Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen"

Transkript

1 Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

2 Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).

3 Anmeldelsen Screeningskriterierne bek. bilag 3: Anlægsprojektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. Screeningsskemaet - Bilag A til vejledningen En hjælp til screeningsarbejdet Kan med fordel bruges af bygherren i forbindelse med anmeldelsen.

4 Anlægsbegrebet 1 Bekendtgørelsens regler om anlæg omfatter gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden. Delena Wells ændringer af eksisterende anlæg Skov- og Naturstyrelsens notat af 22. oktober 2007 om VVM af eksisterende anlæg.

5 Anlægsbegrebet Anlæg, der passivt vokser ind i bilag 2, bliver omfattet af VVM-reglerne, når de skal have ny godkendelse eller tilladelse. (kolonne 2 risikoanlæg, pkt. 10) Anlæg, der passivt vokser ind i bilag 1, bliver VVMpligtige, når de skal have ny godkendelse eller tilladelse.

6 Anlægsbegrebet Eksisternde anlæg omfattes af VVM-reglerne ved 1. gangs godkendelser: Eks: Risikoanlæg, der ikke tidligere har været risikoanlæg, og som nu skal godkendelse.

7 Anlægsbegrebet Obligatorisk VVM-pligt ved udvidelser, hvorved anlægget passerer grænseværdien i bilag 1 (Fra bilag 2 til bilag 1) eks: 2a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW

8 Anlægsbegrebet Bilag pkt. 38 ændringer af bilag 1 anlæg Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag. Eks: 2a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW

9 Anlægsbegrebet 2. eks: 6a) Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af organiske grundkemikalier 9) Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF 5) ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, 6) afsnit D9) eller deponering.

10 Anlægsbegrebet Forholdet til Habitatdir: Habitatvurdering som grundlag for afslag. Habitatvurdering som grundlag for VVM-screening - se NKN 330 af sept Habitatvurdering i forbindelse med VVM-pligt.

11 Screening Bilag 3 Angiver kriterierne og SKAL altid tages i betragtning. Screeningsskemaet bilag A: kan være en stor hjælp, er en god dokumentation, vejledning til bygherren til sikring af en god anmeldelse og hurtig sagsbehandling/screeningsafgørelse

12 Særlige anlægstyper Bilag 2 11a) hertil hører også kloaksystemer, vandforsyning mm. 12b) Gylle som affald biogasanlæg

13 Særlige anlægstyper Forsøgsanlæg bek. 3, stk. 3 (max 2 år gældende for bilag 1 anlæg, der kan behandles som bilag 2 anlæg)

14 Screening Tilladelser i flere led: VVM-reglerne skal iagttages tidligst muligt, når der er et anlægsprojekt, og når der er en bygherre Ved alle senere tilladelser/godkendelser skal VVMreglerne også iagttages.

15 Scoping Idefasen er obligatorisk for VVM-pligtige anlæg, jf. Planlovens 11g, stk. 2 - Idefasen er et scopingbidrag.

16 Scoping VVM-redegørelsens minimumsindhold fremgår af bek. 7 Scopingskemaet - bilag B til vejledningen Hjælp til at sikre overblik og indhold, Hjælp til bygherren og til at afgøre hvad bygherren typisk skal levere Sikrer hurtigere sagsbehandling

17 Afslag efter særlovgivningen Landzonebestemmelser Planlovens 11g, stk. 3 Hvis et ønsket anlæg er i overensstemmelse.. mest muligt. Pligten gælder dog ikke, hvis en nødvendig tilladelse efter 35 ikke kan opnås. Råstoflov, miljøbeskyttelseslov etc. VVM-bek. 9 må ikke meddele tilladelse/godkendelse. Der må godt gives afslag efter særloven uden VVM til VVM-pligtige anlæg.

18 VVM-tilladelsen 9 i bek. 1335: 9. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele tilladelse efter 2, stk. 3, nr. 2, til at påbegynde et anlæg omfattet af 3, stk. 1 eller 3, stk. 2, før kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget. Oplysninger om tilladelsen skal offentligt bekendtgøres samtidig med at tilladelsen meddeles bygherren.

19 VVM-tilladelsen Stk. 2. En tilladelse efter 7 i lov om råstoffer erstatter tilladelsen efter 2, stk. 3, nr. 2. Tilladelsen for anlæg omfattet af 3, stk. 1 eller 2 må dog tidligst gives, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

20 VVM-tilladelsen Stk. 3. En tilladelse efter 2, stk. 3, nr. 2 for anlæg omfattet af 3, stk. 1 eller 2 erstattes af en godkendelse efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 eller af en tilladelse efter vandforsyningslovens 18 for så vidt angår de forhold som disse godkendelser eller tilladelser regulerer (her skal tillige gives en VVM-tilladelse). Disse godkendelser eller tilladelser må dog tidligst gives, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

21 VVM-tilladelsen Stk. 4. En godkendelse efter 33 i lov om miljøbeskyttelse erstatter i fuldt omfang tilladelsen efter 2, stk. 3, nr. 2 for anlæg omfattet af 3, stk. 1 eller 3, stk. 2, hvis anlægget ligger inden for et område, der på forhånd er lokalplanlagt og i det omfang anlægget kan etableres indenfor rammerne af den gældende lokalplan. Godkendelsen må dog tidligst gives, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg. (kan indebære afslag, hvis 33 ikke giver mulighed for at sætte nødvendige vilkår).

22 VVM og miljøvurderingsloven Udgangspunktet er, at VVM-tillægget er et tillæg til kommuneplanen. At det sætter rammer (retningslinjer) for et anlæg optaget på bilag 3 eller 4 i miljøvurderingsloven. Jf. loven 3, stk. 1 er der obligatorisk krav om miljøvurdering, men Tillægget omfatter normalt et mindre område på lokalt plan og/eller mindre ændringer af kommuneplanen.

23 Screening? Hvis tillægget ikke gennemfører ændringer af kommuneplanens rammedel eller retningslinjer da er tillægget IKKE omfattet af lov om miljøvurdering der sættes ikke nye rammer. De nye retningslinjer er alene en uddybning af hensyn til det VVM-pligtige anlæg. Hvis tillægget gennemfører ændringer af kommuneplanens rammedel eller retningslinjer da er tillægget omfattet af lov om miljøvurdering idet der sættes nye rammer for anlægstilladelser. Tillægget skal screenes, hvis betingelse i lovens 3, stk. 2 er opfyldt.

24 Obligatorisk miljøvurdering Hvis betingelserne i loven 3, stk. 2 ikke kan opfyldes er der obligatorisk krav om miljøvurdering.

25 Kommuneplantillæg med VVM (MV) - proces Indkaldelse af ideer og forslag Høring af berørte myndigheder (MV) MV-screening Miljørapport, lovens bilag 1 (MV) VVM-redegørelse, bek. 1335, bilag 4 Planforslag og VVM-redegørelse/miljørapport (MV) Vedtagelse af planforslag

26 Kommuneplantillæg med VVM (MV) - proces Vedtagelse af planforslag Offentlig høring min. 8 uger (offentliggørelse MVscreenings resultatet, hvor beslutningen er IKKE MV) 2. Høring af berørte myndigheder (MV) Resultatet af høringen Forslag til sammenfattende redegørelse (MV)

27 Kommuneplantillæg med VVM (MV) - proces Indstilling Endelig beslutning om vedtagelse af plantillæg (Offentliggørelse af beslutning om ikke at vedtage plantillæg) Færdiggørelse af sammenfattende redegørelse

28 Kommuneplantillæg med VVM (MV) - proces 3. Orientering af berørte myndigheder Offentliggørelse af vedtaget plantilæg + sammenfattende redegørelse (og) Offentliggørelse af VVM-tilladelse + VVM-tilladelse til bygherren

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

LNG oversigt over regler

LNG oversigt over regler LNG oversigt over regler maj 2014 Baggrund Dette notat indeholder en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

Læs mere