Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobbene udebliver i de tre hovederhverv"

Transkript

1 Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive meget beskeden. Fremgangen ville værre større, hvis ikke VKO s genopretningsplan var blevet gennemført. af arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted & stud.polit Niels Storm Knigge 1. september 21 Prognosens hovedkonklusioner Indikatorerne peger på fortsat nedgang i byggeriet og vækstmæssig fremgang i industrien og privat service. Væksten er dog for lav i både industrien og servicefagene til for alvor at kunne kaste arbejdspladser af sig. Industrien har overstået de værste beskæftigelsesfald, men væksten skal som gennemsnit op over 3 pct. over en toårig periode for at skabe arbejdspladser. En så stor vækst er der ikke udsigt til med det billede, der tegner sig lige nu specielt ikke med tanke på de finanspolitiske stramninger i Danmark og i Europa, som vil ramme eksporten. Bygge- og anlægssektoren er meget præget af krisen på boligmarkedet og de underdrejede bolig- og bygge- og anlægsinvesteringer. Situationen på boligmarkedet er fortsat usikker, hvorfor der ikke ventes nogen nævneværdig fremgang på arbejdsmarkedet for byggeriet. Servicesektoren har de bedste chancer for beskæftigelsesfremgang, men fremgangen for privat service bremses kraftigt af VKO s sparepakke, som rammer det private forbrug samt det offentliges køb af varer og tjenester af servicesektoren. Dertil kommer, at aftrapningen af de offentlige investeringer betyder, at privat service skal levere færre input til byggeriet. Samlet ventes beskæftigelsen i privat service kun at stige med 11. fra 211 til 212. Det er meget beskedent, givet at beskæftigelsen i privat service de sidste 3 år er steget med personer årligt. Kontakt Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Resumé af prognosen Indikatorerne peger på fremgang i industrien og servicesektoren, mens bygge- og anlægssektoren fortsat er hårdt presset. Selv om der er udsigt til mere vækst i både servicefagene og industrien, tyder meget på, at væksten de kommende år er for lav til for alvor at skabe en vending på arbejdsmarkedet. Det viser figur 1. AE s prognose spår ikke for alvor nogen vending på arbejdsmarkedet i hverken byggeriet eller industrien, mens vendingen i privat service tegner relativt svag. Beskæftigelsen ventes kun at stige med 11. personer i privat service fra 211 til 212. Figur 1. AE s beskæftigelsesprognose for de tre private hovederhverv, pers pers Bygge og anlæg Industri Service Kilde: AE pba. ADAM. Væksten i industrien skal over en toårig periode som gennemsnit op på hele 3 pct., før man kan forvente beskæftigelsesfremgang i branchen, mens der for økonomien som helhed kun kræves 1½-2 pct. En så høj vækst er der ikke udsigt til i industrien med det billede, der tegner sig lige nu specielt ikke med tanke på de finanspolitiske stramninger i Europa, som vil ramme eksporten hårdt. Bygge- og anlægssektoren kan først forvente beskæftigelsesfremgang, når boliginvesteringerne kommer op i et højere gear. Meget tyder på, at situationen på boligmarkedet er ved at stabilisere sig, men de små prisstigninger, man har observeret de seneste måneder, hviler på et meget usikkert grundlag, og samtidig vil faldet i de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer ramme byggeriet hårdt de kommende år. Servicesektoren har som udgangspunkt de bedste chancer for beskæftigelsesfremgang, fordi der ikke skal lige så meget vækst til at skabe arbejdspladser som fx i industrien, men VKO s sparepakke rammer privat service hårdt. Det private forbrug mister pusten som følge af spareplanerne, som øger beskatningen, ligesom servicesektoren skal levere færre input til byggeriet, når de offentlige investeringer aftrappes. Endelig medvirker det begrænsede offentlige forbrug til et mindre offentligt vare- og tjenestekøb, hvilket servicesektoren normalt nyder godt af. 2

3 Ingen beskæftigelsesfremgang for industrien trods positiv vækst Efter en historisk nedtur i 29, hvor produktionen faldt med mere end 12 pct., og hvor hver 1. arbejdsplads gik tabt, svarende til 4. arbejdspladser, peger indikatorerne i industrien nu på vækstmæssig fremgang. Ser vi på de fremadrettede indikatorer, tegner billedet væsentligt bedre end sidste år. Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget ret markant fra bunden i januar 29 og frem til begyndelsen af 21. Herefter tog væksten af, og der blev nået et midlertidigt toppunkt i marts måned 21, hvorefter indikatoren er faldet ganske svagt. Dette viser figur 2. Den store fremgang afspejler især en markant forbedring af produktionsforventningerne, men også en betydelig ændring i vurderingen af lagersituationen, hvor der er nedbrudt lagre. Endelig har der i slutningen af 29 og i starten af 21 været en markant bedring at spore for industriens ordrebeholdning, herunder til eksport. Selvom tendensen i ordrebeholdningen fortsat er negativ, ligger den markant over niveauet fra sidste år, som var rekordlav. De sidste måneders svækkelse af den sammensatte indikator kan først og fremmest relateres til produktionsforventningerne, som er faldet svagt, mens ordrebeholdningen fortsat er i bedring. Figur 2. Konjunkturbarometer og beskæftigelsesindikator for industrien nettotal, pct nettotal, pct Beskæftigelsesindikator Konjunkturindikator Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder frem til og med august 21. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Kigger man på industriens ordreindgang fra omsætnings- og produktionsstatistikken, så lå perioden april 21 til juni pct. højere end samme periode i 29. Det dækker over en stigning på knap 2 pct. til eksport, mens der har været en nedgang til hjemmemarkedet på 6 pct. Tallene vidner om, at den danske indenlandske økonomi fortsat har det svært. Beskæftigelsesindikatoren er steget markant siden sit rekordlave bundniveau i april 29. Frem til juni 21 er den steget næsten uafbrudt dog er den faldet de sidste to måneder og er igen blevet negativ. 3

4 Dette taler for, at det eksplosive fald i industribeskæftigelsen er lagt bag os, men også at der fortsat kommer mindre beskæftigelsesfald i industrien. Fremgangen i industrien ventes i 21 specielt at være trukket af det private forbrug samt af industrieksporten. Dertil kommer, at industriens lagre, som der er blevet tæret kraftigt på under krisen, atter genopbygges, ligesom der langsomt kommer gang i investeringerne igen. Væksten bliver dog ikke stor nok til at forhindre yderligere beskæftigelsesfald. Det fremgår af figur 3. Figur 3. Beskæftigelsen i industrien 1. pers pers Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Kilde: AE på baggrund af ADAM. I 21 ventes 17. arbejdspladser at gå tabt, mens både 211 og 212 ventes at give beskæftigelsesfald i omegnen af 3.. Det betyder, at nok har vi lagt den meste eksplosive udvikling bag os, men vi forventer ikke nogen egentlig vending på arbejdsmarkedet i industrien. Det kan synes overraskende, givet at væksten i 211 og 212 tegner til at blive hhv. 1,7 pct. og 2,6 pct. (se tabel 1). Normalt siger man, at en gennemsnitsvækst på 1½-2 pct. over to år er nok til at trække beskæftigelsen op, men i industrien er der nærmere påkrævet 3 pct.. Det fremgår af figur 4, som viser sammenhængen mellem væksten i industrien og væksten i beskæftigelsen. Vækst alene er under normale omstændigheder ikke nok til at trække beskæftigelsen med op. Væksten skal op over et vist niveau, for at beskæftigelsen stiger. Det skyldes, at produktiviteten (produktionen pr. ansat) herhjemme plejer at vokse med 1½-2 pct. for økonomien som helhed. Hvis en virksomhed derfor skal producere 1½-2 pct. mere, kan virksomheden efterkomme den øgede efterspørgsel ved at øge produktiviteten med de 1½-2 pct., som produktiviteten normalt øges med om året, uden at ansætte flere medarbejdere. Det gælder især i industrien, hvor produktiviteten plejer at vokse endnu mere end i den samlede økonomi. Den historiske sammenhæng i figuren tilsiger, at væksten som gen- 4

5 nemsnit over en toårig periode faktisk skal helt op på 3 pct., for at beskæftigelsen ikke falder i industrien. Figur 4. Historisk sammenhæng mellem beskæftigelse og vækst i industrien 6 4 Beskæftigelse (pct.) y =,6118x - 1,9415 R2 =, Nødvendig vækst Vækst (pct.) Anm.: Sammenhængen mellem væksten og udviklingen i beskæftigelsen er estimeret for , da 26 er det seneste endelige år i Nationalregnskabet. Dvs. at observationerne for 27 til 29 ikke indgår i beregningen af den konkrete sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse. Endvidere er væksten for et givent år beregnet som et gennemsnit af væksten i det pågældende år og væksten i det foregående år. I industrien er der set bort fra erhvervet Fremstilling af el, gas og fjernvarme. Kilde: AE pba. ADAMs databank samt egne beregninger. Tabel 1 viser nøgletallene for industrien fra AE s prognose. Som det fremgår, skyldtes den store nedgang i industrien i 29 store fald i såvel investeringer, privat forbrug samt eksport. Samtidig blev der tæret meget på industriens lagerbeholdning, hvilket trak produktionen ned. I 21 er der udsigt til, at forbruget, lagrene og eksporten vil trække væksten op i plus igen. Eksporten er dog i 21 endnu ikke helt oppe i normale omdrejninger, ligesom investeringerne fortsat ligger kraftigt underdrejet. I 211 og 212 kommer eksporten langsomt op i normale omdrejninger, ligesom investeringerne begynder at vokse igen. Lagrene udbygges også fortsat i både 211 og 212, men væksten i det private forbrug aftager til gengæld kraftigt i både 211 og 212 som følge af, at bl.a. genopretningspakken, virkningen af udbetalingen af SP-opsparingen mm. bortfalder. 5

6 Tabel 1. Nøgletal for industrien * 211* 212* Realvækst i pct., kædede mængder Privat forbrug -,3-4,6 2,5 1,8 1,7 Maskininvesteringer -2,2-1,1-4, 2,9 6,9 Industrilagre, vækstbidrag 1,1-5,5,3 2,1 1,2 Vareeksport 1,3-13,7 3,8 4,6 5, Værditilvækst -,3-11,1 1, 1,7 2,6 Vækst i pct. Produktivitet -,7-1, 5,9 2,7 3,4 Niveau Ændring i 1. pers. Beskæftigelse (1. personer) Anm.: Produktiviteten er målt som produktionen pr. ansat. * prognose Kilde: AE på baggrund af ADAM. At der først kommer gang i investeringerne til næste år, skal ses i lyset af, at den lave kapacitetsudnyttelse og industrivirksomhedernes meldinger om ledig produktionskapacitet viser, at der i 21 stadig vil være stor overkapacitet i dansk økonomi. Virksomhederne kan derfor på kort sigt imødekomme større efterspørgsel uden at skulle øge investeringerne i maskiner, inventar, transportmidler mv. eller nye bygninger. Det er derfor først til næste år og i 212, hvor der kommer mere gang i væksten og den ledige kapacitet bliver mindre, at vi kan forvente positiv vækst i investeringerne igen. Siden 26 har der været en faldende tendens i industriens produktivitet (målt som værditilvæksten per beskæftiget), som normalt vokser i omegnen af 2½-3 pct. Det viser figur 5. Figur 5. Produktivitetsudvikling i industrien Mio. 2-kr. pr. ansat 55 Mio. 2-kr. pr. ansat Anm: Linjen i figuren afspejler den lineære tendens i produktiviteten og den lodrette streg markerer prognosens begyndelse. Kilde: AE pba. ADAM. 6

7 Konkret blev der pr. ansat i 29 produceret knap 2 pct. mindre end i 26. Det understreger også, at selv om produktionen skulle vokse med 2 pct. i år, er der ikke behov for at ansætte flere medarbejdere på virksomhederne man kan løfte produktiviteten og producere lige så meget pr. medarbejder som i 26. Prognosen forudser, at industriens produktivitetsudvikling kommer tilbage på sporet igen i 212. Virkningen af de finanspolitiske stramninger er meget usikker. Ser man på diverse skøn over væksten i udlandet, er det ikke til at se, at virkningen af de finanspolitiske stramninger er indregnet. I hvert fald er skønnene ikke blevet revideret nævneværdigt det seneste års tid. En forklaring kan være, at renten er faldet mere, end man først havde forudset, men det til trods må den underliggende vækst være meget høj, givet at de europæiske spareplaner ikke slår mere ud i skønnene for udlandets vækst, end de gør. Indikatorerne tyder dog ikke på, at den underliggende vækst i europæisk økonomi er særlig stærk endnu, hvorfor det er meget tvivlsomt, om der er taget tilstrækkelig højde for de finanspolitiske stramninger i Europa. Hvis virkningen af stramningerne er undervurderet, ændrer det radikalt billedet for industrien i form af en lavere eksport, vækst og beskæftigelse. Omvendt kan renterne, hvis de fortsat kommer til at ligge lavt, stimulere investeringerne og forbruget. Virkningen af lavere renter er dog med den nuværende situation sandsynligvis ikke så stor som normalt, fordi bankerne er mere tilbageholdende med at låne penge ud, virksomhederne har stor ledig kapacitet til at producere mere, og behovet for at investere i nye maskiner eller bygninger for at kunne producere mere er derfor ikke så stort. Endelig vil en normalisering af pengepolitikken på lidt længere sigt tilsige, at renterne igen begynder at stige, hvilket i så fald vil begynde at virke negativt på investeringer og forbrug og dermed væksten og beskæftigelsen i industrien. Bygge- og anlægssektoren er fortsat underdrejet Bygge- og anlægssektoren har været meget påvirket af krisen på boligmarkedet, og på nuværende tidspunkt er 86 pct. af beskæftigelsesfremgangen fra de gode år sat over styr. Beskæftigelsesindikatoren er fortsat negativ, hvilket peger på yderligere tab af arbejdspladser. Indikatoren har dog oplevet en markant forbedring efter at have nået bunden i februar 21, og indikatoren er nu på niveau med, hvad den var i midten af 28. Forbedringen af indikatoren peger på, at de største beskæftigelsesfald er lagt bag os, men omvendt peger den fortsat negative indikator på yderligere beskæftigelsesfald. 7

8 Figur 6. Beskæftigelsesindikator nettotal, pct nettotal, pct Bygge- og anlæg -5 Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Disse forventninger understøttes af, at samtlige indikatorer peger på en fortsat underdrejet bygge- og anlægssektor i starten af 21. Det påbegyndte nybyggeri af både boliger og byggeri i produktion, administration mv. ligger fortsat meget lavt, og konjunkturindikatoren har kun rettet sig lidt og er fortsat meget negativ. Det afspejler, at ordrebeholdningen fortsat er presset i bund, og at beskæftigelsesforventningerne er negative. Vi forventer derfor, at beskæftigelsen i 21 vil falde med 15. i forhold til 29, hvorefter beskæftigelsen vil stoppe med at falde. Det fremgår af figur 7. Til den tid er hele fremgangen i beskæftigelsen i de gode år sat over styr, og ca. 17 pct. af arbejdspladserne i 28, vil være gået tabt i bygge- og anlægsbranchen. Figur 7. Beskæftigelsen i bygge- og anlæg 1. pers pers Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Kilde: AE på baggrund af ADAM. 8

9 At vi trods alt mener, at der er håb for, at beskæftigelsen holder op med at falde i løbet af 211, skal ses i lyset af, at boliginvesteringerne stopper deres fald i 211. Det fremgår af tabel 2, som viser nøgletallene for bygge- og anlægssektoren. Det, der driver væksten i bygge- og anlægssektoren, er boliginvesteringerne sammen med de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer. Som det fremgår af tabellen, falder investeringerne fortsat i 21, hvilket bevirker, at væksten i bygge- og anlægsbranchen er negativ i 21, men investeringerne begynder at vokse igen i løbet af 211 og frem for alt i 212, hvilket kan bremse beskæftigelsesfaldet i branchen. Modsat trækker dog aftrapningen af de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer fra og med 211, som sænker de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer. Tabel 2. Nøgletal for bygge- og anlægssektoren * 211* 212* Realvækst i procent, kædede mængder Boliginvesteringer -14,2-18,1-13,8, 2, Øvrige bygge og anlægsinvesteringer 3,1-12,8-4, -4,4 3, Værditilvækst -5,3-13,4-8,2-1, 2,5 Vækst i procent Produktivitet -5,8-4,,5-1, 1,8 Niveau Ændring 1. pers. Beskæftigelse Anm.: Produktiviteten er målt som produktionen pr. ansat. * prognose Kilde: AE på baggrund af ADAM. At boliginvesteringerne begynder at vokse lidt igen i 211 skyldes, at boligpriserne stopper med at falde, og at den relative kontantpris på boliger (prisen på enfamiliehuse korrigeret for boliginvesteringsprisen) begynder at stige lidt igen. Jo dyrere det er at købe et eksisterende hus i forhold til at få bygget et nyt, jo højere vil boliginvesteringerne være. Historisk set har der været en tæt sammenhæng mellem udviklingen i boliginvesteringerne og boligprisudviklingen relativt til prisen på at bygge nye boliger. Det viser figur 8. Figur 8. Boliginvesteringer og relativ boligpris Mia. kr kædede værdier 13 Indeks, 2= Boliginvesteringer Relativ kontantpris (højre akse) Anm.: Den relative kontantpris er konstrueret ved at sætte prisudviklingen på enfamilieshuse i forhold til prisudviklingen målt ved deflatoren for boliginvesteringerne. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik (ADAM). 9

10 Situationen på boligmarkedet er meget usikker. Der var små prisstigninger i slutningen af 29 og i begyndelsen af 21, men de hviler på et meget usikkert grundlag. Antallet af handler er fortsat meget lavt, udbuddet ligger på et højt niveau, liggetiderne er ikke faldet nævneværdigt, og endelig er antallet af tvangsauktioner fortsat højt. Dertil kommer, at der stadigvæk er et stort spænd mellem boligpriserne og byggeomkostningerne. Store prisstigninger synes derfor udelukket, hvorfor man ikke skal forvente noget boom eller nogen jobfest i bygge- og anlægssektoren de næste år. Også her kan renterne dog overraske, hvis de falder mere end ventet i vores prognose med højere huspriser og investeringer til følge. Igen er virkningen af lavere renter sandsynligvis ikke så stor som normalt, fordi bankerne er mere tilbageholdende med at låne penge ud end tidligere, ligesom situationen på boligmarkedet ikke tilsiger noget behov for at bygge nyt. Endelig må man forvente en vis normalisering af pengepolitikken, når væksten igen begynder at få fat, så renterne stiger igen, hvilket vil trække boligpriserne og investeringerne ned. Svag vending i servicesektoren Krisen har været hård ved specielt industrien og byggeriet, hvor mere end hver 1. arbejdsplads er gået tabt, men også servicesektoren har ved denne krise haft et stort tab af arbejdspladser. Sammenligner man denne krise med eksempelvis 2. oliekrise, har servicesektoren fra 28 til 29 mistet 57.5 arbejdspladser (svarende til ca. 4,1 pct. af beskæftigelsen) mod 27.6 arbejdspladser (svarende til 2,9 pct. af beskæftigelsen) ved 2. oliekrise. De seneste måneder har beskæftigelsesindikatoren forbedret sig mærkbart siden bundniveauet i marts 29, har der været en stigende tendens i indikatoren. Indikatoren ligger dog forsat i en svagt negativ værdi, hvilket tyder på, at en jobfest i servicesektoren ikke er lige om hjørnet. Det viser figur 9. Figur 9. Beskæftigelsesindikator nettotal, pct nettotal, pct Privat service Anm.: Beskæftigelsesindikatoren afspejler virksomhedernes vurdering af udviklingen i måneden og de foregående to måneder. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 1

11 I 21 og 211 venter der således servicesektoren yderligere tab af arbejdspladser på hhv. 29. og 8. personer. Det fremgår af figur 1, men i begyndelsen 211 er der håb for, at udviklingen på arbejdsmarkedet vender i servicesektoren. Det skyldes, at der skal mindre vækst til at skabe arbejdspladser i servicesektoren end i industrien. Figur 1. Beskæftigelsen i servicesektoren 1. pers pers Anm.: Stregen i figuren markerer prognosens begyndelse. Kilde: AE på baggrund af ADAM Figur 11 viser sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse i servicesektoren. Sammenhængen tilsiger, at væksten målt som gennemsnit over to år blot skal op på godt 1 pct. (1,1 pct.) for at beskæftigelsen ikke falder, hvilket er betydeligt mindre, end hvad der kæves i industrien. Figur 11. Historisk sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse i servicesektoren Beskæftigelse (pct.) 4 y =,6473x -,7289 R2 =, Nødvendig vækst Vækst (pct.) Anm.: Sammenhængen mellem væksten og udviklingen i beskæftigelsen er estimeret for , da 26 er det seneste endelige år i Nationalregnskabet. Dvs. at observationerne for 27 til 29 ikke indgår i beregningen af den konkrete sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse. Endvidere er væksten for et givent år beregnet som et gennemsnit af væksten i det pågældende år og væksten i det foregående år. Der er i servicesektoren set bort fra erhvervet søtransport. Kilde: AE pba. ADAMs databank samt egene beregninger. 11

12 Det lavere vækstkrav i servicesektoren for at beskæftigelsen ikke falder skyldes, at servicesektoren har mindre produktivitetsstigninger sammenlignet med industrien. Det fremgår af tabel 3. De historisk lavere produktivitetsstigninger i servicesektoren gør, at når der skal produceres mere, kan virksomhederne i servicesektoren ikke i samme omfang, som det er muligt i industrien, efterkomme den øgede efterspørgsel ved at producere mere pr. ansat. Man er i servicesektoren hurtigere nødt til at ansætte flere medarbejdere, end man er i industrien for at kunne producere mere. Tabel 3. Stigning i mandeproduktiviteten i industrien og servicesektoren Industrien Servicesektoren 7 erne 3,8 1,9 8 erne 2,2 1,8 9 erne 2,4 2, erne 1,9,3 Gennemsnit 2,6 1,5 Anm.: Der er i industrien set bort fra fremstilling af el, energi og fjernvarme, og i service er der set bort fra søtransport. Kilde: AE på baggrund af ADAMs databank. Som nævnt er der mulighed for, at vendingen i servicesektoren allerede kan ses meget tidligt i 211, men i så fald får man ikke indhentet det produktivitetsefterslæb, der er skabt som følge af det meget kraftige fald i servicesektorens produktivitet siden 26. Siden 26 er produktiviteten faldet med 6 pct., således at servicesektoren kun er lige så produktiv, som den var i 21! Det viser figur 12. Figur 12. Produktivitetsudviklingen i servicesektoren Mio. 2-kr. pr. ansat 42 Mio. 2-kr. pr. ansat Anm: Linjen i figuren afspejler den lineære tendens i produktiviteten. Kilde: AE pba. ADAM. 12

13 På den baggrund kunne man have forventet endnu større beskæftigelsesfald i servicesektoren, end det har været tilfældet selvom beskæftigelsen, når vendingen kommer til den tid, er faldet med mere end 8. personer siden 28. Tabel 4 viser prognosens nøgletal for servicesektoren. Væksten i 21 trækkes primært af det private forbrug. I 211 mister det private forbrug pusten, ligesom væksten i servicesektoren kommer til at lide hårdt under begrænsningen af det offentlige forbrug. Væksten i servicesektoren reddes dog af eksporten, som vokser pænt specielt i 212. Tabel 4. Nøgletal for servicesektoren * 211* 212* Realvækst i procent, kædede mængder Privat forbrug -,2-4,6 2,5 1,8 1,7 Off. vare- og tjenestekøb,5 5,4 1,7-1,2 1,3 Tjenesteeksport (ex. søtransport) 5,1-12,9 1,6 3,7 5,5 Værditilvækst -1,4-4,3 1,1 1,7 2,4 Vækst i procent Produktivitet -4,6-1,1 3,3 2,2 1,5 Niveau, 1. pers. Ændring, 1. pers. Beskæftigelse (1. personer) Anm.: Produktiviteten er målt som produktionen pr. ansat. * prognose Kilde: AE på baggrund af ADAM. Alt i alt må vendingen på arbejdsmarkedet for privat service betegnes som svag. Den dårlige produktivitetsudvikling og begrænsningen af det offentlige forbrug er med til at begrænse beskæftigelsesstigningen. Beskæftigelsen ventes kun at vokse med 11. personer fra 211 til 212, hvilket er meget beskedent, givet at beskæftigelsen i privat service de sidste 3 år er steget med personer årligt. Der er flere usikkerheder omkring prognosen for privat service. For det første vil de finanspolitiske stramninger i Europa trække eksporten af tjenester ned samtidig med lavere vækst i udlandet som følge af stramningerne vil mindske produktionen i industrien, hvilket igen rammer de servicefag, som leverer tjenesteydelser til industrien i form af fx transport, handel og rådgivning. For det andet er servicesektoren påvirket af usikkerheden omkring renterne. Hvis renterne falder mere end ventet, vil det hæve forbruget, hvilket vil gavne servicesektoren, og omvendt vil renterne, når de engang igen stiger, mindske det private forbrug og dermed aktiviteten i privat service. Regeringens sparepakke rammer servicesektoren hårdt Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at stramme finanspolitikken allerede i 211 på trods af, at opsvinget endnu ikke har fået ordentligt fat. Aftrapningen af de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer rammer i sagens natur bygge- og anlægssektoren, men også de private servicefag, som leverer input til bygge- og anlægsbranchen i form af fx handel med byggematerialer, transportydelser, rådgivning, renovation m.m. bliver ramt, ligesom fremstilling af byggematerialer i industrien vil kunne mærke stramningen. Dertil kommer, at begrænsningen af det offentlige forbrug rammer private servicefag som følge af, at det offentlige vare- og tjenestekøb begrænses. Endelig betyder fastfrysningen af progressi- 13

14 onsgrænserne og den hurtigere finansiering af Forårspakke 2. gennem en øget beskatning, at det private forbrug mister pusten, hvilket igen rammer servicesektoren. Samlet skønnes tiltagene i VKOspareplanen at koste ca arbejdspladser i 212, hvoraf ca arbejdspladser er beliggende i privat service. Det viser figur 13. Figur 13. Effekter af VKO s spareplan i pers Industri Bygge- og anlæg Service 1. pers Kilde: AE pba. ADAM. Havde det ikke været for VKO s spareplan, ville beskæftigelsen i 212 have været 15.5 personer højere og vendingen på arbejdsmarkedet langt kraftigere, end det er tilfældet i AE s prognose. Risikoen for, at krisen medfører en permanent skade på økonomien i form af flere langtidsledige og en heraf følgende højere strukturel ledighed og et lavere vækstpotentiale for dansk økonomi, ville dermed være betydeligt mindre. AE anbefaler at man fører neutral finanspolitik i 211 dvs. at man fastholder niveauet i de offentlige investeringer i 211. Der skal betydeligt mere gang i det private forbrug, eksporten og investeringerne, før finanspolitikken skal strammes. Man skal også huske på, at de finanspolitiske stramninger i Europa vil ramme dansk økonomi, hvilket helt kan kvæle opsvinget herhjemme og true vendingen på arbejdsmarkedet. 14

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere