EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering"

Transkript

1 SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

3 Sanne Neve Damgaard EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Sanne Neve Damgaard EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering 1. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk og indbinding: Toptryk Grafisk, Gråsten Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Del I. Introduktion Kapitel 1. Afhandlingens emne, metode og systematik Afhandlingens formål Afhandlingens emne og afgrænsning Afhandlingens begreber og terminologi Afhandlingens metode Afhandlingens systematik Del II. Retsgrundlaget og de mulige begrundelser for restriktioner. 33 Kapitel 2. Retsgrundlaget til gennemførelse af grænseoverskridende omstruktureringer Indledning EUF-traktatens etableringsbestemmelser og grænseoverskridende omstruktureringer Indledning Forbudet mod restriktioner og diskriminationer Grænseoverskridende omstruktureringer gennem en sekundær etablering Grænseoverskridende omstruktureringer der kan resultere i en selskabsretlig likvidation Domstolens afgørelse i SEVIC Domstolens afgørelse i Cartesio Flytning uden ændring af den anvendelige lovgivning Flytning med ændring af den anvendelige lovgivning

6 2.2.5 Opsummering af Domstolens praksis og diskussion af uafklaret spørgsmål En eller flere medlemsstater giver ikke selskabsretlig succession til hverken nationale eller grænseoverskridende omstruktureringer Omstruktureringen nægtes af tilflytningsstaten Omstruktureringen nægtes af fraflytningsstaten Sammenfatning Ophør af erhvervsaktivitet i fraflytningsstaten Sekundære retsakter omhandlende omstruktureringer Den selskabsretlige harmonisering Den skatteretlige harmonisering fusionsskattedirektivet Fusionsskattedirektivets principper Forholdet mellem primær EU-ret, sekundær EU-ret og nationale bestemmelser Forholdet mellem den primære og sekundære EU-ret Forholdet mellem den primære EU-ret og medlemsstaternes nationale lovgivning Sammenfatning Kapitel 3. Saglige begrundelser for en skatteretlig hindring af en grænseoverskridende omstrukturering Indledning Tvingende almene hensyn på skatteområdet Afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen Sammenhæng i skattesystemet Bekæmpelse af skatteundgåelse Begrundelse for hindring af en omstrukturering omfattet af fusionsskattedirektivet »Gyldige forretningsmæssige årsager« Domstolens fortolkning af kravet om»skatteundgåelse som hovedformål« Domstolens krav til den nationale implementering af artikel Artikel 15 s betydning ved fortolkning af de objektive betingelser i fusionsskattedirektivet Sammenfatning

7 Del III. Fusionsskattedirektivets fast driftssted-princip Kapitel 4. Fusionsskattedirektivets fast driftssted-princip Indledning Fast driftssted-princippet i fusionsskattedirektivet EU-retlig vurdering af medlemsstaternes implementering af fast driftssted-princippet Foreligger der en restriktion? Kan exitbeskatningen begrundes? Er exitbeskatningen proportional? Skattebeløbets endelige fastsættelse på fraflytningstidspunktet Særligt omkring omstruktureringer omfattet af fusionsskattedirektivet Opkrævning af exit-skatten krav om henstand? Udformning af henstandsordningen Særlige forhold ved grænseoverskridende fusioner, spaltninger og nationalitetsskifte Sikkerhedsstillelse og opkrævning af renter Sammenfatning Del IV. Retssubjekter Kapitel 5. Retssubjekter omfattet af de sekundære retsakter Indledning Restsubjekter omfattet af fusionsskattedirektivet Artikel 3, litra a) antage en form, der er anført i bilaget Definition via artsbetegnelser Definition via angivelse af udtrykkelige, juridiske selskabsbetegnelser Definition via kombinationsteknikken Andre selskaber, der er oprettet efter [X] ret og underlagt [X] selskabsbeskatning Den danske anvendelse af kombinationsteknikken Artikel 3, litra b) skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat

8 5.2.3 Artikel 3, litra c omfattet af en af skatterne på listen i bilag I, del B Hvilken medlemsstat tilhører et retssubjekt? Fusionsskattedirektivets danske anvendelsesområde Retssubjekter beskattet efter SEL 1, stk. 1, nr. 3 (kooperationsbeskatning) Kooperationsbeskattede aktieog anpartsselskaber samt SCEselskaber Retssubjekter beskattet efter SEL 1, stk. 1, nr Retssubjekter omfattet af SEL 2C Sammenfattende om de danske retssubjekter omfattet af fusionsskattedirektivet Retssubjekter omfattet af den selskabsretlige harmonisering SE-forordningen SCE-forordningen Direktiv 2005/56/EF (10. selskabsdirektiv) om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar Sammenfattende om de danske retssubjekter omfattet af den selskabsretlige regulering Sammenfatning Er det skatte- og selskabsretlig anvendelsesområde ens? Kapitel 6. Retssubjekter; hjemlen i den primære EU-ret Indledning Artikel 54 TEUF omfattede retssubjekter Sammenligningen af nationale og udenlandske retssubjekter Grænseoverskridende omstruktureringer involverende EØSselskaber Kan restriktionen begrundes? Er proportionalitetsprincippet opfyldt? Er den danske regulering i overensstemmelse med EUF-traktaten og EØS-aftalen? Den selskabsretlige regulering Den skatteretlige regulering Sammenfatning

9 Del V. Omstruktureringsformer Kapitel 7. Grænseoverskridende fusion Indledning Hjemmelsgrundlaget til grænseoverskridende fusion Grænseoverskridende fusion med hjemmel i den sekundære EU-ret Grænseoverskridende fusion med hjemmel i EUFtraktatens etableringsbestemmelser Det selskabs- og skatteretlige fusionsbegreb »Opløsning uden likvidation« »Overfører deres samlede aktiver og passiver« Krav til vederlæggelsen Andele i det modtagende selskab Kontant udligningssum Særlige diskussioner på baggrund af den danske skattelovgivning Krav om at udbytteudlodninger skal frafaldes/nedsættes efter direktiv 90/435/EØF eller DBO Kan værnsreglen begrundes med henvisning til artikel 15? Kan værnsreglen begrundes med henvisning til artikel 1, stk. 2, i moder- /datterselskabsdirektivet? Ombytningsforhold ved en grænseoverskridende fusion Triangulær fusion Om anvendeligheden af EUF-traktatens etableringsbestemmelser Triangulær fusion er reguleret i alle de involverede medlemsstaters nationale lovgivning Kan restriktionen begrundes? Triangulær fusion er ikke reguleret i alle de involverede medlemsstaters nationale lovgivning Den selskabsretlige vurdering Kan restriktionen begrundes? Udgør medlemsstaternes realisationsbeskatning er restriktion? Sammenfatning

10 Kapitel 8. Grænseoverskridende spaltning Indledning Hjemmelsgrundlaget til grænseoverskridende spaltning Grænseoverskridende spaltning med hjemmel i EUFtraktatens bestemmelser om fri bevægelighed Det selskabs- og skatteretlige spaltningsbegreb Fusionsskattedirektivets krav til vederlæggelsen Krav til de overførte aktiver og passiver? Stiller fusionsskattedirektivet krav om tilførsel af en virksomhedsgren ved en ophørsspaltning? Helt vilkårlig sammensætning? Sammenfatning Kapitel 9. Grænseoverskridende tilførsel af aktiver Indledning Tilførslen skal omfatte»den samlede virksomhed« Stilles der materielle krav til sammensætningen af de tilførte aktiver og passiver? Kræves der overførsel af en virksomhedsgren? Betydningen af begrebet»samlede« Begrebet»virksomhed« Kapitalandele Tilførslen skal omfatte»en gren af en virksomhed« Fra hvilket perspektiv skal selvstændighedsvurderingen foretages? Den tilførte virksomhedsgren skal tilhøre det indskydende selskab Virksomhedsgrenen skal udgøre»en selvstændig bedrift« Funktionelle synspunkt Krav til det modtagende selskabs ressourcer Krav om ejendomsret eller er brugsret nok? Krav om overførsel af medarbejdere, herunder krav til uafhængig ledelse Finansielt synspunkt Krav om adskilt aktivitet i det indskydende og modtagende selskab? Tilførslen skal omfatte»alle aktiver og passiver i en afdeling« Vederlæggelse for de tilførte aktiver og passiver

11 9.4.1 Forbuddet mod kontant udligningssum Begrebet»kontant udligningssum«og vurderingen af dispositioner foretaget før, samtidig eller efter en tilførsel af aktiver Tilførsler med hjemmel i den primære EU-ret Sammenfatning Kapitel 10. Grænseoverskridende aktieombytning Indledning Fusionsskattedirektivets aktieombytningsbegreb Hvilke værdipapirer kan ombyttes? Opnår et flertal af stemmerne Ejeraftalers betydning for opfyldelse af stemmeretskriteriet Flere selskabsdeltageres ombytning Tidsmæssige krav Krav til vederlaget Forskudt (variable) vederlæggelse Sammenfatning Kapitel 11. Grænseoverskridende flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted og/eller hovedsæde Indledning Hjemmel til flytning i sekundære retsakter Den selskabsretlige hjemmel til flytning af et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted og hovedsæde Den skatteretlige hjemmel til flytning af et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted og hovedsæde Flytning af et selskabs hovedsæde uden ændring af den anvendelige nationale lovgivning Overordnede selskabs- og skatteretlige principper Lovvalgsteoriernes betydning De skattemæssige principper ved et selskabs flytning af dets hovedsæde Giver EUF-traktatens etableringsbestemmelser beskyttelse? Er medlemsstaterne forpligtet til at udskyde beskatningen? Grænseoverskridende flytning med ændring af den anvendelige nationale lovgivning

12 Giver EUF-traktatens etableringsbestemmelser beskyttelse? Er medlemsstaterne forpligtet til at udskyde beskatningen? Flytning af et nationalt kapitalselskabs vedtægtsmæssige hjemsted med hjemmel i den sekundære EU-ret Den primære EU-ret og SE-forordningens artikel Sammenfatning Kapitel 12. Sammenfatning og konklusion Indledning Hjemlen til grænseoverskridende omstruktureringer i den sekundære EU-ret Retssubjekter omfattet af fusionsskattedirektivet Grænseoverskridende fusion Grænseoverskridende spaltning Grænseoverskridende tilførsel af aktiver Grænseoverskridende aktieombytning Grænseoverskridende flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted og/eller faktiske hovedsæde Sammenfattende om hjemlen i den sekundære EU-ret Hjemlen til grænseoverskridende omstruktureringer i den primære EU-ret Berettigede retssubjekter Omstruktureringstyper Grænseoverskridende partiel spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning Grænseoverskridende fusion og ophørsspaltning Grænseoverskridende flytning af et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted og/eller faktiske hovedsæde Særligt omkring de skattemæssige foranstaltninger Hvornår er exitbeskatningen proportionel? English summary Introduction

13 Anvendte forkortelser Litteratur Oversigt over EU retsakter og dokumenter Afgørelser fra Domstolen Verserende sager ved Domstolen Øvrige afgørelser Stikordsregister

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES

EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES EXITBESKATNING AF DANSKE SELSKABER OG REGLERNES OVERENSTEMMELSE MED EU- RETTENS ETABLERINGSFRIHED Kandidatafhandling, Cand.merc.(jur.) Forfatter: Torben Vangsgaard (20110435) Vejleder: Aage Michelsen,

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN jesper lau hansen INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN OG KAPITALMARKEDS RETTEN jurist- og økonomforbundets forlag Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Jesper Lau Hansen Introduktion til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter RUTH NIELSEN Udbud af offentlige kontrakter 4. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udbud af Offentlige Kontrakter Ruth Nielsen Udbud af Offentlige Kontrakter 4. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Cand.merc.aud Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Christina Støvlbæk Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer JENS KRISTIANSEN Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Kristiansen Aftalemodellen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere