Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes."

Transkript

1 "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! # (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes m edvirken, forpligt er hovedorganisationerne og deres m edlem m er sig til hverken direkte eller indirekte at lægge hindringer i vej en for, at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig inden for hovedorganisationernes organisatoriske ram m er. Som organisat ions fjendt lig handling anses derfor forhold, hvorefter en af nærværende hovedaftale bundet part foretager handlinger ret tet m od en anden part begrundet i organisationstilhørsforholdet og således ikke ud fra faglige m otiver. :<; # Når der er indgået en kollektiv overenskom st, kan der inden for det om råde, som overenskom sten om fatter, og så længe den er gældende, ikke et ableres arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot), m edm indre der er hjem m el herfor i "Norm for regler for behandling af faglig strid" eller i kollekt iv overenskom st. Sym pat istrejke eller sym pat ilockout kan i øvrigt etableres i overensstem m else m ed aftaler og retspraksis. Stk. 2. I ngen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, m edm indre den er vedt aget m ed m indst 3/ 4 af de afgivne stem m er af en efter vedkom m ende organisations love dert il kom petent forsam ling og er behørigt varslet i overensstem m else m ed reglen i stk. 3. Undt aget herfra er alene arbejdsstandsninger i de i "Norm en", 5, stk. 2, nævnte tilfælde. Stk. 3. At m an agter at forelægge en sådan forsam ling forslag om arbejdsstandsning, skal tilkendegives den anden hovedorganisations forretningsudvalg ved særlig og anbefalet skrivelse, m indst 14 dage før arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat, og der skal på sam m e m åde gives den anden part m eddelelse om forsam lingens beslutning, m indst 7 dage forinden arbejdsstandsningen iværksættes. Ved varsling af retshåndhævende arbejdsstandsninger nedsættes de ovenfor anført e varsler t il henholdsvis m indst 7 dage og m indst 3 dage. Stk. 4 # Såvel hovedorganisat ionerne som de under dem hørende organisat ioner sam t øvrige af Hovedaft alen bundne organisat ioner er forpligtet t il ikke at understøtte, m en m ed alle rim elige m idler at hindre overenskom ststridige arbejdsstandsninger og, hvis overenskom ststridig arbejdsstandsning finder sted, at søge at få den bragt til ophør. Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. Stk. 6. Under arbejdskonflikt m ellem part erne i nærværende overenskom st eller deres m edlem m er og udenforstående arbejdst ager- eller arbejdsgiverorganisat ioner eller virksom heder m å støtte t il den udenforstående ikke ydes af nogen ved denne overenskom st forpligtet part. Som udenforstående betragtes ikke den organisation eller virksom hed, der indm elder sig i en af hovedorganisationerne eller i en under disse organiseret forening, idet det dog er en forudsætning, at der ikke inden indm eldelsen er etableret arbej dsstandsning, eller at sådan ikke efter forgæves forhandling er klart bebudet. :# Overenskom ster afsluttet m ellem hovedorganisat ionerne skal respekteres og efterkom m es af alle under dem hørende organisat ioner under vedkom m ende hovedorganisat ions ansvar. Stk. 2. Uoverensstem m else om, hvorvidt der best år overenskom st, afgøres af Arbejdsret ten, m edm indre parterne er enige om at lade spørgsm ålet afgøre ved faglig voldgift. Uoverensstem m else om, hvilket om råde en overenskom st har, afgøres ved faglig voldgift. := # Arbejdsgiverne udøver ledelsesret ten i overensstem m else m ed de i de kollektive overenskom ster indeholdte bestem m elser og i sam arbejde m ed arbejdst agerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold t il de m ellem Landsorganisat ionen i Danm ark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aft aler. Stk. 2. Såfrem t der uden noget forbehold er antaget arbejdskraft til et bestem t angivet akkordarbejde, kan arbejdsforholdene ikke ændres, uden at vedkom m ende arbejdsgiver godtgør arbejdstagerne det derved eventuelt opståede økonom iske tab. Uoverensstem m elser herom afgøres ad sædvanlig fagret lig vej. Stk. 3. Ved afskedigelse af en arbejdstager m å vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urim elige afskedigelser kan derfor behandles efter nedenstående regler. Hovedorganisat ionerne anbefaler, at sager om påståede urim elige afskedigelser behandles hurt igst m uligt af de berørte parter. Sager, i hvilke der nedlægges påst and om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt m uligt være afsluttet inden udløbet af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel. A Såfrem t der foretages afskedigelse af en arbejdst ager, der har været uafbrudt beskæft iget i den pågældende virksom hed i m indst 9 m åneder, har den pågældende arbejdst ager ret t il at begære skriftlig oplysning om grunden t il afskedigelsen. B Hvis m an fra arbejdstager side hævder, at afskedigelsen er urim elig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksom hedens forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet lokalt m ellem repræsentanter for virksom hedens ledelse og dens arbejdst agere. Den lokale forhandling skal være afslutt et inden for en frist af 14 dage fra underretning om afskedigelse. Såfrem t arbejdsgiveren har afgivet åbenbart urigt ige oplysninger om grunden til afskedigelsen, som er af væsentlig betydning for sagen, regnes ovennævnte frist fra det t idspunkt, hvor arbejdstagersiden blev eller burde

2 2 :> # være blevet bekendt m ed de korrekte oplysninger. Den lokale forhandling skal dog være afslut tet inden 3 m åneder fra underretning om afskedigelsen. C Opnås der ikke herved enighed, skal der, hvis det interesserede fagforbund (event uelt centralledelse) begærer sagen videreført, om gående opt ages forhandling m ellem organisationerne. D Opnås der ikke herved enighed, har det interesserede fagforbund (event uelt centralledelse) ret til at indgive klage t il et af hovedorganisationerne nedsat afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets sekretariat og den m odstående organisation i hænde inden for en frist af 7 dage efter afslutningen af organisat ionernes forhandling. Regler om Afskedigelsesnævnet s sam m ensætning og sagsbehandling fastsæt tes i en forret ningsorden for nævnet. E Nævnet afsiger en m otiveret kendelse. Hvis nævnet m åtte finde, at den foretagne opsigelse er urim elig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksom hedens forhold, kan nævnet efter påstand herom underkende opsigelsen, m edm indre sam arbejdet m ellem virksom heden og arbejdstageren har lidt væsentlig eller m å ant ages at lide væsentlig skade ved en fortsæt telse af ansættelsesforholdet. Finder nævnet, at opsigelsen er urim elig, m en at ansæt telsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urim elig afskedigelse, jf. ovenfor, kan nævnet bestem m e, at virksom heden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens om stændigheder og ancienniteten af den uberet tiget afskedigede arbejdst ager. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede arbejdstagers gennem snitsfort jeneste gennem det sidste år. F Såfrem t der for Afskedigelsesnævnet indbringes sager m ed påstand om, at der er sket en urim elig afskedigelse, og den afskedigede i henhold til lovgivningen har en anden retsstilling end i henhold t il Hovedaft alens bestem m elser, skal Afskedigelsesnævnet efter påstand herom fra klageren lægge den pågældende lovgivning t il grund ved sagens afgørelse. Hovedorganisationerne vil m odvirke forsøg på at holde personer uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af selskabsretslige og andre aftaler eller indehavelse af anparter eller akt ier, der ikke gør de pågældende til virkelige m edejere af virksom heden. Stk. 2. Ved afgørelse af, om der er tale om en virkelig m edejer, lægges der ud over ej erskabet vægt på, om den pågældende m edejer kan afskediges i henhold t il alm indelige ansættelsesretslige regler. : +. Opsigelsesfrist en for overenskom ster angående priskuranter og øvrige arbejdsforhold er 3 m åneder, m edm indre andet er aftalt. Stk. 2. Selv om en overenskom st er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet t il at overholde dens bestem m elser, indt il anden overenskom st træder i st edet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstem m else m ed regler i 2. :-? # Hovedorganisationerne er enige om, at der skal indføres t illidsm andsregler i de kollektive overenskom ster, hvor arbejdsforholdets karakt er gør det m uligt. Stk. 2. Når en t illidsrepræsentant er valgt i henhold t il de herfor gældende bestem m elser i den kollekt ive overenskom st, kan arbejdsforholdet, m edm indre opsigelsen skyldes arbejdsm angel, ikke afbrydes, før dennes organisation har fået lejlighed til at prøve berett igelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge og afslut tes hurtigst m uligt. Stk. 3. Hvis en tillidsrepræsentant afskediges, fordi arbejdsm angel giver tvingende grund hert il, kan arbejdsforholdet ikke afbrydes i varselsperioden, jf. stk. 4, før dennes organisation har haft lej lighed til at prøve berett igelsen ved fagret lig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge. Stk. 4. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsm angel, bortfalder den særlige varslingspligt i den kollekt ive overenskom st, i henhold til hvilken t illidsrepræsent anten er valgt. I sådanne tilfælde har tillidsrepræsentant en krav på det alm indelige opsigelsesvarsel, der er gældende ifølge den kollektive overenskom st. Stk. 5. Agtes en t illidsrepræsentant forflyttet, således at hvervet ikke længere kan varetages, gælder sam m e retsstilling som ved afskedigelse, jf. stk. 2, 3 og 4. : *. Hovedorganisationerne vil frem m e et godt sam arbejde m ellem organisationerne og virke for rolige og stabile arbejdsforhold i virksom hederne gennem sam arbejdsudvalgene eller andre egnede organer. Stk. 2. Der m å ikke fra nogen side lægges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfører så m eget og så godt arbejde, som hans evner og uddannelse t illader ham. I tilfælde af påstået brud på denne Hovedaftale såvel som, hvis der påstås at være begået brud på nogen anden kollekt iv overenskom st indgået af hovedorganisationerne eller af deres m edlem m er, skal der, inden klage indbringes for Arbejdsretten afholdes fællesm øde under hovedorganisat ionernes m edvirken.

3 3 Stk 2. Er det påst åede overenskom stbrud en arbejdsstandsning, jf. 2, og denne ikke forinden er ophørt, skal fællesm ødet afholdes om gående og senest dagen efter arbejdsstandsningens iværksættelse. I øvrige t ilfælde afholdes fællesm øde snarest m uligt. Den begærende part kan forlange, at fællesm øde afholdes inden 7 dage. Stk 3. Begæringen om fællesm øde skal i videst m uligt om fang angive sagens om stændigheder og relevante bilag vedlægges begæringen. Stk 4. Såfrem t parterne er enige herom, kan det beram m ede fællesm øde afholdes telefonisk. Stk 5. På fællesm ødet skal de til grund for uoverensstem m elsen liggende om stændigheder klarlægges og forsøges løst. Der udarbejdes referat af m øderne, hvoraf part ernes standpunkter frem går. :!/!. De under hovedorganisat ionerne hørende foreninger og virksom heder kan ikke ved at træde ud af hovedorganisationerne løse sig fra de forpligtelser, disse ved nærværende hovedaftale er gået ind på. De vedbliver at stå ved m agt, indt il denne hovedaft ale er bortfaldet efter opsigelse af en af hovedorganisat ionerne. :! ; # Hovedaftalen er gældende, indt il den m ed 6 m åneders varsel opsiges til en 1. j anuar, dog tidligst 1. januar Den af hovedorganisationerne, der m åt te have ønske om ændringer i Hovedaftalen, skal 6 m åneder forud for opsigelsen underrett e m odparten herom, hvorefter der optages forhandlinger m ed det form ål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af Hovedaftalen. Stk. 2. Er forhandlingerne om en fornyelse af Hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet t il den pågældende 1. januar, gælder Hovedaftalen, uanset, at opsigelsestidspunktet overskrides, indt il de ikraftværende kollekt ive overenskom ster afløses af nye, og den bortfalder da ved de nye kollekt ive overenskom sters ikraft træden. A/( & /$ Der er m ellem parterne enighed om, at arbejdsstandsninger bør undgås, og om, at organisat ionerne akt ivt skal bidrage hert il, jf. herom Hovedaftalen i øvrigt. Hovedorganisat ionerne er enige om snarest at søge udarbejdet nærm ere retningslinjer for afholdelse af fællesm øder.

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere