Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København."

Transkript

1 Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: Sagsnr Dokumentnr Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid i remonstrationssager ved Handicapcenter København Jeg har afsluttet min konkrete egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Undersøgelsen omfatter remonstrationssager ved Handicapcenter København fra 1. kvartal 2014, hvor handicapcentret har fastholdt afgørelserne, hvor handicapcentret delvist har fastholdt afgørelserne samt hvor handicapcentret har givet fuldt ud medhold. Sammenfatning Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i remonstrationssager ved Handicapcenter København overskrider 4- ugers-fristen efter 13 i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i remonstrationssager, hvor Handicapcenter København fastholdt afgørelser, var på 57,6 dage, hvilket indebærer en overskridelse på 29,6 dage i forhold til den lovbestemte 4-ugersfrist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i remonstrationssager, hvor Handicapcenter København delvist fastholdt afgørelser, var på 95,2 dage, hvilket indebærer en overskridelse på 64,2 dage i forhold til den lovbestemte 4-ugersfrist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i remonstrationssager, hvor Handicapcenter København gav fuldt ud medhold, var på 49 dage, hvilket indebærer en overskridelse på 21 dage i forhold til den lovbestemte 4-ugersfrist. Undersøgelsen viser herudover, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne, hvor sagsbehandlingstiden er længst, væsentligt overskrider 4-ugersfristen efter 13 i Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon Telefax EAN nummer

2 bekendtgørelsen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne med længst sagsbehandlingstid, hvor Handicapcenter København fastholdt afgørelser, var på 155 dage, hvilket indebærer en overskridelse på 127 dage i forhold til den lovbestemte 4-ugersfrist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne med længst sagsbehandlingstid, hvor Handicapcenter København delvist fastholdt afgørelserne, var på 173 dage, hvilket indebærer en overskridelse på 145 dage i forhold til den lovbestemte 4-ugersfrist. Endelig var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne med længst sagsbehandlingstid, hvor Handicapcenter København gav fuldt ud medhold, på 95,8 dage, hvilket indebærer en overskridelse på 67,8 dage i forhold til den lovbestemte 4-ugesfrist. Jeg finder, at sagsbehandlingstiderne i remonstrationssagerne ved Handicapcenter København fra 1. kvartal 2014 er kritisable. Jeg har noteret mig, at forvaltningen er opmærksom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i remonstrationssager ikke har været tilfredsstillende i 1 kvartal af 2014, og at ledelsen i Handicapcenter København vil indskærpe i enhederne, at sagsbehandlingsfristen i remonstrationssager skal overholdes. Jeg har ligeledes noteret, at forvaltningen løbende vil følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, og om der er behov for at iværksætte yderligere tiltag. Min undersøgelse giver mig ikke anledning til yderligere. Jeg beder dog om, at forvaltningen i januar 2015 orienterer mig om udviklingen i sagsbehandlingstiden i remonstrationssager (dvs. i alle remonstrationssager) ved Handicapcenter København for 2-4 kvartal Uddybende om undersøgelsen Ved brev af 21. marts 2014 iværksatte jeg en konkret egen driftundersøgelse vedrørende sagsbehandlingstid i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Jeg anførte bl.a. følgende i mit brev til forvaltningens direktion: Baggrund Borgerrådgiveren har modtaget en række henvendelser fra borgere, hvor det er henvendelsernes fælles træk, at der klages over lang sagsbehandlingstid hos Handicapcenter København i forbindelse med genvurdering af klager over afgørelser samt lang sagsbehand- Side 2 af 8

3 lingstid hos Handicapcenter København, inden Handicapcenter København videresender fastholdte afgørelser til Ankestyrelsen. Følgende fremgår af 13 i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: 13. Hvis myndigheden efter genvurderingen giver klageren fuldt ud eller delvist medhold, sendes en ny afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Stk. 2. Hvis myndigheden kun delvist kan give klageren medhold, skal klageren inden 4 uger meddele, om klagen fastholdes. Hvis klageren fastholder klagen, sendes denne inden 14 dage efter modtagelsen til Ankestyrelsen med genvurderingen. [ ] Stk. 3. Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes genvurderingen til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Myndigheden sender samtidig genvurderingen til klageren. [ ] Undersøgelsens tema og materiale Jeg har på baggrund ovenstående besluttet at iværksætte en konkret undersøgelse af sagsbehandlingstiden i remonstrationssager hos Handicapcenter København. Undersøgelsen er afgrænset til sagsbehandlingstiden i remonstrationssager hos Handicapcenter København, hvor Handicapcenter København helt eller delvist har fastholdt afgørelserne. Jeg beder Socialforvaltningen om så vidt muligt at svare på følgende spørgsmål: - Hvad er den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for remonstrationssager hos Handicapcenter København? - Hvad er den aktuelle sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne, hvor sagsbehandlingstiden er længst? - Hvilke erindringssystemer og/eller procedurer anvender Handicapcenter København med henblik på at sikre, at remonstrationssager bliver behandlet inden for de lovbestemte frister, jf. 13 i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område? Jeg modtog den 7. maj 2014 forvaltningens svar af 22. april Forvaltningens anførte bl.a. følgende: Socialforvaltningens bemærkninger Side 3 af 8

4 Borgerrådgiveren har anmodet om at få oplyst de aktuelle sagsbehandlingstider vedrørende klagesager i Handicapcenter København. Der er derfor udtrukket data for 1. kvartal 2014 fra forvaltningens Erindringssystem, som indeholder registreringer vedrørende klagesager. Såfremt Borgerrådgiveren ønsker at få oplyst sagsbehandlingstiden for en længere periode, vil dette kunne eftersendes. Ad 1: Hvad er den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for remonstrationssager hos Handicapcenter København? [ ] Handicapcenter København [har, min tilføjelser her] behandlet i alt 181 remonstrationssager, hvor afgørelsen er fastholdt helt eller fastholdt delvist i 1. kvartal Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for helt fastholdte og delvist fastholdte afgørelse har været på 64,5 dage. Af de 181 klagesager er afgørelsen fastholdt helt i 148 klagesager, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været på 57, 6 dage. Af de 181 klagesager er afgørelsen fastholdt delvist i 33 klagesager, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været på 95, 2 dage. Som det fremgår af ovenstående er sagsbehandlingstiden på 4 uger beklageligvis overskredet i en række sager. Som det også fremgår, har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været længere i de klagesager, hvor borgeren ikke har fået medhold. Årsagen hertil kan blandt andet være, at der har været behov for at indhente yderligere oplysninger og at klagebehandlingen har afventet fremsendelsen af disse oplysninger, eller at der har været behov for at holde et møde med borgeren, eller været tale om et særligt kompliceret sagsforløb. [ ] det er i Enheden for handicapkompenserende ydelser for børn og Voksenenheden i Handicapcenter København, at borgerne har fået delvist medhold i deres klage. Det kan bemærkes, at de to enheder blandt andet behandler sager om merudgifter til handicappede børn samt merudgifter til handicappede vokse, jf. servicelovens 41, 42 og 100, som også er sagsområder, der indgår i forvaltningens handleplan for bedre sagsbehandling. I forlængelse heraf kan det også oplyses, at Enheden for handicapkompenserende ydelser for børn og Voksenenheden har haft en vis ophobning af remonstrationssager i 1. kvartal Begge enheder er på nuværende tidspunkt ved at afvikle ophobningen af remonstrationssager. I forbindelse med den nye organisering pr. 1. marts 2014 er der i Enheden for Handicapkompenserende ydelser for Side 4 af 8

5 børn etableret en klagegruppe på 3. medarbejdere. Dette skal styrke fokus på remonstrationssager blandt andet gennem opbygning af ekspertise i behandlingen af klagesager. Ad 2: Hvad er den aktuelle sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne, hvor sagsbehandlingstiden er længst? [I det følgende har jeg indsat forvaltningens korrigerede svar ved brev af 19. juni 2014 på andet spørgsmål i mit brev af 21. marts 2014, min tilføjelse her] [ ] den gennemsnitlige sagsbehandlingstid [er, min tilføjelse her] på 161 dage for klager med den længste sagsbehandlingstid, hvor afgørelsen er fastholdt helt eller delvist ved klagesagsbehandlingen i handicapcentret. [ ] 26 ud af de 40 sager [er, min tilføjelse her] fastholdt helt og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 155 dage, medens afgørelsen i de resterende 14 ud af 40 sager er fastholdt delvist og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 173 dage. Om årsagerne hertil henvises til spørgsmål 1 i Socialforvaltningens brev af 22. april [I det følgende har jeg indsat forvaltningens svar ved brev af 22. april 2014 på tredje spørgsmål i mit brev af 21. marts 2014, min tilføjelse her] Ad 3: Hvilke erindringssystemer og/eller procedurer anvender Handicapcenter København med henblik på at sikre, at remonstrationssager bliver behandlet inden for de lovbestemte frister, jf. 13 i bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område? Handicapcenter København opretter alle formalitets- og realitetsklager i forvaltningens Erindringssystem, som indeholder registreringer af klagesager. Erindringssystemet skaber et samlet overblik over handicapcentrets klager, hvorfra der udtrækkes månedlige statistikker til enhederne. Alle enheder i handicapcentret opretter klagen i Erindringssystemet samme dag, som den modtages. Der oprettes en ny klagesag i systemet for hver klage, der modtages. I Erindringssystemet er indbygget en fristfunktionalitet, således at enheden via en mail bliver adviseret, når fristen er ved at udløbe. Handicapcentret anvender denne fristfunktionalitet i kombination med særlige styringsreoler for klager i de respektive enheder. Side 5 af 8

6 I de sager, hvor handicapcentret ikke kan overholde sagsbehandlingsfristen, er styringsreolerne og Erindringssystemets advisering således med til at sikre, at borgeren modtager et underretningsbrev. Enhederne holder løbende borgeren orienteret om sagsforløbet. Handicapcenter København er opmærksom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for remonstrationssager ikke har været tilfredsstillende i 1. kvart Handicapcentret ledelse vil derfor indskærpe i enhederne, at sagsbehandlingsfristen i remonstrationssager skal overholdes. Der vil løbende blive fulgt op på om sagsbehandlingstiden i remonstrationssager overholdes, herunder om der er behov for at iværksætte yderligere tiltag. Ved brev af 26. maj 2014 udvidede jeg min undersøgelse til også at omfatte remonstrationssager, hvor Handicapcenter København giver fuldt ud medhold. Jeg anførte bl.a. følgende i mit brev til forvaltningens direktion: Med henblik på, at jeg kan danne mig et fuldt billede af sagsbehandlingstiden i remonstrationssager i Handicapcenter København, skal jeg venligst bede direktionen om at svare på følgende supplerende spørgsmål, som er afgrænset til remonstrationssager, hvor Handicapcenter København giver fuldt ud medhold: - Hvad er den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid for remonstrationssager (hvor der gives fuldt ud medhold) hos Handicapcenter København? - Hvad er den aktuelle sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne (hvor der gives fuldt ud medhold), hvor sagsbehandlingstiden er længst? Jeg beder om, at besvarelsen baseres på dataudtræk for samme periode som i direktionens brev af 22. april 2014 (dvs. dataudtræk fra 1. kvartal 2014). Jeg modtog forvaltningens svar af 19. juni Forvaltningen svarer bl.a. andet følgende: [ ] Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelserne [for de 23 remonstrationssager i Handicapcenter København fra dataudtræk fra 1. kvartal 2014, min tilføjelse her] med fuldt ud medhold har været på 49 dage. Side 6 af 8

7 Sagsbehandlingstiden på 4 uger er således beklageligvis overskredet i nogle af sagerne. Både i Enheden for handicapkompenserende ydelser for børn og Voksenenheden har der været en vis ophobning af klagesager i 1. kvartal Det kan oplyses, at begge enheder på nuværende tidspunkt er ved at afvikle ophobningen af klagesager. Som det fremgår af det tidligere oplyste i forvaltningens brev af 22. april 2014 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for fastholdte afgørelser og for afgørelser med delvis fastholdelse været på henholdsvis 57, 6 dage og 95, 2 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser, hvor borgeren får delvis medhold (95,2 dage) ved klagesagsbehandlingen i handicapcentret, er således længere end for afgørelser, der fastholdes (57,6 dage) og for afgørelser, hvor der gives borgeren fuldt ud medhold (49 dage). Der kan være mange forskellige årsager hertil. Det kan eksempelvis skyldes, at borgerens klage har givet anledning til at indhente yderligere oplysninger, da klageren er fremkommet med nye oplysninger, og klagebehandlingen derfor har afventet fremsendelsen af disse oplysninger. Der kan også have været behov for at holde et møde med borgeren for at få uddybet eller begrundet de oplysninger, der er fremgået i klagen. Eller det kan dreje sig om sager med et særligt kompliceret sagsforløb. I sager, hvor borgeren i forbindelse med klagen fremkommer med nye oplysninger, og hvor det er muligt at træffe afgørelserne alene på baggrund af borgerens nye oplysninger, er sagsbehandlingen kortere. Ad 2. Hvad er den aktuelle sagsbehandlingstid for de 20 procent af remonstrationssagerne (hvor der gives fuldt ud medhold), hvor sagsbehandlingstiden er længst? [ ] Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagerne med den længste sagsbehandlingstid [de 5 sager fra dataudtrækket, hvor sagsbehandlingstiden har været længst, min tilføjelse] er 98, 8 dage. Om årsagerne til sagsbehandlingstiden henvises til ovenfor under pkt. Ad. 1. [ ] Jeg finder, som nævnt, sagsbehandlingstiderne i remonstrationssagerne ved Handicapcenter København i 1. kvartal 2014 for kritisable. Jeg bemærker, at så lang sagsbehandlingstid i remonstrationssager ved Handicapcenter København kan have en meget negativ betydning for Side 7 af 8

8 borgere og familier, som afventer afklaring af, hvad de har ret til eller ikke ret til af ydelser mv. efter den sociale lovgivning og som ikke har mulighed for at få behandlet spørgsmålet ved Ankestyrelsen, før Handicapcenter København har truffet afgørelse i remonstrationssagen. Jeg bemærker hertil, at sagerne også har verseret som ansøgningssager forud for, at de blev til klagesager, og at Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for kommunale klagesager på beskæftigelses- og socialområdet ifølge styrelsens hjemmeside ( var på 8,15 måneder i 1. kvartal Jeg har noteret mig, at forvaltningen er opmærksom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i remonstrationssager ikke har været tilfredsstillende i 1 kvartal af 2014, og at ledelsen i Handicapcenter København vil indskærpe i enhederne, at sagsbehandlingsfristen i remonstrationssager skal overholdes. Jeg har ligeledes noteret, at forvaltningen løbende vil følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, og om der er behov for at iværksætte yderligere tiltag. Min undersøgelse giver mig ikke anledning til yderligere. Jeg beder dog forvaltningen om i januar 2015 at orientere mig om udviklingen i sagsbehandlingstiden i remonstrationssager (dvs. i alle remonstrationssager) ved Handicapcenter København for 2-4 kvartal Med venlig hilsen Johan Busse Borgerrådgiver /Daniel Soelberg Bach Jurist Side 8 af 8

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Socialforvaltningen Direktionen Sagsnr

Socialforvaltningen Direktionen Sagsnr Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: SOFSekretariatet@sof.kk.dk SOF.Faellespost@sof.kk.dk G234@sof.kk.dk SK36@sof.kk.dk 20-12-2012 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2012-1017588

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V 06-05-2009 30-09-2010 Sagsnr. 2009-57887 Sendt pr. e-mail: Anette.Laigaard@sof.kk.dk Sof_juridisk_enhed@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Fremsendt dags dato med e-mail til: bif@bif.kk.dk og cduklagesager@bif.kk.dk 12-10-2012 Sagsnr. 2012-91002

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Sagsnr Sendt via /jbu

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Sagsnr Sendt via  /jbu Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 04-11-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-70237 Sendt via e-mail til:bif@bif.kk.dk /jbu Vedrørende konkret egen drift undersøgelse af praksis for

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt med e-mail 03-01-2019 Sagsnr. 2019-0006301 Dokumentnr. 2019-0006301-2 Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer

Læs mere

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag.

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag. Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Vedrørende Borgerrådgiverens foreløbige rapport om Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering

Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets udstedelse af administrative bøder ved forsinket folkeregistrering KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Sendt med e-mail 21-02-2018 Sagsnr. 2018-0048527 Dokumentnr. 2018-0048527-1 Borgerrådgiveren iværksætter undersøgelse af Folkeregisterets

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen Direktionen Sendt pr. mail til: klvoll@kff.kk.dk Kultur- og Fritidsforvaltningens status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Socialforvaltningen Bernstorffsgade Kbh V

Socialforvaltningen Bernstorffsgade Kbh V Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 10-03-2008 Bernstorffsgade 17 1592 Kbh V Sagsnr. 2008-15183 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og Anette.Laigaard@sof.kk.dk Dette er en anonymiseret og let

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

På den baggrund finder jeg ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder jeg ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og Anette.Laigaard@sof.kk.dk 21-10-2008 22-10-2008 Sagsnr. 2008-87487 Vedrørende Bofællesskabet

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens hjælp til familier til børn med handicap Side 1 af 7 Byrådsmedlem Jette Jensen har rejst en række spørgsmål vedr. kommunens hjælp til

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset. Sagsnr København V

Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 29-01-2009 Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149435 Sendt pr. e-mail: SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk Anette.Laigaard@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering... 3 Hvad kan borgerrådgiveren... 4 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Ressourceforbrug... 5 Hvordan

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen

Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen Sendt pr. mail d.d. 16-11-2016 Sagsnr. 2016-0000426 Dokumentnr.

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT

INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT INSPEKTION AF WIBRANDTSVEJ ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 INSPEKTION AF BØRNE- FAMILIEINSTITUTIONEN WIBRANDTSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

Klar RET MARTS Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 23 MARTS 2019 Klar RET Borgerrådgiverens guide om det gode klagesvar Klagesvar, der lever op til kommunens værdigrundlag og principperne for god forvaltningsskik, vil almindeligvis efterlade borgerne med

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014

RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Borgerrådgiveren RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Denne rapport indeholder en statistisk redegørelse for henvendelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE

SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 6 INSPEKTION AF KIRSEBÆRHAVENS PLEJEHJEM

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af multisamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, forvaltningens j.nr.

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af multisamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, forvaltningens j.nr. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Sendt dags dato pr. e-mail til: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Direktion BIF@bif.kk.dk med kopi til: cduklagesager@bif.kk.dk 04-10-2013 Sagsnr.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN

Læs mere

Behandling af klager over mobning på skolerne

Behandling af klager over mobning på skolerne Behandling af klager over mobning på skolerne J.nr.: 17.01.00 K09 Sagsnr.: 17/28327 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. Den 1. august 2017 trådte en lovændring

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

REFERAT. Bilag 3 Fortroligt. for mødet den , kl. 08:00 i Vester Voldgade 2A, 1552 København V. 5. Lukket punkt ( ) 2

REFERAT. Bilag 3 Fortroligt. for mødet den , kl. 08:00 i Vester Voldgade 2A, 1552 København V. 5. Lukket punkt ( ) 2 Bilag 3 Fortroligt BORGERRÅDGIVERUDVALGET REFERAT for mødet den 16.05.2019, kl. 08:00 i Vester Voldgade 2A, 1552 København V 5. Lukket punkt (2019-0127521) 2 BORGERRÅDGIVERUDVALGET 5. Lukket punkt (2019-0127521)

Læs mere

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016

Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april april 2016 Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april 2015- april 2016 Nærværende beretning giver en overordnet status på borgerrådgiverens funktionsperiode fra 1. april 2015 til 31. marts 2016. 1. Borgerrådgiverfunktionen

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-97660 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Vedrørende mulig overskridelse af antallet af lukkedage i daginstitutioner

Vedrørende mulig overskridelse af antallet af lukkedage i daginstitutioner Borgerrådgiveren Børne- og Ungdomsforvaltningen Direktionen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail til buf@buf.kk.dk m.fl. 12. juli 2011 Sagsnr. 2011-80537 Vedrørende mulig overskridelse af antallet af lukkedage

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 14 Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klagesager på Handicapcentret for Børn Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten)

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT

SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER SVARTIDER I SAGER OM AKT- INDSIGT I SOCIALFORVALT- NINGEN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet August 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2017

Borgerrådgiverens beretning 2017 Borgerrådgiverens beretning 2017 3. august 2018 Indholdsfortegnelse 1 BORGERRÅDGIVNING I NORDDJURS KOMMUNE... 3 2 BERETNINGEN FOR 2017... 3 3 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 3.1 BORGERRÅDGIVERENS

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Redegørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Horsens Kommune Spørgsmål 1. Antal afgørelser i perioden 1. januar

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om iværksættelse af påbud

Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om iværksættelse af påbud Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S Afgørelse om iværksættelse af påbud På baggrund af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsbesøg på Center Amager - Sundbyhus mandag den 10. juli 2017 træffes hermed

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere