Grundejerioreningen vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerioreningen vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup"

Transkript

1 Grundejerioreningen "Klint" vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej Glostrup Alle medlemmer Glostrup, tirsdag den 2. marts 2010 Kære medlem, Indkaldelse til generalforsamling. I henhold til grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvejen 184 Lumsås, 4500 Nykøbing Sj Langfredag, den 2. april 2010 kl Dagsor den: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2009/2010 Se vedlagte Formandens beretninq Forelæggelse af revideret regnskab Se vedlagte Regnskab 2009 for Forslag fra medlemmerne Se vedlagte forslag fra Svend Rom (PCl2) vedr. grøften 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag fra bestyrelsen 6. Fastlæggelse af budget for 2010/2011 Se vedlagte Forslag til budget 2010 og 2011 (herunder kontingent, samt godtgørelse og honorar til bestyrelsesmedlemmerne) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 På valg er bestyrelsesmedlemmerne Gitte suppleanter Langager og Johnny Palle Andersen. Sidstnævnte modtager genvalg. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Alle er på valg. 9. Eventuelt Bemærk at generalforsamlingen som det er sket de senere år afholdes i Lumsås Forsamlingshus. Se vedlagte kørevejledning.

2 ,;'. Adgangskort: Bestyrelsen vedlægger igen i år et adgangskort til generalforsamlingen, som vi beder om at alle medlemmer tager med til generalforsamlingen og afleverer ved indgangen. Det letter registreringen af deltagerne i generalforsamlingen. Vi beder samtidig om, at medlemmerne vurderer/godkender de individuelle oplysninger, der er anført på adgangskortet, og foretager eventuelle rettelser inden adgangskortet afleveres ved indgangen. Specielt beder vi om at hvert medlem bemærker/godkender, hvordan bestyrelsen vil foretage fremsendelse af kontingentopkrævning til den pågældende. Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen bedes eventuelle rettelser/ændringer meddelt kassereren pr. telefon (fast / mobil ), pr. brev, eller helst på Påmindelse: For en god ordens skyld erindres medlemmerne om, at parcellerne ifølge foreningens vedtægter skal være ryddet for nælder og tidsler inden den 23. juni På parceller hvor dette ikke sker, iværksætter bestyrelsen uden yderligere varsel mejning for den respektive ejeres regning, og opkræver tillige administrationstillæg alt i overensstemmelse med vedtægterne. Hjemmeside: Vi opfordrer alle medlemmer til at besøge foreningens hjemmeside og til at sende en mail til med eventuelle kommentarer til hjemmesiden. Bemærk specielt, at bestyrelsen igen i år har valgt at undlade at trykke og udsende medlerrisfortegnelsen til alle medlemmer. Den findes på hjemmesiden i to versioner. Dels i en offentlig version med få oplysninger, og dels i en fuld version, der tillige indeholder supplerende oplysninger om ejers hjemadresse, telefonnumre og adresse. For at få adgang til den fulde medlemsfortegnelse, skal medlemmet have registreret et brugernavn og et pass-word til hjemmesiden. Dette gøres ved at sende brev eller helst en til kassereren på ovennævnte adresse, og oplyse det ønskede brugernavn (Mindst 8 karakterer) og pass-word (Mindst 8 karakterer, indeholdende både små og store bogstaver, og mindst 1 tal) Navn og/eller adresse må ikke anvendes direkte. Kassereren registrerer brugernavn og pass-word hurtigst muligt efter modtagelsen af oplysningerne. Vi ønsker alle en god sommer! Med venlig hilsen p. b. v. J. Palle Andersen Kasserer Bilag: Kørevejledning Lumsås Forsamlingshus Adgangskort til generalforsamling Formandens beretning 2010 Regnskab 2009 Forslag fra Svend Rom (PC72) vedr. grøften Forslag til budget 2010 og 2011 Plan for afhentning af affald mv. i 2010

3 @Start på 0.0 km Vandpilesvinget Efter 290 m 2: Efter 2.1 Efter. 3.8 km., Drej til venstre ad Klintvej rdrej Slut til højre ad Oddenvej 0:04 på 0:08 Oddenvej 2.4 km

4 2 O 1 O. Afhentning af storskrald og haveaffald. Hvem afhenter: Odsherred Kommune "Storskrald/haveaffald" Grundejerforeningen Klint Odsherred GF-Klint Affald skal sorteres i h. t. - Den lille Grønne haveaffald og grene", side 16 og afsnit "Storskrald, l Brandbart affald, såsom møbler, tæpper, pap, flamingo. (Højst I Oenheder. En enhed = 1 klar sæk eller f.eks. 1 møbel) II Jern, metal såsom cykler, hårde hvidevarer. Elektronikaffald, TV, PC etc. (Hver enhed må højst veje 25 kg., dog undtaget møbel/hårde hvidevarer) III Haveaffald, højst 10 papirsække, ikke grene, men kun græs, blade, ukrudt etc. IV Ikke brandbart affald, såsom madrasser, persienner og presenninger. V Rent haveaffald, såsom græs, blade, grene, buske, træer, trærødder (uden jord) (Leveres til Set, Hans Aften bål uden mængde begrænsning. Grene dog højst 3 meter i længde) DATO Af hvem? Affaldstype. 23. april 2010 Odsherred I + II + III + IV 14. juni 2010 GF-KLINT V 15. september 2010 Odsherred I + II + III + IV 17. november 2010 Odsherred I + II + III + IV Placer dit storskrald ud til vejen senest kl på afhentningsdagen Regler for afbrænding af mindre mængder haveaffald (max 200 liter) fra egen ejendom. I sommerhusområder må det kun foregå i perioden 1. oktober til l. marts. Afbrænding af øvrigt affald er ikke tilladt. Afbrænding i vintermånederne må ikke give anledning til røggener hos naboerne. (Føler du dig generet af røgen, kontakt primært naboen, derefter politiet) Storskrald Haveaffald afhentes med max. 10 enheder. En enhed = I klar sæk. afhentes med højst 10 papirsække Endvidere 10 bundter grene, hver bundt højst 20 kg og højst 1 meter i længde. B e s t y r e l s e n.

5 Ballerup den 9. februar 2010 Beretning 2010 Året har været meget roligt og stabilt. Der er stadigt gang i renoveringerne, men ifølge regnskabet har ikke været nogen ejerskifter i perioden, hvilket er ret usædvanligt. Bestyrelsen har dog grund til at tro at det skyldes forglemmelse, hvorfor nye ejere hermed opfordres til at meddele ejerskifte. Vejret har også i år drillede lidt, men vi slap dog for storme i bade sæsonen. Til gengæld har vi fået en streng vinter, hvis effekt på vejene vi i skrivende stund ikke kender. Bestyrelsen har i perioden fortsat linjen med at fokusere på vejene, badebroen samt vedligeholde grøften som vedtaget på seneste generalforsamling. på sidste generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle undersøge om der kom bredbånd til foreningens område. Det er ikke planen, men hvis der kan samles tilsagn fra et par hundrede husstande vil beslutningen blive genovervejet. Vejene De kraftige skybrud, har igen i år bevirket ødelagte veje, og da vejene skal være tørre inden reetablering, har det bevirket perioder med dårlige veje. Derfor har det været nødvendigt med en ekstra gang at skrabe vejene. Som led i den løbende renovering af vejene er der blevet brugt ekstra store sten for at stabilisere vejene. Vejenes tilstand er blevet rettet kraftigt op, men der er stadig behov for en kraftig løbende vedligeholdelse. Vi har fortsat med overfladebehandlingen på baggrund af de gode erfaringer fra de forrige år. Regnskabet kunne indikere at omkostningerne til vejene er faldende, der er desværre et misvisende billede, der skyldes at vejret har forhindret at vi fik behandlet vejene som bestil i slutningen af Det er en omkostning der så kommer i Grundejernes brug af de udlagte grusbunker til midlertidige reparationer, er fortsat faldende. Bestyrelsen vil derfor igen opfordre medlemmerne til at benytte de udlagte grusbunker, da det muliggør at vi kan holde vejbudgettet nede. Bestyrelsen vil fortsat have fokus på at der hele tiden er grusbunker til rådighed. Forslaget til generalforsamlingen er derfor igen i år, at vi forsætter systemet med at beboerne selv deltager i vedligeholdelsen, så foreningen kan nøjes med at oprette vejene en til to gange om året. Bestyrelse minder endvidere om, at medlemmerne har ansvaret for, at bevoksning op til vejene ikke vokser ud over det lovlige, samt at rabatten ikke fyldes op med sten og affald. Dette er vigtigt for at renovationen og brandvæsnet kan komme frem.

6 Endvidere minder vi om, at når man fælder større mængder træ, må affaldet ikke lægges ud i rabatten, mere end 4 uger før planlagt afhentning (Skt. Hans), af hensyn til brandfaren. Der afhentes kun grenaffald denne ene gang om året, og vi henviser til kommunens affaldsordninger der nu er blevet ekstra anvendelige, på grund af den medsendte kalender. Badebroen Broen er blevet løbende vedligeholdt, og da vi har været forskånet for ødelæggende effekter fra storme, har omkostningerne til vedligehold være moderate. Der er dog behov for løbende udskiftning af metalkonstruktioner i broen samt i udskiftning af planker, derfor vil renoveringen forsætte som planlagt. Vi forventer at kunne få broen ud til sædvanlig tid i år. Grøften Grøften er blevet vedligeholdt i henhold til det mandat, bestyrelsen fik på generalforsamlingen i 2005, og som blev forlænget i Derfor har bestyrelsen fortsat en aftale med HedeDanmark (Tidligere Hedeselskabet), der har grødeskåret og oprenset grøften to gange. I år har vi yderligere foretaget en oprensning af en stor mængde sort slam omkring broen ved Vibeengen. Det er denne slags slam, der tidligere har været årsag til dårlig gennemstrømning under broen. Grundejerforeningen opfylder dermed kravene i vedtægter og vandløbslov, og bestyrelsen mener, at grøften fungerer optimalt under de givne omstændigheder. Hjemmesiden og Som bekendt arbejder bestyrelsen på at reducere omkostningerne til udsendelser til foreningens medlemmer. Der er i år udsendt opkrævning af kontingent via til 70 medlemmer, medens 56 har fået brev med indbetalingskort. Af de medlemmer, der har ønsket at få indbetalingskort, har de 8 medlemmer registreret en e-rnalladresse. Der er registreret 41 brugere af den lukkede del af hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer til, at de resterende medlemmer registrerer adresser og accepterer dem anvendt til kontingentopkrævning, og i øvrigt lader sig registrere som brugere af den lukkede del af hjemmesiden. Vi ses til generalforsamlingen. Med venlig hilsen Mikkel Schnack Formand

7 Grundejerforeningen Regnskab 2009 Klint Regnskab 2009 DRIFTSREGNSKAB 1.1 Indskud 1.2 Kontingent 1.3 Administrationstillæg 1.4 Renteindtægter 1.5 Mejning 1.6 Diverse Indtægter i alt , , Porto m.m. 2.2 Kontorhold 2.3 Honorar kasserer 2.4 Udok. udlæg bestyrelse Bestyrelsesmøder mv. 2.5 Generalforsamling mm Vedligehold grøft Vedligehold veje Bortkørsel grene 2.7 Mejning 2.8 Badebro 2.9 Diverse udgifter Udgifter i alt 1.475, , , , , , , , , , ,76 Periodens resultat ,77 STATUS Aktiver: 4.1 Giro 4.2 Bank Likviditetskonto 4.3 Restancer 4.4 Tilgodehavender Aktiver i alt , , , ,35 Passiver: 5.1 Egenkapital 5.2 Skyldige beløb, medlemme 5.3 Skyldige beløb, andre Passiver i alt Glostrup, den 30. januar 2010 ~/t /~~J?~. te~,vf.1 v1l-1....d_e~j/ f ~ Io-'~. Palle Andersen Kasserer Revisionspåtegning: Undertegnede foreningsrevisorer har gennemgået regnskabet for 2009, og har kontrolleret at driftsregnskab er i overensstemmelse med de tilstedeværende bilag, og at beholdningerne er til stede. (71,'I/ L.- J, L. ( c..'..,. t ( -,...) - /~ - l,li!~~~\.c-l~h-z-\""-' 0:,. '-- -:3'7/.ø~-c:.. Søren Hess Revisor.. /. ~-' I- --- / ;~-;, J ~r''''1"---- Flemming Igh{atd~iC Revisor

8 Grundejerforeningen Klint Bestyrelsens forslag til budget 2010 og DRIFTSREGNSKAB 1.1 Indskud 1.2 Kontingent 1.3 Administrationstillæg 1.4 Renteindtægter 1.5 Mejning 1.6 Diverse Indtægter i alt Regnskab pr Regnskab pr Regnskab pr , , , , , , Porto m.m. 2.2 Kontorhold 2.3 Honorar kasserer 2.4 Udok. udlæg bestyrelse Bestyrelsesmøder mv. 2.5 Generalforsamling mm Vedligehold grøft Vedligehold veje Bortkørsel grene 2.7 Mejning 2.8 Badebro 2.9 Diverse udgifter Udgifter i alt 1.813, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Periodens , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 255, , , ,35 resultat STATUS Aktiver: 4.1 Giro 4.2 Bank Likviditetskonto 4.3 Restancer 4.4 Tilgodehavender Aktiver i alt Passiver: 5.1 Egenkapital 5.2 Skyldige beløb, medlemme 5.3 Skyldige beløb, andre Passiver i alt jpa/

9 Forslag til behandling på generalforsamlingen 2010 i Grundejerforeningen Klint langfredag, den 2. april 2010, under dagsordnes punkt 4. Forslag fra medlemmerne: Svend Rom mener ikke at vedligehold og reparation af bækken og vandrøret har været overholdt således at de ved udstykningstillade1sen af matr. No 5a tilsigtede formål blev opnået: Et uhindret fald på godt 1 pro mille i det 400 meter lange rør med dets 7 brønde med sandfang samt i det 500 meter lange vandløb anlagt med et uhindret fald på 'li pro mille. Disse ledningers formål var og er at lede vand fra matriklerne nos. 1 og 7 ud mod havet. Svend Rom har bedt 2 kloakmestre, der kender området, om så billigt og enkelt som muligt, at give tilbud på at bringe rør, vandløb og udløb i overensstemmelse med de kommunale bestemmelser og med kendelserne af 1971 l) og ). For at undgå et muligt fremtidigt forfald har Svend Rom også bedt kloakmestrene om et tilbud på en 5-årig vedligeholdelse s periode, som, om alt fungerer som forventet, eventuelt kunne fornyes. Formålet er at undgå oversvømmelser på de højere liggende områder ovenfor Grundejerforeningen Klints område, samt at sænke grundvandsstanden på de lavere liggende grunde med ca. 50 cm og især helt at undgå fortidens oversvømmelser af saltvand fra havet. Svend Roms forslag indebærer reparation eller udskiftning af den 18 år gamle klap i brønden for enden af grøften, udskiftning af gitteret med et skumbræt eller effektivt gitter foran samme, opgravning og oprensning af grøften, især der hvor nedfald eller sand fra Klint by har hævet bunden, og som et resultat skabe et jævnt fald på Y2 pro mille. Derved ændres grøften mellem Lærkeengen og indløbet fra at være en lille sø til igen at blive et vandløb. Desuden foreslår han en slamsugning og oprensning i det tætte rør der fører fra Klint by via Fasanengen 2 ned til brønden i ved Lærkengen 1. Derved vil de 7 brønde og deres sandfang filtrere vandet så ophobningen af sand i den smalle grøft nedfor Fasanengen 28 og 30 minimeres. Alt i alt en reparation der fører sikring mod at Kattegat fylder vores haver om kommunens klap er ude af funktion, og til genetablering af det gennemløb af det ferskvand fra Klint by, som var en betingelse for at der blev givet tilladelse til udstykning i ). Svend Rom har indhentet tilbud fra 2 forskellige lokale kloakmestre på opgaven, samt også et tilbud på årligt vedligehold af brønde, klapper, skumbrædt, rør og grøft. Det billigste tilbud er som følger: Oprensning af grøft med maskine fra udløb til branddam ifølge tegninger fra 1971 planen tilbydes for kr. Spuling af25 cm rørledning samt tømning afsandfang kr. Montage og levering af 1 stk Lykkegaard kontraklap kr. Skumbræt foran udløb kr. Moms kr I alt kr.

10 Entreprenøren har også været villig til at fremsætte bindende tilbud på vedligehold for en periode på 5 år. Denne foreslår han til at bestå af mej ning 2 gange årligt, årlig tømning af sandfang, spuling af rør hvert andet år og oprensning af grøft årligt en gang i perioden for en samlet pris på kr. plus moms, dvs kr. eller kroner om året. 5 års perioden vil begynde, når reparationer og oprensning har fundet sted. Med venlig hilsen Svend Rom Lærkeengen 1 Klint 4500 Nykøbing Sj Parcel nr. 72 J) Landvæsensnævnskendelse af 6. juli 1971 er tinglyst på grundene. Ekstraktudskrift foreligger på under afsnittet Formalia 2) Landvæsensnævnskendelse af25. november Udskrift af nævnets protokol foreligger på under afsnittet Formalia

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 42. årgang Maj 2013 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2013 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55

Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55 Medlemsinformation 5. maj 2014 nr. 55 Bestyrelsen skal have nye medlemmer På generalforsamlingen er der nyvalg til bestyrelsen. Flere medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Der er brug

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Mandag den 29. maj 2006 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Mandag den 29. maj 2006 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Mandag den 29. maj 2006 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Grundejerforeningen har en hjemmeside www.gkh.dk. Se den

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

~E[[E9å7.dE ~omme7.hu1,f~l~~ln9.! f l

~E[[E9å7.dE ~omme7.hu1,f~l~~ln9.! f l ~E[[E9å7.dE ~omme7.hu1,f~l~~ln9 o 12. Argang 2008 II! f l ~ 2 Hver lørdag, søndag & helligdage (juli måned hver dag) Frokost buffet (kl. 12-15) 2 slags sild & karrysalat varme fiskefilet, remoulade & citron

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere