Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend Ejd.nr.: Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend År 2010, den 14. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Westend i foreningens fællesrum i kælderen med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og revision 4. Vedtagelse af budget for Indkomne forslag A. Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes 4: "Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 10." Ændringer kan iflg. vedtægterne kun vedtages hvis ¾ af andelshaverne er til stede hvorfor der kraftigt skal opfordres til fremmøde. B. Bestyrelsen stiller forslag om drøftelse vedr. anvendelse af nyistandsatte kælderrum 24 kld tv. - samt nedsættelse af udvalg, der fremkommer med forslag til bestyrelsen om indretning - herunder prisoverslag på udgifter dertil. C. Bestyrelsen stiller forslag om at der gives bestyrelsen bemyndigelse til - efter færdiggørelse af istandsættelse af underfacader mod gade og gård samt kælderlokaler at iværksætte andre påtrængende renoveringsopgaver, i den rækkefølge de har størst betydning for ejendommens stand (fx udvendig maling af vinduer, tætning af utætheder på loft.) Dermed kan der blive tale om at fravige beslutningen fra generalforsamlingen 2009 om at maling af fortrappegangene skulle have førsteprioritet. Der er allerede, som besluttet på sidste års generalforsamling foretaget låntagning på til udførelse af disse opgaver 2. Valg af bestyrelse og suppleanter. 3. Eventuelt

2 Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. På generalforsamlingen deltog foruden andelshaverne også administrator Torben Brodthagen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S samt revisor Finn Rosasco fra Revisionsfirmaet Buus Jensen. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog Torben Brodthagen valgt som dirigent og referent, hvilket blev accepteret af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed. Der var 11/20 andelshavere repræsenteret heraf 3 ved fuldmagt. Ad dagsordenens pkt. 2. Formandens beretning Formand Charlotte Ruus aflagde nedenstående beretning: Velkommen til de mange nye beboere. 5 andele er solgt, med en enkelt undtagelse har de været lette at sælge. 2 andele er p.t. til salg eller kommer det. Bestyrelsen Konstituering af bestyrelsen: formand, sekretær, 2 menige medlemmer. Suppleant (Søren) tiltrådt pr Afholdt 8 møder med godt fremmøde (og næsten fast deltagelse af suppleant + observatør ). Hyggelig stemning. Referater fra alle møder ophængt og lagt på hjemmesiden. (som Søren løbende opdaterer med forskelligt). TAK for godt samarbejde. Repræsentant i gårdlavet er Niels Kryger (generalforsamling d.28. april (her) Årets opgaver: Vedligeholdelse: Igangsætning af renoveringsprojekt: Status: Fejl: toilet maling +vindue, ny kælder fæstning af rør/ Mangler: facademaling, fliser i gård Som en ren bonus har vi nu et nyt lokale som vi kan komme i gang med at bruge til det vi ønsker. Dette skal vi drøfte særskilt senere. (Der er stadig nogle få ting der kan pyntes på, fx maling.) Vurdering af øvrige opgaver vedr. vedligeholdelse: Der blev lånt ekstra. Enighed i bestyrelsen om at vente, til vi så om budgettet holdt ift. den store opgave, samt opmærksomhed på at der var andre opgaver end maling af trapperummene der trængte sig mere på: Utætheder på loftet/ udvendig maling af vinduer / ventilationssystemet / udskiftning af rørsystemet til forbrugsvand. Vedr. det sidste er det blevet opklaret at problemet med tryk på vandet bl.a. handler om urenheder i rørene dér hvor de kommer ind i vores ejendom i kælderen. Det bliver den nye

3 bestyrelses opgave at komme videre med disse prioriteringer, (derfor forslag c i indkaldelsen) På det seneste (afledt af problemer ved etablering af radiatorer i vores nye kælder) beslutning om sammen med at få indreguleret hele vores varmesystem og i den forbindelse få skiftet ventiler mv. Bliver igangsat i den nærmeste fremtid Betyder at VVS firma skal på besøg i alle lejligheder. Skulle gerne føre til bedre varmeforsyning hos os og besparelser. (Varmelavet forsøges genetableret) Øvrige opgaver: Venteliste oprettet ( ikke det store tilløbsstykke) Postkasser sat op.(husk at bestyrelsen har dymo til navneskilte) Internetproblemer for MAC brugere forsøgt løst. Pt. vist ikke de store problemer Udskiftning af varmeaflæsere bestilt til efteråret ( betyder at Minol ikke mere skal ind i lejlighederne). Varmeregnskabet 08/09 betød at mange fik penge tilbage!!!! drøftet med Adm. om der ikke var basis for mindre a conto indbetaling venter på afklaring) Info- piecen opdateret (jan. 2010) Snerydning ( effektivt men dyrt pga. den hårde vinter trods favorable priser ( 140 pr rydning og 95 for saltning i hverdage lidt mere i weekender) Nye møbler til mødelokale (3000 kr) plan om indkøb af nye havemøbler. Arbejdsweekend 7.marts med FLOT fremmøde loftsrum og kældre ryddet bagtrapper vasket og døre (hængsler mv. smurt) ---og som en uventet indsats oprydning i gården (tak for det til Johannes (3 år ) og hans far! Oversigt over loftsrum er nu også komplet! Endnu ikke udført men kommende arb. weekend (efterår) tætningslister på bagtrappe Bestyrelsen har nu de gode lister som kan købes for 10 kr./m Der har også i år været meget at se til men bestyrelsen håber at vi efterhånden er ved at få så meget styr på vores ejendom, at det hele fremover bliver lidt nemmere og som I kan se og høre er der bestemt brug for at nogle flere af foreningens medlemmer vil gå ind i lidt arbejde i den kommende periode (udvalg og bestyrelse). Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Der blev drøftet problemer med lugt fra afløb i badeværelser. Der blev desuden spurgt til, om det er muligt at få ventilationen til at køre oftere end de nuværende ca. 1½ time i døgnet. Formanden svarede at anlægget ikke kører mere på grund af støj fra anlægget, men man vil tage sagen op til vurdering. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 3 Regnskab og revision Revisor Finn Rosasco gennemgik regnskabet for 2009, som viser et underskud på kr , primært grundet kurstab og låneomkostninger ved låneomlægning. Egenkapitalen udgør i alt kr Der er hensat kr til fremtidig vedligeholdelse og eventuelt kurstab. Den fremtidige andelsværdi udgør uændret kr ,97 pr. kvm. Andelsværdien for en bolig på 67 kvm. udgør herefter kr

4 Andelsværdien for en bolig på 104 kvm. udgør kr Regnskabet for 2009 og andelsværdien på kr pr. kvm. blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Vedtagelse af budget for 2010 Administrator Torben Brodthagen gennemgik budget for 2010, som er baseret på uændret opkrævning af boligafgift på kr. 53,73 pr. kvm. pr. måned og et resultat på 0 kr Udgifterne er i det store hele fremskrivninger af udgifterne fra 2009-regnskabet. Dog er vedligeholdelsesudgifterne sat til kr , hvilket er noget højere end 2009, men dette skyldes ikke at der forventes større udgifter, men et ønske om at give bestyrelsen handlefrihed i tilfælde af presserende opgaver. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag A. Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes 4: "Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 10." Ændringer kan iflg. vedtægterne kun vedtages hvis ¾ af andelshaverne er til stede hvorfor der kraftigt skal opfordres til fremmøde. Administrator redegjorde for at forslaget var stillet for at sikre såvel andelshavere som A/B bedre lånemuligheder, da de nuværende regler ikke giver banker mulighed for at byde på andelslejligheder på tvangsauktion. Da salgspriserne på tvangsauktioner derfor ofte er meget lave, har mange banker været uvillige til at låne penge til køb af andelslejligheder. Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde til at vedtage ændring af vedtægterne, bortfaldt punktet. B. Bestyrelsen stiller forslag om drøftelse vedr. anvendelse af nyistandsatte kælderrum 24 kld. tv. - samt nedsættelse af udvalg, der fremkommer med forslag til bestyrelsen om indretning - herunder prisoverslag på udgifter dertil. Det blev oplyst at det nyindrettede rum er på 67 kvm., og der er installeret varme, men ikke køkken eller toilet. Der er adgang til toilet i den øvrige kælder. Der blev nævnt muligheder som motionsrum, bordtennis, spillerum, overnatning for gæster, tørrerum, festlokale samt kombinationer

5 af disse muligheder. Da der er temmelig lydt i ejendommen, var man enige om, at der ikke ville være rimeligt overfor de omkringboende at bruge rummet til fester. Der var generelt ikke mange ønsker om at benytte rummet. Man talte derfor om muligheden for at udleje lokalet til erhverv. Da en eventuel lejer, som lokalet er indrettet i dag, p.g.a. manglende toilet vil skulle have adgang til fællesrummet, enedes man om at bestyrelsen undersøger mulighederne for at udleje rummet, og herefter stiller et forslag på en kommende generalforsamling. C. Bestyrelsen stiller forslag om at der gives bestyrelsen bemyndigelse til - efter færdiggørelse af istandsættelse af underfacader mod gade og gård samt kælderlokaler at iværksætte andre påtrængende renoveringsopgaver, i den rækkefølge de har størst betydning for ejendommens stand (fx udvendig maling af vinduer, tætning af utætheder på loft.) Dermed kan der blive tale om at fravige beslutningen fra generalforsamlingen 2009 om at maling af fortrappegangene skulle have førsteprioritet. Der er allerede, som besluttet på sidste års generalforsamling foretaget låntagning på til udførelse af disse opgaver Formand Charlotte Ruus fortalte at man efter generalforsamlingen var blevet opmærksom på at der kunne ligge nogle større arbejder, som reparation af tag og maling af vinduer, som det af hensyn til ejendommens sundhed kunne blive nødvendigt at prioritere før istandsættelse af opgangene. Administrator gjorde opmærksom på, at det er en temmelig vidtgående bemyndigelse, der gives til bestyrelsen. Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 6 Valg af bestyrelse og suppleanter Bente Larsen blev genvalgt uden modkandidater. Mads Ruus ønskede ikke genvalg og Lenette Boesen var fraflyttet. Søren Johannesen var i løbet af året som suppleant indtrådt på bestyrelsespost. Søren Johannesen, Rikke Palm og Jesper Sperling opstillede og blev valgt til bestyrelsen Suppleanter: Louise Sørensen og Anders V. Nielsen blev valgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: Navn Adresse Post På valg Charlotte Ruus Westend 24, 4. th. Formand 2011 Bente Larsen Westend 26, st. tv. Bestyrelsesmedlem 2012 Søren Johannesen Westend 24, 3. tv. Bestyrelsesmedlem 2012 Jesper Sperling Westend 24, st. tv. Bestyrelsesmedlem 2012 Rikke Palm Westend 24, 3. th. Bestyrelsesmedlem 2011 Louise Sørensen Westend 26, 4.th. Suppleant 2011 Anders V. Nielsen Westend 24, st. th. Suppleant 2011

6 Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt En deltager spurgte til mulighederne for at få altaner. Det blev oplyst at flere af de øvrige ejendomme i gaden har altaner mod gården. Der blev orienteret om at man som andelshaver kan fremsætte forslag herom til en generalforsamling og om at der skal søges tilladelse hos kommunen. Flere Mac-brugere havde oplevet problemer med internetforbindelsen, men der havde ikke været problemer den seneste måneds tid. Der blev spurgt til muligheden for at få lavet en rampe til cykelkælderen, da det kan være svært at få cykler op og ned. Formanden lovede at bestyrelsen vil søge at løse problemet snarest. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. København, den 15. april 2010 Som dirigent: Formand: Torben Brodthagen Charlotte Ruus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere