Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp udgave

2 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk hjælp (Servicelov)... s. 9 Servicebevis... s. 9 - (nødkald, rengøring, tøjvask og indkøb)... s. 12 Mad (Servicelov)... s. 15 Sygepleje ( Sundhedslov)... s. 17 Boliger (Servicelov)... s. 18 Individuelle transportordninger (Servicelov)... s. 19 Afløsning og aflastning (Servicelov)... s. 20 Dagcenter, Aktivitetstilbud... s. 20 Omsorgstandpleje og tandproteser (Sundhedslov)... s. 21 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelov)... s. 21 Plejeorlov til pasning af døende (Servicelov)... s. 22 Skema over tidsfrister for visitation og levering... s. 23 Lovtekster og paragrafer... s. 24 Forord Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om, hvad vi, som kommune, tilbyder. Derfor har vi udarbejdet en folder, hvor du kan finde de informationer, du har brug for. Med folderen vil vi samtidig synliggøre vores mål og værdier. Hvis borgerne midlertidig eller varigt ikke kan klare den personlige hygiejne eller de praktiske gøremål, kan de også her læse om, hvilke krav og forventninger vi har til den hjælp og støtte, som borgerne kan få fra leverandørerne. Kvalitetsstandarderne bliver revideret én gang om året, så der løbende kan blive fulgt op på de politiske mål for kommunens indsats. Kvalitetsstandarderne fås ved henvendelse til Visitationsafdelingen, Sct. Joseph, Vendersgade 42, 2. sal. Jeg håber indholdet bringer dig det overblik, der er hensigten Informationen i denne folder giver et billede af hvilke ydelser, der kan bevilliges efter en konkret individuel vurdering foretaget af visitator udfra de godkendte kriterier. Venlig hilsen Thomas Banke Borgmester 2 3

3 Indledning Denne pjece handler om næsten alle de former for hjælp og tilbud, du kan søge om i Visitations-afdelingen i Fredericia Kommune. Den økonomiske hjælp, bl.a. i form af pension, personlige tillæg, boligydelse, udvidet boligstøtte og varmetillæg, kan søges ved henvendelse til Rådhuset, Borgerservice, tlf.: Hjælpemidler skal søges ved henvendelse til Hjælpemiddel-afsnittet, Vesterballevej 2-4, tlf: træffetid: daglig mellem Ansøgningsskema kan hentes på www. fredericia.dk Genoptræning ydes på Genoptræningscentret, Viaduktvej 9, tlf: træffetid: Mandag torsdag: Fredag: Pjecen er samtidig en beskrivelse af det serviceniveau, Byrådet i Fredericia har vedtaget vedrørende bl.a. pleje, praktisk hjælp og madservice. Serviceniveauet for disse ydelser gælder uanset, om du bor hjemme, i en ældrebolig eller i en plejebolig. Du kan læse mere på Længst Muligt I Eget Liv - Aktiv hele livet Længst mulig i eget liv er et tilbud i Fredericia Kommune, som tager udgangspunkt i at forbedre din livskvalitet. Længst mulig i eget liv betyder, at man så længe det overhovedet er muligt bestemmer over sit liv og sin dagligdag. Formålet er at højne livskvaliteten for de ældre. Kernen i den bevilgede hjælp er, at du kan få hjælp til de ting, som du ikke selv kan klare. Ved vurdering af behovet for praktisk hjælp, eksempelvis rengøring, tages der udgangspunkt i dine og husstandens ressourcer. Der vurderes på dit protentiale for at forbedre dit fysiske og psykiske niveau. Sagsbehandlingen Hvis du har brug for hjælp, skal du henvende dig til Visitationsafdelingen. Visitatoren er en faguddannet person, der ved en samtale med dig vurderer, hvor meget hjælp du kan bevilges, ud fra en konkret individuel vurdering. Der indhentes evt. lægestatus og anden information til sagsbehandlingen. Du kan komme i kontakt med Visitationsafdelingen på tlf , hverdage mellem kl og fredag dog kun til kl eller på mail: Du er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en bisidder med til samtalen med visitatoren. Det kan være en god ting, idet andre kan være med til at huske, hvad der blev sagt og aftalt ved samtalen. Når visitatoren skal vurdere, hvilken hjælp du kan få, tager han/hun udgangspunkt i lovgivningen, i dine behov og i det serviceniveau, Byrådet i Fredericia har vedtaget. Hjælpen bevilges altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din og husstandens samlede situation og dit behov. Du kan ifølge serviceloven få hjælp, hvis din funktionsevne er midlertidigt eller varigt nedsat på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer. Ved tildelingen af hjælpen lægger visitatoren vægt på: Hvad kan du selv gøre? Er du ude af stand til at udføre opgaven? Om en ægtefælle eller andre i dit hjem kan hjælpe med at udføre nogle af de praktiske opgaver? Hvad kan du gøre med støtte fra personalet? Hvad skal personalet gøre for dig? Hvad siger Arbejdspladsvurderingen i forhold til indretningen i dit hjem? For at opretholde den bedst mulige hjælp til borgerne, er det besluttet, at der i aftentimer og weekender, hvor vi har svært ved at skaffe kvalificeret personale, kun ydes hjælp i nødvendigt omfang. Det vil derfor kunne opleves, at der er forskel på, hvilken hjælp der gives på hverdage og i weekender. Hjælpens omfang og varighed aftales mellem dig og visitator og fremgår af afgørelsen. Det fremgår også af afgørelsen, hvilken hjælp, der er bevilget, og hvad man ikke har kunnet bevilge i forhold til din anmodning om hjælp. Alle afslag vil være begrundet. Afgørelsen er skriftlig og bliver sendt til dig. Afgørelsen er altid vedlagt en klagevejledning. Ved fuld medhold sendes der et oplysningsbrev. I skemaet, sidst i denne pjece, fremgår tidsfristerne for, hvornår afgørelsen skal være truffet til en lang række ydelser, samt tidsfristerne for levering af ydelserne. Du kan kun få hjælp til de opgaver, du eller andre i husstanden ikke selv kan klare. Målet er, at du bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. 4 5

4 Kontaktperson Alle borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp, får tildelt en kontaktperson, som alle spørgsmål om hjælpen kan rettes til. Du kan også bruge kontaktpersonen, hvis den tildelte hjælp ikke er leveret i overensstemmelse med bevillingen. Der udpeges en kontaktperson hos leverandøren. Der vil i din skriftlige bevilling om hjælp stå, hvem der i Visitationsafdelingen er din kontaktperson, samt telefonnummer og træffetid. Dit hjem - personalets arbejdsplads Arbejdet skal kunne udføres under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold i dit hjem. Der vil derfor blive lavet en arbejdspladsvurdering (APV), da eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater m.v. som personalet skal bruge, skal være i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp, f.eks. ved at udskifte sengen med en plejeseng. Da hjemmeplejen også fungerer som uddannelsessted, kan personalet have elever eller studerende med, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Du skal selv stille de arbejdsredskaber til rengøring m.v. til rådighed, som normalt er i alle hjem. Det kan f.eks. være klude, almindelig vasketøjskurv, støvsuger med teleskoprør, gulvmoppe og rengøringsmidler. For at sikre et godt arbejdsmiljø skal rengøringsmidlerne være miljøvenlige og arbejdsredskaberne i forsvarlig stand. Personalet, deres ægtefæller og deres nærtstående må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra dig. De må heller ikke låne penge af dig eller sælge varer til dig. Personalet må ikke ryge i dit hjem. Det er også en forudsætning for at modtage hjælp, at du ikke ryger i dit hjem, mens personalet udfører arbejdet. Dit behov vurderes løbende Dit behov for hjælp bliver revurderet efter behov af en visitator fra kommunen, som kommer på besøg hos dig efter aftale. Personalet vil derudover løbende følge dit behov for hjælp og meddele ændringer til visitator. Tilfredshed Vi håber naturligvis, at du bliver tilfreds med hjælpen. Fredericia Kommune undersøger min. hver 3. år tilfredsheden med visitationen. Desuden undersøges tilfredsheden med pleje, praktisk hjælp og mad. Klagemuligheder Skulle der opstå problemer, skal du først henvende dig til den leverandør, du har valgt - altså den person, der udfører hjælpen for dig eller leverer maden til dig. Hvis der generelt er problemer med hjælpen, skal du henvende dig til din visitator. Du bliver altid gjort opmærksom på klagemulighederne, når du modtager den skriftlige afgørelse. Herunder ser du en oversigt over, hvilke ydelser man kan klage over, og til hvem: Det sociale Nævn Patientklagenævnet Ingen klagemuligheder Pleje Sygepleje Alle individuelle transportordninger Praktisk hjælp Omsorgstandpleje* Aktivitetstilbud Mad Afløsning og aflastning Boliger Pasning af nærtstående Plejevederlag Brugerstyret personlig assistance * Der kan klages over den faglige udførelse 6 7

5 Klage over visitators afgørelse indbringes for Det Sociale Nævn (DSN). DSN kan behandle klagen over den måde en sag er blevet behandlet på og over konkrete afgørelsers indhold, herunder over omfanget og indholdet af den tildelte hjælp. DSN kan ikke tage stilling til de kommunalpolitiske beslutninger over det generelle serviceniveau eller til kommunens tilrettelæggelse af hjælpen. Klagen fremsendes til Visitationsafdelingen, der revurderer afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til DSN. Lederen af Visitationsafdelingen kan kontaktes med en anmodning om at ændre oplysningsbrevet til et afgørelsesbrev. Statsforvaltningen Syddanmark Det Sociale Nævn Storetorv Aabenraa Personlig hjælp og pleje Du kan f.eks. få hjælp til Personlig pleje Bad Hudpleje Toiletbesøg Katheter- og stomipleje Påklædning Ernæring Hjælp i forbindelse med mad og drikke Forflytninger Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Nødkald Støttende besøg Tidsfrister for visitation og levering af plejen fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Du kan få hjælp til personlig pleje fra én gang om ugen og op til mange gange i døgnet - afhængigt af dit behov. Opgaverne tilrettelægges sådan, at morgenplejen er påbegyndt senest klokken 10, med mindre du har andre ønsker. Det forudsættes, at hjælperen rydder op efter sig og tørrer op efter spild. Nødkald Hvis du bor i eget hjem, modtager pleje og/eller har lidelser der medfører alvorlige sygdomsanfald, kan du søge om at få et nødkald. Det er en forudsætning, at du ikke kan benytte en mobil eller flytbar telefon. Når du bruger et nødkald, vil du få hjælp hurtigst muligt. Mad og drikke Du kan få hjælp til: at smøre og anrette mad at opvarme mad at spise og drikke Dog skal tidsforbruget af den hjælp du vælger til, svare til tidsforbruget af den opgave, du vælger fra. Det skal foregå i samarbejde med den hjælper, der kommer i dit hjem. Er hjælperen i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt, at du fravælger den tildelte hjælp til fordel for noget andet, vil man holde sig til den konkrete afgørelse - altså de ydelser, du blev bevilget fra begyndelsen. Det kan ikke lade sig gøre at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver, hvis du har valgt to forskellige leverandører til at udføre opgaverne. Hvis du gentagne gange fravælger en bestemt form for hjælp, giver leverandøren besked til din visitator, der så vil lave en revurdering, for at hjælpen kan blive justeret, så den passer til dine behov. Fleksibel hjælp Fleksibel hjælp betyder, at du fra gang til gang kan bytte til andre former for hjælp end det, du er bevilget. Det kan f.eks. være, at du hellere vil gå en tur end have støvsuget. 8 9

6 Hvem kan levere pleje? Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale pleje eller fra et af de private firmaer, som er godkendt af kommunen som leverandør af praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Du får informationsmateriale med en grundig præsentation af hver enkelt leverandør udleveret ved visitators besøg. Hvis du bor i en plejebolig, kan du ikke vælge imellem kommunal og privat hjælp. Så er det alene plejecentret, der leverer hjælpen. Tilkøbsydelser Hvis du ønsker at købe yderligere timer til hjælp, er der mulighed for dette hos de godkendte private leverandører. Du skal selv betale for de ekstra timer. Både de private og de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve det serviceniveau, Byrådet i Fredericia har vedtaget. Der er derfor ingen forskel på serviceniveauet, uanset om du vælger en kommunal eller en privat leverandør. Du kan altid vælge en anden leverandør, du skal blot henvende dig til din visitator. Der er en frist på 14. dage, inden det kan træde i kraft. Se skema side 23. Du kan også selv udpege en person, f.eks. en pårørende, til at give dig hjælpen. Det kan ske på følgende måder: 1. Personen bliver ansat ved kommunen til at give dig den hjælp, der er bevilget. Personen skal godkendes af kommunen og bliver ansat af Plejen til at passe dig. Hermed sikres der ordnede forhold omkring ansættelse, løn, pension og lignende. 2. Du får udbetalt et tilskud af kommunen til at aflønne personen/personerne. Bevilges hjælpen som Brugerstyret Personlig Assistance efter 95 i serviceloven, kan arbejdslederopgaven overgives til en nærtstående, som helt eller delvis passer dig i hjemmet. Efter servicelovens 96 skal du selv kunne agere arbejdsleder. Arbejdsgiveransvaret vil kunne overdrages til nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Herudover kan kommunen beslutte at udbetale et tilskud direkte til den pårørende, der passer dig helt eller delvist. Dette kan kun lade sig gøre i særlige tilfælde, og kommunen vil vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at personen varetager plejen. 3. Efter servicelovens 94b kan en borger, der er bevilliget hjælp til rengøring, tøjvask eller indkøb vælge at få udstedt et servicebevis. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsleder. Borgeren kan lave aftale med pårørende, en forening eller en virksomhed om at varetage arbejdsgiverrollen/opgaven. Hvis borgeren vælger en pårørende til at varetage opgaven, skal kommunen stå for de økonomiske og administrative forpligtigelser. Hvem udfører plejen? Personalet har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Personalet kan evt. være i gang med at tage en sundhedsfaglig uddannelse. I særlige situationer kan personale med anden baggrund godkendes af kommunen, og der stilles krav til, at personalet hurtigt skal tage en sundhedsfaglig uddannelse. Hvis du har et stort behov for pleje, vil du ofte få hjælp flere gange i døgnet. Du kan derfor forvente, at der på grund af arbejdstider og vagtordninger kommer forskellige personer i dit hjem. Personalet ved, hvilke opgaver, der skal løses, og de kender din situation. Alt personale har tavshedspligt. De har dog pligt til at fortælle visitator og deres leder om forhold, der kan have betydning for den hjælp, du får. Det kan f.eks. være ændringer i din helbredstilstand. Personalet har alle sammen et synligt ID-kort med billedlegitimation. De skal præsentere sig og vise legitimationen, når de besøger dig. Hvornår udføres plejen? Personlig pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage. Får du kun hjælp til bad, vil dette som udgangspunkt tilbydes på hverdage i dagtimerne Ændringer i aftalen Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos personalet eller hos andre borgere, der modtager hjælp. I så fald kontakter leverandøren dig, om muligt samme dags morgen, ellers så hurtigt som muligt. Du får også besked over telefonen, hvis et besøg må flyttes mere end en time før eller efter det aftalte tidspunkt. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, får du tilbudt erstatningshjælp samme dag. Du kan også aftale et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. Husk at melde afbud Det er vigtigt, at du melder afbud til din leverandør, hvis du f.eks. er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Du skal melde afbud senest 24 timer før det aftalte besøg. Mandagsbesøg skal dog aflyses allerede om fredagen. Har du ikke meldt afbud, kontakter personalet dine pårørende af hensyn til din sikkerhed. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, kontakter personalet politiet. Du bør være opmærksom på, at du kan få udgifter, såfremt der tilkaldes en låsesmed. Hvad koster hjælpen? Du skal ikke betale for varig eller midlertidig hjælp.

7 Praktisk hjælp Du kan få hjælp til: Rengøring Tøjvask Indkøb Lave indkøbsliste Handle og sætte varer på plads Tidsfrister for visitation og levering af praktisk hjælp fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Rengøring Du kan kun få hjælp til den rengøring, som du eller andre i husstanden ikke selv er i stand til at klare. Du kan få hjælp til rengøring, hovedsagelig i de rum du opholder dig i, (svarende til ca m 2 ). Rengøringen foregår på hverdage i dagtimerne. Du får som hovedregel gjort rent hver 14. dag. Rengøring kan omfatte at: støvsuge/vaske/moppe gulv i stue, køkken, badeværelse, soveværelse og entré tørre støv af gøre rent i badeværelse tørre køkkenbord og hårde hvidevarer af, vaske/ moppe køkkengulv og vask af trapper i din bolig gøre hjælpemidler rene skifte sengetøj Tøjvask Du kan få hjælp til tøjvask hver 14. dag, på hverdage i dagtimerne. Tøjvask kan omfatte at: sortere vasketøjet vaske og tørretumble tøj i hjemmet eller på fællesvaskeri hænge tøj til tørre, tage det ned, og lægge det sammen lægge tøjet på plads. Indkøb Du kan få bevilget to former for hjælp til indkøb: Hjælp til bestilling af dagligvarer: skrive en indkøbsliste, ringe og bestille varerne, sætte dem på plads Eller hjælp til indkøb: købe ind hos nærmeste dagligvarebutik, sætte varerne på plads Begge former for hjælp gives én gang om ugen, i dagtimerne. Hvis du ønsker at handle andre steder end i den nærmeste dagligvarebutik, skal du forvente, at du skal betale for at få bragt varerne ud. Hvem kan levere praktisk hjælp? Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra kommunen eller fra et af de private firmaer, som er godkendt af kommunen. Du får informationsmateriale med en grundig præsentation af hver enkelt leverandør. Hvis du bor i en plejebolig, kan du ikke vælge imellem kommunal og privat hjælp. Så er det alene plejecentret, der leverer hjælpen. Både de private og de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve det serviceniveau, Byrådet i Fredericia har vedtaget. Der er derfor ingen forskel på serviceniveauet, uanset om du vælger en kommunal eller en privat leverandør. Du kan altid vælge en anden leverandør. Du skal blot henvende dig til din visitator. Der er en ombytningsfrist på 14. dage, se skema side 23. Du kan også selv udpege en person, f.eks. en pårørende, til at give dig den aftalte hjælp. Se side 10 Hvornår udføres den praktiske hjælp? Hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask foregår i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne aftales mellem dig og personalet. Hvem udfører den praktiske hjælp? Der stilles ikke krav om, at personalet skal have en sundhedsfaglig uddannelse, men leverandøren skal sikre, at alt personale, der arbejder med praktisk hjælp, har fået den nødvendige instruktion (kurser o. lign.) til at kunne udføre arbejdet forsvarligt. Alt personale har tavshedspligt. De har dog pligt til at fortælle visitator og deres leder om forhold, der kan have betydning for den hjælp, du får. Det kan f.eks. være ændringer i din helbredstilstand. Personalet har alle sammen et synligt ID-kort med billedlegitimation. De skal præsentere sig og vise legitimationen, når de besøger dig. Ændringer i aftalen Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, for eksempel sygdom hos personalet eller hos andre borgere, der modtager hjælp. I så fald kontakter leverandøren dig, om muligt samme dags morgen, ellers så hurtigt som muligt. Du får besked over telefonen, hvis et besøg må flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt

8 Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, får du tilbudt erstatningshjælp. Du kan også aftale et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. For hjælp til rengøring gælder dog, at du skal have tilbudt erstatningshjælp senest fem hverdage efter det planlagte besøg, når leverandøren er nødsaget til at aflyse. Husk at melde afbud Du kan kun få hjælpen, når du selv er til stede i hjemmet. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud til din leverandør. Hvis du f.eks. er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg, skal du melde afbud senest klokken dagen før det aftalte besøg. Har du ikke meldt afbud, kontakter personalet dine pårørende af hensyn til din sikkerhed. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, kontakter personalet politiet. Du bør være opmærksom på, at du kan få udgifter, såfremt der tilkaldes en låsesmed. Hvad koster hjælpen? Du skal ikke betale for varig eller midlertidig hjælp til praktiske opgaver. Mad Fredericia Kommunes madtilbud afhænger af, om du bor i egen bolig eller på plejecenter. Hvis du bor på plejecenter, kan du få information om madtilbuddene på centret. Hvis du bor i egen bolig, kan Fredericia Kommune tilbyde: At hjemmeboende brugere dagligt får et ernæringsrigtigt tilbud i form af kolde færdigretter til opvarmning i mikroovn. For at opfylde formålet med dagligt at få et ernæringsrigtigt tilbud gælder det: at der, som udgangspunkt, skal bestilles mad til alle ugens 7 dage at der for ægtepars vedkommende bestilles til begge parter Mad, der leveres i dit hjem, bevilges af din visitator ud fra en vurdering af dit behov.som udgangspunkt skal du være ude af stand til at tilberede et varmt måltid mad. Tidsfrister for visitation til mad, der leveres i dit hjem, og leverandørernes start på levering af maden, fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Valgfrihed Du kan til- og fravælge for- og efterretter og kan vælge mellem forskellige menuer fra menuplanen. Hvor kan du få maden fra? Hvis du har fået bevilget mad til levering i dit hjem, vil maden blive leveret fra en af de godkendte leverandører. Alle leverandører er forpligtet til at efterleve det serviceniveau, Byrådet i Fredericia har vedtaget for maden. Personalet, der leverer maden, har alle sammen et synligt ID-kort med billedlegitimation. De skal præsentere sig og vise legitimationen, når de besøger dig. Personalet har tavshedspligt. De har dog pligt til at fortælle visitator om forhold, der har betydning for den mad, du får. Det kan f.eks. være ændringer i din helbredstilstand. Hvis du er pensionist eller efterlønner og bor i Fredericia Kommune, kan du købe maden til pensionistpris i kommunens aktivitetscentre. Du skal selv kunne komme hen til det center, hvor du ønsker at spise. Hvornår leveres maden? Kolde færdigretter leveres på en fast ugedag, inden for samme time og på en af ugens fem første dage i tidsrummet på udbringningsdagen. I forbindelse med Søgnehelligdage leveres der kolde færdigretter den sidste hverdag før helligdagen

9 Har du ikke behov for levering af middagsmaden, eller er du forhindret i at modtage den ugentligt leverede mad, skal du kontakte leverandøren senest kl dagen før den aftalte levering. Aftalte leveringer til mandag skal afbestilles senest fredag, i leverandørens telefontid. Hvis du ikke kontakter leverandøren inden for de anførte tidsfrister, skal du betale for maden, selv om du ikke er hjemme til at modtage den. Har du ikke meldt afbud, kontakter personalet hjemmeplejen af hensyn til din sikkerhed. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, kontakter personalet politiet. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud til leverandøren, hvis du f.eks. er bortrejst på det tidspunkt, hvor maden bliver leveret. Du bør være opmærksom på, at du kan få udgifter, såfremt der tilkaldes en låsesmed. Ændringer i aftalen Sker der omlægning af en aftale om mad leveret i dit hjem, bliver du orienteret telefonisk eller skriftligt af leverandøren. Hvad koster maden? Din betaling for maden fastsættes én gang årligt af Byrådet. Prisen bliver oplyst under visitationsbesøget, og fremgår også af oplysningsbrevet. Betalingen for maden trækkes automatisk af din pension.. Er du ikke pensionist, opkræves betalingen via girokort. Sygepleje Fredericia Kommunes sygepleje tilbyder hjælp til lægeordineret opgaver som f.eks. sårpleje, medicinadministration, ernæring, sondeernæring, hjælp til stomi m.m. Hvor er sygeplejerskerne ansat? Sygeplejerskerne er alle ansat i den kommunale hjemmepleje. Du har ikke mulighed for frit at vælge sygepleje fra forskellige leverandører. Hvis du i forvejen er bevilliget pleje, eller praktisk hjælp, har det ingen betydning for sygeplejen, hvilken leverandør du har valgt. Du kan f.eks. godt have en privat leverandør af hjemmehjælp og samtidig modtage sygepleje fra kommunens hjemmepleje. Hvordan får du sygepleje? Du skal kontakte din egen læge, der ordinerer ydelsen. Hvor foregår sygeplejen? Sygeplejen foregår som udgangspunkt i eget hjem eller på plejecentret, hvor du bor. Hvad koster det? Sygepleje er gratis efter lægehenvisning. Hvis levering af maden flyttes mere end 45 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, får du besked over telefonen

10 Boliger Pleje & Sundheds visitation råder over 360 plejeboliger, fortrinsvis til svage ældre og handicappede. Ældre- og plejeboliger Plejeboligerne er opført efter lov om almene boliger. Boligerne administreres i boligforeninger, der indgås lejekontrakt, og du betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig. Beboerne har mulighed for at søge boligydelse og indskudslån. Se side 4. Ældreboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapegnet bolig. De kan ligge i nærheden af et plejecenter, men kan også være en selvstændig bebyggelse eller være en del af et almennyttigt boligbyggeri. Plejeboliger er karakteriseret ved, at fællesarealer og aktivitetslokaler er en del af boligmiljøet, og at der er personale døgnet rundt. Dog er der på Plejecenter Othello 11 boliger på 5. sal, hvor fællesarealer og aktivitetslokaler er tillagt boligens areal. Hvordan får man en bolig? Alle boligerne fordeles efter behov, dvs. at den person, der har det største behov, får den første ledige bolig. For at blive visiteret til en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til Visitationsafdelingen. Du opfordres til at invitere pårørende eller en bisidder med til samtalen med visitator. Under samtalen drøftes dine ønsker og behov, og visitator orienterer dig om de tilbud og muligheder, der er. Efter samtalen vurderer visitator, hvilken type bolig, der egner sig bedst til dig. Hvis du er visiteret til en plejebolig, gælder plejeboliggarantien. Det betyder, at du skal være tildelt en plejebolig senest to måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis du ønsker en bestemt, navngiven bolig. Siger du nej til en tildelt bolig, vil du efterfølgende være omfattet af plejeboliggarantien på ny. Tidsfrister for visitation til ældre- og plejeboliger fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Kriterier for visitation til ældreboliger Formål: At borgere med pleje- og omsorgsbehov, der ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig, kan bo i en handicapvenlig bolig. Målgruppe: Borgere, som har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et varigt behov for pleje og praktisk hjælp samt et varigt behov for en specialindrettet bolig. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en ældrebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i ældreboligen. Kriterier for visitation til plejeboliger Formål: At sikre, at borgerens individuelle behov for pleje, praktisk hjælp og omsorg kan tilgodeses, så borgeren derved kan opleve tryghed, nærvær af personale og samvær med andre. Målgruppe: Borgere, som har en varig, svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et omfattende, varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen. Tidsfrister for visitation til ældre- og plejeboliger fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Individuelle transportordninger Hvis du på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at benytte kollektive transportmidler, har du mulighed for at benytte kommunens individuelle kørselsordninger. Fredericia Kommune tilbyder: Sydtrafiks handicapkørsel Omsorgskørsel Det er visitator, der afgør, hvilken type individuel kørselsordning du kan komme med i. Tidsfrister for visitation til individuelle transportordninger er 4 uger. Sydtrafiks Handicapkørsel For at komme med i denne ordning skal du være svært bevægelseshæmmet, afhængig af kørestol eller ganghjælpemidler, samt være fyldt 18 år. Hvis du er visiteret, kan du køre 104 enkeltture om året til aktiviteter, som ikke indgår i anden kørselsform. Der betales der 2,50 kr. pr. kørt kilometer dog mindst kr. 35,- pr. tur. (2011 niveau) Se mere om handicapkørslen på Sydtrafiks hjemmeside:

11 Omsorgskørsel Omsorgskørsel bevilges efter Servicelovens 117. Du skal være kørestolsbruger og ikke kunne sidde i en alm. taxi. Du får 5 kørsler pr. måned. Kørslen koster kr. 150,- pr. måned, som trækkes over pensionen. Kørslen gælder indenfor Fredericia Kommune. Afløsning og aflastning Hvis du passer en pårørende med et stort pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan være alene uden risiko for personskade, kan du være meget bundet til hjemmet og have svært ved at komme hjemmefra eller få tid til dig selv. I denne situation er det muligt at søge om afløsning i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet, dvs. på et plejecenter. Afløsning af den pårørende i hjemmet Fredericia Kommune tilbyder som udgangspunkt afløsning i hjemmet i to timer pr. uge. Afløsningen indebærer, at en medarbejder fra den kommunale hjemmepleje er i hjemmet i to timer, så du selv kan disponere over denne tid. Aftale om afløsning sker efter samtale med en visitator. Fredericia Kommune samarbejder endvidere med frivillige organisationer, der tilbyder aflastning. Hør nærmere om dette hos visitatoren. Aflastning af den pårørende uden for hjemmet Fredericia kommune tilbyder aflastning, når akut opstået pleje/ omsorgsbehov ikke kan løses med døgnplejens tilbud. planlagt aflastning op til 4 uger Vurdering af opholdets varighed foretages af visitator og bruger/pårørende i samarbejde. Aflastningen kan ske på et plejecenter. Du skal være opmærksom på, at opholdet indebær en egenbetaling. Tidsfrister for visitation til afløsning og aflastning fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Dagcenter Fredericia Kommune tilbyder planlagte ophold i dagcenter. Vurdering af opholdets varighed foretages af visitator og bruger/pårørende i samarbejde. Du skal være opmærksom på, at der er en egenbetaling til kørsel til dagcenter. Flytter du i plejebolig eller kommer på aflastning bortfalder tilbudet om dagcenterplads. Aktivitetscenter Fredericia Kommune tilbyder åbne aktivitetstilbud for alle pensionister på I.P. Schmidts Gård og Tavlhøj. Aktiviteterne er brugerstyrede. Omsorgstandpleje og tandproteser Du kan få bevilget omsorgstandpleje, hvis du på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud. For at søge om dette, skal du eller personalet på plejecentrene henvende dig til Visitationsafdelingen. Du skal være opmærksom på, at der er en egenbetaling til omsorgstandpleje. Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Formålet er at give borgere med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom mulighed for at blive passet af en nærtstående. Det er visitator, der vurderer muligheden. For at kunne blive passet af en nærtstående skal den handicappede eller alvorligt syge: have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse ikke bo i plejebolig eller lignende have et plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde, eller at alternativet er et døgnophold uden for hjemmet. Den, der ansættes, skal være: nærtstående, f.eks. ægtefælle, samlever, børn eller forældre tilknyttet arbejdsmarkedet bosiddende hos eller i umiddelbar nærhed af den syge/handicappede. Betingelser for begge parter: der må ikke være afgørende hensyn, der taler imod, at den der ansættes, passer den nærtstående parterne skal være enige om etablering af pasningsordningen Aftale med arbejdsgiver Ansøgeren skal senest seks uger før orloven give sin arbejdsgiver besked, ligesom arbejdsgiveren skal have besked senest fire uger før, hvis orlovsperioden ophører inden den aftalte tid. Aflønning Den ansatte aflønnes månedligt med et takstreguleret beløb ( kr. i 2008-niveau). Af dette beløb skal der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v. Der er ikke mulighed for forhøjelse af beløbet. Orlovstager ansættes på almindelige overenskomstvilkår af kommunen.

12 Omfang af pasningen Der kan maksimalt ske ansættelse én gang i op til seks mdr. eller to gange i op til tre mdr. Ansættelsen i to x tre mdr. kan deles mellem to nærtstående á én periode på tre mdr. Der er ikke mulighed for forlængelse. Der kan kun ske ansættelse af nærtstående én gang til pasning af samme borger. Der er ikke mulighed for deltidsansættelse. En pasningsorlov kan medtages f.eks. i forbindelse med behandling på sygehuse i udlandet, kortvarige genoptrænings- eller rekreationsophold. Tidsfrister for visitation til pasning af nærtstående fremgår af skemaet sidst i denne pjece. Plejeorlov til pasning af døende Fredericia Kommune giver økonomisk støtte i form af plejevederlag for at understøtte, at døende borgere kan blive passet i eget hjem af pårørende eller andre nærtstående. Henvendelse vedrørende dette skal ske til Plejens Administration tlf.: Forudsætninger for at bevilge plejeorlov/-vederlag: yderligere behandling skal være udsigtsløs efter en lægelig vurdering prognosen skal være kort levetid den døende må ikke have ophold på sygehus eller hospice den døende må ikke bo i en plejebolig eller lignende den døende skal have behov for personlig pleje den døende skal være indforstået med, at der etableres et plejeforhold orlovstager skal, i tilfælde af egen sygdom, være berettiget til sygedagpenge arbejdsgiveren skal bevilge orlov De almindelige kommunale tilbud om pleje, praktisk hjælp, hjælpemidler osv. gælder stadig, selv om der er bevilget plejeorlov. Plejeorloven kan deles mellem lige så mange personer, som man ønsker det. Det er også muligt at få plejeorlov på deltid. Ved sygehusindlæggelse, ophold på hospice, i plejebolig el. lign. bortfalder retten til orlov, med mindre indlæggelsen er midlertidig, dvs. af mindre end 15 dages varighed. Man har ret, men ikke pligt til at holde orlov i op til 14 dage efter dødsfaldet. Skema over Fredericia Kommunes tidsfrister i 2011 for visitation og levering af ydelser NB. Ved akut behov visiteres og leveres hjælpen/ydelsen omgående Ydelse Pleje Praktisk hjælp Mad Tidsfrister for visitation (afgørelse) Pleje generelt Senest 5 hverdage Senest 5 hverdage Valg af en anden leverandør Afgørelsen findes allerede Tidsfrister for levering efter visitationen *) Plejehjemsgarantien på 2 måneder under forudsætning af, at borgeren ikke vælger en bestemt navngiven plejebolig, men blot en plejebolig i hele kommunen dage Indkøb Senest 10 hverdage Senest 5 hverdage Rengøring og tøjvask Senest 10 hverdage Senest 12 hverdage Valg af en anden leverandør Afgørelsen findes allerede 14 dage Normal middagsmad Senest 5 hverdage Senest 5 hverdage Speciel middagsmad og diætmad Senest 5 hverdage Senest 14 dage Sygepleje Efter lægens ordination Ingen tidsfrister Ældreboliger Senest 4 uger Ingen tidsfrister Plejeboliger Senest 4 uger Senest 2 måneder efter der er truffet en afgørelse if. regeringens plejeboliggaranti* Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis borgeren ønsker en bestemt navngiven bolig. Nødkald Senest 5 hverdage Senest 5 hverdage Individuelle transportordninger Omsorgskørsel Handicapkørsel 1 måned 1 måned Afløsning og aflastning Vurderes individuelt Vurderes individuelt Omsorgstandpleje og tandproteser Pasning af nærtstående med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom 1 måned Senest 10 hverdage

13 Lovtekster og paragrafer Lov om Social Service: 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinier for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1. personlig hjælp og pleje og 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 94. En person som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk.1, og om betaling m. v. 94 a. Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. 88 og 89. En tilkendt ydelse der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter 90, stk b. Kommunalbestyrelsen kan etablere en ordning, der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis, der giver adgang til, at den pågældende borger selv ansætter en person eller indgår aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne, jf. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke ydelseskategorier der skal omfattes af ordningen. Stk. 1 Hjælp efter 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp efter 83 leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der i forbindelse med afgørelsen efter 88, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde borgere, der er visiteret til hjælp efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 1. Stk. 3. En borger, der har valgt et servicebevis, og som vælger at lade en privatperson udføre hjælpen, er arbejdsgiver for denne. Den pågældende borger kan dog overdrage retten til at ansætte en person til at udføre opgaverne i henhold til servicebeviset til en nærtstående, en organisation eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for den privatperson, der udfører hjælpen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vejlede borgere, der har valgt et servicebevis, om mulige retlige konsekvenser forbundet med servicebevisordningen. Stk. 5. Socialministeren fastsætter regler for beregning af servicebevisets værdi. 95 Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan Kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 2 En person med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 forsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som passer pågældende. 96 Kommunalbestyrelsen skal yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Stk. 2 Tilskud af stk. 1 forudsætter, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælperordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige tilrettelæggelse Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet stk. 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den medsatte funktionsevne.

14 117 Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 118 En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, skal ansættes af Kommunalbestyrelsen når: 1. alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde 2. der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og 3. Kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående. Stk. 2 Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Stk. 3 Personen kan ansættes i op til 6 måneder i sammenhæng til at passe den nærtstående. Aftale om en ansættelsesperiode på mindre end 6 måneder kan ikke efterfølgende ændres. Ansættelsesperioden kan efter ønske fra personen opdeles i to perioder af indtil 3 måneder. En deling af ansættelsesperioden eller aftale om ansætttelses-perioder, på mindre end 3 måneder, kan ikke efterfølgende ændres. Den samlede ansættelsesperiode kan højst være 6 måneder i alt for den pågældende nærtstående. 119 Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el. lign. Det er endvidere en betingelse at den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet. Stk 2. En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under dennes fravær fra arbejdet i forbindelse med pasning af en nærtstående efter stk. 1, således at den ansatte ikke har en tabt arbejdsindtægt, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag. 192a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejecenter jævnfølge 192, eller en almen bolig jævnfølge 5 stk. 2, i lov om almene boliger m.v. en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Stk. 2 Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt et bestemt plejecenter eller en bestemt almen bolig efter reglerne i 58a i lov om almene boliger

15

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere