisdispensering...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 05.03.2009 kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 194. Sager og skrivelser til orientering... 3

Læs mere

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet Redegørelse for tilsyn på handicapområdet J.nr.: Sagsid.: 1023853 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1022470) Resume: Odder Kommune har i 2007 ført tilsyn på alle institutioner og private tilbud i kommunen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 9. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere