Valgmode / i ache' O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgmode / i ache' O M"

Transkript

1 Valgmode / i ache' T D A O M K E R I

2 Indhold Rollespil over et valgmøde op til et parlamentsvalg i det fiktive land Aché. Der arbejdes med politisk debat og samspillet mellem rettigheder, ideologi og demokrati vil være i fokus. De politiske emner, der tages op under forberedelserne til valgmødet, omhandler borgernes borgerlige, politiske, social-kulturelle og økonomiske rettigheder. Formål Formålet med øvelsen er at få eleverne til at reflektere over forskellige ideologiers udtryk i en partipolitisk debat og gennem rollespil agere politikere og praktisere, hvordan et fiktivt valgmøde kan foregå. Fag Samfundsfag, historie, geografi, dansk Tidsforbrug 1,5-2 lektioner á 45 minutters varighed. Materialer Overhead-ark der opsummerer, hvad de fire opstillede partier står for (bilag 1). Elev-ark med beskrivelser af partiernes historie svarende til antallet af elever (bilag 2). En kort beskrivelse af landet Aché, og dets historie (bilag 3) Liste over forslag til pressens spørgsmål til partierne (bilag 4). Evt. saks, karton, tuscher, lim og magasiner til at klippe billeder/tekst ud, hvis eleverne skal lave valgplakater. Hvis det er muligt, kan man anskaffe sig en mikrofon, så interviewene virker mere autentiske.

3 Beskrivelse 1. Introduktion til rollespillet Gennem argumentation og præsentation skal eleverne overbevise hinanden om, at deres politiske parti er bedst til at varetage og prioritere mellem de problemer, der findes i samfundet. Som lærer kan du ved hjælp af en kort introduktionstekst indlede med at fortælle eleverne om konteksten det vil sige udviklingslandet Aché (bilag 3). Ved hjælp af en overhead (bilag 1) beskrives de fire partier kort, og eleverne opdeles herefter i fire lige store grupper. Der uddeles en uddybende historisk introduktionstekst til det parti, som elevgrupperne hver især skal arbejde med (bilag 2). Herefter instrueres eleverne i at formulere et partiprogram og eventuelt forberede kritiske spørgsmål til de andre partier. 2. Forberedelse til valgmødet Partierne vælger herefter en talsmand/kvinde, som skal præsentere partiets holdninger til menneskeretsspørgsmål og mere generelle politiske budskaber. Denne beskrivelse skal så vidt muligt loyalt følge partiets grundholdninger, som de er beskrevet i de uddelte papirer. Partierne kan eventuelt supplere med valgplakater eller andet valgmateriale. Talsmændene/ kvinderne holder på skift deres valgtale af mellem 3-5 minutters varighed. 3. Valgtaler, debat og spørgsmål fra pressen Efter hver valgtale vil de øvrige partier, menneskerettighedsorganisationer og pressen få lejlighed til at stille spørgsmål og få svar. Disse spørgsmål, der stilles af læreren (for inspiration se bilag 4), men som eleverne også er velkomne til at byde ind med, repræsenterer internationale medier som CNN, Sky News, BBC, Al Jazeera, Reuters etc. og den lokale presse samt forskellige menneskerettighedsorganisationer. Som opfølgning kan man lade deltagerne træde ind i verdenspressens rolle og skrive små avisartikler eller reportageindslag til radio eller tv. Refleksion og opsamling Afrund valgmødet med at eleverne give deres bud på, hvem de ville stemme på, hvis de skulle stemme i Aché og/eller ved kommunalvalg eller folketingsvalg? - Ville de stemme ud fra ideologisk overbevisning, strategisk, stemme blankt eller ud fra hvilket af partierne, de synes, klarede sig bedst i debatten?

4 Supplerende litteratur Menneskerettigheder, demokrati og retssamfund (2008) af Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder er en undervisningsbog målrettet ungdomsuddannelserne om menneskerettigheder, demokrati og retssamfund. Bogen har en tilhørende hjemmeside, der indeholder opgaver til hvert tema i bogen menneskerettigheder/kap3.html I Danskernes Akademi taler lektor Johannes Andersen, Aalborg Universitet, om de idealer, der gemmer sig bag begrebet demokrati, og de sammenhænge, hvor magten viser sig i de demokratiske spil. Ikke mindst i relation til medierne. Demokratikanon Democracy-handbook.org er en kombination af ekspert- og brugergenereret viden og en kombination af en bog og en wiki. FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: s+verdenserkl%c3%a6ring Udenrigsministeriets side om menneskerettigheder:

5 Bilag 1 Beskrivelse af landet Aché Rollespillet foregår i Aché, der er et udviklingsland præget af fattigdom, korruption, kriminalitet, manglende retssikkerhed og en udlandsgæld, der er stærkt stigende. Et parlamentsvalg vil finde sted indenfor et par uger som et vigtigt led i en demokratiseringsproces, som skal sikre bedre vilkår for befolkningen i landet. Landet har indtil 1972 været en koloni, men efter landets selvstændighed har der været en række konflikter, som stadig præger landet den dag i dag. På grund af pres fra det internationale samfund er reformer, der skaber bedre vilkår for borgerne, presserende. Frihedspartiet har været regeringsparti i Aché, siden militærstyret overgav magten til befolkningen i Tidligere, umiddelbart efter landet blev selvstændigt i 1972, var Demokraterne regeringsparti. Efter en kort årrække blev demokraterne sat fra magten ved et militærkup. Phoenixpartiet har bevæget sig i kulissen som et politisk stærkt støtteparti for militærstyret, og ved valget i 2004 blev partiet stemt ind. Folkets parti er den politiske gren af den forbudte guerillabevægelse, som indtil for nylig også var forbudt. Om fjorten dage er der valg i Aché, og alle fire partier stiller op. At der udskrives valg nu, skyldes et voksende pres fra befolkningen, som har organiseret sig i partier, fagbevægelser og andre organisationer herunder menneskerettighedsorganisationer. Der har også været pres fra Vesten, hvor lande som Danmark har givet udviklingsbistand på den betingelse, at der skete en demokratisering i Aché, og at præsidenten giver tilladelse til at valgobservatører får fri mulighed for at overvåge valget.

6 Bilag 2 Overhead Politiske Partier i Aché Frihedpartiet i Aché - Liberalt parti - Lægger vægt på politisk og økonomisk frihed og markedsøkonomi - Medlemmer er især at finde i byernes middelklasse og større erhvervsdrivende - Er nuværende regeringsparti Demokraterne i Aché - Socialdemokratisk parti - Knyttet til fagforeningerne - Vægt på sociale og økonomiske rettigheder - Medlemmer er især by- og landarbejdere - Var regeringsparti lige efter selvstændigheden Phoenixpartiet - Konservativt parti - Lægger stor vægt på lov og orden, religion og traditioner - Medlemmer er især godsejere og militærfolk - Var støtteparti til militærdiktaturet Folkets Parti - Kommunistisk parti - Lægger vægt på økonomisk og social lighed for alle - Mener at vestligt demokrati kun er for de få og rige - Medlemmer er især fattige i byerne og junglestammefolk - Støtter den ulovlige og voldelige guerillabevægelse

7 Bilag 3 Beskrivelse af partierne Demokraterne Historie Demokraterne ledede uden succes landets første regering efter uafhængigheden i Landet endte i økonomisk og politisk kaos, og efter 6 år overtog militæret magten ved et militærkup i Grundlag Demokraterne er et socialdemokratisk parti. Demokraterne værner om de grundlæggende menneskerettigheder. Demokraterne mener, at alle mennesker, uanset køn, race eller tro, skal have lige muligheder. Det er en vigtig del af partiets politik, at befolkningen i Aché får opfyldt de sociale og økonomiske rettigheder. De skal have et ordentligt sted at bo, mad og tøj, uddannelse og arbejde. Men de bør også have ret til at tale, tro og mene, som de vil og til at blive behandlet retfærdigt af politi og domstol. Demokraterne tror på solidaritet og sammenhold mellem mennesker. Det er statens opgave at sørge for de svage grupper i samfundet: de arbejdsløse, syge, handicappede og gadebørnene. Alle skal have lige adgang til samfundsgoderne. Indenrigspolitik Demokraterne arbejder tæt sammen med fagbevægelsen. Sammenhold er vigtigere for partiet end den enkeltes frihed, og den enkelte må derfor i visse tilfælde bøje sig for flertallets interesser. Eksempelvis mener Demokraterne, at hele den arbejdende del af befolkningen skal være medlemmer af en fagforening. Demokraterne ønsker, at befolkningen organiserer sig og deltager i politisk arbejde. Staten er nødt til at blande sig i økonomien og erhvervslivets forhold for at skabe et kapitalistisk system med et menneskeligt ansigt. Staten skal administrere dele af erhvervslivet, eksempelvis banker, forsikringsselskaber, transportfirmaer og nøgleindustrier. Staten skal også have stor indflydelse på det politiske og sociale liv. Der skal være lige ret til uddannelse for alle befolkningsgrupper i samfundet. Staten fastlægger indholdet i skoleundervisningen, der skal være ensrettet over hele landet. Da Demokraterne vil skabe gode boliger til alle, må slummen ryddes og staten bygge almennyttige boliger. Fattigdommen og ikke mindst gadebørnene er en skamplet på Aché, som må fjernes ved blandt andet at indføre et skattesystem efter skandinavisk model, hvor de brede skuldre bærer det største læs.

8 Internationalt Demokraterne samarbejder med den internationale, socialdemokratiske bevægelse og er interesseret i at knytte kontakter til internationale organisationer. Der bør være et internationalt samarbejde om blandt andet økonomi, demokratiske rettigheder, beskyttelse af miljøet, sociale forhold m.m. Udenlandsk kapital og udenlandske firmaer er velkommen i Aché, men kun hvis de respekterer Achés arbejdere og miljøet. Endelig arbejder Demokraterne for at sikre ordentlige priser på Achés råvarer.

9 Folkets Parti Historie Folkets Parti blev stiftet som et kommunistisk parti i Det førte i 1940érne guerillakrig mod den portugisiske kolonimagt. Efter militærets magtovertagelse i 1968 blev partiet forbudt. På trods af den stadig tætte tilknytning til guerillaen er partiet nu blevet legalt i forbindelse med det kommende valg. Grundlag Folkets Parti er et revolutionært, kommunistisk parti. Ifølge Folkets Parti er de såkaldt frie markedskræfter blot udtryk for de riges ret til at udnytte de fattige. Eneste alternativ til kapitalismen er et kommunistisk samfund; her skal den brede befolknings behov være i centrum. Når kommunismen er indført, vil den sikre alle ret til fri skolegang og højere uddannelse, gratis lægehjælp, ret til bolig, pasningsgarantier for såvel børn som gamle, ret (og pligt) til arbejde. Det revolutionære Folkets Parti vil arbejde for massernes sag. Andre partier er der ikke brug for i det ny kommunistiske samfund, ligesom det er nødvendigt kun at tillade en kommunistisk grundholdning såvel indenfor det politiske som det kulturelle liv. Indenrigspolitik Folkets Parti mener, at de fattige, bønder og arbejdere længe er blevet udnyttet af godsejerne og virksomhedsejerne. Det vil partiet sætte en stopper for. Det er derfor nødvendigt, at al ejendom til produktionsmidlerne (jord, maskiner mv.) overtages af staten for at sikre et retfærdigt samfund. Ligesådan med pressen, der ikke sikres reel ytringsfrihed, så længe den er ejet af private. I overgangsfasen til det kommunistiske samfund kan det være nødvendigt for de undertrykte klasser at føre bevæbnet kamp. Vesten taler så meget om menneskerettigheder og demokrati. Det er bare Vestens forsøg på at dominere verden med dens eget system. Der vil ikke være brug for menneskerettighederne i et kommunistisk samfund, hvor alle ønsker det samme og alle bliver lige. Udenrigspolitik Folkets Parti er et internationalt parti. Partiet samarbejder med kommunistiske og revolutionære bevægelser i andre lande og går ind for internationalt samarbejde på et kommunistisk grundlag. Folkets Parti støtter folkelige befrielsesbevægelser, der kæmper imod undertrykkelse i andre lande. Folkets Parti ønsker øget samhandel med andre lande i den 3. verden.

10 Frihedspartiet i Aché Historie Frihedspartiet blev dannet i 1989 af General Opporto, der året efter, som eneste kandidat, lod sig vælge som præsident. Det er også Frihedspartiet, der besidder de fleste pladser i parlamentet. Grundlag Frihedspartiet er et liberalt parti og deraf navnet. Frihed for den enkelte borger til selv at skabe sin tilværelse. Frihedspartiet lægger stor vægt på individets frihedsrettigheder, især de borgerlige og politiske rettigheder, fx fri stemmeret, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Grundloven skal sikre frihedsrettighederne, som skal gælde for alle uanset politisk, religiøs eller etnisk baggrund. Alle borgere må have maksimal frihed til at handle. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Frihedspartiet betragter mennesker som frie, selvstændige individer, der kan klare sig selv. Partiets holdning er, at enhver er sin egen lykkes smed, og at staten bør blande sig mindst muligt. Indenrigspolitik Økonomisk ønsker Frihedspartiet således også størst mulig frihed. Statens rolle skal begrænses. Så få bånd på erhvervslivet som muligt vil fremme vækst og dermed velstand. Frihedspartiets mærkesager er bl.a. mindre skatter og mindre offentlige udgifter. I stedet skal der gang i Achés økonomi. Aché har mange natur-ressourcer, som kan bruges i den forbindelse de store regnskovsområder er fx knap nok udnyttet endnu. Statens rolle skal begrænses til at varetage lov og orden og til at varetage landets interesser udadtil. Der skal være et stærkt og veludrustet politikorps, som skal sikre ro og orden. Der skal ligeledes være et stærkt militær, der kan sørge for, at Achés interesser ikke krænkes af andre lande. Statens rolle i den sociale sektor (skoler, sygehusvæsen mm.) skal være begrænset. Frihedspartiet vil sikre borgerne størst mulig frihed, og det gøres blandt andet ved at lade sygehusvalg og skolevalg være et privat og personligt anliggende. Hospitaler og skoler drives bedst af private. For de allerfattigste vil der altid være velgørende organisationer, fx kirker, der vil tage sig af at oprette sundhedsklinikker.

11 Udenrigspolitik Frihedspartiet ønsker at bevare Aché som en fri og selvstændig nation. For at sikre det må Aché indgå i et internationalt fællesskab, hvor det achéanske folk samarbejder med andre lande om at sikre frihed og fred. Fri kommunikation, handel og bevægelighed over landegrænser gør det nemmere for de enkelte lande at forstå hinanden. Frihedspartiet stiller sig således åben for udlandet og for udenlandske firmaer. Fri handel og lige konkurrence også internationalt er de bedste midler til at sikre landet en stigende velstand.

12 Phoenix-partiet Historie Phoenix-partiet har aldrig været ved magten i Aché. Partiet har rødder i kolonitiden og blandt de store jordejerslægter. Partiet repræsenterer i dag først og fremmest plantageejere og landarbejdere ansat ved de store plantager og godser. Grundlag Phoenix-partiet er et traditionelt, konservativt og nationalistisk parti. Phoenix-partiet mener, at samfundsordenen er udviklet i overensstemmelse med naturen. Samfundsklasserne skal varetage hver deres opgave. Jordejerne er samfundets rygrad, de sørger for arbejde og tryghed til bønder og landarbejdere i deres område. Til gengæld må de kunne forlange disciplin, orden og fuld loyalitet af deres underordnede. Disse grundholdninger betyder, at ideologen bag menneskerettigheder ligger fjernt fra Phoenix-partiet. Alle er ikke lige og skal heller ikke være det. De bedst egnede må tage sig af at styre landet, og det skal gøres i overensstemmelse med traditionelle værdier som troen på Gud og fædrelandet Aché. Indenrigspolitik Phoenix-partiet mener ikke, at alle har lige ret til uddannelse. Man bør have den uddannelse, der passer til ens plads i samfundet. Borgerlige og politiske rettigheder kan være gode nok for dem, der er uddannet og forstår at bruge dem. Men der må være grænser for ytringsfrihed, trosfrihed og organisationsfrihed. I de forkerte hænder fører disse friheder kun til kaos og anarki. For at hindre dette er der brug for en stærk stat og et stærkt militær. Det giver myndighederne de bedste muligheder for at sikre lov og orden. Politiet må skride ind både overfor politiske og kulturelle bevægelser, som vil nedbryde den naturgivne samfundsorden. Strejker og demonstrationer, umoralske bøger og umoralsk kunst skal være forbudt. Det er plantageejerne, der sikrer landets rigdom og giver arbejde til tusindvis af bønder. Uden plantageejerne ville samfundsordenen bryde sammen, men de er også forpligtigede til at hjælpe de fattige og svage i nødsituationer. Derfor mener Phoenix-partiet ikke, at det er statens opgave at tage sig af sociale og økonomiske rettigheder som sundhed, uddannelse, arbejdsforhold osv. Skatter og afgifter er af det onde. Pengene ligger bedst i borgernes lommer.

13 Udenrigspolitik Phoenix-partiet er et nationalt parti, der ikke ønsker, at internationale bevægelser eller udenlandsk kapital skal spille nogen rolle i landet. Aché skal kunne forsvare sig effektivt mod angreb og indblanding udefra. Derfor må landet have et stærkt militær. Militæret har en meget vigtig plads i Aché og skal derfor have politisk indflydelse

14 Bilag 4: Forslag til pressens spørgsmål til partierne Spørgsmålene stilles af læreren, som repræsenterer internationale medier som CNN, Sky News, BBC, Al Jazeera, Reuter etc. og den lokale presse samt forskellige menneskerettighedsorganisationer. - En udenlandsk avis har afsløret at dommere og advokater modtager bestikkelse. Dem, der kan betale, vinder sagerne. Hvad vil partiet gøre ved denne sag? - Kvinder har ikke samme arverettigheder som mænd ifølge Achés lovgivning, som stammer tilbage fra kolonitiden. Kvinder kan heller ikke eje jord, selvom mange kvin der er aktive i landbruget. Achés Kvindelige Nationalråd kræver reformer og ligeret. Er partierne indstillede på det? - På grund af uro op til valget er der indført forsamlingsforbud. Højst tre personer må ses sammen offentligt. Hvis det overtrædes, vil politiet blive sat ind. Hvad mener par tierne om dette indgreb? - En godsejer har fyret alle sine landarbejdere, fordi de havde meldt sig ind i en fag forening og nu krævede 50 % mere i løn. Landarbejderne kræver deres ret til at or ganisere sig, og er nu meget vrede over at være blevet afskediget. Hvilke skridt mener partierne, der bør tages i denne sag? - Militæret er faret hårdt frem mod stammefolkene i regnskovsområdet. Flere fra Glanifolket er blevet skudt, fordi de ikke ville afgive deres område til bønder, som har papir på jorden. Bønderne opkøbte for nylig en masse land billigt fra staten, da staten ønsker at øge fødevareproduktionen i landet. Hvad mener partierne om ejendomsretten til jord? Og Glani-folkets rettigheder til området? - Amnesty International har netop udsendt en rapport, der dokumenterer udbredt brug af tortur i Achés fængsler. Ofrene er især formodede medlemmer og tilhængere af den væbnede guerillabevægelse Achés Frihedskæmpere. Hvordan mener partierne, man skal forholde sig til denne rapport? - En gruppe landarbejdere har besat en plantage for at få højere løn. De hævder, at de ikke kan leve af det, de tjener med de nuværende lønninger. Hvad mener partierne, der skal gøres? - Voksende udlandsgæld medfører en kraftig henstilling fra Verdensbanken om at skære ned på statsudgifterne ellers vil der blive lukket for nye lån. De offentlige midler går især til sundheds- og uddannelsesområdet, til militæret og politiet, samt til infrastruktur (veje, telefon m.m.). Hvordan mener partierne, at økonomien skal rettes op?

15 - De handlende i Aché City er rasende over gadebørnenes kriminalitet, som går ud over handelen. De kræver, at politiet skrider effektivt ind og får spærret gadebørnene inde. Hvad vil partierne gøre? - Udenlandske bistandsorganisationer har krævet, at uafhængige internationale or ganisationer får lov til at overvåge og kontrollere valget i Aché, men mange mener, at det er indblanding i Achés indre anliggender. Hvad mener partierne? Følg med på facebook.com/demokratifordi Besøg os på demokratifordi.dk

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Skriv til Avisen. Pligt & Ret

Skriv til Avisen. Pligt & Ret Skriv til Avisen Pligt & Ret Indhold 5 Kære lærer 7 8 8 9 9 9 10 10 Del 1: Om konkurrencen 1.1 Regler 1.2 Bedømmelse 1.3 Vindere 1.4 Præmiering 1.5 Tidsplan 1.6 Kom godt i gang med Redaktionen 1.7 Fotos

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Aktionsdag 2. oktober

Aktionsdag 2. oktober Valgkampsindsamling Indsamlingen til Enhedslistens kommende valgkamp fortsætter. Mens Mærsk og Danske Bank betaler for Venstres valgkamp, så er vi i lommen på dig. Støt Enhedslistens valgkamp på : - Betal

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp Det vil SAP! Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001 1. Det står SAP for Med denne tekst præsenterer SAP de grundholdninger, der binder organisationen sammen. Sådan er verden skruet sammen

Læs mere

Verdensborger i Danmark

Verdensborger i Danmark Verdensborger i Danmark et projekt om unge efterskoleelevers forestillinger om demokrati Center for Ungdomsforskning 2002 Forord Uden de store drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden. Med disse

Læs mere

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008 Vedtagelser fra Årsmødet 2008 Tillæg til RØD-GRØNNE LINJER Nr. 10 9. juni 2008 ÅRSMØDET 2008 Dette årsmøde var ventet med spænding. Efter er hårdt valgår var der ting der skulle afklares, og brug for retning

Læs mere