Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6"

Transkript

1 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december Side 1 af 60

2 Indhold Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen Redegørelsens væsentligste nøgletal Udvisning ved dom Udvisning ved administrativ beslutning Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom Reglernes opbygning Almindelige udvisningsregler Særlige kriminalitetsformer Varigheden af indrejseforbud Statistik vedrørende udvisning ved dom Domme, der statuerer udvisning Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Højesteretspraksis Udvisning Udlændingelovens bestemmelser om administrativ udvisning Reglernes opbygning Reglernes indhold Varigheden af indrejseforbud Statistik vedrørende udvisning ved administrativ beslutning Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingestyrelsen Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingenævnet Udlændingelovens bestemmelser om udsendelse af udviste udlændinge...33 Side 2 af 60

3 8.1 Udrejsepligt Udrejsefrist Retlige betingelser for udsendelse Den praktiske udsendelse af udviste udlændinge Statistik vedrørende udsendelse af udviste udlændinge Udlændingelovens bestemmelser om ophævelse af udvisning for udviste udlændinge Udlændingelovens Udlændingelovens 50 a Udlændingelovens 50 b Statistik vedrørende ophævelse af udvisning for udviste udlændinge Udlændingelovens Udlændingelovens 50 a Udlændingelovens 50 b Udlændingelovens bestemmelser om administrativ ophævelse af indrejseforbud Udlændingelovens bestemmelser om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge Statistik vedrørende opholdstilladelse til udviste udlændinge, der er udvist ved dom Udlændinge, der er udvist ved administrativ beslutning...45 Bilag Uddrag af lovbekendtgørelse nr af 19. september Bilag Uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af 29. april Side 3 af 60

4 Indledning Den 26. juni 1998 vedtog Folketinget lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.), der blandt andet indebar ændringer af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. Loven trådte i kraft den 3. juli Under Folketingets behandling af lovforslaget (lovforslag nr. L 59 fremsat den 16. april 1998) tilkendegav daværende indenrigsminister den 15. juni 1998 ved besvarelsen af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål nr. 99 af 4. juni 1998 følgende: "Jeg vil fremover afgive en årlig redegørelse til Folketingets Retsudvalg om, hvordan udvisningsreglerne fungerer i praksis på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Udlændingestyrelsen. Redegørelsen vil bl.a. indeholde statistiske oplysninger om antallet af udlændinge, der efter de forskellige bestemmelser i udlændingeloven er udvist ved dom eller administrativt, antallet af udlændinge, der herefter er udrejst, antallet af udlændinge, der har fået ophævet et indrejseforbud, samt antallet af udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, og hvor indrejseforbuddet som følge heraf er bortfaldet." Indenrigsministeriets kompetence i udvisningssager blev den 27. november 2001 overført til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev kompetencen overført til Justitsministeriet. Ved lov nr. 571 af 18. juni 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013, blev kompetencen overført til Udlændingenævnet, bortset fra afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25, nr. 1, jf. 46 g, stk. 1. Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev denne kompetence overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Indenrigsministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og justitsministeren har tidligere afgivet 10 redegørelser om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for følgende perioder: for 3. juli december 1998 ved redegørelse af 26. juni 1999, for 1999 ved redegørelse af 30. august 2000, for 2000 ved redegørelse af 12. april 2002, for 2001 og 2002 ved redegørelse af 14. maj 2004, Side 4 af 60

5 for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 ved redegørelse af 22. februar 2006, for 4. kvartal af 2005, 2006 og 2007 ved redegørelse af 24. juni 2008, for 2008 og 1. og 2. kvartal af 2009 ved redegørelse af 13. januar 2010, for 2009, 2010, 2011 og 2012 ved redegørelse af 26. juni 2013, for 2013 ved redegørelse af 1. juli 2014, og for 2014 ved redegørelse af 4. august Nærværende redegørelse er den 11. redegørelse vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. 1. Redegørelsens omfang og grundlag 1.1 Redegørelsens omfang Redegørelsen er tidsmæssigt afgrænset til domme og administrative beslutninger, der er afsagt, henholdsvis truffet, i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december Nærværende redegørelse omfatter således statistiske oplysninger for det fulde kalenderår. Domme, kendelser og administrative beslutninger, der er under anke, henholdsvis kære eller påklage, er ikke medtaget i redegørelsen. Der må dog tages forbehold for, at der i det omfang Udlændingestyrelsen ikke har fået underretning fra anklagemyndigheden om, at en dom er anket eller at en kendelse er kæret kan være medtaget enkelte domme eller kendelser afsagt i den pågældende periode, som er anket henholdsvis kæret. Endvidere må der tages forbehold for, at der i perioden er afsagt domme eller kendelser, som politikredsene ikke har orienteret Udlændingestyrelsen om. Oplysninger om sådanne domme og kendelser indgår ikke i redegørelsen. Redegørelsen indeholder ikke oplysninger eller statistik om administrative udvisninger under henvisning til statens sikkerhed efter udlændingelovens 25, jf. 45 b. Justitsministeren har den 10. april 2008 ved besvarelsen af spørgsmål nr. 532 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg stillet den 1. april 2008 om antallet af personer, der på tidspunktet for spørgsmålets fremsættelse sad fængslet i danske fængsler mistænkt for terrorplaner, oplyst følgende: De særlige hensyn, der må iagttages som følge af sådanne sagers følsomme karakter, og som ligger til grund for den ordning, der er etableret i udlændingelovens 45 b, stk. 1, taler efter regeringens opfattelse for, at der Side 5 af 60

6 ikke offentligt gives oplysninger om disse sager, heller ikke i en besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg. En sådan orientering sker i Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne. Redegørelsen er begrænset til at omfatte afgørelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere. 1.2 Grundlaget for redegørelsen Meddelelser fra Rigsadvokaten Rigsadvokaten har ved meddelelse nr. 10/1998, punkt 2.6.1, foreskrevet en ordning, hvorefter politidirektøren sender alle domme i sager, hvor der har været nedlagt påstand om udvisning, til Udlændingestyrelsen til orientering. I meddelelsens punkt og er det endvidere fastsat, at politidirektøren sender kopi af rettens kendelser vedrørende udlændingelovens 50 og 50 a om prøvelse af afgørelser om udvisning til Udlændingestyrelsen. Denne ordning er videreført i uændret form ved Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2006, punkt 2.6.1, og Ved meddelelse nr. 5/2006 er der i punkt sket en tilføjelse vedrørende udlændingelovens 50 b. Rigsadvokaten har i Rigsadvokaten Informerer, nr. 19/2008, punkt 3, præciseret, at alle domme, hvor der har været nedlagt påstand om udvisning eller betinget udvisning, efterfølgende skal indsendes til Udlændingestyrelsen, uanset om spørgsmålet om udvisning forinden har været forelagt Udlændingestyrelsen. Rigsadvokaten har i den senest reviderede meddelelse af nr. 5/2006 af 30. juni 2015 ydermere begrundet dette med, at dommene danner grundlag for Udlændingestyrelsens årlige redegørelse til Folketingets Retsudvalg om, hvordan udvisningsreglerne fungerer i praksis, ligesom Udlændingestyrelsen anvender oplysningerne i dommene til bl.a. analyse af praksis og udarbejdelse af statistik Elektroniske registre Udlændingestyrelsen har udviklet en database vedrørende afgørelser om udvisning ved dom, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere (herefter benævnt udvisningsdatabasen). Udvisningsdatabasen er taget i brug således, at alle domme vedrørende udvisning afsagt den 1. januar 2000 eller senere, som Udlændingestyrelsen modtager fra politi og anklagemyndighed, registreres i databasen. Endvidere registreres alle Side 6 af 60

7 kendelser afsagt i medfør af udlændingelovens 50, 50 a og 50 b vedrørende ophævelse af udvisning for udlændinge, der er udvist ved dom afsagt den 1. januar 2000 eller senere. Oplysningerne i redegørelsen om antallet af personer, der er udvist eller betinget udvist ved dom, samt oplysninger om domme, hvor tiltalte er frifundet for en påstand om udvisning eller betinget udvisning, er baseret på udtræk fra udvisningsdatabasen. Oplysninger i redegørelsen om kendelser afsagt i medfør af udlændingelovens 50, 50 a og 50 b vedrørende ophævelse af udvisning, er baseret på udtræk fra udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem EstherH. Oplysningerne i redegørelsen om afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning er baseret på udtræk fra EstherH. Oplysningerne i redegørelsen om udsendelse af udviste udlændinge er baseret på udtræk fra EstherH samt de heri registrerede oplysninger om indberetninger fra Rigspolitiet til Udlændingestyrelsen om udrejsestatus. Oplysningerne i redegørelsen om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge er baseret på udtræk fra EstherH samt i nødvendigt omfang manuel opfølgning herpå. Der tages forbehold for opdateringsfejl i EstherH og udvisningsdatabasen. 2. Redegørelsens væsentligste nøgletal 2.1 Udvisning ved dom 1520 personer er i 2015 udvist med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom for strafbart forhold. Betingede udvisninger indgår ikke i disse tal, idet udvisningen netop er betinget. Betingede udvisninger efter udlændingelovens 24 b er angivet særskilt nedenfor. Antallet af personer, der er udvist ved dom, fordeler sig således på udlændingelovens enkelte bestemmelser: Udlændingelovens bestemmelser Antal personer i , nr , nr , nr. 5 7 Side 7 af 60

8 22, nr , nr , nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr I alt b 268 Der henvises til afsnit 4.1 for en nærmere gennemgang af ovenstående. Varigheden af de, i forbindelse med udvisning ved dom, meddelte indrejseforbud fordeler sig således: Varighed af meddelt indrejseforbud Antal personer i år 36 5 år 1 Side 8 af 60

9 6 år år 1 10 år 1 12 år 47 Bestandig 88 I alt 1520 Der henvises til afsnit 4.1 for en nærmere gennemgang af ovenstående. Af de i alt 1520 personer, der i 2015 er udvist med indrejseforbud ved dom, er 1024 personer registreret udrejst af Danmark pr. 3. april personer er meddelt opholdstilladelse, efter at de pågældende er udvist med indrejseforbud ved dom. Der henvises til afsnit 8 og 9 om udsendelse af udviste udlændinge og til afsnit 13 og 14 om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge. 2.2 Udvisning ved administrativ beslutning Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om administrativ udvisning i første instans. Herudover træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration (tidligere henholdsvis Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, når Styrelsen for International Rekruttering og Integration har pålagt en udlænding at udrejse straks, eller når en udlænding ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er meddelt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. udlændingelovens 46, stk. 2, 2. pkt. Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser om administrativ udvisning kan påklages til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2, 2. pkt. Udlændingestyrelsen har i 2015 i alt truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende 2778 personer. Antallet af personer, over for hvem Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om administrativ udvisning, fordeler sig som følger på udlændingelovens enkelte bestemmelser: Side 9 af 60

10 Bestemmelser i udlændingeloven Antal personer i a, stk. 1, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig berigelseskriminalitet mv.) 25 a, stk. 1, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig narkotikakriminalitet) 25 a, stk. 2, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af ulovligt ophold eller arbejde) 25 a, stk. 2, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af manglende midler til underhold her i landet og til hjemrejsen) 25 a, stk. 2, nr. 3 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af andre hensyn til den offentlige orden m.m.) 25 b, stk. 1 (udvisning af udlændinge som følge af ulovligt ophold her i landet). Der henvises særskilt til afsnit b, stk. 2 (udvisning af udlændinge som er blevet pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke er udrejst i overensstemmelse med en fast udrejsefrist) 51 (overførsel af strafforfølgning for forhold omfattet af b til udlandet) I alt 2778 Side 10 af 60

11 Af de 2778 personer, hvorom Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om administrativ udvisning, er der i 2663 tilfælde pr. 11. april 2016 ikke sket påklage til Udlændingenævnet. Styrelsen for International Rekruttering og Integration traf i 2015 afgørelse om administrativ udvisning vedrørende 10 personer, hvoraf der i 6 tilfælde pr. 11. april 2016 ikke er sket påklage til Udlændingenævnet. Disse afgørelser er alle truffet i henhold til udlændingelovens 25 b, stk. 2. Udlændingenævnet har i samme periode truffet afgørelse om stadfæstelse af administrativ udvisning vedrørende 75 personer efter påklage af Udlændingestyrelsens eller Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse. I 26 af disse tilfælde, var afgørelsen om udvisning i 1. instans truffet i 2012, 2013 eller I de resterende 49 tilfælde var afgørelsen om udvisning i 1. instans truffet i Indrejseforbud, som Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Udlændingenævnet har meddelt i forbindelse med udvisning ved administrativ beslutning efter udlændingelovens 25 a og 25 b, gælder som udgangspunkt for 2 år, jf. udlændingelovens 32, stk. 4, 5. pkt. Efter udlændingelovens 32, stk. 4, 3. pkt., kan indrejseforbud meddeles for 5 år, når udlændingen er tredjelandsstatsborger og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter 25 b, eller hvis udlændingen er indrejst i strid med et indrejseforbud meddelt af en anden medlemsstat og opdateret i SIS II (Schengeninformationssystemet). Efter udlændingelovens 32, stk. 5, kan der, med mindre udlændingen er udvist efter 25 a, stk. 1, meddeles et indrejseforbud af kortere varighed end anført i 32, stk. 4, 3. og 5. pkt., hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiemæssige og sociale tilknytninger, taler herfor. Ifølge bemærkningerne (lovforslag nr. L 131, fremsat 5. februar 2014) til bestemmelsen, som trådte i kraft den 1. januar 2015, vil der kun helt undtagelsesvist være grundlag for at fastsætte et kortere indrejseforbud, end det der ellers følger af loven. Når det således er vurderet, at en udlændings tilknytning til det danske samfund eller herboende personer har en sådan karakter, at det ikke er til hinder for udvisning, vil der typisk heller ikke være grundlag for at fastsætte et kortere indrejseforbud. Side 11 af 60

12 Indrejseforbud i forbindelse med administrativ udvisning efter udlændingelovens 51 (overførsel af strafforfølgning til et andet land) meddeles efter reglerne i udlændingelovens 32, stk. 2 og af de i alt 2788 personer, der i 2015 er udvist ved endelig administrativ beslutning var pr. 11. april 2016 registreret udrejst af Danmark. Der er i 15 tilfælde meddelt forlængelse af en opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse i Danmark, efter at der er truffet endelig afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning. Der henvises til afsnit 8 og 9 om udsendelse af udviste udlændinge og til afsnit 13 og 14 om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge. 3. Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom 3.1 Reglernes opbygning Reglerne om udvisning ved dom for strafbart forhold er indeholdt i udlændingelovens kapitel 4. Afgørelse om udvisning træffes af domstolene efter anklagemyndighedens påstand herom i forbindelse med straffesagens behandling, jf. udlændingelovens 49. De i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 gældende bestemmelser om udvisning ved dom er gengivet i bilag 1-2. Det bemærkes i den forbindelse, at den seneste ændring af udvisningsreglerne blev vedtaget ved lov nr. 516 den 26. maj Der er tale om en ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v. Reglerne trådte imidlertid først i kraft den 1. januar 2015, jf. 3, og har således først fået betydning for nærværende redegørelse. 3.2 Almindelige udvisningsregler Adgangen til udvisning ved dom for strafbart forhold er som udgangspunkt knyttet til længden af den konkret idømte straf samt til varigheden af udlændingens ophold her i landet. For en række særlige kriminalitetsformer kan der dog ske udvisning uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf, jf. afsnit 3.3 nedenfor. Længden af udlændingens lovlige ophold udregnes efter udlændingelovens 27. Efter udlændingelovens 22, nr. 1-3, kan en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mindst 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter 7 Side 12 af 60

13 eller 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mindst 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 3 års varighed. Det samme gælder, hvis udlændingen idømmes mindst 1 års ubetinget fængsel for flere strafbare forhold, eller hvis udlændingen tidligere har fået en ubetinget frihedsstraf og nu idømmes mindst 1 års ubetinget fængsel. Efter udlændingelovens 23, nr. 2-4, kan en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mere end 5 år, men mindre end 9 år, henholdsvis 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 1 års varighed. Det samme gælder, hvis udlændingen idømmes mindst 6 måneders ubetinget fængsel for flere strafbare forhold, eller hvis udlændingen tidligere har fået en ubetinget frihedsstraf og nu idømmes mindst 6 måneders ubetinget fængsel. Efter udlændingelovens 24, nr. 2, kan andre udlændinge det vil sige udlændinge, der ikke har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 5 år udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf. Udlændingelovens omfatter også tilfælde, hvor udlændingen i stedet for frihedsstraf idømmes anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse (forvaring, anbringelse mv.). Efter udlændingelovens 24 a skal der ved en afgørelse om udvisning ved dom, navnlig efter 22, nr. 4-8, lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af 1) grovheden af den begåede kriminalitet, 2) længden af den idømte frihedsstraf, 3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet, 4) tidligere domme for strafbart forhold, 5) at kriminaliteten er begået af flere i forening, eller 6) at kriminaliteten er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet. Efter udlændingelovens 25 c kan en udlænding med opholdstilladelse efter lovens 9 f (religiøse forkyndere) uden for de i nævnte tilfælde udvises, hvis udlændingen er dømt for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens 136, 140, 266, 266 a eller 266 b. En afgørelse om udvisning ved dom træffes i to led. Først vurderes det, om det kriminelle forhold kan begrunde udvisning efter reglerne herom, jf. ovenfor. Er det tilfældet, vurderes det konkret, om en udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. For så vidt angår udvisning efter udlændingelovens 25 c vurderes det, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, jf. udlændingelovens 26, stk. 1. Side 13 af 60

14 Det følger af udlændingelovens 26, stk. 1, at det ved en afgørelse om udvisning efter 25 a-25 c altid skal vurderes, om udvisning må antages at virke særlig belastende navnlig på grund af en række i bestemmelsen opremsede hensyn. Disse hensyn omfatter blandt andet udlændingens tilknytning til henholdsvis Danmark og hjemlandet samt udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold. Efter udlændingelovens 26, stk. 2, skal en udlænding udvises efter udlændingelovens og 25, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Bestemmelsen i 26, stk. 2, betyder, at udlændinge, der idømmes frihedsstraf for begået kriminalitet, som udgangspunkt skal udvises, og at udvisning kun kan undlades, hvis udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisning vil være mulig inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) med tilhørende tillægsprotokoller særlig relevant. FN's Torturkonvention, FN's Flygtningekonvention, FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder indeholder ligeledes relevante bestemmelser på dette område. Endvidere gælder der særlige regler for EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz som følge af retten til fri bevægelighed inden for EU. En EU/EØSstatsborger og en statsborger i Schweiz kan således alene udvises, såfremt den pågældendes personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Herudover bestemmer Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 artikel 28 stk. 3, at en unionsborger, der har haft lovligt ophold i værtsstaten i de 10 forudgående år eller er mindreårig alene kan udvises, såfremt dette er bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed. Efter udlændingelovens 26 a skal der ved afgørelse om udvisning endvidere tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning. Efter udlændingelovens 24 b, stk. 1, 1. pkt., udvises en udlænding betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter 22-24, fordi dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Rigsadvokaten har i Rigsadvokaten Informerer nr. 3 af 1. juli 2011 præcise- Side 14 af 60

15 ret, at en udlænding skal udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter 22-24, fordi dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. 26, stk. 2. Udlændinge som er omfattet af udlændingelovens 2 (EU-reglerne), kan dog ikke udvises betinget, jf. 24 b, stk. 1, 2. pkt. 3.3 Særlige kriminalitetsformer Som anført i afsnit 3.2 ovenfor kan en udlænding, der idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge for overtrædelse af en række særlige kriminalitetsformer, udvises uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf, jf. udlændingelovens 22, nr Efter lovens 22, nr. 4-8, kan der uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf ske udvisning ved: - narkotikakriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 4, - menneskesmugling, jf. udlændingelovens 22, nr. 5, - særlig grov kriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 6, - forbrydelser mod statens sikkerhed mv. (straffelovens kapitel 12 og 13), - vold mv. mod tjenestemand (straffelovens 119, stk. 1 og stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt.), - vidnetrusler (straffelovens 123), - tilskyndelse til forbrydelse (straffelovens 136), - brandstiftelse (straffelovens 180 og 181), - sprængning mv. (straffelovens 183, stk. 1 og 2), - fly- og skibskapring (straffelovens 183 a), - trafikforstyrrelse (straffelovens 184, stk. 1), - fare for andres liv eller sundhed ved forgiftning af drikkevand mv. (straffelovens 186, stk. 1, og 187, stk. 1), - driftsforstyrrelser (straffelovens 193, stk. 1), - bigami (straffelovens 208, stk. 1), - forbrydelser mod kønssædeligheden, herunder incest og voldtægt (straffelovens 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, 215, 216, 222, 224 og 225, jf. 216 og 222), - udbredelse af børnepornografi (straffelovens 235), - manddrab (straffelovens 237), - vold (straffelovens 244), - grov vold (straffelovens 245 og 246), - kvindelig omskæring (straffelovens 245 a), Side 15 af 60

16 - hensættelse i hjælpeløs tilstand eller efterladelse af personer i hjælpeløs tilstand (straffelovens 250), - forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde (straffelovens 252, stk. 1), - smitte med livstruende sygdom (straffelovens 252, stk. 2), - grov frihedsberøvelse (straffelovens 261, stk. 2), - menneskehandel (straffelovens 262 a), - grove berigelsesforbrydelser, herunder tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed samt røveri (straffelovens 276, jf. 286, , jf. 286, 288, 289, 289 a og 290, stk. 2 og 291, stk. 1, jf. stk. 4), - socialt bedrageri (straffelovens 279, jf. 285), og - groft hærværk (straffelovens 291, stk. 2), - tvangsægteskaber, jf. udlændingelovens 22, nr. 7, og - besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer (straffelovens 192 a, 10, stk. 1, jf. 1 og 2, eller 10, stk. 2, i lov om våben og eksplosivstoffer eller 43, stk. 4, jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v.), jf. udlændingelovens 22, nr. 8. Om den vurdering efter udlændingelovens 26, der skal foretages ved spørgsmål om udvisning efter 22, nr. 4-8, henvises til afsnit 3.2 ovenfor. 3.4 Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbuddet, der kan tidsbegrænses, regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Indrejseforbuddet har gyldighed fra tidspunktet for udrejsen eller udsendelsen. Udlændingelovens 32, stk. 2, indeholder regler om fastsættelsen af varigheden af et indrejseforbud i forbindelse med afgørelser om udvisning ved dom. Indrejseforbud meddeles som oftest for henholdsvis 4, 6, 8, 10 eller 12 år eller for bestandig afhængig af den idømte frihedsstrafs længde og karakter. Idømmes udlændingen en anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed Side 16 af 60

17 for frihedsberøvelse, fastsættes indrejseforbuddets varighed ud fra en vurdering af, hvilken frihedsstraf den pågældende ellers ville være blevet idømt. Efter 32, stk. 2, nr. 4, er der ved fængselsstraffe på mellem mere end 1 år og 6 måneder og 2 år mulighed for udvisning for bestandig, og efter 32, stk. 2, nr. 5, meddeles indrejseforbuddet for bestandig, hvis udlændingen er idømt en ubetinget frihedsstraf af mere end 2 år eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed. 4. Statistik vedrørende udvisning ved dom 4.1 Domme, der statuerer udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2015 er udvist 1520 personer med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af byretterne, 80 personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af landsretterne, og 3 personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis. I de følgende afsnit gennemgås sagerne opdelt efter de enkelte udvisningsbestemmelser i udlændingeloven Udlændingelovens 22 udlændinge med mere end 9 års ophold eller flygtninge med mere end 8 års ophold 43 personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 22, nr Disse personer blev alle udvist ved dom afsagt af landsretten, og de blev alle meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, 2 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne, og 1 person er udvist ved dom afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis. Side 17 af 60

18 Der blev i 3 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 12 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 5 7 personer er i 2015 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5. Disse personer er alle udvist ved dom afsagt af byretterne, og de blev alle meddelt indrejseforbud i 6 år Udlændingelovens 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, 10 personer er udvist ved domme afsagt af landsretterne, og 2 personer er udvist ved domme afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis. Der blev i 9 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 5 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 7 Ingen personer er i 2015 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af tvangsægteskab i medfør af udlændingelovens 22, nr Udlændingelovens 22, nr. 8 Ingen personer er i 2015 er udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 22, nr Udlændingelovens 23 udlændinge med mere end 5 års ophold 6 personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3 Ingen personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4 Ingen personer er i 2015 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4. Side 18 af 60

19 Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5 1 person er i 2015 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5. Personen blev udvist ved endelig dom afsagt af byretten, og personen blev meddelt indrejseforbud i 6 år Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6 5 personer er i 2015 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr person er udvist ved dom afsagt af byretten, og 5 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 7. Ingen personer i er 2015 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af tvangsægteskab i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 8 Ingen personer er i 2015 udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 2-4 Ingen personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr Udlændingelovens 24 udlændinge med mindre end 5 års ophold 1471 personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 4 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Side 19 af 60

20 Der blev i 3 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 14 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 142 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 12 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 22 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 2 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 84 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud 10 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 12 år Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingeloven 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 22 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 5 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 115 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 6 år. I 15 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 29 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7 Ingen personer er i 2015 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7. Side 20 af 60

21 Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 1 person er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 4 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 5 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr personer er i 2015 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 16 personer er udvist ved dom afsagt af landsretten. Der blev i 29 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende i 5 år. I 972 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende i 8 år. I 7 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 11 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24 b betinget udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2015 er 268 personer, der er udvist betinget. 221 personer er i 2015 udvist betinget ved endelig dom afsagt af byretterne, og 47 personer er udvist betinget ved endelig dom afsagt af landsretterne. Ingen personer er i 2015 udvist betinget ved endelig dom afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis Udlændingelovens 25 c religiøse forkyndere Ingen personer er i 2015 blevet udvist efter udlændingelovens 25 c. 4.2 Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2015 er frifundet 132 personer, hvor der var nedlagt påstand om udvisning. 115 domme er afsagt af byretterne, og 17 domme er afsagt af landsretterne. Side 21 af 60

22 I 4 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I 3 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. I 6 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I alle disse tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. I 38 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I 32 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 6 tilfælde er dommene afsagt af landsretten. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. I 4 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I 3 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning. Side 22 af 60

23 I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, nr. 2-4, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I 3 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I 2 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 1 tilfælde er dommen afsagt af landsretten. I 1 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. Dommen er afsagt af byretten. I 25 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I 23 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 2 tilfælde er dommen afsagt af landsretterne. I ingen tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning. I 1 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. Dommen er afsagt af byretten. I 19 tilfælde, hvor der i 2015 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2, skete der frifindelse for udvisning. I 15 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 4 tilfælde er dommen afsagt af landsretterne. 5. Højesteretspraksis I 2015 har spørgsmålet om udvisning med Procesbevillingsnævnets tilladelse været indbragt for Højesteret i 3 sager. Dommene har været refereret i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). 5.1 Udvisning U H Side 23 af 60

24 Den 33-årige serbiske statsborger T var for bl.a. databedrageri af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens 279 a, jf. 286, stk. 2, straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder og udvist med indrejseforbud i 12 år. T, der tidligere var straffet for tilsvarende kriminalitet, var født og opvokset i Serbien, men havde haft lovligt ophold i Danmark i ca. 14 år. T var efter dommen udvist til Serbien, men var senere indrejst i Sverige, hvor han nu boede med sin kæreste og tre børn, som havde haft bopæl i Sverige siden Sagen for Højesteret angik alene spørgsmålet om udvisning. Højesteret bemærkede, at betingelserne efter udlændingelovens 22, nr. 6, for at udvise T var opfyldt, hvorfor T efter lovens 26, stk. 2, skulle udvises ubetinget, medmindre det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Højesteret bemærkede bl.a., at T var født og opvokset i Serbien, hvor han havde gået i skole, og at T læste og skrev serbisk. T var kommet til Danmark som næsten 17-årig og kunne læse lidt dansk, men ikke skrive dansk. T havde hyppigt været i Serbien med henblik på salg af effekter fra sine kriminelle aktiviteter i Danmark. T's omgangskreds i Danmark bestod af serbere, og T's kæreste stammede også fra Serbien. T havde ikke længere kontakt med familie i Serbien. Højesteret fandt, at T fortsat havde en ikke ubetydelig social og kulturel tilknytning til Serbien, og at T havde sin overvejende familiemæssige tilknytning til Sverige. T's far boede i Tyskland, og hans mor og halvbrødre boede i Danmark. T havde aldrig haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark og kunne ikke anses for fuldt integreret i Danmark. Efter en helhedsvurdering af karakteren og grovheden af de kriminelle forhold samt T's personlige tilknytning til Danmark, Serbien og Sverige fandt Højesteret, at udvisningen af T med indrejseforbud i 12 år måtte anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre den offentlige orden. Da udvisningen dermed ikke var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, stadfæstede Højesteret, at der skulle ske ubetinget udvisning af T. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at T som følge af udvisningen kunne forvente at blive indberettet som uønsket i Schengen-informationssystemet, og at dette eventuelt kunne give T vanskeligheder med at opnå eller få forlænget en opholdstilladelse i Sverige. U H En kroatisk statsborger, T, var født i 1973 og opvokset i Danmark, hvor han havde boet frem til nu, bortset fra en periode på ca. 3 år i T's tidlige barndom. Fra han fyldte 15 år i 1988 var han straffet for et meget stort antal forhold ved i alt 30 domme, der havde medført betinget og ubetinget frihedsstraf i ca. 20 år. Han havde forud for den aktuelle sag afsonet fængsel i ca. 12 år. I den aktuelle sag var T idømt fængsel i 5 år for navnlig forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed i Side 24 af 60

25 form af et hjemmerøveri mod en ældre mand begået sammen med T's bror, A. A, der var udvist til Kroatien, ville gifte sig med en kvinde der og havde venner og bekendte der. Højesteret fandt under hensyn til grovheden af T's aktuelle kriminalitet, grovheden og omfanget af hans tidligere kriminalitet, hans manglende integration i det danske samfund, og at han i kraft af den udviste bror havde en vis tilknytning til Kroatien, at T uanset han var født og opvokset her i landet og havde sin mor og sine søskende her kunne udvises, uden at det ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser efter EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a (Direktiv 2004/38/EF), og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom om udvisning af T. U H En 24-årig filippiner, T, der havde opholdt sig i Danmark siden han var 12 år, var idømt fængsel i 5 måneder for tre tilfælde af vold efter straffelovens 244 mv. Forholdene var begået i prøvetiden for en betinget udvisning, og T skulle derfor udvises, medmindre det vil være i strid med internationale forpligtelser, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Udvisning havde hjemmel i lov og havde legitime formål, og der skulle alene tages stilling til, om udvisningen var nødvendig i et demokratisk samfund. Højesteret udtalte, at T flere gange var idømt længere fængselsstraffe, og at han trods to tidligere domme om betinget udvisning var fortsat med at begå kriminalitet i prøvetiden. Han havde boet i Danmark ca. halvdelen af sit liv, havde en mor og to halvsøstre her og havde en sådan tilknytning til Danmark, at udvisning ville indebære en væsentlig belastning. Han var født og opvokset i Filippinerne, hvor hans mormor og mors søskende havde bopæl, han talte sproget og havde en ikke ubetydelig social, kulturel og familiemæssig tilknytning. Højesteret fandt efter en samlet helhedsvurdering, at udvisning af T med indrejseforbud i 6 år måtte anses for en proportional foranstaltning, og at betingelserne for udvisning var opfyldt. Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom. 6. Udlændingelovens bestemmelser om administrativ udvisning 6.1 Reglernes opbygning Afgørelser om udvisning kan i visse tilfælde ske ved administrativ beslutning. Reglerne herom er indeholdt i udlændingelovens b. Beslutning om administrativ udvisning træffes når bortses fra afgørelser om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25, nr. 1, der træffes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet af Udlændingestyrelsen som 1. instans Side 25 af 60

26 med klageadgang til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 1, 52 b, stk. 1, nr. 6, og 52 b, stk. 2, nr. 4. Herudover træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, når Styrelsen for International Rekruttering og Integration har pålagt en udlænding at udrejse straks, eller når en udlænding ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er meddelt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2, 2. pkt. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser om administrativ udvisning kan påklages til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2 og 52 b, stk. 2, nr. 4. Udlændingelovens regler om udvisning ved administrativ beslutning er opbygget således, at der i udlændingelovens b er opstillet en række betingelser for, i hvilke situationer udvisning kan ske ved administrativ beslutning, mens udlændingelovens 26 og 26 a indeholder regler om de hensyn, der skal inddrages ved afgørelsen om udvisning, når betingelserne for udvisning er opfyldt. De for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 gældende regler er angivet i bilag Reglernes indhold Udvisning ved administrativ beslutning kan ske, hvis udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, jf. udlændingelovens 25. Har udlændingen ikke haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan udvisning ved administrativ beslutning endvidere ske, hvis - udlændingen uden for de tilfælde, hvor der kan blive tale om udvisning ved dom, jf. lovens 22-24, er dømt for berigelseskriminalitet, indsmugling i strid med toldlovens bestemmelser, voldelig eller truende adfærd over for personale eller beboere på et asylcenter, vold mod personer i offentlig tjeneste, vold, fremsættelse af trusler om at foretage strafbar handling eller overtrædelse af lov om våben og eksplosivstoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 1 - udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt ulovlig besiddelse eller brug af Side 26 af 60

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 Behandlingen af sager mod udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.11.25V2 Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: ;menneskesmugling Stikord: Menneskesmugling, kørte to syriske flygtninge over grænsen fra yskland, selv syrisk statsborger, ringe tilknytning til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis Dom, dato samt resultat Arten og alvoren af overtrædelsen Nationalitet og opholdets varighed i udvisningslandet Perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommende s opførelse i denne Familiesituation,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Nr. 182 22. marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni 2013 1) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T D O M afsagt den 23. juni 2014 Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13 Anklagemyndigheden mod 1 Denne sag er behandlet som tilståelsessag. Retsmødebegæring er modtaget den 2. april 2014.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Udvisning ved dom Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge;udvisning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.6.2015 Status: Historisk Udskrevet: 24.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Forord Dette tredje bind og sidste bind af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 indeholder en artikel om nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Notat om adgangen til ud- og afvisning af EU-/EØS-statsborgere på baggrund af subsistensløshed eller af hensynet til den offentlige orden

Notat om adgangen til ud- og afvisning af EU-/EØS-statsborgere på baggrund af subsistensløshed eller af hensynet til den offentlige orden NOTAT Dato: 30. juni 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret Notat om adgangen til ud- og afvisning af EU-/EØS-statsborgere på baggrund af subsistensløshed eller af hensynet til den offentlige orden

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven

Lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge) 7. november 2017 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Udvisning ved dom Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge;udvisning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.6.2015 Status: Gældende Udskrevet: 28.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov nr. 661 af 8. juni 2016,

Læs mere