Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport vedrørende olieforsyning. Udarbejdet af Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport vedrørende olieforsyning. Udarbejdet af Energistyrelsen"

Transkript

1 Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport vedrørende olieforsyning Udarbejdet af Energistyrelsen 9. oktober 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning Oversigt over oliesektoren Summarisk beskrivelse af oliesektoren Olieprodukter Oliesektorens afhængighedsforhold til andre sektorer Oliesektorens sårbarheder, styrker og svagheder Oliesektorens sårbarheder Oliesektorens styrker og svagheder Beredskab vedrørende forsyningssikkerhed for olie Internationalt samarbejde gennem IEA om forsyningssikkerhed for olie EU-regulering om forsyningssikkerhed for olie Det danske beredskab vedrørende forsyningssikkerhed for olie Regelgrundlag om forsyningssikkerhed for olie Beredskab vedrørende uheld, naturkatastrofer, terrorvirksomhed m.m Regelgrundlag om oliesektorens beredskab Oliesektorens terminaler Oliesektorens beredskab Internationale forhold Udviklingstendenser Problemstillinger...40 Bilag 1 - Forsyning med benzin og gasolie i Danmark...43 Bilag 2 - Forsyning med jetfuel i Danmark...44 Bilag 3 - Forsyning med LPG i Danmark

3 1. Indledning og sammenfatning 1. Som led i arbejdet med den nationale sårbarhedsudredning er Energistyrelsen anmodet om at udarbejde et bidrag om sårbarheder og beredskab vedrørende olieprodukter, udarbejdet efter samme struktur som de øvrige dele af det igangsatte udredningsarbejde, hvor dette er relevant. 2. Olie udgør en væsentlig, men dog ikke-dominerende del af det danske energiforbrug. Ca. 40 % af energiforbruget er således oliebaseret. Over 50 % af olieforbruget er i transportsektoren, som er særdeles afhængig af olieprodukter. Samtidig kan transportsektorens olieforbrug - modsat resten af olieforbruget - på kortere sigt vanskeligt erstattes af andre energiformer. Samfundets afhængighed af olieprodukter fremkommer derfor hovedsagelig gennem sammenhængen med transportsektoren. 3. Oliesektoren er sårbar over for dels forsyningsafbrydelser for olie på det globale marked, dels nedbrud, især af forsyningsterminaler, som afbryder olieprodukternes distribution i Danmark. 4. Forsyningskriser for olie på det globale marked er den væsentligste risiko for oliesektoren. Sådanne forsyningskriser har store økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien og for de enkelte lande. Der er derfor gennem internationalt samarbejde etableret et omfattende og effektivt beredskab over for denne risiko. Det internationale samarbejde sker især gennem Det Internationale Energiagentur (IEA). Endvidere er der i mindre omfang en EU-regulering på området. I overensstemmelse med forpligtelserne over for IEA og EU er der et nationalt beredskab vedrørende forsyningssikkerhed for olie. Der er nærmere red e- gjort herfor i afsnit 3.1 og Risikoen for at den indenlandske distribution afbrydes af nedbrud p.gr.a. uheld, naturkatastrofer, terrorvirksomhed m.m., er især rettet mod oliesektorens terminaler, som er den væsentligste del af infrastrukturen. Der er dog en betydelig ikke-udnyttet kapacitet i disse terminaler. Den indenlandske forsyningsstruktur - baseret på en række terminaler som de centrale knudepunkter i 3

4 kombination med en fleksibel tankbilstransport - indeholder derfor stor fleksibilitet og redundans, således at den indenlandske distribution i en krisesituation med stor sandsynlighed vil kunne videreføres. Den danske oliesektor omfatter store og ressourcerige selskaber. Den er ikke domineret af et enkelt eller få selskaber og indeholder derfor en række konkurrerende import- og eksportanlæg og anden infrastruktur samt distributionsnet, der er indbyrdes uafhængige og som i en krisesituation i betydelig grad vil kunne supplere og erstatte hinanden. 6. På dette grundlag indeholder notatet ikke anbefalinger om at forbedre beredskabet udover enkelte detailproblemstillinger, som er beskrevet i afsnit Dertil kommer mere generelle anbefalinger i afsnit 8. Således anbefales det, at det indbyrdes størrelsesforhold mellem de såkaldte beredskabslagre og de såkaldte mindstelagre - som hidtil har udgjort henholdsvis ca. 25 % og ca. 75 % af det samlede lagerberedskab - revurderes med henblik på, at der skabes mulighed for en øget fleksibilitet mellem disse to lagertyper og dermed mulighed for omkostningsreduktioner for lagerberedskabet. Endvidere kan det overvejes, om der er behov for ændringer af den nærmere udformning af selskabernes lagringspligt med henblik på at opnå en reduceret underdækning for jet fuel. 4

5 2. Oversigt over oliesektoren. 7. Dette afsnit har til formål at beskrive oliesektoren summarisk og dens forhold til andre sektorer. 2.1 Summarisk beskrivelse af oliesektoren. 8. Danmarks oliesektor kan i store træk opdeles i a. en såkaldt upstream sektor omfattende efterforskning og produktion af råolie (og naturgas) på dansk område, primært Nordsøen, samt transport heraf til markederne; og b. en såkaldt downstream sektor omfattende raffinering og anden behandling af produceret eller importeret råolie med henblik på produktion af olieprodukter (som f.eks. benzin, dieselolie, jet fuel og fuel olie); distribution og salg af olieprodukter på det danske marked samt import og eksport heraf; transport af olieprodukter. Olie- og naturgassektorerne er tæt forbundne, især upstream, men da naturgassektoren er behandlet i delrapporten om el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold, indgår naturgasforhold ikke i dette notat, som alene omhandler oliesektoren. Notatet omhandler først og fremmest downstream oliesektoren, da den danske produktion af råolie (og naturgas) - upstream oliesektoren - er summarisk beskrevet i delrapporten om akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs (afsnit 3.10). Enkelte forhold om upstream oliesektoren er dog medtaget dels for at illustrere dens betydning, dels af hensyn til sammenhængen. 9. I 2002 udgjorde den danske produktion af råolie 21,51 mill. m 3 svarende til 18,5 mill. tons. Det er den hidtil største årlige olieproduktion. Gennem de seneste 5 år er den danske olieproduktion steget 61 %. Efter de seneste progno- 5

6 ser forventes den at toppe inden for de nærmeste år og derefter at være faldende. Ultimo 2002 produceres der olie fra 17 offshore-felter, men langt det meste kommer fra de 6 felter Dan, Gorm, Halfdan, Siri, Skjold og Syd Arne. Olieproduktionen fra 15 felter (operatør: Mærsk Olie og Gas) ledes i rørledning til olieterminalen i Fredericia. En del går til Shell-raffinaderiet i Fredericia og resten udskibes, især til eksport. Olieproduktionen fra de 2 øvrige felter - Syd Arne og Siri (operatører: Amerada Hess henholdsvis DONG E&P) - udskibes direkte fra felterne til eksport. Produktionen af råolie og tilsvarende af naturgas udgør en stor del af Danmarks produktion af primær energi. Den markante udvikling siden 1980 ses af tabel 1. Tabel Danmarks produktion af primær energi Alle tal i TJ Råolie Naturgas Vedvarende energi I alt Note 1: En Tera Joule (TJ) (svarende til Giga Joule) er Joule. Joule er en måleenhed for energi. F.eks. svarer tons Nordsø-råolie til 43 TJ. Forskellige energiprodukter har forskelligt energiindhold. 6

7 Kilde: Energistyrelsen. 10. Den producerede råolie eksporteres altovervejende som råolie og resten raffineres i Danmark. Eksport af råolie sker ved udskibning dels fra Fredericiaterminalen, dels direkte fra 2 af felterne. Der er i to raffinaderier i Danmark, dels i Fredericia (Dansk Shell), som modtager råolie gennem Nordsø-rørledningen, dels i Kalundborg (Statoil), som modtager råolie i tankskibe. Samtidig med eksporten sker der dog også en import af både råolie og olieprodukter til Danmark. Nettotallene dækker således over betydelige bruttotal, hvilket ses af tabel 2. 7

8 Tabel Import og eksport af råolie og olieprodukter til og fra Danmark i Alle tal i tons Råolie 1 Olieprodukter Import til Kalundborg-raffinaderiet Import til Fredericia-raffinaderiet Import til andre danske havne Import i alt Eksport fra Kalundborg-raffinaderiet Eksport fra Fredericia-raffinaderiet Eksport fra Fredericia-olieterminalen Eksport fra andre danske havne Eksport fra Nordsø-produktionsfelter Eksport i alt Nettoeksport Note 1: Omfatter også halvfabrikata. Kilde: Energistyrelsen. 11. Stigningen i den danske olieproduktion er sket samtidig med, at Danmark har mindsket sin afhængighed af olie, dvs. bruger forholdsmæssigt mindre oliebaseret energi. Af tabel 3 ses således, at forbruget af olieprodukter er faldet kraftigt i perioden, både i absolutte og relative tal. I 1980 udgjorde olieprodukter således 67 % af Danmarks samlede energiforbrug mod 43 % i

9 Tabel Danmarks forbrug af energi fordelt på primær energi for Alle tal i TJ Olie Naturgas Kul Vedvarende energi Andet I alt Note 1: En Tera Joule (TJ) er Joule, se noten til tabel 1. Note 2: Tallene er excl. forbrug til udenrigsbunkring. Note 3: Indeholder korrektioner for nettoimport af el og fjernvarme. Kilde: Energistyrelsen. Denne udvikling fremgår også af den såkaldte selvforsyningsgrad for olie, der beregnes som råolieproduktionen sat i forhold til den oliebaserede del af energiforbruget. Selvforsyningsgraden var i 1980 på 5 %, i 1997 kom den første gang op på 100 % og i 2001 var den 137 %. Af tabel 2 fremgår, at denne selvforsyning ikke gælder de raffinerede produkter, idet der fortsat er en nettoimport heraf. På årsbasis udgør denne nettoimport af olieprodukter dog kun ca. 9 % af forbruget. 12. Forbruget af olieprodukter fordelt på forskellige sektorer (dvs. formål) fremgår af tabel 4. Olieforbruget i tabel 4 er mindre end olieforbruget i tabel 3, primært fordi der i tabel 4 ikke er medtaget raffinaderiernes egetforbrug af 9

10 olieprodukter, dvs. forskellen på energiindholdet i den indgående mængde råolie og den udgående mængde olieprodukter. Tabel Danmarks forbrug af olieprodukter for Alle tal i TJ El/varmeproduktion Transportsektoren Produktionserhverv Handel og service Husholdninger Andet I alt Note 1: En Tera Joule (TJ) er Joule, se noten til tabel 1. Note 2: Tallene er excl. forbrug til udenrigsbunkring. Note 3: Forbrug til ikke-energiformål, bl.a. af mineralsk terpentin, smøreolie og bitumen Kilde: Energistyrelsen. Det ses af tabel 4, at transportsektorens forbrug udgør hovedparten (knap 57 %) af olieforbruget og har været stærkt stigende i perioden - det er samtidig et olieforbrug, som på kortere sigt vanskeligt kan substitueres af andre energiformer; 10

11 at el- og varmesektorernes forbrug af olieprodukter er af mindre betydning og har været stærkt faldende i perioden (langt hovedparten forbruges af de centrale kraftvarmeværker); og at det øvrige olieforbrug - især produktionserhverv og husholdninger (opvarmning) - har været stærkt faldende i perioden. 13. Downstream oliesektoren omfatter ca. 20 selskaber, som foretager salg og distribution af olieprodukter, bl.a. benzin og dieselolie til vejtransport, jet fuel til luftfart og fuel olie til søfart, fyringsolie til husholdninger samt gas- og dieselolie til produktions- og serviceerhverv. De selskaber, som på det danske marked har større markedsandele, er - i ikke-rangordnet rækkefølge - Shell, Statoil, Kuwait Petroleum, Hydro-Texaco og OK (tidligere Olieselskabet Danmark). Oliesektoren har en omfattende infrastruktur i form af bl.a. raffinaderier, havneanlæg, tankanlæg, rørledninger samt omfattende distributionsnet, baseret på en række terminaler kombineret med transport derfra, bl.a. tankbilstransport dels via olie- og benzinstationer, dels direkte til kunderne. Oliesektoren omfatter endvidere store lagre af olieprodukter, beregnet på en krisesituation. Langt hovedparten af disse lagre drives af Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) på selskabernes vegne. Der er nærmere redegjort herfor i afsnit Olieprodukter. 14. De olieprodukter, som fås ved raffinering af råolie, grupperes af EU i 3 produktkategorier: a. Kategori 1 omfatter lette destillater, især motorbenzin (almindelig benzin til biltransport) samt flybenzin (ikke jet fuel, også kaldet JP1); b. Kategori 2 omfatter mellemdestillater, især gas- og dieselolie samt jet fuel og petroleum; c. Kategori 3 omfatter tungere destillater som fuel olie. 11

12 Denne kategoriinddeling har betydning for beskrivelserne i afsnit 4-5. En række olieprodukter indgår ikke i de 3 produktkategorier. Det gælder f.eks. særlige produkter som orimulsion og petroleumskoks samt produkter, der anvendes til ikke-energiformål, som mineralsk terpentin, smøreolie og bitumen (asfaltprodukt). Orimulsion er et flydende, vandholdigt olieprodukt fra Venezuela, som alene anvendes til elproduktion. Petroleumskoks er et fast produkt, der fremkommer ved raffineringsprocessen og som især anvendes af industrien. Et særligt produkt er LPG, dvs. Liquified Petroleum Gas, der er gas fremstillet ved raffinering, som under tryk er gjort flydende. Det anvendes dels i områder, som ikke har naturgasforsyning og til formål, hvor dets særlige kvalitet har betydning. LPG distribueres også som flaskegas. 15. Forbruget af olieprodukter fordelt på produktkategorier og de væsentligste sektorer fremgår af tabel 5. Det ses af tabellen, at el- og varmesektorernes forbrug primært omfatter orimulsion, der i øvrigt ikke anvendes i andre sektorer (forbruget er udelukkende sket på et enkelt elværk, som imidlertid er under ombygning til også at kunne anvende kul) samt i mindre omfang fuel olie; at transportsektoren forbruger de kendte produkter som benzin, gasog dieselolie samt jet fuel; at produktions- og serviceerhvervenes forbrug især omfatter gas- og dieselolie, men også betydelige mængder af fuel olie og petroleumskoks; at husholdningernes forbrug især omfatter gas- og dieselolie til opvarmningsformål. 12

13 Tabel Forbrug af olieprodukter fordelt på produktkategorier og sekt orer for Alle tal i tons 1 El/varme produktion Erhverv Transportsektoren Husholdninger I alt 1.1 Motorbenzin Øvrige kat. 1 produkter I alt kategori 1 produkter 2.1 Gas- og dieselolie Jet fuel I alt kategori 2 produkter Fuel olie I alt kategori 3 produkter Orimulsion Petroleumskoks LPG I alt olieprodukter Note 1: Energiindholdet målt i Tera Joule pr. tons er forskelligt for de forskellige olieprodukter. 13

14 Note 2: Tallene er excl. forbrug til udenrigsbunkring. Kilde: Energistyrelsen. 2.3 Oliesektorens afhængighedsforhold til andre sektorer. 16. Som bilag er vedlagt en skematisk oversigt over afhængighedsforhold til de øvrige sektorer under Den Nationale Sårbarhedsudredning, som de vurderes at være p.t. Da der ikke umiddelbart er grundlag for at antage ændrede afhængighedsforhold i 2010, er oversigten herfor ikke udfyldt. Oliesektorens afhængighed af andre sektorer er som ønsket beskrevet efter følgende opdeling: Kritisk, dvs. at sektorens afhængighed af en given sektor er så stor, at nedbrud i denne anden sektor potentielt vil have katastrofale følger og/eller medføre et betydeligt forringet driftsniveau i sektoren, indtil driften er retableret i den anden sektor. Signifikant, dvs. at sektorens afhængighed af en given sektor er så stor, at nedbrud i denne anden sektor potentielt vil medføre nedbrud i sektoren, idet det dog ved brug af det eksisterende beredskab og den rette indsats vil være muligt, inden for en acceptabel tidsramme, at komme tilbage til en funktions- og driftsmæssig normaltilstand. Moderat, dvs. at sektorens afhængighed af en given sektor er sådan, at nedbrud i denne anden sektor potentielt vil føre til funktions- og driftsmæssige forstyrrelser i sektoren, som dog kan håndteres ved brug af det eksisterende beredskab. Minimal, dvs. at sektorens afhængighed af en given sektor er sådan, at nedbrud i denne anden sektor ikke vil føre til funktions- og driftsmæssige forstyrrelser i sektoren. 14

15 Afhængighederne er beskrevet nedenfor - bortset fra de minimale afhængigheder - på grundlag af umiddelbare vurderinger, da der ikke foreligger analyser af afhængighedsforholdene. 17. Downstream oliesektoren er naturligvis afhængig af upstream oliesektoren, men kun i nogen grad. Det er således primært Shell-raffinaderiet i Fredericia, der forsynes med dansk produceret råolie, mens Statoil-raffinaderiet i Kalundborg i betydeligt omfang anvender importeret råolie. denne afhængighed indgår ikke i oversigten. 18. Under en alt-andet-lige forudsætning om et totalt nedbrud alene i den pågældende sektor vurderes oliesektorens afhængigheder således: Over for elsektoren vurderes afhængigheden at være kritisk. El er nødvendig for drift af de fleste dele af oliesektoren, f.eks. pumpestationer på rørledninger og i lageranlæg og olieterminaler. Raffinaderierne har et stort elforbrug og er meget afhængige heraf. Hverken raffinaderier eller olieterminaler har normalt nødgeneratoranlæg. Tilsvarende gælder forhandleranlæg (dvs. olie- og benzinstationer), dvs. at udlevering af olie og benzin i tilfælde af en elafbrydelse normalt kun kan foretages v.hj.a. håndpumper. Over for telesektoren vurderes afhængigheden at være signifikant både for taletelefoni i offentlige telenet og for dataoverførsler og fjernkontrolsystemer. Ved totalt nedbrud af offentlig teleforsyning vil især distributionssystemet blive berørt. Over for it-sektoren vurderes afhængigheden at være moderat således som denne er defineret i delrapporten om el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold. Over for vejtransportsektoren vurderes afhængigheden at være moderat. Den skyldes dels det generelle behov for, at personale kan komme på arbejde og for at kunne foretage transport til pumpestationer, lageranlæg som led i den løbende drift og vedligeholdelse, dels behovet for 15

16 distribution v.hj.a. tankbilstransport. For nogle produkter kan afhængigheden blive signifikant. Over for søtransportsektoren vurderes afhængigheden at være kritisk. Oliesektoren kan ikke fungere uden skibstransport, også selvom Danmark er selvforsynende med råolie. Det er således nødvendigt både at kunne importere de nødvendige olieprodukter og at kunne eksportere de olieprodukter, der produceres af raffinaderierne, men som ikke kan afsættes i Danmark. Raffinaderiernes produktion kan dog i nogen grad omstilles til andre produktmix, således at afhængigheden for nogle produkter kan blive reduceret til signifikant. 16

17 3. Oliesektorens sårbarheder, styrker og svagheder. 19. Dette afsnit har til formål at beskrive oliesektorens sårbarheder ud fra flere indfaldsvinkler: styrker og svagheder p.gr.a. oliesektorens organisering, struktur, regelbestemte bindinger m.v.; sårbarheder som følge af relationer og gensidige afhængigheder til andre sektorer; sårbarheder på baggrund af væsentlige erfaringer, dels generelle, dels specifikke; eksisterende viden på området af relevans for vurdering af oliesektorens sårbarhed. 3.1 Oliesektorens sårbarheder. 20. Helt generelt er oliesektoren sårbar over for dels forsyningsafbrydelser for olie på det globale marked, dels nedbrud som påvirker distributionen af olieprodukter på det danske marked. Mere detaljeret omfatter sårbarhederne reducerede tilførsler af råolie eller olieprodukter; reducerede muligheder for international skibstransport af råolie og olieprodukter, hvilket er langt den mest anvendte transportform over større afstande; reducerede muligheder for gennem raffinering at omdanne råolie til olieprodukter; reducerede muligheder for distribution af olieprodukter på land i Danmark. 21. Oliesektoren har historisk oplevet forsyningskriser som følge af politiske eller militære kriser, især i Mellemøsten. En række Mellemøst-lande indgår som 17

18 den væsentligste del af OPEC. OPEC s produktion af råolie udgør p.t. knap 40 % af den globale produktion, men OPEC-andelen af den globale handel er større. Over 70 % af verdens kendte oliereserver ligger i OPEC-landene. EU beskrev i en grønbog (fra november 2000) EU15 s afhængighed af importeret olie som stor og yderligere stigende. EU15 s importandel for olie var således ca. 80 % og forventes under uændrede forhold øget til 90 % i perioden frem til EU s udvidelse forventes at øge importandelen for olie til 94 %. Ca. 50 % af EU15 s olieimport kommer fra OPEC-lande. En mindre, men stigende andel kommer fra Rusland og andre tidligere Sovjetunion-lande. Med års mellemrum indtræder der således forsyningsforstyrrelser eller egentlige -afbrydelser for råolie eller situationer, hvor oliemarkedet ser en risiko herfor og derfor reagerer, bl.a. med store prisstigninger. Senest skete dette i månederne (fra efteråret 2002 til marts 2003) forud for indledningen af krigshandlinger i Irak, hvor oliemarkedet var presset p.gr.a. dels Irak-situationen, dels interne problemer i Venezuela, som havde reduceret landets olieproduktion drastisk, og i Nigeria med et fald i dets olieproduktion og risiko for yderligere reduktion. Forsyningskriser for olie er den væsentligste risiko for oliesektoren. Sådanne forsyningskriser har store økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien og for de enkelte lande. Disse forhold sikrer imidlertid samtidig, at der gennem et stort internationalt samarbejde er etableret et omfattende og effektivt beredskab over for denne risiko, se afsnit Råolie og olieprodukter transporteres primært med skib fra producent- eller raffineringslandene til forbrugerlandene. I tilfælde af problemer i områder af stor betydning for den internationale tankskibstrafik - som f.eks. Hormuzstrædet, Suez-kanalen, indsejlingen til Sortehavet (eller vores eget Store Bælt/Øresund) - kan der derfor opstå en periode med forsyningsforstyrrelser for olie, indtil olietransporterne er omdirigeret til andre ruter i det omfang, dette er muligt. 18

19 Forsyningskriser for olie kan således opstå som følge af forhold, der påvirker den internationale tankskibstransport. Dette er dog ikke en selvstændig sårbarhed, men blot en anden udløsende faktor for en forsyningskrise for olie og dermed en variant af den sårbarhed, som er beskrevet ovenfor. 23. Råolien skal gennem raffinering omdannes til olieprodukter. I EU15 er der p.t. - og har været det gennem en længere periode - overkapacitet for raffinad e- rierne. Det forhold, at Danmark ikke har raffinaderikapacitet til fuldt ud at dække vores behov for olieprodukter, vurderes derfor ikke at være en væsentlig sårbarhed. Raffinaderier er en sårbar form for infrastruktur, som normalt har ringe eller ingen beskyttelse mod terrorangreb eller krigshandlinger, men som kemisk virksomhed har de et højt driftsberedskab rettet mod driftsuheld. Som følge af overkapaciteten på raffinaderiområdet forekommer det ikke sandsynligt, at der - bortset fra krigstid - vil kunne opstå en længerevarende mangel på olieprodukter i tilfælde af uheld, terrorangreb m.m. på raffinaderier, selvom oliepriser i så fald givetvis vil blive påvirket kraftigt. 24. Tilsvarende skal olieprodukterne distribueres på det danske marked. Det sker i nogen grad gennem rørlednings- og tankbilstransport. For de fleste olieprodukter er tankbilstransporten af afgørende betydning, men der er undtagelser som f.eks. leverancer af jet fuel til Københavns Lufthavn og store dele af leverancerne af bunkersolie til skibsfarten. Distributionen af olieprodukter er således sårbar over for en situation, hvor vejnettet (incl. de store broer og de alternative færgeruter) ikke fungerer, selvom nogle kundegruppers forbrug dog i så fald vil blive reduceret. Situationen synes dog ikke sandsynlig p.gr.a. vejnettets fintmaskede karakter. Distributionen er endvidere sårbar over for en situation, hvor store olieterminaler, som er centrum for distributionen, har nedbrud p.gr.a. uheld, naturkatastrofer, terrorvirksomhed o.lign. I så fald kan distributionen af olieprodukter omlægges til andre olieterminaler. 19

20 25. Udover sårbarheder p.gr.a. internationale forhold, som kan påvirke olieforsyningerne, har oliesektoren således sårbarheder over for tilfældige hændelser i form af driftsuheld o.lign., som påvirker dens infrastruktur og distributionssystemer. Disse sårbarheder søges dog reduceret ved design og dimensionering af denne infrastruktur samt ved tilrettelæggelsen af den løbende drift. Sådanne driftsuheld sker typisk uafhængigt af hinanden og som oftest ses risikoen herfor som nogenlunde ens for alle anlæg. Denne betragtning gælder dog næppe hændelser som a. naturkatastrofer som f.eks. kraftige storme, orkaner, oversvømmelser; og b. hærværk, sabotage, terrorvirksomhed o.lign. I disse tilfælde vil mere end ét anlæg med stor sandsynlighed blive påvirket samtidigt. Dertil kommer for terrorvirksomhed, at de mest kritiske anlæg må antages at have den største sandsynlighed for at blive angrebet. 3.2 Oliesektorens styrker og svagheder 26. I forhold til disse sårbarheder er det en styrke for den danske oliesektor, dels at den ikke er domineret af et enkelt eller få selskaber, dels at den består af en række store og ressourcerige selskaber, der for en dels vedkommende yderligere har mulighed for at trække på deres internationale moderselskaber. Den danske oliesektor indeholder derfor en række konkurrerende import- og eksportanlæg og anden infrastruktur samt distributionsnet, der er indbyrdes uafhængige og som i en krisesituation i betydelig grad vil kunne supplere og erstatte hinanden. Det er endvidere en styrke, at oliesektoren nok er afhængig af en omfattende infrastruktur - i form af bl.a. raffinaderier, havneanlæg, lageranlæg, rørledninger, olie- og benzinstationer, tankskibe og tankbiler - men at denne infrastrukturafhængighed dog er betydelig mindre og rummer større fleksibilitet end for andre energiformer, f.eks. el- og naturgassektorerne. 20

21 27. Det er ligeledes en styrke, at råolie og olieprodukter er transporterbare over store afstande og at der er forholdsvis små omkostninger ved både skibs- og rørledningstransport, forudsat at der - som normalt - er tale om store mængder. Oliemarkedet er derfor - modsat el- og naturgasmarkederne der især er af regional karakter - et globalt marked, hvilket indebærer, at lokale knapheder ret hurtigt kan udlignes ved tilførsler fra andre områder. En effektiv prisfastsættelse på det globale oliemarked medvirker til, at en sådan udligning normalt sker hurtigt. 28. Den danske oliesektor er således præget af en decentral organisering og en struktur af konkurrerende selskaber. Uanset deres markedsandele på det danske marked er der tale om en række store og ressourcestærke selskaber. Konkurrencen på markedet medfører en dynamik, som bl.a. indebærer dels tendenser til øget koncentration i oliesektoren (herunder i dens infrastruktur) for at opnå øgede stordriftsfordele, dels mulighed for at nye selskaber kan etablere sig på det danske marked. 29. Downstream oliesektoren er reguleret af den generelle lovgivning, hvoraf især den sikkerheds- og miljømæssige regulering kan være relevant for sårbarheds- og beredskabshensyn. Derimod er der kun lidt specifik sektorlovgivning og for at drive sådan olievirksomhed - dvs. raffinering, oplagring, distribution m.m. - skal der ikke opnås særskilt tilladelse hertil. Sektorlovgivningen vedrører primært olieselskabernes pligt til at holde særskilte lagre rettet mod en forsyningskrise samt myndighedernes muligheder for dispositioner i en sådan krisesituation. Derimod er upstream oliesektoren reguleret af en detaljeret sektorlovgivning, bl.a. forudsætter efterforskning og udnyttelse af olie, at der af økonomi- og erhvervsministeren er meddelt særskilt tilladelse hertil i henhold til lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 21

22 4. Beredskab vedrørende forsyningssikkerhed for olie. 30. Formålet med afsnit 4-5 er at beskrive oliesektorens beredskab rettet mod de sårbarheder, som er beskrevet i afsnit 3. Afsnit 4 beskriver beredskabet for at opretholde forsyningssikkerheden for olie, dvs. internationale forhold der kan påvirke det globale oliemarked incl. olieforsyningerne til Danmark. Afsnit 5 beskriver beredskab over for driftsuheld, naturkatastrofer, terrorvirksomhed m.m., som påvirker anlæg og infrastruktur og dermed distribution af olieprodukter i Danmark. 31. Olie er stadig den vigtigste energiform. Oliens transport er ikke - som for el og naturgas - bundet til lednings- og rørsystemer. Den handles og prisfastsættes globalt. Oliemarkedet er således globalt og forsyningssikkerheden for olie må tilsvarende sikres på et globalt grundlag. Forsyningssikkerheden for olie sikres derfor gennem et bredt internationalt samarbejde. Ingen lande kan klare en olieforsyningskrise alene. Dette internationale samarbejde varetages primært af Det Internationale Energiagentur (IEA) som en af dets kerneopgaver. Derudover er der i mindre omfang en EUregulering på området. Disse internationale forpligtelser er bestemmende for det danske beredskab. 4.1 Internationalt samarbejde gennem IEA om forsyningssikker - hed for olie. 32. IEA-samarbejdet bygger på solidaritet mellem landene. Medlemslandene er sammen om at klare en krise, og i værste fald må man deles om de foreliggende oliemængder. IEA er fundamentet for alle IEA-landenes beredskab vedrørende forsyningssikkerhed for olie. IEA omfatter 26 lande, heraf de nuværende 15 EU-lande. Verdens 4 største olieimportører USA, Japan, Tyskland og Korea er alle medlemmer af IEA. De kommende nye EU-medlemsstater er for hovedpartens vedkommende ikke medlemmer af IEA. 22

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens Energistatistik27 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 27 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

www.ens.dk Har du brug for flere data? 2006 Energistatistik 2006 Data Kort

www.ens.dk Har du brug for flere data? 2006 Energistatistik 2006 Data Kort Gråt felt = foto Energistatistik 26 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 26 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens

www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 28 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du energistatistikken

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende el-, naturgas- og teleforsyning samt it-forhold 25. august 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning...4 1.1. Baggrund

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Lærervejledning til Ressourceforløbet

Lærervejledning til Ressourceforløbet Lærervejledning til Ressourceforløbet Opbygning af forløbets indgang Indgangen til forløbet omfatter en lærerintroduktion, rollespillet pressemødet og arbejde med energistatistik. Hvis du har valgt at

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01 Energi 2011-01 Grønlands energiforbrug 2010 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2006-2010. Tallene

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark

Energiforsyningssikkerhed. Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Energiforsyningssikkerhed Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark Februar 2010 www ISBN: 978-87-7844-824-8 Forord En sikker og stabil energiforsyning er en forudsætning for et samfund som det danske.

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser N O T AT 29. februar 2012 J.nr. 3401/1001-4027 Ref. Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser Der er fremlagt en række billiggørelser, der mindsker finansieringsbehovet

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere