MILJØREDEGØRELSE - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØREDEGØRELSE - 1 -"

Transkript

1 MILJØREDEGØRELSE

2 Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12 Juelsmindevej 6/ Horsens 4400 Kalundborg Tlf: Tlf Fax Fax P-nr: P-nr: Bestyrelse: Detlev Bruhnke, Marc Verfürt og Benedikt Fuhlrott. Ejerskab: Virksomheden er 100% ejet af Avista Oil AG. Kommerciel direktør Leon Skovbo og teknisk direktør Jan Glerup. Kontaktperson: Miljøchef Merete Bertelsen. Miljøtilsynsmyndighed: Horsens Kommune og Kalundborg Kommune Regnskabsperiode: 1. januar december 2014 Antal ansatte: AVISTA OIL Danmark A/S har 45 medarbejdere. Branche: Affaldsbehandling Listepunkt: 5.1. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, R9. Hovedaktivitet: AVISTA OIL Danmark A/S indsamler brugte smøreolier og vandholdige olieemulsioner. De brugte smøreolier genraffineres (destilleres og ekstraheres ) til baseolie i Kalundborg til produktion af ny smøreolie. I Horsens afvandes olie/vand blandinger (emulsioner) fra procesanlæg, fra tankrensninger, eller i form af skibsslop eller kølesmøremidler. Det afvandede olieprodukt anvendelig som brændsel. Disse olier er uegnede til genraffinering til baseolie pga. højt fuelolieindhold og ringe smøreolieindhold. Det vand, som afvandes spildolien, renses i afdelingens vandrensningsanlæg inden udledning til Horsens Renseanlæg. Miljøgodkendelse: Kalundborg: 27. juli 2000: Revideret godkendelse af tankanlæg og raffinaderi af Vestsjællands Amt. 2. oktober 2007: Tillæg til miljøgodkendelse (produktionsændringer) af Kalundborg Kommune. 20. juli 2011: Tillæg udvidelse af tankgård m april 2012: Samlet revurdering med reviderede vilkår fra Kalundborg Kommune af godkendelserne af 27. juli 2000 og 2. okt november Tilslutningstilladelse for overfladevand til Kalundborg Centralrensningsanlæg. Horsens: 3. februar 2012 ny samlet miljøgodkendelse inkl. tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak

3 Indledning Miljøredegørelsen tjener som grønt regnskab for AVISTA OIL Danmark A/S s 2 afdelinger beliggende i Horsens og Kalundborg. Redegørelsen baseres på diverse registreringer, som også i dagligdagen hjælper til at overvåge proces og forbrug. Vor miljø- og kvalitetsledelse - omfattende indsamling, behandling og salg - giver os gode rammer for gennemførelse af miljøforbedringer og hjælper os til at fastholde fokus på forbedringspotentialer og rette op på fejl og mangler. Foruden den overordnede redegørelse for udviklingen i produktion og miljøforhold præsenteres miljøpolitik, aktiviteter og væsentlige miljøpåvirkninger. Absolutte forbrug og udledninger for afdelingerne Kalundborg og Horsens, ses sidst i miljøredegørelsen. Ledelsens redegørelse Indsamling af spildolie og intern kørsel: Der arbejdes med løbende optimering af indsamlingen af spildolie og interne transporter, da kørselsmønsteret hele tiden ændrer sig. Dette gør også sammenligningen mellem årenes forbrug vanskelig at sammenligne. Kørselen påvirkes af ændring i indsamlingsaftaler, kundernes oplagsstørrelse af spildolie, ændring i markedet (flere operatører som tilbyder indsamling af spildolie), ændring i afsætningssted for produkter, graden af anvendelse af eksterne chauffører, distriktopdelingen for egne chauffører osv. Siden ændringerne i 2011, hvor flere aktører kom til som indsamlere af spildolie, er de indsamlede mængder brugte smøreolier faldet med ca. 20% hos AVISTA OIL Danmark. De høje oliepriser gjorde indsamlingen attraktiv. Med de nuværende lavere priser forventes markedet atter at have fundet et stabilt leje. De faldende oliemængder i indsamlingen kan heldigvis også ses på dieselolieforbruget til bilerne, idet faldet i mængder ikke er gået nævneværdigt ud over effektiviteten af indsamlingen. Det totale dieselolieforbrug er omtrent uændret, da der er kørt væsentligt mere olie/vand-emulsion til Horsens. Dieselolieforbruget pr indsamlet tons er til gengæld faldet. Kalundborg: I de foregående år har optimering af efterpoleringen (PNA anlægget) været i fokus, hvilket har givet ekstra kapacitet til at ekstrahere og dermed rense en vis mængde importeret WCO olie til salg for smøreolieproduktion. I 2014 er optimeringsindsatsen fortsat til destillationenprocessen. Fjernelse af en række flaskehalse betyder, at AVISTA OIL nu kan procedure 30% mere end de tons den nuværende miljøgodkendelse dækker og at vi forventer at komme op på tons i løbet af de næste par år. Vi har derfor ved årsskiftet ansøgt om en udvidelse af miljøgodkendelsen i Kalundborg. Optimeringerne i 2014 har omfattet indsættelse af dråbefangere, som betyder at vi kan køre hurtigere uden at forurenende partikler medrives til destillaterne. Herved kan vi spare både opvarmning og køling. Under destillationen tilsættes kali lud. Doseringsstedet er flyttet, hvorved tilsmudsningsgraden af varmeveksler og dermed behovet for nedlukning for rengøring reduceres Desuden har vi udskiftet en varmeveksler på gasoliemodulet og derved øget kapaciteten på modulet. Dette har været nødvendigt for at øge anlæggets fleksibilitet. Sommetider modtages spildolie med et forholdsvist højt indhold af gasolie (20% mod de normale 15%). Her har vi brug for god kapacitet på gasoliemodulet for at sikre at disse lettere produkter ikke fortsætter til baseolie destillatet og sænker viskositeten og gør overholdelse af specifikationen for KS150 vanskelig

4 Driften af kølesystemet, herunder køletårnene har været i fokus og er blevet optimeret, så reduktion af kapaciteten pga. kalk- og algedannelser undgås. Forbedret dræning af glykol fra gasoliefraktion reducerer affaldsmængden og øger produktmængden. Der har været kørt forsøg med at køre forbehandlet processpildevand på lastbil til Kalundborg central rensningsanlæg. Rensningsanlægget har ingen problemer med at håndtere spildevandet og der skal i 2015 laves forsøg med direkte udledning til kloak (uden om KCRs særlige ozonforbehandlingsanlæg) inden en egentligt udledningstilladelse forventes at falde på plads. Endelig er der i 2014 blevet etableret opvarmning af administrationsbygningen med restvarmen i olieprodukterne som pumpes til lagring i tankgården nær administrationsbygningen. Horsens: I Horsens har vi efter i et par år at have modtaget reducerede mængder pga. lavere kapacitet, som følge af ombygning, i 2014 modtaget og behandlet den største affaldsmængde nogen sinde. Der er modtaget godt tons, hvilket er næsten ½ gang mere end gennemsnittet over de foregående 6 år. Det er dels de danske kunder som atter er tilbage, men også import af 2530 t olieemulsioner fra Tyskland bidrager til væksten. Dette giver en række stordriftsfordele. Når olie/vand-emulsionerne behandles skal de opvarmes for at fremme adskillelsen af olie og vand. I 2014 ligger energiforbruget pr. behandlet tons affald ca. 30% lavere end gennemsnittet af de foregående 5 år. Her er det også den nøje styring af temperaturer i tankene, så energien udnyttes bedst muligt som bærer frugt. Opvarmningen er hidtil sket ved oliefyret kedel. I 2014 er der i samarbejde med Horsens Kraftvarmeværk og Dagnæs Bækkelund varmeværk blevet arbejdet på gennemførelse af en omlægningen til opvarmning ved fjernvarme. I begyndelsen af 2015 (før denne rapports færdiggørelse) blev dette en realitet. Der forventes en endnu mere energieffektiv drift (ingen effekttab på kedelen). Oliefyret vil fortsat bevares som en back up, men blot med en lille olietank (1200 l), hvorved vi har kunnet sløjfe 2 underjordiske 30 m3 olietanke og tilhørende delvist underjordiske rørføringer. Endelig er der etableret ny olieudskiller til afledning af regnvand fra befæstede arealer, herunder tankgård og læsseplads. Regnvandsanalyser har vist olieudskilleren absolut funktionsdygtig. Transport af olieaffald Brændselsolien AVISTA regular fuel H, som det afvandede fuelolie-produkt kaldes (fortsat kategoriseret som affald) eksporteres som brændsel i Norge og byttes til brugte smøreolier indsamlet i Norge. De brugte smøreolier anvendes som føde til raffinaderiet i Kalundborg til baseolieproduktion. Desuden transporteres spildolie som importeres direkte til Kalundborg raffinaderiet ofte langvejs fra. Det kan forekomme som meget transport af affald, men livscyklusvurderinger konkluderer, at det også miljømæssigt betaler sig at regenerere smøreolier til baseolie frem for at brænde den af.avista OIL Group arbejder kontinuerligt på at skaffe de brugte smøreolier fra landene omkring os for at mindske transporten. I EU bliver brugte smøreolier fortsat afbrændt i en vis udstrækning. På europæisk plan forsøger AVISTA OIL Group også at påvirke udarbejdelsen af det nye affaldsramme direktiv til yderligere fremme af genraffinering og øget pres på de regeringer som tillader afbrændingen af de brugte smøreolier. D.25. marts 2015, Jan Glerup Teknisk direktør - 4 -

5 Miljøpolitik irksomhedsaktiviteter AVISTA OIL Danmark A/S vil arbejde for at alle brugte smøreolier. Baseolien olier i Danmark sælges regenereres til til Indsamling baseolie så optimal af spildolier genanvendelse opnås, samt at produktionsanlæggets smøreolieblanderier. øvrige De brugte kapacitet smøreolier AVISTA udnytte OIL til regenerering Danmark A/S af importerede indsamler volumener. opdeles i destillatioenn i følgende fraktioner: spildolie over hele landet hos godt og vel 8% vand, AVISTA autoværksteder OIL Danmark og A/S vil bidrage til at miljøbelastningen 2% light ends af spildolie i Danmark og i industrivirksomheder. importlande bliver mindre, AVISTA herunder OIL bidrage til mindst 10% mulig gasolie risiko for forurening hos kunden. Danmark Der er til råder stadighed over 10 fokus indsamlingsbiler, på en miljøbevidst som håndtering 60% af baseolie de indkomne spildolieprodukter på tilsammen virksomheden, dækker så indsamling omgivelser i og hele medarbejdere påvirkes 5% ekstrakt mindst muligt. fra efterpoleringen Danmark. Spildolietyperne er: 15% bitumen. AVISTA OIL Danmark vil arbejde for: Brugte smøreolier: Horsens Motor at leverandører og gearolier af brugte smøreolier - både danske Horsens og afdelingens udenlandske hovedaktivitet - påvirkes til er at Hydraulikolier levere den bedst mulige kvalitet til sikring af afvanding bedst mulige af vandholdige genanvendelse-produkter. olier. Emulsionerne Varmetransmissionsolier er primært bore- og skæreolier, opsug fra Isolationsolier at nedbringe væsentlige udledninger i forbindelse olieudskillere med virksomhedens og bundolie aktiviteter fra skibe. Fraskilt og at optimere udnyttelsen af råmaterialer og energi Andre smøreolier vand under ledes hensyntagen efter rensning til tekniske til offentlig og kloak. økonomiske muligheder. Råmaterialer består Olieemulsioner: Affaldsprodukterne, først og fremmest af som spildolien, fragtes til men Horsens også andre hjælpestoffer og energi omfatter naturgas, Boreolier er kendetegnet fyringsolie ved og elektricitet at brugte smøreolier til kun produktionen og dieselolieforbruget i forbindelse Skæreolier udgør med en lille virksomhedens del. Indholdet interne af fuelolie og fra eksterne transporter. Olieemulsioner bundolie fra skibe og emulgerende stoffer fra Fuelolier boreolier og andre metalbearbejdningsolier at reducere emissionerne i forbindelse med virksomhedens gør det uegnet aktiviteter til baseolieraffinering. (først og I stedet Bundolie fremmest fra drivhusgasser skibe og spildevandet indholdsstoffer). genanvendes den afvandede olie som Forurenet brændselsolie brændsel på industrianlæg godkendt hertil. Affald et sikkert fra olieudskillere arbejdsmiljø for medarbejderne og søge at afdække muligheder for Olie/vand forbedringer fra tankrensninger af miljø og arbejdsmiljø ved en åben dialog med medarbejderne Ved den logistiske at håndteringen planlægning af spildolieprodukterne af sikrer størst mulig genanvendelse og minimal indsamlingen egenproduktion sikres det at af spildolierne affald. ikke sammenblandes. For at optimere kørslen og Af skemaet på næste side ses, hvilke indsamle AVISTA spildolierne OIL Danmark ved færrest vil i øvrigt: mulige miljøpåvirkninger, der anses for at være kørte kilometer, er bilerne rumopdelte, så en væsentlige. Udvælgelseskriterier herfor er: bil ofte vil løbende kunne tage sætte både sig mål brugte og opstille smøreolier handlingsplaner for gennemførelse af og emulsioner miljøforbedringer, med uden at disse som ligger ud over lovkrav og myndighedskrav Farlighed sammenblandes. Mængde/koncentration foretrække leverandører som har certificeret miljø- eller Fornybar/ikke kvalitetsledelsessystem fornybar ressource og ved Kalundborg valg af ikke certificerede leverandører tilskynde til en Risiko/sandsynlighed miljømæssig acceptabel adfærd Aktiviteterne i Kalundborg omfatter Gene for omgivelserne administrationen, overholde tanklager den til enhver samt raffinaderi. tid gældende lovgivning på Potentiale, området mulighed for ekstern effekt Lageret anvendes til modtagelse og lagring af Arbejdsmiljømæssig betydning motivere og uddanne medarbejderne til at arbejde i overensstemmelse med spildolier miljøpolitikken samt færdigvarer og (de målene genraffinerede i virksomhedens miljøledelsessystem, produkter). De brugte smøreolier oparbejdes Miljøpåvirkningernes samt størrelse fremme angives deres på de miljøbevidsthed og viden om arbejdsmiljømæssige efter diverse oprensningsprocesser ny ren sidste 2 forhold. sider af redegørelsen for henholdsvis baseolie, som bruges til produktion af nye Horsens og Kalundborg. I oversigterne Gældende pr. 12 marts Væsentlige miljøpåvirkninger

6 Virksomhedsaktiviteter Indsamling af spildolier AVISTA OIL Danmark A/S indsamler spildolie over hele landet hos autoværksteder og industrivirksomheder. Spildolietyperne, der indsamles, er: Brugte smøreolier: Motor og gearolier Hydraulikolier Varmetransmissionsolier Isolationsolier Andre smøreolier Olieemulsioner: Boreolier Skæreolier Olieemulsioner Fuelolier Bundolie fra skibe Forurenet brændselsolie Affald fra olieudskillere Olie/vand fra tankrensninger Ved planlægning af indsamlingen sikres det, at spildolie-typerne ikke sammenblandes. For at optimere kørslen og indsamle spildolierne ved færrest mulige kørte kilometer, er bilerne rumopdelte, så en bil vil kunne tage både brugte smøreolier og emulsioner med uden at disse sammenblandes. Produktion Kalundborg Aktiviteterne i Kalundborg omfatter administrationen, tanklager samt raffinaderi. Lageret anvendes til modtagelse og lagring af spildolier samt færdigvarer (de raffinerede produkter). De brugte smøreolier oparbejdes efter filtrering, destillation og ekstraktion til ny ren baseolie (kernsolvat KS150), som sælges til produktion af nye smøreolier, - især hydraulikolie, men også motorolier. Baseolien sælges til smøreolieproducenter. De brugte smøreolier splittes i destillation og ekstraktion i følgende fraktioner: 5-8% vand, 2-5% light ends (forholdsvist let olieprodukt) 10-15% gasolie 55-65% baseolie 3-6% ekstrakt fra efterpoleringen af baseolien % bitumen. De enkelte output afhænger af den modtagne spildolies sammensætning. Produktion Horsens Horsens afdelingens hovedaktivitet er afvanding af vandholdige olier. Emulsionerne er primært kølesmøremidler, opsug fra olieudskillere, olieholdigt vaskevand, affald fra rensning af olietanke og bundolie fra skibe. Fraskilt vand ledes efter intern rensning til Horsens Rensningsanlæg. Den afvandede olie er uegnet til baseolieraffinering pga. indholdet af fuelolie fra bundolie fra skibe og emulgerende stoffer fra boreolier og andre metalbearbejdningsolier. Når vandet fjernes og olien filtreres kan det i stedet genanvendes til dets oprindelige formål: brændsel. Væsentlige miljøpåvirkninger Af skemaet på næste side ses, hvilke miljøpåvirkninger, der anses for at være væsentlige. Udvælgelseskriterier herfor er: Farlighed Mængde/koncentration Fornybar/ikke fornybar ressource Risiko/sandsynlighed Gene for omgivelserne Potentiale, mulighed for ekstern effekt Arbejdsmiljømæssig betydning Miljøpåvirkningernes størrelse angives på de sidste 2 sider af redegørelsen for henholdsvis Horsens og Kalundborg. I oversigterne præsenteres miljøpåvirkninger ud over de i tabellen nævnte.

7 Væsentlige miljøforhold og deres påvirkninger: Væsentlige miljøpåvirkninger på AVISTA OIL Danmark A/S (klb: Kalundborg afdeling og hors: Horsens afdeling): mængden af behandlet olie (klb og hors), positiv miljøpåvikrning, - genraffinering er bedste miljømæssige og samfundsøkonomiske alternativ, jf LCA er (life cycle assesment = livscyklus vurdering) forbrug af naturgas (klb), forbrug af elektricitet (klb og hors), forbrug af fyringsolie (hors), forbrug af dieselolie (klb og hors), luftemissioner direkte og indirekte herunder lugt (klb og hors), frembringelse af olieslam (affald) (hors), andet affald (hors og klb), forbrug og opbevaring af hjælpestoffer (Syre og lud (hors), NMP og Kalilud (klb)), spildevandsproduktion (hors og klb.) og potentiel fare for olieudslip til jorden (eksempelvis ved pumpning til lastbil), potentiel fare for olieudslip til vandmiljøet (primært ved læsning og losning af skibe) Miljøparameter Uddybende forklaring Miljøpåvirkning Mængden af behandlet olie Naturgasforbrug El-forbrug (Horsens og Kalundborg) Fyringsolieforbrug (Horsens) Dieselforbrug (Indsamlingsvirksomheden). Indirekte dieselforbrug ved transportopgaver udført af fremmed vognmand. Lugtgener/VOC gasser (Horsens og Kalundborg) Positiv miljøpåvirkning. Spildolien opnår via behandlingen den bedst mulige og højeste grad af genanvendelse, jf LCA studier (Efeu etc.) Opvarmning af destillation og efterbehandling af destillater. Pumpedrift m.v. Opvarmning af emulsioner Forbrugt på lastbilerne, der indsamler spildolier, Samt til interne transporter af spildolie og raffinerede produkter. Emissioner fra lagertanke eller uregelmæssigheder i produktionen Genanvendelse af en ikke fornybar ressource. Der spares 30% CO 2 ved genraffinering sammenlignet med konventionel baseoliefremstilling af råolie. CO 2, SO 2, NO x og partikler udledes til luften, samt forbrug af ikke fornybar ressource. Ekstern emission ved kraftværket til luften: CO 2, SO 2, NO x og partikler udledes til luften. CO 2, SO 2, NO x og partikler udledes til luften, samt forbrug af ikkefornybar ressource. Primær kilde til drivhusgasudledning i Horsens. Især CO 2,, NO x og partikler udledes til luften samt forbrug af ikkefornybar ressource VOC-dampe, mercaptaner (lugt) - 7 -

8 Oliespild (Horsens og Kalundborg) Olieslam fra vandrensning (Horsens) Olie/kemikalie affald (Horsens) Forbrug af natronlud og syre (Horsens) Forbrug af kalilud (Kalundborg) Spildevandsproduktion (Kalundborg) Spildevandsudledning (Horsens) Risiko for uregelmæssigheder Risiko for lækage af tanke i tankgård eller spild af olier under håndtering (uheld i forbindelse med læsning/losning af tank/trailer/skib) Flotationsslam, afbrændes på Kommune Kemi. Ekstern emission. Bortskaffelse af olie/kemikalieaffald fra tankrensning og slamsugeraflæsning. Stammer fra eksterne kilder (kommer ind med spildolierne) Produktion af råvaren (der anvendes imidlertid et affaldsprodukt fra anden produktionsvirksomhed) og udledning af produktet med spildevandet/afbrænding af produktet med spildolien. Produktion af råvaren og udledning af produktet med spildevandet/afbrænding af produktet med spildolien. Det vand, som destilleres af spildolie vand samt kondensvand fra dampejektorer kræver transport og behandling (grundet højt COD kræves stort elforbrug til beluftning eller ozonering). Til rensningsanlægget. Rensningen her kræver kemikalier, energi m.v. inden udledning til Horsens Fjord. Olieoverløb (nævnt selvstændigt) er blot en af en række uregelmæssigheder, som kan medføre øgede miljøpåvirkninger (alle de ovenfor nævnte) i forhold til normal drift. Olieforurening af jord, hvis udenfor befæstet areal. Olieforurening af vandmiljø, hvis spild i havnebassin el.lign. Opsamlet olier er affald (opsuget i olieopsugende materiale, som skal bortskaffes). Eksterne forbrændingsemissioner (CO 2, SO 2, NO x partikler og mindre koncentrationer af tungmetaller udledes til luften) Eksterne forbrændingsemissioner (CO 2, SO 2, NO x partikler og mindre koncentrationer af tungmetaller udledes til luften) Forøgelsen af saltindholdet i spildevandet virker hæmmende på processerne i kommunens rensningsanlæg. Dog forholdsvis lille påvirkning. Primært råvareforbrug. Resulterer endvidere i forøget saltindhold i den del af spildevandet, som ikke efterrenses i inddampningsanlægget. Her ender slammet i koncentratet som forbrændes (askebidrag). Ekstern emission ved kraftværket til luften: CO 2, SO 2, NO x og partikler udledes til luften. Punktbelastning af vandmiljøet i Horsens fjord samt eksternt ressourceforbrug til efterfølgende rensning på kommunalt anlæg. Den reelle miljøpåvirkning som følger af en uregelmæssighed afhænger af typen af uregelmæssighed, men omfatter en eller flere af de ovenfor nævnte miljøpåvirkninger

9 Miljøforbedringsmål for 2015: Kalundborg: Erhvervelse af udledningstilladelse til Kalundborg rensningsanlæg. Forøgelse af behandlet mængde spildoliemængde til tons (med marginalt mindre energiforbrug til følge) Reduktion af energiforbrug pr behandlet tons spildolie med 2%. Kortlægning af muligheden for reduktion af naturgasforbrug ved etablering af economizer til bedre udnyttelse af varmen. Horsens: Reduktion af energiforbrug til opvarmning pr. tilført tons affald fra med 3% fra 2014 til Kortlægning af muligheden for energiudnyttelse af overskudsvarme i olie og vand efter adskillelse vha. varmepumpe eller lign. Indsamling: Reduktion af dieselolieforbruget pr kørt kilometer med 3% Evaluering af miljøforbedringsmål for 2014: Kalundborg: Reduktion af naturgasforbrug pr. produceret tons WCO med 2% i 2014 i forhold til (svarer til 50 husstandes årsforbrug). Målet er ikke nået, der er opnået en reduktion på 1% på naturgasforbruget pr produceret tons WCO fra 2013 til Der er i 2014 blevet produceret 9,2% mere WCO end i 2013 (fald i energiforbrug primært bl.a. stordriftsfordele),wco udgjorde imidlertid 1% mindre. Vandprocenten idet behandlede spildolie har været omkring 1,5% højere i 2014 end i 2013, hvilket bidrager til et øget energiforbrug. Naturgasforbruget er takket være stordriftfordele og energioptimering faldet med 0,11% pr produceret KS150, på trods af at vi har destilleret 9,2% mere WCO (produceret 1400 tons selv end sidste år). Destillationen er en forholdsvis mere energikrævende proces end efterpoleringen. Så alt i alt er der opnået en tilfredsstillende forbedring på naturgasudnyttelsen

10 Sikring af tilgængelig råvare, så nedlukning af anlægget undgås med ineffektivt energiudnyttelse til følge. Markedet i England er udvidet. Der var ved udgangen af 2014 ca tons mere spildolie til genraffinering på lager end ved udgangen af 2013, så målet er nået. Etablering af ny olieudskiller til afledning af overfladevand (udskiftning af eksisterende OU). Olieudskiller idriftsat. Udledningskoncentrationer overholder uden problemer krav. Målet er opfyldt. Horsens: Etablering af ny tankgårdsmur omkring tankene T8,9 og 18, som kan tilbageholde tankenes indhold. Tankgård etableret, mål opfyldt. Bibeholdelse af samme lave niveau for slamproduktion i 2014 som i 2013 trods forventning om øget kapacitetsudnyttelse. Den forholdsmæssige slamproduktion er faldet med 2,9%. Målet er opfyldt. Kortlægning af fyringsolieforbrugets og spalters betydning for afvandingen. Forsøge at gennemføre en cost benefit - analyse af anvendelsen af energi til opvarmning, syre- og spalterdosering sammenholdt med afvandingseffekten. Behovet for spalter varierer endvidere med affaldssammensætningen. Der styres således efter forholdene, dvs. det vurderes ved visuel inspektion, hvilken dosering der giver tilfredsstillende resultat ved stikprøve tjek af effekt efter dosering. Generelt set skal det dog bemærkes at produktionen har været presset af de store mængder affald der er modtaget i 2014, så for at sikre hurtigst mulig behandlingstid for afvanding af olien, er der hellere doceret rigeligt med spalter end det modsatte for ikke at risikere tab af vigtige settlings-timer. På laboratorium plan er det eftervist, at olien skiller lige så godt ved 55 grader som ved 85 grader. På efter-settlingstank for vandfraktion holdes temperaturen 55 grader i stedet for tidligere 85 grader. På modtagetanke varmes så meget op som muligt. Temperaturen føres gerne op til over 70 grader, så den varme væske straks opvarmer senere indkommende mængder og det ikke først skal opvarmes af fjernvarmen. Etablering af ny olieudskiller til afledning af overfladevand (tilslutning til regnvandsledning i stedet for spildevandsledning). Olieudskiller idriftsat. Udledningskoncentrationer overholder uden problemer krav. Målet er opfyldt

11 Gennemgang af diverse miljøpåvirkninger I det følgende præsenteres udviklingen indenfor de væsentlige miljøforhold. Ressourceforbrug indekseres i forhold til de behandlede mængder for perioden 2007/ Indsamlede og behandlede oliemængder. ¾ af de behandlede brugte smøreolier importeres, mens ¼ indsamles af AVISTA OIL Danmark egne vognpark i Danmark. Af grafen ses udviklingen af de indsamlede mængder i DK (2009= indeks 100). De indsamlede mængder er siden ændringerne på indsamlingsmarkedet med flere operatører faldet med ca. 20% Emulsioner Smøreolier Dieselolie indsamling til Horsens og Kalundborg Efter megen jagt efter spildolien i 2011 ser dieselolie forbruget ud til atter at have stabiliseret sig. Dieselolieforbrug til indsamling og intern transport liter Bag det stabile totale forbrug af dieselolie ligger dog væsentlige ændringer, idet der indsamles ca. 20% færre tons brugte smøreolier i forhold til 2011, men omvendt transporteres øgede mængder olie/vand-emulsioner til behandlingsanlægget i Horsens. I Danmark indsamles i 2014 således godt 31,5% mere vandemulsion i forhold til gennemsnittet af de foregående 6 år

12 liter/m3 indsamlet Dieselolieforbruget opgøres henholdsvis for biler, som fortrinsvist udfører indsamling af brugte smøreolier (distriktsbiler) og for biler, som henter vandige olieemulsioner (multi-biler) og foretager interne flytninger. Dieselolieforbruget er for begge gruppe er faldet med 17% pr indsamlet tons henholdsvis spildolie og olie/vand-emulsion. Bag tallene ligger foruden resultat af rationaliseringstiltag også faktorer som fald i mængden af de spildolier, der skal indsamles og en tilpasning af indsamlingsmønsteret, stadig større mængde af olie/vand emulsionerne som indsamles af distrikts-bilerne, som oprindeligt næsten udelukkende indsamlede brugte smøreolier. Endelig er det en afgørende faktor, at der i øget omfang anvendes eksterne transportører til indsamling i forbindelse med større opgaver. Dieselolieforbrug 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Olieemulsion Brugte smøreolier Naturgas Kalundborg Naturgasforbruget er virksomhedens væsentligste miljøpåvirkning, idet det bidrager med ca. ¾ af energiforbruget. Destillation er en energikrævende proces med megen både opvarmning og køling. Høj effektivitet ved både opvarmningen og køling er af afgørende betydning for de destillerede produkters renhed og kvalitet. Den øgede kapacitet har en positiv effekt på forbruget pr. produceret enhed. 250 Naturgasforbrug pr. produceret enhed pr.t spildolie pr. t baseolie

13 2008 = index 100 Indekseret ifht. behandlet mængde Elektricitet Kalundborg Elforbruget ligger meget stabilt. Elforbruget vil i 2015 være i fokus for at søge efter muligheder for at bringe forbruget ned. Elforbrug Elektricitet Horsens Elforbruget er faldet markant. Det skyldes først og fremmest stordriftsfordele, men også milde vintre (næsten ingen aktivering af el-tracing, for at holde vandfyldte rør frostfri) og forbedret indkøring af ventilationsanlæg. Stigningen i 2010 og 2011skyldtes netop installation af udsugningsanlæg i produktionen samt kolde vintre i 2010 og 11 (nødvendiggjort anvendelse af varmeblæser for at sikre mod tilfrysning af vandfyldte rør, inden eltracing blev etableret i 2012). I 2012 og 2013 var de behandlede mængder væsentligt under normalen (se figur side 11). I disse år har der desuden været et forbrug til byggestrøm til tankgårdsprojekter. Dette forbrug kan der ikke redegøres særskilt for. Elforbrug relateret til behandl.vol., Horsens

14 2008=index 100 Fyringsolie Horsens 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Fyringsolieforbrug pr tons behandlet affald I 2014 ligger energiforbruget pr. behandlet tons affald ca. 30% lavere end gennemsnittet af de foregående 5 år. Foruden de åbenlyse stordriftsfordele formodes også den optimerede styring af temperaturen på tankene at spille positivt ind for fyringsolieforbruget. Temperaturen, hvorved emulsionerne adskilles er undersøgt nærmere og det har vist sig at vi kan køre helt uden opvarmning på en af de tanke, som tidligere har været opvarmet til ca grader. Det tilstræbes generelt ved styring at emulsionerne ikke opvarmes mere end højest nødvendigt. VOC gasser fra olielagring Lagertankene placeret rundt om i Danmark giver anledning til mindre mængder let flygtige gasser (VOC). De lagrede brugte smøreolier giver anledning til minimal emission. Opvarmede spildolietanke, tanke til processpildevand og endelig light-ends tanke i Kalundborg giver i større grad anledning til afgasning. Alle disse tanke er påkoblet returluftsystem ved læsning af tankbiler, samt opsamling af den luft som fortrænges af systemet. I Horsens føres emissionsluften gennem et kulfilter, som absorberer disse lette og ildelugtende gasser. I Kalundborg føres gasserne frem til destruktion i forbrændingsprocessen, som opvarmer destillationskolonnerne. Klager (lugt) Der er ikke modtaget klager over lugt i Horsens. I Kalundborg er der registreret 1 klage i forbindelse med rengøring af anlæg under shut down medio juni. Der er fortsat fokus på at begrænse lugtgener i det daglige arbejde, samt i forbindelse med de 6 runderinger i døgnet Klager klb

15 Relateret til behandlet mængde og indexeret 2008 =index 100 Hjælpestoffer Horsens De to primære hjælpestoffer er syre og lud. Syren bruges til at bryde de modtagne emulsioner, mens lud anvendes til neutralisering i vandrensningsanlægget. Hjælpestoffer Horsens Syre Lud Både lud og syre er genbrug af kasserede produkter fra aluminiumsindustrien. Koncentrationerne svinger, hvorfor det er vanskeligt at sammenligne tallene år for år. Syreforbruget afhænger af ph niveauet i de indkommende produkter, som dog ses at ligge ret stabilt. For at skåne procesanlægget stræbes der efter at køre med lidt mindre syredosering og forsøge at gennemføre adskillelsen af olie og vand ved højere ph værdi end tidligere. Hjælpestoffer Kalundborg De to primære hjælpestoffer er kalilud og opløsningsmidlet NMP (n-methyl-2-pyrrolidon). Nøgletal for kalilud beregnes pr. behandlet mængde spildolie, mens nøgletal for NMP beregnes pr. produceret ton baseolie. NMP regenereres og anvendes igen og igen i processen. Under normal drift tabes gennemsnitligt 0,13 g/m3 svarende til 5,2 kg pr år. Forbruget på de 20 t skyldes tab ved vedligeholdelsesarbejder på procesanlægget i efterbehandlingen samt tab af større koncentrationer på grund af uregelmæssigheder i driften. Ved disse hændelser tilbageføres baseolie til spildoliefraktionen og NMPen ender i gasoliefraktionen. Kalilud doseringen ligger stabilt og er afstemt efter, at den lige nøjagtigt neutraliserer indholdet af syre i spildolien og afhænger således også af spildoliens sammensætning og kvalitet. Hjælpestoffer Klb Kalilud Opløs

16 2008= index100 Olieslam til forbrænding (Horsens) Det øgede fokus på slamproduktionen har på tilfredsstillende vis resulteret i en reduceret produktion af olieslam. Det lykkes således at afskille yderligere mængder olie fra vandet, som tidligere ville være endt som olieslam. Vandet kan renses og oliefraktionens brændværdi udnyttes, hvilket er godt for miljøet (reducerer energiforbrug til at fordampe vand ved slamafbrænding) og for pengepungen. Olieslam til forbrænding Andet affald Andre affaldsfraktioner, som fremkommer ved produktions- og administrationsaktiviteter, omfatter fast olieaffald fra tankrensning og tømning af eksterne slamsugere, stort affald til neddeling ved Horsens forbrænding (så som ophug af tomme rengjorte palletanke), alm. dagrenovation, fast olieholdigt affald (bl.a. brugte klude, filtre og filterfang samt brugt aktivt kul), papiraffald og metalskrot. Affaldsopgørelsen for Horsens: AFFALDSTYPE I HORSENS BORTSKAFFELSE [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] Fast olieaffald ,0 9,6 9,5 13,5 26,7 Forbrænding (slamsugere og brugt kul) Fast olieaffald 5,4 3,6 3,6 4,2 1,7 1,6 3,7 Forbrænding (filterfang) Stort brændbart til 5,8 5,9 15,5 Forbrænding neddeler Alm Forbrænding dagrenovation (skønnet) Metalskrot 8, ,9 6, Genanvendelse

17 Antal Affaldsopgørelsen for Kalundborg: AFFALDSTYPE I KALUNDBORG BORTSKAFFELSE [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] Alm. Dagrenovation 20,1 13,7 14,8 13,4 12,3 9,9 9,7 Forbrænding Metalskrot 19 35, ,5 5,0 Genanvendelse Fast olieaffald (fabrik + - 6,0 5,6 7,0 6,6 4,6 7,7 Forbrænding lab) Fast olieaffald 5,3 13,2 Forbrænding (tankrensning) Papir 0,2 0,0 0,75 0,055 0,16 0,59 0,61 Genanvendelse Blegjordsfiltermateriale ,4 Forbrænding Uregelmæssigheder, -overløb af olie m.m. i Horsens og Kalundborg Overløb af tanke eller olieforurening i forbindelse med lækager på slanger eller ventiler registreres i hændelsesrapporter. Oliespild Spild hos kunde el.lign internt spild v.kørende materiel Spild i Horsens fabrik Spild i Kalundborg fabrik Total Overløb og spild behandles sammen med andre uregelmæssigheder på sikkerhedsudvalgsmøder og månedlige ledelsesmøder. Scenarierne analyseret og yderligere korrigerende og evt. forebyggende handlinger iværksat

18 Spildevand Horsens Som et led i en ny miljøgodkendelse i forbindelse med kapacitetsudvidelse er analyseprogrammet for Horsens afdelingens egenkontrol af spildevand udvidet med en række parametre i 2012 og Der foretages endvidere 12 analyser om året mod tidligere 6 årlige analyser. Egenkontrollen foretages af eksternt analyselaboratorium. Gennemsnittet beregnes af analyselaboratoriets resultater og på baggrund af dette estimeres den årlige totale udledningen af de enkelte forurenende stoffer. Analyseparametre Kravværdi Gennemsnit af årets analyser Estimeret total årlig udledning [kg] ph ,6 8,8 SS As [ g/l] 6 4 0,06 0,07 Pb[ g/l] ,2 0,1 0,03 0,03 0,1 0,1 Cd [ g/l] 2 0 0,02 0,00 Cr [ g/l] ,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 Cu [ g/l] ,2 0,7 0,3 0,08 0,5 0,1 Ni [ g/l] ,2 9,9 7,7 4,5 5,3 3,2 Zn [ g/l] ,9 5,0 4,9 2,9 3,2 0,75 olie [mg/l] 30 *1 *1 3 2,2 9,2 8,3 *1 *1 38* *3 144 *1: analyseværdi er ikke eksisterende pga. fejl ved analyselaboratoriet, som i et længere tidsrum blot har analyseret olie og fedt og ikke kun mineralsk olie, hvortil der stilles udledningskrav. De gennemsnitlige koncentrationer har reelt ligget på det normale niveau på 0-10 mg/l. *2: gennemsnit beregnet på kun 3 reelle målinger. *3: årlig udledning beregnet ud fra jan.-nov. tal, da der i dec. var slamflugt netop de dage, hvor spildevandsprøven blive udtaget. Støj Der er ikke konstateret støjproblemer i 2014, hverken i Horsens eller Kalundborg

19 Indirekte miljøpåvirkninger Foruden de tidligere omtalte indirekte luftemissioner (køb af el fra kraftværk), er energiforbruget som medgår til transport af olie produkter til og fra produktionen via skib eller med fremmede vognmænds lastbiler væsentlige indirekte miljøpåvirkning. Produktion af hjælpestoffer, bortskaffelse af affald og fremstilling af diverse reservedele bidrager også med indirekte miljøpåvirkninger, som ikke er behandlet yderligere i denne redegørelse. Farlige stoffer i spildolien, -hvorfor den skal indsamles og håndteres korrekt! Spildolier indeholder typisk tungmetaller, emulgerende stoffer, aromatiske forbindelser og til tider også rester af opløsningsmidler og rensevæsker. Dette udgør en risiko for både miljø og arbejdsmiljø. På grund af olies langsomme nedbrydning i naturen, er olien i sig selv forurenende. Pga. spildolien høje viskositet og ringe opløselighed i vand trænger den imidlertid ikke straks ned i jorden eller opløses i vand, hvorfor den ikke er karakteriseret som egentlig miljøfarlig i forbindelse med risiko for uheld. Tungmetallerne i olien er farlige stoffer, som kan frigives ved udvaskning. Tungmetallerne i olien kan stamme fra forskellige kilder. Tung fyringsolie, som modtages i Horsens, indeholder allerede som nyt produkt meget tungmetal, da det er et bundprodukt fra råoliedestillationen. I de brugte smøreolier, som modtages i Kalundborg, findes rester af de funktionsforbedrende additiver, som tilsættes ved fremstilling af smøreolierne. Desuden kan tungmetallerne stamme fra slidtage under selve brugen af smøreolien, hvor metaldelene slider mod hinanden og aflejrer metaller i den smørende olie. Spildolie indeholder normalt også aromatiske forbindelser også kaldet PAH-er, (polyaromatiske hydrokarboner) kan være kræftfremkaldende ved langvarig fysisk kontakt. Det betyder, at der altid skal bæres handsker samt beskyttende arbejdstøj i forbindelse med arbejdet med spildolier. I tilfælde af at man alligevel får spildolie på sig, er det vigtigt at vaske sig grundigt med sæbe

20 Her præsenteres de absolutte forbrugstal og udledninger (A). De indekserede forbrugstal for de seneste 4 år relateret til de relevante behandlede affaldsmængder i henholdsvis Horsens og Kalundborg (B). Dataenes oprindelse angives med følgende forkortelser: m:måling, b:beregning, a:anslået. I parentes angives metoden anvendt: nrb: Nationale målemetoder, som er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende. alt: målemetode, der er i overensstemmelse med eksisterende CEN/ISO-standard, oth: Andre målemetoder. Horsens Ressourcer INPUT: Spildolie og olieemulsioner t m (oth) - excl olie ("vand" til behandling) m b (oth) Elforbrug kwh m (nrb) Fyringsolie m m (nrb) Kommunevand incl rens m m (nrb) Dieselolie m m (alt) Syre ca. 30%, 20-23% t m (oth) Lud / NaOH+Al t m (oth) OUTPUT: Spildolie til forbrænding m m (alt) Olieslam til forbrænding t m (alt) Sanitært spildevand+damprens m a/b (oth) Total vand ud m m/b (oth) -Processpildevand til kloak m m/b (oth) -Vand til DONG/NOAH m m (alt) Olieholdigt grus til forbrænding t 29 8,2 9,04 9,62 22,26 12,8 0 m (alt) Luftemmisioner: CO2 t b (nrb) SO2 t 0,532 1,076 1,241 1,138 0,764 0,853 0,99 b (nrb) NOx t 1,97 1,99 2,16 2,61 2,25 1,78 2,25 b (nrb)

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 13-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12 Juelsmindevej

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2012... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Grundholdning

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Grønt Regnskab 2013. April 2014

Grønt Regnskab 2013. April 2014 April 2014 NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon: +(45) 47 77 03 33 CVR-nr.: 10 09 29 22 DK-3300 Frederiksværk Telefax: +(45) 47 72 40 03 www.dansteel.dk www.eu.nlmk.com

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2015 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere