Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom"

Transkript

1 Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica RM2125 RTS 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Betingelser for opstillingsstedet Leveringens omfang Udpakning og opstilling Montering af objektklemmer Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen Påsætning af knivholderstativ, stift Isættelse af knivholder, stiv Betjening Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Indstilling af frivinkel Prøveretraktion (objektfinindstilling) Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Snitning (trimning) af prøven Skæring Udskiftning af prøve Tilbehør Standard-objektklemmer (ekstra) Prismeindlæg (ekstra) Folie-spændeklemmer type 1 (ekstra) Folie-spændeklemmer type 2 (ekstra) Universal-kassetteklemmer (ekstra) Brugsanvisning, V /2012

5 Indholdsfortegnelse Rundprøveholder (ekstra) Knivholderstativ Knivholder N/NZ Knivholder E/E-TC Knivholder E Oversigt - tilbehør Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Ekstraudstyr Problemløsninger Mulige fejl Funktionsfejl Ansvar for mangler og service Leica RM2125 R TS 5

6 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom til skæring af tynde skiver af prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutineog forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Det er konstrueret med henblik på skæring af både bløde paraffinprøver og hårdere prøver, i det omfang disse er egnet til manuel skæring. (5) Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! Producent Følg brugsanvisningen! Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinskudstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serie-nr. er fastgjort til venstre side af enheden (denne figur er kun symbolsk). 1.2 Brugergruppe Leica RM2125 RTS må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 6 Brugsanvisning, V /2012 Fig. 1

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica RM2125 RTS 7

8 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne brugsanvisning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Ved transport af apparatet må det ikke bæres i håndhjulets greb, det store drevhjul eller knappen til indstilling af snittykkelsen. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Det anbefales på det kraftigste at bære skærefaste sikkerhedshandsker (se ekstraudstyr). Før afmontering af knivholderen skal kniven/klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven op. Før hver manipulation på kniv og objekt samt før hver udskiftning af objekt og i arbejdspaserne skal håndhjulet altid låses fast og knivens skær dækkes til med fingerbeskyttelsen! Bær altid sikkerhedsbriller ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Paraffin, der er faldet på jorden, skal straks samles op og bortskaffes. Der er fare for at glide og dermed komme til skade! Når prøveretraktoren er aktiveret MÅ prøven IKKE rettes mod eller komme i nærheden af kniven under retraktionen. Det samme gælder også for vippedrift (Rocking Mode). Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kontrollér, før du begynder, om prøven er spændt korrekt op i prøvespændeklemmen. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for, at prøven bliver beskadiget. 8 Brugsanvisning, V /2012

9 2. Sikkerhed Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. UNDLAD at samle nedfaldet tilbehør op - der er fare for at komme til skade! Aktiver håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: 1 2 Fig. 2 Håndhjulsblokering Håndhjulet (15) kan blokeres i kl. 12-stilling (fig. 2). Når håndhjulsgrebet (1) skubbes til venstre, går håndhjulet i indgreb, næste gang det når kl. 12-stillingen, og er dermed blokeret mekanisk. Funktionskontrol: Håndhjulsgrebet aktiveres ved at (1) trykke det mod venstre. Håndhjulet er nu mekanisk blokeret i kl. 12-stilling og kan ikke mere drejes rundt. Håndhjulsgrebet deaktiveres ved at (1) trække det ud mod højre. håndhjulsbremsen Med armen (2) på den højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulsbremsen aktiveres i en vilkårlig håndhjulsstilling. Hvis armen trykkes opad, kan håndhjulet ikke bevæges mere. De to armstillinger er markeret med punkter på mikrotomgrundpladen (fig. 2). Arm i stilling = Håndhjul blokeret Arm i stilling = Håndhjul løsnet Leica RM2125 RTS 9

10 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (3, 5). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Knivholder N På fingerbeskyttelsen (3) på knivholder N er der anbragt greb til brug ved forskydning (4) (fig. 3). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Fig. 3 5 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholder E består af en sammenklappelig bøjle (5). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (5) op som vist i fig. 4. Fig Brugsanvisning, V /2012

11 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele 3. Apparatets komponenter og specifikationer Leica RM2125 RTS (fra højre) Knivholderstativ med lateralforskydning Universalkassetteklemme Knivholder E Spændearm til knivholderstativ Fig. 5 Prøveholder, orienterbar Håndhjulsgreb med blokeringsfunktion Håndhjul Prøveretraktion TIL/FRA Arm til aktivering af håndhjulsbremsen Leica RM2125 RTS (fra venstre) Grovdrivhjul Vælg løberetning for det store drevhjul Drejeknap til indstilling af snittykkelsen Vindue til visning af snittykkelsen Knivholder N Arm til aktivering af mekanisk trimning Knivholderstativ, fast Leica RM2125 R TS Fig. 6 11

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom. Fremføringsmekanisme og bevægelsesmekanisme er forsynet med spil- og vedligeholdelsesfri krydsrulleføringer. Ligesom det store drevsystem er de anbragt i et støvbeskyttet kunststofkabinet. Håndhjulet kan låses fast i øverste position ved hjælp af håndhjulsgrebet. Derudover kan håndhjulet låses fast i alle positioner ved hjælp af spændearmen på grundpladen. Skæringen sker manuelt ved at dreje det letgående håndhjul, som er afbalanceret nøjagtigt ved hjælp af en udligningsvægt. Den grove fremføring aktiveres ved hjælp af det store drevhjul på apparatets venstre side. Grovdrivhjulets drejeretning kan vælges af brugeren - ud fra de enkelte krav (med uret, mod uret). Snittykkelsen indstilles ved hjælp af en drejeknap og kan aflæses nøjagtigt i kontrolvinduet. Indstilling af snittykkelse fra 0,5 til 60 µm. Apparatet er forsynet med en slidsafdækning, som forhindrer, at der trænger snitaffald ind i apparatet. Apparatet er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, som aktiveres ved hjælp af en følerarm. Skridt på 10 µm og 50 µm er mulige. En yderligere tillægsfunktion er prøveretraktionen, som skåner kniv og prøve. Retraktionsfunktionen kan aktiveres og deaktiveres af brugeren. I retraktionen trækker kniven prøven 40 µm tilbage i den øverste udgangsposition efter snitbevægelsen og under returbevægelsen. Før den nye snittykkelse indstilles, sker der først en fremføring med refraktionsværdien. 12 Brugsanvisning, V /2012

13 3.3 Tekniske data Betingelser for opstillingsstedet Driftstemperaturområde: 10 C - 35 C Temperaturområde ved opbevaring: 5 C - 55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 %, ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % Generelle oplysninger om apparatet Snittykkelsesområde: 0,5-60 µm Snittykkelsesindstillinger: Objektfremføring: Vertikalløft: Prøveretraktion: Mål og vægt Bredde Dybde Højde Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): fra 0-2 µm i 0,5 µm-trin fra 2-10 µm i trin på 1 µm fra µm i trin på 2 µm fra µm i trin på 5 µm 25 mm 59 mm TIL/ FRA 438 mm 472 mm 265 mm 105 mm 29 kg Ekstraudstyr og tilbehør Objekt-finindstilling (ekstraudstyr) horisontalt: 8 vertikalt: 8 Drejelighed: ± 90 Trimningstrin: 10 µm, 50 µm Forskydning af knivholderstativet med sideforskydning Nord-syd-forskydning: Øst/vest-forskydning uden sideforskydning Nord-syd-forskydning: 3. Apparatets komponenter og specifikationer ± 25 mm ± 20 mm ± 25 mm Leica RM2125 R TS 13

14 4. Ibrugtagning 4.1 Betingelser for opstillingsstedet - Apparatet skal bruge en afstillingsflade på ca. 438 x 472 mm - Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C - Relativ luftfugtighed, maks. 80 % - ikke-kondenserende - Omgivelsestryk på 740 hpa til 1100 hpa - Højde: op til maks m.o.h. - Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. - Håndhjulet skal være frit og let tilgængeligt. - For at opnå en problemfri funktion skal det sikres, at der ikke opstilles apparater, som genererer vibrationer, i nærheden af apparatet. - Underlaget skal så vidt muligt være fri for vibrationer i relation til apparatets vægt og have tilstrækkelig evne til at bære apparatet. - Rystelser, direkte indfaldende og sollys og store temperatursvingninger skal undgås. - De kemikalier, der anvendes, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Opstillingsstedet skal derfor være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. 4.2 Leveringens omfang 1 Leica RM2125 RTS basisapparat Med basisapparatet medfølger altid følgende tilbehør: 1 Holdeanordning til prøveholder, orienterbar med lynskiftesystem til prøveklemmer (monteret på apparatet) 1 vedligeholdelsessæt, der består af: 1 unbrakonøgle med greb, str. 3 mm unbrakonøgle med greb, str. 4 mm unbrakonøgle, str. 8 mm flaske (50 ml) med olie til drevdele, type støvkappe (104 R) brugsanvisning RM2125 RTS (+ sprog-cd) Dette og yderligere tilbehør, som du måtte have bestilt, finder du øverst i emballagen (se fig. 7). Kontrollér, om det leverede indhold stemmer overens med paklisten og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leicaforhandler. 14 Brugsanvisning, V /2012

15 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Åbn emballagen. Tag samtlige tilbehørsdele (1) og brugsanvisningen ud. Tag unbrakonøglen SW 8 ud, og læg den til side. Tag papkarret (2) ud. Fjern fyldstoffet. Tag kartonlåget (3) af. Tag apparatet ud af papkassen ved hjælp af de to bæreseler (4) foran og bag på træpallen. 7 Leica RM2125 RTS Fig. 7 Ved transport af apparatet må det ikke berøres på grebene til håndhjulet, på det store drevhjul eller på drejeknappen til indstilling af snittykkelse! Stil træpallen med apparatet på et stabilt bord. Hæv træpallen lidt ved at tage fat nederst foran. Løsn sikringsskruen (6) med spændeskive under træpallen med den medfølgende unbrakonøgle SW 8 (7). Skær hul i plastikovertrækket (5), og fjern det. Tag fat foran og bagved på apparatets grundplade for at løfte apparatet af træpallen. Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (8) bag på grundpladen gør det lettere at skubbe apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glideelementerne. 15

16 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af objektklemmer 10 Holdeanordningen til probeholderen fås i to udførelser, med og uden objektorientering. Objektorienteringen må kun udskiftes af service (se s. 50). Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. 15 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel "Betjening"), kan sættes ind i prøveholderen (10). Basisapparatet er fra fabrikken udstyret med orienterbar holder til prøveholder samt et lynskiftesystem til prøveklemmer. Gå frem på følgende måde: 12 Kør prøveholderen (10) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (15) og aktivere håndhjulsblokeringen Drej unbrakoskruen (11) mod uret for at løsne klemmemekanismen. 11 Skub styreskinnen (13) på objektklemmen (12) ind i svalehaleholderen (14) fra venstre indtil anslag. Fig. 8 Drej unbrakoskruen (11) med uret indtil anslag for at spænde objektklemmen (12) fast. 16 Brugsanvisning, V /2012

17 4. Ibrugtagning 4.5 Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen 10 Objektklemmerne (standard- eller universalkassetteklemmer) kan også fastgøres direkte på prøveholderen Gå frem på følgende måde: Kør prøveholderen (10) til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Fjern så svalehaleholderen (14) fra prøveholderen (fig. 9.1). Løsn derefter de fire skruer (16) med en unbrakonøgle SW 3 (18), og drej den ud Skru de to skruer (17) ud af svalehaleføringen (fig. 9.2) for at fjerne svalehaleføringen (13) fra objektklemmen (12). Det skal du også bruge unbrakonøglen SW 3 til. Sæt objektklemmen (12) på prøveholderen som vist (fig. 9.3), og fastgør den med de to skruer (17). Fig. 9 Leica RM2125 RTS 17

18 4. Ibrugtagning 4.6 Påsætning af knivholderstativ, stift 19 Drej spændearmen (20) mod uret for at løsne den. (stilling = løsnet) Skub universal-knivholderstativet (21) ind i T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen (23) med noten (22) på undersiden. Drej spændearmen (20) med uret for at spænde knivholderstativet fast. (stilling = blokeret) 22 Fig Isættelse af knivholder, stiv Unbrakoskruen (24) løsnes ved at drejes mod uret. Sæt knivholderen (25) med not på T-stykket (26) på knivholderstativet (21). Drej unbrakoskruen (24) med uret for at spænde. 24 Fig Brugsanvisning, V /2012

19 5. Betjening 5.1 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Få håndhjulsgrebet til at gå i indgreb for at aktivere håndhjulsblokeringen. Sæt prøven i objektklemmen. Indsætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 5.9 "Betjening". 5.2 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Sæt forsigtigt kniv eller engangsklinge i knivholderen, og spænd den fast. Isætning af klinge/kniv i de enkelte knivholdere er beskrevet udførligt i kapitel "Betjening", 5.9.8, 5.9.9, Leica RM2125 R TS 19

20 5. Betjening 5.3 Indstilling af frivinkel Detalje: skala til indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (27) sidder på knivholderens højre side (25). På den højre side af knivholderstativet (21) sidder der ligeledes en indeksstreg (28), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. Løsn klemmen ved brug af knivholderstativet (stift) ved at dreje unbrakoskrue (24) med en unbrakonøgle str. 4 mod uret. Drej håndtaget ved brug af knivholderstativet (med lateral forskydning) på højre side af MH-stativet mod uret. Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på Fig. 12 Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E ligger på 1-3. Hold knivholderen fast i denne position, og drej grebet (24) eller unbrakoskruen (afhængigt af det anvendte knivholderstativ) til klemning med uret. 20 Brugsanvisning, V /2012

21 5. Betjening 5.4 Prøveretraktion (objektfinindstilling) Fig. 13 Fig. 13a For at undgå at kniven eller klingen under returbevægelsen berører den overskårne prøve i øverste endeposition, trækkes prøven 40 µm tilbage ved aktiveret retraktion. Prøveretraktionen kan aktiveres eller deaktiveres af brugeren. Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 13a), så det røde punkt peger mod "OFF" = Retraktion er deaktiveret. Når det røde punkt peger mod "ON" betyder det, at retraktionen er aktiveret. Vigtigt ved aktiveret retraktion: Prøven må IKKE orienteres, og du må IKKE komme i nærheden af den under retraktionen (hvis det sorte pkt. på håndhjulet - se detaljeret fig. 13 -er synligt, er du i skærefasen)! Før det efterfølgende snit indstilles den tilbagetrukne prøve med retraktionsværdien PLUS den indstillede snittykkelse. I den forbindelse er der risiko for, at prøve og kniv beskadiges som følge af et for tykt snit. Det samme gælder for vippedrift (Rocking Mode), hvor prøven trimmes via vippebevægelsen (ingen fuldstændig omdrejning på håndhjulet). Brug KUN "Rocking Mode" i skærefasen - ALDRIG i retraktionsfasen! Leica RM2125 RTS 21

22 5. Betjening 5.5 Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Kør prøven til bageste endeposition ved at dreje grovdrivhjulet (se fig. 6, side 11). (se kapitel 5.6). Løsn spændearmen foran på mikrotomgrundpladen, og skub knivholderstativ med knivholder hen til lige før prøven. Se i denne forbindelse også fig.10,s.18 eller fig. 27, s Fig.14 Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kør prøveholderen til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (31), og finindstil prøven i øst-vest-retning med stilleskrue (30). Drej excenterarmen (29) med uret for at fiksere finindstillingen. 22 Brugsanvisning, V /2012

23 5. Betjening 5.6 Snitning (trimning) af prøven 37 Fig. 15a Fig. 15 Stort drevhjul (37) Det store drevhjul bruges til hurtig, horisontal fremadbevægelse af objektet - i retning af kniven - og tilbage - i retning væk fra kniven. Apparatet kan anvendes med både højre- og venstreløb for det store drevhjul (37). Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 15a), så: 1. det røde punkt peger mod kl. 3. Når du drejer det store drevhjul mod uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul med uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). 2. det røde punkt peger mod kl. 12. Når du drejer det store drevhjul med uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul mod uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). Når du har nået den bageste eller forreste endeposition, er det store drevhjul svært at dreje (hvis du alligevel drejer videre, springes drejemomentbegrænsningen over - ingen fejlfunktion!). Når mikrotomet når til det forreste endestop, ændres indstillingen ikke yderligere. Leica RM2125 RTS 23

24 5. Betjening Skæring af prøven med det store drevhjul Løsn håndhjulsblokeringen. Dette gør du ved at trykke håndhjulsgrebet (1) til højre og løsne bremsen med armen (2). Bremse fast Bremse løsnet 15 2 Kør prøven hen mod kniven ved at dreje på det store drevhjul (37, fig. 2), og skær ind til det ønskede prøveniveau ved samtidigt at dreje på håndhjulet (15). Fig. 16 Trimning af prøven gennem indstilling af en stor snittykkelse Indstil en tilsvarende stor snittykkelse (f.eks. 50µm) med knappen til indstilling af snittykkelse (33) foran til højre på mikrotomen. Den aktuelle indstilling aflæses i snittykkelsesvinduet (34). Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. 24 Brugsanvisning, V /2012

25 5. Betjening Tilskæring med mekanisk trimningsfunktion Leica RM2125 RTS er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, der aktiveres ved hjælp af trimmearmen (35). Trimmearmen har 3 raststillinger: 0 µm, 10 µm og 50 µm. Punkterne (36) markerer de to trimningstrin: = 10 µm = 50µm Tryk armen nedad i den ønskede stilling, og hold den der, så trimmefunktionen aktiveres. Ved hver håndhjulsomdrejning sker der en indstilling på hhv. 10 µm og 50 µm. Når du giver slip på armen, går den tilbage til udgangspositionen (nulstilling) ved hjælp af en fjeder. Trimningsfunktionen er nu deaktiveret. 35 Den indstillede snittykkelse lægges ikke til den valgte trimningsværdi. Hvis den indstillede snittykkelse er større end den valgte trimningsværdi, ændres indstillingen til snittykkelsen. Kør prøven hen til kniven ved at dreje på det store drevhjul. Vælg det ønskede trimmeniveau. Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. Slip (35) trimmearmen. 36 Fig. 17 Leica RM2125 RTS 25

26 5. Betjening 5.7 Skæring Sørg for altid at dreje håndhjulet med en støt bevægelse. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed. OBS! Håndhjulet har efterløb, hvis det slippes efter meget hurtig drejning - der er nu klemningsrisiko og fare for at komme til skade! Indstil den ønskede snittykkelse med knappen til indstilling af snittykkelsen (33) foran til højre på mikrotomen, eller kontrollér den indstillede værdi i kontrolvinduet (34). Den røde markør (38) angiver den valgte snittykkelse (på skalaen). 34 Ved skæring skal du bruge et andet sted på skæret end ved trimning. Fig. 18 For at gøre dette skal du forskyde knivholderen på knivholderstativet med sideforskydning tilsvarende (se kap ) eller forskyde hhv. kniven og engangsklingen i knivholderen ved anvendelse af knivholderstativet uden sideforskydning. Drej håndhjulet (15) støt med uret for at skære. Fjern snittene, og præparer dem. 5.8 Udskiftning af prøve Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt en ny prøve. Kør objektklemmen så langt tilbage med det store drevhjul, at der kan skæres i den nye prøve. 26 Brugsanvisning, V /2012

27 5. Betjening 5.9 Tilbehør Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på både prøveholdere med og prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemmer (ekstra) Standard-objektklemmen er egnet til optagelse af prøver på 40 x 40 mm. Den bruges til direkte fastspænding af rektangulære prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne Drej fingerskruen (40) mod uret for at føre den nederste bevægelige kæbe (41) nedad. Anbring prøven (42) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig. 19 Ved opspænding af kassetter skal du sikre, at de ikke bliver spændt for hårdt op, da kassettekroppene kan blive bøjet, og der derved opstå tyk-tynde snit, eller hele prøven kan falde af og blive beskadiget. Leica RM2125 RTS 27

28 5. Betjening Prismeindlæg (ekstra) Prismeindlægget (44) sættes ind i standardobjektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (40) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (14) nedad. Isæt prismeindlæggets (44) tap (43) i boringen (45) på den nederste kæbe (41). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe med prismeindlæg opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig Brugsanvisning, V /2012

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica RM2125 Leica RM2125 RT

Leica RM2125 Leica RM2125 RT Leica RM2125 Leica RM2125 RT Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2125 / RM212 5 RT V2.3 Dansk 02/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V 2.3, Dansk - 09/2016 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere