NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET"

Transkript

1 NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET - en undersøgelse af brugernes oplevelse Af Mathilde Rosendahl Philipsen og Sofie Marie Linde

2

3 NÅR KUNSTMUSEER FORMIDLER PÅ NETTET - en undersøgelse af brugernes oplevelse Af Mathilde Rosendahl Philipsen og Sofie Marie Linde

4 Når kunstmuseer formidler på nettet - en undersøgelse af brugernes oplevelse Speciale i Kommunikation Af Sofie Marie Linde og Mathilde Rosendahl Philipsen Vejleder: Bjarki Valtysson Roskilde Universitet, april 2009 Specialet er udarbejdet på baggrund af et fuldt integreret gruppearbejde, hvor samtlige kapitler er skrevet i fællesskab. Nedenstående opdeling af ansvarsområder er derfor udelukkende en formalitet: Kapitel 1, 3, 5, 8 og 9 er skrevet af Sofie Marie Linde Kapitel 2, 4, 6, 7 og 10 er skrevet af Mathilde Rosendahl Philipsen Specialet udgør anslag, hvilket svarer til 87,8 normalsider á 2400 anslag inklusiv mellemrum.

5 Abstract The thesis discusses how Danish art museums can make use of the potential of the Internet in displaying and communicating art. The main focus is on how an audience of well-educated, young adults experiences the communication of art online. The empirical foundation of the thesis is a reception study based on eight qualitative interviews on the new digital art project, Kunsthistorier, on the website of the Danish National Gallery. Theoretically, the thesis is based on the combination of two fields of research: The relation between art museums and its audience and the significance of art, as well as a focus on digital media and the web in a medium theory perspective. On the basis of these two theoretical fields, a set of analytical tools has been developed and operationalised in the reception analysis. The thesis concludes that the respondents use experiences from the physical museum in their assessment of the online museum. It also shows that they have a presumption a positive art museum experience is associated with physical space. The respondents find it hard to relate to user generated content on art museum websites, because they expect authoritative and true knowledge from the museum. The art museum s authority and monopoly on facts and knowledge is - in this context - too dominating for the respondents to challenge by contributing to the content on the museum s website. The thesis furthermore concludes that the respondents do not wish to visit the museum online in the same way as they visit the physical museum. While the respondents enjoy spending time in the museum, they want quick information and entertainment on the Internet. In that aspect, the thesis argues that art museums can benefit from the communicative potential of the media and make it possible for the users to use the digitalized works of art in their communication with others online. Thus, the thesis concludes that for an art museum to make sense on the Internet, the art pieces should not just be displayed, but rather be available to be used for communication and interaction as well.

6 Indholdsfortegnelse

7 Kapitel 1 Indledning Motivation... Problemfelt... Problemformulering... Undersøgelsesdesign... Læsevejledning... Begrebsafklaring... Kunsthistorier som case... Videnskabsteoretisk ramme... Kapitel 2 Teori Kunstmuseet og publikum Udgangspunkt i ny museologi... Kunstmuseets rum og tid... Museets envejskommunikation... Kunstværkets aura... Kapitel 3 Teori Nettet som formidlingsplatform Udgangspunkt i medium theory... Kunst som digital kode... Brugerne skaber nettet... Museet som en del af nettets arkiv... Et nyt mødested mellem kunstmuseum og bruger... I nettets rum og tid Kobling af de to teorifelter Kapitel 4 SMK som afsender Websitet er det vigtigste medie... SMK s intentioner med Kunsthistorier... Visioner for Kunsthistorier... Forestillinger om målgruppen... Syn på netmediet... Autoritet og styring... Kapitel 5 Introduktion til sitene Freddie-sitet... Nordisk Forfatteratlas... Brooklyn Museum-sitet

8 Kapitel 6 Metodisk design I et modtagerperspektiv - receptionsforskning som undersøgelsesmetode... Design af receptionsundersøgelsen... Individuelle interviews... Udvælgelse af respondenter... Interviewguide og pilotundersøgelse... Tænke-højt-test... Schrøders multidimensionale analysemodel... Vores anvendelse af Schrøders model... Kapitel 7 Receptionsanalyse 82 Analysestrategi... Forståelse... Konstruktionsbevidsthed... Motivation og holdning... Handling Kapitel 8 Retrospektive refleksioner 114 Kapitel 9 Konklusion 118 Et skridt nærmere viden om brugerne Museet er en autoritet - også på nettet Åbning over for flere stemmer Autenticitet, rum og tid Et lukket univers på nettet Kunstformidling på nettet - hvordan så? Kapitel 10 Perspektivering 124 Om formidlingsartiklen 128 Formidlingsartikel 132 Litteraturliste 138 Bilagsoversigt 143

9

10 Kapitel 1 Indledning

11 Indledning Motivation Kunstformidling på nettet mediets muligheder og udfordringer Motivationen for specialet tager udgangspunkt i de aktuelle muligheder og udfordringer, som internettet giver kunstmuseer og deres formidling. Nettets særlige struktur og egenskaber åbner døre til nye perspektiver på kunstmuseernes formidling, da nettet muliggør, at kunstmuseerne kan udstille og formidle deres samlinger på nye måder samt skabe nye former for kommunikation med publikum. Nettet giver eksempelvis mulighed for, at museet gennem digitalisering af værkerne kan gøre alle deres værker tilgængelige for publikum og sætte dem i nye sammenhænge ved at skabe forbindelser til andet indhold på nettet. Nye perspektiver på kunsten kan gennem digitaliseringen af medier som billeder, tekst, lyd og film formidles i en og samme platform, der kan gøres tilgængelig uden for museets fysiske rammer der, hvor brugeren er, og når brugeren har lyst. Nettes kommunikative muligheder åbner derudover for en mere aktiv inddragelse af brugerne og således for en ny type dialog mellem museum og publikum. Nettet tilbyder sig på den måde som en ny formidlingsplatform med potentiale for at skabe nye oplevelser af kunsten for brugerne. Inddragelsen af netmediet i kunstmuseernes formidling giver imidlertid også en række udfordringer, som relaterer sig til de forandringer, der sker, når kunstformidlingen rykkes fra det fysiske museum til nettet. På nettet ændres de fysiske rammer omkring oplevelsen af kunstværket, og den kropslige oplevelse af værket i rummet forsvinder. Samtidig kan kunstværket på nettet ikke opleves i dets materielle udformning, men optræder som billeder på brugerens skærm. Derudover står de kommunikative muligheder for inddragelse af brugerne i kontrast til kunstmuseernes hidtidige autoritative ekspertformidling. På den måde udfordrer en inddragelse af netmediet som formidlingsplatform spørgsmålet omkring betydningen af museets rum og kunstens rolle på nettet samt spørgsmålet omkring det traditionelle kommunikative forhold mellem museum og publikum. 11 Kapitel 1 Indledning

12 Manglende viden om brugernes oplevelse I Danmark har relativt få kunstmuseer indtil videre kastet sig ud i mere eksperimenterende projekter, der udnytter nettets formidlingspotentialer. I ph.d. afhandlingen Danske kunstmuseer på nettet - en kortlægning og diskussion af en kunstmuseal formidlings- og udstillingspraksis (Løssing 2008), der er den hidtil mest omfattende undersøgelse af danske kunstmuseers digitale formidling, kortlægger og analyserer Anne Sophie Warberg Løssing 1 hvordan og hvorfor de danske kunstmuseer bruger nettet, som de gør. Afhandlingen har blandt andet fokus på kunstmuseernes medie- og kunstsyn og undersøger, hvordan museerne forholder sig til de muligheder og udfordringer, som nettet stiller dem overfor. Løssing konkluderer, at publikum overraskende ikke gives stor opmærksomhed i museernes tanker omkring brugen af nettet som formidlingsplatform, og at overvejelser om, hvordan kunsten skal præsenteres og formidles på nettet, er fraværende. I den forbindelse overvejer Løssing, hvorvidt web vil få betydning for kunstmuseernes formidling på nettet i fremtiden, og berører derigennem et emne, der også i den internationale museumsverdenen er brandvarmt 3. Løssing påpeger i afhandlingen, at kunstmuseerne med nettet netop har fået mulighed for at nå nye publikummer, men at der i Danmark mangler viden om de virtuelle museumsgæsters forventninger, behov og ønsker til kunstmuseernes digitale formidlings- og udstillingstilbud (Løssing 2008: 19). 4 Også i Kulturministeriets Formidlingsudvalg er der en tilkendegivelse af, at der mangler viden om brugerne, når museumsformidlingen foregår på nettet: Internettet rummer et oplagt potentiale for at formidle oplevelser og viden om kulturarven, som museerne stadig kan udnytte i langt højere grad, end de gør i dag. Der findes dog ikke danske undersøgelser på museumsområdet af brugernes op- 1 Anne Sophie Warberg Løssing er ph.d. fra institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. 2 Begrebet web 2.0 blev defineret af Tim O Reilly i 2004 og refererer til en opfattelse af nettet karakteriseret ved et fravær af central redaktion til fordel for en horisontal kommunikation, hvor produktion af indhold skabes i netværk blandt brugere. Eksempler på populære websites og applikationer baseret på konceptet omkring web 2.0 er Wikipedia, Flickr, Facebook, MySpace, tagging og blogs. 3 Se eksempelvis følgende to museumsblogs: eller 4 Der er dog foretaget undersøgelser af digital kulturformidling for børn, blandt andet rapporten Digital kulturformidling børn og forskere har ordet fra

13 levelse og udbytte af museernes digitale formidling. (Kulturministeriet 2006: 107, 119). Formidlingsudvalget påpeger i den forbindelse, at der bør foretages: Iværksættelse af brugerundersøgelser, der afdækker anvendelse og behov hos forskellige målgrupper. Disse informationer mangler i øjeblikket som grundlag for at vurdere hvordan og over for hvem de digitale formidlingstiltag virker. (Kulturministeriet 2006: 119). På internationalt plan savnes ligeledes indsigt i museumspublikummets behov og forventninger. En større tværnational, kvantitativ undersøgelse af en række museers websites viser blandt andet, at brugerne efterspørger unikke oplevelser, som det ikke vil være muligt at få på det fysiske museum (Marty 2008: 87). 5 Men der appelleres til yderligere forskning i, hvilken type digital formidling brugerne mere specifikt ønsker (Marty 2008: 97). Undersøgelsen forholder sig til brugeres oplevelser af specifikke udenlandske websites, hvilket selvfølgelig gør det vanskeligt at overføre resultaterne direkte til en dansk kontekst, men undersøgelsen kan ses som et tegn på, at der generelt mangler viden på feltet. Herhjemme må kunstmuseerne således også indtil videre eksperimentere med forskellige formidlingsinitiativer i mangel på en dybere viden om brugernes behov og forventninger til kunstformidling på nettet. Specialet tager sit udgangspunkt i, at der mangler viden og vil ud fra et brugerperspektiv undersøge anvendelsen af nettet som formidlingsplatform for kunstformidling. 6 Problemfelt Til at undersøge den overordnede problemstilling om, hvordan kunstmuseerne kan bruge nettet i deres formidling, har vi valgt Statens Museum for Kunsts 7 digitale formidlingsprojekt Kunsthistorier som case, idet vi ser, at dette projekt i en dansk sammenhæng er på forkant i forhold til udnyttelsen af mediets muligheder. Kunsthistorier er et af hovedprojekterne i udviklingen af museets digital 5 Museum-websitene var: the Fine Arts Museums of San Francisco, Science Museum of Minnesota, the Australia War Memorial Museum, the Victoria and Albert Museum, the National Museum of Wildlife Art, the Fruitlands Museum, the Royal Armouries, the Art Complex Museum, the Tryon Palace. 6 Vi er bevidste om, at omfanget af dette speciale ikke kan imødekomme behovet for en større og bredere undersøgelse af det generelle forbrug af og forventninger til de danske kunstmuseers digitale formidlingstilbud. Dertil kræves en omfattende kvantitativ såvel som kvalitativ undersøgelse, der inddrager flere målgrupper og går på tværs af kunstmuseerne. 7 Vi anvender i specialet både betegnelsen Statens Museum for Kunst og SMK. Begge betegnelser anvendes også at museet. 13 Kapitel 1 Indledning

14 initiativ, SMK digital, 8 der vil bruge nettets potentialer til at formidle kunst på engagerende måder, som kan skabe nye oplevelser for publikum. Kunsthistorier skal ifølge SMK fortælle mange kunsthistorier og vække brugernes lyst til selv at fortælle. 9 Projektet er målrettet det voksne kunstinteresserede publikum og sigter efter at ramme to definerede målgrupper: Museets kernebrugere af det fysiske museum, der er mellem 45 og 65 år, og målgruppen den kreative klasse, 10 der er mellem 25 og 60 år. Målgruppen den kreative klasse har ifølge museet et løst forhold til museet, men betragtes som en potentiel målgruppe, der gennem en appellerende kunstformidling på nettet menes at kunne få skærpet interessen for museets kunst og for det fysiske museum. 11 Konceptet for Kunsthistorier består i at forbinde 30 udvalgte kunstnere fra museets samlinger i et interaktivt netværk af såkaldte korrespondancer. 12 Hensigten er at sammenkoble kunstværker og kunstnere på tværs af tid, geografi og stilretninger, således at nye kunsthistorier dukker frem, som kan kaste nye perspektiver på kunsthistorien. På den måde søger museet at skabe et såkaldt univers omkring kunstværkerne, som brugerne kan fordybe sig i. Digitaliseringen skal udnyttes til at vise værker fra magasinerne, der ikke er tilgængelige for publikum på det fysiske museum, og til at lade brugerne komme tæt på kunsten på måder, der ikke ville være mulige i en fysisk udstilling eller gennem andre medier. Nettet skal bruges til at bryde med museets fysiske mure ved at trække tråde til andre museer og kunst uden for SMK samt at tilbyde relevant indhold, som 8 Statens Museum for Kunst fik i maj 2008 bevilget 22 millioner kroner af Nordea Fonden til udvikling af SMK digital. 9 Museets vision for Kunsthistorier, bilag Begrebet den kreative klasse henviser her til museet definition på målgruppen. Begrebet refererer umiddelbart til Richard Floridas begreb, som han blandt andet definerer det i sit værk The Rise of the Creative Class. Når vi bruger begrebet, henviser vi dog udelukkende til den definition, som Statens Museum for Kunst anvender. Vi går således ikke ind i en diskussion eller kritik omkring, hvorvidt begrebet er anvendeligt eller stemmer overens med Floridas, men vælger at forholde os til de konkrete definitioner, som Statens Museum for Kunst udtrykker omkring den potentielle målgruppe. 11 I kapitel 4 uddybes SMK s overvejelser om målgruppen, og i kapitel 6 i afsnittet Udvælgelse af respondenter uddybes karakteristikken af denne målgruppe. 12 Planen var oprindeligt at museet ville inddrage 52 kunstnere fra museets samlinger i projektet, og det var således dette tal som vi tog udgangspunkt i i specialets empiriske undersøgelse. 14

15 eksempelvis radio- og filmklip. Ideen er, at brugerne skal kunne fordybe sig på flere niveauer alt efter personlige interesser og forudsætninger. Strukturen i sitet tager udgangspunkt i nettets uhierarkiske karakter, hvorigennem museet vil skabe flere tilgange til fortolkningen af kunsten og give brugerne mulighed for at tage flere veje rundt på sitet. 13 Projektet er på den måde nyskabende, men museet vælger imidlertid ikke at udnytte den brede vifte af kommunikative muligheder, som mediet også tilbyder. Museets rolle som kommunikator og producent af indhold fastholdes, og brugeren inkluderes ikke som aktiv medskaber eller formidler. Vi kan således konstatere, at SMK fravælger at benytte sig af nettets sociale kommunikationsaspekter i dette formidlingsprojekt, hvilket vi finder interessant i forhold til de aktuelle tendenser på nettet og i forhold til, at museet henvender sig til en målgruppe af unge voksne, der formodes at være proaktive netbrugere, samt i forhold til at museet i deres vision for Kunsthistorier som nævnt ytrer, at projektet blandt andet skal anspore brugerne til selv at fortælle. For at finde ud af, hvordan den valgte form for kunstformidling på nettet fungerer, vil vi tage fat i dem, der er tiltænkt som brugere, og undersøge, hvordan de oplever denne form for kunstformidling. Vi har valgt at afgrænse undersøgelsen til den yngre del af målgruppen den kreative klasse, som vi kort definerer som unge, højtuddannede voksne mellem 25 og 35 år med interesse for kunst og som daglige brugere af nettet. 14 Årsagen til at vi har valgt at indsnævre fokus til denne aldersgruppe er, at vi mener, at denne gruppe har et anderledes forhold til nettet og bruger mediet anderledes end den ældre del af målgruppen. 15 Konkret vil vi undersøge, hvordan kunstformidlingen i Kunsthistorier opleves, eksemplificeret i et site om den danske kunstner Wilhelm Freddie, 16 der indgår som en af de 30 kunstnere i Kunsthistorier. 17 Freddie-sitet er således den 13 Vi udspecificerer i kapitel 4 SMK s intentioner. 14 De højtuddannede tæller både studerende og færdiguddannede. 15 Ifølge tal fra Danmarks Statistik over befolkningens brug af internettet fra september 2008 er de årige overordnet den del af befolkningen, der bruger nettet mest i forbindelse med private formål. Derudover viser tallene, at jo ældre man er, jo mindre er tilbøjeligheden til at anskaffe eller dele digitalt indhold (Danmarks Statistik: asp?w=1280) ( ). 16 Sitet om Wilhelm Freddie omtales fra nu af i specialet som Freddie-sitet. 17 I kapitel 5 uddyber vi beskrivelsen af sitet. Kapitel 1 Indledning 15

16 første byggesten i Kunsthistorier-universet. At Wilhelm Freddie er den første kunstner, der kommer online, hænger sammen med, at museet har en særudstilling om netop Wilhelm Freddie, der blev åbnet den 28. februar Brugerinvolvering udgør et væsentligt interessefelt i specialet, men selv om Freddie-sitet som skrevet ikke inddrager brugerinvolverende elementer, tager vi alligevel udgangspunkt i sitet, da projektet i Danmark må anses som det mest nyskabende i forhold til kunstformidling på nettet. For alligevel at få undersøgt aspektet omkring de kommunikative forhold, inddrager vi to yderligere websites, henholdsvis DR s subsite Nordisk Forfatteratlas og Brooklyn Museums subsite Collections, der præsenterer dette museums samlinger. 19 De to websites er valgt, fordi de på forskellig udnytter vis mediets kommunikative muligheder i formidlingen. 20 Vi vil med undersøgelsen af målgruppens oplevelse af Freddie-sitet analysere, hvilke behov og forventninger denne brugergruppe har for kunstformidling på nettet og derigennem se på, hvilke motivationer eller barrierer målgruppen har i forhold til at bruge og involvere sig i kunstformidling på nettet. Gennem en dybere forståelse af målgruppens oplevelse ønsker vi at diskutere, hvilke behov denne målgruppe har i forhold til at benytte sig af kunstformidling på nettet, og om projektet imødekommer disse behov. På den baggrund vil vi diskutere, hvad nettet som formidlingsmedie kan bidrage med til kunstmuseernes formidling, og hvordan denne formidlingsform påvirker relationen mellem museum og brugere. 18 Det nuværende Freddie-site, der blev offentliggjort på SMK s website den er en videreudvikling af det site (en mock-up), som specialet tager udgangspunkt, idet sitet stadig var under udvikling, da vi foretog den empiriske undersøgelse. Freddie-sitet, som det tager sig ud i specialets undersøgelse, kan således ikke ses på nettet, men kan ses i form af screen-dumps i kapitel Herefter bruger vi henholdsvis betegnelserne Nordisk Forfatteratlas og Brooklyn Museumsitet. 20 I nærværende kapitel, i afsnittet Kunsthistorier som case uddyber vi vores overvejelser omkring brugen af de tre websites i undersøgelsen. 16

17 Problemformulering Med udgangspunkt i ovennævnte interesseområde og problemfelt lyder vores problemformulering: Hvordan oplever målgruppen kunstformidling på nettet, og hvordan kan kunstmuseerne på denne baggrund udnytte netmediets potentiale i deres kunstformidling? Undersøgelsesdesign Sådan griber vi undersøgelsen an For at undersøge, hvordan målgruppen oplever kunstformidling på nettet, har vi valgt at foretage en empirisk kvalitativ undersøgelse med udgangspunkt i receptionsforskningen. 21 Konkret har vi foretaget otte kvalitative individuelle interviews med repræsentanter for målgruppen og ladet respondenterne afprøve Freddie-sitet og de to andre sites. 22 Datamaterialet fra den kvalitative undersøgelse danner baggrunden for en receptionsanalyse, der således er specialets omdrejningspunkt. Denne metode finder vi velegnet, idet vi undersøger et forholdsvist uudforsket felt. Vi mener derved at en dybere og mere nuanceret forståelse for hvordan og hvorfor respondenterne oplever kunstformidlingen som de gør, vil være nyttig i forhold til at opnå en grundviden, der eventuelt kan danne afsæt for videre forskning i de problemstillinger, vi finder gør sig gældende på området. Det teoretiske udgangspunkt i specialet består af en sammenkædning af to faglige felter, da vi ikke mener, at vores problemstilling ville kunne dækkes af et fagområde. Således har vi et museumsteoretisk fokus på henholdsvis kunstmuseets relation i forhold til publikum og kunstens betydning på museet samt et fokus på digitale medier og nettet i et medium theory perspektiv. Med kombinationen af disse to teoretiske felter udvikler vi en række analytiske begreber til brug for udarbejdelsen af den empiriske undersøgelse, der dermed skaber en 21 I kapitel 6 uddyber vi vores metodeteoretiske afsæt i receptionsforskningen. 22 I kapitel 6 uddyber vi baggrunden for udvælgelsen af respondenter og ekspliciterer vores metodiske overvejelser omkring det kvalitative forskningsinterview. Kapitel 1 Indledning 17

18 teoretisk ramme for receptionsanalysen. Argumentation for valg af metode og teori giver vi i de enkelte kapitler. Læsevejledning Kapitel 1: Efter denne læsevejledning redegør vi kort for centrale begreber, giver en introduktion til specialets enkelte kapitler, argumenterer for vores valg af case og afklarer specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt. Kapitel 2: Kunstmuseet og publikum I første del af specialets teoretiske ramme præsenterer vi vores teoretiske forståelse af kunstmuseet og dets relation til publikum i sammenhæng med den måde, kunsten præsenteres og formidles på. Som indledning til kapitlet argumenterer vi for vores valg af teoretikere, der udgør kunsthistoriker Carol Duncan, museumsteoretiker Eilean Hooper-Greenhill og kunst- og litteraturkritiker Walter Benjamin, og vi konkretiserer, hvordan teorierne er anvendelige i forhold til undersøgelsen. Kapitel 3: Nettet som formidlingsplatform Den anden del af specialets teoretiske ramme omhandler nettet som medie og formidlingsplatform. I kapitlet undersøger vi, hvordan man kan definere et digitalt medie, og hvorledes vi kan forstå internettets kommunikative aspekter og dets betydning for tid og rum. Indledningsvis argumenterer vi, som i kapitel 2, for vores valg og brug af teoretikere, der udgør medieteoretiker Lev Manovich, internetforsker Niels Ole Finnemann og sociolog Manuel Castells. Vi afslutter kapitlet med et afsnit, hvor vi kobler de to teoretiske felter til at skabe en række analytiske værktøjer, der fungerer som specialets teoretiske ramme for receptionsanalysen. Kapitel 4: SMK som afsender I dette kapitel undersøger vi SMK s intentioner med Kunsthistorier på baggrund af forskellige offentlige dokumenter fra museet og et kvalitativt forskningsinterview med kunstformidler på Freddie-sitet, Liza B. Kaaring. Kapitlet har til formål at skabe et udgangspunkt for receptionsanalysen, så vi kan undersøge sammenhængen mellem SMK s intentioner og respondenternes faktiske oplevelse af sitet. 18

19 Kapitel 5: Introduktion til sitene I dette kapitel præsenterer vi de tre sites og karakteriserer, hvordan de på forskellig vis udnytter mediets potentialer og formidler kultur- og kunsthistorie. Introduktionernes funktion er således at skabe en forståelse af de sites, som respondenterne oplever i undersøgelsen. Kapitel 6: Metodisk design I dette kapitel ekspliciterer vi vores overvejelser omkring, hvorfor vi laver en receptionsundersøgelse, samt argumenterer for vores konkrete metodiske valg i forhold til empiriproduktion og valg af analysemodel. Kapitel 7: Receptionsanalyse I dette kapitel præsenterer vi vores analysestrategi samt foretager en receptionsanalyse af de otte respondenternes oplevelse af de tre sites. Kapitel 8: Retrospektive refleksioner I dette kapitel forholder vi os til aspekter, som vi finder centrale i forhold til betydningen af vores teoretiske og metodiske valg, og vi reflekterer over, hvordan vi teoretisk og metodisk kunne have grebet dele af specialet anderledes an. Kapitel 9: Konklusion I dette kapitel konkluderer vi på receptionsanalysens resultater i forhold til problemfelt og problemformulering samt diskuterer resultaterne i forhold til de teoretiske begreber og til SMK s intentioner med Kunsthistorier. Kapitel 10: Perspektivering Afslutningsvis perspektiverer vi den viden, vi har opnået i forhold til et nyt teoretisk perspektiv, og søger dermed at give en mulig relevant teoretisk vinkel til videre forskning i kunstformidling på nettet ud fra et brugerperspektiv. 19 Kapitel 1 Indledning

20 Begrebsafklaring I dette afsnit redegør vi kort for, hvordan vi anvender centrale begreber i specialet. Kulturinstitution Begrebet kulturinstitution er et bredt begreb, der henviser til mange typer af institutioner i samfundet. Når vi bruger begrebet, refererer vi til den offentlige kulturinstitution, hvis formål ikke er at opnå økonomisk profit, men at formidle kultur i henhold til lovgivningen (Himmelstrup 2004: ). Begrebet henviser således til en konkret fysisk institution som eksempelvis et kunstmuseum. Kunstmuseum Når vi anvender begrebet kunstmuseum, henviser vi til de offentlige statslige og statsanerkendte kunstmuseer i Danmark. 23 I kapitel 2, hvor vi undersøger kunstmuseet teoretisk, tager vi dog afsæt i international, museologisk forskning, da der ikke findes meget dansk forskning på området, og vi må derfor tage vores afsæt her. For sproglig variation anvender vi også begrebet museum og refererer ligeledes her til kunstmuseer. Site Vi bruger både begrebet site på samme måde, som vi bruger begrebet website. Kunstformidling Vores brug af begrebet kunstformidling refererer til kunstmuseers formidling og ikke eksempelvis til netkunst eller til andre, der formidler kunst. Derudover henviser vi med kunstformidling på nettet til kunstformidling uden for museets fysiske rum, og vi afgrænser os her fra at undersøge mulighederne for kunstformidling over eksempelvis mobiltelefonen eller i andre digitale platforme som eksempelvis en ipod. 23 Både de statslige og statsanerkendte kunstmuseer hører under museumsloven og har således begge en formidlingsforpligtigelse. 20

21 Kunsthistorier som case Freddie-sitet som case er valgt på baggrund af en formålsbestemt udvælgelsesstrategi, hvilket betyder, at vi har valgt casen ud fra formålet om at få afspejlet problemstillingen i et konkret produkt (Neergaard 2007: 11). SMK opfatter Kunsthistorier eksemplificeret i Freddie-sitet som nyskabende digital kunstformidling, der udnytter netmediets formidlingspotentialer. Freddie-sitet er således valgt, da vi mener at det kan give os central viden om nettets potentiale som kunstformidlingsplatform og mulighed for at generalisere analytisk fra case til teori (Neegaard 2007: 12). At undersøgelsen skulle tilrettelægges som et casestudie, finder vi oplagt, da metoden egner sig godt i forhold til en undersøgelse af et underbelyst felt (Neergaard 2007:19). Dette forhold udgør dog samtidig et problem, idet feltet er så nyt, at der som nævnt ikke er færdigudviklet nyskabende formidlingsinitiativer, der afspejler problemstillingen omkring brugen af nettets kommunikative muligheder fuldt ud. Det vil sige, at der ikke findes et færdigt lanceret kunstformidlingsprojekt i Danmark, der for alvor inddrager brugeren som medskaber af indhold. Det har således ikke været muligt at finde dette ene kunstformidlingsprodukt, der kunne afspejle den overordnede problemstilling, som vi mener er yderst relevant at belyse i forhold til spørgsmålet om kunstmuseernes brug af nettet. Dette har betydet, at vi har valgt at sammensætte vores empiriske undersøgelse således, at vi undersøger det kunstformidlingsprojekt i Danmark, som lige nu må anses for mest nyskabende, men som stadig er under udvikling, og perspektiverer det med to websites, der inddrager brugergenereret indhold i deres kultur- og kunstformidling. På grund af disse valg har specialet taget form som en pre-testende receptionsundersøgelse og afprøvningen af Freddie-sitet har fundet sted på et ufærdigt site i form af en mock-up. Kriteriet for udvælgelsen af Nordisk Forfatteratlas og Brooklyn Museum-sitet er først og fremmest, at de indeholder forskellige former for brugerdrevet indhold, som Freddie-sitet som nævnt ikke indeholder. 24 Når respondenterne får en reel mulighed for at afprøve forskellige former for brugerdrevne funktioner, me- 24 Brugerne kan på Nordisk Forfatteratlas stemme på deres favoritbøger og forfattere og anbefale bøger til andre brugere. På Brooklyn Museum-sitet kan brugerne oprette en profil og tagge museets værker, kommentere på de enkelte værker og dertil blandt andet downloade og dele værker fra sitet. I kapitel 5 præsenteres sitene enkeltvis. 21 Kapitel 1 Indledning

22 ner vi, at vi får nogle mere valide svar fra dem, end hvis vi blot havde bedt dem om at forholde sig hypotetisk til sådanne funktioner. Det specifikke valg af disse to sites hænger dels sammen med, at SMK i udviklingen af Freddie-sitet er inspireret af disse, men hovedårsagen er dog, at vi ønsker at undersøge, hvordan respondenterne oplever disse kommunikationsformer i en kunstformidlingssammenhæng. 25 Man kunne indvende, at en perspektivering med et site fra DR, der formidler viden om forfattere og litteratur og således hverken er et museumssite eller et kunstformidlingssite, 26 ikke udgør et velegnet sammenligningsgrundlag. Vi mener imidlertid, at sitet stadig er relevant at inddrage i undersøgelsen, da det er et eksempel på kulturformidling på nettet med en stor kulturinstitution (ligesom SMK) som afsender, og da vi netop kun bruger det til at undersøge, hvordan respondenterne forholder sig til det brugerdrevne indhold. Derudover har sitet, ligesom det er hensigten med Kunsthistorier, også en biografisk tilgang til formidlingen. Ligeledes kunne man indvende, at en perspektivering med et site fra et amerikansk kunstmuseum, som respondenterne ikke har et tæt tilhørsforhold til, og hvis indhold formidles på engelsk, er problematisk. Vi mener dog, at den målgruppe vi undersøger, er vant til at bruge engelsksprogede websites, og vi mener således, at denne forskel ikke vil udgøre en barriere. Afprøvningen af Freddie-sitet som en mock-up betyder, at sitet som helhed fremstår mere ufærdigt end de andre to sites. Der er således fejl og mangler, hvad angår både tekstredigering, mouseovertekster, flashfunktioner og hyperlinks. Vi var bevidste om, at vi ved at inddrage to færdigredigerede og fungerende sites kunne komme til at påvirke oplevelsen af Freddie-sitet negativt og få det til at fremstå mindre professionelt. Vi gjorde derfor over for respondenterne særligt opmærksom på, at Freddie-sitet fremstod i en testudgave, hvilket de tilsyneladende tog til efterretning i deres vurdering. 25 Det kan tilføjes, at Brooklyn Museum i det internationale museumsmiljø omkring museers brug af web 2.0 bliver fremhævet som et af de museer, der er mest eksperimenterende og nytænkende på dette felt. Eksempelvis på følgende artikler på Nina Simons blog omkring museer og web 2.0: ( ) 26 Litterære værker kan i nogle sammenhænge også betegnes som kunst, men vi henviser her til den form for kunst, som kunstmuseerne har at gøre med. 22

overvejer, om man kan være venner med et kunstmuseum...?

overvejer, om man kan være venner med et kunstmuseum...? overvejer, om man kan være venner med et kunstmuseum...? Kunstmuseets dilemmaer på facebook Katrine Damkjær frkdamkjaer@itu.dk IT University Copenhagen Digital Design og Kommunikation 2. November 2009

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Unge i dialog med kunstmuseerne?

Unge i dialog med kunstmuseerne? Unge i dialog med kunstmuseerne? Om kunstmuseers kommunikation med 20-29-årige på nettet En undersøgelse af, hvordan danske kunstmuseer kan kommunikere med målgruppen 20-29 år gennem brug af strategisk

Læs mere

En social blærerøvsapp

En social blærerøvsapp En social blærerøvsapp - En empirisk analyse af Quiz Battle i et teknologisk-, psykologisk- og sociologisk perspektiv Af Anne Lykke Sørensen & Birgitte Svejvig Årskortnummer: 20080898 & 20083869 Gruppespeciale

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

Zulu BFF: Et bud på fremtidens tv-oplevelse?

Zulu BFF: Et bud på fremtidens tv-oplevelse? Zulu BFF: Et bud på fremtidens tv-oplevelse? - En undersøgelse af tv-programmet Zulu BFF og dets inddragelse af second screenindhold. Et speciale udarbejdet af Sofie Maria Johansson Carlsen Februar 2015

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

Formalia. Kapitel 1 Indledning: Fælles. Kapitel 2 - Metode: Fælles

Formalia. Kapitel 1 Indledning: Fælles. Kapitel 2 - Metode: Fælles Abstract This thesis takes as its starting point the use made by Rigspolitiet, the Danish National Police, of the social media Facebook as a communication channel and tries to clarify whether there is

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske grundlag... 7 Metodiske tilgange... 10 Hermeneutisk

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KUNST EN ANALYSE AF T E A T E R K O MMU N I K A T I O N SPECIALEAFHANDLING I KOMMUNIKATION

KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KUNST EN ANALYSE AF T E A T E R K O MMU N I K A T I O N SPECIALEAFHANDLING I KOMMUNIKATION KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KUNST EN ANALYSE AF T E A T E R K O MMU N I K A T I O N MED UNGE SOM MÅLGRUPPE SPECIALEAFHANDLING I KOMMUNIKATION A F S T I N E L A R S E N ROSKILDE UNIVERSITET APRIL 2010 Kunsten

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Fotointerviewmetoden som sundhedskommunikation

Fotointerviewmetoden som sundhedskommunikation Fotointerviewmetoden som sundhedskommunikation en undersøgelse af metodens potentialer som sundhedsfremmende indsats til børn og unge Speciale på Dansk og Kommunikation Roskilde Universitetscenter Efterår

Læs mere

Læring i en HR strategi?

Læring i en HR strategi? Vejleder: Christian Helms Jørgensen Roskilde Universitetscenter Pædagogik og uddannelsesstudier Bachelorprojekt 27-12-2006 Læring i en HR strategi? Gruppe 10: Maria Højer Larsen Gitte Marsken Abstract

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere