Byrumsprogram Operaallmenningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrumsprogram Operaallmenningen"

Transkript

1 september 2007 Byrumsprogram Operaallmenningen Bjørvika Infrastruktur A/S

2 Opdragsgiver Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge Kontaktperson: Sverre Narvestad: Konsulent Gehl Architects ApS Gl. Kongevej 1, 4 tv 1610 København V Danmark Partner: Helle Lis Sørholt, Arkitekt MAA, M. Arch. Projekt koordinator: Lin Skaufel, Arkitekt MAA Projekt arkitekt: Lærke Jul Larsen, Arkitekt MAA : Arkitekt studerende: Anna Klara Lundberg Underkonsulenter SLA A/S Værkstedsmagasinet Refshalegade A København K Danmark Belysningsrådgiver Hansen & Henneberg Vibevej København NV Danmark GEHL ARCHITECTS ApS Gl. Kongevej 1, 4. tv. DK-1610 Copenhagen V CVR-nr.: Tel.: Fax:

3 Byrumsprogram for Operaallmenningen Hensigten med dette byrumsprogram er at skabe et aktivt værktøj i udviklingen af Operaallmenningen. Det er intentionen fra alle parter, at Operaallmenningen skal være et byrum af høj arkitektonisk og bylivsmæssig kvalitet - et nyt, særligt byrum i Oslo. Dette byrumsprogram har fokus på bylivet i Operaallmenningen. Programmet beskriver, på et diagrammatisk niveau, hvordan Operaallmenningen kan understøtte og tilrettelægges for bylivet ud fra de forudsætninger, som er tilstede. Den indledende del af programmet beskriver overordnet visionerne fra konkurrencen: Nyt Byliv i Bjørvika. Kapitlet ser ydermere på Operaallmenningen i relation til Bjørvika. Efter introduktionen findes en opsummering af byrummets hovedpointer - ønskes et hurtigt overblik anbefales det at læse dette sammen med indledningen til hvert kapitel (se nedenfor). De følgende kapitler udgør byrumsprogrammets hoveddel. Disse kapitler beskriver - livet, terræn, kant og belysning - i den fremtidige Operaallmenning. Som indledning til hvert af disse kapitler findes to opsummerende sider med titlerne Vision og Anbefalinger. Disse opsummerende sider er smutvejen til at danne sig et hurtigt overblik over byrumsprogrammet. Introduktion 04 Opsummering 09 Forudsætninger 11 Livet 27 Terræn 37 Kant 49 Belysning 57

4 i n t r o d u k t i o n Et stærkt hovedgreb Helhedsplanen for Bjørvika tager udgangspunkt i et markant hovedgreb. Hovedgrebet udmærker sig ved at være struktureret omkring en række allmenninge. Disse allmenninge udgør Bjørvika s primære byrum, og er karakteriseret ved at spænde fra fjorden og ud til de omkringliggende bydele. Allmeningene danner tydelige samlingspunkter i planen, og sikrer at bydelens rekreative byrum forbindes med det øvrige Oslo. Allmenningene danner planens præcise og enkle greb, som overordnet giver bydelen en flot struktur med et klart og forståeligt hierarki. Det er planens styrke, at alle allmenninge - og derved alle primære byrum - er tilrettelagt efter samme princip. Dette betyder, at havde planen indeholdt byrum, der brugte et andet princip, f.eks. spændte på tværs mellem to allmenninge, ville planens hovedgreb svækkes. Konkurranseområdet med allmenningene og havnepromenaden slik de er planlagt i reguleringsplanen for Bjørvika - Bispevika - Lohavn (konkurransens nivå 1) Allmenningene i Bjørvika lænker til de omgivende bydele. 8 konkurranseprogram: byrom i bjørvika Diagram fra konkurrenceprogrammet til Byrum i Bjørvika p 0 gehl architects Operaallmeningen

5 i n t r o d u k t i o n Bjørvika Byrum Reguleringsplanen, Designhåndbogen og konkurrence forslaget»nyt Byliv«formulerer visioner for Operaallmenningen. Operaallmenningen skal være Oslo s nye, imponerende og internationale byrum. Operaallmenningen er alene i kraft af sin placering i Oslo noget særligt. Byrummet forbinder byen med vandet og markerer ankomsten til Oslo. Operaalmenningen ligger som en forplads til Sentralstasjonen og den nye Opera. Allmenningen forbinder Sentralstasjonen, Karl Johan, Jernbanetorget, Kvadraturen og Nyland allé. Operaallmeningen er således den allmenning i Bjørvika, som på mest dramatisk vis griber ind i den eksisterende bystruktur. Bjørvika planen i Oslo kontekst Designhåndbogen 2003 beskriver Operaallmenningen som følgende: Operaallmenningen danner forbindelse mellom eksisterende bysentrum, den nye byen og fjorden. Plassromssekvensen skal formidle overgangen til det nye byutviklingsområdet fra Kvadraturen og sentrum for øvrig. Operaallmenningen skal fremstå både som et stort byrom mot sjøen og samtidig som en sekvens av plassrom fra Jernbanetorget via Chr. Fredriks plass til operaens forplass. Operaallmenningen har fond i Østbanehallens sydfasade og åpner seg gradvis mot fjordrommet og det nye operabygget. Viktige vegger i plassrommet er Østbanens sørfasade, Tollbodenes østfasader, vestfasaden til felt A8 (reguleringsplanen) og operaens skråplan. Operaallmenningen skal gjenspeile Bjørvikas representative karakter med operaen som sentralt monumentalbygg. Plassrommenes innhold og utforming skal gjenspeile den representative rollen. Kvalitetene i det beskrevne romforløpet skal videreutvikles. Byrommet danner hovedadkomsten for fotgjengere inn i området og til operaen. Plassekvensen skal utformes slik at fotgjengerbevegelsen blir enkel, oversiktlig og variert. Det skal legges til rette for aktiviteter og attraksjoner som aktiviserer byrommet og bidrar til positiv opplevelse for fotgjengerne. Gater og kryss i plassromssekvensen skal utformes slik at de er underordnet plassrommet, eventuelt som del av plassrommet. Det skal etableres brede gangfelt med fartsreduserende tiltak slik at biltrafikken gjennom området ikke skaper barrierer for fotgjengere. Paviljonger på Chr. Fredriks plass (A6, A7) skal bidra til en ytterligere definering, variasjon og aktivisering av plassekvensen. Paviljongene skal ha publikumsrettede funksjoner, aktivisere plassrommet og ha henvendelse til minst to sider. Paviljongene bør utformes som møbler på plassgulvet. Paviljongene og plassgulvet skal utformes i sammenheng for å oppnå en god helhet. Paléhagen skal bevares og integreres i plassromsekvensen. Ny bebyggelse mellom Nyland allé og operaen skal henvende seg mot allmenningen og aktivisere byrommet. Kontakten med fjorden understrekes ved at havnebassenget trekkes helt inn til Nyland allé i et mindre basseng (E3) som graves opp slik at eksisterende granittkai foran Tollbodene kommer frem i sin helhet. Operagata utformes som bro over vannspeilet slik at vannet kan sirkulere og småbåter kan komme inn i bassenget. Broen må ha en estetisk utforming, siden den blir et viktig visuelt element i allmenningen. Broen skal utformes med et så lett preg som mulig, slik at den i minst mulig grad hindrer sikt mellom fjorden og Operaallmenningen. Broens overkant skal være tilnærmet horisontal i høyde med kaikanten for øvrig. Siktaksen fra Flytogterminalen til fjorden og Hovedøya ivaretas for å understreke områdets viktige rolle som adkomst til byen. Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 0

6 i n t r o d u k t i o n b j ø r v i k a b y r u m Konkurrenceforslaget Nyt byliv I 2004/2005 arrangerede Bjørvika Infrastruktur i samarbejde med Oslo Kommune en konkurrence for Bjørvikas byrum. Denne konkurrence blev vundet af Gehl Architects og SLA A/S. Vinder forslaget»nyt Byliv«foreslog at starte udviklingen af Bjørvika med at tage udgangspunkt i bylivet og byrummene - og først derefter udvikle områdets bygninger. På denne måde kan bygningsarkitekturen understøtte livet i den kommende bydel. Konkurrence forslaget Nyt Byliv skitserede en proces med tre niveauer: 1. Liv 2. Terræn (byrummet) 3. Kant (bygningerne). Bylivet og de aktiviteter, der vil foregå i Bjørvika s allmenningene, afspejler hver enkelt allmennings omgivelser og opland. Dette skaber et byområde med mange forskellige typer af byliv og aktiviteter. liv terræn + + kant = byrum Illustration fra konkurrence forslaget Nyt byliv - SLA & Gehl Architects p 0 gehl architects Operaallmeningen

7 i n t r o d u k t i o n Konkurrenceforslaget Nyt Byliv Et karakteristisk træk i Nyt Byliv er, at havnepromenaden og allmenningenes terræn foreslås koblet sammen ved en gennemgående karakteristisk belægning. Et andet gennemgående tema er vandtilstande - vand som damp, brus, is, spejlende, klukkende, sprøjtende osv. Hver allmenning er således karakteriseret ved en særlig vandtilstand. Dette giver hver allmening en særegen karakter, og danner samtidig udgangspunkt for varierede aktiviteter og derved byliv. Endelig understøtter forslaget ideen om, at byrummets kant understøtter livet. Kanten skal både i kraft af sin formgivning og aktiviteter inviterer til byliv. I Nyt byliv beskrives Operaallmenningen således: I Operaalmenningen spejler himlen sig i rummets mange fordybninger og fladen responderer og ophober regnvand og dis. En sammenhængende spejlflade trækker fjorden visuelt og rumligt ind i byen og skaber mulighed for at gå på vand, lege med vand eller glide på is... I konkurrenceforslaget trækkes fjorden op til Christian Frederiks plads i form af en vandhinde, som er gangbar og som spejler himlen. Rummet er tænkt som et storslået ankomstrum til byen, Bjørvika og Operaen. Et event rum, som fungerer godt over året og døgnet - et byrum som er en særlig oplevelse en vintermorgen såvel som en sommernat. Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 0

8 Opsummering Her gives en opsummering over byrumsprogrammets hovedpointer. Ønskes der et hurtigt overblik over dokumentet anbefales det at læse de indledende sider Vision og Anbefalinger i hvert kapitel.

9 o p s u m m e r i n g liv - skab en bylivsdestination - lad de omkringliggende funktioner agere bylivsdynamoer - brug allmenningens sanselige elementer til at skabe identitet og særlige oplevelser - aktiver byrummet så det skaber både rekreative oaser og udfordrende aktiviteter - skab god balance mellem allmenningens mange brugere og aktiviteter - skab et byrum, der opleves trygt og behageligt hele døgnet - arranger store events og kulturelle begivenheder terræn - terrænbearbejdningen samler byrummet via en gennemgående belægning - terrænet understøtter et mangfoldigt byliv - terrænet skaber god balance mellem trafik og fodgængere - vandspejlet spejler himmelen og årstiderne. - træalléen skaber rekreative opholdsmuligheder og sanselige oplevelser - fjordbassinet skaber særlige opholdsmuligheder - terrænet sikrer udsynet til Operaen og fjorden kant - attraktiv kanter aktiverer byrummet - kanten underbygger allmenningens identitet som storslået og internationalt byrum - kanten understøtter allmenningens brugergrupper - kanten tilbyder ophold og repræsenterer den lille skala Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 0

10 i n t r o d u k t i o n p 010 gehl architects Operaallmeningen

11 Forudsætninger - Byrummets skala - Sigtelinier - Kulturhistorie og beplantning - Funktioner og brugere - Bygningshøjder og niveauer - Bevægelse - Solforhold - Vand og vind - Potentialer og udfordinger

12 f o r u d s æ t n i n g e r Byrummets skala De forudsætninger, der ligger til grund for Byrumsprogrammet for Operaallmenningen, er baseret på materiale fra både Reguleringsplanen, Designhåndbogen og konkurrence forslaget»nyt Byliv«fra Operaallmenningens forudsætninger præsenteres i det følgende kapitel m fodboldbane 1: 4000 stortorvet, oslo 1: 4000 Bankplassen, oslo 1: 4000 operaallmenningen, oslo 1: 4000 p 012 gehl architects Operaallmeningen

13 mennesker med skugga 1: 500 mennesker med skugga 1: 500mennesker med skugga 1: 500 f o r u d s æ t n i n g e r Byrummets skala Operaallmenningen er et MEGET stort rum. Dette giver på den ene side mulighed for at skabe et storslået byrum. Desværre betyder størrelsen også, at der er risiko for, at Operaallmenniningen vil opleves som et dødt byrum, fordi der ikke er mennesker nok til at befolke det. Operaallmenningen åbner yderligere op til et endnu større rum - fjorden - og dette vil gøre oplevelsen af byrummets udstrækning endnu større. Skalareferencer forsøger at illustrere rummets størrelse. Operaallmenningen kan rumme; næsten 5 fodboldbaner, Youngstorvet 3 gange eller Bankpladsen næsten 13 gange. Afhængig af gåhastigheden vil det tage mellem 2-4 minutter at krydse Operaalmenningen. youngstorget, oslo 1: 4000 rådhusplassen, oslo 1: m-1.5 min 200m-3 min mennesker med skugga 1: 500 SKALA 1: m 100 m 200 m 300 m Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 013

14 f o r u d s æ t n i n g e r Sigtelinier Ved Operaallmenningen ligger en række vigtige sigtelinier mod både byrummet og fjorden. I Reguleringsplanen for Bjørvika ligger der en fredet sigtelinje - fra Sentralstasjonens sydlige indgang og ud mod Hovedøya. Mange sigtelinier går fra Operaallmenningen og mod fjorden, men en del går også den modsatte vej. Operaallmenningen med Operaen i forgrunden skal også præsentere sig smukt fra fjorden og Havnepromenaden, derfor er disse sigtelinier også af stor vigtighed. fredet sigtelinie udsigt mod byrummet og fjorden fra Karl johan og jernbanetorget En meget omdiskuteret sigtelinje går fra Jernbanetorget og mod fjorden. Dennne sigtelinie er illustreret på billedet nedenfor. Her ses Operaen og Ekebergåsen. I dag står der flere elementer i sigtelinjen fra Karl Johan. Fontænen med skulpturen blev placeret på stedet i 1980 erne, og dette element blokerer for sigtelinien. Fontænen foreslås derfor flyttet. Alléens grønne blade vil om sommeren tage en del af udsynet til Operaen, men vinteren vil der tilgengæld være frit udsyn. sigtelinjer fra byens gader Operaalmenningen har mange indgange. Den ligger som et visuelt destinationspunkt for enden af adskillige gader, og dette bør udnyttes i byrummets endelige udformning. Akershus Festning sigtelinie mod Hovedøya p 014 gehl architects Operaallmeningen

15 f o r u d s æ t n i n g e r Sigtelinier Kanten definerer rummet En af Operaallmenningens udfordringer er dets størrelse, som det netop er illustreret under Byrummets skala. Allmenningens store flade giver den både storslåethed, men størrelsen er også udfordrende iforhold til at skabe byliv. Allmenningens kantzone kan bidrage til rummets liv, hvis den er aktiv og tilbyder funktioner, der bidrager til bylivet. Arealet mellem Nyland allé og Operagata er grundlæggende afhængig af en aktiv kant, hvis der skal være byliv her, da arealet er domineret af trafikårer på begge sider (se under Bylivszoner). Udformningen af bygningsvolumet (A8 i reguleringsplanen) kan diskuteres set i forhold til temaet om sigtelinier. Uanset hvilken udformning bygningsvolumet får er det afgørende, at der skabes en veldefineret og aktiv kant. Dersom man vælger at trække volumet længere tilbage, betyder det, at allmenningens byrumsflade bliver endnu større og derved stilles endnu større krav til at gøre den aktiv og levende. vigtige Sigtelinier til operaen Sigtelinier til operaen vil blotlægge forskellige kig til den ekspressive bygning. Nogle steder vil der være panoramiske kig, hvor man fornemmer bygningens helhed. Andre steder vil man opleve operaen i brudstykker. Denne variation i udsynet til Operaen er en kvalitet, der bør udnyttes. Sigtelinien fra Jernbanetorget mod Operaen (beskrevet på forrige side) er særlig vigtig, da Operaen via denne sigtelinie kan bringes tættere på byen. Friholdte sigtelinier og Operaallmenningens udstrækning/ kant er to forhold som bør finde en god balance. Når byggefeltet mellem Operagate og Nyland allé diskuteres bør disse to forhold vægtes nøje. Illustationerne på denne side viser, hvordan selve Operaallmeningen som byrum vil opleves med og uden bygning. Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 015

16 f o r u d s æ t n i n g e r Kulturhistorie og beplantning Kulturhistorie På Operaallmenningen er en række elementer fredet. Den historiske kajkant blotlægges ved udgravningen af et nyt bassin. En række bygninger og facader er fredet, og deres historiske baggrund vil få betydning i det fremtidige byrum. Beplantning Beplantningen på og omkring Operaallmenningen fremtræder med forskellig status. Den historiske allé er fredet. Resten af beplantningen kan fjernes eller bevares i forhold til stedets fremtidige kvaliteter. fredede fasader, bygninger og kajkanter. oslo Sentralstasjon Fredet facade springvand anbefales flyttet til anden lokalitet Fredet historisk allé vejtræer eksisterende beplantning med mulighed for fældning park fremtidig udvikling af beplantning diskuteres eksisterende- planlagt og fredet beplantning Palehagen fredet historisk allé Toldbod Fredet bygninger eksisterende VEJBEPLANTNING planlagt NY VEJBEPLANTNING Børsen Fredet bygning Før og nu Historisk foto fra Markeringen viser Operaallmenningens udstrækning idag. Bevaret Historisk kajkant med fortøjningsankre fra 1700 talllet Eksisterende kajkant Historisk kajkant gemt under belægning - graves frem Operaparken Fremtidig udvikling - ifølge reguleringsplan grønt område Børsens haveanlæg p 016 gehl architects Operaallmeningen

17 f o r u d s æ t n i n g e r Funktioner og brugere station/shopping kultur Oslo Sentralstasjon / shopping kontor/forretning ca prs. i døgnet går gennem stationens indgang syd i dag mixed use Diagrammet viser, at alle Operaallmenningens omkringliggende funktioner er kulturinstitutioner, station og erhverv. Dette betyder, at byrummet præges af mennesker i transit og besøgende til diverse funktioner. Den faste garnison (f.eks. i kraft af beboere) er svagt repræsenteret, og det er en udfordring i forhold til at befolke byrummet til hverdag. hotel Forretning, kontor, P-hus fremtidig udvikling Forretninger, kontor P-hus under jord forrige P-hus Børsen kontor toldbod kontor, museum kontor thon Hotel Opera Hotel, restaurant, bar, konference faciliteter. I reguleringsplanen: bolig, almen nyttigt, kontor, forretning, beværtning, m2 max 20% forretninger i stueetagen Opera Estimeret årligt besøgstal: ca Arbejdspladser: ca. 350 I reguleringsplanen: hotel, almen nyttigt, kontor, forretning, beværtning, m2 max 20% forretninger i stueetagen Station station/shopping Kultur kultur Kontor kontor/forretning / Blandet mixed use brug (ikke bolig) Boliger hotel Fremtidig fremtidig udvikling Muligt P-hus under fremtidig jord P-hus Eksisterende forrige P-hus P-hus Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 017

18 f o r u d s æ t n i n g e r Bygningshøjder og niveauer Bygningerne omkring Operaalmenningen er varierede både i højde, funktion og udtryk. Bygningerne der knytter sig til den eksiterende by er lave, mens de fleste af de nye bygninger vil blive væsentligt højere. Bygnings kanten er varieret ikke alene i forhold til højder mens også arkitektonisk, historisk, estetisk og funktionelt. byrummets omliggende bygningshøjder byrummets niveauer Oslo Plaza, Stationens administrationsbygning og Postgirobygget giver byrummet en kraftig ryg mod nord. Diagrammets stiplede bygninger illustrerer de bygninger som i dag er oppe til diskussion. Da deres udformning og højde endnu er uvis er de i Byrumsprogrammet altid illustreret ved samme stiplede signatur. (+ 21) (+ 21) (+ 31) (+ 33) 2,08 2,22 2,50 2,55 2,00 1,89 2,08 1,81 2,17 1,92 4,8 1, etager 5-10 etager 3-5 etager 1-3 etager (Tal fra; Mulighetsstudie. parkeringshus under Christian Fredriks Plass, LPO Arkitekter) (+ x ) bygningshøjder ifølge Reguleringsplan p 018 gehl architects Operaallmeningen

19 f o r u d s æ t n i n g e r Bygningshøjder og niveauer I Operaallmenningen findes terræn i forskellige niveauer. Operaallmenningens store flade er stort set plan (se modsatte side), men der findes et markant niveauskifte op til plateauet foran Stationens syd indgang. Derudover vil vandspejlets niveau variere i de forskellige bassiner. Disse niveauskift kan bruges til at skabe dramatik, og bør udnyttes i forhold til opholdsmuligheder. Overdækning ved stastionens syd indgang Nedgang til p-kælder Bygning krager ud over taxi holdeplads Muligt vandspejl Nyland allé Planlagt fjordbassin Bilbro i Operagata Fodgængerbro til Operaen Operaens plateau Stationens syd indgang på hævet plateau Trappe til plateau Elevator til p-kælder og plateau Trappe til plateau Rampe til plateau Mur Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 019

20 f o r u d s æ t n i n g e r Bevægelse Byrummet gennemskæres af store trafikårer. Trafikken vil være en udfordring i forhold til at skabe byliv og få oplevelsen af et sammenhængende byrum. Operaallmenningen er velforsynet i forhold til kollektiv trafik. Trygge forbindelser i form af cykelstier og velplacerede fodgængerforbindelser vil skabe gode forhold for de bløde trafikanter. Fodgængere Vigtige ganglinier Fodgængerbevægelser i gader Havnepromenadens fodgængerrute Cykler Ruter cykelfelt med cykelfelt Mulighed for cykling Operaallmenningens gode infrastrukturelle forudsætninger skaber grobund for et integrerende byrum, som alle brugergrupper har nem adgang til. cykelfelt Udformningen af Operaallmenningen skal underordne sig kravene om universel udformning, så alle brugergrupper sikres frie bevægelsesmønstrer. Universel udformning får særlig betydning for terrænbearbejdningen i allmenningen, og behandles derfor også under kapitlet Terræn. (Læs mere om universel udformning i Temahefte Byrum og Gaterum) p 020 gehl architects Operaallmeningen

21 f o r u d s æ t n i n g e r Bevægelse Offentlig transport Trikk Bus Tog s Stoppested/ Station / station s Biler primær Primær bilrute bilrute sekundær Sekundær bilrute bilrute s primær bilrute s sekundær bilrute s s s s s s s Nyland allé: biler/ dag Operagata: biler/ dag Langkaigata: biler/ dag (Tallene er prognoser for 2025) Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 021

22 f o r u d s æ t n i n g e r Solforhold Operaalmmeningen har meget attraktive solforhold. Byrummet begunstiges af både formiddags- og eftermiddagssol. Særlig områderne med eftermiddags- og aftensol vil kunne blive attraktive opholdsteder. Operaallmenningen har et stort potentiale for rekreative aktiviteter både sommer og vinter. Mellem maj og august har Oslo soltimer pr. måned og Operaalmmenningen kan blive et sted, hvor man kan nyde dette. Formiddags sol om sommeren 1. juli kl Aften sol om sommeren 1. juli kl Formiddags sol ved jævndøgn 21. marts kl Aften sol ved jævndøgn 21. marts kl p 022 gehl architects Operaallmeningen

23 % 25% n 30 0 f o r u d s æ t n i n g e r MAI - AUG W % 15% 10% 5% 60 0 e Vand og vind s SEP - APR W % % vind om vinteren Det er potentielt vindproblemer ved Stationens sydlige indgang. Her vil den kolde vind fra nord blæse ind over de ventende og nyankomne. 20% 15% 10% n 5% s e Vind Den sydvestlige vind kommer kraftigt ind fra fjorden, og Operaalmmeningen åbner op til fjorden. Vintervinden fra nordøst er kold og fugtig. Ca. 1/3 af året må man regne med, at der blæser en frisk brise eller mere. Vand Vandniveauet i Bjørvika skifter under normale omstændigheder mellem -0, ,14 m. Men i ekstreme tilfælde kan det variere fra -1, ,09 m. Hvis der placeres trapper ned til vandet, kan de nederste trin være oversvømmet i perioder % 25% n % 15% % MAI - AUG W % s e KAJKANT KOTE 1,50 = CA. 2 METER OVER MIDDELVAND NIVEAU HØJSTE OPSERVERET VANDSTAND + 2,09 M MIDDEL HØJVAND NIVEAU+ 0,14 M vind om sommeren % % Om sommeren kommer vinden hovedsagelig fra syd. Dette 20% 300 er en varm vind, og den 0 60 vil de fleste dage ikke 0 15% have negativ 10% indflydelse på bylivet. Den problematiske 5% vind vil være fra SEP - APR nord via sporterrænet. W OFFENTLIGT BAD e n MIDDEL VAND NIVEAU +- 0 M MIDDEL LAV VAND NIVEAU - 0,14 M LAVESTE OPSERVERET VANDSTAND - 1,13 M BADEMULIGHEDER BÅDAKTIVITETER s TRAFIKOMRÅDE TIL SØS 0 niveau i forhold til Søkort og landkort er ikke tilsvarende middel vandstand. Kote 0 på landkortet ligge ca 0,44 meter over middel vandstand. Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 023 INDUSTRIHAVN

24 f o r u d s æ t n i n g e r Operaallmenningens potentialer Forudsætningerne danner grundlaget for, hvordan byrummet tilrettelægges - så byrummets potentielle problemer minimeres og dets potentialer optimeres. Operaallmenningen har mange enestående potentialer og gode forudsætninger at tage udgangspunkt i - og disse potentialer bør være en klar ledetråd i både byrumsprogrammet og senere i designfasen. Operaallmenningen har i kraft af sine herlighedsværdier, markante destinationer, imponerende størrelse og centrale placering alle muligheder for at blive et markant og attraktivt byrum i Oslo. 01. Herlighedsværdier Operaallmenningen har mange herlighedsværdier; nærheden til fjorden, lange sigtelinier, gode klimatiske forhold med meget sol, den fredede allé, den ny Opera osv. er altsammen med til at skabe gode forudsætninger for, at Operaallmenningen bliver attraktivt. 02. Stor tilgang af mennesker Der er mange mennesker, som hver dag vil krydse pladsen - det er et stort potentiale i at invitere dem til ophold og derved skabe et levende byrum. 03. centralt og koblende Opreraallmenningen ligger helt centralt i byen - mellem fjorden, det eksisterende Oslo og det nye Bjørvika. Ydermere kobler den op til byens hovedåre - Karl Johan - og den kommende havnepromenade. Allmenningens centrale placering giver den gode forudsætninger for at blive et centralt mødested i Oslo. 04. Store destinationer - stort rum Rummets nationale destinationer har et stort potentiale for at præge allmenningen på en positiv måde og tilføre byrummet identitet og særlige aktiviteter. Rummets størrelse giver muligheder for at skabe et imponerende byrum, der kan rumme begivenheder af stor skala. p 024 gehl architects Operaallmeningen

25 f o r u d s æ t n i n g e r Operaallmenningens udfordringer 01. stort og udflydende rum Operaallmenningens store udstrækning er en udfordring. Allmenningens bygulv er en stor flade, der skal aktiveres. Flere steder er allmenningen indrammet af en udefineret kantzone, og ydermere ligger allmenningen i forlængelse af et endnu større rum - fjorden. Alt dette kan betyde, at det er svært at skabe en sammenhængende rumlighed, og at byrummet vil fremstå udflydende. 02. Introverte bygninger og få aktive kanter Operaen er som kulturfunktion traditionelt introvert. Operaens kulturelle status har mulighed for at præge rummet omkring sig, men hvis dette ikke er et klar målsætning, er der risiko for, at Operaen kun i lille grad henvender sig til uderummene og ikke bidrager til bylivet i Operaallmenningen. Østbanehallens shoppingcenter har også en udfordring i at åbne sig op mod pladsen. Operaallmenningen har en række udfordringer som skal tages svært alvorlig - og løses! - for at byrummet kommer til at fremstå med den kraft, det er tiltænkt. Operaallmenningen har på potentialesiden alle forudsætningerne for at blive Oslo s imponerende, internationale og levende byrum. De udfordringer allmenningen står overfor kan imidlertid sløre potentialerne så drastisk, at Operaallmeningen ikke bliver det smukke byrum, som det fortjener. 03. Trafikeret Operaallmenningen vil potentielt blive negativt påvirket af den trafik, som passerer gennem byrummet. Trafikken kan sløre de umiddelbare herligheder - kontakten med fjorden, sigtelinierne til Operaen osv. Endelig kan trafikken forringe mulighederne for at skabe attraktive rekreationsmuligheder og derved byliv. 04. Rent transit rum Hvis de mange mennesker i transit ikke tilbydes attraktive opholdsmuligheder, vil de bare haste gennem byrummet. Dette vil gøre Operaallmenningen til et rent transit rum, og den vil ikke opleves som et levende byrum. Operaallmenningen GEHL ARCHITECTS P 025

26

27 Livet - Visioner for livet - Potentialer og risiko - Transit / kultur / rekreation - Bylivszoner - Bylivsdynamo - Stemningsbilleder

28 l i v e t transit Vision Operaallmenningen skal være Oslo s nye storslåede byrum - ikke alene i størrelse men også i oplevelse. Den internationale karakter skal skinne igennem, og rummets kvalitet skal være på højeste niveau. De mange besøgende skal undres, begejstres, bjergtages. Allmenningen skal se umådelig flot og imponerende ud, men skal også sende oplevelser hjem. Pladsen skal tilbyde møder, oplevelser og sanseindtryk som formidler det særlige ved dette sted, dette rum, ved Oslo og Norge. Operaallmenningen har gode forudsætninger for at blive et særligt byrum - store herlighedsværdier med vandets nærhed, attraktive destinationer såsom Operaen, mange mennesker der bevæger sig gennem rummet og endelig ligger den strategisk placeret i Oslo s overordnede netværk. Disse kvaliteter skal dyrkes og styrkes yderligere. Allmenningen skal præges af et dynamisk byliv både til hverdag og ved store events. Byrummet skal invitere til en mangfoldighed af aktiviteter og brugergrupper. rekreation Et velbalanceret byliv Operaallmenningen skal have en god balance mellem sine mange brugergrupper. På trods af allmenningens mange mennesker i transit skal det efterstræbes, at allmenningen bliver en central destination for kulturbegivenheder og rekreation i Oslo. Dette vil skabe en god udveksling mellem transit-aktiviteter og øvrige aktiviteter og være vigtig for at skabe en levende allmenning. Et velbalanceret forhold mellem biltrafik og fodgængere vil også være centralt. SPORTSPARK Home Sweet Home kultur Urban Bazar en destination for byliv Operaallmenningen i sig selv skal være så attraktivt et byrum, at mennesker strømmer til. Operaallmenningen skal tilbyde et byliv Oslo ikke har andre steder. Byrummet skal bidrage med at løfte Bjørvikas visioner om en unik, visionær bydel i international klasse. Allmenningen skal indrettes efter en målsætning om at tilbyde spændende byliv både for dem, der bruger byrummet til daglig, og for dem, der besøger Oslo fra nær og fjern. Almenningen skal være en attraktiv destination over hele døgnet, ugen og året. 03. Et storslået byrum med den lille skala repræsenteret Operaallmenningen skal være et storslået ankomstrum for byen og Operaen. Hvis allmenningen skal blive et levende sted i sig selv, er det vigtig, at den evner at tilbyde gode pladser for livet i den lille skala. Der må tillrettelægges for rekreation af høj kvalitet så man i Operaallmenningen kan udfolde sig, se, tale sammen, høre, sidde, stå og gå i relation til dens herlighedsværdier. 04. aktive kanter og funktioner - aktiv allmenning Operaallmenningens omkringliggende funktioner og måden de relaterer sig til rummet er afgørende for, om Operaalmmeningen bliver et levende byrum. De funktioner og bygninger, som ligger ud til Operaallmenningen, skal bidrage til at generere allmenningens indhold og byliv. p 028 gehl architects Operaallmeningen

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Byrumsprogram Akerselva

Byrumsprogram Akerselva august 2005 Byrumsprogram Akerselva Bjørvika Infrastruktur A/S Klient: Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge Konsulenter: Gehl Architects Strandgade 98 1401 København K Danmark Projektansvarlig:

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S BYROM OG GATEROM TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007 Bjørvika Infrastruktur A/S 2. revision 20.03.07 Gehl Architects LS & LJL Div. revisioner og tilføjelse af kapitel om gater Bjørbekk & Lindheim JB & LL 3. revision

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere