Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom"

Transkript

1 Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica RM2125 RTS 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige informationer Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Betingelser for opstillingsstedet Leveringens omfang Udpakning og opstilling Montering af objektklemmer Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen Påsætning af knivholderstativ, stift Isættelse af knivholder, stiv Betjening Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Indstilling af frivinkel Prøveretraktion (objektfinindstilling) Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Snitning (trimning) af prøven Skæring Udskiftning af prøve Tilbehør Standard-objektklemmer (ekstra) Prismeindlæg (ekstra) Folie-spændeklemmer type 1 (ekstra) Folie-spændeklemmer type 2 (ekstra) Universal-kassetteklemmer (ekstra) Brugsanvisning, V /2012

5 Indholdsfortegnelse Rundprøveholder (ekstra) Knivholderstativ Knivholder N/NZ Knivholder E/E-TC Knivholder E Oversigt - tilbehør Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Ekstraudstyr Problemløsninger Mulige fejl Funktionsfejl Ansvar for mangler og service Leica RM2125 R TS 5

6 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom til skæring af tynde skiver af prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutineog forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Det er konstrueret med henblik på skæring af både bløde paraffinprøver og hårdere prøver, i det omfang disse er egnet til manuel skæring. (5) Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! Producent Følg brugsanvisningen! Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinskudstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serie-nr. er fastgjort til venstre side af enheden (denne figur er kun symbolsk). 1.2 Brugergruppe Leica RM2125 RTS må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 6 Brugsanvisning, V /2012 Fig. 1

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica RM2125 RTS 7

8 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne brugsanvisning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Ved transport af apparatet må det ikke bæres i håndhjulets greb, det store drevhjul eller knappen til indstilling af snittykkelsen. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Det anbefales på det kraftigste at bære skærefaste sikkerhedshandsker (se ekstraudstyr). Før afmontering af knivholderen skal kniven/klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven op. Før hver manipulation på kniv og objekt samt før hver udskiftning af objekt og i arbejdspaserne skal håndhjulet altid låses fast og knivens skær dækkes til med fingerbeskyttelsen! Bær altid sikkerhedsbriller ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Paraffin, der er faldet på jorden, skal straks samles op og bortskaffes. Der er fare for at glide og dermed komme til skade! Når prøveretraktoren er aktiveret MÅ prøven IKKE rettes mod eller komme i nærheden af kniven under retraktionen. Det samme gælder også for vippedrift (Rocking Mode). Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kontrollér, før du begynder, om prøven er spændt korrekt op i prøvespændeklemmen. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for, at prøven bliver beskadiget. 8 Brugsanvisning, V /2012

9 2. Sikkerhed Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. UNDLAD at samle nedfaldet tilbehør op - der er fare for at komme til skade! Aktiver håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: 1 2 Fig. 2 Håndhjulsblokering Håndhjulet (15) kan blokeres i kl. 12-stilling (fig. 2). Når håndhjulsgrebet (1) skubbes til venstre, går håndhjulet i indgreb, næste gang det når kl. 12-stillingen, og er dermed blokeret mekanisk. Funktionskontrol: Håndhjulsgrebet aktiveres ved at (1) trykke det mod venstre. Håndhjulet er nu mekanisk blokeret i kl. 12-stilling og kan ikke mere drejes rundt. Håndhjulsgrebet deaktiveres ved at (1) trække det ud mod højre. håndhjulsbremsen Med armen (2) på den højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulsbremsen aktiveres i en vilkårlig håndhjulsstilling. Hvis armen trykkes opad, kan håndhjulet ikke bevæges mere. De to armstillinger er markeret med punkter på mikrotomgrundpladen (fig. 2). Arm i stilling = Håndhjul blokeret Arm i stilling = Håndhjul løsnet Leica RM2125 RTS 9

10 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (3, 5). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Knivholder N På fingerbeskyttelsen (3) på knivholder N er der anbragt greb til brug ved forskydning (4) (fig. 3). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Fig. 3 5 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholder E består af en sammenklappelig bøjle (5). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (5) op som vist i fig. 4. Fig Brugsanvisning, V /2012

11 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele 3. Apparatets komponenter og specifikationer Leica RM2125 RTS (fra højre) Knivholderstativ med lateralforskydning Universalkassetteklemme Knivholder E Spændearm til knivholderstativ Fig. 5 Prøveholder, orienterbar Håndhjulsgreb med blokeringsfunktion Håndhjul Prøveretraktion TIL/FRA Arm til aktivering af håndhjulsbremsen Leica RM2125 RTS (fra venstre) Grovdrivhjul Vælg løberetning for det store drevhjul Drejeknap til indstilling af snittykkelsen Vindue til visning af snittykkelsen Knivholder N Arm til aktivering af mekanisk trimning Knivholderstativ, fast Leica RM2125 R TS Fig. 6 11

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom. Fremføringsmekanisme og bevægelsesmekanisme er forsynet med spil- og vedligeholdelsesfri krydsrulleføringer. Ligesom det store drevsystem er de anbragt i et støvbeskyttet kunststofkabinet. Håndhjulet kan låses fast i øverste position ved hjælp af håndhjulsgrebet. Derudover kan håndhjulet låses fast i alle positioner ved hjælp af spændearmen på grundpladen. Skæringen sker manuelt ved at dreje det letgående håndhjul, som er afbalanceret nøjagtigt ved hjælp af en udligningsvægt. Den grove fremføring aktiveres ved hjælp af det store drevhjul på apparatets venstre side. Grovdrivhjulets drejeretning kan vælges af brugeren - ud fra de enkelte krav (med uret, mod uret). Snittykkelsen indstilles ved hjælp af en drejeknap og kan aflæses nøjagtigt i kontrolvinduet. Indstilling af snittykkelse fra 0,5 til 60 µm. Apparatet er forsynet med en slidsafdækning, som forhindrer, at der trænger snitaffald ind i apparatet. Apparatet er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, som aktiveres ved hjælp af en følerarm. Skridt på 10 µm og 50 µm er mulige. En yderligere tillægsfunktion er prøveretraktionen, som skåner kniv og prøve. Retraktionsfunktionen kan aktiveres og deaktiveres af brugeren. I retraktionen trækker kniven prøven 40 µm tilbage i den øverste udgangsposition efter snitbevægelsen og under returbevægelsen. Før den nye snittykkelse indstilles, sker der først en fremføring med refraktionsværdien. 12 Brugsanvisning, V /2012

13 3.3 Tekniske data Betingelser for opstillingsstedet Driftstemperaturområde: 10 C - 35 C Temperaturområde ved opbevaring: 5 C - 55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 %, ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % Generelle oplysninger om apparatet Snittykkelsesområde: 0,5-60 µm Snittykkelsesindstillinger: Objektfremføring: Vertikalløft: Prøveretraktion: Mål og vægt Bredde Dybde Højde Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): fra 0-2 µm i 0,5 µm-trin fra 2-10 µm i trin på 1 µm fra µm i trin på 2 µm fra µm i trin på 5 µm 25 mm 59 mm TIL/ FRA 438 mm 472 mm 265 mm 105 mm 29 kg Ekstraudstyr og tilbehør Objekt-finindstilling (ekstraudstyr) horisontalt: 8 vertikalt: 8 Drejelighed: ± 90 Trimningstrin: 10 µm, 50 µm Forskydning af knivholderstativet med sideforskydning Nord-syd-forskydning: Øst/vest-forskydning uden sideforskydning Nord-syd-forskydning: 3. Apparatets komponenter og specifikationer ± 25 mm ± 20 mm ± 25 mm Leica RM2125 R TS 13

14 4. Ibrugtagning 4.1 Betingelser for opstillingsstedet - Apparatet skal bruge en afstillingsflade på ca. 438 x 472 mm - Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C - Relativ luftfugtighed, maks. 80 % - ikke-kondenserende - Omgivelsestryk på 740 hpa til 1100 hpa - Højde: op til maks m.o.h. - Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. - Håndhjulet skal være frit og let tilgængeligt. - For at opnå en problemfri funktion skal det sikres, at der ikke opstilles apparater, som genererer vibrationer, i nærheden af apparatet. - Underlaget skal så vidt muligt være fri for vibrationer i relation til apparatets vægt og have tilstrækkelig evne til at bære apparatet. - Rystelser, direkte indfaldende og sollys og store temperatursvingninger skal undgås. - De kemikalier, der anvendes, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Opstillingsstedet skal derfor være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. 4.2 Leveringens omfang 1 Leica RM2125 RTS basisapparat Med basisapparatet medfølger altid følgende tilbehør: 1 Holdeanordning til prøveholder, orienterbar med lynskiftesystem til prøveklemmer (monteret på apparatet) 1 vedligeholdelsessæt, der består af: 1 unbrakonøgle med greb, str. 3 mm unbrakonøgle med greb, str. 4 mm unbrakonøgle, str. 8 mm flaske (50 ml) med olie til drevdele, type støvkappe (104 R) brugsanvisning RM2125 RTS (+ sprog-cd) Dette og yderligere tilbehør, som du måtte have bestilt, finder du øverst i emballagen (se fig. 7). Kontrollér, om det leverede indhold stemmer overens med paklisten og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leicaforhandler. 14 Brugsanvisning, V /2012

15 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Åbn emballagen. Tag samtlige tilbehørsdele (1) og brugsanvisningen ud. Tag unbrakonøglen SW 8 ud, og læg den til side. Tag papkarret (2) ud. Fjern fyldstoffet. Tag kartonlåget (3) af. Tag apparatet ud af papkassen ved hjælp af de to bæreseler (4) foran og bag på træpallen. 7 Leica RM2125 RTS Fig. 7 Ved transport af apparatet må det ikke berøres på grebene til håndhjulet, på det store drevhjul eller på drejeknappen til indstilling af snittykkelse! Stil træpallen med apparatet på et stabilt bord. Hæv træpallen lidt ved at tage fat nederst foran. Løsn sikringsskruen (6) med spændeskive under træpallen med den medfølgende unbrakonøgle SW 8 (7). Skær hul i plastikovertrækket (5), og fjern det. Tag fat foran og bagved på apparatets grundplade for at løfte apparatet af træpallen. Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (8) bag på grundpladen gør det lettere at skubbe apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glideelementerne. 15

16 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af objektklemmer 10 Holdeanordningen til probeholderen fås i to udførelser, med og uden objektorientering. Objektorienteringen må kun udskiftes af service (se s. 50). Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. 15 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel "Betjening"), kan sættes ind i prøveholderen (10). Basisapparatet er fra fabrikken udstyret med orienterbar holder til prøveholder samt et lynskiftesystem til prøveklemmer. Gå frem på følgende måde: 12 Kør prøveholderen (10) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (15) og aktivere håndhjulsblokeringen Drej unbrakoskruen (11) mod uret for at løsne klemmemekanismen. 11 Skub styreskinnen (13) på objektklemmen (12) ind i svalehaleholderen (14) fra venstre indtil anslag. Fig. 8 Drej unbrakoskruen (11) med uret indtil anslag for at spænde objektklemmen (12) fast. 16 Brugsanvisning, V /2012

17 4. Ibrugtagning 4.5 Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen 10 Objektklemmerne (standard- eller universalkassetteklemmer) kan også fastgøres direkte på prøveholderen Gå frem på følgende måde: Kør prøveholderen (10) til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Fjern så svalehaleholderen (14) fra prøveholderen (fig. 9.1). Løsn derefter de fire skruer (16) med en unbrakonøgle SW 3 (18), og drej den ud Skru de to skruer (17) ud af svalehaleføringen (fig. 9.2) for at fjerne svalehaleføringen (13) fra objektklemmen (12). Det skal du også bruge unbrakonøglen SW 3 til. Sæt objektklemmen (12) på prøveholderen som vist (fig. 9.3), og fastgør den med de to skruer (17). Fig. 9 Leica RM2125 RTS 17

18 4. Ibrugtagning 4.6 Påsætning af knivholderstativ, stift 19 Drej spændearmen (20) mod uret for at løsne den. (stilling = løsnet) Skub universal-knivholderstativet (21) ind i T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen (23) med noten (22) på undersiden. Drej spændearmen (20) med uret for at spænde knivholderstativet fast. (stilling = blokeret) 22 Fig Isættelse af knivholder, stiv Unbrakoskruen (24) løsnes ved at drejes mod uret. Sæt knivholderen (25) med not på T-stykket (26) på knivholderstativet (21). Drej unbrakoskruen (24) med uret for at spænde. 24 Fig Brugsanvisning, V /2012

19 5. Betjening 5.1 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Få håndhjulsgrebet til at gå i indgreb for at aktivere håndhjulsblokeringen. Sæt prøven i objektklemmen. Indsætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 5.9 "Betjening". 5.2 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Sæt forsigtigt kniv eller engangsklinge i knivholderen, og spænd den fast. Isætning af klinge/kniv i de enkelte knivholdere er beskrevet udførligt i kapitel "Betjening", 5.9.8, 5.9.9, Leica RM2125 R TS 19

20 5. Betjening 5.3 Indstilling af frivinkel Detalje: skala til indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (27) sidder på knivholderens højre side (25). På den højre side af knivholderstativet (21) sidder der ligeledes en indeksstreg (28), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. Løsn klemmen ved brug af knivholderstativet (stift) ved at dreje unbrakoskrue (24) med en unbrakonøgle str. 4 mod uret. Drej håndtaget ved brug af knivholderstativet (med lateral forskydning) på højre side af MH-stativet mod uret. Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på Fig. 12 Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E ligger på 1-3. Hold knivholderen fast i denne position, og drej grebet (24) eller unbrakoskruen (afhængigt af det anvendte knivholderstativ) til klemning med uret. 20 Brugsanvisning, V /2012

21 5. Betjening 5.4 Prøveretraktion (objektfinindstilling) Fig. 13 Fig. 13a For at undgå at kniven eller klingen under returbevægelsen berører den overskårne prøve i øverste endeposition, trækkes prøven 40 µm tilbage ved aktiveret retraktion. Prøveretraktionen kan aktiveres eller deaktiveres af brugeren. Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 13a), så det røde punkt peger mod "OFF" = Retraktion er deaktiveret. Når det røde punkt peger mod "ON" betyder det, at retraktionen er aktiveret. Vigtigt ved aktiveret retraktion: Prøven må IKKE orienteres, og du må IKKE komme i nærheden af den under retraktionen (hvis det sorte pkt. på håndhjulet - se detaljeret fig. 13 -er synligt, er du i skærefasen)! Før det efterfølgende snit indstilles den tilbagetrukne prøve med retraktionsværdien PLUS den indstillede snittykkelse. I den forbindelse er der risiko for, at prøve og kniv beskadiges som følge af et for tykt snit. Det samme gælder for vippedrift (Rocking Mode), hvor prøven trimmes via vippebevægelsen (ingen fuldstændig omdrejning på håndhjulet). Brug KUN "Rocking Mode" i skærefasen - ALDRIG i retraktionsfasen! Leica RM2125 RTS 21

22 5. Betjening 5.5 Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Kør prøven til bageste endeposition ved at dreje grovdrivhjulet (se fig. 6, side 11). (se kapitel 5.6). Løsn spændearmen foran på mikrotomgrundpladen, og skub knivholderstativ med knivholder hen til lige før prøven. Se i denne forbindelse også fig.10,s.18 eller fig. 27, s Fig.14 Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kør prøveholderen til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (31), og finindstil prøven i øst-vest-retning med stilleskrue (30). Drej excenterarmen (29) med uret for at fiksere finindstillingen. 22 Brugsanvisning, V /2012

23 5. Betjening 5.6 Snitning (trimning) af prøven 37 Fig. 15a Fig. 15 Stort drevhjul (37) Det store drevhjul bruges til hurtig, horisontal fremadbevægelse af objektet - i retning af kniven - og tilbage - i retning væk fra kniven. Apparatet kan anvendes med både højre- og venstreløb for det store drevhjul (37). Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 15a), så: 1. det røde punkt peger mod kl. 3. Når du drejer det store drevhjul mod uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul med uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). 2. det røde punkt peger mod kl. 12. Når du drejer det store drevhjul med uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul mod uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). Når du har nået den bageste eller forreste endeposition, er det store drevhjul svært at dreje (hvis du alligevel drejer videre, springes drejemomentbegrænsningen over - ingen fejlfunktion!). Når mikrotomet når til det forreste endestop, ændres indstillingen ikke yderligere. Leica RM2125 RTS 23

24 5. Betjening Skæring af prøven med det store drevhjul Løsn håndhjulsblokeringen. Dette gør du ved at trykke håndhjulsgrebet (1) til højre og løsne bremsen med armen (2). Bremse fast Bremse løsnet 15 2 Kør prøven hen mod kniven ved at dreje på det store drevhjul (37, fig. 2), og skær ind til det ønskede prøveniveau ved samtidigt at dreje på håndhjulet (15). Fig. 16 Trimning af prøven gennem indstilling af en stor snittykkelse Indstil en tilsvarende stor snittykkelse (f.eks. 50µm) med knappen til indstilling af snittykkelse (33) foran til højre på mikrotomen. Den aktuelle indstilling aflæses i snittykkelsesvinduet (34). Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. 24 Brugsanvisning, V /2012

25 5. Betjening Tilskæring med mekanisk trimningsfunktion Leica RM2125 RTS er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, der aktiveres ved hjælp af trimmearmen (35). Trimmearmen har 3 raststillinger: 0 µm, 10 µm og 50 µm. Punkterne (36) markerer de to trimningstrin: = 10 µm = 50µm Tryk armen nedad i den ønskede stilling, og hold den der, så trimmefunktionen aktiveres. Ved hver håndhjulsomdrejning sker der en indstilling på hhv. 10 µm og 50 µm. Når du giver slip på armen, går den tilbage til udgangspositionen (nulstilling) ved hjælp af en fjeder. Trimningsfunktionen er nu deaktiveret. 35 Den indstillede snittykkelse lægges ikke til den valgte trimningsværdi. Hvis den indstillede snittykkelse er større end den valgte trimningsværdi, ændres indstillingen til snittykkelsen. Kør prøven hen til kniven ved at dreje på det store drevhjul. Vælg det ønskede trimmeniveau. Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. Slip (35) trimmearmen. 36 Fig. 17 Leica RM2125 RTS 25

26 5. Betjening 5.7 Skæring Sørg for altid at dreje håndhjulet med en støt bevægelse. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed. OBS! Håndhjulet har efterløb, hvis det slippes efter meget hurtig drejning - der er nu klemningsrisiko og fare for at komme til skade! Indstil den ønskede snittykkelse med knappen til indstilling af snittykkelsen (33) foran til højre på mikrotomen, eller kontrollér den indstillede værdi i kontrolvinduet (34). Den røde markør (38) angiver den valgte snittykkelse (på skalaen). 34 Ved skæring skal du bruge et andet sted på skæret end ved trimning. Fig. 18 For at gøre dette skal du forskyde knivholderen på knivholderstativet med sideforskydning tilsvarende (se kap ) eller forskyde hhv. kniven og engangsklingen i knivholderen ved anvendelse af knivholderstativet uden sideforskydning. Drej håndhjulet (15) støt med uret for at skære. Fjern snittene, og præparer dem. 5.8 Udskiftning af prøve Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt en ny prøve. Kør objektklemmen så langt tilbage med det store drevhjul, at der kan skæres i den nye prøve. 26 Brugsanvisning, V /2012

27 5. Betjening 5.9 Tilbehør Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på både prøveholdere med og prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemmer (ekstra) Standard-objektklemmen er egnet til optagelse af prøver på 40 x 40 mm. Den bruges til direkte fastspænding af rektangulære prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne Drej fingerskruen (40) mod uret for at føre den nederste bevægelige kæbe (41) nedad. Anbring prøven (42) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig. 19 Ved opspænding af kassetter skal du sikre, at de ikke bliver spændt for hårdt op, da kassettekroppene kan blive bøjet, og der derved opstå tyk-tynde snit, eller hele prøven kan falde af og blive beskadiget. Leica RM2125 RTS 27

28 5. Betjening Prismeindlæg (ekstra) Prismeindlægget (44) sættes ind i standardobjektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (40) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (14) nedad. Isæt prismeindlæggets (44) tap (43) i boringen (45) på den nederste kæbe (41). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe med prismeindlæg opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig Brugsanvisning, V /2012

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA Automatisk mikrotom Brandnavne på produkter, der er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. og Sakura Finetek Europe B.V., fremgår nedenfor:

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere