Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien"

Transkript

1 Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer i Nordsøen, mens de olieselskaber, der er ansat til at udvinde olien, har haft en massiv ekstraindtjening, siden den politiske aftale blev indgået i Enhedslisten ønsker at genforhandle aftalen om Nordsø-olien og hæve beskatningsandelen, så olieselskaberne bidrager mere til samfundet. Overskuddet skal investeres i grøn energi. Nordsø-rapporten viser at: 1) Indtjeningen på Nordsø-olien er fire gange større end forventet i aftalen fra Det betyder, at olieselskaberne fra har haft et overskud efter skat på 10 mia. kr. ekstra om året, som den danske stat har foræret selskaberne. 2) Det danske samfund kunne få langt mere ud af vores ressourcer i Nordsø-olien, ved at sikre, at en højere andel af overskuddet på olien gik til samfundet i stedet for til olieselskaberne. Hvis vi tilpassede andelen som i Norge kunne samfundet få flere milliarder kroner årligt, som vi foreslår at investere i vedvarende grøn energi. Rapporten er baseret på Energiministeriets og Energistyrelsens rapporter, samt svar på spørgsmål stillet af Frank Aaen i Energiudvalget. 1

2 Olieselskaber overbetales for milliarder Nye tal, der er fremkommet i svar fra Energiministeriet, viser, at der har været en betydelig ekstra indtjening på den danske Nordsø-olie siden Overskuddet er gået til olieselskaberne, selvom den danske stat ejer olien og betaler selskaberne for at hente den op. Ekstraindtjeningen er så stor, at det svarer til, at den danske stat har foræret 10 milliarder kroner til olieselskaberne Shell, Chevron og A.P Møller-Mærsk hvert år. Enhedslisten har stillet en række spørgsmål til Energiministeriet for at finde ud af, hvor meget olieselskaberne bag Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - Mærsk Oil, Shell og Chevron - har tjent på Nordsø-olien siden indgåelsen af den nye eneretsaftale i Da staten indgik aftalen, vurderede man, at det mest realistiske indtægtsniveau - det såkaldte middelscenarie - ville give olieselskaberne i DUC en årlig indtægt på mellem otte og 10 mia. kr. før skat. Men det er blevet mange gange højere. I det bedste år har olieselskaberne i DUC haft et overskud på 55,6 mia. kr. Et svar til Folketingets Energipolitiske Udvalg (den 17. december 2010) viser, at den faktiske indtjening i perioden er på 286 mia. kr., mens den oprindelige aftale tager udgangspunkt i en samlet indtjening på 67 mia. kr. i samme periode. Dermed har olieselskaberne haft en samlet merindtjening på 219,5 mia. kr. fra , og tjent fire gange så meget som anført i grundlaget for aftalen. 2

3 10 milliarder kroner i bonus efter skat Olieselskaberne har betalt skat af den ekstra indtjening op til 65 procent af den samlede indtjening i perioden - men har stadig kunnet beholde det ekstra overskud efter skat. Ifølge tal fra Energistyrelsen ligger beskatning på maksimalt 65 procent 1. I tabel 1 har vi beregnet et overslag over, hvad selskaberne har tjent. Hvis vi forudsætter, at indtægterne er blevet beskattet på 65 procent, kan vi se, at olieselskaberne i Nordsøen har tjent minimum 76,8 mia. mere end forventet på den danske Nordsø-olie - efter skat. Det er cirka 10 mia. ekstra om året, som er gået direkte i lommerne på selskaberne. Selvom aftalen forudsatte, at de tjente langt mindre på udvindingen og stadig fik en god forretning ud af det. Tabel 1: Selskabernes merindtjening efter skat på 65 procent, årlig merindtægt samlet merindtægt ,8 6, ,5 17, ,1 31, ,2 43, ,8 59, ,1 66, ,4 76,8 Kilde: Enhedslisten, p.b.a. tal fra Energiministeriet, svar til Folketinget 17. december Energistyrelsens årlige rapporter viser en beskatning på procent i perioden DK/UndergrundOgForsyning/Olie_og_gas/RapOlieGas/Sider/Forside.aspx Reelt ligger beskatningen under 65 procent i mange af årene, ogbeløbet kan derfor være højere. 3

4 AP Møller og de multinationale selskaber Indtjeningen fra Dansk Undergrunds Konsortium (DUC) bliver delt mellem tre selskaber. Shell, AP Møller-Mærsk og Chevron Texaco. Energiministeriet oplyser, at ejerandelene fordeler sig med 46 % til Shell, 39 % til AP Møller Mærsk og 15 % til Chevron. Baseret på ejerandelene viser følgende figur et overslag over, hvor store ekstraindtægter hvert af de tre selskaber har haft på Nordsø-olien i perioden Som man kan se, har Shell f.eks. tjent 35 mia. kr. ekstra på de gunstige vilkår i Nordsøen. Den oprindelige aftale om Nordsø-olien blev indgået med A. P. Møller-Mærsk. Et af hovedargumenterne for at give A. P. Møller eneretten, var at sikre olien på danske hænder og støtte en dansk virksomhed. A. P. Møller solgte størsteparten af olien videre til multinationale selskaber, primært Shell og Chevron. I dag sidder disse selskaber på mere end 60 procent af olien i Nordsøen. Næsten to tredjedele af det overskud, som hentes op af den danske del af Nordsøen, er således ude af dansk økonomi og beskæftigelse. Vi kan desværre ikke få indblik i de enkelte selskabers regnskaber. 4

5 Det danske samfund kan få mere ud af olien Det danske samfund har aldrig fået lige så meget ud af vores olieindtægter som det norske samfund. Det skyldes i høj grad at vi har en dårligere beskatningsaftale. I Norge ligger skatteniveauet på 78 procent, og derudover har staten betydelige indtægter fra olieudvindingen gennem direkte ejerskab. Det betyder, at den norske stat i hvert fald får omkring 80 procent af overskuddet på olien. 2 Til sammenligning ligger det danske samfunds del af olie-indtægterne på procent af overskuddet i årene , ifølge tal fra Energistyrelsen. Med en genforhandling af aftalen om Nordsø-olien, kunne vi sikre samfundet en større andel. Hvis vi kun opjusterer statens andel til omkring 80 procent af indtjeningen, kan olieselskaberne endda fortsat have et fint overskud. England har netop i marts 2011 hævet statens andel på den engelske del af Nordsø-olien, og gennem ændret beskatning af olieselskaberne forventer den engelske regering at få op mod to milliarder pund i merindtægter om året. 2 Statens Direkte Økonomiske Engagement: og vårt eierskap i Statoil. 5

6 Fremtidige indtægter ved hævet beskatning i Danmark Udvindingen på DUC s felter i Nordsøen er allerede faldet til godt det halve af niveauet i de bedste år omkring I de kommende år vil udvindingen falde yderligere. Derfor er der ikke mulighed for lige så store indtægter til staten fremadrettet som i de forløbne år. Men der vil alligevel være milliarder at hente ved at hæve beskatningen til 80 %. Enhedslisten har lavet beregninger, der viser, at en årlige merindtægt ved at hæve beskatningen vil være ca. 2 milliarder om året i gennemsnit frem til 2020 og samlet set 46,7 mia. fra Grundlaget for beregningerne er svar fra Energiministeren hvor det samlede overskud fra Nordsøen i perioden vurderes at være 599 mia. kr. og det faktiske overskud i perioden at være 247,8 mia. kr. Det betyder, at den skønnede overskud er 351,2 mia. kr. Regeringen regner, med udgangspunkt i vismændenes seneste konjunkturvurdering, med en oliepris på US$100, og som stiger med 1 % om året fra Ved at sammenholde denne pris med Energistyrelsens seneste prognose over de fremtidige udvindinger af olie og gas på DUC s felter, kan vi beregne statens årlige merindtægt som følge af en oliebeskatning som i Norge. Graf A: Merindtægter for staten ved 80 % beskatning med vismændenes oliepris på US$ 100 Vismændenes prognose lægger sig tæt op ad det Internationale Energi Agenturs (EIA) vurdering i World Energy Outlook 2010 (det såkaldte New Policy Scenarie). Her antages det bl.a. at der i de kommende år vil blive gjort betydelige nye oliefund, bl.a. ved dybhavsboringer, og at biobrændstoffer slår igennem. Derudover antages det at de lande der indberettede målsætninger om CO2 reduktioner i forbindelse med COP15, lever op til disse uforpligtende målsætninger. Disse antagelser behæfter prisfremskrivningen med en betydelig usikkerhed. Enhedslisten har derfor også udarbejdet et alternativt overslag over, hvad statens merindtægt vil være ved en oliepris der er 50 % højere end vismændene antager 3. Den årlige merindtægt vil ifølge dette scenarie være ca. 3 milliarder om året i gennemsnit frem til 2020 og samlet set 70 mia. fra Vi har valgt at lade det højere skøn slå igennem allerede fra 2012, selv om prisen ikke vil stige så hurtigt, bl.a. fordi vi også ved af erfaring, at mængden af olie, der udvindes, typisk bliver højere end de officielle skøn over hvor meget olie, der er. 6

7 Graf B: Merindtægter for staten ved 80 % beskatning med vismændenes oliepris + 50 % Kilde: Enhedslisten, p.b.a. aktindsigt i energistyrelsens fremskrivning for DUCs felter, samt tal fra Energiministeriet, svar til Folketinget 17. december 2010 og 24. februar

8 Genforhandling af aftalen Enhedslisten vil have genforhandlet aftalen om Nordsø-olien, så det danske samfund fremover får en højere andel af indtjeningen på olien. Det er den danske stat, der ejer olien. Selskaberne skal betales for at udvinde olien, men der er ingen grund til at overbetale dem i den grad det er sket. Vi foreslår en genforhandling senest i 2012, hvor staten indtræder som partner i DUC. Vi kan ikke fortsat lade stå til, mens samfundet mister milliarder hvert år samtidig med at olieressourcerne tømmes frem til aftalens fastsatte udløb i Med aftalen i 2003 fik A.P. Møller indført en klausul, den såkaldte kompensationsbestemmelse, for at sikre sig og sine samarbejdspartnere. Klausulen medfører, at hvis skatten hæves eller der vedtages andre regler eller love, der skader DUC og A.P. Møller-Mærsks indtjening frem til 2042, skal selskaberne kompenseres økonomisk. Det gælder også grønne afgifter og lignende. Aftalen har indtil videre låst staten fast, selvom oliepriserne - og dermed fortjenesten - er eksploderet på grund af mangel på olie. En aftale af den type kendes ikke fra noget andet land omkring Nordsøen. Man skal til lande som Kasakhstan, Angola eller andre urolige steder i verden for at finde noget tilsvarende. Flere eksperter og kommentatorer har kritiseret behandlingen af aftalen. Blandt andet fordi en række embedsmænd med tætte forbindelser til A. P. Møller-Mærsk var involveret, og der blev udvekslet en del dyre gaver til involverede politikere. På trods af den usædvanlige klausul om, at selskaberne skal kompenseres økonomisk hvis skatten ændres, er der alligevel muligheder. Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen sagde på et samråd om aftalen, at kompensationsbestemmelsen var nødvendig for at sikre aftalen, men at det ikke er muligt, at afskære lovgivningsmagten fra at ændre beskatningen eller anden lovgivning. Det åbner blandt andet muligheder for at indføre en ændret skatteprocent. Og afhængig af kompensationsfortolkningen, kan der være muligheder i at hæve skatten så meget at den samlede del af overskuddet til staten blive større, selv efter en evt. kompensation til DUC. Under behandling af aftalen, sagde Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, at staten har flere muligheder for at åbne for en genforhandling af aftalen, hvis forudsætningerne for aftalen skulle ændre sig væsentligt. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten var allerede dengang imod aftalen om Nordsø-olien. Derfor er det oplagt, at et nyt flertal i folketinget, skal kræve en genforhandling, efter at olieselskabernes mer-indtjeningen har vist sig langt større end forudsat. 8

9 Fra Nordsø-olie til vedvarende energi Statens øgede indtægter fra salg af Nordsøens olie og naturgas, skal placeres i en grøn oliefond og bruges til at finansiere Danmarks omstilling til en energiforsyning baseret på vedvarende energi. På den måde kan vi bruge olieressourcerne til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, frem for at lade pengene gå i lommerne på de store olieselskaber. Beregninger på effekten af den klimajobplan, som Enhedslisten har lanceret, viser, at ved at investere målrettet i energibesparelser og massiv udbygning med vedvarende energi, er det muligt at sikre uafhængighed af importeret olie og gas. Ikke alene vil en omstilling af energiforsyningen være med til at fremtidssikre Danmark, det vil også skabe tusindvis af nye grønne jobs i en krisetid hvor arbejdsløsheden stiger. Således kan målrettede investeringer bruges til at fremtidssikre vores klima og beskæftigelse. Investeringer i vedvarende energi er også en fremtidssikring af Danmarks energiforsyning, når olien løber ud. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, bliver Danmark afhængig af importeret olie fra 2018 og importeret gas fra 2020, ifølge prognoser fra Energistyrelsen. Disse prognoser er imidlertid baseret på at regeringens nuværende energipolitik fortsætter. Men sådan behøver det ikke at være. Hvis vi sikrer staten en større del af indtægterne fra olie og gas i Nordsøen, og bruger dem på at gøre det danske samfund uafhængig af fossile brændsler. 9

Finansiering af grøn omstilling via Nordsøbeskatningen

Finansiering af grøn omstilling via Nordsøbeskatningen 16. november 2011 Finansiering af grøn omstilling via Nordsøbeskatningen Sammenfatning Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd må kun omkring halvdelen af de kendte globale forekomster af kul, olie og gas, afbrændes,

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012

DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012 DEN DANSKE OLIE- OG GASSEKTORS UDVIKLING OG SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING (1992-2022) UDARBEJDET AF QUARTZ+CO MAJ 2012 FORORD I forbindelse med beslutningen om at stifte en samlet brancheorganisation for den

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark Investeringspakke Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark 1 Danmark befinder sig i en investeringskrise Udenlandske virksomheder går i stigende grad uden om Danmark,

Læs mere

Mega-projekter i Mozambique Vækst uden udvikling Af: Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS

Mega-projekter i Mozambique Vækst uden udvikling Af: Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS IBIS Analyse Februar 2012 Mega-projekter i Mozambique Vækst uden udvikling Af: Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS En række mega-projekter centreret omkring Mozambiques omfattende naturressourcer,

Læs mere

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr.

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Juni 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Olien skal genforhandles Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Side 8 Årsmøde i topform 300

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere