Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Test af prøvetagningsstrategi Faglig rapport fra DMU, nr. 536

2 (Tom side)

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Test af prøvetagningsstrategi Faglig rapport fra DMU, nr Asger B. Hansen

4 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter: Afdeling: Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien Test af prøvetagningsstrategi Asger B. Hansen Afdeling for Miljøkemi & Mikrobiologi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 536 Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Udgivelsestidspunkt: Maj 2005 Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Jan H. Christensen, Niels Kroer Miljøministeriet Hansen, Asger B. 2005: Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien. Test af prøvetagningsstrategi. Danmarks Miljøundersøgelser. 41 s. - Faglig rapport fra DMU nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Emneord: Layout: Forsidefoto: DMU har i et projekt for Miljøstyrelsen analyseret 12 prøver af produceret vand fra Dan FF olieproduktionsplatformen i Nordsøen for indhold af aromatiske kulbrinter i forbindelse med test af prøvetagningsstrategi. Prøverne er udtaget over fire dage i løbet af en otte-dages periode og med tre parallelprøver hver dag. Undersøgelserne viser, at indholdet af BTEX er reduceret, mens det for NPD er på samme niveau og for PAH let forhøjet sammenlignet med tidligere undersøgelser. Variansanalyse af resultaterne viser endvidere, at gennemsnittet af de tre parallelprøver er et godt estimat for indholdet på det pågældende tidspunkt, og at der med den valgte prøvetagningsstrategi kan påvises signifikante forskelle mellem de enkelte prøvetagningsdage. Aromater, produceret vand, offshore, olie- og gas anlæg, prøvetagningsstrategi, headspace/gc-ms, GC-MS/SIM, BTEX, NPD, naphthalener, phenanthrener, dibenzothiophener, PAH, variansanalyse Asger B. Hansen Tyra produktionsplatform i Nordsøen. Kilde: Mærsk Olie & Gas. ISBN: ISSN (elektronisk): Sideantal: 41 Internet-version: Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU s hjemmeside Kan købes hos: Miljøministeriet Frontlinien Rentemestervej København NV Tlf.:

5 Indhold Forord 5 Resumé 7 Summary 9 1 Indledning Formål Baggrund Miljøstyrelsens undersøgelser 12 2 Eksperimentelt Prøvetagning BTEX analyser NPD og PAH analyser 17 3 Resultater Analyserede prøver BTEX NPDer PAHer NPD og PAH niveauer 22 4 Diskussion 4.1 Prøveopbevaring Prøveudtagning og analyse - statistik Middelværdier og RSD Sammenligninger med tidligere målinger 29 5 Konklusion 31 6 Referencer 33 7 Taksigelser 35 Bilag 1: Komponentliste 37 Bilag 2: GC-MS/SIM ioner 39 Bilag 3: Anbefalinger til prøvetagning 41 Danmarks Miljøundersøgelser Faglige rapporter fra DMU

6 (Tom side)

7 Forord Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Afdeling for Miljøkemi & Mikrobiologi, indgik i november 2004 en aftale med Miljøstyrelsen, Vandenheden, om udførelsen af projektet: Test af prøvetagningsstrategi for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olieog gasindustrien. Baggrunden er et ønske fra Miljøstyrelsen om at indføre rutinemæssige analyser for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra den danske offshore olie- og gasproduktion i Nordsøen. Projektet var aftalt at skulle afvikles i perioden 18. november december 2004 med det formål at teste en prøvetagningsstrategi udviklet af hollandske TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek) i 2003 til brug for udtagning af prøver af produceret vand fra offshore olie- og gasproducrende anlæg. DMU har tidligere (i 2002) for Miljøstyrelsen deltaget i et forprojekt vedrørende analyse af aromater i produceret vand fra den danske offshore olie- og gasproduktion i Nordsøen. 5

8 6

9 Resumé Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i et projekt for Miljøstyrelsen (MST) gennemført målinger af aromater i produceret vand fra offshore olie- og gas produktionsplatforme i den danske del af Nordsøen i forbindelse med projektet "Test af prøvetagningsstrategi for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien". Formålet med undersøgelserne har været at teste prøvetagningsstrategien, og målingerne har omfattet såvel flygtige aromatiske forbindelser (BTEX: Benzen, Toluen, Ethylbenzen og Xylener) som semi-flygtige aromater: NPDer (Naphthalener, Phenanthrener og Dibenzothiophener) og udvalgte PAHer (polycykliske aromatiske kulbrinter). Prøverne, i alt 12 vandprøver, er udtaget på Dan FF olieproduktionsplatformen i Nordsøen af operatøren Mærsk Olie & Gas som tre parallelprøver af renset produktionsvand på fire forskellige datoer inden for en periode på otte dage fra 24. nov dec Efter udtagningen af de sidste prøver er de sendt til DMU for analyse for ovennævnte aromater. Prøverne er udtaget i 1 L glasflasker, som er fyldt helt op og derefter lukket med tætsiddende låg. Efter udtagningen er prøverne desuden konserveret med syre og holdt nedkølet indtil forsendelse til analyse ved DMU. Analyserne er udført som dobbeltbestemmelser efter anbefalede standarder. Resultaterne viser, at BTEX niveauerne er reducerede sammenlignet med tilsvarende undersøgelser foretaget af DMU i 2002 af produceret vand fra en række olieproduktionsplatforme i Nordsøen samt tilsvarende udenlandske undersøgelser. I nærværende undersøgelse finder man BTEX-værdier omkring 5 mg/l, mens tilsvarende undersøgelser varierer mellem 0,5-35 mg/l. For NPD er indholdet på omtrent samme niveau (0,5-1,4 mg/l), mens det for PAH synes at være forhøjet; 0,1-0,4 mg/l nu mod tilsvarende 0,001-0,3 mg/l i tilsvarende undersøgelser. Prøvetagningsstrategien er blevet testet ved hjælp af variansanalyse på de målte prøver. Analysen viste, at gennemsnittet af de tre parallelprøver udtaget samtidigt giver et godt estimat for aromatindholdet i det producerede vand på det pågældende tidspunkt; variationen indenfor parallelprøverne er ikke signifikant (i.e. 95% signifikansniveau) forskellig fra den analytiske variation (fra dobbeltbestemmelser). Tilsvarende finder man, at variationen mellem prøver udtaget på de fire forskellige tidspunkter er signifikant forskellig fra variationen indenfor parallelprøverne, men ikke alle middelværdier for de enkelte prøvetagningsdage er dog signifikant forskellige for alle målte stoffer. Den relative standardafvigelse mellem de fire forskellige tidspunkter varierer mellem 6 og 47 %, mindst for BTEXer og størst for Phenanthrener. Med den valgte prøvetagningsstrategi synes det således muligt at følge ændringer i aromatindholdet til forskellige tider. 7

10 8

11 Summary In co-operation with the Danish EPA, the National Environmental Research Institute (NERI) has carried out a series of measurements of aromatic hydrocarbons in produced water from an offshore oil and gas production platform in the Danish sector of the North Sea as part of the project "Testing of sampling strategy for aromatic hydrocarbons in produced water from the offshore oil and gas industry". The measurements included both volatile (BTEX: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) and semi-volatile aromatic hydrocarbons: NPD (naphthalenes, phenanthrenes and dibenzothiophenes) and selected PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons). In total, 12 samples of produced water were sampled at the Dan FF production platform located in the North Sea by the operator, Mærsk Oil & Gas, as four sets of three parallel samples from November 24 - December 02, After collection of the last set, the samples were shipped to NERI for analysis. The water samples were collected in 1 L glass bottles that were filled completely (without overfilling) and tightly closed. After sampling, the samples were preserved with hydrochloric acid and cooled below ambient until being shipped off to NERI. Here all samples were analysed in dublicates, and the results show that for BTEX, levels were reduced compared to similar measurements carried out by NERI in 2002 and others. In this work, BTEX levels were approximately 5 mg/l, while similar studies showed levels in the range 0,5-35 mg/l. For NPD levels were similar, 0,5-1,4 mg/l, while for PAH they seemed elevated; 0,1-0,4 mg/l in this work compared to 0,001-0,3 mg/l in similar studies. The applied sampling strategy has been tested by performing analysis of variance on the analytical data. The test of the analytical data has shown that the mean values of the three parallel samples collected in series constituted a good estimate of the levels at the time of sampling; thus, the variance between the parallel samples was not significanly (95%) different from the analytical variance (from replicate samples). However, the variance between samples collected at different days was significantly different from that within parallel samples, but not all average values for each day were significantly different for all measured components. The relative standard deviation between the four different sampling times varies between 6 and 47%, lowest for BTEX and highest for phenanthrenes. In conclusion, it seems possible to track variations in the content of aromatic hydrocarbons in produced water over time by applying the tested sampling strategy. 9

12 10

13 1 Indledning 1.1 Formål Nærværende projekt har haft til formål at afprøve en strategi for udtagning af prøver til bestemmelse af aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien. Målingerne omfatter flygtige og semi-flygtige aromatiske kulbrinter. 1.2 Baggrund Produceret vand fra offshore olie-/gasanlæg Produceret vand eller produktionsvand er betegnelsen for det vand, der følger med som et biprodukt ved produktionen af olie og naturgas fra reservoirer i undergrunden. Vandet er naturligt tilstede i disse formationer, og ved produktionen af olie og gas sker der således også en produktion af vand, som indeholder større eller mindre mængder opløst og dispergeret olie og gas. Efter produktionen sker der en fraskillelse og rensning af produktionsvandet (Meijer, 2003), hvorpå det udledes til havet eller reinjiceres i reservoiret. Som nævnt indeholder det producerede vand såvel opløst som dispergeret olie og gas. Komponenter med størst opløselighed i vand forekommer i størst mængde, hvilket typisk inkluderer lavmolekylære alifatiske og især aromatiske forbindelser OSPAR Kommissionens anbefalinger I OSPAR Kommissionen har der siden 1978 været vedtaget standarder vedrørende udledning af produceret vand fra offshore installationer, og de nationale myndigheder er blevet anbefalet at fastsætte grænser for den totale udledning af produceret vand. Siden har OSPAR Kommissionen regelmæssigt behandlet spørgsmål vedrørende produceret vand, herunder prøvetagning, analyser, behandling og indhold af kulbrinter. Dette har især drejet sig om indholdet af den dispergerede oliefase, men der har de senere år også været en stigende fokus på den opløste oliefase, herunder især de aromatiske kulbrinter. I 2001 afsluttede OSPAR Kommissionen et omfattende udredningsarbejde angående BAT (Best Available Techniques) for behandling af produceret vand, og man tiltrådte Recommendation 2000/1 om "Produced Water Management from Offshore Installations". Disse anbefalinger omfatter en 15% reduktion af den totale oliemængde og maksimalt 30 mg dispergeret olie pr. liter produceret vand. Vedrørende opløste aromatiske kulbrinter besluttede deltagerlandene at udveksle koncentrationsdata for udvalgte grupper af aromater, prøvetagningsog analysemetoder samt BAT/BEP (Best Environmental Practice) teknikker for reduktion af aromater i produceret vand. På den baggrund blev Offshore Industry Committee (OIC) bedt om for OSPAR Kom- 11

14 missionen at udarbejde relevante analysestandarder for bestemmelse af dispergeret og opløst olie og aromater i produceret vand. Dette arbejde resulterede i et forslag fra dansk side angående en strategi for dataindsamling ved OIC mødet i Dublin 2004 (OIC, 2004). Forslaget er baseret på en rapport udarbejdet af TNO (Smit et al., 2003) efter dansk initiativ Aromatiske kulbrinter Begrebet aromatiske kulbrinter omfatter umættede cykliske kulbrinter (forbindelser opbygget af kulstof og brint). Aromater omfatter mange forskellige kemiske forbindelser med varierende kemisk-fysiske egenskaber. I denne rapport inddeles de aromatiske kulbrinter i tre forskellige grupper: BTEXer: benzen, toluen, ethylbenzen og xylener (m-/p-/o-isomerer); BTEXer er monocykliske aromatiske forbindelser; NPDer: naphthalener, phenanthrener og dibenzothiophener, inklusiv deres C1-C3 alkylerede homologer; NPDer er 2- til 3-ringsaromatiske forbindelser; PAHer: polycykliske aromatiske kulbrinter repræsenteret ved de 16 EPA PAH 1 (eksklusiv naphthalen og phenanthren, som indgår i NPD); PAHer er 3- til 6-rings- aromatiske forbindelser. 1.3 Miljøstyrelsens undersøgelser På baggrund af det danske forslag til dataindsamlingsstrategi har Miljøstyrelsen (MST) valgt at gennemføre en undersøgelsesrunde til test af de foreskrevne prøvetagningsteknikker i form af nærværende projekt "Test af prøvetagningsstrategier for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien". Der er indgået aftale med DMU om at forestå analyserne af de udtagne prøver af produktionsvand fra offshore olie- og gasanlæg i Nordsøen. Da undersøgelsen primært har til formål at se på prøvetagningsmetodikken har MST stillet krav til operatøren (Mærsk Olie & Gas) om en bestemt prøvetagningsteknik og -sekvens. Disse krav følger anbefalingerne i TNO-rapporten fra 2003 (Smit et al., 2003). Det er således aftalt at udtage i alt 12 prøver bestående af 4 x 3 tre parallelprøver (prøver udtaget umiddelbart i forlængelse af hinanden) fordelt over fire dage i løbet af otte dage. Efter prøvetagningen er prøverne kølet ned og sendt til analyse på DMU. DMU har yderligere anbefalet, at prøverne udtages i 1 L flasker, som fyldes helt op uden overløb for at minimere dannelse af headspace. I laboratoriet er først udtaget delprøver til headspace analyser, mens resten af prøven er analyseret for indhold af semi-flygtige aromater. DMUs bemærkninger og anbefalinger til prøvetagningen er gengivet i Bilag 3. 1 De 16 EPA PAH er: naphthalen, phenanthren, acenaphthylen, acenaphthen, fluoren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen og dibenzo(ah)anthracen; i nærværende undersøgelse er desuden medtaget følgende PAHer: benzo(a)fluoren, benzo(e)pyren og perylen. 12

15 I projektet er anvendt analysemetoder, som i al væsentligt er tilpasset de metoder, der blev anbefalet i forbindelse med en nylig afholdt workshop i København (nov. 2002), om aromater i produceret vand (Hansen, 2002). Disse metoder omfatter bestemmelse af BTEX ved headspace/gc-fid eller headspace/gc-ms metoder i henhold til ISO (ISO 1997a) og bestemmelse af aromater i vand ved væske-væske ekstraktion (LLE) efterfulgt af GC-MS analyse i henhold til ISO/CD (ISO 1997b, ISO 2001). De i dette projekt anvendte metoder er nærmere beskrevet i næste Kapitel 2, Eksperimentelt. 13

16 14

17 2 Eksperimentelt 2.1 Prøvetagning Prøver af produceret vand, som er sendt til analyse hos DMU, er udtaget på Dan FF platformen (DFFA-V-5010) i Nordsøen af operatøren, Mærsk Olie & Gas, i perioden 26. nov. 02. dec Prøverne er aftappet på det sædvanlige sted for daglig udtagning af prøver til bestemmelse af indhold af dispergeret olie. Mærsk Olie & Gas har endvidere oplyst, at produktionen har været stabil i prøvetagningsperioden med m 3 olie/dag og m 3 produceret vand/dag. Prøverne er udtaget på fire forskellige tidspunkter i sæt á tre (parallelprøver) i 1 L Duranflasker med tætsluttende låg (red caps med teflonbelagt silikoneindlæg). Forud for prøvetagningen er flaskerne påfyldt 5 ml 3 M saltsyre til konservering, hvorefter flaskerne er fyldt næsten helt op (ca. 1 cm fra kant) for at minimere volumen af headspace. Efter påfyldning er låget skruet stramt på, og under den efterfølgende afkøling er kontrolleret, at låget til stadighed er stramt; dette er vigtigt for at minimere tabet af flygtige forbindelser. Efter udtagningen af det sidste sæt prøver, er samtlige prøver er fremsendt til analyse hos DMU. Efter ankomst til laboratoriet (DMU) er låget igen kontrolleret, hvorpå prøverne er registreret og anbragt i kølerum (+ 5 C) indtil tidspunktet for analyse. Tabel 1 herunder giver en oversigt over prøver modtaget til analyse hos DMU. Tabel 1. Prøver af produktionsvand fra offshore olie-/gasanlæg modtaget til analyse hos DMU. DMU reg. nr Operatør prøvenr Prøvetagning (dato) 26-nov 26-nov 26-nov 28-nov 28-nov 28-nov 30-nov 30-nov 30-nov 02-dec 02-dec 02-dec Tid (tt:mm) 14:00 14:00 14:00?????? 15:30 15:30 15:30 10:30 10:30 10:30 Volumen (ml) 1143,03 831, , , , , , , , , , ,25 Modtaget (dato) 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec Analyse (dato) 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec Beskrivelse af prøven lidt olie på halsen lidt olie på halsen lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen 2.2 BTEX analyser Headspace/GC-MS analyse Denne metode er baseret på ISO , Water quality Determination of benzene and some derivatives. Part 1: Headspace gas chromatographic method (ISO, 1997). I følge anbefalinger fra Norwegian Oil Industry Association (OLF) vedrørende prøvetagning og analyse skal bestemmelsesgrænsen for BTEXer i produktionsvand være minimum 1,0 µg/l (OLF, 2003). 15

18 Kort beskrivelse BTEX i produktionsvand fra offshore anlæg bestemmes kvantitativt ved headspace/gc-ms analyse under anvendelse af intern standard og isotopmærkede genfindingsstandarder. Metoden skal kunne måle individuelle BTEXer i koncentrationsområdet fra 0.1 µg/l 10 mg/l. Prøveforberedelse 1 L Duranflasker med produktionsvand tages ud af kølerum og omrystes i 15 min. på rystebord. Herefter skrues låget af, og med fuldpipette udtages midt i flasken 15 ml, som hurtigt overføres til 20 ml membranflaske. Prøven spikes hurtigt med 250 µl opløsning af intern standard og genfindingsstandarder og 2 g KCl, hvorefter flasken lukkes med membranlåg og anbringes i headspace autosampleren. Fra hver 1 L prøve udtages to prøver til headspace analyse. GC-MS Analyserne er udført på et Perkin Elmer GC-MS system bestående af en AutoSystem XL gaskromatograf, en TurboMass qudraopol massespektrometer og en HS 40XL headspace sampler. Head-space Temperatur: 70 C, ekvilibrering: 30 min, pressurisation time: 12 sec; venting/loop fill time: 10 sec, loop volume: 1,5 ml, loop temp.: 110 C, transfer line temp.: 120 C. GC-MS Kolonne: 50 m CP Sil-5, 0.32 mm ID x 1.2 µm film, inlet temperatur.: 250 C, oven: 35 C i 2 min., C/min., C/min., 250 C i 2 min. Source temperatur.: 150 C, SIM grupper: min. (10 ioner, m/z ), min (4 ioner, m/z ). Dwell time: 100 msec. Ioner: se Bilag 2. Kalibrering Der udføres kalibrering på seks niveauer af benzen (Fluka 12552), toluen (89677), ethylbenzen (03080), o-/ m-/p-xylen (o-xylen, Fluka 95662). Der fremstilles fortyndinger i methanol i koncentrationsområdet 0, µg/l. Da der anvendes 15 ml vand som spikes med 0,25 ml svarer det til, at der skal fremstilles kalibreringsopløsninger i koncentrationsområdet: 6 ng 600 µg/ml. Der analyseres 1 á 2 kalibreringssæt inkl. blank og kontrol før og én efter prøver af produceret vand. Genfinding Til genfinding anvendes standarder af deuteriummærkede forbindelser (se Bilag 2) opløst i methanol ved en koncentration på ca. 30 µg/ml; der spikes med 250 µl. Intern standard Som intern standard (IS) anvendes 2-Fluortoluen (Aldrich F1,532-3) opløst i methanol ved en koncentration på ca. 60 µg/ml; der spikes med 250 µl. 16

19 Kvalitetskontrol Som kvalitetskontrol anvendes blindprøver fremstillet af laboratoriets postevand (skal løbe min. 10 min. før aftapning); 15 ml spikes med IS og isotopmærkede genfindingsstandarder (se Bilag 2). Detektions-grænsen (MGD) bestemmes ved analyse af en kontrolprøve på et niveau på ca. 1 µg/l n antal gange og anvendelse af flg. udtryk: () MDG = t df ) * SD n, 0,99 ( hvor t 0,99 (df) er den kritiske Student's t-værdi for (n-1) frihedsgrader (df) på 99% signifikansniveau, og SD(n) er standardafvigelsen for de n gentagelser. I dette tilfælde med syv gentagelser finder man t 0,99 (f) = 3,14, hvilket svarer godt til at detektionsgrænsen ofte bestemmes som 3 * S/N (signal/støj forholdet) i blind- eller meget svage prøver. 2.3 NPD og PAH analyser Disse analyser er udført i henhold til DMUs procedure for analyser af PAH i vand. Denne procedure følger på nær ekstraktionen i mange henseender en tilsvarende ISO/CD standard for bestemmelse af PAHer i jord (ISO, 2001). I følge anbefalinger fra Norwegian Oil Industry Association (OLF) vedrørende prøvetagning og analyse skal bestemmelsesgrænsen for NPDer og PAHer i produktionsvand være minimum 0,1 µg/l (OLF, 2003). Kort beskrivelse NPDer (C0-C3 Naphthalener, C0-C3 Phenanthrener og C0-C3 Dibenzothiophener, se Bilag 1) og PAHer (3-6 rings PAHer, se Bilag 1) i produceret vand fra offshore anlæg bestemmes kvantitativt ved LLE- GC-MS analyse under anvendelse af interne standarder og isotopmærkede genfindingsstandarder (se Bilag 2). Metoden skal kunne måle individuelle komponenter/grupper i koncentrationsområdet fra 0,01 µg/l µg/l vand, svarende til 0, µg/ml ekstrakt. Prøveforberedelse 1 L Duranflasker med produktionsvand tages ud af kølerum og ekvilibreres ved stuetemperatur i 1 time, hvorefter evt. vanddråber tørres af inden flasken vejes (bruttovægt). Herefter skrues låget af, og prøven spikes med 500 µl genfindingsstandard (i toluen). Væske-væske ekstraktion (LLE) Prøven ekstraheres med dichlormethan (DCM) i 3 x 30 min. (3 x 50 ml) ved omrøring (fuld hastighed) på magnetomrører. Efter hver omrøring ventes 5 min. til fuld faseadskillelse, hvorefter DCM-fasen (+ lidt vand) suges op fra bunden med pipette og overføres til 200 ml skilletragt. Efter endt ekstraktion skylles flasken grundigt med 50 ml DCM, som efterfølgende stikkes sammen med de øvrige DCM ekstrakter. Der udrystes kort, og efter faseadskillelse tørres de samlede DCM faser over natriumsulfat og inddampes til 1 ml. Fra dette ekstrakt overføres 100 µl til brun GC vial sammen med 100 µl intern standard (i toluen). To delprøver udtages fra hvert ekstrakt til dobbeltbestemmelse. 17

20 GC-MS analyse Analyserne er udført på et Termo GC-MS system bestående af en TraceGC gaskromatograf, en TraceDSQ qudrapol massespektrometer og en CTC GCPal autosampler. GC: Kolonne: 30 m DB-17, 0.25 mm ID x 0.25 µm film, inlet temperatur: 250 C, oven: 40 C i 3 min., C/min., 60 C i 1 min., C/min., 200 C i 5 min. MS (SIM mode): Source temperatur: 250 C, transferline: 250 C. Ioner: se Bilag 2 Kalibrering Der udføres kalibrering på syv niveauer af NPDer og PAHer. Der anvendes de normale koncentrationsniveauer til PAH analyser. Der analyseres fire kalibreringssæt inkl. blank og kontrol før, mellem og efter de rigtige prøver af produceret vand. Genfinding Der anvendes en opløsning af isotopmærkede genfindingsstandarder til PAH analyser (se Bilag 2). Interne standarder (volumen spike) Der anvendes en opløsning isotopmærkede interne standarder til PAH analyser (se Bilag 2). Kvalitetskontrol Som kvalitetskontrol anvendes blindprøver (ren solvent) og laboratoriekontroller fremstillet af laboratoriets postevand (skal løbe 10 min. før aftapning). Der udtages ca. 1 L postevand i Duranflaske; prøven tilsættes 1 ml koncentreret saltsyre og 30 mg NaCl, hvorefter der spikes med 500 µl genfindingsstandard. Der udrystes med DCM og opkoncentreres som ved normale prøver. 18

21 3 Resultater 3.1 Analyserede prøver På grund af forsinkelse af levering af isotopmærkede standarder og reservedel til GC-MS apparatur blev prøverne analyseret ca. 14 dage efter modtagelsen. Normalt vil prøver blive analyseret inden for samme uge som de modtages. Prøverne er analyseret i henhold til de foran givne analyseforskrifter, og resultaterne er angivet i Tabel 2 herunder. Samtlige anførte resultater er gennemsnitsværdier af to bestemmelser. Tabel 2. Koncentration (µg/l) af BTEXer, NPDer og PAHer i offshore produktionsvand. Prøvenr Dato for prøvetagning 26. nov nov nov dec Komponenter: (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) benzen toluen ethylbenzen sum m-/o-/p-xylener 1236,6 1013,7 957, ,9 967,6 935, ,3 954,6 922, ,4 991,3 977, ,8 1132,7 1101, ,8 1054,7 1010, ,4 1127,9 1059, ,9 1110,3 1058, ,8 1056,9 1008, ,2 1262,8 1155, ,7 1152,7 1084, ,5 1184,3 1114, Sum BTEXer naphthalen C1-naphthalener C2-naphthalener C3-naphthalener 152, , , , , , , , , , , , Sum naphthalener phenanthren C1-phenanthrener C2-phenanthrener C3-phenanthrener 9,28 20,2 26,4 3,3 14,45 31,9 42,7 5,8 10,35 22,6 30,7 4,0 6,78 12,3 15,2 1,8 6,47 11,1 13,7 1,6 6,33 10,5 12,2 1,4 9,73 21,7 29,2 3,9 10,79 23,7 32,9 4,2 13,74 32,8 44,5 4,7 8,36 18,7 25,3 3,3 8,43 17,8 22,9 2,9 7,39 14,7 18,6 2,3 Sum phenanthrener 59,2 94,8 67,6 36,1 32,8 30,4 64,6 71,6 95,7 55,6 52,0 43,0 dibenzothiophen C1-dibenzothiophener C2-dibenzothiophener C3-dibenzothiophener 1,53 4,1 3,3 3,0 2,33 6,7 5,4 4,3 1,69 4,7 3,9 3,6 1,06 2,5 2,0 2,1 1,02 2,3 1,8 2,0 0,98 2,1 1,6 1,9 1,49 4,3 3,7 3,3 1,64 4,7 4,1 3,5 2,18 6,5 5,7 4,7 1,31 3,7 3,0 2,8 1,31 3,5 2,9 2,9 1,13 2,9 2,3 2,2 Sum dibenzothiophener 12,0 18,7 13,8 7,6 7,1 6,6 12,7 13,9 19,1 10,8 10,6 8,6 Sum NPDer acenaphthylen acenaphthen fluoren anthracen fluoranthen pyren benzo(a)fluoren benzo(a)anthracen chrysen/triphenylen benzo(b+k)fluoranthener benzo(e)pyren benzo(a)pyren perylen indeno(123cd)pyren benzo(ghi)perylen dibenzo(ah)anthracen 3,18 4,52 7,58 1,09 0,51 0,76 1,17 0,23 0,62 0,16 0,13 0,15 0,34 0,23 0,20 0,14 4,76 6,53 11,63 1,74 0,63 1,25 2,03 0,43 1,19 0,24 0,18 0,15 0,50 0,21 0,18 0,11 3,55 5,19 8,63 1,21 0,44 0,86 1,40 0,69 0,86 1,13 1,00 1,43 1,04 1,74 1,59 1,53 2,02 3,22 6,21 0,62 0,20 0,42 0,65 0,19 0,40 0,19 0,21 0,28 0,28 0,61 0,57 0,47 1,88 3,09 6,01 0,55 0,18 0,37 0,56 0,14 0,34 0,09 0,09 0,11 0,19 0,30 0,27 0,18 1,76 2,97 5,83 0,50 0,18 0,34 0,50 0,09 0,28 0,10 0,05 0,07 0,14 0,20 0,15 0,10 3,26 4,72 7,79 1,08 0,45 0,95 1,30 0,21 0,76 0,12 0,11 0,09 0,30 0,15 0,12 0,07 3,57 5,19 8,48 1,34 0,55 0,89 1,49 0,26 0,89 0,17 0,12 0,09 0,31 0,13 0,10 0,06 4,96 7,08 10,56 1,98 0,70 1,08 1,96 0,91 1,24 1,24 1,32 1,85 1,28 2,18 1,92 1,96 2,72 4,09 6,99 1,00 0,38 0,65 1,09 0,31 0,68 0,21 0,28 0,32 0,35 0,68 0,62 0,55 2,75 4,23 7,28 1,13 0,33 0,60 0,95 0,22 0,59 0,11 0,13 0,14 0,26 0,35 0,32 0,22 2,28 3,71 6,38 0,74 0,24 0,56 0,74 0,16 0,44 0,08 0,08 0,08 0,19 0,23 0,20 0,12 Sum PAHer 21,0 31,8 32,3 16,5 14,3 13,2 21,5 23,6 42,2 20,9 19,6 16,2 19

22 3.2 BTEX Indholdet af BTEXer i de analyserede prøver fremgår af Tabel 2. BTEXer er analyseret som enkeltkomponenter; dog er m- og p-xylen kvantificeret som én komponent, idet de ikke kromatografisk har kunnet adskilles under de valgte betingelser. Niveauerne ligger mellem 4790 µg/l til 6015 µg/l. Man ser at niveauerne for de enkelte forbindelser er nogenlunde ens, men dog svagt faldende: benzen > toluen > ethylbenzen > xylen, når det tages i betragtning, at xylener består af tre isomerer. Ser man på det relative indhold af de fire forbindelser, er det meget konstant for alle prøver, nemlig benzen (26%), toluen (20%), ethylbenzen (19%) og xylener (34%). Et typisk TIC kromatogram (total ion chromatogram) er vist på Figur 1 herunder. Figur 1 Typisk Headspace-GC-MS (SIM) total ion kromatogram (TIC) af produktionsvand fra offshore olie- og gas anlæg. Forkortelser se Bilag Detektionsgrænse Detektionsgrænsen bestemmes ud fra de syv kontrolprøver (laboratorieblind) som angivet i formlen på side 7 ( MDG = t0,99 ( df ) * SD() n ). Man finder, at detektionsgrænsen (MGD) for enkeltkomponenter varierer mellem 0,5 og 1,2 µg/l, mens den er lidt højere for sumværdierne Genfinding Ud fra de tilsatte isotopmærkede genfindingsstandarder er genfindingerne beregnet. Den varierer mellem 75% for ethylbenzen til 125% for benzen. Den gennemsnitlige genfinding for BTEX er 98%, og der er ikke foretaget nogen korrektion. 3.3 NPDer Indholdet af naphthalener (N), phenanthrener (P) og dibenzothiophener (D) i de målte prøver fremgår af Tabel 2. 20

23 3.3.1 Naphthalener (N) For naphthalerne gælder, at naphthalen og C1-naphthalener er bestemt som enkeltkomponenter, mens C2- og C3-naphthalener er bestemt som en gruppesum. Som for BTEXer ser man, at niveauerne for naphthalenerne er nogenlunde konstant gennem alle prøverne, og at summen af naphthalener ligger mellem 579 µg/l og 1043 µg/l. For forholdet mellem indholdet af naphthalen og de alkylerede derivater gælder: C1-N C2-N > N > C3-N Phenanthrener (P) For phenanthrener gælder, at alle C1-, C2- og C3-isomerer er bestemt som gruppesummer. Niveauerne for summen af phenanthrener varierer i samtlige prøver mellem 30,4 µg/l og 95,7 µg/l. Det er faktor lavere end for naphthalener og dækker samtidig over en større variation. For forholdet mellem indholdet af phenanthren og de alkylerede derivater ses: C2-P > C1-P > P > C3-P Dibenzothiophener (D) Som for phenanthrener gælder, at alle C1-, C2- og C3-isomerer er bestemt som gruppesummer. Summen af dibenzothiophener i samtlige prøver varierer mellem følgende niveauer: 6,6 µg/l til 18,7 µg/l. Sammenlignet med phenanthrener er det ca. en faktor 5 lavere og dækker over en vis variation. Forholdet mellem dibenzothiophen og de alkylerede derivater udviser følgende tendens: C1-D > C2-D C3-D > D. Som for naphthalener og phenanthrener giver dette en klokkeformet fordeling mellem de forskellige isomergrupper, hvilket er typisk for kulbrinter af petrogen oprindelse. 3.4 PAHer PAHer er generelt bestemt som enkeltkomponenter. Dog har det ikke været muligt kromatografisk at adskille de isomere benzo(b)- og benzo(k)fluoranthen, og her er således opgivet summen. Ligeledes er der også typisk co-eluering af chrysen og den isomere triphenylen, og her er også opgivet summen. For sum af PAHer skal i øvrigt bemærkes, at der i denne undersøgelse som tidligere nævnt er medtaget yderligere tre PAHer i forhold til EPA s liste med 16 PAHer. Det drejer sig om: benzo(a)fluoren, benzo(e)pyren og perylen. Indholdet af PAHer i de målte prøver fremgår af Tabel 2. Som for NPDer er der en vis variation mellem prøverne; summen af de målte PAHer (inkl. de tre ekstra komponenter) varierer mellem 13,2 µg/l og 42,2 µg/l. Størst er indholdet af fluoren, som udgør 20-30% af summen. Sammen med en række øvrige lette (3-rings-) PAHer (acenaphthylen, acenaphthen og anthracen) udgør de omkring 65-75% af 21

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb NEXT IV 2005-2009 PAH er og nonylphenoler i vandløb 1. runde, september 2005 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord

Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord NYT FRA 2006/3 ISSN: 1901-5437 Ny metode til analyse af totalkulbrinter, BTEX og PAH i jord Af Karen Halling, AnalyCen A/S Miljøstyrelsen iværksatte i 2003 et arbejde med sammenligning af eksisterende

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Peter Rerup Dato: 17. september 2015 QA: Ulla

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 2. udgave Godkendt: 02-01-2008 Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Signe Vork Nissen og Peter Rerup Dato: 28.

Læs mere

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt.

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC Oil in Soil SEMI- OG TUNGTFLYGTIGE KULBRINTER BATCH: VKI-24-1-0299 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse, mængde og konservering

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

En kosteffektiv metode til måling af diffuse luftemissioner af VOC og PAH

En kosteffektiv metode til måling af diffuse luftemissioner af VOC og PAH En kosteffektiv metode til måling af diffuse luftemissioner af VOC og PAH Her beskrives den vindretningsbestemte målemetode og resultaterne af målinger udført på Koppers Denmark A/S Af Karsten Fuglsang,

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand

NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand Opsamlingsrapport Arbejdsrapport fra DMU, nr. 217 (Tom side) Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

NEXT III Pesticider C i drikkevand

NEXT III Pesticider C i drikkevand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT III Pesticider C i drikkevand Opsamlingsrapport Arbejdsrapport fra DMU, nr. 216 (Tom side) Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT III Pesticider

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme

Rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme Rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme Temadag om biogas, forgasningsgas og gas til transport, Skive 12. juni 2014 Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Baggrund Baggrund for arbejdet er

Læs mere

Haveaffaldsprojektet

Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsaftalen (materialer + analyser + ÅKV indsats): Alessio Boldrin betalt af 3R forskerskolen: give status + fortælle hvad der skal ske Jacob Kragh Andersen har afsluttet sit

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver

Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver Miljøstyrelsen Stabilitetsundersøgelse af udvalgte sporelementer i grundvandsprøver Rapport, oktober 2000 DHI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax: +45 45 16 92 92 E-mail: lra@vki.dk Web:

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. OVERSIGT NIRAS udstyr Opsamling af prøver Analysemetoden (SOP) og kvalitetskontrol

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00015 Ref. Ancsk/Tokbu Den 22. november 2012 Formål med tilsynet Der var tale

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons () i strømmende gas Parameter 16 EPA (metoden kan også anvendes til andre ) Anvendelsesområde Metode Måling af i luftemissioner

Læs mere

To-sidet varians analyse

To-sidet varians analyse To-sidet varians analyse Repetition En-sidet ANOVA Parvise sammenligninger, Tukey s test Model begrebet To-sidet ANOVA Tre-sidet ANOVA Blok design SPSS ANOVA - definition ANOVA (ANalysis Of VAriance),

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05 Statistik 7. gang 9. HYPOTESE TEST Hypotesetest ved 6 trins raket! : Trin : Formuler hypotese Spørgsmål der ønskes testet vha. data H : Nul hypotese Formuleres som en ligheds hændelse H eller H A : Alternativ

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik Bygning 305/324 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

2 0.9245. Multiple choice opgaver

2 0.9245. Multiple choice opgaver Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter Opgave I I mange statistiske undersøgelser benytter man binomialfordelingen til at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): For hvilken af følgende 5 stokastiske variable kunne binomialfordelingen

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 12: Variansanalyse. Per Bruun Brockhoff

Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 12: Variansanalyse. Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 12: Variansanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark e-mail:

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

(studienummer) (underskrift) (bord nr)

(studienummer) (underskrift) (bord nr) Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 20 sider. Skriftlig prøve: 15. december 2008 Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Tilladte hjælpemidler: Alle Dette sæt er besvaret af (studienummer)

Læs mere

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag 15-12-2015 John Frederiksen, Laboratorieleder jof@teknologisk.dk Nationale og internationale undersøgelser og vejledninger vedrørende måling af regn- og spildevandsflow

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Intro Design of Experiments

Intro Design of Experiments Intro Design of Experiments OH no: 1 Faktorer, niveauer, behandlinger og gentagelser Styrbare faktorer Faktorer Styrbare (controllable) faktorer Støjfaktorer (nuisance factors) Kvalitative Kvantitative

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test Statistik Lektion 0 Ikkeparametriske metoder Repetition KruskalWallis Test Friedman Test Chiianden Test Run Test Er sekvensen opstået tilfældigt? PPPKKKPPPKKKPPKKKPPP Et run er en sekvens af ens elementer,

Læs mere