Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015"

Transkript

1 Lovtidende A 2015 Udgivet den 27. marts marts Nr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) 1 I bekendtgørelse nr af 1. december 2013 om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres»og 38, stk. 1,«til:» 34, 38, stk. 1 og 2, og 44, stk. 3,«. 2. I 2, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»for områder, hvor der sker hyppigere indberetning af indvundne mængder, jf. 6 a, stk. 1, sender Naturstyrelsen i perioderne mellem opdatering af hjemmesiden efter behov oplysninger om den indvundne mængde til de berørte tilladelsesindehavere.«3. Efter 6 indsættes:»indberetning af indvundne mængder 6 a. Naturstyrelsen kan træffe afgørelse om, at indvundne mængder i et udlagt område skal indberettes hyppigere end det, der er fastsat i bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. Stk. 2. Har tilladelsesindehaveren indvundet hele den mængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, jf. bilag 3 og de indvundne mængder, som i henhold til 2, stk. 3, er offentliggjort eller meddelt, skal tilladelsesindehaveren straks sende meddelelse herom til Naturstyrelsen. Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Straffebestemmelser 6 b. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at foretage indberetning som angivet i 6 a, stk. 2. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.«4. Bilag 1, afsnit , affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 5. I bilag 1 indsættes efter afsnit 3.6 som afsnit 3.6 a bilag 2 til denne bekendtgørelse. 6. I bilag 1 indsættes efter afsnit 3.7 som afsnit 3.7 a bilag 3 til denne bekendtgørelse. 7. I bilag 1 indsættes efter afsnit 3.9 som afsnit 3.9 a bilag 4 til denne bekendtgørelse. 8. Bilag 1, afsnit 3.12, ophæves. 9. I bilag 1 indsættes efter afsnit 3.13 som afsnit 3.13 a og 3.13 b bilag 5 til denne bekendtgørelse. 10. I bilag 1 indsættes efter afsnit 3.22 som afsnit 3.22 a-c bilag 6 til denne bekendtgørelse. 11. I bilag 1 indsættes efter afsnit 3.29 som afsnit 3.29 a bilag 7 til denne bekendtgørelse. 12. Bilag 1, afsnit 3.38, ophæves. 13. Bilag 1, afsnit 3.44, affattes som bilag 8 til denne bekendtgørelse. 14. Bilag 1, afsnit 3.60, ophæves. 15. Bilag 1, afsnit 3.77, ophæves. 16. Bilag 2 affattes som bilag 9 til denne bekendtgørelse. 17. Bilag 3 affattes som bilag 10 til denne bekendtgørelse. 2 Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST AL003147

2 26. marts Nr Stk. 2. De vilkår, der er fastsat i bilag 2 og 3, som affattet ved denne bekendtgørelses bilag 9 og 10, finder også anvendelse for tidligere udstedte tilladelser. Stk. 3. Indvundne mængder fra indvinding foretaget i i områderne anført i bilag 2-8 anses for indvundet af den fastsatte maksimale samlede indvindingsmængde. Stk. 4. Indvundne mængder fra indvinding foretaget i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 efter de hidtil gældende regler medregnes ved vurderingen af overholdelse af begrænsninger i årligt tilladte mængder, som fastsættes i denne bekendtgørelse. Miljøministeriet, den 26. marts 2015 KIRSTEN BROSBØL / Mads Leth-Petersen

3 26. marts Nr Bilag 1»2.1. Farvand 1, Østersøen omkring Bornholm 526-CA Rønne 526-DA Klintegrund 526-EA Bakkegrund Nord 526-HA Klintegrund Vest 526-IA Bakkegrund Syd 526-JA Rønne Banke Øst 564-AA Adler Grund Øst 564-BA Rønne Banke Syd 2.2. Farvand 3, Østersøen omkring Møn 520-AA Fakse Bugt Nord 520-DA Nordmandshage 520-EA Gyldenløves Flak 520-EB Gyldenløves Flak 520-EF Gyldenløves Flak Vest 520-EG Gyldenløves Flak Vest 520-FA Gyldenløves Flak Syd 538-GA Bjelkes Flak 2.3. Farvand 5, Østersøen vest for Gedser 560-BA Gedser Rev 566-AA Keldsnor 566-BA Vejsnæs Flak 568-AA Rødbyhavn 568-CA Gedser 2.4. Farvand 7, Øresund 532-AA Lappegrund 548-AA Køge 548-BA Juelsgrund 548-EA Mosede 548-FA Køge Bugt Øst 548-HA Juelsgrund Øst 554-AA Skovshoved 554-CA Disken 554-DA Vedbæk 2.5. Farvand 9, Smålandsfarvandet 510-AA Knudshoved

4 26. marts Nr DA Femø 510-EA Karrebæksminde 538-AA Grønsund 2.6. Farvand 11, Storebælt 512-BA Tranekær 542-FA Stokkebæk Flak 544-EA Agersø Flak 544-JA Musholm Syd 544-QA Lysegrunde Nordvest 544-QB Lysegrunde 544-TA Musholm Sydvest 2.7. Farvand 13, Farvandet syd for Fyn 542-QA Lyø Sand 2.8. Farvand 15, Lille Bælt 542-BA Halk Hoved 542-EA Tranesand 542-OA Trelde Næs 542-PA Tragten 542-VA Tragten ved Lillebælt 2.9. Farvand 17, Kattegat vest for Samsø 502-AA Hesbjerg Grund 502-CA Fløjstrup Skov 502-JA Hesbjerg Grund Syd 502-KA Nord for Wulfs Flak 502-KB Wulfs Flak 504-DA Nord for Fyns Hoved 550-BA Tørresø 550-CA Hasmark 550-EA Øst for Tørresø 550-EB Vest for Tørresø 550-FB Hasmark Syd 550-GA Nord for Hasmark 2.10 Farvand 19, Kattegat øst for Samsø 504-EA Bolsaks 504-GB Nord for Bolsaks 506-DA Middelflak 506-FA Nordby Bugt

5 26. marts Nr GA Klørgrund 506-NA Moselgrund 506-PA Marthe Flak 506-SA Moselgrund Nord 506-SB Moselgrund Øst Farvand 21, Kattegat omkring Hesselø 506-HA Hjelm Nordvest 530-BA Lysegrund Syd 530-DA Lysegrund Sydøst 536-AA Grønnerevle 536-BA Grønnerevle Vest 570-BA Lille Lysegrund Farvand 25, Kattegat omkring Læsø 558-CB Skagens Rev Farvand 29, Skagerrak 580-AA Jammerbugt Farvand 31, Nordsøen 524-AA Cancer Nord 524-AB Cancer Nord 524-BA Cancer Syd 524-CA Vyl Syd 524-DA Vyl Vest 524-EA Vyl Nordvest 562-HA Jyske Rev 562-KD Jyske Rev E 562-LC Jyske Rev A 562-MB Jyske Rev D 562-NA Jyske Rev C«

6 26. marts Nr. 287.»3.6 a. Indvindingsområde 504-EA Bolsaks Bilag 2

7 26. marts Nr Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 41,82' 10 41,83' 10 42,11' 10 42,11' 10 41,43' 10 41,42' 55 42,54' 55 42,61' 55 42,61' 55 42,26' 55 42,26' 55 42,55'«

8 26. marts Nr. 287.»3.7 a. Indvindingsområde 506-DA Middelflak Bilag 3

9 26. marts Nr Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 52,48' 10 53,57' 10 53,57' 10 52,48' 55 55,97' 55 55,73' 55 55,60' 55 55,48'«

10 26. marts Nr. 287.»3.9 a. Indvindingsområde 506-HA Hjelm Nordvest Bilag 4

11 26. marts Nr Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 47,02' 56 08,86' 10 47,80' 56 08,86' 10 47,80' 56 08,65' 10 47,37' 56 08,25' 10 47,37' 56 07,99' 10 47,02' 56 07,87' «

12 26. marts Nr. 287.»3.13 a. Indvindingsområde 510-AA Knudshoved Bilag 5

13 26. marts Nr Beliggende i Smålandsfarvandet Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 37,51' 11 38,43' 11 38,43' 11 37,51' 55 03,11' 55 03,11' 55 02,81' 55 02,81'

14 26. marts Nr b. Indvindingsområde 510-DA Femø

15 26. marts Nr Beliggende i Smålandsfarvandet Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 32,67' 55 00,22' 11 33,40' 55 00,22' 11 33,40' 54 59,95' 11 32,67' 55 00,04' «

16 26. marts Nr. 287.»3.22 a. Indvindingsområde 524-CA Vyl Syd Bilag 6

17 26. marts Nr Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 7 51,10' 7 52,81' 7 52,49' 7 51,10' 55 26,84' 55 26,84' 55 26,34' 55 26,34'

18 26. marts Nr b. Indvindingsområde 524-DA Vyl Vest

19 26. marts Nr Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 7 47,80' 7 49,34' 7 49,34' 7 47,80' 55 27,43' 55 27,43' 55 26,71' 55 26,71'

20 26. marts Nr c. Indvindingsområde 524-EA Vyl Nordvest

21 26. marts Nr Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 7 43,77' 55 28,96' 7 44,67' 55 28,96' 7 44,67' 55 28,35' 7 43,77' 55 28,35' «

22 26. marts Nr. 287.»3.29 a. Indvindingsområde 530-DA Lysegrund Sydøst Bilag 7

23 26. marts Nr Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 46,38' 56 16,22' 11 48,50' 56 17,40' 11 49,07' 56 16,89' 11 48,42' 56 16,55' 11 47,73' 56 16,55' 11 47,73' 56 16,21' 11 46,38' 56 15,52' «

24 26. marts Nr. 287.»3.44. Indvindingsområde 544-JA Musholm Syd Bilag 8

25 26. marts Nr Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 05,54' 55 27,96' 11 05,73' 55 27,96' 11 05,73' 55 27,23' 11 05,62' 55 27,23' 11 05,62' 55 27,52' 11 05,55' 55 27,69' «

26 26. marts Nr Generelle vilkår for udførelse af råstofindvinding i områder udlagt til fælles indvinding Bilag 9»Bilag 2 1. Forudsætninger for indvinding 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelse af indvinding skal tilladelsesindehaveren til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelsesindehaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i bekendtgørelsen og tilladelsen stillede vilkår overholdes. 1.2 Indvindingsfartøjer og positionsbestemmelse Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til tilladelsen, skal sendes til Naturstyrelsen, jf. vilkår og Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. Indvindingsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System). Et indvindingsfartøj kan først benyttes, når Naturstyrelsen har bekræftet, at AIS-systemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt. Når den første indvinding i et område foretages, skal tilladelsesindehaveren sende meddelelse til Naturstyrelsen herom. 1.3 Meddelelse om igangsætning af indvinding Når tilladelsesindehaveren første gang igangsætter indvinding i et område, skal meddelelse herom sendes til Naturstyrelsen. 1.4 Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet Et eksemplar af de gældende generelle vilkår for udførelse af råstofindvinding i områder udlagt til fælles indvinding og kopi af den gældende indvindingstilladelse til området samt eventuelle afgørelser meddelt i henhold til 6 a, stk. 1, skal forefindes på indvindingsfartøjet. 2. Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsmetoder Arbejdet skal tilrettelægges, så indvinding og transport foregår uden mellemdeponering på havbunden. Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindst muligt. Af hensyn til skibstrafikken må der som følge af indvindingsaktiviteterne ikke ske dybdeforringelser i området. 2.2 Bundforhold efter indvinding Skrænthældninger må ikke overstige 1:6. 3. Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde

27 26. marts Nr Under indvindingsaktivitet skal fartøjets position mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS. Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvinding ophøre, indtil systemet igen er operationelt. 3.2 Registrering af indvundne mængder Indvundne mængder skal løbende registreres, og der skal løbende føres kontrol med, at den oplyste restmængde i indvindingsområdet ikke overskrides af tilladelsesindehaveren. 3.3 Marinarkæologiske genstande og vrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i Kulturstyrelsens»Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund«følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen og kan rekvireres hos Naturstyrelsen. Fundene skal indberettes, jf. vilkår 5.1.2, 5.2, 5.3 og Slutkontrol 4.1 Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning. 5. Dokumentation og indberetninger I dette afsnit findes en samlet liste over den dokumentation, som skal fremsendes til myndigheder. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes, jf. vilkår 1.1. Meddelelse fremsendes om fartøjer, der skal anvendes, jf. vilkår 1.2. Meddelelse fremsendes om igangsætning af indvinding, jf. vilkår Under indvinding Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start. Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles med elektronisk post til med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne, jf. vilkår 1.1. Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder skal indberettes, jf. vilkår 3.3. Oplysninger om indsættelse af nyt materiel i indvindingsperioden meddeles før indsættelse af nyt fartøj, jf. vilkår 1.2. Der skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal ske indberetning til Naturstyrelsen om indvindingen, jf. 9 i bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. Indberetnig skal ske hyppigere, hvis der er truffet afgørelse herom i henhold til 6 a, stk. 1, i denne bekendtgørelse Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. Hvis tilladelsesindehaveren har indvundet hele den offentliggjorte restmængde i området, skal dette straks meddeles, jf. 6 a, stk. 2.

28 26. marts Nr Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder skal indberettes. 5.3 Til Geodatastyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. 5.4 Til Søfartsstyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. 6. Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen i henhold til råstoflovens kapitel 7. Tilladelsesindehaveren skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. Tilladelsesindehaveren skal tåle de kontrolforanstaltninger, som offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden.«

29 26. marts Nr Vilkår for råstofindvinding i de enkelte indvindingsområder Bilag 10»Bilag 3 I dette bilag forstås ved»anvendelse til opfyldninger«også anvendelse til kystfodring og etablering af strande.

30 26. marts Nr Indvindingsområde Nummer Navn Samlet tilladt 502-AA Hesbjerg Grund Årligt tilladt 502-CA Fløjstrup Skov Andre vilkår 502-JA Hesbjerg Grund Syd I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 502-KA Nord for Wullfs Flak Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 502-KB Wullfs Flak Der må ikke indvindes i 2 cirkelformede beskyttelseszoner med en radius på 200 m omkring 2 vrag angivet ved følgende positioner i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 22,92' 56 04,95' 10 22,97' 56 03,97' Der må ikke indvindes råstoffer i det kulturhistoriske interesseområde afgrænset af følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 22,14' 56 04,84' 10 22,48' 56 04,97' 10 22,77' 56 04,76' 10 22,44' 56 04,60' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening.

31 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt 504-DA Nord for Fyns Hoved Andre vilkår 504-EA Bolsaks I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 504-GB Nord for Bolsaks DA Middelflak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-FA Nordby Bugt Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 506-GA Klørgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-HA Hjelm Nordvest NA Moselgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-PA Marthe Flak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Efter indvinding af 1 mio. m³ skal der gennemføres et program til beskrivelse af de miljømæssige effekter og udarbejdes en status for de natur- og miljømæssige forhold i indvindingsområdet og en zone på 500 m rundt om. Programmet skal godkendes af Naturstyrelsen. 506-SA og 506-SB Moselgrund Nord og Øst Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 200 m omkring følgende position i WGS 84 i område 506-SA: Ø. Længde N. bredde 10 50,53' 56 05,84' 510-AA Knudshoved DA Femø EA Karrebæksminde Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening.

32 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt 512-BA Tranekær Andre vilkår 520-AA Fakse Bugt Nord Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger øst for en linje gennem følgende punkter i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 12 20,13' 55 11,77' 12 21,60' 55 09,96' 520-DA Nordmandshage I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 520-EA og 520-EB Gyldenløves Flak I områderne må der samlet indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 520-EF og 520-EG 520-FA 524-AA og 524-AB Gyldenløves Flak Vest Gyldenløves Flak Syd Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Cancer Nord Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 524-BA Cancer Syd Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 524-CA Vyl Syd DA Vyl Vest I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 524-EA Vyl Nordvest I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger.

33 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår 526-CA Rønne I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Ved ansøgninger om udvidelse af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmålinger og fornyet biologisk screening, herunder af de omkringliggende stenrevsområder. 526-DA Klintegrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-EA Bakkegrund Nord Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-HA Klintegrund Vest I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-IA Bakkegrund Syd Der må i området, der ikke omfatter nedennævnte delområde 1, i alt indvindes m³. Der må indvindes op til 3 mio. m³ inden for delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 14 49,25' 54 57,24' 14 50,66' 54 57,24' 14 50,66' 54 56,73' 14 49,25' 54 56,73' Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-JA Rønne Banke Øst I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 530-BA Lysegrund Syd DA Lysegrund Sydøst I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 532-AA Lappegrund AA Grønnerevle Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger.

34 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår 536-BA Grønnerevle Vest Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 538-AA Grønsund Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 538-GA Bjelkes Flak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder mht. støj i boligområder for åben og lav boligbebyggelse overholdes, jf. vejledning nr. 5/1984»Ekstern støj fra virksomheder«. Grænseværdierne er følgende: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 45 db 40 db 35 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 542-BA Halk Hoved Når der er indvundet m³, skal der, inden indvindingen kan fortsætte, gennemføres en kystteknisk undersøgelse, som dokumenterer, at indvindingen kan fortsætte uden at der sker påvirkning af kysten. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder mht. støj i boligområder for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder overholdes, jf. vejledning nr. 5/1984»Ekstern støj fra virksomheder«. Grænseværdierne er følgende: Mandag-fredag Mandag - fredag Alle dage

35 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår kl , lørdag kl kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : kl : 40 db 35 db 35 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 542-EA Tranesand Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-FA Stokkebæk Flak Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-OA Trelde Næs I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-PA Tragten Mængden må kun indvindes i delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 09 47,50' 55 34,08' 09 48,44' 55 34,59' 09 48,92' 55 34,30' 09 47,95' 55 33,76' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og biologisk screening af de lavvandede områder nord for tilladelsesområdet.

36 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår 542-QA Lyø Sand Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-VA Tragten ved Lillebælt Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 544-EA Agersø Flak Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. Indvinding af mere end m³ af tilladelsesmængden må først igangsættes, når der er gennemført en ny miljømæssig undersøgelse, som dokumenterer, at den hidtidige indvinding ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter på flora og fauna i hårdbundsområderne i den nordvestlige og sydvestlige del af sikkerhedsområdet. Dokumentationen skal godkendes af Naturstyrelsen inden arbejdet kan igangsættes. 544-JA Musholm Syd Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 544-QA Lysegrunde Nordvest Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 544-QB Lysegrunde Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 200 m omkring følgende position i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 56,98' 55 36,46' Der må ikke indvindes i et område afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 54,38' 55 36,68' 10 55,42' 55 36,68' 10 55,39' 55 36,02' 10 54,63' 55 36,04'

37 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 544-TA Musholm Sydvest Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-AA Køge I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-BA Juelsgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-EA Mosede FA Køge Bugt Øst HA Juelsgrund Øst BA Tørresø Der må ikke indvindes fyldsand syd for en linje mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 25,44' 55 36,85' 10 27,24' 55 36,33' I området syd for ovenstående linje, må der indvindes op til m³ kvalitetsmaterialer, råstoftyperne 1, 2 og 3. I området nord for ovennævnte linje, må der indvindes op til m³ materialer. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder, jf. vejledning nr. 5/1984»Ekstern støj fra virksomheder«. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , Mandag - fredag kl , Alle dage kl :

38 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår lørdag kl lørdag kl , søn- og helligdag kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 550-CA Hasmark Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-EA Øst for Tørresø Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag.

39 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-EB Vest for Tørresø Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-FB Hasmark Syd Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , Mandag - fredag kl , Alle dage kl :

40 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår lørdag kl lørdag kl , søn- og helligdag kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-GA Nord for Hasmark Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 554-AA Skovshoved CA Disken DA Vedbæk CB Skagens Rev Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og geomorfologisk konsekvensvurdering, samt fornyet biologisk screening. 560-BA Gedser Rev Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 562-HA Jyske Rev Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 562-KD Jyske Rev E Der må ikke indvindes i 2 cirkelformede beskyttelseszoner med en radius på 200 m omkring 2 vrag angivet ved følgende positioner i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 7 48,99' 56 35,37'

41 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår 7 55,79' 56 36,06' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 562-LC Jyske Rev A Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 1000 m omkring stenrevslokaliteten i det sydlige hjørne med centrum i følgende position i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 07 22,86' 56 42,76' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 562-MB Jyske Rev D Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 562-NA Jyske Rev C Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 564-AA Adler Grund Øst I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 564-BA Rønne Banke Syd AA Keldsnor BA Vejsnæs Flak Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmålinger og fornyet biologisk screening, herunder af de omkringliggende stenrevsområder. 568-AA Rødbyhavn Området lukkes, såfremt indvinding i området udgør en sikkerhedsrisiko i forbindelse med anlæg og drift af den faste forbindelse over Femern Bælt. 568-CA Gedser

42 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår 570-BA Lille Lysegrund Mængden må kun indvindes i delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende punkter i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 11 29,19' 56 18,32' 11 29,56' 56 18,32' 11 29,80' 56 18,26' 11 30,47' 56 17,81' 11 30,54' 56 17,65' 11 29,19' 56 17,65' Indvinding af mere end m³ må først igangsættes, når der er gennemført en miljømæssig undersøgelse, som dokumenterer, at den hidtidige indvinding ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter på flora og fauna uden for delområdet. Dokumentationen skal godkendes af Naturstyrelsen, inden arbejdet kan igangsættes. I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 580-AA Jammerbugt Der må ikke indvindes i 3 cirkelformede beskyttelseszoner med en radius på 500 m omkring 3 vrag angivet ved følgende positioner i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 9 07,07' 57 24,47' 9 07,96' 57 24,06' 9 17,00' 57 24,07'

43 26. marts Nr Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt Andre vilkår Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. «

44 26. marts Nr. 287.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 393 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00034 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 1398 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Titel Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Redaktion: Poul Erik Nielsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk ISBN nr. 978-87-7279-381-8

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1999 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2001 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1999 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 2001 Råstofproduktionsserie

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1998 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2000 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1998 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1999 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1997 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1998 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1997 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1998 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Troels Jørgensen Entreprise ApS Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00753 Ref. Lho/pen Den 24. januar 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-BA Halk Hoved Tilladelseshaveren, jf. ovenstående,

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus Aps Kroghs A/S RN Shipping A/S MSE Grus ApS Landsplanområdet

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011.

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01657 Ref. sah Den 6. marts 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund Rohde Nielsen A/S Vandplanlægning og havmiljø Nyhavn 20 J.nr. NST-7322-01529 1051 København K Ref. sah e-post: mail@rohde-nielsen.dk Den 8. marts 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00824 Ref. Lho/pen Den 25. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 554-DA Vedbæk Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 2002 Havområde Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktion i Danmark Havområde 2002 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktionsserie nr.

Læs mere

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01555 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 12. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 18. december 2014 UDKAST

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Indholdsfortegnelse 0. Relevant lovgivning... side 2 Generelt 1. Indledning... side 3 2. Auktionens genstand... side 3 3. Budgiver...

Læs mere

Der er følgende væsentlige ændringer i fællesområdebekendtgørelsen:

Der er følgende væsentlige ændringer i fællesområdebekendtgørelsen: NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-700-00032 Ref. thobk Den 26. marts 2015 Miljøvurdering af bekendtgørelse om udlæg af fællesområder til råstofindvinding på havet, jf. lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt.

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt. Kystdirektoratet Højbovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-0010 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen, Område 578-AA

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01656 Ref. sah Den 15. januar 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst.

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt til: kdi@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø NCC Roads A/S, Råstoffer Teknisk afdeling Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01635 Ref. sah Den 18. juni 2012 e-post: cab@ncc.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 19. februar 2015 Tilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84):

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup e-post: soematerialer@ncc.dk Natur J.nr. BLS-7322-00429 Ref. pen Den 9. marts 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 538-GB Bjelkes

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn.

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn. Daneflint A/S Møens Stenminer Forchhammersvej 15, 2. th. 1920 Frederiksberg C SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-00011 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01636 Ref. sah Den 29. juni 2012 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik) Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00052 Ref. Hebpe Den 27. januar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Nykøbing Mors lystbådehavn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Aarhus vand J.nr. Ref. stsch Den 2. marts 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Haverslev Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1500

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn.

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn. Mommark Strand Aps Mommark 380 6470 Sydals Att. Carsten Jensen Kock E-mail info@mommarkmarina.dk CVR nr. 35142525 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00021 Ref. Jimho Den 28. maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

Bekendtgørelsens indhold, hovedformål og forbindelse med andre relevante planer

Bekendtgørelsens indhold, hovedformål og forbindelse med andre relevante planer Notat Natur J.nr. BLS-700-00018 Ref. pen/sah Den 10. september 2009 Miljøvurdering af bekendtgørelse om udlæg af fællesområder til råstofindvinding på havet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³.

Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00034 Ref. thobk 4. april 2014 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn Kystdirektoratet meddeles hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013 NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc Christian Hans Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00035 Ref. thobk 10. juni 2013 Sendt til: soematerialer@ncc.dk Tilladelse til

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere