Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom"

Transkript

1 Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica RM2125 RTS 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Betingelser for opstillingsstedet Leveringens omfang Udpakning og opstilling Montering af objektklemmer Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen Påsætning af knivholderstativ, stift Isættelse af knivholder, stiv Betjening Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Indstilling af frivinkel Prøveretraktion (objektfinindstilling) Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Snitning (trimning) af prøven Skæring Udskiftning af prøve Tilbehør Standard-objektklemmer (ekstra) Prismeindlæg (ekstra) Folie-spændeklemmer type 1 (ekstra) Folie-spændeklemmer type 2 (ekstra) Universal-kassetteklemmer (ekstra) Brugsanvisning, V /2012

5 Indholdsfortegnelse Rundprøveholder (ekstra) Knivholderstativ Knivholder N/NZ Knivholder E/E-TC Knivholder E Oversigt - tilbehør Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Ekstraudstyr Problemløsninger Mulige fejl Funktionsfejl Ansvar for mangler og service Leica RM2125 R TS 5

6 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom til skæring af tynde skiver af prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutineog forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Det er konstrueret med henblik på skæring af både bløde paraffinprøver og hårdere prøver, i det omfang disse er egnet til manuel skæring. (5) Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! Producent Følg brugsanvisningen! Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinskudstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serie-nr. er fastgjort til venstre side af enheden (denne figur er kun symbolsk). 1.2 Brugergruppe Leica RM2125 RTS må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 6 Brugsanvisning, V /2012 Fig. 1

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica RM2125 RTS 7

8 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne brugsanvisning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Ved transport af apparatet må det ikke bæres i håndhjulets greb, det store drevhjul eller knappen til indstilling af snittykkelsen. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Det anbefales på det kraftigste at bære skærefaste sikkerhedshandsker (se ekstraudstyr). Før afmontering af knivholderen skal kniven/klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven op. Før hver manipulation på kniv og objekt samt før hver udskiftning af objekt og i arbejdspaserne skal håndhjulet altid låses fast og knivens skær dækkes til med fingerbeskyttelsen! Bær altid sikkerhedsbriller ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Paraffin, der er faldet på jorden, skal straks samles op og bortskaffes. Der er fare for at glide og dermed komme til skade! Når prøveretraktoren er aktiveret MÅ prøven IKKE rettes mod eller komme i nærheden af kniven under retraktionen. Det samme gælder også for vippedrift (Rocking Mode). Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kontrollér, før du begynder, om prøven er spændt korrekt op i prøvespændeklemmen. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for, at prøven bliver beskadiget. 8 Brugsanvisning, V /2012

9 2. Sikkerhed Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. UNDLAD at samle nedfaldet tilbehør op - der er fare for at komme til skade! Aktiver håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: 1 2 Fig. 2 Håndhjulsblokering Håndhjulet (15) kan blokeres i kl. 12-stilling (fig. 2). Når håndhjulsgrebet (1) skubbes til venstre, går håndhjulet i indgreb, næste gang det når kl. 12-stillingen, og er dermed blokeret mekanisk. Funktionskontrol: Håndhjulsgrebet aktiveres ved at (1) trykke det mod venstre. Håndhjulet er nu mekanisk blokeret i kl. 12-stilling og kan ikke mere drejes rundt. Håndhjulsgrebet deaktiveres ved at (1) trække det ud mod højre. håndhjulsbremsen Med armen (2) på den højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulsbremsen aktiveres i en vilkårlig håndhjulsstilling. Hvis armen trykkes opad, kan håndhjulet ikke bevæges mere. De to armstillinger er markeret med punkter på mikrotomgrundpladen (fig. 2). Arm i stilling = Håndhjul blokeret Arm i stilling = Håndhjul løsnet Leica RM2125 RTS 9

10 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (3, 5). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Knivholder N På fingerbeskyttelsen (3) på knivholder N er der anbragt greb til brug ved forskydning (4) (fig. 3). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Fig. 3 5 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholder E består af en sammenklappelig bøjle (5). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (5) op som vist i fig. 4. Fig Brugsanvisning, V /2012

11 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele 3. Apparatets komponenter og specifikationer Leica RM2125 RTS (fra højre) Knivholderstativ med lateralforskydning Universalkassetteklemme Knivholder E Spændearm til knivholderstativ Fig. 5 Prøveholder, orienterbar Håndhjulsgreb med blokeringsfunktion Håndhjul Prøveretraktion TIL/FRA Arm til aktivering af håndhjulsbremsen Leica RM2125 RTS (fra venstre) Grovdrivhjul Vælg løberetning for det store drevhjul Drejeknap til indstilling af snittykkelsen Vindue til visning af snittykkelsen Knivholder N Arm til aktivering af mekanisk trimning Knivholderstativ, fast Leica RM2125 R TS Fig. 6 11

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom. Fremføringsmekanisme og bevægelsesmekanisme er forsynet med spil- og vedligeholdelsesfri krydsrulleføringer. Ligesom det store drevsystem er de anbragt i et støvbeskyttet kunststofkabinet. Håndhjulet kan låses fast i øverste position ved hjælp af håndhjulsgrebet. Derudover kan håndhjulet låses fast i alle positioner ved hjælp af spændearmen på grundpladen. Skæringen sker manuelt ved at dreje det letgående håndhjul, som er afbalanceret nøjagtigt ved hjælp af en udligningsvægt. Den grove fremføring aktiveres ved hjælp af det store drevhjul på apparatets venstre side. Grovdrivhjulets drejeretning kan vælges af brugeren - ud fra de enkelte krav (med uret, mod uret). Snittykkelsen indstilles ved hjælp af en drejeknap og kan aflæses nøjagtigt i kontrolvinduet. Indstilling af snittykkelse fra 0,5 til 60 µm. Apparatet er forsynet med en slidsafdækning, som forhindrer, at der trænger snitaffald ind i apparatet. Apparatet er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, som aktiveres ved hjælp af en følerarm. Skridt på 10 µm og 50 µm er mulige. En yderligere tillægsfunktion er prøveretraktionen, som skåner kniv og prøve. Retraktionsfunktionen kan aktiveres og deaktiveres af brugeren. I retraktionen trækker kniven prøven 40 µm tilbage i den øverste udgangsposition efter snitbevægelsen og under returbevægelsen. Før den nye snittykkelse indstilles, sker der først en fremføring med refraktionsværdien. 12 Brugsanvisning, V /2012

13 3.3 Tekniske data Betingelser for opstillingsstedet Driftstemperaturområde: 10 C - 35 C Temperaturområde ved opbevaring: 5 C - 55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 %, ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % Generelle oplysninger om apparatet Snittykkelsesområde: 0,5-60 µm Snittykkelsesindstillinger: Objektfremføring: Vertikalløft: Prøveretraktion: Mål og vægt Bredde Dybde Højde Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): fra 0-2 µm i 0,5 µm-trin fra 2-10 µm i trin på 1 µm fra µm i trin på 2 µm fra µm i trin på 5 µm 25 mm 59 mm TIL/ FRA 438 mm 472 mm 265 mm 105 mm 29 kg Ekstraudstyr og tilbehør Objekt-finindstilling (ekstraudstyr) horisontalt: 8 vertikalt: 8 Drejelighed: ± 90 Trimningstrin: 10 µm, 50 µm Forskydning af knivholderstativet med sideforskydning Nord-syd-forskydning: Øst/vest-forskydning uden sideforskydning Nord-syd-forskydning: 3. Apparatets komponenter og specifikationer ± 25 mm ± 20 mm ± 25 mm Leica RM2125 R TS 13

14 4. Ibrugtagning 4.1 Betingelser for opstillingsstedet - Apparatet skal bruge en afstillingsflade på ca. 438 x 472 mm - Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C - Relativ luftfugtighed, maks. 80 % - ikke-kondenserende - Omgivelsestryk på 740 hpa til 1100 hpa - Højde: op til maks m.o.h. - Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. - Håndhjulet skal være frit og let tilgængeligt. - For at opnå en problemfri funktion skal det sikres, at der ikke opstilles apparater, som genererer vibrationer, i nærheden af apparatet. - Underlaget skal så vidt muligt være fri for vibrationer i relation til apparatets vægt og have tilstrækkelig evne til at bære apparatet. - Rystelser, direkte indfaldende og sollys og store temperatursvingninger skal undgås. - De kemikalier, der anvendes, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Opstillingsstedet skal derfor være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. 4.2 Leveringens omfang 1 Leica RM2125 RTS basisapparat Med basisapparatet medfølger altid følgende tilbehør: 1 Holdeanordning til prøveholder, orienterbar med lynskiftesystem til prøveklemmer (monteret på apparatet) 1 vedligeholdelsessæt, der består af: 1 unbrakonøgle med greb, str. 3 mm unbrakonøgle med greb, str. 4 mm unbrakonøgle, str. 8 mm flaske (50 ml) med olie til drevdele, type støvkappe (104 R) brugsanvisning RM2125 RTS (+ sprog-cd) Dette og yderligere tilbehør, som du måtte have bestilt, finder du øverst i emballagen (se fig. 7). Kontrollér, om det leverede indhold stemmer overens med paklisten og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leicaforhandler. 14 Brugsanvisning, V /2012

15 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Åbn emballagen. Tag samtlige tilbehørsdele (1) og brugsanvisningen ud. Tag unbrakonøglen SW 8 ud, og læg den til side. Tag papkarret (2) ud. Fjern fyldstoffet. Tag kartonlåget (3) af. Tag apparatet ud af papkassen ved hjælp af de to bæreseler (4) foran og bag på træpallen. 7 Leica RM2125 RTS Fig. 7 Ved transport af apparatet må det ikke berøres på grebene til håndhjulet, på det store drevhjul eller på drejeknappen til indstilling af snittykkelse! Stil træpallen med apparatet på et stabilt bord. Hæv træpallen lidt ved at tage fat nederst foran. Løsn sikringsskruen (6) med spændeskive under træpallen med den medfølgende unbrakonøgle SW 8 (7). Skær hul i plastikovertrækket (5), og fjern det. Tag fat foran og bagved på apparatets grundplade for at løfte apparatet af træpallen. Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (8) bag på grundpladen gør det lettere at skubbe apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glideelementerne. 15

16 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af objektklemmer 10 Holdeanordningen til probeholderen fås i to udførelser, med og uden objektorientering. Objektorienteringen må kun udskiftes af service (se s. 50). Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. 15 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel "Betjening"), kan sættes ind i prøveholderen (10). Basisapparatet er fra fabrikken udstyret med orienterbar holder til prøveholder samt et lynskiftesystem til prøveklemmer. Gå frem på følgende måde: 12 Kør prøveholderen (10) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (15) og aktivere håndhjulsblokeringen Drej unbrakoskruen (11) mod uret for at løsne klemmemekanismen. 11 Skub styreskinnen (13) på objektklemmen (12) ind i svalehaleholderen (14) fra venstre indtil anslag. Fig. 8 Drej unbrakoskruen (11) med uret indtil anslag for at spænde objektklemmen (12) fast. 16 Brugsanvisning, V /2012

17 4. Ibrugtagning 4.5 Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen 10 Objektklemmerne (standard- eller universalkassetteklemmer) kan også fastgøres direkte på prøveholderen Gå frem på følgende måde: Kør prøveholderen (10) til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Fjern så svalehaleholderen (14) fra prøveholderen (fig. 9.1). Løsn derefter de fire skruer (16) med en unbrakonøgle SW 3 (18), og drej den ud Skru de to skruer (17) ud af svalehaleføringen (fig. 9.2) for at fjerne svalehaleføringen (13) fra objektklemmen (12). Det skal du også bruge unbrakonøglen SW 3 til. Sæt objektklemmen (12) på prøveholderen som vist (fig. 9.3), og fastgør den med de to skruer (17). Fig. 9 Leica RM2125 RTS 17

18 4. Ibrugtagning 4.6 Påsætning af knivholderstativ, stift 19 Drej spændearmen (20) mod uret for at løsne den. (stilling = løsnet) Skub universal-knivholderstativet (21) ind i T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen (23) med noten (22) på undersiden. Drej spændearmen (20) med uret for at spænde knivholderstativet fast. (stilling = blokeret) 22 Fig Isættelse af knivholder, stiv Unbrakoskruen (24) løsnes ved at drejes mod uret. Sæt knivholderen (25) med not på T-stykket (26) på knivholderstativet (21). Drej unbrakoskruen (24) med uret for at spænde. 24 Fig Brugsanvisning, V /2012

19 5. Betjening 5.1 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Få håndhjulsgrebet til at gå i indgreb for at aktivere håndhjulsblokeringen. Sæt prøven i objektklemmen. Indsætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 5.9 "Betjening". 5.2 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Sæt forsigtigt kniv eller engangsklinge i knivholderen, og spænd den fast. Isætning af klinge/kniv i de enkelte knivholdere er beskrevet udførligt i kapitel "Betjening", 5.9.8, 5.9.9, Leica RM2125 R TS 19

20 5. Betjening 5.3 Indstilling af frivinkel Detalje: skala til indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (27) sidder på knivholderens højre side (25). På den højre side af knivholderstativet (21) sidder der ligeledes en indeksstreg (28), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. Løsn klemmen ved brug af knivholderstativet (stift) ved at dreje unbrakoskrue (24) med en unbrakonøgle str. 4 mod uret. Drej håndtaget ved brug af knivholderstativet (med lateral forskydning) på højre side af MH-stativet mod uret. Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på Fig. 12 Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E ligger på 1-3. Hold knivholderen fast i denne position, og drej grebet (24) eller unbrakoskruen (afhængigt af det anvendte knivholderstativ) til klemning med uret. 20 Brugsanvisning, V /2012

21 5. Betjening 5.4 Prøveretraktion (objektfinindstilling) Fig. 13 Fig. 13a For at undgå at kniven eller klingen under returbevægelsen berører den overskårne prøve i øverste endeposition, trækkes prøven 40 µm tilbage ved aktiveret retraktion. Prøveretraktionen kan aktiveres eller deaktiveres af brugeren. Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 13a), så det røde punkt peger mod "OFF" = Retraktion er deaktiveret. Når det røde punkt peger mod "ON" betyder det, at retraktionen er aktiveret. Vigtigt ved aktiveret retraktion: Prøven må IKKE orienteres, og du må IKKE komme i nærheden af den under retraktionen (hvis det sorte pkt. på håndhjulet - se detaljeret fig. 13 -er synligt, er du i skærefasen)! Før det efterfølgende snit indstilles den tilbagetrukne prøve med retraktionsværdien PLUS den indstillede snittykkelse. I den forbindelse er der risiko for, at prøve og kniv beskadiges som følge af et for tykt snit. Det samme gælder for vippedrift (Rocking Mode), hvor prøven trimmes via vippebevægelsen (ingen fuldstændig omdrejning på håndhjulet). Brug KUN "Rocking Mode" i skærefasen - ALDRIG i retraktionsfasen! Leica RM2125 RTS 21

22 5. Betjening 5.5 Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Kør prøven til bageste endeposition ved at dreje grovdrivhjulet (se fig. 6, side 11). (se kapitel 5.6). Løsn spændearmen foran på mikrotomgrundpladen, og skub knivholderstativ med knivholder hen til lige før prøven. Se i denne forbindelse også fig.10,s.18 eller fig. 27, s Fig.14 Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kør prøveholderen til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (31), og finindstil prøven i øst-vest-retning med stilleskrue (30). Drej excenterarmen (29) med uret for at fiksere finindstillingen. 22 Brugsanvisning, V /2012

23 5. Betjening 5.6 Snitning (trimning) af prøven 37 Fig. 15a Fig. 15 Stort drevhjul (37) Det store drevhjul bruges til hurtig, horisontal fremadbevægelse af objektet - i retning af kniven - og tilbage - i retning væk fra kniven. Apparatet kan anvendes med både højre- og venstreløb for det store drevhjul (37). Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 15a), så: 1. det røde punkt peger mod kl. 3. Når du drejer det store drevhjul mod uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul med uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). 2. det røde punkt peger mod kl. 12. Når du drejer det store drevhjul med uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul mod uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). Når du har nået den bageste eller forreste endeposition, er det store drevhjul svært at dreje (hvis du alligevel drejer videre, springes drejemomentbegrænsningen over - ingen fejlfunktion!). Når mikrotomet når til det forreste endestop, ændres indstillingen ikke yderligere. Leica RM2125 RTS 23

24 5. Betjening Skæring af prøven med det store drevhjul Løsn håndhjulsblokeringen. Dette gør du ved at trykke håndhjulsgrebet (1) til højre og løsne bremsen med armen (2). Bremse fast Bremse løsnet 15 2 Kør prøven hen mod kniven ved at dreje på det store drevhjul (37, fig. 2), og skær ind til det ønskede prøveniveau ved samtidigt at dreje på håndhjulet (15). Fig. 16 Trimning af prøven gennem indstilling af en stor snittykkelse Indstil en tilsvarende stor snittykkelse (f.eks. 50µm) med knappen til indstilling af snittykkelse (33) foran til højre på mikrotomen. Den aktuelle indstilling aflæses i snittykkelsesvinduet (34). Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. 24 Brugsanvisning, V /2012

25 5. Betjening Tilskæring med mekanisk trimningsfunktion Leica RM2125 RTS er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, der aktiveres ved hjælp af trimmearmen (35). Trimmearmen har 3 raststillinger: 0 µm, 10 µm og 50 µm. Punkterne (36) markerer de to trimningstrin: = 10 µm = 50µm Tryk armen nedad i den ønskede stilling, og hold den der, så trimmefunktionen aktiveres. Ved hver håndhjulsomdrejning sker der en indstilling på hhv. 10 µm og 50 µm. Når du giver slip på armen, går den tilbage til udgangspositionen (nulstilling) ved hjælp af en fjeder. Trimningsfunktionen er nu deaktiveret. 35 Den indstillede snittykkelse lægges ikke til den valgte trimningsværdi. Hvis den indstillede snittykkelse er større end den valgte trimningsværdi, ændres indstillingen til snittykkelsen. Kør prøven hen til kniven ved at dreje på det store drevhjul. Vælg det ønskede trimmeniveau. Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. Slip (35) trimmearmen. 36 Fig. 17 Leica RM2125 RTS 25

26 5. Betjening 5.7 Skæring Sørg for altid at dreje håndhjulet med en støt bevægelse. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed. OBS! Håndhjulet har efterløb, hvis det slippes efter meget hurtig drejning - der er nu klemningsrisiko og fare for at komme til skade! Indstil den ønskede snittykkelse med knappen til indstilling af snittykkelsen (33) foran til højre på mikrotomen, eller kontrollér den indstillede værdi i kontrolvinduet (34). Den røde markør (38) angiver den valgte snittykkelse (på skalaen). 34 Ved skæring skal du bruge et andet sted på skæret end ved trimning. Fig. 18 For at gøre dette skal du forskyde knivholderen på knivholderstativet med sideforskydning tilsvarende (se kap ) eller forskyde hhv. kniven og engangsklingen i knivholderen ved anvendelse af knivholderstativet uden sideforskydning. Drej håndhjulet (15) støt med uret for at skære. Fjern snittene, og præparer dem. 5.8 Udskiftning af prøve Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt en ny prøve. Kør objektklemmen så langt tilbage med det store drevhjul, at der kan skæres i den nye prøve. 26 Brugsanvisning, V /2012

27 5. Betjening 5.9 Tilbehør Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på både prøveholdere med og prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemmer (ekstra) Standard-objektklemmen er egnet til optagelse af prøver på 40 x 40 mm. Den bruges til direkte fastspænding af rektangulære prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne Drej fingerskruen (40) mod uret for at føre den nederste bevægelige kæbe (41) nedad. Anbring prøven (42) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig. 19 Ved opspænding af kassetter skal du sikre, at de ikke bliver spændt for hårdt op, da kassettekroppene kan blive bøjet, og der derved opstå tyk-tynde snit, eller hele prøven kan falde af og blive beskadiget. Leica RM2125 RTS 27

28 5. Betjening Prismeindlæg (ekstra) Prismeindlægget (44) sættes ind i standardobjektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (40) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (14) nedad. Isæt prismeindlæggets (44) tap (43) i boringen (45) på den nederste kæbe (41). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe med prismeindlæg opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig Brugsanvisning, V /2012

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning

Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Dansk 06/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere