den personlige integritet 1. ANSØGER (brug venligst blokbogstaver) 1. SÖKANDE (var god texta)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den personlige integritet 1. ANSØGER (brug venligst blokbogstaver) 1. SÖKANDE (var god texta)"

Transkript

1 Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Ansøgning om skadeserstatning for personskade og krænkelse af den personlige integritet 1. ANSØGER (brug venligst blokbogstaver) Efternavn Fornavn Personnummer (ååmmdd-xxxx) Yrke/title Personnummer (ååmmdd-xxxx) Erhverv Adress Adresse Postadress (postnummer och ortnamn) Postadresse (postnummer og by) Telefon bostad (inkl. Riktnummer) Telefon arbete (inkl. Riktnummer) Telefon (privat, inkl. områdenummer) Telefon (arbejde, inkl. områdenummer) Mobiltelefon Mobiltelefon E-postadress adresse Bankkontonummer inkl. clearingnr eller plusgiro-/personkontonummer Bankkonto/postgirokonto 2. VÅRDNADSHAVARE 1 OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt kryss i tillämplig ruta Namn 2. VÆRGE 1 FULDMAGT REPRÆSENTANT (Sæt kryds i den relevante rubrik) Navn Adress Adresse Postadress (postnummer och ortnamn) Postadresse (postnummer og by)

2 Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Telefon (inkl. områdenummer) Mobiltelefon Klientmedelskonto Klientkonto ENDAST EN VÅRDNADSHAVARE FINNS VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) Namn DER FINDES KUN EN VÆRGE VÆRGE 2 (ved fælles værge) Navn Adress Adresse Postadress (postnummer och ortnamn) Postadresse (postnummer og by) Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Telefon (inkl. områdenummer) Mobiltelefon LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! 3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? LÆS VENLIGST VEDLAGTE INFOARK FØR ANSØGNINGEN UDFYLDES! 3. FORBRYDELSEN Der ydes udelukkende erstatning for skader som følge af en forbrydelse. Hvornår og hvor fandt forbrydelsen sted? Kort beskrivning av brottet.. Kort beskrivelse af forbrydelsen.

3 4. POLISANMÄLAN Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K-.. Polismyndighet och distrikt:.. Nej Ange skälen under ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLS PRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft. Ingen domstolsprövning 4. POLITIANMELDELSE Er forbrydelsen anmeldt til politiet? Ja, politianmeldelse nr.. (K-nummer): K-. Politimyndighed og distrikt:. Nej, angiv begrundelse under "Yderligere oplysninger" 5. OPLYSNINGER OM DOMSTOLSPRØVELSE - Vedlæg kopi af fuldstændig dom med bilag samt bevis på retskraft. Ingen domstolsprøvelse Tingsrättens namn. Datum målnummer. Rettens navn. Dato Sagsnummer. Hovrättens namn. Datum målnummer. Högsta domstolen Datum målnummer. 6. SKADEVÅLARENS BETALNINGSFÖRMÅGA Brottsskadeersättning kan endast utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga. Har du ansökt om utmätning hos kronofogden? Ja Nej Har kronofogden lämnat redovisning? Ja Nej Har du fått ersättning från skadevållaren eller via kronofogden? Ja Nej Belopp... kr Appelrettens navn. Dato Sagsnummer. Højesteret. Dato Sagsnummer. 6. SKADEVOLDERENS BETALINGSEVNE Der kan kun ydes skadeserstatning, hvis det er godtgjort, at skadevolderen, hvis denne er kendt, ikke er i stand til at betale erstatning. Er der søgt om udlæg hos fogedmyndigheden? Ja Nej Har fogedmyndigheden udarbejdet en rapport? Ja Nej Er der opnået erstatning fra skadevolderen eller via fogedmyndigheden? Ja Nej Beløb... SEK

4 7. FÖRSÄKRINGSS ITUAT IONEN Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäkring kan täcka skadan helt. Boendeförhållande vid skadetillfället Egen fastighet Bostadsrätt Annat Fanns det då någon annan vuxen skriven på samma adress? Ja Nej Var du medlem i fackförbund vid skadetillfället? Ja Nej Vilket förbund?... Obs! I det fall ni var skrivna på samma address kan make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäkringar gälla vid din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i fackförbund.. Namn Personnummer Fackförbund. Namn Personnummer Fackförbund Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäkringar? Glöm inte make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäkringar. Ja Nej Skada Försäkringsbolag Utbetalt belopp anmäld 7. FORSIKRINGSSITUATION Der kan ikke ydes skadeserstatning, hvis forsikringen dækker fuldt ud. Boligforhold på skadestidspunktet Egen bolig Lejer Andet Boede der en anden voksen på samme adresse på skadestidspunktet? Ja Nej Var De medlem af en fagforening på skadestidspunktet? Ja Nej Hvilken forening?... N.B: Hvis Deres ægtefælle/partner, samlever eller forældre var registreret på samme adresse, kan deres forsikring dække for Deres skade. Opgiv derfor også dennes/deres personnummer samt eventuelt medlemskab af fagforening.. Navn Personnummer Fagforening. Navn Personnummer Fagforening Var der på skadestidspunktet tegnet en af nedenstående forsikringer? Glem ikke ægtefælles/partners, samlevers eller forældres forsikringer. Ja Nej Skadesanmeldelse Forsikringsselskab Udbetalt beløb Hemförsäkring Olycksfallsförsäkring (enskild) Olycksfallsförsäkring (via facklig tillhörighet)..kr..kr Indboforsikring Ulykkesforsikring (specifik)..sek Ulykkesforsikring (via medlemskab af fagforening)..sek

5 Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet? Om ja, företagets org.nr: Om arbetsskada, var arbetsgivaren ansluten till AFA? Annan försäkring (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.)..kr Har du fått ersättning från någon annan? Från vem? UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M. Har du sökt sjukvård till följd av brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral, privatläkare, psykolog, tandläkare osv. Nej Ja, en gång Två gånger Flera gånger Vårdinrättning.. Klinik/avdelning... Vårdinrättningens address Sjukskrivningstid (bifoga sjukintyg) Inte sjukskriven Sjukskriven fr.o.m..t.o.m.... Inlagd på sjukhus fr.o.m....t.o.m.. Försäkringskassa vid skadetillfället (lokalkontor). Indtræf skaden på arbejde eller på vej til/fra arbejde? I bekræftende fald angives virksomhedens reg. nr.:. Hvis der er tale om en arbejdsskade, angives arbejdsgiverens tilslutning til AFA? Anden forsikring (rejse-, livs-, via forening, via virksomhed osv.)..sek Er der opnået erstatning andetstedsfra? I givet fald, hvorfra?. 8. OPLYSNINGER OM LÆGEBEHANDLING OG SYGEMELDING OSV. Har De fået lægebehandling som følge af skaden? F.eks. sygehus, lægecentre, privatlæge, psykolog, tandlæge osv. Nej Ja, en gang To gange Flere gange Behandlingsstedets navn Klinik/afdeling... Behandlingsstedets adresse.. Sygemelding (vedlæg lægeerklæring) Ikke sygemeldt Sygemeldt fra.til... Indlagt på sygehus fra....til. Sygeforsikring på skadestidspunktet (lokalkontor).

6 9. ERSÄTNINGSYRKANDEN: KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Kostnader ska i möjligaste mån styrkas med kvitto. 9 a. Sjukvårdskostnader som inte betalas av försäkringskassan (t.ex. läkararvode, utlägg för sjukhusvård, sjukgymnastik, läkemedel och tandvård). Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 9 b. Andra kostnader under den akuta sjukdomstiden som inte betalas av försäkringskassan, landstinget eller annan (t.ex. landstingets egenavgift för resor till och från sjukvård, särskilda anordningar i hemmet och hemhjälp). Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 9 c. Skador på kläder, glasögon och liknande som du bar på dig vid skadetillfället. Skador på klocka, smycken, plånbok och liknande föremål ersätts normalt inte. Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 9 d. Inkomstförlust orsakad av skadan kr 9. ERSTATNINGSKRAV: UDGIFTER OG INDKOMSTTAB Udgifterne skal om muligt støttes af kvitteringer. 9 a. Lægebehandling, som ikke betales af forsikringen (f.eks. lægehonorar, udlæg til sygehusbehandling, fysioterapi, medicin og tandlæge). Udgiftstype SEK Udgiftstype SEK 9 b. Andre udgifter i den akutte sygdomsperiode, som ikke betales af sygeforsikringen, regionalrådet eller andet (f.eks. regionalrådets bidrag til transport til og fra behandlingsstedet, særlige ordninger i hjemmet og hjemmehjælp). Udgiftstype SEK Udgiftstype SEK 9 c. Skader på tøj, briller og lign., som De var iført på skadestidspunktet. Skader på ure, smykker, punge og lignende artikler erstattes normalt ikke. Udgiftstype SEK Udgiftstype SEK 9 d. Indtægtstab som følge af skaden SEK Hvilken bruttoindtægt ville De have haft i sygdomsperioden, hvis skaden ikke var

7 Vilken inkomst före skatt skulle du haft under sjukperioden om skadan inte hade inträffat? Vilken sjuklön före skatt har du fått från din arbetsgivare? Vilken sjukpenning före skatt har du fått från försäkringskassan under sjukskrivningstiden? Vilken AGS-ersättning eller ersättning via annan egen sjukförsäkring har utbetalats? indtruffet? Hvilken løn under sygefraværet har De modtaget fra arbejdsgiveren? Hvilke bruttobeløb har De modtaget i sygedagpenge, mens De var sygemeldt?. Hvilken AGS-erstatning eller erstatning via anden sygeforsikring er der blevet udbetalt?.. Samlet angivet indtægtstab: Summa yrkad inkomstförlust: 10. ERSÄTNINGSYRKANDEN: ANAT ÄN KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Med skälig ersättning avses ersättning enligt skadeståndslagen. 10 a. Sveda och värk (medicinskt påvisbart fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur). Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr 10. ERSTATNINGSKRAV: UD OVER OMKOSTNINGER OG INDTÆGTSTAB Ved "rimelig erstatning" forstås erstatning i overensstemmelse med skadeserstatningsloven. 10 a. Svie og smerte (lægeligt begrundet fysisk eller psykisk lidelse af midlertidig karakter). Ifølge domsafgørelse Rimelig erstatning Andet beløb, nemlig SEK 10 b. Kränkning av den personliga integriteten Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr 10 b. Krænkelse af den personlige integritet Ifølge domsafgørelse Rimelig erstatning Andet beløb, nemlig SEK 10 c. Ersättning för bestående skada Lyte (ärr m.m.) Lyte ska styrkas med foton tagna tidigast ett år efter skadan. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr Stadigvarande men (invaliditet). Invaliditeten ska styrkas med journaler och eventuella läkarintyg. 10 c. Erstatning for varig skade Vansiring (ar mv.). Vansiring skal støttes af fotos taget tidligst et år efter skaden. Ifølge domsafgørelse Rimelig erstatning Andet beløb, nemlig SEK Varige men (invaliditet). Invaliditeten skal støttes af journaler og eventuelle lægeerklæringer.

8 Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr Särskilda olägenheter till följd av skada som lett till invaliditet Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr Ifølge domsafgørelse Rimelig erstatning Andet beløb, nemlig SEK Andre gener/ulemper som følge af skaden, som førte til invaliditet Ifølge domsafgørelse Rimelig erstatning Andet beløb, nemlig SEK 11. ERSÄTTNING VID DÖDSFALL Observera att en separat ansökan krävs för dödsboets räkning, se informationsblad. 11 a. Dödsboets yrkande om ersättning för begravningskostnader m.m. Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 11. ERSTATNING VED DØD Bemærk venligst, at der skal indgives en særskilt ansøgning for dødsboet, se infoarket. 11 a. Dødsboets krav om erstatning for begravelsesudgifter mv. Udgiftstype SEK Udgiftstype SEK 11 b. Efterlevandes övriga yrkanden som inte tidigare angivits (sorgkläder m.m. samt förlust av underhåll). Typ av kostnad/ersättning kr Typ av kostnad / ersättning kr b. Efterlevendes øvrige krav, som ikke er angivet ovenfor (begravelsestøj mv. og tab af underhold). Udgiftstype/erstatning SEK Udgiftstype/erstatning SEK.... YTERLIGARE UPPLYSN INGAR (Om utrymmet inte räcker till, skriv på separat papper)... YDERLIGERE OPLYSNINGER (Hvis der ikke er nok plads, kan der skrives på et separat ark)...

9 Om brottsskadeersättning utbetalas övertar staten enligt 17 brottsskadelagen din rätt till ersättning från gärningsmannen avseende det utgivna beloppet. Om det visar sig att du, efter det att brottsskadeersättning beviljats, har rätt till ersättning från annat håll (t.ex. från försäkringsbolag), övertar Brottsoffermyndigheten normalt rätten till denna ersättning. Jag medger att Brottsoffermyndigheten får ta del av följande handlingar: Sjukjournaler, läkarintyg och andra handlingar som upprättats rörande min person vid sjukhus, försäkringskassa eller motsvarande. Uppgifter från Skatteverket och andra myndigheter rörande mina ekonomiska och sociala förhållanden. Uppgift från försäkringsbolag rörande mina försäkringsförhållanden samt akt och beslut i försäkringsärendet. Vid domstol sekretessbelagd handling rörande mina personliga förhållanden. Uppgift från bank eller kreditinstitut rörande mina kontonummer. Jag intygar att uppgifterna i denna ansökan med tillhörande handlingar är riktiga Jag är medveten om att jag måste meddela Brottsoffermyndigheten om jag får eller har fått ersättning från skadevållaren eller från försäkringsbolag. Om jag inte meddelar detta riskerar jag att bli återbetalningsskyldig. Jag är medveten om att felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra straffansvar. Jag är medveten om att Brottsoffermyndigheten övertar min rätt till skadestånd eller annan ersättning upp till det belopp som utbetalats som brottsskadeersättning. Hvis skadeserstatningen er udbetalt, overtager staten ifølge artikel 17 i skadeserstatningsloven Deres ret til erstatning fra skadevolderen, hvad angår det udbetalte beløb. Hvis det efter udbetaling af skadeserstatning viser sig, at De har ret til erstatning andetstedsfra (f.eks. fra forsikringsselskabet), overtager "Brottsoffermyndigheten" normalt retten til denne erstatning. Jeg giver "Brottsoffermyndigheten" ret til at få indsigt i følgende dokumenter: Lægejournaler, lægeerklæringer og andre dokumenter vedrørende min person udarbejdet af sygehuse, forsikringsselskaber eller lignende. Oplysninger fra skattevæsen og andre myndigheder vedrørende mine økonomiske og sociale forhold. Oplysninger fra forsikringsselskaber vedrørende min forsikringssituation samt dokumenter og afgørelser i forsikringsspørgsmål. Fra domstole, fortrolige dokumenter vedrørende mine personlige forhold. Oplysninger fra banker eller finansieringsinstitutter vedrørende mine konti. Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning med tilhørende bilag er korrekte. Jeg er bekendt med, at jeg skal meddele "Brottsoffermyndigheten", hvis jeg får eller har fået erstatning fra skadevolderen eller fra forsikringsselskaber. Hvis jeg ikke meddeler dette, risikerer jeg at blive tilbagebetalingspligtig. Jeg er bekendt med, at fejlagtige eller manglende oplysninger kan medføre straffeansvar. Jeg er bekendt med, at "Brottsoffermyndigheten" overtager min ret til skadeserstatning eller anden erstatning op til det beløb, der er udbetalt som skadeserstatning.

10 SÖKANDENS UNDERSKRIFT Om sökanden är omyndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna (vid gemensam vårdnad) eller en särskilt förordnad ställföreträdare..... Datum Namnteckning Namnförtydligande.... Datum Namnteckning Namnförtydligande ANSØGERENS UNDERSKRIFT Hvis ansøgeren er umyndig, skal ansøgningen underskrives af værgen eller begge værger (ved fælles værgemål) eller en udpeget repræsentant..... Dato: Underskrift Navn med blokbogstaver.... Dato: Underskrift Navn med blokbogstaver Ansökan ska skickas till: Brottsoffermyndigheten Box UMEÅ INFORMATIONSBLAD OBS! Skicka inte in detta blad! ANSÖKNINGSTID Ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare eller domstol avslutats. I de fall där förundersökning inte har inletts måste ansökan ha kommit in inom två år från det att brottet begicks. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Ange i så fall skälen under ytterligare upplysningar. GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BROTTSSKADEERSÄTTNING Observera att brottsskadeersättning endast kan utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga helt eller delvis. Ersättning kan inte utgå om någon försäkring kan täcka skadan helt. Ansøgningen sendes til: Brottsoffermyndigheten Box UMEÅ INFOARK Bemærk: Dette ark skal ikke indsendes! ANSØGNINGSFRIST Ansøgning om skadeserstatning skal være "Brottsoffermyndigheten" i hænde senest to år fra sagens afslutning hos politi, anklager eller domstol. Hvis der ikke er indledt en forundersøgelse, skal ansøgningen indgives senest to år fra skadestidspunktet. I særlige tilfælde kan "Brottsoffermyndigheten" behandle en ansøgning, selv om den er indgivet for sent. I det tilfælde angives begrundelsen under "Yderligere oplysninger". GRUNDBETINGELSER FOR SKADESERSTATNING Det skal bemærkes, at der kan kun ydes skadeserstatning, hvis det er godtgjort, at skadevolderen, hvis denne er kendt, ikke er i stand til at betale erstatning. Der kan ikke ydes skadeserstatning, hvis forsikringen dækker fuldt ud.

11 Så här fyller du i din ansökan 1. SÖKANDE Här ska du som söker brottsskadeersättning fylla i dina personuppgifter. Om t.ex. ett barn är sökande ska barnets uppgifter fyllas i. 2. Vårdnadshavare, OMBUD etc. Vid gemensam vårdnad ska uppgifter om båda vårdnadshavarna lämnas. Om du företräds av ombud, t.ex. en advokat, vid ansökan om brottsskadeersättning ska fullmakt i original som visar dennes behörighet att företräda dig bifogas. Om det t.ex. finns både vårdnadshavare och ombud kan information om detta lämnas under ytterligare upplysningar på ansökans sista sida. Företrädare för dödsbo ska bifoga dödsboanmälan eller bouppteckning samt fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare. 4. POLISANMÄLAN En förutsättning för brottsskadeersättning är i regel att en polisanmälan gjorts. Om en dom finns behöver inte kopia på polisanmälan bifogas. Finns ingen dom - bifoga alltid polisanmälan. Exempel på hur polisens diarienummer kann se ut: K UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Här ska du ange i vilken eller vilka domstolar ärendet har prövats. Ett målnummer börjar oftast på B eller T. Exempel på hur ett målnummer kan se ut: B Finns en dom måste du bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre. Kom också ihåg att bifoga bevis om att domen vunnit laga kraft. 6. SKADEVÅLLAREnS BETALNINGSFÖRMÅGA Om skadevållaren är känd kan ersättning endast lämnas om han/hon/de inte kan betala ett skadestånd och detta måste styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från kronofogden avseende samtliga skadevållare bifogas. Sådan udfyldes ansøgningen 1. ANSØGER Personer, der søger om skadeserstatning, skal angive deres personlige oplysninger her. Hvis ansøgeren f.eks. er et barn, skal barnets oplysninger angives. 2. VÆRGER, REPRÆSENTANTER OSV. Ved fælles værgemål skal der gives oplysninger om begge værger. Hvis De f.eks. er repræsenteret af en advokat i ansøgningen om skadeserstatning, skal der vedlægges en fuldmagt i original, som viser, at denne er berettiget til at repræsentere Dem. Hvis der f.eks. findes både værger og repræsentanter, kan dette oplyses i rubrikken "Yderligere oplysninger" på ansøgningens sidste side. Repræsentanter for dødsbo skal vedlægge dødsboanmeldelse eller boopgørelse samt fuldmagt i original fra samtlige begunstigede. 4. POLITIANMELDELSE En forudsætning for skadeserstatning er som regel, at der er indgivet politianmeldelse. Hvis der er afsagt dom, er det ikke nødvendigt at vedlægge kopi af politianmeldelsen. Hvis der ikke er afsagt dom, skal politianmeldelsen altid vedlægges. Et politijournalnummer kan f.eks. se sådan ud: K OPLYSNINGER OM DOMSTOLSPRØVNING Her angives, ved hvilken eller hvilke domstol(e) sagen er prøvet. Et sagsnummer starter typisk med B eller T. Et sagsnummer kan f.eks. se sådan ud: B Hvis der er afsagt dom, skal De vedlægge hele dommen, ellers bliver sagsbehandlingstiden betydelig længere. Husk også at vedlægge bevis på, at dommen har retskraft. 6. SKADEVOLDERENS BETALINGSEVNE Hvis skadevolderen er kendt, kan der kun ydes erstatning, hvis han/hun/de ikke kan betale skadeserstatning, og dette skal begrundes. Hvis domstolen har fastslået et erstatningsansvar, skal der vedlægges regnskab fra fogedmyndigheden for samtlige skadevolderes vedkommende.

12 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Det är viktigt att du fyller i denna del av ansökan med samtliga uppgifter om dina försäkringar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av skadan som täcks av försäkring. Om du har en hem-, olycksfalls- eller annan försäkring bör skadan först anmälas till försäkringsbolaget. Försäkringsbolagets beslut ska bifogas ansökan. Om skadan inträffat på arbetet eller vid resa till eller från arbetet måste skadan anmälas till AFA Försäkring eller annan företagsförsäkring. Om du är osäker på om arbetsgivaren är ansluten till AFA eller annan företagsförsäkring fråga arbetsgivaren. I de fall där du är skriven på samma adress som exempelvis din sambo, maka/make/partner eller förälder kan dennes försäkring gälla även övriga i hushållet. Kom därför ihåg att uppge sambos, maka/make/ partners eller förälders namn och personnummer om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge även sambos, maka/ make/partners eller förälders ev. Medlemskap i fackförbund och kontrollera med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäkring. 7. FORSIKRINGSSITUATION Det er vigtigt, at De udfylder denne del af ansøgningen med samtlige oplysninger om Deres forsikringer på skadestidspunktet. Der ydes ikke skadeserstatning for den del af skaden, som er dækket af en forsikring. Hvis De har en indbo- eller ulykkesforsikring eller anden forsikring, bør skaden først anmeldes til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabets afgørelse skal vedlægges ansøgningen. Hvis skaden er sket på arbejdet eller på vej til og fra arbejde, skal skaden anmeldes til AFA Försäkring eller et andet forsikringsselskab. Hvis De ikke ved, om arbejdsgiveren er tilsluttet AFA eller et andet forsikringsselskab, så spørg arbejdsgiveren. Hvis De er registreret på samme adresse som f.eks. Deres samlever, ægtefælle/partner eller forældre, kan deres forsikring også dække de øvrige i husholdningen. Husk derfor at angive samlevers, ægtefælles/partners eller forældres navn og personnummer, hvis De boede sammen med dem på skadestidspunktet. Angiv også samlevers, ægtefælles/partners eller forældres eventuelle medlemskab af en fagforening og kontroller med den pågældende fagforening, om De er omfattet af deres forsikring.

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Forsikringsdækning 3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Ved død: Summen ved død som følge af ulykkestilfælde: Summen for efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år, arbejdende medlemmer, som er

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere