Kampen om den sidste olie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om den sidste olie"

Transkript

1 Kampen om den sidste olie og den uundgåelige omstilling til vedvarende energi og energibesparelser A F P R E B E N M A E G A A R D N O R D I S K F O L K E C E N T E R F O R V E D VA R E N D E E N E R G I C H A I R P E R S O N, W O R L D C O U N C I L F O R R E N E WA B L E E N E R G Y, W C R E Man hører ofte dette udsagn: Tro ikke på dommedagsprofeterne. Der bliver hele tiden fundet mere og mere olie. Det er sådan set rigtigt nok men det ikke det væsentlige. Afgørende er, at siden 1980 er der hvert år blevet forbrugt mere olie, end nye oliefund har kunnet dække. Det vil sige, at man globalt set i stigende grad i fremtiden vil være afhængig af oliefund, der blev gjort før Det er den nye og alvorlige situation, som dog ikke er trængt ind i den offentlige og politiske erkendelse med den konsekvens, at vi er piske tvunget til at indrette vore stærkt olieafhængige, moderne industrialiserede samfund på en fremtid, der ikke kører i olie. I den danske offentlighed foretrækker man at tegne et lyst og optimistisk billede af en vitterligt alvorlig situation for den globale olieforsyning, eller man vender problemerne ryggen. Vi hører beroligende udtalelser fra politikerne om, at Danmarks olieforsyning er tilstrækkelig i mange år fremover, og vi trøster os med, at Danmark er blevet et olieland med en eksport af olie, der er dobbelt så stor, som det hjemlige forbrug af olie. Men i en verden med åbne grænser gavner det os reelt ikke. I virkeligheden indgår den danske olie i den globale oliepulje, og det ser man om ikke på anden vis ved, at de danske oliepriser følger verdensmarkedet. En øget dansk produktion fra eksisterende oliefelter ændrer næsten intet på den globale forsyningssikkerhed. Det er heller ikke trængt ind, at eftersom nedtællingen for den fossile olie er i fuld gang, så er det på høje tid at gå i gang med omstillingen til vedvarende energi. Fremtiden kan blive yderst kritisk med knaphed af enhver art, konflikter og krige, dersom vi ikke i rette tid indretter det globale samfund på den nye situation. Afhængigheden af olie og andre fossile energiformer er ikke mindst i industrilandene så kritisk, at det ligner Titanic s sejlads, ikke over Atlanten, men gennem det hav af olie, som blev dannet i løbet af flere millioner år. Den pumper vi op nu og brænder af på få årtier. Eftersom sejladsen ikke kan fortsætte på et tørlagt hav, er der en hel civilisation, som risikerer at gå på grund, dersom man ikke snart får lagt kursen om. De rigtig store oliefund blev gjort i 1960erne og alle de afgørende, globale oliefund blev gjort førend 1980, hvorfor der er belæg for at sige, at i en lang årrække var fundene højere end forbruget. Det er 1980, som er vendepunktet i den fossile olies historie. Oliegeologerne det er dem, der søger efter nye oliefelter har noget, som de kalder en oil-giant. Det er et oliefelt, som er så stort, at det indeholder olie nok til et halvt års forbrug på verdensplan. Dem fandt man tidligere mange af, men siden 1980 har man ikke fundet en oil-giant. Hertil siger oliegeologerne, at de allerede har fundet de store oliefelter, som eksisterer. Der er ikke mere at komme efter. Olieudvinding følger en klokkeformet, såkaldt bell-kurve, eller Hubbert-kurven efter den amerikaner, som beskrev den i Teorien gælder både det enkelte oliefelt og det enkelte olieland: Produktionen stiger i en periode frem imod et højeste punkt (peak-point). Det indtræder erfaringsmæssigt, når halvdelen af reserverne er udnyttet, hvorefter produktionen vil være faldende, indtil oliefeltet er udtømt. 20

2 Olieudvinding (Bell kurve/hubbert-kurve) De Globale Oliereserver United States Geological Survey 118 mia. tons World Oil, Annual International Outlook 132 Oil and Gas Journal 138 BP Statistical Review 141 Bundesanstalt für Geowissenschaft & Rohstoffe (BGR) 151 Kilde: Hermann Scheer: En Solar Verdensøkonomi, Hovedland USA var tidligere et vigtigt olieland, selvforsynende og med eksport til andre lande. Men allerede i 1970 erne nåede produktionen det højeste punkt, hvilket havde været forudset i flere årtier. Siden er USA blevet mere og mere afhængig af olie. Ca. 70 % af USA s årlige forbrug på 1 milliard tons olie bliver importeret. Verdensproduktionen af olie er på ca. 4 milliarder tons årligt, hvoraf USA altså forbruger mere end 25 %. En række andre olieproducerende lande er nær ved eller har allerede udnyttet halvdelen af reserverne, herunder UK og Norge. De vigtigste mellemøstlige olielande vil derimod først nå peak-pointet omkring Med en vækst i olieforbruget på 2-3 % årligt viser beregninger, at omkring 2010 vil man nå det globale peak-point, dvs. at halvdelen af jordens oliereserver vil være opbrugt. Herefter vil olieproduktionen være faldende. Endnu i nogle år vil stigende priser dog sikkert føre til øget udvinding fra nye samt kendte oliefelter, men herefter vil den fysiske begrænsning resultere i, at den globale olieproduktion falder svarende til den bell-kurve, der teoretisk og erfaringsmæssigt har været gældende for det enkelte oliefelt og det enkelte olieland i oliens 100-årige historie. Når et land er sakket bagud med olieproduktionen, har det i mange år været praksis, at et andet land, som regel Saudi Arabien, bare har skruet mere op for oliehanerne. Dermed har man stabiliseret priserne. Men det kan det førende olieland ikke længere. Der er uro omkring Irak og Iran, men forsyninger herfra kan ikke erstattes af øgede leverancer fra anden side. Udvindingen kører på højtryk overalt eller den er faldende. På trods heraf stiger behovet for olie. Omkring 2020 vil verdens olieforsyning være næsten fuldstændig afhængig af nogle få mellemøstlige olielande, som vil kunne drive priserne på konventionel olie meget højt op. De høje priser vil ikke som tidligere føre til nye spring opad i olieproduktionen, fordi der er grænser for i hvilket tempo, undergrundens formationer er i stand til at slippe den tilbageværende olie. Den befinder sig ikke i underjordiske søer, der kan tømmes efter behov. Oliesedimenterne er nærmest som en våd karklud. Det er nemt at vride de første dråber ud; men lige meget hvor hårdt man vrider, så bliver karkluden ikke tør af den grund. Det illustreres meget godt af et lille regnestykke fra USA, at i 1940 kunne man for hver tons olie, der blev brugt til udvinding, raffinering og distribution, hælde 100 tons i forbrugernes tanke, hvorimod der nu ifølge kun er 10 tons olie at gøre godt med. Der skal altså ti gange så megen energi - og senere endnu mere - til at hente de sidste dråber op. De globale oliereserver Der er bred enighed om størrelsen af de resterende oliereserver hos de førende internationale instanser. Der er mellem 118 og 151 milliarder tons olie tilbage; regner man i tønder olie, skal der ganges med 6½. Med et årligt globalt olieforbrug på ca. 4 milliarder tons rækker de forhåndenværende reserver således til mellem 30 og 40 års uændret forbrug. Den fremtidige forbrugsstigning indenfor olie vil være stærkt afhængig af, om lande med milliardstore befolkninger som Kina og Indien fortsætter med at bruge de gamle industrilande som forbillede for deres 21

3 egen udvikling. Meget tyder herpå. Kina har i dag km motorveje og planlægger at nå op på km eller det samme som USA. Er der motorveje, kommer der trafik, siger erfaringen, hvilket vil betyde en endnu kortere tidshorisont til omstillingen fra olie til andre energiformer. Hertil vil optimisterne svare, at i Canada er der kolossale olieholdige sandbjerge, men efter de foreliggende meldinger har også denne ressource sine begrænsninger. Dels mængden, som anslås til at svare til 40 milliarder tons olie, hvilket med det nuværende forbrug på 4 milliarder tons pr. år giver en respit på endnu ti år. Men behovet for olie vokser og udvinding af det canadiske oliesand er i sig selv en meget energikrævende proces. Så der er ingen grund til at læne sig tilbage i stolen og mene, at Canada engang vil kunne redde verdens forsyning med olie. Er ny teknik til olieudvinfingen løsningen? Nogle er optimister og sætter deres lid til, at man ved brug af ny teknik kan hente meget mere olie op af de allerede kendte oliekilder. Spørgsmålet er bare: Findes der en revolutionerende ny teknik, som kan vende situationen og frembringe meget større oliemængder? Svaret kan man blandt andet finde i USA, som tidligere ikke blot kunne forsyne sig selv men også eksporterede olie, herunder til Danmark. Man har i årtier, især i USA, arbejdet med at presse den sidste olie ud af de eksisterende, indenlandske oliefelter, hvor man borer tættere og tættere samt injicerer vand og gas. Det er der intet nyt i. Men det har ikke ændret ved det faktum, at siden 1975 har USA s olieproduktion været konstant faldende. USA satsede næppe så voldsomt med militær indsats i Mellemøsten, dersom man derhjemme kunne erstatte den importerede olie med nye former for udvinding af olie. Selv om det er under 25 % af oliedepoterne, som man i praksis kan udvinde, må man regne med, at ny teknik ikke vil forbedre den danske forsyningssituation og heller ikke den globale på afgørende vis. De danske oliereserver andrager i størrelsesordenen 400 millioner tons, hvilket skal ses i forhold til et globalt olieforbrug på 4 milliarder tons pr. år. De samlede danske reserver svarer med andre ord til én måned af det globale forbrug. Man kan jævnligt læse i pressen, at i Afrika finder man mere og mere olie. Angola er et af de nye olielande, og olien betyder meget for det fattige lands økonomi. Men ser man på Angolas betydning for den globale forsyning med olie, viser det sig, at Angolas samlede reserver kun kan række til elleve dage af det globale forbrug. Efter 100 års olieudvinding er det førende oliegeologers opfattelse, at efterforskningsmetoderne i dag er så højt udviklede, at der ikke vil blive gjort flere rigtigt store nye oliefund, som betegner fund på mindst 6 måneders verdensforbrug. Af disse er der indtil nu gjort ca. 300 jorden rundt, men ingen siden Der er stadigt delvist uudforskede områder i specielt vanskeligt tilgængelige områder, ved polerne, ved Falklandsøerne, på Grønland, ved Island og lignende steder, hvor omkostningerne ved udvinding vil være meget høje. Men der er ingen grund til at forvente, at reserverne i disse områder er så store, at de påvirker den samlede forsyningssituation på afgørende måde. (Iflg. Colin Campbell). Åbning af nye oliefelter i Alaska bliver heftigt debatteret i USA og støder på stor modstand af hensyn til det sårbare arktiske miljø. Fundene i Alaska er imidlertid ikke større end at de kan dække USA s olieforbrug i 6 måneder, svarende til verdensforbruget i 45 dage. Derfor hører reserverne i Alaska ikke til de store globalt set. I de seneste år har førende russiske olieselskaber givet oplysninger om de russiske reserver. Et af resultaterne heraf er, at oliefundene ved Det Kaspiske Hav har været overvurderet, hvorfor flere olieselskaber har trukket sig ud af området. Perioden med faldende olieproduktion og stærkt forhøjede priser vil stille verdenssamfundet overfor krav om forandringer og udfordringer af hidtil ukendt omfang. Udviklingen og livsstilen i industrilandene tjener som forbillede for 75 % af klodens 6 milliarder indbyggere, som kun bruger de 25 % af ressourcerne. Anvendelsen af fossile brændsler gennemtrænger alle dele af de industrialiserede lande, hvor en 100 års epoke med adgang til rigelig og billig olie nærmer sig sin afslutning. Konsekvenserne heraf vil først mærkes i udviklingslandene og især i de fattigste. Nogle af disse brugte allerede med oliepriser omkring 30 USD halvdelen af deres valutaindtjening på import af olie. Det er naturligvis urealistisk, at de kan bruge en meget større andel, hvorfor de fattigste lande vil blive de første ofre for fremtidens forsyningssituation. 22

4 Globale energi ressourcer Ifølge den tyske energiekspert og politiker, Herman Scheer, vil de resterende naturgasfund være udtømt få år senere end olien, hvilket også vil være tilfældet med uran som brændsel i atomkraftværker. I rigelige og billige mængder findes derfor stort set kun kul, hvor en øget anvendelse vil få alvorlige miljømæssige konsekvenser. Derfor er på længere sigt en fuldstændig omstilling til vedvarende energi den eneste realistiske mulighed. Årtier med oliekonflikter og oliekrige Som en konsekvens af, at verdenssamfundet ikke vil stille om fra fossile brændsler til vedvarende energi, må vi nøgternt set se frem til nogle årtier med kamp imellem landene for at sikre sig de resterende oliereserver. Kontrol over olien bliver afgørende. Der bliver kamp om den konventionelle olie, som især Europa, USA, Indien, Japan og Kina vil efterspørge, men hvoraf langt den største del findes i nogle få lande i Mellemøsten, ved Det Kaspiske Hav og i Sibirien, hvorved disse regioners geopolitiske betydning vil øges voldsomt i takt med, at olieproduktionen i en række andre mindre olielande vil være faldende. Det er ikke en tilfældighed, at USA, verdens eneste globale militærmagt, hvert år siden 1991 har brugt 100 milliarder USD til militære operationer i området mellem Sudan og Uzbekistan. Oven heri kommer udgiften til krigen i Irak. Sikring af råstoffer har som regel været militærets vigtigste opgave, og selv om der tales om indførelse af demokrati og frihed, er der ingen grund til at være naiv, når Mellemøsten er kommet i verdens brændpunkt. USA er i dette område for at sikre sig kontrol over den sidste olie, som uundgåeligt, når leverancerne bliver knappere og knappere, vil blive forgyldte dråber. Hvem der har kontrol over indtægterne fra denne olie vil stå stærkt økonomisk i fremtiden. Når man lægger oven i, at USA i 2005 havde et dagligt underskud på betalingsbalancen på næsten 2 milliarder USD, er det tydeligt, at landet i fremtiden må finde en løsning på en aldeles uholdbar økonomisk situation. Den sidste olie kan blive redningen for USA s anstrengte økonomi. En oplagt løsning ligger under Arabiens og Persiens magre jorder. Hvad prisen i konflikter og krige bliver for at få landene i Mellemøsten til at afgive deres flydende guld til dækning af Vestens og de nye frembrusende industrilande i Asiens umættelige olietørst, har vi endnu til gode at få at se i fuldt mål. Forsmagen er fire oliekrige på få år i Kuwait, Tjetjenien, Afghanistan og Irak, og mens disse linier skrives, rasles der alvorligt med sablerne overfor Iran. Påskuddet for disse krige er indførelse af demokrati, bekæmpelse af terrorisme og at undgå flere atommagter. At krigene finder sted netop i en del af verden, som sidder på den sidste olie, kan ikke være et tilfælde. Olien er også det daglige brød Men kampen om den sidste olie er også kampen for det daglige brød. Vi oplever det sådan, at vores mad hentes ude fra den frugtbare muld i guds egen natur. Det bliver forår, det regner, solen skinner, det bliver varmt og planterne gror, de høstes og vi kan spise dem, hvorved vi er en del af det store kredsløb. Eller var. Vi overser nemlig, at der bruges store mængder fossilt brændsel til at sætte maden på bordet. Den amerikanske forsker Richard Manning skrev i 2004 i Harper s Magazine, en artikel med titlen, The Oil we Eat. I amerikansk landbrug fik man i ,3 kalorier mad for hver kalorie fossil energi, der dengang brugtes i landbruget. I 1974 var forholdet 1:1, og 30 senere er det blevet sådan, at der skal bruges 10 kalorier fossilt brændsel for at frembringe en kalorie mad. Det er således ikke længere primært regnen og solen, der skaffer os føden, men fossil energi til landbrugsmaskiner, kunstgødning, sprøjtemidler, transport af afgrøderne til den animalske produktion, industriel bearbejdning af fødevarerne, emballage, distribution mv. Dertil skal lægges kørsel med bilen for at hente fødevarerne i indkøbscentret, energiforbruget til opbevaring i køleskab og fryser i husholdningen og sluttelig tilberedningen i ovn og på komfur. Alt dette er ikke med i beregningen over, hvor megen olie, der er i den daglige føde. Artiklen oplyser, at hvis hele jordens befolkning ernærede sig på den måde, som langt hen ad vejen også svarer til en dansk families livsstil, så ville alle fossile energiressourcer være brugt op på syv år; forfatteren medgiver dog, at der kan være tale om et 30 % fejlskøn og at jordens ressourcer kunne holde til det moderne industrisamfunds livsform i 10 år! Herefter ville menneskene påny være henvist til at leve af, hvad den kommer fra den frugtbare muld, regnen og solen. 23

5 Midler til energiforskning i industrilandene Hurtig og konsekvent omstilling til vedvarende energi og energibesparelser er nødvendig Selv om det alene er vedvarende energi, der kan sikre energiforsyningen i fremtiden og dermed opretholdelse af den livsform, som vi værdsætter, sker der ikke en massiv international satsning og omstilling til vedvarende energi. Indsatsen er forsvindende lille. I industrilandene går kun 7 % af energiforsknings midlerne til vedvarende energi - atomkraften modtager 70 %!. Tilmed er der siden 1985 blevet investeret mindre og mindre i energiforskning. Det nævnes ofte, at nu er de store olieselskaber begyndt at arbejde med vedvarende energi og at et stort olieselskab kalder sig Beyond Petroleum. Altså, at nu drejer det sig om alternativerne hertil. Men hvad siger tallene? Disse selskaber bruger 0,02 % på vedvarende energi i forhold til, hvad de investerer i konventionelle energiformer. I betragtning af de kraftige teknologiske og økonomiske fremskridt, man det seneste årti har iagttaget indenfor forbedret energieffektivitet og vedvarende energi, vil det være udtryk for en langsigtet og ansvarlig miljø-, energi- og erhvervspolitik at satse kraftigt på helt nye energiløsninger i de kommende år. De lande, som skaffer sig og fastholder forspring indenfor produktion og anvendelse af vedvarende energi og forstår at udnytte den effektivt, vil opnå en solid industriel og beskæftigelsesmæssig position i forhold til andre lande til gavn for den samlede økonomiske udvikling i landet. Globalt set vil man sikre miljø og klima og overdrage kloden til de efterfølgende generationer som et mere sundt og fredeligt sted for fortsat liv og civilisation. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi som har eksisteret siden 1983 er et udviklingscenter, som gennem forsøg, udvikling og formidling virker for at bringe nye vedvarende energi- (VE) teknikker frem til markedspladsen. g 24

6 Fremtiden med Vedvarende Energi Fremtiden er lang - solen skinner de næste 5 milliarder ( ) år! Der er masser af vedvarende energi, men vi er ikke dygtige til at udnytte den. Solen sender over gange mere energi til jordens overflade end det totale energiforbrug. Danmarks årlige elforbrug er på 35 TWh (2005). Danmarks samlede energiforbrug (el, varme, transport, industri mv. er på ca. 200 TWh. Vindmøllernes årsproduktion er på 7 TWh (20 % af elforbruget). En 1000 KW vindmølle producerer årligt 3 GWh. En dansk husholdning forbruger 4 MWh el og 16 MWh varme om året. Et klasse A køleskab bruger under 100 KWh om året. Faktaboks: 1 PWh = 1000 TWh 1 TWh = 1000 GWh 1 GWh = 1000 MWh 1 MWh = 1000 KWh 1 KWh = 1000 Wh 25

7 Den langsigtede vision for et byområde, der udelukkende forsynes med vedvarende energi. Efterhånden som de enkelte decentrale energiformer bliver teknologisk modne og i masseproduktion, kan man begynde at komponere dem sammen i autonome, integrerede systemer til el, varme og transport. Kilde: Siemens. Fra ressourcer til teknologi Vi går fra ca. 100 store, globale energidepoter med kul, olie, gas og uran til millionvis af vedvarende energianlæg, med solceller og solvarme på hver bygning, vindmøller på vindrige steder, biomasse på hvert landbrug. Fra energiteknologier i gigawatt- til kilowattstørrelse.fra centraliseret energiforsyning til lokal- eller selvforsyning. Fra storskalateknik (olieraffinaderier, atomkraftværker, som bliver dyrere og dyrere at opføre) til billige, masseproducerede vedvarende energiteknologier Links: billige_olie_slipper_op.pdf

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy Tid til energidemokrati! Preben Maegaard Fossil frie Thy Folkecenter, 21. juni 2012 Fra udkant til vindkant med projekt alternathy Skabe nye indtægter og fremgang Skabe accept hos befolkningen, når det

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Alumnedag 2009 Syddansk Universitet Chefkonsulent Flemming Nissen (SDU) Indhold Det fossiltbaserede energisystem Det kernekraftbaserede energisystem Det VE-baserede

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

AEU-1 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011

AEU-1 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS HJEMMESTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-1 Matematik Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen VINDKRAFT

Læs mere

Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06

Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06 Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06 Vi kan håbe på en snarlig nedtrapning af den årlige globale olieproduktion, så den globale opvarmning dæmpes, og verdensøkonomien ikke

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

CO 2. fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning

CO 2. fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning CCS = Capture and Storage Med

Læs mere

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst . i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst Kære Støttekredsmedlemmer! Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Anmeldelse af Uffe Geertsens Vindkraft-eventyret og de globale kriser. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Anmeldelse af Uffe Geertsens Vindkraft-eventyret og de globale kriser. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Anmeldelse af Uffe Geertsens Vindkraft-eventyret og de globale kriser. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Omstillingen fra de fossile brændsler til vedvarende energi er det underliggende

Læs mere