Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825"

Transkript

1 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion til målepunkter og beregningsmetode for SCOP i henhold til den europæiske standard En SCOP er den parameter, som danner udgangspunkt for europæiske minimumskrav og energimærkning for varmepumper. Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Energimærkning og Minimumskrav for varmepumper i forbindelse med Ecodesign direktivet, som beskriver krav og energimærkning i vedtagne og forventede forordninger under Ecodesign direktivet. SCOP beregning generelt SCOP Seasonal Coefficient Of Performance beskriver den gennemsnitlige årseffektivitet for. SCOP er således et udtryk for hvor effektiv en bestemt varmepumpe vil være ved et givent varmebehov. Grundlæggende består SCOP beregningsmetoden i en opdeling af varmesæsonen i et antal timer med forskellige temperaturer (kaldet bins), som samlet skal afspejle temperaturvariationerne over varmesæsonen. Desuden defineres en varmebehovskurve for temperaturerne, som giver det varmebehov som skal opfylde for hvert temperatursæt. Der findes en COP værdi i hver af disse bins, som tilsammen danner grundlag for beregningen af den gennemsnitlige COP kaldet SCOP. Standarden En14825 definerer en reference SCOP, som skal benyttes til energimærkning og lovgivning, hvor antallet af timer er fastlagt og hvor varmebehovskurven er givet ud fra en enkelt inputparameter. Figuren herunder viser et eksempel på timefordelingen for klimazonen average. På figuren ses ligeledes, hvordan varmebehovet falder med stigende temperaturer. Af figuren kan man f.eks. aflæse at skal levere 6,2kW ved 0 C i 240 af varmesæsonens timer Antal timer Udetemperatur [ C] Figur 1: Eksempel på temperaturfordeling og varmebehov for en varmesæson

2 Klimazoner Da klimaet er forskelligt i forskellige dele af Europa, kan man vælge at udregne SCOP i tre forskellige klimazoner. Disse er beskrevet ved: Average svarende til Strasbourg A Warmer svarende til Athen W Colder svarende til Helsinki C I den europæiske energimærkning er det obligatorisk at oplyse SCOP for Average klimaprofilen, mens de andre to er frivillige. Ligeledes er minimumskravet baseret på SCOP for Average profilen. Antallet af timer i hver bin for hver af klimazonerne er vist i følgende figur: Average (A) Warmer (W) Colder (C) Udetemperatur [ C] Figur 2: Fordeling af temperaturer for de tre klimazoner Average, Warmer og Colder Det samlede antal timer i varmesæsonen varierer for hver af de tre klimazoner, hvor Average har 4910 timer, Warmer har 3590 timer og Colder har 6446 timer. Den klimazone der bedst repræsenterer danske forhold er Average svarende til Strasbourg. I følgende figur ses en sammenligning af danske temperaturforhold og temperaturerne i Strasbourg.

3 DRY Strasbourg DRY Danmark Udetemperaturer [ C] Figur 3: Standardiserede temperaturvariationer for Strasbourg og Danmark Klimazonen Average er designet med udgangspunkt i temperaturfordelingen for Strasbourg. Da danske temperaturfordeling ligger meget op ad denne, vil Average temperaturprofilen således være repræsentativ for danske forhold. Testtemperaturer Til beregning af SCOP efter En14825 skal testes ved en række temperaturer, som svarer til temperaturerne fra En Som eksempel er testtemperaturerne på den kolde side af for luft/luft varmepumper og luft/vand varmepumper for de forskellige klimazoner vist i tabellen herunder. -15 C* A -7 C -7 C B 2 C 2 C 2 C C 7 C 7 C 7 C D 12 C 12 C 12 C Tbivalent Temperatur, hvor netop kan opfylde varmebehovet** TOL Nedre temperaturgrænse for *** Tabel 1: Testtemperaturer for udedelen for luft/vand varmepumper * Testpunktet for -15 C skal kun udføres, hvis der beregnes SCOP for Colder klimazonen. ** Tbivalent beskrives nærmere i følgende afsnit. *** Temperature Operating Limit beskriver den laveste temperatur, hvorved kan fungere. Varmepumpen kan testes i en nærmere defineret dellast i disse punkter, som beskrives i følgende afsnit. Bilag 1 viser en dækkende oversigt over testtemperaturerne for luft/luft, luft/vand og væske/vand varmepumper, som de skal benyttes i forhold til Ecodesign direktiverne og Europæisk energimærkning. Opvarmningsbehov i varmesæsonen til brug for beregning af SCOP Varmebehovskurven, som definerer varmebehovet til en given temperatur og som skal opfylde i SCOP beregningen, defineres af varmebehovet (Pdesign h ) i design temperaturen (Tdesign h ), som afhænger af den valgte klimazone. Designtemperaturen er for de valgte klimazoner vist i tabellen herunder.

4 Average Warmer Colder -10 C 2 C -22 C Tabel 2: Designtemperatur for de tre klimazoner Varmebehovet ved designtemperaturen kan sættes frit og har indflydelse på den beregnede værdi af SCOP, idet behovskurven flyttes op ved en højere Pdesign h og ned ved en lavere Pdesign h. Behovskurven er en ret linje, der går gennem det definerede varmebehov Pdesign h ved design temperaturen og et varmebehov på 0 kw ved 16 C. Det benyttede varmebehov Pdesign h vil sammen med SCOP værdien blive vist på de kommende europæiske energimærker og kan derved blive et pejlemærke for forbrugeren i forhold til at vælge den rigtige størrelse varmepumpe. Producenten skal derfor forholde sig til, at Pdesign h både bruges til at beskrive s størrelse og har indflydelse på værdien af SCOP. Dette beskrives yderligere i dokumentet Energimærkning og minimumskrav for varmepumper i forbindelse med Ecodesign direktivet. Den ønskede ydelse ved testtemperaturerne er bestemt af behovskurven og kan beregnes ud fra ligningen Det vil sige, at med Average klimazonen (Tdesign h lig -10 C) og testpunkt A (testtemperatur lig -7 C), bliver dellasten lig 88,4 % af det definerede varmebehov i designtemperaturen. Værdierne kaldes part load. De afrundede procentsatser ses i tabellen herunder. (82 %) A 88 % 61 % B 54 % 100 % 37 % C 35 % 64 % 24 % D 15 % 29 % 11 % Tabel 3: Andel af defineret varmebehov i design temperaturen for forskellige testpunkter, som beskriver den ydelse der skal benyttes i dellasttesten af. Det er vigtigt at understrege, at disse andele (part load) ikke beskriver dellast andelen af s fuldlastkapacitet. De beskriver i stedet en belastningsandel i forhold til Pdesign h uafhængigt af s kapacitet.

5 Følgende figur viser en behovskurve med lastandelene i de forskellige testpunkter. kw Pdesign 88% 54% 35% 15% Tdesign A (-7 C) B (2 C) C (7 C) D (12 C) T [ C] Figur 4: Definition af varmebehovskurven ud fra Pdesign h Varmepumpen vil have en kapacitetskurve uafhængigt af denne behovskurve. Der hvor s kapacitet netop svarer til varmebehovet kaldes det bivalente punkt. Ved temperaturer under det bivalente punkt skal s ydelse suppleres af backup varme. I SCOP beregningen medregnes dette som ren elvarme med en COP værdi på 1, uanset om har elpatron eller ej. For højere temperaturer vil køre i dellast, hvilket SCOP også tager højde for. Disse forhold er illustreret i figuren herunder. kw Pdesign 88% Tbivalent Backup Elvarme Kapacitet 54% Dellast 35% 15% Tdesign A (-7 C) B (2 C) C (7 C) D (12 C) T [ C] Figur 5: Varmebehovskurve og kapacitetskurve Hvis for eksempel Pdesign h er sat til 10 kw vil behovet ved 7 C (punkt C) være 3,5 kw. Hvis s kapacitet eksempelvis er 11kW ved denne temperatur, vil skulle yde 32 % af sin fuldlast i dette testpunkt. Denne andel benævnes capacity ratio (CR).

6 Eftersom at Pdesign h kan sættes frit, vil denne værdi også have betydning for andelen af backup elvarme og dellastandelene. Dette er illustreret i følgende figur, hvor varmebehovet i design temperaturen er øget i forhold til forrige figur, hvilket betyder en højere liggende behovskurve. Pdesign 88% kw Tbivalent Kapacitet 54% Backup Elvarme Dellast 35% 15% Tdesign A (-7 C) B (2 C) C (7 C) D (12 C) T [ C] Figur 6: Øget varmebehovskurve og kapacitetskurve Hvis Pdesign h er sat til 12 kw i dette eksempel vil varmebehovet i punkt C nu være 4,2 kw og skal i denne situation yde 38 % af sin fuldlastkapacitet. Dellastvirkningsgrader SCOP metoden kan benyttes til at regne på både fixed og variable speed kompressorer. Ligeledes kan fuldlastdata anvendes til at finde dellastvirkningsgraderne, hvis der ikke er dellasttest til rådighed. Der benyttes samme temperatur uanset om der udføres dellast eller fuldlasttest. Hvis COP er fundet ved hjælp af test for en ydelse inden for maksimalt 10% over det beregnede behov, kan denne COP ifølge En14825 benyttes til dette punkt. Hvis COP er fundet ved en lavere ydelse kan samme COP også anvendes. For fixed speed kompressorer opgives COP og kapacitet ved fuldlastdrift. Herefter korrigeres for dellasten ved hjælp af en degradation faktor. Denne faktor beskriver reduktionen af energieffektiviteten ved on/off drift. Faktoren kan enten måles i test eller der kan benyttes default værdier defineret i En Luft/luft og væske/luft varmepumper fixed speed kompressor For varmepumper med luft på afgiversiden findes degradation faktoren (C d ) ved en test, hvor kompressoren kører i 6 minutter og efterfølgende slukkes i 24 minutter, hvilket skal afspejle en dellast på 20 %. Degradation faktoren kan beregnes ud fra summeret varmeydelse og summeret elforbrug over hele testperioden ved hjælp af en formel beskrevet i En Er denne test ikke foretaget, benyttes en default værdi på 0,25. Dellast COP for fixed capacity luft/luft og luft/vand varmepumper i testpunkterne findes herefter således:

7 Hvor COP DC svarer til COP ved fuldlast (declared capacity), C d er degradation faktor og CR er capacity ratio svarende til varmebehovet i forhold til s kapacitet ved denne temperatur. Som eksempel kan benyttes en dellast på 50 % og default degradation faktoren på 0,25, hvorved dellast COP bliver 12,5 % dårligere, svarende til, at hvis fuldlast COP er lig 4, vil dellast COP blive 3,5. Luft/vand og væske/vand varmepumper fixed speed kompressor For denne type varmepumper antager standarden, at den eneste betydning for degradation faktoren er s tilbageværende energiforbrug, når kompressoren er slukket. Derfor måles effektforbruget til efter at kompressoren har været slukket i minimum 10 minutter. Degradation faktoren beregnes efterfølgende ud fra dette forbrug samt s fulde ydelse i tilsvarende testpunkt. Er der ikke foretaget denne test benyttes en default værdi på 0,9. Dellast COP for fixed capacity luft/vand og væske/vand varmepumper i testpunkterne findes således: Hvor COP DC svarer til COP ved fuldlast (declared capacity), C d er degradation faktor og CR er capacity ratio svarende til varmebehovet i forhold til s kapacitet ved denne temperatur. Hvis der igen som eksempel antages en dellast på 50 % og default degradation faktoren på 0,9 benyttes, bliver dellast COP 9,1% dårligere, svarende til at hvis fuldlast COP er lig 4 vil dellast COP blive 3,6. Variable speed kompressorer for alle typer varmepumper For varmepumper med kapacitetsregulering kan måling af COP foretages ved at teste ved den angivne ydelse indenfor et interval på 10 %. Hvis er trinvis reguleret kan dellast COP findes ved interpolation mellem COP for de ydelser, der ligger over og under den ønskede ydelse. Hvis den ønskede ydelse ligger under s minimumskapacitet benyttes beregningsmetoden for fixed speed kompressorer. Beregning af SCOP De beregnede eller målte dellastvirkningsgrader benyttes til beregning af SCOP værdien. Beregningen foregår ved, at der findes en COP værdi for hver temperatur bin i klimazonens temperaturinterval. Denne COP giver elforbruget til opfyldelse af varmebehovet ved hver temperatur. For temperaturer mellem de definerede testpunkter interpoleres benyttes interpolerede værdier. For temperaturer udover testpunkterne ekstrapoleres ved hjælp af de to nærmeste testpunkter. Elforbruget opsummeres for alle bins inklusiv nødvendig backup elvarme. Hertil kommer elforbrug til standby og tilsvarende tilstande, hvor har et begrænset elforbrug, men ikke leverer noget varme. Disse forbrug er defineret ud fra et fastlagt antal timer i hver tilstand. Dette beskrives yderligere i næste afsnit. I første omgang beregnes SCOP on, som er den gennemsnitlige sæson effektivitet for i aktiv tilstand. Dette er eksemplificeret i tabellen herunder. Tabellen viser beregningen af elforbrug og varmebehov ved hver temperatur bin i en Average varmesæson. De gule linjer markerer at COP er baseret på målinger, mens de hvide linjer er interpolerede/ekstrapolerede. Temperatur [ C] Antal timer Varmebehov Varmepumpe ydelse Backup elvarme COP Samlet elforbrug Samlet varme- Samlet elforbrug

8 [kw] [kw] [kw] pr. time [kwh/h] behov [kwh] [kwh] TOL ,46 7,80 3,66 2,60 6, ,02 8,28 2,75 2,82 5, ,58 8,75 1,83 3,04 4, A ,14 9,55 0,59 3,26 3, Tbiv ,70 9,70 0 3,30 2, ,26 9,26 0 3,35 2, ,82 8,82 0 3,39 2, ,38 8,38 0 3,44 2, ,94 7,94 0 3,49 2, ,49 7,49 0 3,53 2, ,05 7,05 0 3,58 1, ,61 6,61 0 3,62 1, B ,17 6,17 0 3,67 1, Etc ,44 0,44 0 2,72 0, Tabel 4: Eksempel på oversigt over COP værdier, elforbrug og varmebehov til beregning af SCOP on. Værdierne er hentet fra eksempel i En14825 Ved at summere varmebehov og elforbrug for hver temperatur kan SCOP on beregnes som det summerede elforbrug divideret med det summerede varmebehov. I dette tilfælde bliver SCOP on lig 3,58. Yderligere elforbrug ved diverse standby og off funktioner For at beregne reference SCOP skal elforbrug, når ikke er aktiv, medtages. Disse elforbrug er beskrevet ved thermostat off mode, standby mode, crankcase heater mode og off mode. Kort fortalt indregnes elforbruget for disse i SCOP værdien på følgende måde: Hvor H betegner antallet af timer om året i den givne driftstilstand og P er energiforbruget ved denne tilstand, som er en inputparameter i beregningen. Antallet af timer i hver driftstilstand er fastsat ud fra, om kan bruges til opvarmning alene eller både opvarmning og køling. SCOP værdien danner grundlag for mærkning og minimumskrav i forordninger under Ecodesign direktivet, som beskrives i dokumentet Energimærkning og minimumskrav for varmepumper i forbindelse med Ecodesign direktivet.

9 Bilag 1 Testpunkter til Europæisk energimærkning og minimumskrav For alle varmepumperne gælder, at SCOP for Average klimaprofilen er obligatorisk, mens Warmer og Colder er frivillig. Luft/luft varmepumper -15/20 C A -7/20 C -7/20 C B 2/20 C 2/20 C 2/20 C C 7/20 C 7/20 C 7/20 C D 12/20 C 12/20 C 12/20 C T Nedre temperaturgrænse for OL Tabel 5: Testtemperaturer for luft/luft varmepumper Luft/vand varmepumper -15/49 C A -7/52 C -7/44 C B 2/42 C 2/55 C 2/37 C C 7/36 C 7/46 C 7/32 C D 12/30 C 12/34 C 12/28 C T OL Nedre temperaturgrænse for -15/32 C A -7/34 C -7/30 C B 2/30 C 2/35 C 2/27 C C 7/27 C 7/31 C 7/25 C D 12/24 C 12/26 C 12/24 C T OL Nedre temperaturgrænse for Tabel 6: Testtemperaturer for luft/vand varmepumper, til venstre for radiatoropvarmning og til højre for gulvvarme Væske/vand varmepumper 0/49 C A 0/52 C 0/44 C B 0/42 C 0/55 C 0/37 C C 0/36 C 0/46 C 0/32 C D 0/30 C 0/34 C 0/28 C T OL Nedre temperaturgrænse for 0/32 C A 0/34 C 0/30 C B 0/30 C 0/35 C 0/27 C C 0/27 C 0/31 C 0/25 C D 0/24 C 0/26 C 0/24 C T OL Nedre temperaturgrænse for Tabel 7: Testtemperaturer for væske/vand varmepumper, til venstre for radiatoropvarmning og til højre for gulvvarme

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Titel: Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Udarbejdet

Læs mere

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

BILAG I. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af

BILAG I. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2011 K(2011) 2875 endelig BILAG I til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 4.5.2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING

GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING GODKENDELSE AF TILSKUDSBERETTIGEDE ANLÆG, MÅLING, DATAINDSAMLING OG FORMIDLING August 2011 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling

Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling November 2013 Svend Vinther Pedersen, Teknologisk Institut Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Titel: Godkendelse af tilskudsberettigede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Generelt Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt brugsvand.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut,

Læs mere

6 Samarbejdsorganisation og I Udbudsmaterialets bilag 5 om samarbejdsprocedure, er samarbejdet og

6 Samarbejdsorganisation og I Udbudsmaterialets bilag 5 om samarbejdsprocedure, er samarbejdet og Udbud af laboratorieydelser spørgsmål og svar Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål, som sammen med Energistyrelsens svar er angivet i skemaet nedenfor. N Spørgsmål o. 1 Hvilke mindre ændringer

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

Compress 5000 LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 5000 LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 60 53 49 54 48 47 46 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Følgende produktdata er i overensstemmelse

Læs mere

Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen

Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen 1 Program og læringsmål Program: Vedvarende energi Varmepumper Solceller Solvarme Husstandsmøller Læringsmål: Redegøre for vedvarende energikilder og deres

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A T for VI VV, 7,, og 1 ølgende data er i overensstemmelse med kravene i U-forordningerne /2013, /2013 og /2013 om supplering af uropa-parlementets og Rådets direktiv 2010/30/U Type VI VV VI VV7 VI VV VI

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Fiche DHP-AQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Fiche DHP-AQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fiche DHP-AQ www.heating.danfoss.com Page 1 Produkt datablad (Iht. følgende EU regulativer nr. 811/2013, 812/2013,813/2013 og 814/2013) SP SP SP SP SP DHP-AQ HP 18 Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1 Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Titel: Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Udarbejdet

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Beregning af bygningers energibehov Ækvivalensdata for særlige komponenter og løsninger

Beregning af bygningers energibehov Ækvivalensdata for særlige komponenter og løsninger Vejledning til Be15 og SBi- anvisning 213: Bygningers Energibehov BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET, INDEKLIMA OG BÆREDYGTIGHED A.C. MEYERS VÆNGE 15 2450 KØBENHAVN SV SBI.DK CVR 29 10 23 84 Vejledning +45

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen

Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 12. november 2013 Baggrund: 2

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 47 8 9 8 9 7 8 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 811/2013 og (EU) 812/2013. Produktdata

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke HS Tarm A/S (HS PLUS) (b) Leverandørens modelidentifikation HS PLUS 11 MH (c) Rumopvarmning: middeltemperatur

Læs mere

Beregning af korrekt dimensioneret varmepumpe og varmetab

Beregning af korrekt dimensioneret varmepumpe og varmetab Beregning af korrekt dimensioneret varmepumpe og varmetab Fakta om varmepumpe Designet ydelse med indbygget pumpecyklus 3,000 Ydelse ved 2 udetemperatur og 35 fremløbstemperatur Spørgsmål 2, A, B 8,000

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

VØLUND F2120 VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME MERE END MEGET VARME

VØLUND F2120 VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME MERE END MEGET VARME VØLUND VØLUND GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME MERE END 5 GANGE SÅ MEGET VARME POLARKULDE GIVER VARME I STUERNE F 2120 udvinder varme af luften udenfor, selv om udetemperaturen rasler ned til minus

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift

Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn... 1 Varmepumpe... 2 Pumpecyklus... 3 Afisningsperioder... 6 Elpatron... 7 Varierende udetemperatur... 8 Driftsomkostninger... 10 Fremløbstemperatur... 11

Læs mere

LUFT/VAND VARMEPUMPER

LUFT/VAND VARMEPUMPER BERETTA MONOBLOK Ideel løsning til opvarmning og varmtvandsproduktion LUFT/VAND VARMEPUMPER VARMEPUMPER TIL OPVARMNING Beretta luft/vand varmepumpe er en effektiv opvarmning af din bolig. Både til gulvvarme

Læs mere

VØLUND VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120

VØLUND VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME Polarkulde Varmepumpens indedel passer elegant ind i fx et bryggers, og samtidig er den udendørs enhed meget lydsvag. Med

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

NYHED LUFT-TIL-LUFT-VARMEPUMPER

NYHED LUFT-TIL-LUFT-VARMEPUMPER NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luftvarmepumper for bedre miljø og økonomi Varmepumper af høj kvalitet 100 % Panasonic Store besparelser op til 80 % af varmeomkostningerne Pålidelige selv ved temperaturer

Læs mere

Testet af Dansk Teknologisk Institut

Testet af Dansk Teknologisk Institut mission varmepumpe A+ WiFi FLOT SHH Energieffektiv Betjening Design Forstyr ikke -funktion SPAR PÅ VARMEREGNINGEN OG VÆR GOD MOD MILJØET MED EN LUFT/LUFT VARMEPUMPE FRA MIDEA Testet af Dansk Teknologisk

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

ENERGIHÅNDBOGEN GRADDAGE

ENERGIHÅNDBOGEN GRADDAGE ENERGIHÅNDBOGEN 2019 GRADDAGE Energihåndbogen er udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond GRADDAGE Indhold Hvad er graddage 287 Definitioner 287 Anvendelse 288 Kølegraddage 288 Graddagesignatur

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0

Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0 Offentlig E # # Søg $ % & Du er her: Offentlig Værktøjer Indkøbsanbefalinger Professionelt udstyr til storkøkken Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0 I mange institutioner og

Læs mere

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut cnc@teknologisk.dk Indhold 1. Forordningen og omfattede produkter

Læs mere

Rapport Vurdering af varmebehandling i inhomogene produkter

Rapport Vurdering af varmebehandling i inhomogene produkter Rapport Vurdering af varmebehandling i inhomogene produkter Annemarie Gunvig og Mianne Darré 13. december 2017 Proj.nr. 20004287_wp2 Version 1 AGG/MTDE/MT Baggrund Sammendrag Ifølge lovgivningen skal fødevarer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Copyright Teknologisk Institut 2016

Copyright Teknologisk Institut 2016 Varmepumper Svenn Hansen Center for Køle- og Varmepumpeteknik sha@teknologisk.dk Uddannelsesdage for BedreBolig-rådgivere i Taastrup 4/10 2016 og i Randers 12/10 2016 Fil: Varmepumper SHA ver3.pptx Dato

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper

VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper Kom med på varmepumpelisten Energistyrelsen har oprettet en varmepumpeliste, hvor forbrugerne kan se hvilke varmepumper,

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Husholdningskøleskabe 3. Små AC-anlæg (< 12 kw) (+ luft-luft-varmepumper) 4.

Læs mere

Compress LWM RF A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Compress LWM RF A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 + B C D E F G B C D E F G 46 db 7 6 6 kw kw kw db 2015 811/2013 + + + B C D E F G + + + + + B C D E F G 2015 811/2013 Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 811/2013 og (EU)

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler?

Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet, NOx-udledning og energimærkning

Læs mere

Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt

Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt Side 1/6 Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt Fyrtårnsprojektet er en del af de samlede energibesparelser, der ligger til grund for gennemførelse af ESCO projektet på kommunale ejendomme i Halsnæs Kommune.

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren HS Tarm A/S Smedevej 2 DK-6880 Tarm Tlf. 97371511 Tillykke med din nye varmepumpe Din installatør har lavet en grundindstilling af din varmepumpe for

Læs mere

Luft/vand varmepumper. Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS

Luft/vand varmepumper. Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Luft/vand varmepumper Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Fokus på alternativ energi Klimaændringer, flere voldsomme skybrud samt stigende temperaturer i luften og havet, har gjort behovet for grønne

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Analyse. Dit hus energimærke giver misvisende information om privatøkonomi og klimapåvirkning. 20. oktober Af Jossi Steen-Knudsen

Analyse. Dit hus energimærke giver misvisende information om privatøkonomi og klimapåvirkning. 20. oktober Af Jossi Steen-Knudsen Analyse 20. oktober 2018 Dit hus energimærke giver misvisende information om privatøkonomi og klimapåvirkning Af Jossi Steen-Knudsen Siden 2006 har energimærkningsordningen rangeret danske bygninger efter

Læs mere

Energitjenesten (Ikke at forveksle med Energistyrelsen) har oplyst følgende krav til korrekt dimensionering af en varmepumpe:

Energitjenesten (Ikke at forveksle med Energistyrelsen) har oplyst følgende krav til korrekt dimensionering af en varmepumpe: Varmepumpen Varmepumpens specifikation Ifølge specifikationerne er den leverede varmepumpe på 8 kw. Denne ydelse er oplyst ved en udetemperatur på 2 og en fremløbstemperatur på 35. Dette er bekræftet i

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere