Valgmode / i ache' O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgmode / i ache' O M"

Transkript

1 Valgmode / i ache' T D A O M K E R I

2 Indhold Rollespil over et valgmøde op til et parlamentsvalg i det fiktive land Aché. Der arbejdes med politisk debat og samspillet mellem rettigheder, ideologi og demokrati vil være i fokus. De politiske emner, der tages op under forberedelserne til valgmødet, omhandler borgernes borgerlige, politiske, social-kulturelle og økonomiske rettigheder. Formål Formålet med øvelsen er at få eleverne til at reflektere over forskellige ideologiers udtryk i en partipolitisk debat og gennem rollespil agere politikere og praktisere, hvordan et fiktivt valgmøde kan foregå. Fag Samfundsfag, historie, geografi, dansk Tidsforbrug 1,5-2 lektioner á 45 minutters varighed. Materialer Overhead-ark der opsummerer, hvad de fire opstillede partier står for (bilag 1). Elev-ark med beskrivelser af partiernes historie svarende til antallet af elever (bilag 2). En kort beskrivelse af landet Aché, og dets historie (bilag 3) Liste over forslag til pressens spørgsmål til partierne (bilag 4). Evt. saks, karton, tuscher, lim og magasiner til at klippe billeder/tekst ud, hvis eleverne skal lave valgplakater. Hvis det er muligt, kan man anskaffe sig en mikrofon, så interviewene virker mere autentiske.

3 Beskrivelse 1. Introduktion til rollespillet Gennem argumentation og præsentation skal eleverne overbevise hinanden om, at deres politiske parti er bedst til at varetage og prioritere mellem de problemer, der findes i samfundet. Som lærer kan du ved hjælp af en kort introduktionstekst indlede med at fortælle eleverne om konteksten det vil sige udviklingslandet Aché (bilag 3). Ved hjælp af en overhead (bilag 1) beskrives de fire partier kort, og eleverne opdeles herefter i fire lige store grupper. Der uddeles en uddybende historisk introduktionstekst til det parti, som elevgrupperne hver især skal arbejde med (bilag 2). Herefter instrueres eleverne i at formulere et partiprogram og eventuelt forberede kritiske spørgsmål til de andre partier. 2. Forberedelse til valgmødet Partierne vælger herefter en talsmand/kvinde, som skal præsentere partiets holdninger til menneskeretsspørgsmål og mere generelle politiske budskaber. Denne beskrivelse skal så vidt muligt loyalt følge partiets grundholdninger, som de er beskrevet i de uddelte papirer. Partierne kan eventuelt supplere med valgplakater eller andet valgmateriale. Talsmændene/ kvinderne holder på skift deres valgtale af mellem 3-5 minutters varighed. 3. Valgtaler, debat og spørgsmål fra pressen Efter hver valgtale vil de øvrige partier, menneskerettighedsorganisationer og pressen få lejlighed til at stille spørgsmål og få svar. Disse spørgsmål, der stilles af læreren (for inspiration se bilag 4), men som eleverne også er velkomne til at byde ind med, repræsenterer internationale medier som CNN, Sky News, BBC, Al Jazeera, Reuters etc. og den lokale presse samt forskellige menneskerettighedsorganisationer. Som opfølgning kan man lade deltagerne træde ind i verdenspressens rolle og skrive små avisartikler eller reportageindslag til radio eller tv. Refleksion og opsamling Afrund valgmødet med at eleverne give deres bud på, hvem de ville stemme på, hvis de skulle stemme i Aché og/eller ved kommunalvalg eller folketingsvalg? - Ville de stemme ud fra ideologisk overbevisning, strategisk, stemme blankt eller ud fra hvilket af partierne, de synes, klarede sig bedst i debatten?

4 Supplerende litteratur Menneskerettigheder, demokrati og retssamfund (2008) af Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder er en undervisningsbog målrettet ungdomsuddannelserne om menneskerettigheder, demokrati og retssamfund. Bogen har en tilhørende hjemmeside, der indeholder opgaver til hvert tema i bogen menneskerettigheder/kap3.html I Danskernes Akademi taler lektor Johannes Andersen, Aalborg Universitet, om de idealer, der gemmer sig bag begrebet demokrati, og de sammenhænge, hvor magten viser sig i de demokratiske spil. Ikke mindst i relation til medierne. Demokratikanon Democracy-handbook.org er en kombination af ekspert- og brugergenereret viden og en kombination af en bog og en wiki. FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: s+verdenserkl%c3%a6ring Udenrigsministeriets side om menneskerettigheder:

5 Bilag 1 Beskrivelse af landet Aché Rollespillet foregår i Aché, der er et udviklingsland præget af fattigdom, korruption, kriminalitet, manglende retssikkerhed og en udlandsgæld, der er stærkt stigende. Et parlamentsvalg vil finde sted indenfor et par uger som et vigtigt led i en demokratiseringsproces, som skal sikre bedre vilkår for befolkningen i landet. Landet har indtil 1972 været en koloni, men efter landets selvstændighed har der været en række konflikter, som stadig præger landet den dag i dag. På grund af pres fra det internationale samfund er reformer, der skaber bedre vilkår for borgerne, presserende. Frihedspartiet har været regeringsparti i Aché, siden militærstyret overgav magten til befolkningen i Tidligere, umiddelbart efter landet blev selvstændigt i 1972, var Demokraterne regeringsparti. Efter en kort årrække blev demokraterne sat fra magten ved et militærkup. Phoenixpartiet har bevæget sig i kulissen som et politisk stærkt støtteparti for militærstyret, og ved valget i 2004 blev partiet stemt ind. Folkets parti er den politiske gren af den forbudte guerillabevægelse, som indtil for nylig også var forbudt. Om fjorten dage er der valg i Aché, og alle fire partier stiller op. At der udskrives valg nu, skyldes et voksende pres fra befolkningen, som har organiseret sig i partier, fagbevægelser og andre organisationer herunder menneskerettighedsorganisationer. Der har også været pres fra Vesten, hvor lande som Danmark har givet udviklingsbistand på den betingelse, at der skete en demokratisering i Aché, og at præsidenten giver tilladelse til at valgobservatører får fri mulighed for at overvåge valget.

6 Bilag 2 Overhead Politiske Partier i Aché Frihedpartiet i Aché - Liberalt parti - Lægger vægt på politisk og økonomisk frihed og markedsøkonomi - Medlemmer er især at finde i byernes middelklasse og større erhvervsdrivende - Er nuværende regeringsparti Demokraterne i Aché - Socialdemokratisk parti - Knyttet til fagforeningerne - Vægt på sociale og økonomiske rettigheder - Medlemmer er især by- og landarbejdere - Var regeringsparti lige efter selvstændigheden Phoenixpartiet - Konservativt parti - Lægger stor vægt på lov og orden, religion og traditioner - Medlemmer er især godsejere og militærfolk - Var støtteparti til militærdiktaturet Folkets Parti - Kommunistisk parti - Lægger vægt på økonomisk og social lighed for alle - Mener at vestligt demokrati kun er for de få og rige - Medlemmer er især fattige i byerne og junglestammefolk - Støtter den ulovlige og voldelige guerillabevægelse

7 Bilag 3 Beskrivelse af partierne Demokraterne Historie Demokraterne ledede uden succes landets første regering efter uafhængigheden i Landet endte i økonomisk og politisk kaos, og efter 6 år overtog militæret magten ved et militærkup i Grundlag Demokraterne er et socialdemokratisk parti. Demokraterne værner om de grundlæggende menneskerettigheder. Demokraterne mener, at alle mennesker, uanset køn, race eller tro, skal have lige muligheder. Det er en vigtig del af partiets politik, at befolkningen i Aché får opfyldt de sociale og økonomiske rettigheder. De skal have et ordentligt sted at bo, mad og tøj, uddannelse og arbejde. Men de bør også have ret til at tale, tro og mene, som de vil og til at blive behandlet retfærdigt af politi og domstol. Demokraterne tror på solidaritet og sammenhold mellem mennesker. Det er statens opgave at sørge for de svage grupper i samfundet: de arbejdsløse, syge, handicappede og gadebørnene. Alle skal have lige adgang til samfundsgoderne. Indenrigspolitik Demokraterne arbejder tæt sammen med fagbevægelsen. Sammenhold er vigtigere for partiet end den enkeltes frihed, og den enkelte må derfor i visse tilfælde bøje sig for flertallets interesser. Eksempelvis mener Demokraterne, at hele den arbejdende del af befolkningen skal være medlemmer af en fagforening. Demokraterne ønsker, at befolkningen organiserer sig og deltager i politisk arbejde. Staten er nødt til at blande sig i økonomien og erhvervslivets forhold for at skabe et kapitalistisk system med et menneskeligt ansigt. Staten skal administrere dele af erhvervslivet, eksempelvis banker, forsikringsselskaber, transportfirmaer og nøgleindustrier. Staten skal også have stor indflydelse på det politiske og sociale liv. Der skal være lige ret til uddannelse for alle befolkningsgrupper i samfundet. Staten fastlægger indholdet i skoleundervisningen, der skal være ensrettet over hele landet. Da Demokraterne vil skabe gode boliger til alle, må slummen ryddes og staten bygge almennyttige boliger. Fattigdommen og ikke mindst gadebørnene er en skamplet på Aché, som må fjernes ved blandt andet at indføre et skattesystem efter skandinavisk model, hvor de brede skuldre bærer det største læs.

8 Internationalt Demokraterne samarbejder med den internationale, socialdemokratiske bevægelse og er interesseret i at knytte kontakter til internationale organisationer. Der bør være et internationalt samarbejde om blandt andet økonomi, demokratiske rettigheder, beskyttelse af miljøet, sociale forhold m.m. Udenlandsk kapital og udenlandske firmaer er velkommen i Aché, men kun hvis de respekterer Achés arbejdere og miljøet. Endelig arbejder Demokraterne for at sikre ordentlige priser på Achés råvarer.

9 Folkets Parti Historie Folkets Parti blev stiftet som et kommunistisk parti i Det førte i 1940érne guerillakrig mod den portugisiske kolonimagt. Efter militærets magtovertagelse i 1968 blev partiet forbudt. På trods af den stadig tætte tilknytning til guerillaen er partiet nu blevet legalt i forbindelse med det kommende valg. Grundlag Folkets Parti er et revolutionært, kommunistisk parti. Ifølge Folkets Parti er de såkaldt frie markedskræfter blot udtryk for de riges ret til at udnytte de fattige. Eneste alternativ til kapitalismen er et kommunistisk samfund; her skal den brede befolknings behov være i centrum. Når kommunismen er indført, vil den sikre alle ret til fri skolegang og højere uddannelse, gratis lægehjælp, ret til bolig, pasningsgarantier for såvel børn som gamle, ret (og pligt) til arbejde. Det revolutionære Folkets Parti vil arbejde for massernes sag. Andre partier er der ikke brug for i det ny kommunistiske samfund, ligesom det er nødvendigt kun at tillade en kommunistisk grundholdning såvel indenfor det politiske som det kulturelle liv. Indenrigspolitik Folkets Parti mener, at de fattige, bønder og arbejdere længe er blevet udnyttet af godsejerne og virksomhedsejerne. Det vil partiet sætte en stopper for. Det er derfor nødvendigt, at al ejendom til produktionsmidlerne (jord, maskiner mv.) overtages af staten for at sikre et retfærdigt samfund. Ligesådan med pressen, der ikke sikres reel ytringsfrihed, så længe den er ejet af private. I overgangsfasen til det kommunistiske samfund kan det være nødvendigt for de undertrykte klasser at føre bevæbnet kamp. Vesten taler så meget om menneskerettigheder og demokrati. Det er bare Vestens forsøg på at dominere verden med dens eget system. Der vil ikke være brug for menneskerettighederne i et kommunistisk samfund, hvor alle ønsker det samme og alle bliver lige. Udenrigspolitik Folkets Parti er et internationalt parti. Partiet samarbejder med kommunistiske og revolutionære bevægelser i andre lande og går ind for internationalt samarbejde på et kommunistisk grundlag. Folkets Parti støtter folkelige befrielsesbevægelser, der kæmper imod undertrykkelse i andre lande. Folkets Parti ønsker øget samhandel med andre lande i den 3. verden.

10 Frihedspartiet i Aché Historie Frihedspartiet blev dannet i 1989 af General Opporto, der året efter, som eneste kandidat, lod sig vælge som præsident. Det er også Frihedspartiet, der besidder de fleste pladser i parlamentet. Grundlag Frihedspartiet er et liberalt parti og deraf navnet. Frihed for den enkelte borger til selv at skabe sin tilværelse. Frihedspartiet lægger stor vægt på individets frihedsrettigheder, især de borgerlige og politiske rettigheder, fx fri stemmeret, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Grundloven skal sikre frihedsrettighederne, som skal gælde for alle uanset politisk, religiøs eller etnisk baggrund. Alle borgere må have maksimal frihed til at handle. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Frihedspartiet betragter mennesker som frie, selvstændige individer, der kan klare sig selv. Partiets holdning er, at enhver er sin egen lykkes smed, og at staten bør blande sig mindst muligt. Indenrigspolitik Økonomisk ønsker Frihedspartiet således også størst mulig frihed. Statens rolle skal begrænses. Så få bånd på erhvervslivet som muligt vil fremme vækst og dermed velstand. Frihedspartiets mærkesager er bl.a. mindre skatter og mindre offentlige udgifter. I stedet skal der gang i Achés økonomi. Aché har mange natur-ressourcer, som kan bruges i den forbindelse de store regnskovsområder er fx knap nok udnyttet endnu. Statens rolle skal begrænses til at varetage lov og orden og til at varetage landets interesser udadtil. Der skal være et stærkt og veludrustet politikorps, som skal sikre ro og orden. Der skal ligeledes være et stærkt militær, der kan sørge for, at Achés interesser ikke krænkes af andre lande. Statens rolle i den sociale sektor (skoler, sygehusvæsen mm.) skal være begrænset. Frihedspartiet vil sikre borgerne størst mulig frihed, og det gøres blandt andet ved at lade sygehusvalg og skolevalg være et privat og personligt anliggende. Hospitaler og skoler drives bedst af private. For de allerfattigste vil der altid være velgørende organisationer, fx kirker, der vil tage sig af at oprette sundhedsklinikker.

11 Udenrigspolitik Frihedspartiet ønsker at bevare Aché som en fri og selvstændig nation. For at sikre det må Aché indgå i et internationalt fællesskab, hvor det achéanske folk samarbejder med andre lande om at sikre frihed og fred. Fri kommunikation, handel og bevægelighed over landegrænser gør det nemmere for de enkelte lande at forstå hinanden. Frihedspartiet stiller sig således åben for udlandet og for udenlandske firmaer. Fri handel og lige konkurrence også internationalt er de bedste midler til at sikre landet en stigende velstand.

12 Phoenix-partiet Historie Phoenix-partiet har aldrig været ved magten i Aché. Partiet har rødder i kolonitiden og blandt de store jordejerslægter. Partiet repræsenterer i dag først og fremmest plantageejere og landarbejdere ansat ved de store plantager og godser. Grundlag Phoenix-partiet er et traditionelt, konservativt og nationalistisk parti. Phoenix-partiet mener, at samfundsordenen er udviklet i overensstemmelse med naturen. Samfundsklasserne skal varetage hver deres opgave. Jordejerne er samfundets rygrad, de sørger for arbejde og tryghed til bønder og landarbejdere i deres område. Til gengæld må de kunne forlange disciplin, orden og fuld loyalitet af deres underordnede. Disse grundholdninger betyder, at ideologen bag menneskerettigheder ligger fjernt fra Phoenix-partiet. Alle er ikke lige og skal heller ikke være det. De bedst egnede må tage sig af at styre landet, og det skal gøres i overensstemmelse med traditionelle værdier som troen på Gud og fædrelandet Aché. Indenrigspolitik Phoenix-partiet mener ikke, at alle har lige ret til uddannelse. Man bør have den uddannelse, der passer til ens plads i samfundet. Borgerlige og politiske rettigheder kan være gode nok for dem, der er uddannet og forstår at bruge dem. Men der må være grænser for ytringsfrihed, trosfrihed og organisationsfrihed. I de forkerte hænder fører disse friheder kun til kaos og anarki. For at hindre dette er der brug for en stærk stat og et stærkt militær. Det giver myndighederne de bedste muligheder for at sikre lov og orden. Politiet må skride ind både overfor politiske og kulturelle bevægelser, som vil nedbryde den naturgivne samfundsorden. Strejker og demonstrationer, umoralske bøger og umoralsk kunst skal være forbudt. Det er plantageejerne, der sikrer landets rigdom og giver arbejde til tusindvis af bønder. Uden plantageejerne ville samfundsordenen bryde sammen, men de er også forpligtigede til at hjælpe de fattige og svage i nødsituationer. Derfor mener Phoenix-partiet ikke, at det er statens opgave at tage sig af sociale og økonomiske rettigheder som sundhed, uddannelse, arbejdsforhold osv. Skatter og afgifter er af det onde. Pengene ligger bedst i borgernes lommer.

13 Udenrigspolitik Phoenix-partiet er et nationalt parti, der ikke ønsker, at internationale bevægelser eller udenlandsk kapital skal spille nogen rolle i landet. Aché skal kunne forsvare sig effektivt mod angreb og indblanding udefra. Derfor må landet have et stærkt militær. Militæret har en meget vigtig plads i Aché og skal derfor have politisk indflydelse

14 Bilag 4: Forslag til pressens spørgsmål til partierne Spørgsmålene stilles af læreren, som repræsenterer internationale medier som CNN, Sky News, BBC, Al Jazeera, Reuter etc. og den lokale presse samt forskellige menneskerettighedsorganisationer. - En udenlandsk avis har afsløret at dommere og advokater modtager bestikkelse. Dem, der kan betale, vinder sagerne. Hvad vil partiet gøre ved denne sag? - Kvinder har ikke samme arverettigheder som mænd ifølge Achés lovgivning, som stammer tilbage fra kolonitiden. Kvinder kan heller ikke eje jord, selvom mange kvin der er aktive i landbruget. Achés Kvindelige Nationalråd kræver reformer og ligeret. Er partierne indstillede på det? - På grund af uro op til valget er der indført forsamlingsforbud. Højst tre personer må ses sammen offentligt. Hvis det overtrædes, vil politiet blive sat ind. Hvad mener par tierne om dette indgreb? - En godsejer har fyret alle sine landarbejdere, fordi de havde meldt sig ind i en fag forening og nu krævede 50 % mere i løn. Landarbejderne kræver deres ret til at or ganisere sig, og er nu meget vrede over at være blevet afskediget. Hvilke skridt mener partierne, der bør tages i denne sag? - Militæret er faret hårdt frem mod stammefolkene i regnskovsområdet. Flere fra Glanifolket er blevet skudt, fordi de ikke ville afgive deres område til bønder, som har papir på jorden. Bønderne opkøbte for nylig en masse land billigt fra staten, da staten ønsker at øge fødevareproduktionen i landet. Hvad mener partierne om ejendomsretten til jord? Og Glani-folkets rettigheder til området? - Amnesty International har netop udsendt en rapport, der dokumenterer udbredt brug af tortur i Achés fængsler. Ofrene er især formodede medlemmer og tilhængere af den væbnede guerillabevægelse Achés Frihedskæmpere. Hvordan mener partierne, man skal forholde sig til denne rapport? - En gruppe landarbejdere har besat en plantage for at få højere løn. De hævder, at de ikke kan leve af det, de tjener med de nuværende lønninger. Hvad mener partierne, der skal gøres? - Voksende udlandsgæld medfører en kraftig henstilling fra Verdensbanken om at skære ned på statsudgifterne ellers vil der blive lukket for nye lån. De offentlige midler går især til sundheds- og uddannelsesområdet, til militæret og politiet, samt til infrastruktur (veje, telefon m.m.). Hvordan mener partierne, at økonomien skal rettes op?

15 - De handlende i Aché City er rasende over gadebørnenes kriminalitet, som går ud over handelen. De kræver, at politiet skrider effektivt ind og får spærret gadebørnene inde. Hvad vil partierne gøre? - Udenlandske bistandsorganisationer har krævet, at uafhængige internationale or ganisationer får lov til at overvåge og kontrollere valget i Aché, men mange mener, at det er indblanding i Achés indre anliggender. Hvad mener partierne? Følg med på facebook.com/demokratifordi Besøg os på demokratifordi.dk

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Demokratiske og politiske ideologier O M

Demokratiske og politiske ideologier O M Demokratiske og politiske ideologier T D A O M K E R I Indhold Holdnings- og argumentationsøvelse om samfundets indretning. Materialet udgør en række udsagn om, hvordan samfundet bedst indrettes, som eleverne

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Definition af Demokratiet kommunikationsformer og beslutningsprocesser i demokratiet O M

Definition af Demokratiet kommunikationsformer og beslutningsprocesser i demokratiet O M Definition af Demokratiet kommunikationsformer og beslutningsprocesser i demokratiet T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Eleverne skal blive enige om en definition på demokrati på demokratisk vis.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid.

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid. LÆRERVEJLEDNING I denne vejledning kan du læse om Skriv for Livs faglige relevans i forhold til de forenklede Fælles Mål og hvilke fag, kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, der er særlig relevante.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Planen for samfundsfag i 9. klasse på Øse Efterskole i skoleåret 2013/14 er udarbejdet med udgangspunkt i skolens værdier, samt trinmål og slutmål for faget.

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere