Kampen om den sidste olie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om den sidste olie"

Transkript

1 Kampen om den sidste olie og den uundgåelige omstilling til vedvarende energi og energibesparelser A F P R E B E N M A E G A A R D N O R D I S K F O L K E C E N T E R F O R V E D VA R E N D E E N E R G I C H A I R P E R S O N, W O R L D C O U N C I L F O R R E N E WA B L E E N E R G Y, W C R E Man hører ofte dette udsagn: Tro ikke på dommedagsprofeterne. Der bliver hele tiden fundet mere og mere olie. Det er sådan set rigtigt nok men det ikke det væsentlige. Afgørende er, at siden 1980 er der hvert år blevet forbrugt mere olie, end nye oliefund har kunnet dække. Det vil sige, at man globalt set i stigende grad i fremtiden vil være afhængig af oliefund, der blev gjort før Det er den nye og alvorlige situation, som dog ikke er trængt ind i den offentlige og politiske erkendelse med den konsekvens, at vi er piske tvunget til at indrette vore stærkt olieafhængige, moderne industrialiserede samfund på en fremtid, der ikke kører i olie. I den danske offentlighed foretrækker man at tegne et lyst og optimistisk billede af en vitterligt alvorlig situation for den globale olieforsyning, eller man vender problemerne ryggen. Vi hører beroligende udtalelser fra politikerne om, at Danmarks olieforsyning er tilstrækkelig i mange år fremover, og vi trøster os med, at Danmark er blevet et olieland med en eksport af olie, der er dobbelt så stor, som det hjemlige forbrug af olie. Men i en verden med åbne grænser gavner det os reelt ikke. I virkeligheden indgår den danske olie i den globale oliepulje, og det ser man om ikke på anden vis ved, at de danske oliepriser følger verdensmarkedet. En øget dansk produktion fra eksisterende oliefelter ændrer næsten intet på den globale forsyningssikkerhed. Det er heller ikke trængt ind, at eftersom nedtællingen for den fossile olie er i fuld gang, så er det på høje tid at gå i gang med omstillingen til vedvarende energi. Fremtiden kan blive yderst kritisk med knaphed af enhver art, konflikter og krige, dersom vi ikke i rette tid indretter det globale samfund på den nye situation. Afhængigheden af olie og andre fossile energiformer er ikke mindst i industrilandene så kritisk, at det ligner Titanic s sejlads, ikke over Atlanten, men gennem det hav af olie, som blev dannet i løbet af flere millioner år. Den pumper vi op nu og brænder af på få årtier. Eftersom sejladsen ikke kan fortsætte på et tørlagt hav, er der en hel civilisation, som risikerer at gå på grund, dersom man ikke snart får lagt kursen om. De rigtig store oliefund blev gjort i 1960erne og alle de afgørende, globale oliefund blev gjort førend 1980, hvorfor der er belæg for at sige, at i en lang årrække var fundene højere end forbruget. Det er 1980, som er vendepunktet i den fossile olies historie. Oliegeologerne det er dem, der søger efter nye oliefelter har noget, som de kalder en oil-giant. Det er et oliefelt, som er så stort, at det indeholder olie nok til et halvt års forbrug på verdensplan. Dem fandt man tidligere mange af, men siden 1980 har man ikke fundet en oil-giant. Hertil siger oliegeologerne, at de allerede har fundet de store oliefelter, som eksisterer. Der er ikke mere at komme efter. Olieudvinding følger en klokkeformet, såkaldt bell-kurve, eller Hubbert-kurven efter den amerikaner, som beskrev den i Teorien gælder både det enkelte oliefelt og det enkelte olieland: Produktionen stiger i en periode frem imod et højeste punkt (peak-point). Det indtræder erfaringsmæssigt, når halvdelen af reserverne er udnyttet, hvorefter produktionen vil være faldende, indtil oliefeltet er udtømt. 20

2 Olieudvinding (Bell kurve/hubbert-kurve) De Globale Oliereserver United States Geological Survey 118 mia. tons World Oil, Annual International Outlook 132 Oil and Gas Journal 138 BP Statistical Review 141 Bundesanstalt für Geowissenschaft & Rohstoffe (BGR) 151 Kilde: Hermann Scheer: En Solar Verdensøkonomi, Hovedland USA var tidligere et vigtigt olieland, selvforsynende og med eksport til andre lande. Men allerede i 1970 erne nåede produktionen det højeste punkt, hvilket havde været forudset i flere årtier. Siden er USA blevet mere og mere afhængig af olie. Ca. 70 % af USA s årlige forbrug på 1 milliard tons olie bliver importeret. Verdensproduktionen af olie er på ca. 4 milliarder tons årligt, hvoraf USA altså forbruger mere end 25 %. En række andre olieproducerende lande er nær ved eller har allerede udnyttet halvdelen af reserverne, herunder UK og Norge. De vigtigste mellemøstlige olielande vil derimod først nå peak-pointet omkring Med en vækst i olieforbruget på 2-3 % årligt viser beregninger, at omkring 2010 vil man nå det globale peak-point, dvs. at halvdelen af jordens oliereserver vil være opbrugt. Herefter vil olieproduktionen være faldende. Endnu i nogle år vil stigende priser dog sikkert føre til øget udvinding fra nye samt kendte oliefelter, men herefter vil den fysiske begrænsning resultere i, at den globale olieproduktion falder svarende til den bell-kurve, der teoretisk og erfaringsmæssigt har været gældende for det enkelte oliefelt og det enkelte olieland i oliens 100-årige historie. Når et land er sakket bagud med olieproduktionen, har det i mange år været praksis, at et andet land, som regel Saudi Arabien, bare har skruet mere op for oliehanerne. Dermed har man stabiliseret priserne. Men det kan det førende olieland ikke længere. Der er uro omkring Irak og Iran, men forsyninger herfra kan ikke erstattes af øgede leverancer fra anden side. Udvindingen kører på højtryk overalt eller den er faldende. På trods heraf stiger behovet for olie. Omkring 2020 vil verdens olieforsyning være næsten fuldstændig afhængig af nogle få mellemøstlige olielande, som vil kunne drive priserne på konventionel olie meget højt op. De høje priser vil ikke som tidligere føre til nye spring opad i olieproduktionen, fordi der er grænser for i hvilket tempo, undergrundens formationer er i stand til at slippe den tilbageværende olie. Den befinder sig ikke i underjordiske søer, der kan tømmes efter behov. Oliesedimenterne er nærmest som en våd karklud. Det er nemt at vride de første dråber ud; men lige meget hvor hårdt man vrider, så bliver karkluden ikke tør af den grund. Det illustreres meget godt af et lille regnestykke fra USA, at i 1940 kunne man for hver tons olie, der blev brugt til udvinding, raffinering og distribution, hælde 100 tons i forbrugernes tanke, hvorimod der nu ifølge kun er 10 tons olie at gøre godt med. Der skal altså ti gange så megen energi - og senere endnu mere - til at hente de sidste dråber op. De globale oliereserver Der er bred enighed om størrelsen af de resterende oliereserver hos de førende internationale instanser. Der er mellem 118 og 151 milliarder tons olie tilbage; regner man i tønder olie, skal der ganges med 6½. Med et årligt globalt olieforbrug på ca. 4 milliarder tons rækker de forhåndenværende reserver således til mellem 30 og 40 års uændret forbrug. Den fremtidige forbrugsstigning indenfor olie vil være stærkt afhængig af, om lande med milliardstore befolkninger som Kina og Indien fortsætter med at bruge de gamle industrilande som forbillede for deres 21

3 egen udvikling. Meget tyder herpå. Kina har i dag km motorveje og planlægger at nå op på km eller det samme som USA. Er der motorveje, kommer der trafik, siger erfaringen, hvilket vil betyde en endnu kortere tidshorisont til omstillingen fra olie til andre energiformer. Hertil vil optimisterne svare, at i Canada er der kolossale olieholdige sandbjerge, men efter de foreliggende meldinger har også denne ressource sine begrænsninger. Dels mængden, som anslås til at svare til 40 milliarder tons olie, hvilket med det nuværende forbrug på 4 milliarder tons pr. år giver en respit på endnu ti år. Men behovet for olie vokser og udvinding af det canadiske oliesand er i sig selv en meget energikrævende proces. Så der er ingen grund til at læne sig tilbage i stolen og mene, at Canada engang vil kunne redde verdens forsyning med olie. Er ny teknik til olieudvinfingen løsningen? Nogle er optimister og sætter deres lid til, at man ved brug af ny teknik kan hente meget mere olie op af de allerede kendte oliekilder. Spørgsmålet er bare: Findes der en revolutionerende ny teknik, som kan vende situationen og frembringe meget større oliemængder? Svaret kan man blandt andet finde i USA, som tidligere ikke blot kunne forsyne sig selv men også eksporterede olie, herunder til Danmark. Man har i årtier, især i USA, arbejdet med at presse den sidste olie ud af de eksisterende, indenlandske oliefelter, hvor man borer tættere og tættere samt injicerer vand og gas. Det er der intet nyt i. Men det har ikke ændret ved det faktum, at siden 1975 har USA s olieproduktion været konstant faldende. USA satsede næppe så voldsomt med militær indsats i Mellemøsten, dersom man derhjemme kunne erstatte den importerede olie med nye former for udvinding af olie. Selv om det er under 25 % af oliedepoterne, som man i praksis kan udvinde, må man regne med, at ny teknik ikke vil forbedre den danske forsyningssituation og heller ikke den globale på afgørende vis. De danske oliereserver andrager i størrelsesordenen 400 millioner tons, hvilket skal ses i forhold til et globalt olieforbrug på 4 milliarder tons pr. år. De samlede danske reserver svarer med andre ord til én måned af det globale forbrug. Man kan jævnligt læse i pressen, at i Afrika finder man mere og mere olie. Angola er et af de nye olielande, og olien betyder meget for det fattige lands økonomi. Men ser man på Angolas betydning for den globale forsyning med olie, viser det sig, at Angolas samlede reserver kun kan række til elleve dage af det globale forbrug. Efter 100 års olieudvinding er det førende oliegeologers opfattelse, at efterforskningsmetoderne i dag er så højt udviklede, at der ikke vil blive gjort flere rigtigt store nye oliefund, som betegner fund på mindst 6 måneders verdensforbrug. Af disse er der indtil nu gjort ca. 300 jorden rundt, men ingen siden Der er stadigt delvist uudforskede områder i specielt vanskeligt tilgængelige områder, ved polerne, ved Falklandsøerne, på Grønland, ved Island og lignende steder, hvor omkostningerne ved udvinding vil være meget høje. Men der er ingen grund til at forvente, at reserverne i disse områder er så store, at de påvirker den samlede forsyningssituation på afgørende måde. (Iflg. Colin Campbell). Åbning af nye oliefelter i Alaska bliver heftigt debatteret i USA og støder på stor modstand af hensyn til det sårbare arktiske miljø. Fundene i Alaska er imidlertid ikke større end at de kan dække USA s olieforbrug i 6 måneder, svarende til verdensforbruget i 45 dage. Derfor hører reserverne i Alaska ikke til de store globalt set. I de seneste år har førende russiske olieselskaber givet oplysninger om de russiske reserver. Et af resultaterne heraf er, at oliefundene ved Det Kaspiske Hav har været overvurderet, hvorfor flere olieselskaber har trukket sig ud af området. Perioden med faldende olieproduktion og stærkt forhøjede priser vil stille verdenssamfundet overfor krav om forandringer og udfordringer af hidtil ukendt omfang. Udviklingen og livsstilen i industrilandene tjener som forbillede for 75 % af klodens 6 milliarder indbyggere, som kun bruger de 25 % af ressourcerne. Anvendelsen af fossile brændsler gennemtrænger alle dele af de industrialiserede lande, hvor en 100 års epoke med adgang til rigelig og billig olie nærmer sig sin afslutning. Konsekvenserne heraf vil først mærkes i udviklingslandene og især i de fattigste. Nogle af disse brugte allerede med oliepriser omkring 30 USD halvdelen af deres valutaindtjening på import af olie. Det er naturligvis urealistisk, at de kan bruge en meget større andel, hvorfor de fattigste lande vil blive de første ofre for fremtidens forsyningssituation. 22

4 Globale energi ressourcer Ifølge den tyske energiekspert og politiker, Herman Scheer, vil de resterende naturgasfund være udtømt få år senere end olien, hvilket også vil være tilfældet med uran som brændsel i atomkraftværker. I rigelige og billige mængder findes derfor stort set kun kul, hvor en øget anvendelse vil få alvorlige miljømæssige konsekvenser. Derfor er på længere sigt en fuldstændig omstilling til vedvarende energi den eneste realistiske mulighed. Årtier med oliekonflikter og oliekrige Som en konsekvens af, at verdenssamfundet ikke vil stille om fra fossile brændsler til vedvarende energi, må vi nøgternt set se frem til nogle årtier med kamp imellem landene for at sikre sig de resterende oliereserver. Kontrol over olien bliver afgørende. Der bliver kamp om den konventionelle olie, som især Europa, USA, Indien, Japan og Kina vil efterspørge, men hvoraf langt den største del findes i nogle få lande i Mellemøsten, ved Det Kaspiske Hav og i Sibirien, hvorved disse regioners geopolitiske betydning vil øges voldsomt i takt med, at olieproduktionen i en række andre mindre olielande vil være faldende. Det er ikke en tilfældighed, at USA, verdens eneste globale militærmagt, hvert år siden 1991 har brugt 100 milliarder USD til militære operationer i området mellem Sudan og Uzbekistan. Oven heri kommer udgiften til krigen i Irak. Sikring af råstoffer har som regel været militærets vigtigste opgave, og selv om der tales om indførelse af demokrati og frihed, er der ingen grund til at være naiv, når Mellemøsten er kommet i verdens brændpunkt. USA er i dette område for at sikre sig kontrol over den sidste olie, som uundgåeligt, når leverancerne bliver knappere og knappere, vil blive forgyldte dråber. Hvem der har kontrol over indtægterne fra denne olie vil stå stærkt økonomisk i fremtiden. Når man lægger oven i, at USA i 2005 havde et dagligt underskud på betalingsbalancen på næsten 2 milliarder USD, er det tydeligt, at landet i fremtiden må finde en løsning på en aldeles uholdbar økonomisk situation. Den sidste olie kan blive redningen for USA s anstrengte økonomi. En oplagt løsning ligger under Arabiens og Persiens magre jorder. Hvad prisen i konflikter og krige bliver for at få landene i Mellemøsten til at afgive deres flydende guld til dækning af Vestens og de nye frembrusende industrilande i Asiens umættelige olietørst, har vi endnu til gode at få at se i fuldt mål. Forsmagen er fire oliekrige på få år i Kuwait, Tjetjenien, Afghanistan og Irak, og mens disse linier skrives, rasles der alvorligt med sablerne overfor Iran. Påskuddet for disse krige er indførelse af demokrati, bekæmpelse af terrorisme og at undgå flere atommagter. At krigene finder sted netop i en del af verden, som sidder på den sidste olie, kan ikke være et tilfælde. Olien er også det daglige brød Men kampen om den sidste olie er også kampen for det daglige brød. Vi oplever det sådan, at vores mad hentes ude fra den frugtbare muld i guds egen natur. Det bliver forår, det regner, solen skinner, det bliver varmt og planterne gror, de høstes og vi kan spise dem, hvorved vi er en del af det store kredsløb. Eller var. Vi overser nemlig, at der bruges store mængder fossilt brændsel til at sætte maden på bordet. Den amerikanske forsker Richard Manning skrev i 2004 i Harper s Magazine, en artikel med titlen, The Oil we Eat. I amerikansk landbrug fik man i ,3 kalorier mad for hver kalorie fossil energi, der dengang brugtes i landbruget. I 1974 var forholdet 1:1, og 30 senere er det blevet sådan, at der skal bruges 10 kalorier fossilt brændsel for at frembringe en kalorie mad. Det er således ikke længere primært regnen og solen, der skaffer os føden, men fossil energi til landbrugsmaskiner, kunstgødning, sprøjtemidler, transport af afgrøderne til den animalske produktion, industriel bearbejdning af fødevarerne, emballage, distribution mv. Dertil skal lægges kørsel med bilen for at hente fødevarerne i indkøbscentret, energiforbruget til opbevaring i køleskab og fryser i husholdningen og sluttelig tilberedningen i ovn og på komfur. Alt dette er ikke med i beregningen over, hvor megen olie, der er i den daglige føde. Artiklen oplyser, at hvis hele jordens befolkning ernærede sig på den måde, som langt hen ad vejen også svarer til en dansk families livsstil, så ville alle fossile energiressourcer være brugt op på syv år; forfatteren medgiver dog, at der kan være tale om et 30 % fejlskøn og at jordens ressourcer kunne holde til det moderne industrisamfunds livsform i 10 år! Herefter ville menneskene påny være henvist til at leve af, hvad den kommer fra den frugtbare muld, regnen og solen. 23

5 Midler til energiforskning i industrilandene Hurtig og konsekvent omstilling til vedvarende energi og energibesparelser er nødvendig Selv om det alene er vedvarende energi, der kan sikre energiforsyningen i fremtiden og dermed opretholdelse af den livsform, som vi værdsætter, sker der ikke en massiv international satsning og omstilling til vedvarende energi. Indsatsen er forsvindende lille. I industrilandene går kun 7 % af energiforsknings midlerne til vedvarende energi - atomkraften modtager 70 %!. Tilmed er der siden 1985 blevet investeret mindre og mindre i energiforskning. Det nævnes ofte, at nu er de store olieselskaber begyndt at arbejde med vedvarende energi og at et stort olieselskab kalder sig Beyond Petroleum. Altså, at nu drejer det sig om alternativerne hertil. Men hvad siger tallene? Disse selskaber bruger 0,02 % på vedvarende energi i forhold til, hvad de investerer i konventionelle energiformer. I betragtning af de kraftige teknologiske og økonomiske fremskridt, man det seneste årti har iagttaget indenfor forbedret energieffektivitet og vedvarende energi, vil det være udtryk for en langsigtet og ansvarlig miljø-, energi- og erhvervspolitik at satse kraftigt på helt nye energiløsninger i de kommende år. De lande, som skaffer sig og fastholder forspring indenfor produktion og anvendelse af vedvarende energi og forstår at udnytte den effektivt, vil opnå en solid industriel og beskæftigelsesmæssig position i forhold til andre lande til gavn for den samlede økonomiske udvikling i landet. Globalt set vil man sikre miljø og klima og overdrage kloden til de efterfølgende generationer som et mere sundt og fredeligt sted for fortsat liv og civilisation. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi som har eksisteret siden 1983 er et udviklingscenter, som gennem forsøg, udvikling og formidling virker for at bringe nye vedvarende energi- (VE) teknikker frem til markedspladsen. g 24

6 Fremtiden med Vedvarende Energi Fremtiden er lang - solen skinner de næste 5 milliarder ( ) år! Der er masser af vedvarende energi, men vi er ikke dygtige til at udnytte den. Solen sender over gange mere energi til jordens overflade end det totale energiforbrug. Danmarks årlige elforbrug er på 35 TWh (2005). Danmarks samlede energiforbrug (el, varme, transport, industri mv. er på ca. 200 TWh. Vindmøllernes årsproduktion er på 7 TWh (20 % af elforbruget). En 1000 KW vindmølle producerer årligt 3 GWh. En dansk husholdning forbruger 4 MWh el og 16 MWh varme om året. Et klasse A køleskab bruger under 100 KWh om året. Faktaboks: 1 PWh = 1000 TWh 1 TWh = 1000 GWh 1 GWh = 1000 MWh 1 MWh = 1000 KWh 1 KWh = 1000 Wh 25

7 Den langsigtede vision for et byområde, der udelukkende forsynes med vedvarende energi. Efterhånden som de enkelte decentrale energiformer bliver teknologisk modne og i masseproduktion, kan man begynde at komponere dem sammen i autonome, integrerede systemer til el, varme og transport. Kilde: Siemens. Fra ressourcer til teknologi Vi går fra ca. 100 store, globale energidepoter med kul, olie, gas og uran til millionvis af vedvarende energianlæg, med solceller og solvarme på hver bygning, vindmøller på vindrige steder, biomasse på hvert landbrug. Fra energiteknologier i gigawatt- til kilowattstørrelse.fra centraliseret energiforsyning til lokal- eller selvforsyning. Fra storskalateknik (olieraffinaderier, atomkraftværker, som bliver dyrere og dyrere at opføre) til billige, masseproducerede vedvarende energiteknologier Links: billige_olie_slipper_op.pdf

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Klimakommissionen uafhængighed af fossile. Poul Erik Morthorst Kommissionsmedlem 22. oktober 2009

Klimakommissionen uafhængighed af fossile. Poul Erik Morthorst Kommissionsmedlem 22. oktober 2009 Klimakommissionen uafhængighed af fossile brændsler - og klimapolitik Poul Erik Morthorst Kommissionsmedlem 22. oktober 2009 Klimakommissionen hvem og hvad? Uafhængig! 10 medlemmer, udpeget i deres personlige

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Det nye grundlag for industriel udvikling i Flensborg. Overskudsvarme fra vedvarende energi til lokalsamfundene nord og syd for grænsen. Af Preben Maegaard,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune?

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? VARME- KILDER Undervisningsmodul 1 Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? Hvordan bliver din bolig varmet op? Når vi tænder for radiatorerne, er vi vant til, at der bliver dej lig varmt. Det er især

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden)

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden) 2007/2 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet.

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet. Frankrig Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Vedvarende energi skal være lokalt forbrugereje.

Vedvarende energi skal være lokalt forbrugereje. Ny energiminister nye energipolitiske koste Vi har hårdt brug for en folkelig debat og bred indsigt i de enorme muligheder og fordele, som en helhjertet satsning på vedvarende energi indebærer. Det vil

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Mellemøsten og klimaforandringerne

Mellemøsten og klimaforandringerne dfdf ANALYSE December 2009 Mellemøsten og klimaforandringerne Martin Hvidt Verdens statsledere og klimaforhandlere samt demonstranter og pressefolk er netop nu samlet til klimatopmødet i København, hvor

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD 1.1 Sydafrika og guldet (2) Dette cirkeldiagram viser verdens 10 største guldproducenter og deres andel af verdens guldproduktion. Uzbekistan 3,0 % Andre 35,2 % Kina 11,8

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Analyse vedrørende olie og naturgasressourcer

Analyse vedrørende olie og naturgasressourcer Analyse vedrørende olie og naturgasressourcer Baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Maj 2005 Materiale udarbejdet til workshop 29. oktober 2004 Revideret udgave, maj 2005 www.isbn: 87-7844-530-2 INDHOLDSOVERSIGT

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1%

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1% Polen Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND 6. august 28 af Martin Madsen (tlf. 33557718) REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. mia. kr. i 28 og sætter dermed ny rekord. Indtægterne

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Den Store Energiomstilling. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Den Store Energiomstilling. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling Klimakrisen temperaturen stiger Der er både Kilde: DMI s hjemmeside Klimakrisen stor forskel på bedst og værst

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 2010.03.02/ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 Det er svært at spå især om fremtiden The Stone age did not come to an end because of lack of stones, and the oil age will not come to an

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Bæredygtig. brug af energi og råstoffer. Af Stefan Anderberg, lektor, Lunds Universitet (tid. (1996-2008) ved Københavns Universitet)

Bæredygtig. brug af energi og råstoffer. Af Stefan Anderberg, lektor, Lunds Universitet (tid. (1996-2008) ved Københavns Universitet) FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Bæredygtig brug af energi og råstoffer Af Stefan Anderberg, lektor, Lunds Universitet (tid. (1996-2008) ved Københavns Universitet) Det moderne globale samfund kendetegnes af

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV

VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015 07/12/15 Hansen Economics VÆKST: TRENDEN ER LAVERE Samme i andre lande, også Vesteuropa, EU15 INVESTERINGSKVOTE, VÆKST OG LEDIGHED

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vivian Kvist Johannsen Skov & Landskab

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse:

Prutbarometer. Varighed: Ca. en time. Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold. Løbsbeskrivelse: Prutbarometer Varighed: Ca. en time Hold: Der skal være 2-3 piger på hvert hold Løbsbeskrivelse: Løbet er et stjerneløb, der handler om, at pigerne skal producere varer. For at de kan det, skal de ud i

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere