spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar"

Transkript

1 Marts spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om samme emne. Og den 18. marts 2015 har John Menke sendt et nyt spørgsmål. De fleste af spørgsmålene er meget konkrete, og Silkeborg Kommune har flere gange skriftligt, telefonisk og på borgermøder tilkendegivet, at svarene først kan gives i takt med at konkrete beslutninger træffes f.eks. ved kommunens udbud af projektet, byrådets beslutninger om projektet, entreprenørens plan for byggeriet, projekteringen af byggeriet og myndighedsbehandlingen. I takt med projektets fremdrift vil vi løbende opdatere svar på alle spørgsmålene på kommunens hjemmeside. Der er i øvrigt løbende svaret på spørgsmål i læserbreve og artikler i Midtjyllands Avis samt på møder med naboer og borgere, herunder på mødet med naboerne i Rådhusgade og omkring Torvet den 29. oktober 2014, hvor de to afsendere af spørgsmålene John Menke og Ib Nielsen var til stede. I de følgende svar er det vigtigt at skelne mellem to forskellige del-projekter: a) P-kælderen under Torvet, som har været i udbud, og hvor Asger Enggaard a/s skal stå for byggeriet. For nemheds skyld kaldes dette projekt i de følgende svar for P- kælder. b) Vejadgang fra P-kælderen (mellem det gamle rådhus og Torvet X) ud til Rådhusgade og ændringer på Rådhusgade. Silkeborg Kommune er selv bygherre for dette projekt, som i de følgende svar kaldes for vejadgang Rådhusgade Spørgsmål M1: Adgangsforhold. Hvordan vil Silkeborg Kommune i byggeperioden sikre, at adgangene til og fra ejendommen til enhver tid vil være tilgængelig? Flere af ejendommens beboere er ældre og svage, rollator-brugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Søren Peter Sørensen Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Svar M1: Der foreligger endnu ikke en plan for byggeriet hverken for p-kælderen eller for vejadgang Rådhusgade. Begge projekter kan naturligvis i perioder gøre adgangen mere besværlig end normalt, men de vil blive tilrettelagt på en måde, så beboerne i Rådhusgade i hele byggeperioden vil have fornøden adgang til deres boliger. Det gælder også ældre og svage beboere, rollatorbrugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Skulle der opstå utilsigtede ulemper undervejs i byggeperioden i forhold til adgangsforhold, vil udfordringerne blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen. Inden byggeriet af p-kælderen kan gå i gang, skal der foreligge en tidsplan og et gennemarbejdet myndighedsprojekt, hvorefter Silkeborg Kommune meddeler entreprenøren en byggetilladelse. I denne byggetilladelse henvises til at kommunens forskrift, som alle skal overholde. Kan ses på følgende link: (http://silkeborgkommune.dk/~/media/borger/miljoe%20energi%20og%20affald/miljoe/g ener%20byggeanl%c3%a6gsarbejde.pdf ). Entreprenøren skal også udforme en plan for trafikafvikling, dels af jordkørslen og dels af byggematerialer. Foreløbig ligger det ikke fast, hvor denne trafik kommer til at foregå (Fredensgade, Østergade, Rådhusgade). Inden projektet med vejadgang mellem Rådhusgade og P-kælder begynder, vil Silkeborg Kommune etablere en nabogruppe med repræsentanter for naboerne i Rådhusgade, kommunen og entreprenøren, som vil have den løbende dialog om at afhjælpe eventuelle gener og ulemper i byggeperioden. Spørgsmål M2: Økonomisk kompensation i byggefasen Silkeborg Kommune bedes venligst bekræfte, at størrelsen af den faste månedlige og skattefri kompensation for støj- og støvgener i byggeperioden vil være af samme størrelsesorden, som er tilkendt samtlige naboer til Metroudgravningerne i København. Svar M2: Torveparkeringen vil blive et byggeri og en byggeplads, som langt de fleste andre byggepladser i Danmark, hvor der ikke ydes kompensation, hvis byggearbejdet udføres i henhold til forskrifterne. I Silkeborg Kommune kan man læse forskriften på kommunens hjemmeside på følgende link: ener%20byggeanl%c3%a6gsarbejde.pdf Det er ikke korrekt, at samtlige naboer til metroudgravningerne i København har fået erstatning. Der er udbetalt erstatninger som kompensation for voldsom støj ved natarbejde, altså arbejde uden for de tidspunkter som er fastsat i reglementet (i Silkeborg kl ). Silkeborg Kommune har allerede for 1½ år siden besøgt Metroselskabet og holder sig løbende orienteret om den retspraksis, som dette omfattende bygge- og anlægsarbejde giver anledning til, en retspraksis som naturligvis også skal følges i Silkeborg. Som nævnt i forskriften vil gener i videst muligt omfang blive forebygget og Side 2

3 problemer søgt løst i en dialog med naboer, ejere, lejere, butikker, entreprenør og kommunen. I forhold til erstatning viser retspraksis, at man som borger i en by skal tåle ret så store bymæssige og vejmæssige forandringer, hvis arbejdet foregår indenfor forskriftens rammer. Det gælder eksempelvis også ændringerne på Borgergade fra Nørretorv til Viborgbroen, et anlægsarbejde som startede sommeren 2014 og som først ventes afsluttet 1. maj Hvis der opstår tvivl om evt. erstatning vil Silkeborg Kommune indhente ekstern juridisk bistand, men først når projekterne foreligger konkret og når arbejdet er i gang. Helt generelt gælder det, at for at få erstatning skal to forhold være opfyldt: Der skal være et juridisk grundlag for erstatning, og der skal være dokumentation for et konkret tab. Får kommunen et erstatningskrav, vil kommunen forholde sig konkret og juridisk til kravet. Er der uenighed om kravet, kan sagen indbringes for domstolene. Spørgsmål M3: Sikkerhedsstillelse. Silkeborg Kommune bedes venligst bekræftes, at der stilles garanti, som dækker eventuelle skader på ejendommen, ekstraordinære ind- og udvendig rengøringsomkostninger, eventuelle skader på inventar eller på ejendommens installationer. Svar M3: Silkeborg Kommune har allerede i forbindelse med udbud af p-kælder under Torvet stillet krav om, at køber skal tegne en ansvarsforsikring, som bl.a. dækker skader på bygninger som følge af byggeriet. Entreprenøren har i tilbudsmaterialet fremlagt de forsikringer, som han vil tegne inden byggeriet starter. Tilbuddet ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside, se afsnit 5 i forslag B. Eventuelle krav om erstatning, som bliver rejst i forbindelse med byggeriet, vil kun imødekommes, hvis der er juridisk grundlag for erstatning, og der samtidig kan dokumenteres et konkret tab. Er der uenighed om kravet, kan sagen indbringes for domstolene. Vejprojektet der skal forbinde p-kælderen med Rådhusgade er et kommunalt projekt. Her er praksis, at følge den tyske norm DIN4150. Det sker bl.a. ved at mens der arbejdes, så måler vi hele tiden rystelserne. Målingerne sker på kritiske sokler/kritiske punkter. Denne praksis har Silkeborg Kommune anvendt siden Evt. spørgsmål om erstatning for skader eller tab vil blive vurderet konkret og med ekstern juridisk bistand. Spørgsmål M4: Tidsplan Før igangsætning af projektet anmodes om en tidsplan med dagbødegaranti, som detaljeret angiver dage og tidspunkter, hvor der arbejdes. I tilfælde af overskridelse af tidsplanen tilfalder dagbøderne de berørte beboere. Side 3

4 Svar M4: De to projekter for P-kælderen og for vejadgang Rådhusgade er ikke projekteret endnu, myndighedsbehandlingen er ikke påbegyndt, og derfor foreligger der ikke en tidsplan. Der skal naturligvis foreligge en tidsplan inden byggeriet går i gang. Både en tidsplan for selve p-kælderen under Torvet og en tidsplan for vejadgang mellem P-kælderen og Rådhusgade I udbuddet for selve p-kælderen har kommunen stillet krav om, hvordan byggeriet skal gennemføres, og hvad der vil ske, hvis byggeriet ikke gennemføres efter tidsplanen. Det er et juridisk forhold mellem kommunen og køberen. Kommunen har således stillet krav om, hvornår byggeriet skal være afsluttet, og hvilke dagbøder, entreprenøren skal betale til kommunen, hvis det ikke sker. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet, som kan findes på kommunens hjemmeside. Spørgsmål M5: Indeklima. Når de 250 p-pladser bliver taget i brug, vil det betyde en yderligere luft- og støjforurening i Rådhusgade. Ved en belægningsgrad i p-kælderen på skønnet 80 % i dagtimerne (8 timer/dag) og hver bil parkeret i ca. 2 timer, vil det betyde, at der dagligt vil køre ca. 800 biler til- og fra p-kælderen altså i alt ca biler vil dagligt køre gennem Rådhusgade, hertil kommer de store lastbiler, som dagligt bringer varer til- og fra forretningerne i city. SK bedes venligst fremsende en uvildig dokumentation og garanti for, at ophold på vore altaner og lejligheder, efterfølgende ikke vil få helbredsmæssige konsekvenser forårsaget af den øgede luftforurening. Vores ejendom er til orientering forsynet med et ventilationsanlæg, bygget i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet og godkendt af Silkeborg Kommunens tekniske forvaltning. Bygningsreglementet foreskrev på daværende tidspunkt, at der skulle suges såkaldt frisk (læs forurenet) luft ind gennem kanaler og spalter i dør- og vinduesrammer og videre ind gennem lejligheden og via lejlighedens emhætte og emhættefilter, ud som nu ren luft gennem ventilationsblæsere på taget. Udskiftningen skulle på daværende tidspunkt i henhold til Bygningsreglementet udskiftes 0,5 gange i timen/m 2 gulvareal, hvilket svarer til, at der - i en lejlighed på ca.100 m 2 - indsuges ca m 3, forurenet luft som nu vil blive yderligere forurenet - i lejligheden pr. døgn, hvilket i høj grad vil påvirke indeklimaet yderligere i lejligheden. Svar M5: Ejendommen i Rådhusgade er opført med ventilationsanlæg helt efter bygningsreglementet (BR) kap (udsugningsanlæg kombineret med udeluftventiler), hvilket er normal standard for boligejendomme. Der er så vidt Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv ikke godkendt eller etableret indblæsning eller andre ekstraordinære foranstaltninger. Flere biler vil give mere luft- og støjforurening, dog ikke fra det stigende antal elbiler. Silkeborg Kommune har fået foretaget detaljerede trafikberegninger af det eksternt firma COWI. Beregningerne viser, at når p-kælderen er etableret vil der skønsmæssigt være en årsdøgnstrafik I rådhusgade på 1800 biler/døgn. Hvis der efterfølgende etableres et Side 4

5 butikscenter vil trafikken efter COWI s beregninger stige til en årsdøgnstrafik på 1900 biler/døgn. Silkeborg Kommune vil ud fra disse trafiktal foretage et skøn over den øgede støj- og luftforurening. Dette skøn vil naturligvis blive offentliggjort sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Man kan sammenligne trafikken til den kommende parkeringskælder med trafikken til parkeringspladsen vest for Rådhuset. Her er der 230 p-pladser og ved fuld belægning kører ca. 850 biler ind og 850 biler køre ud om dagen. Årsdøgntrafikken (gennemsnittet) er dog lavere end ca biler i døgnet. Til sammenligning er årsdøgntrafikken på Søgade ca biler om dagen, og på Søvej ca biler om dagen. Når parkeringskælderen er bygget ventes årsdøgntrafikken på Rådhusgade at være ca biler om dagen. En mere detaljeret trafikberegning er som sagt under udarbejdelse. For at give et fingerpeg om hvornår der i forhold til grænseværdierne er støjproblemer så er der indført en bestemmelse om, at fra 2012 og hvert femte år fremover skal der udføres en støjkortlægning for alle større veje med en årsdøgntrafik på mere end køretøjer, som der står i kommunens trafikplan. Generelt skal Silkeborg Kommune overholde gældende love, regler og ikke mindst grænseværdier for støj- og luftforurening. Og det er Silkeborg Kommunes opfattelse, at det vil være muligt at gennemføre de to projekter med p-kælder og med vejadgang til og fra Rådhusgade og samtidig overholde gældende grænseværdier. I denne situation skal der ikke udbetales erstatninger eller kompensationer efter gældende ret. Silkeborg Kommune vil omhyggeligt vurdere dette i forbindelse med myndighedsbehandlingen af de to projekter, evt. med ekstern bistand hvis der er tvivl, og afgørelserne vil blive offentliggjort. Spørgsmål M6: VVM vurdering. Silkeborg Kommune bedes venligst bekræfte, at projektet er VVM-vurderet og fremsende kopi af vurderingen. Svar M6: I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan for p-kælder under Torvet blev forslaget til lokalplan VVM-screenet. Konklusionen var dengang, at VVM-screeningens afgørelse måtte afvente et konkret projekt. Nu foreligger der et ret detaljeret skitseprojekt for selve P-kælder-projektet. Samtidig er Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikafdelingen ved at udforme et tilsvarende skitseprojekt for vejadgang mellem P-kælderen og Rådhusgade. Når skitseprojektet foreligger vil det blive sagsbehandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Ud fra normal praksis vil det ske ud fra en VVM-screening og et forslag til dispensation fra lokalplanen. Begge dokumenter skal i høring efter fastlagte procedurer. Afgørelsen kan påklages efter fastlagte regler. Side 5

6 Silkeborg Kommune forventer, at planerne om et nyt butikscenter vil tage form i løbet af Et sådant butikscenter vil kræve en ny lokalplan, en VVM-screening. Silkeborg Kommune har i den forbindelse lovet at gennemføre en detailhandelsundersøgelse. Spørgsmål M7: Værdiforringelse. Vil Silkeborg Kommune kompensere for forringelse af værdien af vore boliger, som vi pga. den forøgede støj- og luftforurening uforskyldt bliver udsat for og som ikke er i overensstemmelse med, hvad vi havde forestillet os, da vi - i 2007 erhvervede lejligheden efter den for området gældende lokalplan. Svar M7: Spørgsmålet om kompensation for værdiforringelse af ejendomme som følge af øget trafik, øget støj og øget luftforurening kan kun besvares ved at se på grænsen mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering. Hvis ejere eller naboer kan gøre gældende, at der er tale om ekspropriation eller en ulovlig ekspropriation, så har ejerne krav på erstatning. Et indgreb er imidlertid kun ekspropriation, hvis indgrebet rammer En beskyttet rettighed som f.eks. ejendomsretten En beskyttet rettighedshaver og Har karakter af pligtmæssig afståelse. Hvis der ikke er tale om ekspropriation, så er der tale om erstatningsfri regulering, fordi der ikke er nogen erstatningspligt ifølge grundloven. Planloven indeholder ikke bestemmelser om, at en grundejer kan få erstatning i anledning af gener som følge af en ændret planlægning. Lokalplanlægningen er udtryk for en erstatningsfri regulering af ejendomsretten, og en nabo kan som hovedregel ikke have berettigede forventninger om, at den eksisterende planlægning vil blive opretholdt. Derudover er der naboretslige muligheder for erstatning, men retspraksis viser, at der skal foreligge ganske særlige forhold, før der gives erstatning til ejeren af en ejendom, der ikke er omfattet af ekspropriation. Aktuelt vurderes her i foråret 2015 motorvejsstøj ved Linå efter disse naboretslige regler. Spørgsmål M8: Ændringsforslag. Har Silkeborg Kommune overvejet en udvidelse af den eksisterende p-kælder under Torvecentret og anvende den eksisterende indkørsel fra Chr.d.8.vej - med udkørsel via Fredensgade, således vil tilkørslen til udfaldsvejene i nord- og sydgående retning give mindst mulige gener for trafikken i centrum. Svar M8: Parkeringskælderen under det nuværende Torvecenter er privatejet og rummer ca. 250 offentligt tilgængelige parkeringspladser. Ejeren firmaet A. Enggaard A/S planlægger at rive det gamle Torvecenter ned for at bygge et nyt og større Citycenter. Side 6

7 Planen er, at den nuværende parkeringskælder under det nuværende Torvecenter bliver ombygget og at den udvides ind under det nuværende Føtex, så det nye Citycenter opfylder kravene til det antal parkeringspladser, der skal til for at betjene det nye center. Det er planen at forbinde den kommende parkeringskælder under Torvet med den udvidede parkeringskælder under det kommende Citycenter. Dermed bliver der forbindelse mellem parkeringskældrene. Asger Enggaard a/s har flere gange på Silkeborg Kommunes forespørgsel tilkendegivet, at den af John Menke foreslåede løsning med indkørsel fra Chr 8 Vej og udkørsel ad Fredensgade IKKE lever op til firmaets krav om to vejadgange til det nye Citycenter. Spørgsmål M9: Eksisterer der yderligere uoplyste planer for området? Silkeborg Kommune bedes venligst oplyse, om der findes yderligere planer for p- kælderprojektet, som offentligheden endnu ikke har fået kendskab til. Svar M9: Nej. Kommunens planer for midtbyen, herunder Torvet, er beskrevet i kommuneplanen og i de godkendte lokalplaner, alt findes på kommunens hjemmeside. Her er alle kommunens planlagte ændringer af eksisterende eller etablering af nye parkeringsanlæg beskrevet. Kommer der ændringsforslag eller alternativer, som da Asger Enggaard a/s foreslog at droppe tunellen under Hotel Dania og skabe vedadgang ud til Rådhusgade, så følges planlovens regler og Natur- og Miljøklagenævnets praksis for, hvordan sådanne ændringer skal foretages. Private virksomheder, som fx Jyske Bank og Smed Ejendomme, kan have planer om private parkeringsanlæg. Disse planer eller ideer offentliggøres enten af de private investorer selv - eller af kommunen, hvis og når virksomhederne beder kommunen om at få lov til at gennemføre planerne. Spørgsmål M10: Støjsikring. Vil Silkeborg Kommune om nødvendigt afholde samtlige udgifter for udskiftning af de eksisterende ruder mod Rådhusgade til støjhæmmende ruder? Svar M10: Ja det vil Silkeborg Kommune naturligvis, hvis det er nødvendigt. Se imidlertid svar M5. Spørgsmål M11: Østergade. Knudepunktet for indfaldsvejene til Silkeborg - fra både syd/vest, øst og nord - er som bekendt Shell-krydset, det vil derfor være både nærliggende og fornuftigt, at lade til- og frakørselsvejen til det besluttede p-anlæg under Torvet føre ind via Østergade - i stedet for som foreslået via Rådhusgade - en sådan Østergadeløsning vil give følgende fordele: Side 7

8 1. Østergade vil med sin bredde på 16 meter - mod Rådhusgades blot 12 meter med stor fordel og nødvendig større vejbredde kunne føres direkte ind i p- anlægget - uden risiko for at påføre bygningsskader på det gamle, smukke og fredede Rådhus. 2. Østergade har en stigning på ca. 4 % og opfylder således de gældende bestemmelser om tilladelig vejhældning. 3. Rådhusgade har en stigning på 10 %, og opfylder derfor ikke de i dag gældende bestemmelser om tilladelig vejhældning. 4. Da afstanden mellem Rådhuset og Torvet 2 blot er ca. 10 meter, vil det blive vanskeligt at få tilstrækkelig bredde og sving for til- og frakørsel, dersom adgangen skal foregå via Rådhusgade. Ligeledes vil spunsning og forankring af disse skulle udføres med stor risiko for både fundament- og bygningsskader på de tætliggende bygninger. 5. Som bekendt skal kørebredden have en størrelse, som tillader åbning af bildøre i begge sider, uden at blokkere for en flugtvej imellem bilerne i begge retninger, hvilket vil blive yderst vanskeligt i det vinkelrette sving for enden af Rådhusgade ind til p-kælderen. 6. Rådhusgades ændring til en trafikeret adgangsvej til p-kælderen vil under alle omstæn-digheder kræve en ændring af lokalplanen for området. 7. Østergade er i dag ret trafikeret og anvendes som til- og frakørsel til parkeringspladserne i gaden, samt for af- og påstigning af besøgende til centrum. 8. I byggefasen og efterfølgende vil Fredensgade med fordel og uden store omkostninger kunne omlægges og anvendt til samme formål (pkt.7) som Østergade i dag. 9. Trafikintensiteten i Østergade vil således ikke blive ændret nævneværdigt, ved at benytte gaden som adgang til p-anlægget under Torvet og vil ligeledes kunne anlægges og det uden en ændring af lokalplanen. 10. Med Østergadeløsningen vil entreprenøren - som han forlanger - få en 2-sporet tilog frakørsel til p-anlægget, og vil også kunne reducere til- og frakørselsomkostningerne af materialer mv. og bidrage med at nedsætte byggeomkostningerne til gavn for vores by. 11. Det gamle toiletanlæg under Torvet for enden af Østergade, som i sin tid blev nedlagt og tildækket ved en byrådsbeslutning, vil med fordel kunne frigraves og reetableres. Side 8

9 Ovennævnte besparelse (pkt. 10) vil måske kunne finansiere en længe tiltrængt forskønnelse af Rådhusgade og omkring det gamle Rådhus samt den flere gange omtalte og lovede flytning af pølsevognen, hvis facader jævnligt bliver pyntet med graffiti og anvendt som pissoir. Svar M11: Østergade. Forslaget om vejadgang via Østergade, herunder fordele og ulemper, har været drøftet før og været med i vurderingerne i debatperioden forud for byrådets beslutning om Torveparkeringen. I Kommuneplan 2013 står der om Østergade: Forgængere skal fortsat krydse Østergade/Christian 8.s Vej i et lysreguleret kryds. Forlængelsen af Godthåbsvej og etablering af den nye busgade, er første skridt i retning af at fredeliggøre Østergade, og gøre den mere fodgængervenlig. Østergade skal mere være en del af bymidten end en travl trafikgade, hvilket den arkitektoniske udformning af gadens belægninger og inventar skal understøtte. Det er også Byrådets ønske og et vigtigt led i den samlede trafikplan for bymidten, at aflaste det trafikerede Østergadekryds ved Shell. Og samlet set vil de to foreslåede indkørsler til Torveparkering dels via det nuværende Torvecenter og dels via Østergade ligge alt for tæt på hinanden. Derfor er forslaget om vejadgang via Østergade samlet set ikke trafikmæssig realistisk løsning. Det var baggrunden for, at byrådet i første omgang pegede på, at vejadgangen til p-kælderen skulle ske via en tunnel under Hotel Dania. Den løsning viste sig mod forventning at være mere kompliceret og dyr at gennemføre. I stedet foreslog Asger Enggaard a/s i første udbudsrunde en alternativ vejadgang via Rådhusgade. Efter en analyse viste det sig, at det vejteknisk er en realistisk mulighed, og det ligger til grund for byrådets beslutning om vejadgang via Rådhusgade. Spørgsmål M12: Overdækning af Rådhusgade. John Menke har den 11. juni 2014 fremsat forslag om at overdække Rådhusgade: Efterfølgende forslag kunne måske bidrage til en hurtig og acceptabel udførelse af projektet, og derved reducere de forventede og meget store omkostninger betragteligt. Forslaget kan sikkert designes mere arkitektonisk og i harmoni med udsigten mod Silkeborg Langsø, hvilket en dygtig tekniker fra vej og miljøafdelingen sikker vil kunne tage sig af. Af tegning og håndskitsen fremgår følgende forslag: 1. Adgangen til p-anlægget vil ske fra enden af Rådhusgade (mod Silkeborg Langsø). 2. Overbygningen af tunnellen bygges med f.eks. rislende vandarrangement. 3. Rådhusgade ændres til gågade, hvor der kun tillades af-og pålæsning af varer. 4. Til- og frakørsel af fragt til forretninger tillades som hidtil. 5. Ud over servicekørsel til Rådhusgades beboere, er kørsel og parkering ikke tilladt. Svar M12: Overdækning af Rådhusgade. Silkeborg Kommune har ladet rådgivende ingeniører fra COWI vurdere forslaget, herunder give et overslag på anlægspris. COWI har i november 2014 skønnet, at forslag M12 vil Side 9

10 koste 17,5 mio. kr. samtidig med at adgangsforholdene ind til Imerco og Jyske Bank vil blive stærkt forringet. Forslaget fra COWI tager ikke højde for hvordan tunnelen skal udsmykkes, beplantes eller i øvrigt indpasses i gademiljøet. Såvel tegninger fra John Menke som notat fra COWI vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside. Spørgsmål IB 1: Hvorfor vil Byrådet ikke overholde kommuneplanen vedtaget 24. juni 2014 og lokalplanerne of ? I kommuneplanen og lokalplanen er projekt for Torveparkeringsanlægget udførligt beskrevet i forhold til bl.a. trafikafviklingen fra og til P-kælderen. I kommuneplanen og lokalplanerne er Rådhusgade en lukket gade med kantparkering og begrænset trafik for varetransport. I det nye projekt for Rådhusgade, i strid med kommuneplanen og lokalplanen, ændret til tilkørselsvej for Torveparkeringsanlægget, hvilket vil medføre, at Rådhusgade ændres fra stillevej til en trafikvej med intens biltrafik i en stor del af døgnet. Svar IB 1: I kommuneplanen har Byrådet opstillet en række mål om at skabe mere liv, flere oplevelser og mere handel i midtbyen. Parkering under jorden, herunder også Torvet, er midler til at nå målene. Og helt grundlæggende holder Byrådet fast i målene med beslutningen om at bygge en p-kælder under Torvet. Baggrunden for at ændre indkørslen til Torveparkeringen fra Lille Søgade til Rådhusgade er følgende: Da tunnel-løsningen under Hotel Dania blev konkretiseret, viste den sig at være mere besværlig og dyrere at realisere end forventet. Asger Enggaard a/s kom med ideen om vejadgang via Rådhusgade som en noget billigere og mindre kompliceret løsning. Byrådet valgte det bedste alternativ, selv om der også er ulemper ved den løsning. En af ulemperne er ganske rigtigt, det vil betyde mere trafik på Rådhusgade. COWI har beregnet, at trafikken vil stige fra biler/døgn til biler/døgn. Ændring af indkørslen strider ikke mod Torve-lokalplanens formål. Derfor er det kommunens opfattelse, at en ændring formentlig kan ske ved en dispensation fra lokalplanen. En påtænkt dispensation vil blive sendt i nabohøring, hvor naboerne får mulighed for at kommentere og foreslå ændringer. Det er en helt normal procedure for dispensationer. Er man som borger uenig i, at en ændring kan ske via en dispensation fra lokalplanen, kan man klage over beslutningen, når den er truffet. Kommunen er forpligtet til at følge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af klagen. Rådhusgade er en offentlig vej, som ikke er omfattet af en lokalplan. Silkeborg Kommune er ved at få foretaget mere detaljerede trafikberegninger af et eksternt firma. Beregningerne skal vise hvor mange flere biler der kommer til at køre i Rådhusgade og tilstødende gader, både med og uden et nyt butikscenter. Når beregningerne foreligger, vil de naturligvis blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Og samtidig kan der foretages skøn over den øgede støj- og luftforurening. Det vil naturligvis også blive offentliggjort sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Side 10

11 Man kan sammenligne trafikken til den kommende parkeringskælder med trafikken til parkeringspladsen vest for Rådhuset. Her er der 230 p-pladser og ved fuld belægning kører ca. 850 biler ind og 850 biler køre ud om dagen. Årsdøgntrafikken (gennemsnittet) er dog lavere end ca biler i døgnet. Til sammenligning er årsdøgntrafikken i Søgade ca biler om dagen, og på Søvej ca biler om dagen. Samme svar som M5. Spørgsmål IB 2: Hvad er begrundelsen for at Torveparkeringsanlægget nu kan ændres til 1 plan? De tidligere planer for Torveparkeringsanlægget var baseret på et anlæg i 2-3 etager. Var de tidligere planer udformet på tilfældige skøn og beregninger? Og kan vi være sikre på, at det nye projekt er baseret på et mere professionelt grundlag? Vil det reducerede antal torveparkeringspladser betyde, at Byrådet har opgivet at følge Kommuneplanens intentioner om at friholde Langsø for parkering? Svar IB 2: Lokalplanen giver mulighed for et parkeringsanlæg i op til 3 etager. Forud for det første udbud fik Silkeborg Kommune lavet geotekniske undersøgelser under Torvet. Det viste sig at grundvandsstanden står så højt, at et anlæg i 3 etager er urealistisk. Årsagen til, at Byrådet i både første og andet udbud gav mulighed for, at der kunne bydes på et parkeringsanlæg i både én og i to etager var blandt andet at teste markedsprisen for et byggeri både i én etage og i to etager. I januar 2015 besluttede Byrådet som bekendt, at Torveparkeringen skal have to etager svarende til ca. 235 p-pladser. Denne beslutning er blandt andet truffet ud fra et konkret tilbud fra et erfarent entreprenørfirma, som lever op til kravene i udbudsmaterialet. I forhold til Silkeborg Langsø, så er Byrådets ønske fortsat som beskrevet i kommuneplanen, at bilerne skal ned under jorden, så parkeringsarealerne kan bruges til at skabe liv, oplevelser og handel i midtbyen i form af flere boliger, flere butikker og flere rekreative områder. Spørgsmål IB 3: Markant ændring af trafikstøjen og luftforureningen i Rådhusgade: Har Byrådet i vurderingen af det nye projekt for Torveparkeringsanlægget taget højde for de gener projektet vil medføre for os med facader og altaner ud til Rådhusgade? Vil Byrådet få udarbejdet en VVM-redegørelse og udforme det nye projekt i forhold til lovlige grænseværdier for støj og forurening for boligområder og efter projektets evt. gennemførelse foretage regelmæssige målinger for at sikre at grænseværdierne overholdes? Svar IB 3: Vedrørende gener fra trafikstøj, se svar på M5. Vedrørende VVM se svar på M6. Side 11

12 Vedrørende målinger vil der ske en kontinuerlig registrering af trafikken på Rådhusgade, idet alle skal registreres inden de kører ind i P-anlægget. Antal biler giver en god indikation af støj og luftforurening. Spørgsmål IB 4: Støj- og forureningsgener i Byggeperioden: Har Byrådet vurderet, om byggeriet Af Torveparkeringsanlægget vil medføre støj- og forureningsmæssige gener for beboerne i Rådhusgade, hvis Rådhusgade vælges som byggevej? Vi har skønnet, at en gennemførelse af projektet vil betyde, at m3 jord skal bortkøres af over tusind lastvogntog og hertil kommer flere hundrede lastvigntog med stillads/byggematerialer. Mange af os som bor i Rådhusgade 2 er pensionister, nogle har fysiske handicap og begrænset mulighed for at komme væk fra boligen i dagtimerne. Det er vores bedømmelse at generne ved anvendelsen af Rådhusgade som byggevej vil medføre, at det bliver umuligt at opholde sig på vore altaner og generne vil have et omfang, så der er risiko for skader på helbreddet selv ved ophold indendørs. Vil Byrådet undersøge om der findes alternative transportveje, så Rådhusgade kan friholdes for byggetransport? Svar IB 4 samme svar som M2: Der foreligger endnu ikke en plan for byggeriet hverken for p-kælderen eller for vejadgang Rådhusgade. Begge projekter kan naturligvis i perioder gøre adgangen mere besværlig end normalt, men de vil blive tilrettelagt på en måde, så beboerne i Rådhusgade i hele byggeperioden vil have fornøden adgang til deres boliger. Det gælder også ældre og svage beboere, rollatorbrugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Skulle der opstå utilsigtede ulemper undervejs i byggeperioden i forhold til adgangsforhold, vil udfordringerne blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen. Inden byggeriet af p-kælderen kan gå i gang, skal der foreligge en tidsplan og et gennemarbejdet myndighedsprojekt, hvorefter Silkeborg Kommune meddeler entreprenøren en byggetilladelse. I denne byggetilladelse henvises til at kommunens miljøreglement, som alle skal overholde (findes på hjemmesiden). Entreprenøren skal også udforme en plan for trafikafvikling, dels af jordkørslen og dels af byggematerialer. Foreløbig ligger det ikke fast hvor denne trafik kommer til at foregå (Fredensgade, Østergade, Rådhusgade). Silkeborg Kommune har flere gange lovet, at i forbindelse med anlæg af P-kælder under Torvet vil ejere, lejere, butiksdrivende, torvehandlere og cityforening vil blive inddraget i et konstruktivt samarbejde med bygherren, dennes evt. entreprenør, samt Teknik- og Miljøafdelingen, der bliver kommunens myndighed på opgaven. Inden projektet med vejadgang mellem Rådhusgade og P-kælder begynder, vil Silkeborg Kommune på lignende måde etablere en nabogruppe med repræsentanter for naboerne i Rådhusgade, kommunen og entreprenøren, som vil have den løbende dialog om at afhjælpe eventuelle gener og ulemper i byggeperioden. Side 12

13 Spørgsmål IB 5: Har Byrådet vurderet risikoen for bygningsskader på ejendommene Rådhusgade som følge af byggetransporter og omfanget af bygningsmæssige støj- og miljøforanstaltninger på vores ejendom? Torvepladsanlæggets opførelse vil betyde store rystelser og støvgener på vores ejendom fra byggetransporter. Vil/har Byrådet vurderet omfanget heraf? Miljøbelastningen fra gennemkørende trafik til og fra Torveparkeringsanlægget vil blive omfattende, hvilket vil kunne betyde omfattende krav til bygningsændringer, så vores boliger lever op til byggelovens nuværende krav til boliger. Vil/har Byrådet vurderet behovet herfor? Svar IB 5: Som det fremgår af svar M1, så foreligger der endnu ikke en plan for byggeriet hverken for p-kælderen eller for vejadgang Rådhusgade. Begge projekter kan naturligvis i perioder gøre adgangen mere besværlig end normalt, men de vil blive tilrettelagt på en måde, så beboerne i Rådhusgade i hele byggeperioden vil have fornøden adgang til deres boliger. Det gælder også ældre og svage beboere, rollatorbrugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Skulle der opstå utilsigtede ulemper undervejs i byggeperioden i forhold til adgangsforhold, vil udfordringerne blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen. Inden byggeriet af p-kælderen kan gå i gang, skal der foreligge en tidsplan og et gennemarbejdet myndighedsprojekt, hvorefter Silkeborg Kommune meddeler entreprenøren en byggetilladelse. I denne byggetilladelse henvises til at kommunens forskrift, som alle skal overholde. Kan ses på følgende link: (http://silkeborgkommune.dk/~/media/borger/miljoe%20energi%20og%20affald/miljoe/g ener%20byggeanl%c3%a6gsarbejde.pdf ). Entreprenøren skal også udforme en plan for trafikafvikling, dels af jordkørslen og dels af byggematerialer. Foreløbig ligger det ikke fast hvor denne trafik kommer til at foregå (Fredensgade, Østergade, Rådhusgade). Når Silkeborg Kommune har en plan for hvor og hvordan jordkørsel og byggepladstransport kommer til at foregå, vil kommunen foretage en vurdering af, om det kan foregå indenfor gældende miljøregler og grænseværdier. Med hensyn til miljøbelastning fra gennemkørende trafik henvises til svar M5 Spørgsmål IB 6: Vil Byrådet stille ekstraordinære krav til støjdæmpende foranstaltninger? Trafikstøj kan reduceres ved udformning og materialevalg til f.eks. vejbelægning og udformning af støj- og støttemure. Byrådet kan dermed vægte borgernes helbred og velvære på lige fod med økonomi og tekniske løsninger. Side 13

14 Svar IB 6: Anlægsarbejdet af p-kælder og anlægsarbejdet med at skabe vejadgang fra p-kælder til Rådhusgade reguleres af forskriften, se svar IB 5. Når p-kælderen er etableret ventes der ikke støj fra kælderen. Tilbage er den øgede trafikstøj fra den øgede biltrafik i Rådhusgade. Silkeborg Kommune er ved at få foretaget mere detaljerede trafikberegninger af et eksternt firma. Beregningerne skal vise hvor mange flere biler der kommer til at køre i Rådhusgade og tilstødende gader, både med og uden et nyt butikscenter. Når beregningerne foreligger, vil de naturligvis blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Og samtidig kan der foretages skøn over den øgede støj- og luftforurening. Det vil naturligvis også blive offentliggjort sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Forslaget om støjsvag asfalt vil indgå som en del af projekteringen for vejforbindelsen mellem P-kælderen og Rådhusgade. Her vil Silkeborg Kommune vurdere, om det vil have en positiv effekt at anvende støjsvag asfalt, selvom bilernes hastighed ikke er ret stor. Andre forslag vil også blive vurderet, men det vil foregå ud fra samme kriterier som på kommunens øvrige kommunale veje. Side 14

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Parkering under Torvet

Parkering under Torvet Parkering under Torvet Velkommen til møde for naboer og butikker omkring Torvet og Rådhusgade Det gamle Rådhus 29. oktober 2014 Kl 16 18. Hvad har byrådet besluttet? Udviklingsstrategi 2024 og Udviklingsstrategi

Læs mere

Overblik over forløbet i sagen

Overblik over forløbet i sagen 31. august Overblik over forløbet i sagen 2009 Kommuneplan med rammebestemmelser om p-kælder under Torvet og nyt butikscenter syd for Torvet 1. januar 2010 Nyt byråd tiltræder 2012 Vedtagelse af lokalplan

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for etablering af et parkeringsanlæg under Silkeborg Torv samt vejadgang til anlægget

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for etablering af et parkeringsanlæg under Silkeborg Torv samt vejadgang til anlægget A. Enggaard A/S og Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Sendt med mail til: Hans.c@enggaard.dk og rasmuswermuth.jensen@silkeborg.dk 7. oktober 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for etablering af et parkeringsanlæg

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indsigelsesnotat. 4. august 2015. 1 Jon Søberg Casa Futura A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg

Indsigelsesnotat. 4. august 2015. 1 Jon Søberg Casa Futura A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg Indsigelsesnotat Dispensation fra lokalplan 10-014 til etablering af adgangsvej og rampeanlæg fra Rådhusgade til p-kælder under Silkeborg Torv. (Herunder kommentarer til partshøring i forbindelse med udkast

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Der findes ved Tinglysningsretten i Silkeborg bl.a. skøder på hver enkelt ejerlejlighed i byggeriet Rådhusgade 2.

Der findes ved Tinglysningsretten i Silkeborg bl.a. skøder på hver enkelt ejerlejlighed i byggeriet Rådhusgade 2. Julie Wissing, arkitekt M.A.A. Silkeborg Kommune 18.05.2015 For god ordens skyld bekræfter jeg hermed, at jeg ikke er enig med sagsbehandleren ved Statstilsynet, der har vurderet, at trafikstøj fra Rådhusgade

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Sammenfatning...2. 1. Klagetemaer...3. 2. Silkeborg Kommunes overordnede redegørelse for de faktiske forhold...3. 2.1. Området...3

Sammenfatning...2. 1. Klagetemaer...3. 2. Silkeborg Kommunes overordnede redegørelse for de faktiske forhold...3. 2.1. Området...3 Det kommunale Tilsyn tilsynet@statsforvaltning.dk 8. maj 2015 Redegørelse om Silkeborg Kommunes beslutninger og dispositioner i forbindelse med udbud og etablering af nyt torveareal/parkeringskælder i

Læs mere

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] ==

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == == AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == Til: Tilsynet (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Cc: Morten Dalgaard Høgh (00315 (MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk),

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

BILAG 1 - OVERORDNET KORT OVER OMRÅDET

BILAG 1 - OVERORDNET KORT OVER OMRÅDET BILAG 1 - OVERORDNET KORT OVER OMRÅDET Parkering Rådhus øst Lille Søgade Rådhuset Parkering Rådhus vest Østergade Christian 8. Vej Lille Søgade Rådhusgade Søgade Hotel Dania Det gl. rådhus Torvet Føte

Læs mere

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1) Amstrup & Baggesen Entreprise A/S 1a) Amstrup og Baggesen som er projekterende

Læs mere

Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg. Vedr. tilladelse til opførelse af p-anlæg under torvet i Silkeborg.

Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg. Vedr. tilladelse til opførelse af p-anlæg under torvet i Silkeborg. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg 1 7-11- 2 0 1 4 S t a t s f o r v a l t n i n g e n Vedr. tilladelse til opførelse af p-anlæg under torvet i Silkeborg. Vi har den 12. november 2014 skrevet nedennævnte

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv.

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Arkitektkontoret AK83 har for Ejendomsselskabet Sandbækvej udarbejdet et forslag til dagligvarebutik på 3.000 m²

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Jensen s Bøfhus A/S Att.: Søren Wulff Michelsen swm@jensens-bofhus.dk 08. september 2015 Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Afgørelse Vi tilbagekalder hermed permanent tilladelser

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Dato 29. maj 2012 Sag nr. 34-61354 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Advokatkompagniet Advokataktieselskab Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 4,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... Page 1 of 2 06-05-2015 From: Land By og Kultur-Fællespostkasse Sent: 13-04-2015 13:12:40 To: Stine Würtz Subject:

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 8 Forslag til besvarelse af indkomne høringssvar i offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan nr. 1072 Blandet boligområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C og tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT Teknik og Miljø 21. januar 2015 Sags-ID: 13/11755 Sagsbehandler: Sine Rauff Schultz INDSIGELSESNOTAT Forslaget til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej har været fremlagt i

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv.

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2012 J.nr.: NMK-33-00093 (tidl. NKN-33-04053) Ref.: Bo Christiansen, BOC-NMKN AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Sagen. Resume. Indstilling. Tidligere beslutninger. Beskrivelse af sagen. Sagsbehandler: Dr14120 SagsID: EMN-2015-02217

Sagen. Resume. Indstilling. Tidligere beslutninger. Beskrivelse af sagen. Sagsbehandler: Dr14120 SagsID: EMN-2015-02217 24 (Offentlig) Behandling af ansøgning om dispensation fra lokalplan 10-014 til etablering af vejadgang fra Rådhusgade til p-kælder under Torvet i Silkeborg Sagsbehandler: Dr14120 SagsID: EMN-2015-02217

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag.

I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Statsforvaltningen Det kommunale tilsyn Sendt pr. mail: tilsynet@statsforvaltning.dk Poul Hvilsted Dir +45 3334

Læs mere