Skatteudvalget L 82 Bilag 19 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Att.: Annemette Ottosen j.nr DONG Energy A/S Nesa Allé Gentofte Danmark Tlf Fax CVR-nr Høring af L82 Afgift- og konkurrencepakke DONG Energy takker for muligheden for at kommentere L82 Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. DONG Energy's kommentarer omhandler udelukkende den foreslåede ændring af energiafgiften på elektricitet til varme, jf. lovforslagets 2, samt bilag 1 og december 2012 Vores ref. ULSTR Tlf DONG Energy noterer, at ændringsforslaget fremlægges på baggrund af aftale om Finansloven for Heri fremgår det, at det er aftalt at reducere afgiften på el til rumvarme. Dette skal sikre, at afgiften på elvarme svarer til energiafgifter på brændsler som fx olie og naturgas. Lovændringen forventes at føre til et større forbrug af el til varme, hvilket vurderes til gavn for indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen. I lovforslag L82 er afgiftsændringen specificeret, så reduktionen også gælder for virksomheders produktion af rumvarme fra el, inkl. fjernvarme produceret på varmepumper. Afgiftsnedsættelsen giver en betydelig forbedring i økonomien for store varmepumper til fjernvarmeproduktion. DONG Energy er enig i, at øget elforbrug kan bidrage til at muliggøre en øget andel vedvarende energi, og at varmepumper er en interessant teknologi, der kan bidrage til indpasningen af vind. Specielt store varmepumper kan bidrage med fleksibilitet og understøtte elsystemet, ved at aftage el hvor elproduktionen er rigelig og samtidig reducere eludbuddet fra kraftvarmeproduktionen i perioder med lave elpriser. Den positive effekt afhænger dog af, at reguleringen og incitamentet til at drive nye elanvendende enheder netop understøtter den fleksible anvendelse, og ikke blot fører til investeringer i nye ufleksible varmeproducerende enheder i de områder, hvor kapaciteten allerede er tilstrækkelig. Dette er specielt en udfordring i de centrale områder, hvor der er risiko for, at store varmepumper med driftsprofil svarende til rene varmekedler, kan fortrænge varmeproduktion fra eksisterende centrale kraftvarmeværker. DONG Energy finder det derfor bekymrende, at lovændringen kommer inden færdiggørelsen af de med Energiaftalen igangsatte analyser, der skal sikre, at reguleringen af energisystemet på alle områder underbygger den grønne omstilling. Der er således en risiko for, at det nærværende forslag fører til investeringer, der når konklusionerne fra analyserne foreligger, vurderes som uhensigtsmæssige. Endvidere vil det være vanskeligt på et senere tidspunkt at Side 1/6 Hovedkontor: Kraftværksvej Fredericia, Danmark

2 ændre reguleringen af varmepumper, hvis der er foretaget investeringer i ny varmeproduktionskapacitet på baggrund af de foreslåede lukrative rammer. Myndigheder med godkendelsesmuligheder bør derfor se fremtidige godkendelser af etablering af nye varmeproduktionsenheder (varmepumper) i lyset af det samlede hensyn til energisystemet. DONG Energy har forståelse for, at det er kommunernes ansvar at tillade etablering af nye varmeenheder i centrale områder, givet bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og tilhørende Projektbekendtgørelse, og at denne lovgivning ikke hører under Skatteministeriets ressort. Hensigten med dette høringssvar fra DONG Energy er således ikke at Skatteministeriet foretager ændringer i lovforslaget, idet vi forstår, at der er politisk opbakning til afgiftsnedsættelsen. DONG Energy ønsker med svaret at rette fokus på, at betydningen af Varmeforsyningsloven og tilhørende Projektbekendtgørelse er voksende, som følge af afgiftsændringen. Samt at det ikke klart fremgår, hvilke muligheder og begrænsninger etableringen af varmepumper, fx i centrale varmeområder, vil blive omfattet af. Ændringen af reguleringen af store varmepumper burde efter DONG Energy's mening baseres på en analyse af, hvilken regulering der mest hensigtsmæssigt sikrer en fleksibel udnyttelse af varmepumper, til gevinst for energisystemet, fx ved at elafgiften fastsættes som en funktion af elprisen. DONG Energy håber, at analysen vil indgå i en eller flere at Energiaftalens igangsatte analyser om henholdsvis el-reguleringen, fjernvarmens fremtid og afgifts- og tilskudssystemet. Baggrund Store varmepumper i centrale varmeområder bidrager ikke nødvendigvis til den grønne omstilling af energisystemet Varmepumper vil i perioder med meget vind være en højeffektiv teknologi til at udnytte vindmøllestrøm. Omvendt vil varmeproduktion fra varmepumperne i perioder med højere elpriser, f.eks. som følge af vindstille, skabe yderligere udfordringer for energisystemet. Med det nuværende omkostningsniveau og forventningerne til elprisen er der ikke positiv økonomi i at investere i store varmepumper. Med afgiftsnedsættelsen forbedres den samlede økonomi og marginalprisen (OPEX inkl. elpris) vil ofte være tilstrækkelig lav til konkurrencedygtig produktion, også til priser, hvor kraftvarmeproduktion fra biomasse, gas og kul i dag er konkurrencedygtige teknologier. Varmepumperne vil derved fortrænge samproduceret el og varme fra centrale kraftvarmeværker. Den fortrængte varmeproduktion erstattes af varmepumperne, men den fortrængte elproduktion fra kraftvarmeproduktion vil skulle produceres på andre marginale anlæg. I det nordiske elmarked er marginale anlæg typisk kulkondens i eller uden for Danmark. Produktion af varme på varmepumper i perioder med begrænset eller ingen vind vil øge elefterspørgslen og antallet af driftstimer på kondensværkerne øges. Herved reduceres den samlede effektivitet og stabilitet i energisystemet Side 2/6

3 med konsekvenser for samfundsøkonomien. I sidste ende vil produktionen kunne fjerne det økonomiske grundlag for bevaring af de fleksible danske centrale kraftvarmeværker. Den nuværende regulering og forslaget til lovændring fremmer således ikke en fleksibel anvendelse af varmepumperne, og fleksibiliteten overfor elprisen vil være lav. Dette skyldes blandt andet, at elafgiften er konstant og uafhængig af elprisen. Figur 1 viser forholdet mellem COP-værdi (varmepumpens effektivitet) og elprisens betydning for hvornår varmepumpen er konkurrencedygtig på varmemarkedet. COP-værdi (varmepumpe) Elpris DKK/MWh Break-even COP (kul) Break-even COP (Træpiller) Gennemsnitlig elpris (DK1) Marginal produktionsomkostning (kondenskul) Figur 1 Break-even COP-værdi og elpris for store varmepumper i forhold til henholdsvis kul- og biomasse kraftvarmeproduktion. (Kilde: Egne DONG Energy beregninger, baseret på modelsimulering af markedet i Priser for elproduktion på kul baseret på Energistyrelsens brændselspriser på gennemsnitligt værk). Ved en COP-værdi på 4 (en enhed el anvendes til produktion af fire enheder varme), vil varmepumperne være konkurrencedygtige med de danske tilbageværende kulfyrede kraftvarmeblokke op til elpriser på ca. 350 kr./mwh. For de biomassekonverterede anlæg gør el- og varmesubsidier at elprisen skal under 250 kr./mwh for at varmepumpen er konkurrencedygtig. Figuren viser også den omtrentlige marginalpris på kondensel produceret på kul, og det fremgår at en varmepumpe oftest vil være konkurrencedygtig til elpriser, hvor kondenskul er prissættende. Endvidere ses at den gennemsnitlige elpris i DK1 over et år forventes at ligge højere end break-even prisen på varmepumpen i forhold til kulkraftvarme. Således viser DONG Energys beregninger, at store varmepumper etableret i de centrale varmeområder allerede med en COP-værdi på 3 vil have driftstid på ca fuldlast timer årligt i områder, der forsynes med kulbaseret varme. Side 3/6

4 Antallet af fuldlasttimer er langt højere i de områder, der i dag forsynes med fjernvarme produceret på gas, mens den er lavere i områder, som forsynes med biomassebaseret varme. Endvidere viser DONG Energys beregninger, at den øgede elefterspørgsel fra varmepumper primært vil dækkes ved øget import af el. Ved en COP-værdi på 4 viser DONG Energys beregninger, at store varmepumper i centrale varmeområder med kulbaserede værker stort set vil overtage varmeproduktionen, og at de kulfyrede kraftvarmeværker reduceres til elkondens-enheder og spidslast/reserve-enheder i varmeforsyningen. DONG Energy bakker op om, at det i højere grad bør analyseres, hvilken betydning det vil have at tillade etablering af varmepumper i de centrale områder, og herunder hvordan reguleringen af dem kan sikre en effektiv indpasning i og stabilisering af det eksisterende energisystem og underbygge den grønne omstilling. Blandt andet bør det undersøges, om elafgifter, der fastsættes som en funktion af elprisen, kunne sikre, at tilskyndelsen til at anvende el til varme kun er til stede i timer, hvor det vil have en positiv, stabiliserende effekt på elsystemet. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens formål er at fremme effektiv kraftvarmeproduktion Etablering af rene varmeproduktionsenheder i centrale varmeområder begrænses i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, jf. 11. Formålet med begrænsningen er, blandt andet at fremme en effektiv kraftvarmeproduktion i de centrale områder. Energiaftalen fra februar 2012 understøtter projektbekendtgørelsens formål, idet levetidsforlængelse af centrale kraftvarmeværker fremmes gennem biomassekonverteringer. Konverteringerne af de centrale kraftvarmeværker og de nuværende prisforhold på det nordiske elmarked øger samtidig værkernes økonomiske afhængighed af varmemarkedet. Da nærværende lovforslaget kan gøre det rentabelt for varmeselskaber at etablere store varmepumper i centrale kraftvarmeområder, skaber lovforslaget usikkerhed omkring bevarelsen af varmegrundlaget for de centrale værker, og således om rentabiliteten af investeringen i at levetidsforlænge og konvertere disse. Det er uklart, om Projektbekendtgørelsens begrænsninger er gældende for etableringen af store varmepumper i centrale områder, herunder hvilken hjemmel, der vil ligge til grund for godkendelse af etablering af store varmepumper. Bekymringen understøttes af, at flere decentrale anlægsejere og forsyningsselskaber er interesseret i at investere i varmepumper. Dette gælder også i centrale kraftvarmeområder, hvor forsyningsselskaberne herved kan øge deres egenproduktion af varme. Dette fremgår fx af Kommunernes Landsforening svar på Fortrolig forhøring ny projektbekendtgørelse, hvor KL angiver, at der i forbindelse med energiforliget fra marts i år åbnes op for etablering af et antal større varmepumper i de centrale kraftvarmeområder de kommende år Side 4/6

5 DONG Energy kan ikke genfinde denne hensigt i Energiaftalens indhold. Energistyrelsens svar på kommentaren kan således også læses som, at projektbekendtgørelsen begrænser denne mulighed. Energistyrelsen lægger i deres svar også vægt på Energiaftalens igangsatte analyser af energisystemet, og at en evt. ændring af Projektbekendtgørelse bør afvente konklusionen på disse analyser. Etablering af spidslast og reservelastkedler Projektbekendtgørelsens 12 indeholder en undtagelse fra forbuddet mod at etablere ren varmeproduktion i centralt forsynede varmeområder. Undtagelsen betyder, at ren varmeproduktionskapacitet i form af spids- og reservelastenheder kan etableres i centrale varmeområder. Hvis etableringen af en spids- eller reservelastenhed godkendes, er der ikke restriktioner på anvendelsen af denne efterfølgende, og enheden fx en stor varmepumpe - vil kunne anvendes til grundlast varmeproduktion, hvis den er konkurrencedygtig på marginalprisen. Jf. ovenstående beregning vil dette kunne være tilfældet op til endog relativt høje elpriser. Tilladelse til etablering at en varmepumpe som spids- eller reservelast kræver, at enheden er det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Det skal således bevises, at varmepumpen er nødvendig for at sikre den samfundsøkonomisk billigste levering af varme. Den samfundsøkonomiske beregning vil oftest blive baseret på subjektive valg af antagelser og skøn, og der er eksempler på, at Energistyrelsens vejledning på området ikke følges ved ansøgninger om ny varmekapacitet. Dette til trods for, at Projektbekendtgørelsen stiller krav om dette. Samtidig er der skabt usikkerhed om, hvorvidt rammerne for de samfundsøkonomiske beregninger ændres, så der i flere tilfælde vil kunne skabes positiv økonomi i at etablere en spids- eller reservelastkedel udelukkende på grund af beregningsmetode. Herunder fx Energistyrelsens forslag om, at det faktisk forventede driftsmønster skal anvendes i den samfundsøkonomiske analyse og ikke kun det formål anlægget dimensioneres efter, jf. 1. udkast til forslag til ændring af projektbekendtgørelsen Fortrolig forhøring ny projektbekendtgørelse. Således vil etableringen af en varmepumpe til spids- og reservelastproduktion måske kunne baseres på, om enheden er en samfundsøkonomisk gevinst ved grundlast. Ændringsforslaget er taget ud i det ændringsforslag, der er sendt i offentlig høring, men formuleringen var med til at skabe usikkerhed om, hvorvidt 12 i Projektbekendtgørelsen i fremtiden vil kunne anvendes til at installere grundlastproducerende ny varmekapacitet i form af varmepumper i de centrale områder. Videre proces Ændring til lovforslaget L82 blev sendt i høring fredag den 16. november med frist tirsdag den 20. november. DONG Energy havde ikke mulighed for at reagere på lovforslaget inden for den korte frist og takker for muligheden for at Side 5/6

6 eftersende høringssvaret. Vi håber på, at dokumentet kan blive fremlagt på lige fod med tidligere indsendte høringssvar. Det ville have været hensigtsmæssigt, hvis bemærkningerne til loven eller høringsbrevet havde rettet opmærksomheden på, at ændringsforslaget også omfatter store varmepumper og ikke blot husstandsvarmepumper som tidligere forventet. Vi deltager meget gerne i yderligere drøftelser om lovforslaget og ser frem til det videre arbejde. Med venlig hilsen DONG Energy A/S Senior Manager Ulrik Stridbæk Side 6/6

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring 23-05-2011 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web:

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Reguleringsmodeller for fjernvarmen Reguleringsmodeller for fjernvarmen BAGGRUNDSRAPPORT 24-02-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk 2 Reguleringsmodeller

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Frederiksberg D. 9. december 2013 Vedr. Høringssvar i relation til Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere