Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825"

Transkript

1 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion til målepunkter og beregningsmetode for SCOP i henhold til den europæiske standard En SCOP er den parameter, som danner udgangspunkt for europæiske minimumskrav og energimærkning for varmepumper. Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Energimærkning og Minimumskrav for varmepumper i forbindelse med Ecodesign direktivet, som beskriver krav og energimærkning i vedtagne og forventede forordninger under Ecodesign direktivet. SCOP beregning generelt SCOP Seasonal Coefficient Of Performance beskriver den gennemsnitlige årseffektivitet for. SCOP er således et udtryk for hvor effektiv en bestemt varmepumpe vil være ved et givent varmebehov. Grundlæggende består SCOP beregningsmetoden i en opdeling af varmesæsonen i et antal timer med forskellige temperaturer (kaldet bins), som samlet skal afspejle temperaturvariationerne over varmesæsonen. Desuden defineres en varmebehovskurve for temperaturerne, som giver det varmebehov som skal opfylde for hvert temperatursæt. Der findes en COP værdi i hver af disse bins, som tilsammen danner grundlag for beregningen af den gennemsnitlige COP kaldet SCOP. Standarden En14825 definerer en reference SCOP, som skal benyttes til energimærkning og lovgivning, hvor antallet af timer er fastlagt og hvor varmebehovskurven er givet ud fra en enkelt inputparameter. Figuren herunder viser et eksempel på timefordelingen for klimazonen average. På figuren ses ligeledes, hvordan varmebehovet falder med stigende temperaturer. Af figuren kan man f.eks. aflæse at skal levere 6,2kW ved 0 C i 240 af varmesæsonens timer Antal timer Udetemperatur [ C] Figur 1: Eksempel på temperaturfordeling og varmebehov for en varmesæson

2 Klimazoner Da klimaet er forskelligt i forskellige dele af Europa, kan man vælge at udregne SCOP i tre forskellige klimazoner. Disse er beskrevet ved: Average svarende til Strasbourg A Warmer svarende til Athen W Colder svarende til Helsinki C I den europæiske energimærkning er det obligatorisk at oplyse SCOP for Average klimaprofilen, mens de andre to er frivillige. Ligeledes er minimumskravet baseret på SCOP for Average profilen. Antallet af timer i hver bin for hver af klimazonerne er vist i følgende figur: Average (A) Warmer (W) Colder (C) Udetemperatur [ C] Figur 2: Fordeling af temperaturer for de tre klimazoner Average, Warmer og Colder Det samlede antal timer i varmesæsonen varierer for hver af de tre klimazoner, hvor Average har 4910 timer, Warmer har 3590 timer og Colder har 6446 timer. Den klimazone der bedst repræsenterer danske forhold er Average svarende til Strasbourg. I følgende figur ses en sammenligning af danske temperaturforhold og temperaturerne i Strasbourg.

3 DRY Strasbourg DRY Danmark Udetemperaturer [ C] Figur 3: Standardiserede temperaturvariationer for Strasbourg og Danmark Klimazonen Average er designet med udgangspunkt i temperaturfordelingen for Strasbourg. Da danske temperaturfordeling ligger meget op ad denne, vil Average temperaturprofilen således være repræsentativ for danske forhold. Testtemperaturer Til beregning af SCOP efter En14825 skal testes ved en række temperaturer, som svarer til temperaturerne fra En Som eksempel er testtemperaturerne på den kolde side af for luft/luft varmepumper og luft/vand varmepumper for de forskellige klimazoner vist i tabellen herunder. -15 C* A -7 C -7 C B 2 C 2 C 2 C C 7 C 7 C 7 C D 12 C 12 C 12 C Tbivalent Temperatur, hvor netop kan opfylde varmebehovet** TOL Nedre temperaturgrænse for *** Tabel 1: Testtemperaturer for udedelen for luft/vand varmepumper * Testpunktet for -15 C skal kun udføres, hvis der beregnes SCOP for Colder klimazonen. ** Tbivalent beskrives nærmere i følgende afsnit. *** Temperature Operating Limit beskriver den laveste temperatur, hvorved kan fungere. Varmepumpen kan testes i en nærmere defineret dellast i disse punkter, som beskrives i følgende afsnit. Bilag 1 viser en dækkende oversigt over testtemperaturerne for luft/luft, luft/vand og væske/vand varmepumper, som de skal benyttes i forhold til Ecodesign direktiverne og Europæisk energimærkning. Opvarmningsbehov i varmesæsonen til brug for beregning af SCOP Varmebehovskurven, som definerer varmebehovet til en given temperatur og som skal opfylde i SCOP beregningen, defineres af varmebehovet (Pdesign h ) i design temperaturen (Tdesign h ), som afhænger af den valgte klimazone. Designtemperaturen er for de valgte klimazoner vist i tabellen herunder.

4 Average Warmer Colder -10 C 2 C -22 C Tabel 2: Designtemperatur for de tre klimazoner Varmebehovet ved designtemperaturen kan sættes frit og har indflydelse på den beregnede værdi af SCOP, idet behovskurven flyttes op ved en højere Pdesign h og ned ved en lavere Pdesign h. Behovskurven er en ret linje, der går gennem det definerede varmebehov Pdesign h ved design temperaturen og et varmebehov på 0 kw ved 16 C. Det benyttede varmebehov Pdesign h vil sammen med SCOP værdien blive vist på de kommende europæiske energimærker og kan derved blive et pejlemærke for forbrugeren i forhold til at vælge den rigtige størrelse varmepumpe. Producenten skal derfor forholde sig til, at Pdesign h både bruges til at beskrive s størrelse og har indflydelse på værdien af SCOP. Dette beskrives yderligere i dokumentet Energimærkning og minimumskrav for varmepumper i forbindelse med Ecodesign direktivet. Den ønskede ydelse ved testtemperaturerne er bestemt af behovskurven og kan beregnes ud fra ligningen Det vil sige, at med Average klimazonen (Tdesign h lig -10 C) og testpunkt A (testtemperatur lig -7 C), bliver dellasten lig 88,4 % af det definerede varmebehov i designtemperaturen. Værdierne kaldes part load. De afrundede procentsatser ses i tabellen herunder. (82 %) A 88 % 61 % B 54 % 100 % 37 % C 35 % 64 % 24 % D 15 % 29 % 11 % Tabel 3: Andel af defineret varmebehov i design temperaturen for forskellige testpunkter, som beskriver den ydelse der skal benyttes i dellasttesten af. Det er vigtigt at understrege, at disse andele (part load) ikke beskriver dellast andelen af s fuldlastkapacitet. De beskriver i stedet en belastningsandel i forhold til Pdesign h uafhængigt af s kapacitet.

5 Følgende figur viser en behovskurve med lastandelene i de forskellige testpunkter. kw Pdesign 88% 54% 35% 15% Tdesign A (-7 C) B (2 C) C (7 C) D (12 C) T [ C] Figur 4: Definition af varmebehovskurven ud fra Pdesign h Varmepumpen vil have en kapacitetskurve uafhængigt af denne behovskurve. Der hvor s kapacitet netop svarer til varmebehovet kaldes det bivalente punkt. Ved temperaturer under det bivalente punkt skal s ydelse suppleres af backup varme. I SCOP beregningen medregnes dette som ren elvarme med en COP værdi på 1, uanset om har elpatron eller ej. For højere temperaturer vil køre i dellast, hvilket SCOP også tager højde for. Disse forhold er illustreret i figuren herunder. kw Pdesign 88% Tbivalent Backup Elvarme Kapacitet 54% Dellast 35% 15% Tdesign A (-7 C) B (2 C) C (7 C) D (12 C) T [ C] Figur 5: Varmebehovskurve og kapacitetskurve Hvis for eksempel Pdesign h er sat til 10 kw vil behovet ved 7 C (punkt C) være 3,5 kw. Hvis s kapacitet eksempelvis er 11kW ved denne temperatur, vil skulle yde 32 % af sin fuldlast i dette testpunkt. Denne andel benævnes capacity ratio (CR).

6 Eftersom at Pdesign h kan sættes frit, vil denne værdi også have betydning for andelen af backup elvarme og dellastandelene. Dette er illustreret i følgende figur, hvor varmebehovet i design temperaturen er øget i forhold til forrige figur, hvilket betyder en højere liggende behovskurve. Pdesign 88% kw Tbivalent Kapacitet 54% Backup Elvarme Dellast 35% 15% Tdesign A (-7 C) B (2 C) C (7 C) D (12 C) T [ C] Figur 6: Øget varmebehovskurve og kapacitetskurve Hvis Pdesign h er sat til 12 kw i dette eksempel vil varmebehovet i punkt C nu være 4,2 kw og skal i denne situation yde 38 % af sin fuldlastkapacitet. Dellastvirkningsgrader SCOP metoden kan benyttes til at regne på både fixed og variable speed kompressorer. Ligeledes kan fuldlastdata anvendes til at finde dellastvirkningsgraderne, hvis der ikke er dellasttest til rådighed. Der benyttes samme temperatur uanset om der udføres dellast eller fuldlasttest. Hvis COP er fundet ved hjælp af test for en ydelse inden for maksimalt 10% over det beregnede behov, kan denne COP ifølge En14825 benyttes til dette punkt. Hvis COP er fundet ved en lavere ydelse kan samme COP også anvendes. For fixed speed kompressorer opgives COP og kapacitet ved fuldlastdrift. Herefter korrigeres for dellasten ved hjælp af en degradation faktor. Denne faktor beskriver reduktionen af energieffektiviteten ved on/off drift. Faktoren kan enten måles i test eller der kan benyttes default værdier defineret i En Luft/luft og væske/luft varmepumper fixed speed kompressor For varmepumper med luft på afgiversiden findes degradation faktoren (C d ) ved en test, hvor kompressoren kører i 6 minutter og efterfølgende slukkes i 24 minutter, hvilket skal afspejle en dellast på 20 %. Degradation faktoren kan beregnes ud fra summeret varmeydelse og summeret elforbrug over hele testperioden ved hjælp af en formel beskrevet i En Er denne test ikke foretaget, benyttes en default værdi på 0,25. Dellast COP for fixed capacity luft/luft og luft/vand varmepumper i testpunkterne findes herefter således:

7 Hvor COP DC svarer til COP ved fuldlast (declared capacity), C d er degradation faktor og CR er capacity ratio svarende til varmebehovet i forhold til s kapacitet ved denne temperatur. Som eksempel kan benyttes en dellast på 50 % og default degradation faktoren på 0,25, hvorved dellast COP bliver 12,5 % dårligere, svarende til, at hvis fuldlast COP er lig 4, vil dellast COP blive 3,5. Luft/vand og væske/vand varmepumper fixed speed kompressor For denne type varmepumper antager standarden, at den eneste betydning for degradation faktoren er s tilbageværende energiforbrug, når kompressoren er slukket. Derfor måles effektforbruget til efter at kompressoren har været slukket i minimum 10 minutter. Degradation faktoren beregnes efterfølgende ud fra dette forbrug samt s fulde ydelse i tilsvarende testpunkt. Er der ikke foretaget denne test benyttes en default værdi på 0,9. Dellast COP for fixed capacity luft/vand og væske/vand varmepumper i testpunkterne findes således: Hvor COP DC svarer til COP ved fuldlast (declared capacity), C d er degradation faktor og CR er capacity ratio svarende til varmebehovet i forhold til s kapacitet ved denne temperatur. Hvis der igen som eksempel antages en dellast på 50 % og default degradation faktoren på 0,9 benyttes, bliver dellast COP 9,1% dårligere, svarende til at hvis fuldlast COP er lig 4 vil dellast COP blive 3,6. Variable speed kompressorer for alle typer varmepumper For varmepumper med kapacitetsregulering kan måling af COP foretages ved at teste ved den angivne ydelse indenfor et interval på 10 %. Hvis er trinvis reguleret kan dellast COP findes ved interpolation mellem COP for de ydelser, der ligger over og under den ønskede ydelse. Hvis den ønskede ydelse ligger under s minimumskapacitet benyttes beregningsmetoden for fixed speed kompressorer. Beregning af SCOP De beregnede eller målte dellastvirkningsgrader benyttes til beregning af SCOP værdien. Beregningen foregår ved, at der findes en COP værdi for hver temperatur bin i klimazonens temperaturinterval. Denne COP giver elforbruget til opfyldelse af varmebehovet ved hver temperatur. For temperaturer mellem de definerede testpunkter interpoleres benyttes interpolerede værdier. For temperaturer udover testpunkterne ekstrapoleres ved hjælp af de to nærmeste testpunkter. Elforbruget opsummeres for alle bins inklusiv nødvendig backup elvarme. Hertil kommer elforbrug til standby og tilsvarende tilstande, hvor har et begrænset elforbrug, men ikke leverer noget varme. Disse forbrug er defineret ud fra et fastlagt antal timer i hver tilstand. Dette beskrives yderligere i næste afsnit. I første omgang beregnes SCOP on, som er den gennemsnitlige sæson effektivitet for i aktiv tilstand. Dette er eksemplificeret i tabellen herunder. Tabellen viser beregningen af elforbrug og varmebehov ved hver temperatur bin i en Average varmesæson. De gule linjer markerer at COP er baseret på målinger, mens de hvide linjer er interpolerede/ekstrapolerede. Temperatur [ C] Antal timer Varmebehov Varmepumpe ydelse Backup elvarme COP Samlet elforbrug Samlet varme- Samlet elforbrug

8 [kw] [kw] [kw] pr. time [kwh/h] behov [kwh] [kwh] TOL ,46 7,80 3,66 2,60 6, ,02 8,28 2,75 2,82 5, ,58 8,75 1,83 3,04 4, A ,14 9,55 0,59 3,26 3, Tbiv ,70 9,70 0 3,30 2, ,26 9,26 0 3,35 2, ,82 8,82 0 3,39 2, ,38 8,38 0 3,44 2, ,94 7,94 0 3,49 2, ,49 7,49 0 3,53 2, ,05 7,05 0 3,58 1, ,61 6,61 0 3,62 1, B ,17 6,17 0 3,67 1, Etc ,44 0,44 0 2,72 0, Tabel 4: Eksempel på oversigt over COP værdier, elforbrug og varmebehov til beregning af SCOP on. Værdierne er hentet fra eksempel i En14825 Ved at summere varmebehov og elforbrug for hver temperatur kan SCOP on beregnes som det summerede elforbrug divideret med det summerede varmebehov. I dette tilfælde bliver SCOP on lig 3,58. Yderligere elforbrug ved diverse standby og off funktioner For at beregne reference SCOP skal elforbrug, når ikke er aktiv, medtages. Disse elforbrug er beskrevet ved thermostat off mode, standby mode, crankcase heater mode og off mode. Kort fortalt indregnes elforbruget for disse i SCOP værdien på følgende måde: Hvor H betegner antallet af timer om året i den givne driftstilstand og P er energiforbruget ved denne tilstand, som er en inputparameter i beregningen. Antallet af timer i hver driftstilstand er fastsat ud fra, om kan bruges til opvarmning alene eller både opvarmning og køling. SCOP værdien danner grundlag for mærkning og minimumskrav i forordninger under Ecodesign direktivet, som beskrives i dokumentet Energimærkning og minimumskrav for varmepumper i forbindelse med Ecodesign direktivet.

9 Bilag 1 Testpunkter til Europæisk energimærkning og minimumskrav For alle varmepumperne gælder, at SCOP for Average klimaprofilen er obligatorisk, mens Warmer og Colder er frivillig. Luft/luft varmepumper -15/20 C A -7/20 C -7/20 C B 2/20 C 2/20 C 2/20 C C 7/20 C 7/20 C 7/20 C D 12/20 C 12/20 C 12/20 C T Nedre temperaturgrænse for OL Tabel 5: Testtemperaturer for luft/luft varmepumper Luft/vand varmepumper -15/49 C A -7/52 C -7/44 C B 2/42 C 2/55 C 2/37 C C 7/36 C 7/46 C 7/32 C D 12/30 C 12/34 C 12/28 C T OL Nedre temperaturgrænse for -15/32 C A -7/34 C -7/30 C B 2/30 C 2/35 C 2/27 C C 7/27 C 7/31 C 7/25 C D 12/24 C 12/26 C 12/24 C T OL Nedre temperaturgrænse for Tabel 6: Testtemperaturer for luft/vand varmepumper, til venstre for radiatoropvarmning og til højre for gulvvarme Væske/vand varmepumper 0/49 C A 0/52 C 0/44 C B 0/42 C 0/55 C 0/37 C C 0/36 C 0/46 C 0/32 C D 0/30 C 0/34 C 0/28 C T OL Nedre temperaturgrænse for 0/32 C A 0/34 C 0/30 C B 0/30 C 0/35 C 0/27 C C 0/27 C 0/31 C 0/25 C D 0/24 C 0/26 C 0/24 C T OL Nedre temperaturgrænse for Tabel 7: Testtemperaturer for væske/vand varmepumper, til venstre for radiatoropvarmning og til højre for gulvvarme

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Optimering af køle- og varmepumpeanlæg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

Optimering af køle- og varmepumpeanlæg gennem samspil mellem PackCalc og BSim Optimering af køle- og varmepumpeanlæg gennem samspil mellem PackCalc og BSim ELFOR Projekt 342-051 Hovedrapport Kjeld Johnsen, Lars Olsen, Tarek Barky og Morten Juel Skovrup August 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for:

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for: INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: 16. juni 2015 At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Fælles nordisk studie om pumped storage

Fælles nordisk studie om pumped storage Fælles nordisk studie om pumped storage Delrapport: Driftsmodelleringer og cost benefit analyse Arbejdsgruppen for tyndtbefolkede områder under EK-Energi Marts 2012, rev. 04.07.2012 Udgivelsesdato : 04.07.2012

Læs mere

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus Henrik Tommerup Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-xx-xx 05 ISSN 1601-8605 INDHOLD INDHOLD... 1 FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere