spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar"

Transkript

1 Marts spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om samme emne. Og den 18. marts 2015 har John Menke sendt et nyt spørgsmål. De fleste af spørgsmålene er meget konkrete, og Silkeborg Kommune har flere gange skriftligt, telefonisk og på borgermøder tilkendegivet, at svarene først kan gives i takt med at konkrete beslutninger træffes f.eks. ved kommunens udbud af projektet, byrådets beslutninger om projektet, entreprenørens plan for byggeriet, projekteringen af byggeriet og myndighedsbehandlingen. I takt med projektets fremdrift vil vi løbende opdatere svar på alle spørgsmålene på kommunens hjemmeside. Der er i øvrigt løbende svaret på spørgsmål i læserbreve og artikler i Midtjyllands Avis samt på møder med naboer og borgere, herunder på mødet med naboerne i Rådhusgade og omkring Torvet den 29. oktober 2014, hvor de to afsendere af spørgsmålene John Menke og Ib Nielsen var til stede. I de følgende svar er det vigtigt at skelne mellem to forskellige del-projekter: a) P-kælderen under Torvet, som har været i udbud, og hvor Asger Enggaard a/s skal stå for byggeriet. For nemheds skyld kaldes dette projekt i de følgende svar for P- kælder. b) Vejadgang fra P-kælderen (mellem det gamle rådhus og Torvet X) ud til Rådhusgade og ændringer på Rådhusgade. Silkeborg Kommune er selv bygherre for dette projekt, som i de følgende svar kaldes for vejadgang Rådhusgade Spørgsmål M1: Adgangsforhold. Hvordan vil Silkeborg Kommune i byggeperioden sikre, at adgangene til og fra ejendommen til enhver tid vil være tilgængelig? Flere af ejendommens beboere er ældre og svage, rollator-brugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Søren Peter Sørensen Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Svar M1: Der foreligger endnu ikke en plan for byggeriet hverken for p-kælderen eller for vejadgang Rådhusgade. Begge projekter kan naturligvis i perioder gøre adgangen mere besværlig end normalt, men de vil blive tilrettelagt på en måde, så beboerne i Rådhusgade i hele byggeperioden vil have fornøden adgang til deres boliger. Det gælder også ældre og svage beboere, rollatorbrugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Skulle der opstå utilsigtede ulemper undervejs i byggeperioden i forhold til adgangsforhold, vil udfordringerne blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen. Inden byggeriet af p-kælderen kan gå i gang, skal der foreligge en tidsplan og et gennemarbejdet myndighedsprojekt, hvorefter Silkeborg Kommune meddeler entreprenøren en byggetilladelse. I denne byggetilladelse henvises til at kommunens forskrift, som alle skal overholde. Kan ses på følgende link: (http://silkeborgkommune.dk/~/media/borger/miljoe%20energi%20og%20affald/miljoe/g ener%20byggeanl%c3%a6gsarbejde.pdf ). Entreprenøren skal også udforme en plan for trafikafvikling, dels af jordkørslen og dels af byggematerialer. Foreløbig ligger det ikke fast, hvor denne trafik kommer til at foregå (Fredensgade, Østergade, Rådhusgade). Inden projektet med vejadgang mellem Rådhusgade og P-kælder begynder, vil Silkeborg Kommune etablere en nabogruppe med repræsentanter for naboerne i Rådhusgade, kommunen og entreprenøren, som vil have den løbende dialog om at afhjælpe eventuelle gener og ulemper i byggeperioden. Spørgsmål M2: Økonomisk kompensation i byggefasen Silkeborg Kommune bedes venligst bekræfte, at størrelsen af den faste månedlige og skattefri kompensation for støj- og støvgener i byggeperioden vil være af samme størrelsesorden, som er tilkendt samtlige naboer til Metroudgravningerne i København. Svar M2: Torveparkeringen vil blive et byggeri og en byggeplads, som langt de fleste andre byggepladser i Danmark, hvor der ikke ydes kompensation, hvis byggearbejdet udføres i henhold til forskrifterne. I Silkeborg Kommune kan man læse forskriften på kommunens hjemmeside på følgende link: ener%20byggeanl%c3%a6gsarbejde.pdf Det er ikke korrekt, at samtlige naboer til metroudgravningerne i København har fået erstatning. Der er udbetalt erstatninger som kompensation for voldsom støj ved natarbejde, altså arbejde uden for de tidspunkter som er fastsat i reglementet (i Silkeborg kl ). Silkeborg Kommune har allerede for 1½ år siden besøgt Metroselskabet og holder sig løbende orienteret om den retspraksis, som dette omfattende bygge- og anlægsarbejde giver anledning til, en retspraksis som naturligvis også skal følges i Silkeborg. Som nævnt i forskriften vil gener i videst muligt omfang blive forebygget og Side 2

3 problemer søgt løst i en dialog med naboer, ejere, lejere, butikker, entreprenør og kommunen. I forhold til erstatning viser retspraksis, at man som borger i en by skal tåle ret så store bymæssige og vejmæssige forandringer, hvis arbejdet foregår indenfor forskriftens rammer. Det gælder eksempelvis også ændringerne på Borgergade fra Nørretorv til Viborgbroen, et anlægsarbejde som startede sommeren 2014 og som først ventes afsluttet 1. maj Hvis der opstår tvivl om evt. erstatning vil Silkeborg Kommune indhente ekstern juridisk bistand, men først når projekterne foreligger konkret og når arbejdet er i gang. Helt generelt gælder det, at for at få erstatning skal to forhold være opfyldt: Der skal være et juridisk grundlag for erstatning, og der skal være dokumentation for et konkret tab. Får kommunen et erstatningskrav, vil kommunen forholde sig konkret og juridisk til kravet. Er der uenighed om kravet, kan sagen indbringes for domstolene. Spørgsmål M3: Sikkerhedsstillelse. Silkeborg Kommune bedes venligst bekræftes, at der stilles garanti, som dækker eventuelle skader på ejendommen, ekstraordinære ind- og udvendig rengøringsomkostninger, eventuelle skader på inventar eller på ejendommens installationer. Svar M3: Silkeborg Kommune har allerede i forbindelse med udbud af p-kælder under Torvet stillet krav om, at køber skal tegne en ansvarsforsikring, som bl.a. dækker skader på bygninger som følge af byggeriet. Entreprenøren har i tilbudsmaterialet fremlagt de forsikringer, som han vil tegne inden byggeriet starter. Tilbuddet ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside, se afsnit 5 i forslag B. Eventuelle krav om erstatning, som bliver rejst i forbindelse med byggeriet, vil kun imødekommes, hvis der er juridisk grundlag for erstatning, og der samtidig kan dokumenteres et konkret tab. Er der uenighed om kravet, kan sagen indbringes for domstolene. Vejprojektet der skal forbinde p-kælderen med Rådhusgade er et kommunalt projekt. Her er praksis, at følge den tyske norm DIN4150. Det sker bl.a. ved at mens der arbejdes, så måler vi hele tiden rystelserne. Målingerne sker på kritiske sokler/kritiske punkter. Denne praksis har Silkeborg Kommune anvendt siden Evt. spørgsmål om erstatning for skader eller tab vil blive vurderet konkret og med ekstern juridisk bistand. Spørgsmål M4: Tidsplan Før igangsætning af projektet anmodes om en tidsplan med dagbødegaranti, som detaljeret angiver dage og tidspunkter, hvor der arbejdes. I tilfælde af overskridelse af tidsplanen tilfalder dagbøderne de berørte beboere. Side 3

4 Svar M4: De to projekter for P-kælderen og for vejadgang Rådhusgade er ikke projekteret endnu, myndighedsbehandlingen er ikke påbegyndt, og derfor foreligger der ikke en tidsplan. Der skal naturligvis foreligge en tidsplan inden byggeriet går i gang. Både en tidsplan for selve p-kælderen under Torvet og en tidsplan for vejadgang mellem P-kælderen og Rådhusgade I udbuddet for selve p-kælderen har kommunen stillet krav om, hvordan byggeriet skal gennemføres, og hvad der vil ske, hvis byggeriet ikke gennemføres efter tidsplanen. Det er et juridisk forhold mellem kommunen og køberen. Kommunen har således stillet krav om, hvornår byggeriet skal være afsluttet, og hvilke dagbøder, entreprenøren skal betale til kommunen, hvis det ikke sker. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet, som kan findes på kommunens hjemmeside. Spørgsmål M5: Indeklima. Når de 250 p-pladser bliver taget i brug, vil det betyde en yderligere luft- og støjforurening i Rådhusgade. Ved en belægningsgrad i p-kælderen på skønnet 80 % i dagtimerne (8 timer/dag) og hver bil parkeret i ca. 2 timer, vil det betyde, at der dagligt vil køre ca. 800 biler til- og fra p-kælderen altså i alt ca biler vil dagligt køre gennem Rådhusgade, hertil kommer de store lastbiler, som dagligt bringer varer til- og fra forretningerne i city. SK bedes venligst fremsende en uvildig dokumentation og garanti for, at ophold på vore altaner og lejligheder, efterfølgende ikke vil få helbredsmæssige konsekvenser forårsaget af den øgede luftforurening. Vores ejendom er til orientering forsynet med et ventilationsanlæg, bygget i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet og godkendt af Silkeborg Kommunens tekniske forvaltning. Bygningsreglementet foreskrev på daværende tidspunkt, at der skulle suges såkaldt frisk (læs forurenet) luft ind gennem kanaler og spalter i dør- og vinduesrammer og videre ind gennem lejligheden og via lejlighedens emhætte og emhættefilter, ud som nu ren luft gennem ventilationsblæsere på taget. Udskiftningen skulle på daværende tidspunkt i henhold til Bygningsreglementet udskiftes 0,5 gange i timen/m 2 gulvareal, hvilket svarer til, at der - i en lejlighed på ca.100 m 2 - indsuges ca m 3, forurenet luft som nu vil blive yderligere forurenet - i lejligheden pr. døgn, hvilket i høj grad vil påvirke indeklimaet yderligere i lejligheden. Svar M5: Ejendommen i Rådhusgade er opført med ventilationsanlæg helt efter bygningsreglementet (BR) kap (udsugningsanlæg kombineret med udeluftventiler), hvilket er normal standard for boligejendomme. Der er så vidt Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv ikke godkendt eller etableret indblæsning eller andre ekstraordinære foranstaltninger. Flere biler vil give mere luft- og støjforurening, dog ikke fra det stigende antal elbiler. Silkeborg Kommune har fået foretaget detaljerede trafikberegninger af det eksternt firma COWI. Beregningerne viser, at når p-kælderen er etableret vil der skønsmæssigt være en årsdøgnstrafik I rådhusgade på 1800 biler/døgn. Hvis der efterfølgende etableres et Side 4

5 butikscenter vil trafikken efter COWI s beregninger stige til en årsdøgnstrafik på 1900 biler/døgn. Silkeborg Kommune vil ud fra disse trafiktal foretage et skøn over den øgede støj- og luftforurening. Dette skøn vil naturligvis blive offentliggjort sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Man kan sammenligne trafikken til den kommende parkeringskælder med trafikken til parkeringspladsen vest for Rådhuset. Her er der 230 p-pladser og ved fuld belægning kører ca. 850 biler ind og 850 biler køre ud om dagen. Årsdøgntrafikken (gennemsnittet) er dog lavere end ca biler i døgnet. Til sammenligning er årsdøgntrafikken på Søgade ca biler om dagen, og på Søvej ca biler om dagen. Når parkeringskælderen er bygget ventes årsdøgntrafikken på Rådhusgade at være ca biler om dagen. En mere detaljeret trafikberegning er som sagt under udarbejdelse. For at give et fingerpeg om hvornår der i forhold til grænseværdierne er støjproblemer så er der indført en bestemmelse om, at fra 2012 og hvert femte år fremover skal der udføres en støjkortlægning for alle større veje med en årsdøgntrafik på mere end køretøjer, som der står i kommunens trafikplan. Generelt skal Silkeborg Kommune overholde gældende love, regler og ikke mindst grænseværdier for støj- og luftforurening. Og det er Silkeborg Kommunes opfattelse, at det vil være muligt at gennemføre de to projekter med p-kælder og med vejadgang til og fra Rådhusgade og samtidig overholde gældende grænseværdier. I denne situation skal der ikke udbetales erstatninger eller kompensationer efter gældende ret. Silkeborg Kommune vil omhyggeligt vurdere dette i forbindelse med myndighedsbehandlingen af de to projekter, evt. med ekstern bistand hvis der er tvivl, og afgørelserne vil blive offentliggjort. Spørgsmål M6: VVM vurdering. Silkeborg Kommune bedes venligst bekræfte, at projektet er VVM-vurderet og fremsende kopi af vurderingen. Svar M6: I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan for p-kælder under Torvet blev forslaget til lokalplan VVM-screenet. Konklusionen var dengang, at VVM-screeningens afgørelse måtte afvente et konkret projekt. Nu foreligger der et ret detaljeret skitseprojekt for selve P-kælder-projektet. Samtidig er Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikafdelingen ved at udforme et tilsvarende skitseprojekt for vejadgang mellem P-kælderen og Rådhusgade. Når skitseprojektet foreligger vil det blive sagsbehandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Ud fra normal praksis vil det ske ud fra en VVM-screening og et forslag til dispensation fra lokalplanen. Begge dokumenter skal i høring efter fastlagte procedurer. Afgørelsen kan påklages efter fastlagte regler. Side 5

6 Silkeborg Kommune forventer, at planerne om et nyt butikscenter vil tage form i løbet af Et sådant butikscenter vil kræve en ny lokalplan, en VVM-screening. Silkeborg Kommune har i den forbindelse lovet at gennemføre en detailhandelsundersøgelse. Spørgsmål M7: Værdiforringelse. Vil Silkeborg Kommune kompensere for forringelse af værdien af vore boliger, som vi pga. den forøgede støj- og luftforurening uforskyldt bliver udsat for og som ikke er i overensstemmelse med, hvad vi havde forestillet os, da vi - i 2007 erhvervede lejligheden efter den for området gældende lokalplan. Svar M7: Spørgsmålet om kompensation for værdiforringelse af ejendomme som følge af øget trafik, øget støj og øget luftforurening kan kun besvares ved at se på grænsen mellem ekspropriation og erstatningsfri regulering. Hvis ejere eller naboer kan gøre gældende, at der er tale om ekspropriation eller en ulovlig ekspropriation, så har ejerne krav på erstatning. Et indgreb er imidlertid kun ekspropriation, hvis indgrebet rammer En beskyttet rettighed som f.eks. ejendomsretten En beskyttet rettighedshaver og Har karakter af pligtmæssig afståelse. Hvis der ikke er tale om ekspropriation, så er der tale om erstatningsfri regulering, fordi der ikke er nogen erstatningspligt ifølge grundloven. Planloven indeholder ikke bestemmelser om, at en grundejer kan få erstatning i anledning af gener som følge af en ændret planlægning. Lokalplanlægningen er udtryk for en erstatningsfri regulering af ejendomsretten, og en nabo kan som hovedregel ikke have berettigede forventninger om, at den eksisterende planlægning vil blive opretholdt. Derudover er der naboretslige muligheder for erstatning, men retspraksis viser, at der skal foreligge ganske særlige forhold, før der gives erstatning til ejeren af en ejendom, der ikke er omfattet af ekspropriation. Aktuelt vurderes her i foråret 2015 motorvejsstøj ved Linå efter disse naboretslige regler. Spørgsmål M8: Ændringsforslag. Har Silkeborg Kommune overvejet en udvidelse af den eksisterende p-kælder under Torvecentret og anvende den eksisterende indkørsel fra Chr.d.8.vej - med udkørsel via Fredensgade, således vil tilkørslen til udfaldsvejene i nord- og sydgående retning give mindst mulige gener for trafikken i centrum. Svar M8: Parkeringskælderen under det nuværende Torvecenter er privatejet og rummer ca. 250 offentligt tilgængelige parkeringspladser. Ejeren firmaet A. Enggaard A/S planlægger at rive det gamle Torvecenter ned for at bygge et nyt og større Citycenter. Side 6

7 Planen er, at den nuværende parkeringskælder under det nuværende Torvecenter bliver ombygget og at den udvides ind under det nuværende Føtex, så det nye Citycenter opfylder kravene til det antal parkeringspladser, der skal til for at betjene det nye center. Det er planen at forbinde den kommende parkeringskælder under Torvet med den udvidede parkeringskælder under det kommende Citycenter. Dermed bliver der forbindelse mellem parkeringskældrene. Asger Enggaard a/s har flere gange på Silkeborg Kommunes forespørgsel tilkendegivet, at den af John Menke foreslåede løsning med indkørsel fra Chr 8 Vej og udkørsel ad Fredensgade IKKE lever op til firmaets krav om to vejadgange til det nye Citycenter. Spørgsmål M9: Eksisterer der yderligere uoplyste planer for området? Silkeborg Kommune bedes venligst oplyse, om der findes yderligere planer for p- kælderprojektet, som offentligheden endnu ikke har fået kendskab til. Svar M9: Nej. Kommunens planer for midtbyen, herunder Torvet, er beskrevet i kommuneplanen og i de godkendte lokalplaner, alt findes på kommunens hjemmeside. Her er alle kommunens planlagte ændringer af eksisterende eller etablering af nye parkeringsanlæg beskrevet. Kommer der ændringsforslag eller alternativer, som da Asger Enggaard a/s foreslog at droppe tunellen under Hotel Dania og skabe vedadgang ud til Rådhusgade, så følges planlovens regler og Natur- og Miljøklagenævnets praksis for, hvordan sådanne ændringer skal foretages. Private virksomheder, som fx Jyske Bank og Smed Ejendomme, kan have planer om private parkeringsanlæg. Disse planer eller ideer offentliggøres enten af de private investorer selv - eller af kommunen, hvis og når virksomhederne beder kommunen om at få lov til at gennemføre planerne. Spørgsmål M10: Støjsikring. Vil Silkeborg Kommune om nødvendigt afholde samtlige udgifter for udskiftning af de eksisterende ruder mod Rådhusgade til støjhæmmende ruder? Svar M10: Ja det vil Silkeborg Kommune naturligvis, hvis det er nødvendigt. Se imidlertid svar M5. Spørgsmål M11: Østergade. Knudepunktet for indfaldsvejene til Silkeborg - fra både syd/vest, øst og nord - er som bekendt Shell-krydset, det vil derfor være både nærliggende og fornuftigt, at lade til- og frakørselsvejen til det besluttede p-anlæg under Torvet føre ind via Østergade - i stedet for som foreslået via Rådhusgade - en sådan Østergadeløsning vil give følgende fordele: Side 7

8 1. Østergade vil med sin bredde på 16 meter - mod Rådhusgades blot 12 meter med stor fordel og nødvendig større vejbredde kunne føres direkte ind i p- anlægget - uden risiko for at påføre bygningsskader på det gamle, smukke og fredede Rådhus. 2. Østergade har en stigning på ca. 4 % og opfylder således de gældende bestemmelser om tilladelig vejhældning. 3. Rådhusgade har en stigning på 10 %, og opfylder derfor ikke de i dag gældende bestemmelser om tilladelig vejhældning. 4. Da afstanden mellem Rådhuset og Torvet 2 blot er ca. 10 meter, vil det blive vanskeligt at få tilstrækkelig bredde og sving for til- og frakørsel, dersom adgangen skal foregå via Rådhusgade. Ligeledes vil spunsning og forankring af disse skulle udføres med stor risiko for både fundament- og bygningsskader på de tætliggende bygninger. 5. Som bekendt skal kørebredden have en størrelse, som tillader åbning af bildøre i begge sider, uden at blokkere for en flugtvej imellem bilerne i begge retninger, hvilket vil blive yderst vanskeligt i det vinkelrette sving for enden af Rådhusgade ind til p-kælderen. 6. Rådhusgades ændring til en trafikeret adgangsvej til p-kælderen vil under alle omstæn-digheder kræve en ændring af lokalplanen for området. 7. Østergade er i dag ret trafikeret og anvendes som til- og frakørsel til parkeringspladserne i gaden, samt for af- og påstigning af besøgende til centrum. 8. I byggefasen og efterfølgende vil Fredensgade med fordel og uden store omkostninger kunne omlægges og anvendt til samme formål (pkt.7) som Østergade i dag. 9. Trafikintensiteten i Østergade vil således ikke blive ændret nævneværdigt, ved at benytte gaden som adgang til p-anlægget under Torvet og vil ligeledes kunne anlægges og det uden en ændring af lokalplanen. 10. Med Østergadeløsningen vil entreprenøren - som han forlanger - få en 2-sporet tilog frakørsel til p-anlægget, og vil også kunne reducere til- og frakørselsomkostningerne af materialer mv. og bidrage med at nedsætte byggeomkostningerne til gavn for vores by. 11. Det gamle toiletanlæg under Torvet for enden af Østergade, som i sin tid blev nedlagt og tildækket ved en byrådsbeslutning, vil med fordel kunne frigraves og reetableres. Side 8

9 Ovennævnte besparelse (pkt. 10) vil måske kunne finansiere en længe tiltrængt forskønnelse af Rådhusgade og omkring det gamle Rådhus samt den flere gange omtalte og lovede flytning af pølsevognen, hvis facader jævnligt bliver pyntet med graffiti og anvendt som pissoir. Svar M11: Østergade. Forslaget om vejadgang via Østergade, herunder fordele og ulemper, har været drøftet før og været med i vurderingerne i debatperioden forud for byrådets beslutning om Torveparkeringen. I Kommuneplan 2013 står der om Østergade: Forgængere skal fortsat krydse Østergade/Christian 8.s Vej i et lysreguleret kryds. Forlængelsen af Godthåbsvej og etablering af den nye busgade, er første skridt i retning af at fredeliggøre Østergade, og gøre den mere fodgængervenlig. Østergade skal mere være en del af bymidten end en travl trafikgade, hvilket den arkitektoniske udformning af gadens belægninger og inventar skal understøtte. Det er også Byrådets ønske og et vigtigt led i den samlede trafikplan for bymidten, at aflaste det trafikerede Østergadekryds ved Shell. Og samlet set vil de to foreslåede indkørsler til Torveparkering dels via det nuværende Torvecenter og dels via Østergade ligge alt for tæt på hinanden. Derfor er forslaget om vejadgang via Østergade samlet set ikke trafikmæssig realistisk løsning. Det var baggrunden for, at byrådet i første omgang pegede på, at vejadgangen til p-kælderen skulle ske via en tunnel under Hotel Dania. Den løsning viste sig mod forventning at være mere kompliceret og dyr at gennemføre. I stedet foreslog Asger Enggaard a/s i første udbudsrunde en alternativ vejadgang via Rådhusgade. Efter en analyse viste det sig, at det vejteknisk er en realistisk mulighed, og det ligger til grund for byrådets beslutning om vejadgang via Rådhusgade. Spørgsmål M12: Overdækning af Rådhusgade. John Menke har den 11. juni 2014 fremsat forslag om at overdække Rådhusgade: Efterfølgende forslag kunne måske bidrage til en hurtig og acceptabel udførelse af projektet, og derved reducere de forventede og meget store omkostninger betragteligt. Forslaget kan sikkert designes mere arkitektonisk og i harmoni med udsigten mod Silkeborg Langsø, hvilket en dygtig tekniker fra vej og miljøafdelingen sikker vil kunne tage sig af. Af tegning og håndskitsen fremgår følgende forslag: 1. Adgangen til p-anlægget vil ske fra enden af Rådhusgade (mod Silkeborg Langsø). 2. Overbygningen af tunnellen bygges med f.eks. rislende vandarrangement. 3. Rådhusgade ændres til gågade, hvor der kun tillades af-og pålæsning af varer. 4. Til- og frakørsel af fragt til forretninger tillades som hidtil. 5. Ud over servicekørsel til Rådhusgades beboere, er kørsel og parkering ikke tilladt. Svar M12: Overdækning af Rådhusgade. Silkeborg Kommune har ladet rådgivende ingeniører fra COWI vurdere forslaget, herunder give et overslag på anlægspris. COWI har i november 2014 skønnet, at forslag M12 vil Side 9

10 koste 17,5 mio. kr. samtidig med at adgangsforholdene ind til Imerco og Jyske Bank vil blive stærkt forringet. Forslaget fra COWI tager ikke højde for hvordan tunnelen skal udsmykkes, beplantes eller i øvrigt indpasses i gademiljøet. Såvel tegninger fra John Menke som notat fra COWI vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside. Spørgsmål IB 1: Hvorfor vil Byrådet ikke overholde kommuneplanen vedtaget 24. juni 2014 og lokalplanerne of ? I kommuneplanen og lokalplanen er projekt for Torveparkeringsanlægget udførligt beskrevet i forhold til bl.a. trafikafviklingen fra og til P-kælderen. I kommuneplanen og lokalplanerne er Rådhusgade en lukket gade med kantparkering og begrænset trafik for varetransport. I det nye projekt for Rådhusgade, i strid med kommuneplanen og lokalplanen, ændret til tilkørselsvej for Torveparkeringsanlægget, hvilket vil medføre, at Rådhusgade ændres fra stillevej til en trafikvej med intens biltrafik i en stor del af døgnet. Svar IB 1: I kommuneplanen har Byrådet opstillet en række mål om at skabe mere liv, flere oplevelser og mere handel i midtbyen. Parkering under jorden, herunder også Torvet, er midler til at nå målene. Og helt grundlæggende holder Byrådet fast i målene med beslutningen om at bygge en p-kælder under Torvet. Baggrunden for at ændre indkørslen til Torveparkeringen fra Lille Søgade til Rådhusgade er følgende: Da tunnel-løsningen under Hotel Dania blev konkretiseret, viste den sig at være mere besværlig og dyrere at realisere end forventet. Asger Enggaard a/s kom med ideen om vejadgang via Rådhusgade som en noget billigere og mindre kompliceret løsning. Byrådet valgte det bedste alternativ, selv om der også er ulemper ved den løsning. En af ulemperne er ganske rigtigt, det vil betyde mere trafik på Rådhusgade. COWI har beregnet, at trafikken vil stige fra biler/døgn til biler/døgn. Ændring af indkørslen strider ikke mod Torve-lokalplanens formål. Derfor er det kommunens opfattelse, at en ændring formentlig kan ske ved en dispensation fra lokalplanen. En påtænkt dispensation vil blive sendt i nabohøring, hvor naboerne får mulighed for at kommentere og foreslå ændringer. Det er en helt normal procedure for dispensationer. Er man som borger uenig i, at en ændring kan ske via en dispensation fra lokalplanen, kan man klage over beslutningen, når den er truffet. Kommunen er forpligtet til at følge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af klagen. Rådhusgade er en offentlig vej, som ikke er omfattet af en lokalplan. Silkeborg Kommune er ved at få foretaget mere detaljerede trafikberegninger af et eksternt firma. Beregningerne skal vise hvor mange flere biler der kommer til at køre i Rådhusgade og tilstødende gader, både med og uden et nyt butikscenter. Når beregningerne foreligger, vil de naturligvis blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Og samtidig kan der foretages skøn over den øgede støj- og luftforurening. Det vil naturligvis også blive offentliggjort sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Side 10

11 Man kan sammenligne trafikken til den kommende parkeringskælder med trafikken til parkeringspladsen vest for Rådhuset. Her er der 230 p-pladser og ved fuld belægning kører ca. 850 biler ind og 850 biler køre ud om dagen. Årsdøgntrafikken (gennemsnittet) er dog lavere end ca biler i døgnet. Til sammenligning er årsdøgntrafikken i Søgade ca biler om dagen, og på Søvej ca biler om dagen. Samme svar som M5. Spørgsmål IB 2: Hvad er begrundelsen for at Torveparkeringsanlægget nu kan ændres til 1 plan? De tidligere planer for Torveparkeringsanlægget var baseret på et anlæg i 2-3 etager. Var de tidligere planer udformet på tilfældige skøn og beregninger? Og kan vi være sikre på, at det nye projekt er baseret på et mere professionelt grundlag? Vil det reducerede antal torveparkeringspladser betyde, at Byrådet har opgivet at følge Kommuneplanens intentioner om at friholde Langsø for parkering? Svar IB 2: Lokalplanen giver mulighed for et parkeringsanlæg i op til 3 etager. Forud for det første udbud fik Silkeborg Kommune lavet geotekniske undersøgelser under Torvet. Det viste sig at grundvandsstanden står så højt, at et anlæg i 3 etager er urealistisk. Årsagen til, at Byrådet i både første og andet udbud gav mulighed for, at der kunne bydes på et parkeringsanlæg i både én og i to etager var blandt andet at teste markedsprisen for et byggeri både i én etage og i to etager. I januar 2015 besluttede Byrådet som bekendt, at Torveparkeringen skal have to etager svarende til ca. 235 p-pladser. Denne beslutning er blandt andet truffet ud fra et konkret tilbud fra et erfarent entreprenørfirma, som lever op til kravene i udbudsmaterialet. I forhold til Silkeborg Langsø, så er Byrådets ønske fortsat som beskrevet i kommuneplanen, at bilerne skal ned under jorden, så parkeringsarealerne kan bruges til at skabe liv, oplevelser og handel i midtbyen i form af flere boliger, flere butikker og flere rekreative områder. Spørgsmål IB 3: Markant ændring af trafikstøjen og luftforureningen i Rådhusgade: Har Byrådet i vurderingen af det nye projekt for Torveparkeringsanlægget taget højde for de gener projektet vil medføre for os med facader og altaner ud til Rådhusgade? Vil Byrådet få udarbejdet en VVM-redegørelse og udforme det nye projekt i forhold til lovlige grænseværdier for støj og forurening for boligområder og efter projektets evt. gennemførelse foretage regelmæssige målinger for at sikre at grænseværdierne overholdes? Svar IB 3: Vedrørende gener fra trafikstøj, se svar på M5. Vedrørende VVM se svar på M6. Side 11

12 Vedrørende målinger vil der ske en kontinuerlig registrering af trafikken på Rådhusgade, idet alle skal registreres inden de kører ind i P-anlægget. Antal biler giver en god indikation af støj og luftforurening. Spørgsmål IB 4: Støj- og forureningsgener i Byggeperioden: Har Byrådet vurderet, om byggeriet Af Torveparkeringsanlægget vil medføre støj- og forureningsmæssige gener for beboerne i Rådhusgade, hvis Rådhusgade vælges som byggevej? Vi har skønnet, at en gennemførelse af projektet vil betyde, at m3 jord skal bortkøres af over tusind lastvogntog og hertil kommer flere hundrede lastvigntog med stillads/byggematerialer. Mange af os som bor i Rådhusgade 2 er pensionister, nogle har fysiske handicap og begrænset mulighed for at komme væk fra boligen i dagtimerne. Det er vores bedømmelse at generne ved anvendelsen af Rådhusgade som byggevej vil medføre, at det bliver umuligt at opholde sig på vore altaner og generne vil have et omfang, så der er risiko for skader på helbreddet selv ved ophold indendørs. Vil Byrådet undersøge om der findes alternative transportveje, så Rådhusgade kan friholdes for byggetransport? Svar IB 4 samme svar som M2: Der foreligger endnu ikke en plan for byggeriet hverken for p-kælderen eller for vejadgang Rådhusgade. Begge projekter kan naturligvis i perioder gøre adgangen mere besværlig end normalt, men de vil blive tilrettelagt på en måde, så beboerne i Rådhusgade i hele byggeperioden vil have fornøden adgang til deres boliger. Det gælder også ældre og svage beboere, rollatorbrugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Skulle der opstå utilsigtede ulemper undervejs i byggeperioden i forhold til adgangsforhold, vil udfordringerne blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen. Inden byggeriet af p-kælderen kan gå i gang, skal der foreligge en tidsplan og et gennemarbejdet myndighedsprojekt, hvorefter Silkeborg Kommune meddeler entreprenøren en byggetilladelse. I denne byggetilladelse henvises til at kommunens miljøreglement, som alle skal overholde (findes på hjemmesiden). Entreprenøren skal også udforme en plan for trafikafvikling, dels af jordkørslen og dels af byggematerialer. Foreløbig ligger det ikke fast hvor denne trafik kommer til at foregå (Fredensgade, Østergade, Rådhusgade). Silkeborg Kommune har flere gange lovet, at i forbindelse med anlæg af P-kælder under Torvet vil ejere, lejere, butiksdrivende, torvehandlere og cityforening vil blive inddraget i et konstruktivt samarbejde med bygherren, dennes evt. entreprenør, samt Teknik- og Miljøafdelingen, der bliver kommunens myndighed på opgaven. Inden projektet med vejadgang mellem Rådhusgade og P-kælder begynder, vil Silkeborg Kommune på lignende måde etablere en nabogruppe med repræsentanter for naboerne i Rådhusgade, kommunen og entreprenøren, som vil have den løbende dialog om at afhjælpe eventuelle gener og ulemper i byggeperioden. Side 12

13 Spørgsmål IB 5: Har Byrådet vurderet risikoen for bygningsskader på ejendommene Rådhusgade som følge af byggetransporter og omfanget af bygningsmæssige støj- og miljøforanstaltninger på vores ejendom? Torvepladsanlæggets opførelse vil betyde store rystelser og støvgener på vores ejendom fra byggetransporter. Vil/har Byrådet vurderet omfanget heraf? Miljøbelastningen fra gennemkørende trafik til og fra Torveparkeringsanlægget vil blive omfattende, hvilket vil kunne betyde omfattende krav til bygningsændringer, så vores boliger lever op til byggelovens nuværende krav til boliger. Vil/har Byrådet vurderet behovet herfor? Svar IB 5: Som det fremgår af svar M1, så foreligger der endnu ikke en plan for byggeriet hverken for p-kælderen eller for vejadgang Rådhusgade. Begge projekter kan naturligvis i perioder gøre adgangen mere besværlig end normalt, men de vil blive tilrettelagt på en måde, så beboerne i Rådhusgade i hele byggeperioden vil have fornøden adgang til deres boliger. Det gælder også ældre og svage beboere, rollatorbrugere og beboere i kørestole, som jævnligt skal hentes og bringes til behandling. Skulle der opstå utilsigtede ulemper undervejs i byggeperioden i forhold til adgangsforhold, vil udfordringerne blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen. Inden byggeriet af p-kælderen kan gå i gang, skal der foreligge en tidsplan og et gennemarbejdet myndighedsprojekt, hvorefter Silkeborg Kommune meddeler entreprenøren en byggetilladelse. I denne byggetilladelse henvises til at kommunens forskrift, som alle skal overholde. Kan ses på følgende link: (http://silkeborgkommune.dk/~/media/borger/miljoe%20energi%20og%20affald/miljoe/g ener%20byggeanl%c3%a6gsarbejde.pdf ). Entreprenøren skal også udforme en plan for trafikafvikling, dels af jordkørslen og dels af byggematerialer. Foreløbig ligger det ikke fast hvor denne trafik kommer til at foregå (Fredensgade, Østergade, Rådhusgade). Når Silkeborg Kommune har en plan for hvor og hvordan jordkørsel og byggepladstransport kommer til at foregå, vil kommunen foretage en vurdering af, om det kan foregå indenfor gældende miljøregler og grænseværdier. Med hensyn til miljøbelastning fra gennemkørende trafik henvises til svar M5 Spørgsmål IB 6: Vil Byrådet stille ekstraordinære krav til støjdæmpende foranstaltninger? Trafikstøj kan reduceres ved udformning og materialevalg til f.eks. vejbelægning og udformning af støj- og støttemure. Byrådet kan dermed vægte borgernes helbred og velvære på lige fod med økonomi og tekniske løsninger. Side 13

14 Svar IB 6: Anlægsarbejdet af p-kælder og anlægsarbejdet med at skabe vejadgang fra p-kælder til Rådhusgade reguleres af forskriften, se svar IB 5. Når p-kælderen er etableret ventes der ikke støj fra kælderen. Tilbage er den øgede trafikstøj fra den øgede biltrafik i Rådhusgade. Silkeborg Kommune er ved at få foretaget mere detaljerede trafikberegninger af et eksternt firma. Beregningerne skal vise hvor mange flere biler der kommer til at køre i Rådhusgade og tilstødende gader, både med og uden et nyt butikscenter. Når beregningerne foreligger, vil de naturligvis blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Og samtidig kan der foretages skøn over den øgede støj- og luftforurening. Det vil naturligvis også blive offentliggjort sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Forslaget om støjsvag asfalt vil indgå som en del af projekteringen for vejforbindelsen mellem P-kælderen og Rådhusgade. Her vil Silkeborg Kommune vurdere, om det vil have en positiv effekt at anvende støjsvag asfalt, selvom bilernes hastighed ikke er ret stor. Andre forslag vil også blive vurderet, men det vil foregå ud fra samme kriterier som på kommunens øvrige kommunale veje. Side 14

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Indsigelsesnotat. 4. august 2015. 1 Jon Søberg Casa Futura A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg

Indsigelsesnotat. 4. august 2015. 1 Jon Søberg Casa Futura A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg Indsigelsesnotat Dispensation fra lokalplan 10-014 til etablering af adgangsvej og rampeanlæg fra Rådhusgade til p-kælder under Silkeborg Torv. (Herunder kommentarer til partshøring i forbindelse med udkast

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Dato 29. maj 2012 Sag nr. 34-61354 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Advokatkompagniet Advokataktieselskab Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 4,

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] ==

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == == AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == Til: Tilsynet (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Cc: Morten Dalgaard Høgh (00315 (MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk),

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag.

I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Statsforvaltningen Det kommunale tilsyn Sendt pr. mail: tilsynet@statsforvaltning.dk Poul Hvilsted Dir +45 3334

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København

Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København att. adm. dir. Henrik Plougmann Olsen Vedr. beslutningen om at omlægge Metro-byggeplads til Sdr. Boulevard Andelsboligforeningen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk)

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) København~28.juni2013 Tue Trier Bing Advokatfuldmægtig T +45 72 27 35 87 ttb@bechbruun.com Sagspr. 049201-0003

Læs mere

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013

Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Mødereferat informationsmøde d. 15/01-2013 Emne Mødested Dronninggårds Allé 24-26, Nyt Støtte- og Aktivitetscenter, samt almene boliger. Mødelokale 03, Rådhuset i Holte. Mødedato Tirsdag d. 15/01-2013

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere