Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Test af prøvetagningsstrategi Faglig rapport fra DMU, nr. 536

2 (Tom side)

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien Test af prøvetagningsstrategi Faglig rapport fra DMU, nr Asger B. Hansen

4 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter: Afdeling: Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien Test af prøvetagningsstrategi Asger B. Hansen Afdeling for Miljøkemi & Mikrobiologi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 536 Udgiver: URL: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Udgivelsestidspunkt: Maj 2005 Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Jan H. Christensen, Niels Kroer Miljøministeriet Hansen, Asger B. 2005: Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien. Test af prøvetagningsstrategi. Danmarks Miljøundersøgelser. 41 s. - Faglig rapport fra DMU nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Emneord: Layout: Forsidefoto: DMU har i et projekt for Miljøstyrelsen analyseret 12 prøver af produceret vand fra Dan FF olieproduktionsplatformen i Nordsøen for indhold af aromatiske kulbrinter i forbindelse med test af prøvetagningsstrategi. Prøverne er udtaget over fire dage i løbet af en otte-dages periode og med tre parallelprøver hver dag. Undersøgelserne viser, at indholdet af BTEX er reduceret, mens det for NPD er på samme niveau og for PAH let forhøjet sammenlignet med tidligere undersøgelser. Variansanalyse af resultaterne viser endvidere, at gennemsnittet af de tre parallelprøver er et godt estimat for indholdet på det pågældende tidspunkt, og at der med den valgte prøvetagningsstrategi kan påvises signifikante forskelle mellem de enkelte prøvetagningsdage. Aromater, produceret vand, offshore, olie- og gas anlæg, prøvetagningsstrategi, headspace/gc-ms, GC-MS/SIM, BTEX, NPD, naphthalener, phenanthrener, dibenzothiophener, PAH, variansanalyse Asger B. Hansen Tyra produktionsplatform i Nordsøen. Kilde: Mærsk Olie & Gas. ISBN: ISSN (elektronisk): Sideantal: 41 Internet-version: Rapporten findes kun som PDF-fil på DMU s hjemmeside Kan købes hos: Miljøministeriet Frontlinien Rentemestervej København NV Tlf.:

5 Indhold Forord 5 Resumé 7 Summary 9 1 Indledning Formål Baggrund Miljøstyrelsens undersøgelser 12 2 Eksperimentelt Prøvetagning BTEX analyser NPD og PAH analyser 17 3 Resultater Analyserede prøver BTEX NPDer PAHer NPD og PAH niveauer 22 4 Diskussion 4.1 Prøveopbevaring Prøveudtagning og analyse - statistik Middelværdier og RSD Sammenligninger med tidligere målinger 29 5 Konklusion 31 6 Referencer 33 7 Taksigelser 35 Bilag 1: Komponentliste 37 Bilag 2: GC-MS/SIM ioner 39 Bilag 3: Anbefalinger til prøvetagning 41 Danmarks Miljøundersøgelser Faglige rapporter fra DMU

6 (Tom side)

7 Forord Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Afdeling for Miljøkemi & Mikrobiologi, indgik i november 2004 en aftale med Miljøstyrelsen, Vandenheden, om udførelsen af projektet: Test af prøvetagningsstrategi for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olieog gasindustrien. Baggrunden er et ønske fra Miljøstyrelsen om at indføre rutinemæssige analyser for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra den danske offshore olie- og gasproduktion i Nordsøen. Projektet var aftalt at skulle afvikles i perioden 18. november december 2004 med det formål at teste en prøvetagningsstrategi udviklet af hollandske TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek) i 2003 til brug for udtagning af prøver af produceret vand fra offshore olie- og gasproducrende anlæg. DMU har tidligere (i 2002) for Miljøstyrelsen deltaget i et forprojekt vedrørende analyse af aromater i produceret vand fra den danske offshore olie- og gasproduktion i Nordsøen. 5

8 6

9 Resumé Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i et projekt for Miljøstyrelsen (MST) gennemført målinger af aromater i produceret vand fra offshore olie- og gas produktionsplatforme i den danske del af Nordsøen i forbindelse med projektet "Test af prøvetagningsstrategi for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien". Formålet med undersøgelserne har været at teste prøvetagningsstrategien, og målingerne har omfattet såvel flygtige aromatiske forbindelser (BTEX: Benzen, Toluen, Ethylbenzen og Xylener) som semi-flygtige aromater: NPDer (Naphthalener, Phenanthrener og Dibenzothiophener) og udvalgte PAHer (polycykliske aromatiske kulbrinter). Prøverne, i alt 12 vandprøver, er udtaget på Dan FF olieproduktionsplatformen i Nordsøen af operatøren Mærsk Olie & Gas som tre parallelprøver af renset produktionsvand på fire forskellige datoer inden for en periode på otte dage fra 24. nov dec Efter udtagningen af de sidste prøver er de sendt til DMU for analyse for ovennævnte aromater. Prøverne er udtaget i 1 L glasflasker, som er fyldt helt op og derefter lukket med tætsiddende låg. Efter udtagningen er prøverne desuden konserveret med syre og holdt nedkølet indtil forsendelse til analyse ved DMU. Analyserne er udført som dobbeltbestemmelser efter anbefalede standarder. Resultaterne viser, at BTEX niveauerne er reducerede sammenlignet med tilsvarende undersøgelser foretaget af DMU i 2002 af produceret vand fra en række olieproduktionsplatforme i Nordsøen samt tilsvarende udenlandske undersøgelser. I nærværende undersøgelse finder man BTEX-værdier omkring 5 mg/l, mens tilsvarende undersøgelser varierer mellem 0,5-35 mg/l. For NPD er indholdet på omtrent samme niveau (0,5-1,4 mg/l), mens det for PAH synes at være forhøjet; 0,1-0,4 mg/l nu mod tilsvarende 0,001-0,3 mg/l i tilsvarende undersøgelser. Prøvetagningsstrategien er blevet testet ved hjælp af variansanalyse på de målte prøver. Analysen viste, at gennemsnittet af de tre parallelprøver udtaget samtidigt giver et godt estimat for aromatindholdet i det producerede vand på det pågældende tidspunkt; variationen indenfor parallelprøverne er ikke signifikant (i.e. 95% signifikansniveau) forskellig fra den analytiske variation (fra dobbeltbestemmelser). Tilsvarende finder man, at variationen mellem prøver udtaget på de fire forskellige tidspunkter er signifikant forskellig fra variationen indenfor parallelprøverne, men ikke alle middelværdier for de enkelte prøvetagningsdage er dog signifikant forskellige for alle målte stoffer. Den relative standardafvigelse mellem de fire forskellige tidspunkter varierer mellem 6 og 47 %, mindst for BTEXer og størst for Phenanthrener. Med den valgte prøvetagningsstrategi synes det således muligt at følge ændringer i aromatindholdet til forskellige tider. 7

10 8

11 Summary In co-operation with the Danish EPA, the National Environmental Research Institute (NERI) has carried out a series of measurements of aromatic hydrocarbons in produced water from an offshore oil and gas production platform in the Danish sector of the North Sea as part of the project "Testing of sampling strategy for aromatic hydrocarbons in produced water from the offshore oil and gas industry". The measurements included both volatile (BTEX: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) and semi-volatile aromatic hydrocarbons: NPD (naphthalenes, phenanthrenes and dibenzothiophenes) and selected PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons). In total, 12 samples of produced water were sampled at the Dan FF production platform located in the North Sea by the operator, Mærsk Oil & Gas, as four sets of three parallel samples from November 24 - December 02, After collection of the last set, the samples were shipped to NERI for analysis. The water samples were collected in 1 L glass bottles that were filled completely (without overfilling) and tightly closed. After sampling, the samples were preserved with hydrochloric acid and cooled below ambient until being shipped off to NERI. Here all samples were analysed in dublicates, and the results show that for BTEX, levels were reduced compared to similar measurements carried out by NERI in 2002 and others. In this work, BTEX levels were approximately 5 mg/l, while similar studies showed levels in the range 0,5-35 mg/l. For NPD levels were similar, 0,5-1,4 mg/l, while for PAH they seemed elevated; 0,1-0,4 mg/l in this work compared to 0,001-0,3 mg/l in similar studies. The applied sampling strategy has been tested by performing analysis of variance on the analytical data. The test of the analytical data has shown that the mean values of the three parallel samples collected in series constituted a good estimate of the levels at the time of sampling; thus, the variance between the parallel samples was not significanly (95%) different from the analytical variance (from replicate samples). However, the variance between samples collected at different days was significantly different from that within parallel samples, but not all average values for each day were significantly different for all measured components. The relative standard deviation between the four different sampling times varies between 6 and 47%, lowest for BTEX and highest for phenanthrenes. In conclusion, it seems possible to track variations in the content of aromatic hydrocarbons in produced water over time by applying the tested sampling strategy. 9

12 10

13 1 Indledning 1.1 Formål Nærværende projekt har haft til formål at afprøve en strategi for udtagning af prøver til bestemmelse af aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gasindustrien. Målingerne omfatter flygtige og semi-flygtige aromatiske kulbrinter. 1.2 Baggrund Produceret vand fra offshore olie-/gasanlæg Produceret vand eller produktionsvand er betegnelsen for det vand, der følger med som et biprodukt ved produktionen af olie og naturgas fra reservoirer i undergrunden. Vandet er naturligt tilstede i disse formationer, og ved produktionen af olie og gas sker der således også en produktion af vand, som indeholder større eller mindre mængder opløst og dispergeret olie og gas. Efter produktionen sker der en fraskillelse og rensning af produktionsvandet (Meijer, 2003), hvorpå det udledes til havet eller reinjiceres i reservoiret. Som nævnt indeholder det producerede vand såvel opløst som dispergeret olie og gas. Komponenter med størst opløselighed i vand forekommer i størst mængde, hvilket typisk inkluderer lavmolekylære alifatiske og især aromatiske forbindelser OSPAR Kommissionens anbefalinger I OSPAR Kommissionen har der siden 1978 været vedtaget standarder vedrørende udledning af produceret vand fra offshore installationer, og de nationale myndigheder er blevet anbefalet at fastsætte grænser for den totale udledning af produceret vand. Siden har OSPAR Kommissionen regelmæssigt behandlet spørgsmål vedrørende produceret vand, herunder prøvetagning, analyser, behandling og indhold af kulbrinter. Dette har især drejet sig om indholdet af den dispergerede oliefase, men der har de senere år også været en stigende fokus på den opløste oliefase, herunder især de aromatiske kulbrinter. I 2001 afsluttede OSPAR Kommissionen et omfattende udredningsarbejde angående BAT (Best Available Techniques) for behandling af produceret vand, og man tiltrådte Recommendation 2000/1 om "Produced Water Management from Offshore Installations". Disse anbefalinger omfatter en 15% reduktion af den totale oliemængde og maksimalt 30 mg dispergeret olie pr. liter produceret vand. Vedrørende opløste aromatiske kulbrinter besluttede deltagerlandene at udveksle koncentrationsdata for udvalgte grupper af aromater, prøvetagningsog analysemetoder samt BAT/BEP (Best Environmental Practice) teknikker for reduktion af aromater i produceret vand. På den baggrund blev Offshore Industry Committee (OIC) bedt om for OSPAR Kom- 11

14 missionen at udarbejde relevante analysestandarder for bestemmelse af dispergeret og opløst olie og aromater i produceret vand. Dette arbejde resulterede i et forslag fra dansk side angående en strategi for dataindsamling ved OIC mødet i Dublin 2004 (OIC, 2004). Forslaget er baseret på en rapport udarbejdet af TNO (Smit et al., 2003) efter dansk initiativ Aromatiske kulbrinter Begrebet aromatiske kulbrinter omfatter umættede cykliske kulbrinter (forbindelser opbygget af kulstof og brint). Aromater omfatter mange forskellige kemiske forbindelser med varierende kemisk-fysiske egenskaber. I denne rapport inddeles de aromatiske kulbrinter i tre forskellige grupper: BTEXer: benzen, toluen, ethylbenzen og xylener (m-/p-/o-isomerer); BTEXer er monocykliske aromatiske forbindelser; NPDer: naphthalener, phenanthrener og dibenzothiophener, inklusiv deres C1-C3 alkylerede homologer; NPDer er 2- til 3-ringsaromatiske forbindelser; PAHer: polycykliske aromatiske kulbrinter repræsenteret ved de 16 EPA PAH 1 (eksklusiv naphthalen og phenanthren, som indgår i NPD); PAHer er 3- til 6-rings- aromatiske forbindelser. 1.3 Miljøstyrelsens undersøgelser På baggrund af det danske forslag til dataindsamlingsstrategi har Miljøstyrelsen (MST) valgt at gennemføre en undersøgelsesrunde til test af de foreskrevne prøvetagningsteknikker i form af nærværende projekt "Test af prøvetagningsstrategier for aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien". Der er indgået aftale med DMU om at forestå analyserne af de udtagne prøver af produktionsvand fra offshore olie- og gasanlæg i Nordsøen. Da undersøgelsen primært har til formål at se på prøvetagningsmetodikken har MST stillet krav til operatøren (Mærsk Olie & Gas) om en bestemt prøvetagningsteknik og -sekvens. Disse krav følger anbefalingerne i TNO-rapporten fra 2003 (Smit et al., 2003). Det er således aftalt at udtage i alt 12 prøver bestående af 4 x 3 tre parallelprøver (prøver udtaget umiddelbart i forlængelse af hinanden) fordelt over fire dage i løbet af otte dage. Efter prøvetagningen er prøverne kølet ned og sendt til analyse på DMU. DMU har yderligere anbefalet, at prøverne udtages i 1 L flasker, som fyldes helt op uden overløb for at minimere dannelse af headspace. I laboratoriet er først udtaget delprøver til headspace analyser, mens resten af prøven er analyseret for indhold af semi-flygtige aromater. DMUs bemærkninger og anbefalinger til prøvetagningen er gengivet i Bilag 3. 1 De 16 EPA PAH er: naphthalen, phenanthren, acenaphthylen, acenaphthen, fluoren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylen og dibenzo(ah)anthracen; i nærværende undersøgelse er desuden medtaget følgende PAHer: benzo(a)fluoren, benzo(e)pyren og perylen. 12

15 I projektet er anvendt analysemetoder, som i al væsentligt er tilpasset de metoder, der blev anbefalet i forbindelse med en nylig afholdt workshop i København (nov. 2002), om aromater i produceret vand (Hansen, 2002). Disse metoder omfatter bestemmelse af BTEX ved headspace/gc-fid eller headspace/gc-ms metoder i henhold til ISO (ISO 1997a) og bestemmelse af aromater i vand ved væske-væske ekstraktion (LLE) efterfulgt af GC-MS analyse i henhold til ISO/CD (ISO 1997b, ISO 2001). De i dette projekt anvendte metoder er nærmere beskrevet i næste Kapitel 2, Eksperimentelt. 13

16 14

17 2 Eksperimentelt 2.1 Prøvetagning Prøver af produceret vand, som er sendt til analyse hos DMU, er udtaget på Dan FF platformen (DFFA-V-5010) i Nordsøen af operatøren, Mærsk Olie & Gas, i perioden 26. nov. 02. dec Prøverne er aftappet på det sædvanlige sted for daglig udtagning af prøver til bestemmelse af indhold af dispergeret olie. Mærsk Olie & Gas har endvidere oplyst, at produktionen har været stabil i prøvetagningsperioden med m 3 olie/dag og m 3 produceret vand/dag. Prøverne er udtaget på fire forskellige tidspunkter i sæt á tre (parallelprøver) i 1 L Duranflasker med tætsluttende låg (red caps med teflonbelagt silikoneindlæg). Forud for prøvetagningen er flaskerne påfyldt 5 ml 3 M saltsyre til konservering, hvorefter flaskerne er fyldt næsten helt op (ca. 1 cm fra kant) for at minimere volumen af headspace. Efter påfyldning er låget skruet stramt på, og under den efterfølgende afkøling er kontrolleret, at låget til stadighed er stramt; dette er vigtigt for at minimere tabet af flygtige forbindelser. Efter udtagningen af det sidste sæt prøver, er samtlige prøver er fremsendt til analyse hos DMU. Efter ankomst til laboratoriet (DMU) er låget igen kontrolleret, hvorpå prøverne er registreret og anbragt i kølerum (+ 5 C) indtil tidspunktet for analyse. Tabel 1 herunder giver en oversigt over prøver modtaget til analyse hos DMU. Tabel 1. Prøver af produktionsvand fra offshore olie-/gasanlæg modtaget til analyse hos DMU. DMU reg. nr Operatør prøvenr Prøvetagning (dato) 26-nov 26-nov 26-nov 28-nov 28-nov 28-nov 30-nov 30-nov 30-nov 02-dec 02-dec 02-dec Tid (tt:mm) 14:00 14:00 14:00?????? 15:30 15:30 15:30 10:30 10:30 10:30 Volumen (ml) 1143,03 831, , , , , , , , , , ,25 Modtaget (dato) 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec 08-dec Analyse (dato) 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec 22-dec Beskrivelse af prøven lidt olie på halsen lidt olie på halsen lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen meget lidt olie på halsen 2.2 BTEX analyser Headspace/GC-MS analyse Denne metode er baseret på ISO , Water quality Determination of benzene and some derivatives. Part 1: Headspace gas chromatographic method (ISO, 1997). I følge anbefalinger fra Norwegian Oil Industry Association (OLF) vedrørende prøvetagning og analyse skal bestemmelsesgrænsen for BTEXer i produktionsvand være minimum 1,0 µg/l (OLF, 2003). 15

18 Kort beskrivelse BTEX i produktionsvand fra offshore anlæg bestemmes kvantitativt ved headspace/gc-ms analyse under anvendelse af intern standard og isotopmærkede genfindingsstandarder. Metoden skal kunne måle individuelle BTEXer i koncentrationsområdet fra 0.1 µg/l 10 mg/l. Prøveforberedelse 1 L Duranflasker med produktionsvand tages ud af kølerum og omrystes i 15 min. på rystebord. Herefter skrues låget af, og med fuldpipette udtages midt i flasken 15 ml, som hurtigt overføres til 20 ml membranflaske. Prøven spikes hurtigt med 250 µl opløsning af intern standard og genfindingsstandarder og 2 g KCl, hvorefter flasken lukkes med membranlåg og anbringes i headspace autosampleren. Fra hver 1 L prøve udtages to prøver til headspace analyse. GC-MS Analyserne er udført på et Perkin Elmer GC-MS system bestående af en AutoSystem XL gaskromatograf, en TurboMass qudraopol massespektrometer og en HS 40XL headspace sampler. Head-space Temperatur: 70 C, ekvilibrering: 30 min, pressurisation time: 12 sec; venting/loop fill time: 10 sec, loop volume: 1,5 ml, loop temp.: 110 C, transfer line temp.: 120 C. GC-MS Kolonne: 50 m CP Sil-5, 0.32 mm ID x 1.2 µm film, inlet temperatur.: 250 C, oven: 35 C i 2 min., C/min., C/min., 250 C i 2 min. Source temperatur.: 150 C, SIM grupper: min. (10 ioner, m/z ), min (4 ioner, m/z ). Dwell time: 100 msec. Ioner: se Bilag 2. Kalibrering Der udføres kalibrering på seks niveauer af benzen (Fluka 12552), toluen (89677), ethylbenzen (03080), o-/ m-/p-xylen (o-xylen, Fluka 95662). Der fremstilles fortyndinger i methanol i koncentrationsområdet 0, µg/l. Da der anvendes 15 ml vand som spikes med 0,25 ml svarer det til, at der skal fremstilles kalibreringsopløsninger i koncentrationsområdet: 6 ng 600 µg/ml. Der analyseres 1 á 2 kalibreringssæt inkl. blank og kontrol før og én efter prøver af produceret vand. Genfinding Til genfinding anvendes standarder af deuteriummærkede forbindelser (se Bilag 2) opløst i methanol ved en koncentration på ca. 30 µg/ml; der spikes med 250 µl. Intern standard Som intern standard (IS) anvendes 2-Fluortoluen (Aldrich F1,532-3) opløst i methanol ved en koncentration på ca. 60 µg/ml; der spikes med 250 µl. 16

19 Kvalitetskontrol Som kvalitetskontrol anvendes blindprøver fremstillet af laboratoriets postevand (skal løbe min. 10 min. før aftapning); 15 ml spikes med IS og isotopmærkede genfindingsstandarder (se Bilag 2). Detektions-grænsen (MGD) bestemmes ved analyse af en kontrolprøve på et niveau på ca. 1 µg/l n antal gange og anvendelse af flg. udtryk: () MDG = t df ) * SD n, 0,99 ( hvor t 0,99 (df) er den kritiske Student's t-værdi for (n-1) frihedsgrader (df) på 99% signifikansniveau, og SD(n) er standardafvigelsen for de n gentagelser. I dette tilfælde med syv gentagelser finder man t 0,99 (f) = 3,14, hvilket svarer godt til at detektionsgrænsen ofte bestemmes som 3 * S/N (signal/støj forholdet) i blind- eller meget svage prøver. 2.3 NPD og PAH analyser Disse analyser er udført i henhold til DMUs procedure for analyser af PAH i vand. Denne procedure følger på nær ekstraktionen i mange henseender en tilsvarende ISO/CD standard for bestemmelse af PAHer i jord (ISO, 2001). I følge anbefalinger fra Norwegian Oil Industry Association (OLF) vedrørende prøvetagning og analyse skal bestemmelsesgrænsen for NPDer og PAHer i produktionsvand være minimum 0,1 µg/l (OLF, 2003). Kort beskrivelse NPDer (C0-C3 Naphthalener, C0-C3 Phenanthrener og C0-C3 Dibenzothiophener, se Bilag 1) og PAHer (3-6 rings PAHer, se Bilag 1) i produceret vand fra offshore anlæg bestemmes kvantitativt ved LLE- GC-MS analyse under anvendelse af interne standarder og isotopmærkede genfindingsstandarder (se Bilag 2). Metoden skal kunne måle individuelle komponenter/grupper i koncentrationsområdet fra 0,01 µg/l µg/l vand, svarende til 0, µg/ml ekstrakt. Prøveforberedelse 1 L Duranflasker med produktionsvand tages ud af kølerum og ekvilibreres ved stuetemperatur i 1 time, hvorefter evt. vanddråber tørres af inden flasken vejes (bruttovægt). Herefter skrues låget af, og prøven spikes med 500 µl genfindingsstandard (i toluen). Væske-væske ekstraktion (LLE) Prøven ekstraheres med dichlormethan (DCM) i 3 x 30 min. (3 x 50 ml) ved omrøring (fuld hastighed) på magnetomrører. Efter hver omrøring ventes 5 min. til fuld faseadskillelse, hvorefter DCM-fasen (+ lidt vand) suges op fra bunden med pipette og overføres til 200 ml skilletragt. Efter endt ekstraktion skylles flasken grundigt med 50 ml DCM, som efterfølgende stikkes sammen med de øvrige DCM ekstrakter. Der udrystes kort, og efter faseadskillelse tørres de samlede DCM faser over natriumsulfat og inddampes til 1 ml. Fra dette ekstrakt overføres 100 µl til brun GC vial sammen med 100 µl intern standard (i toluen). To delprøver udtages fra hvert ekstrakt til dobbeltbestemmelse. 17

20 GC-MS analyse Analyserne er udført på et Termo GC-MS system bestående af en TraceGC gaskromatograf, en TraceDSQ qudrapol massespektrometer og en CTC GCPal autosampler. GC: Kolonne: 30 m DB-17, 0.25 mm ID x 0.25 µm film, inlet temperatur: 250 C, oven: 40 C i 3 min., C/min., 60 C i 1 min., C/min., 200 C i 5 min. MS (SIM mode): Source temperatur: 250 C, transferline: 250 C. Ioner: se Bilag 2 Kalibrering Der udføres kalibrering på syv niveauer af NPDer og PAHer. Der anvendes de normale koncentrationsniveauer til PAH analyser. Der analyseres fire kalibreringssæt inkl. blank og kontrol før, mellem og efter de rigtige prøver af produceret vand. Genfinding Der anvendes en opløsning af isotopmærkede genfindingsstandarder til PAH analyser (se Bilag 2). Interne standarder (volumen spike) Der anvendes en opløsning isotopmærkede interne standarder til PAH analyser (se Bilag 2). Kvalitetskontrol Som kvalitetskontrol anvendes blindprøver (ren solvent) og laboratoriekontroller fremstillet af laboratoriets postevand (skal løbe 10 min. før aftapning). Der udtages ca. 1 L postevand i Duranflaske; prøven tilsættes 1 ml koncentreret saltsyre og 30 mg NaCl, hvorefter der spikes med 500 µl genfindingsstandard. Der udrystes med DCM og opkoncentreres som ved normale prøver. 18

21 3 Resultater 3.1 Analyserede prøver På grund af forsinkelse af levering af isotopmærkede standarder og reservedel til GC-MS apparatur blev prøverne analyseret ca. 14 dage efter modtagelsen. Normalt vil prøver blive analyseret inden for samme uge som de modtages. Prøverne er analyseret i henhold til de foran givne analyseforskrifter, og resultaterne er angivet i Tabel 2 herunder. Samtlige anførte resultater er gennemsnitsværdier af to bestemmelser. Tabel 2. Koncentration (µg/l) af BTEXer, NPDer og PAHer i offshore produktionsvand. Prøvenr Dato for prøvetagning 26. nov nov nov dec Komponenter: (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) (µ g/l) benzen toluen ethylbenzen sum m-/o-/p-xylener 1236,6 1013,7 957, ,9 967,6 935, ,3 954,6 922, ,4 991,3 977, ,8 1132,7 1101, ,8 1054,7 1010, ,4 1127,9 1059, ,9 1110,3 1058, ,8 1056,9 1008, ,2 1262,8 1155, ,7 1152,7 1084, ,5 1184,3 1114, Sum BTEXer naphthalen C1-naphthalener C2-naphthalener C3-naphthalener 152, , , , , , , , , , , , Sum naphthalener phenanthren C1-phenanthrener C2-phenanthrener C3-phenanthrener 9,28 20,2 26,4 3,3 14,45 31,9 42,7 5,8 10,35 22,6 30,7 4,0 6,78 12,3 15,2 1,8 6,47 11,1 13,7 1,6 6,33 10,5 12,2 1,4 9,73 21,7 29,2 3,9 10,79 23,7 32,9 4,2 13,74 32,8 44,5 4,7 8,36 18,7 25,3 3,3 8,43 17,8 22,9 2,9 7,39 14,7 18,6 2,3 Sum phenanthrener 59,2 94,8 67,6 36,1 32,8 30,4 64,6 71,6 95,7 55,6 52,0 43,0 dibenzothiophen C1-dibenzothiophener C2-dibenzothiophener C3-dibenzothiophener 1,53 4,1 3,3 3,0 2,33 6,7 5,4 4,3 1,69 4,7 3,9 3,6 1,06 2,5 2,0 2,1 1,02 2,3 1,8 2,0 0,98 2,1 1,6 1,9 1,49 4,3 3,7 3,3 1,64 4,7 4,1 3,5 2,18 6,5 5,7 4,7 1,31 3,7 3,0 2,8 1,31 3,5 2,9 2,9 1,13 2,9 2,3 2,2 Sum dibenzothiophener 12,0 18,7 13,8 7,6 7,1 6,6 12,7 13,9 19,1 10,8 10,6 8,6 Sum NPDer acenaphthylen acenaphthen fluoren anthracen fluoranthen pyren benzo(a)fluoren benzo(a)anthracen chrysen/triphenylen benzo(b+k)fluoranthener benzo(e)pyren benzo(a)pyren perylen indeno(123cd)pyren benzo(ghi)perylen dibenzo(ah)anthracen 3,18 4,52 7,58 1,09 0,51 0,76 1,17 0,23 0,62 0,16 0,13 0,15 0,34 0,23 0,20 0,14 4,76 6,53 11,63 1,74 0,63 1,25 2,03 0,43 1,19 0,24 0,18 0,15 0,50 0,21 0,18 0,11 3,55 5,19 8,63 1,21 0,44 0,86 1,40 0,69 0,86 1,13 1,00 1,43 1,04 1,74 1,59 1,53 2,02 3,22 6,21 0,62 0,20 0,42 0,65 0,19 0,40 0,19 0,21 0,28 0,28 0,61 0,57 0,47 1,88 3,09 6,01 0,55 0,18 0,37 0,56 0,14 0,34 0,09 0,09 0,11 0,19 0,30 0,27 0,18 1,76 2,97 5,83 0,50 0,18 0,34 0,50 0,09 0,28 0,10 0,05 0,07 0,14 0,20 0,15 0,10 3,26 4,72 7,79 1,08 0,45 0,95 1,30 0,21 0,76 0,12 0,11 0,09 0,30 0,15 0,12 0,07 3,57 5,19 8,48 1,34 0,55 0,89 1,49 0,26 0,89 0,17 0,12 0,09 0,31 0,13 0,10 0,06 4,96 7,08 10,56 1,98 0,70 1,08 1,96 0,91 1,24 1,24 1,32 1,85 1,28 2,18 1,92 1,96 2,72 4,09 6,99 1,00 0,38 0,65 1,09 0,31 0,68 0,21 0,28 0,32 0,35 0,68 0,62 0,55 2,75 4,23 7,28 1,13 0,33 0,60 0,95 0,22 0,59 0,11 0,13 0,14 0,26 0,35 0,32 0,22 2,28 3,71 6,38 0,74 0,24 0,56 0,74 0,16 0,44 0,08 0,08 0,08 0,19 0,23 0,20 0,12 Sum PAHer 21,0 31,8 32,3 16,5 14,3 13,2 21,5 23,6 42,2 20,9 19,6 16,2 19

22 3.2 BTEX Indholdet af BTEXer i de analyserede prøver fremgår af Tabel 2. BTEXer er analyseret som enkeltkomponenter; dog er m- og p-xylen kvantificeret som én komponent, idet de ikke kromatografisk har kunnet adskilles under de valgte betingelser. Niveauerne ligger mellem 4790 µg/l til 6015 µg/l. Man ser at niveauerne for de enkelte forbindelser er nogenlunde ens, men dog svagt faldende: benzen > toluen > ethylbenzen > xylen, når det tages i betragtning, at xylener består af tre isomerer. Ser man på det relative indhold af de fire forbindelser, er det meget konstant for alle prøver, nemlig benzen (26%), toluen (20%), ethylbenzen (19%) og xylener (34%). Et typisk TIC kromatogram (total ion chromatogram) er vist på Figur 1 herunder. Figur 1 Typisk Headspace-GC-MS (SIM) total ion kromatogram (TIC) af produktionsvand fra offshore olie- og gas anlæg. Forkortelser se Bilag Detektionsgrænse Detektionsgrænsen bestemmes ud fra de syv kontrolprøver (laboratorieblind) som angivet i formlen på side 7 ( MDG = t0,99 ( df ) * SD() n ). Man finder, at detektionsgrænsen (MGD) for enkeltkomponenter varierer mellem 0,5 og 1,2 µg/l, mens den er lidt højere for sumværdierne Genfinding Ud fra de tilsatte isotopmærkede genfindingsstandarder er genfindingerne beregnet. Den varierer mellem 75% for ethylbenzen til 125% for benzen. Den gennemsnitlige genfinding for BTEX er 98%, og der er ikke foretaget nogen korrektion. 3.3 NPDer Indholdet af naphthalener (N), phenanthrener (P) og dibenzothiophener (D) i de målte prøver fremgår af Tabel 2. 20

23 3.3.1 Naphthalener (N) For naphthalerne gælder, at naphthalen og C1-naphthalener er bestemt som enkeltkomponenter, mens C2- og C3-naphthalener er bestemt som en gruppesum. Som for BTEXer ser man, at niveauerne for naphthalenerne er nogenlunde konstant gennem alle prøverne, og at summen af naphthalener ligger mellem 579 µg/l og 1043 µg/l. For forholdet mellem indholdet af naphthalen og de alkylerede derivater gælder: C1-N C2-N > N > C3-N Phenanthrener (P) For phenanthrener gælder, at alle C1-, C2- og C3-isomerer er bestemt som gruppesummer. Niveauerne for summen af phenanthrener varierer i samtlige prøver mellem 30,4 µg/l og 95,7 µg/l. Det er faktor lavere end for naphthalener og dækker samtidig over en større variation. For forholdet mellem indholdet af phenanthren og de alkylerede derivater ses: C2-P > C1-P > P > C3-P Dibenzothiophener (D) Som for phenanthrener gælder, at alle C1-, C2- og C3-isomerer er bestemt som gruppesummer. Summen af dibenzothiophener i samtlige prøver varierer mellem følgende niveauer: 6,6 µg/l til 18,7 µg/l. Sammenlignet med phenanthrener er det ca. en faktor 5 lavere og dækker over en vis variation. Forholdet mellem dibenzothiophen og de alkylerede derivater udviser følgende tendens: C1-D > C2-D C3-D > D. Som for naphthalener og phenanthrener giver dette en klokkeformet fordeling mellem de forskellige isomergrupper, hvilket er typisk for kulbrinter af petrogen oprindelse. 3.4 PAHer PAHer er generelt bestemt som enkeltkomponenter. Dog har det ikke været muligt kromatografisk at adskille de isomere benzo(b)- og benzo(k)fluoranthen, og her er således opgivet summen. Ligeledes er der også typisk co-eluering af chrysen og den isomere triphenylen, og her er også opgivet summen. For sum af PAHer skal i øvrigt bemærkes, at der i denne undersøgelse som tidligere nævnt er medtaget yderligere tre PAHer i forhold til EPA s liste med 16 PAHer. Det drejer sig om: benzo(a)fluoren, benzo(e)pyren og perylen. Indholdet af PAHer i de målte prøver fremgår af Tabel 2. Som for NPDer er der en vis variation mellem prøverne; summen af de målte PAHer (inkl. de tre ekstra komponenter) varierer mellem 13,2 µg/l og 42,2 µg/l. Størst er indholdet af fluoren, som udgør 20-30% af summen. Sammen med en række øvrige lette (3-rings-) PAHer (acenaphthylen, acenaphthen og anthracen) udgør de omkring 65-75% af 21

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 2. udgave Godkendt: 02-01-2008 Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner

Læs mere

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Pesticider 3 i overfladevand

Pesticider 3 i overfladevand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Pesticider 3 i overfladevand Metodeafprøvning Faglig rapport fra DMU, nr. 386 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Pesticider 3 i overfladevand Metodeafprøvning

Læs mere

SAFEFLOOR alt i faldunderlag til legepladser og sport

SAFEFLOOR alt i faldunderlag til legepladser og sport SAFEFLOOR alt i faldunderlag til legepladser og sport OM SAFEFLOOR APS Safefloor beskæftiger sig med gummimåtter, granulatfliser, flydende gummi mv. og er i dag én af Danmarks førende leverandører på området.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vejledning for måling af PCB i indeklimaet 1. udgave, november 2010 Baggrund for vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet med denne vejledning

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af aflejrede stoffer i forbindelse med oprensning i en del af 6. bassin (Flydedokområdet) i Esbjerg Havn

Tilladelse til påvirkning af aflejrede stoffer i forbindelse med oprensning i en del af 6. bassin (Flydedokområdet) i Esbjerg Havn Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt pr. e-mail til: kdi@kyst.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. november 2012 Journal nr. 2012-244462 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002 1 October Climate reconstruction during the MWP in the Baltic Sea from biogeochemical proxies in a sediment record Joachim Dippner Baltic Sea Research Institute Warnemuende (IOW), Germany Host: Christoph

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009

Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009 Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 367 Offentligt Notat Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009 Miljøteknologi J.nr. MST-470-00079

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 27 PA i muslinger fra indre danske farvande, 998-25 iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder [Tom side] Danmarks

Læs mere

SUPPLERENDE MÅLINGER TIL LUFTOVERVÅGNING UNDER NOVANA BENZEN OG PAH

SUPPLERENDE MÅLINGER TIL LUFTOVERVÅGNING UNDER NOVANA BENZEN OG PAH SUPPLERENDE MÅLINGER TIL LUFTOVERVÅGNING UNDER NOVANA BENZEN OG PAH Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 3 2011 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group Grundfos perspektiv på sensorer til vand. - historisk og investeringsmæssigt tilbageblik samt skuen fremad ifht. hvad vandværkskunder

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen Punktkilder 2012 Titel: Punktkilder 2012 Emneord: URL: Punktkilder, regnvand, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug, havbrug, spredt bebyggelse, udledningsmængder, vandmiljø, monitering,

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen Punktkilder 2013 Titel: Punktkilder 2013 Emneord: URL: Punktkilder, regnvand, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug, saltvandsbaserede fiskeopdræt, spredt bebyggelse, udledningsmængder,

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala behov og udvikling

Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala behov og udvikling Regn med en blå og grøn fremtid udviklingen inden for renseteknologier fortsætter med fuld fart Krüger temadag d. 6/11-14, Hotel Crowne Plaza, København Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed

Bølgeenergi. gseffektiviteten? farvande og anlægseffektiviteten. ved. Jens Peter Kofoed Bølgeenergi - Hvad er potentialet i danske farvande og anlægseffektiviteten gseffektiviteten? ved Jens Peter Kofoed Bølgeenergiforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet IDAs Climate

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere