Debatoplæg om udfordringer for topledelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg om udfordringer for topledelsen"

Transkript

1 Debatoplæg om udfordringer for topledelsen Forandringer og tydelighed direktionens ledelsesmæssige udfordringer i en reformtid Opgave- og strukturreformen havde knapt udmøntet sig i de første konkrete løsninger i kommunerne, før regeringens kvalitetsreform, trepartsaftalerne og det fælleskommunale kvalitetsprojekt kom rullende. Behovet for at orientere sig i myriaden af tiltag er i de seneste år trådt stadig mere tydeligt frem som et omverdensvilkår for ledere på alle niveauer i den kommunale organisation. På direktionsniveau stiger behovet samtidig for at finde den enkelte kommunes retning for, hvordan den samlede organisation går til skoven af ændringstiltag. Hvordan matcher vores ledelsesgrundlag med fx trepartsaftalens række af initiativer på ledelsesområdet? Hvad er vi forpligtiget til, og hvad vælger vi selv? Hvilke krav og forventninger har vi til ledernes håndtering af de aftalte lederevalueringstiltag? Og hvordan fortolker vi hos os fx retten til lederuddannelse? På samme tid bliver det en central drøftelse, hvordan den enkelte kommune finder balancen mellem leadership og management. Mange kommunale ledere oplever de mange initiativer ofte inspireret af NPM-tænkningen som en meget bred vifte af styringsorienterede værktøjer. Relevante hver for sig, men mest hvis de kobles til de ledelsesdilemmaer, som optager den enkelte leder i dagligdagen. Så hvad er egentlig svaret i vores kommune på, at lederuddannelse jo ikke nødvendigvis fører til bedre ledelse i den enkelte daginstitution, skole eller ældrecenter? Spørgsmålene er mange, og svarene vil være forskellige fra kommune til kommune. Men fælles vil være behovet for at få taget stilling. Det handler om at få valgt en strategi og få fokus på, hvordan både det store fællesskab på koncernniveau og det lille fællesskab i den enkelte decentrale virksomhed på en og samme tid kan håndtere de krav og forventninger til fremtidens lederskab, som de mange reforminitiativer i mere eller mindre konkret form er et udtryk for.

2 Dette debatoplæg er en del af Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, hvor 13 kommuner har drøftet hvilke ledelsesmæssige udfordringer, der kan indgå i den enkelte direktions drøftelser og valg af strategi for ledelsesudviklingen. Vi stiller her vores diskussioner til rådighed. De opstillede temaer har givet mening for os, og kan derfor muligvis give inspiration til den igangværende debat om de aktuelle ledelsesudfordringer i andre kommuners direktioner. Følgende kommuner har deltaget i arbejdet: Albertslund, Frederiksberg, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Langeland, Lolland, Nyborg, Ringkøbing- Skjern, Ringsted, Rudersdal, Svendborg, Vejen og Aalborg Kommune. 1. Forandringer som rammevilkår for ledelse - hvad vælger vi at satse på? Forventningerne til de kommunale ledere er til at få øje på. Statsministeren har talt om en ledelsesreform i den offentlige sektor, og alene i trepartsaftalen er der aftalt initiativer om blandt andet lederevaluering, ledernetværk, lederuddannelse, ledelsesrum, MUS-samtaler og kompetenceudvikling. Den slags krav og forventninger fra omverdenen er noget, de kommunale ledere altid har skullet håndtere. Men den nuværende situation i kommunerne peger i retning af i hvert fald tre aktuelle opmærksomhedspunkter: For det første er der behov for, at der på direktionsniveau tages initiativ til at sætte rammen for en lokal debat af de mange samtidige initiativer. I en række kommuner opleves der blandt lederne noget forskelligartede opfattelser af hvilke krav og forventninger, der er på ledelsesområdet. Mange drøfter spørgsmål som, hvad skal vi gøre, hvad bestemmer vi selv, hvad har vi fået penge til, og hvilke rettigheder ligger der hos ledere og medarbejdere i de indgåede aftaler. Direktionen synes som det mest oplagte arnested for at igangsætte en vis fælles fortolkning af rammevilkårene for ledelse. For det andet nødvendiggør kvalitetsreformen og trepartsaftalen, at den enkelte kommune vælger sin egen strategi. Dels fordi der ikke kan satses på alt, og dels fordi aftalerne oftest er formuleret med plads til lokal tilpasning. Ledernes oplevelse af tydelighed i de lokale valg bliver her afgørende for, at udviklingen på ledelsesområdet ikke bliver fuld fart frem i alle retninger med et væld af samtidige forventninger. Tænketanken Public Governance udgav tidligere på året debathæftet Ledelse er vejen til kvalitet. Heri beskrives ovenstående med begrebet overbestemthed, hvilket ift. de kommunale ledere forklares som: De er kontraktlig, politisk eller på anden måde forpligtet til at levere mere, end de har mulighed for. Stolte ledere og ærekære medarbejdere 2

3 opfatter dette som en stressprovokerende situation, og den kræver særlig opmærksomhed fra topledelsen. For det tredje vil en periode med rigtig mange samtidige initiativer også nødvendiggøre, at den enkelte kommune finder en god balance mellem form og indhold i ledelsesarbejdet. Og får lagt en plan for, hvordan lederne får både kompetencer og rammer til at udøve ledelse, der bygger på en relation mellem ledere og medarbejdere. Lederuddannelse er kun en del af svaret på udviklingen af ledernes kompetencer. Lederuddannelse er altid fornuftigt, men overvejelserne går mange steder nu på, hvad er det skal føre til her i XX Kommune, og hvad sammenhængen er til god ledelse? I forhold til forandring som rammevilkår for ledelse, vil de centrale spørgsmål for den enkelte direktion være: - Hvordan får vi sat scenen for en drøftelse blandt vores ledere af de mange samtidige eksterne og interne initiativer på ledelsesområdet? - Hvilke valg og fravalg træffer vi lokalt ift. de mange initiativer i trepartsaftalen, kvalitetsreformen og vores igangsatte initiativer? - Hvordan ser vi på sammenhæng mellem finansieringen i blokken, og de ledelsesinitiativer, vi satser på? - Hvordan hænger initiativerne fra trepart og kvalitetsreform sammen med vores ledelsesværdier, ledelsesgrundlag og kommunens øvrige arbejde? 2. Det store og det lille fællesskab - har vi tilpas sammenhængskraft i organisationen? At fusionere op til syv kommunale organisationer er selvsagt en udfordring, som er til at få øje på. Størsteparten af kommunens ledere får nye jobs, og deres lederskab skal udfoldes i en større og anderledes organisatorisk ramme. Det er derfor naturligt, at der i en lang række kommuner nu er drøftelser af, hvordan den valgte organisationsform bedst muligt understøtter en sammenhængende ledelsesstruktur. En udfordring kan være, at en del ledere oplever, at organisationen knækker på midten i den forstand, at fx direktionens strategiarbejde og ledelsesmæssige udmeldinger på koncernniveau i den nye større organisation opleves som på for lang afstand af det daglige ledelsesmæssige arbejde decentralt. I forlængelse heraf vurderer en del kommuner, at opgave- og strukturreformen har øget behovet for et stærkt tværgående samarbejde. En af udfordringerne er at bemande de tværgående projekter med folk, der mestrer 3

4 ledelse på tværs af fag og felt. Med andre ord skal det store ledelsesmæssige fællesskab, som den samlede kommunale organisation udgør, sikres en tilpas sammenhæng med det lille ledelsesmæssige fællesskab, som en afdeling eller en decentral virksomhed udgør. Hovedudfordringen er at skabe den fornødne sammenhængskraft vertikalt og horisontalt, og blandt værktøjerne er en tydelig strategiproces, en god mødestruktur, et godt ledelsesgrundlag og et klart styringsgrundlag. I forhold til sammenhængskraft i kommunens ledelsessystem vil de centrale spørgsmål for den enkelte direktion være: - Har vi som direktion et klart billede af, hvordan vores ledere oplever sammenhængskraften i organisationen? - Har vi lavet et servicecheck på, hvordan vores ledelsesstruktur og ledelsesdialog fungerer? - Hvilke værktøjer anvender vi til at udvikle sammenhængskraften? Er det ledernetværk, lederevaluering, kodeks for god ledelse eller noget helt fjerde, som er svaret? 3. Dokumentation og kvalitetsmåling - passer ledelsesrummet i størrelsen? Engang blev der ikke sat spørgsmålstegn ved, at vi i kommunerne leverede den bedst mulige service og kvalitet. Sådan er det ikke længere. Kvalitet fylder på dagsordenen, og det er til stadig debat, om vores skoler lærer børnene at læse, og om ældreplejen leverer den rette omsorg for vores ældre. Forventningerne til den leverede service vokser dag for dag, og der efterspørges derfor fra mange sider dokumentation for høj effektivitet og kvalitet i ydelserne. Nogle dokumentationskrav kommer fra Folketing og ministerier, mens andet er kommunens egne krav som en del af den nødvendige ledelsesinformation. Dokumentation er således en naturlig del af direktionens styringsværktøjer for blandt andet at skabe overblik over og have mulighed for at justere kursen indenfor kommunens mange virksomheder. Men det er ikke kun den øverste ledelse i kommunen, som har et behov for styring. Statens behov er om muligt endnu større. Når der lander en historie på forsiden af en landsdækkende avis, er statens svar ofte vi må have mere styring og kontrol med dette område, så det ikke sker igen. Lovgivningen forsøger dermed ofte at styre den måde, opgaverne løses på i de enkelte institutioner. 4

5 Mange kommunale ledere ser udviklingen i retning af flere krav til dokumentation og måling som et indhug i ledelsesrummet og kan føre til synspunkter i retning af: så slip os dog fri, og tro på, at vi kan lede selv! Det er derfor vigtigt, at scenen sættes i organisationen for en drøftelse af de ledelsesmæssige dilemmaer, som udspiller sig i den nødvendige balancekunst mellem tilpas dokumentation og et ledelsesrum, som muliggør god ledelse. Udfordringen for mange kommuner er derfor i dag at forbinde styring og ledelse, så det giver mening for alle både for direktøren, skolechefen og den enkelte skoleleder. Med kvalitetsreformen er der derfor også blevet sat fokus på afbureaukratisering. Det kan i øjeblikket være svært at se, hvad det reelt vil føre til, men blandt de afgørende succeskriterier må være, at de kommunale lederes ledelsesrum kommer til at passe i størrelsen til alle og her gælder one size fits all ikke! I forhold til dokumentation og ledelsesrum vil de centrale spørgsmål for den enkelte direktion være: - Hvordan oplever vores ledere deres ledelsesrum set i lyset af de stigende krav til dokumentation og kvalitetsmåling? - Hvilken strategi vælger vi ift. afbureaukratisering af såvel statslige som lokale regler med konsekvens for vores ledere? - Hvordan oplever vores ledere balancen mellem styring og ledelse? 4. Kommunikation evergreen eller ny udfordring! Et middel til at skabe sammenhæng i organisationen er kommunikation. Ikke kun information. Det er der ikke noget nyt i. Men vi skal tænke kommunikation anderledes, end vi gjorde før reformen. Større kommuner sætter helt nye vilkår op for, hvordan kommunikationen skal foregå. Derfor spiller mellemlederne eller niveau 2-cheferne som nogle kommuner kalder dem også en væsentlig rolle i de nye store kommuner. De skal både oversætte, formidle og kommunikere beslutninger nedad i organisationen til de eksterne ledere og samtidig sikre, at kommunikationen også går uhindret den anden vej fra. Mellemlederne får dermed rollen som kommunens bindeled. I dag er det yderst vanskeligt for fx en leder af et plejehjem at have adgang til forvaltningsdirektøren. Heldigvis kan IT være med til at lette informationsbehovet og vidensdelingen i store organisationer. Dog kan IT ikke også opfylde behovet for debat og dialog. Dialogen mellem leder og medarbejder eller mellem chef og leder kan aldrig erstattes af nok så mange velformulerede s. 5

6 Ingen sætter i dag spørgsmålstegn ved, at kommunikation er en væsentlig del af ledelsesopgaven på alle niveauer. Men der stor forskel på, hvordan det i praksis gribes an. Og her gælder stadig, at alt hvad der ikke kan forklares kan ikke forsvares. Det mantra lærte mange under fusionen, og kvalitetsreformen er med til at aktualisere det igen. Chefer og ledere skal kunne forklare, hvad regeringens fokus på kvalitet i den offentlige sektor betyder for kommunens arbejde både centralt i kommunen og i forhold til kommunens mange decentrale virksomheder. Når kommunikation og IT angribes som udfordringer, der ser anderledes ud i dag end tidligere, kan den stille sig selv spørgsmål som: - Har vi de rette IT-værktøjer til at understøtte vores kommunikation? - Prioriterer vi kommunikation herunder dialog - højt nok? - Og er chefer og ledere på alle niveauer også gode nok til at kommunikere om, når tingene lykkes dvs. at skabe en begejstringskultur, der smitter i hele organisationen? 5. Organisationsmodellen - er det tid til et serviceeftersyn? I forbindelse med overgangen til færre og større kommuner havde alle sammenlagte kommuner behov for at fokusere på sikker drift i forhold til kommunens opgavevaretagelse. I nogen grad afspejlede denne tilgang sig også i den valgte organisationsstruktur og i de valgte ledelsesmæssige strategier. Det er derfor et relevant spørgsmål, hvordan og hvornår den enkelte direktion tager initiativer i retning af at bevæge sig fra fusionsfasen, hvor kommunens drift er i højsædet og til udviklingsfasen, hvor direktionen sætter fornyet fokus på den mere langsigtede udvikling af organisationen. Mange overvejer i øjeblikket blandt andet, om de har indplaceret de nye opgaver på en hensigtsmæssig måde, om den fysiske placering af medarbejderne understøtter kommunens mål, om de tænker og handler nok på tværs af fagsiloerne i organisationen og sætter borgeren i centrum. Eller om kommunen har det rette antal ledelseslag, og hvordan forvaltningen spiller sammen med den politiske udvalgsstruktur. En masse tilpasninger af den organisatoriske indretning er gennemført i alle kommuner siden 1. januar Men spørgsmålet er her, hvornår timingen passer til i lidt større skala at sætte et samlet servicecheck af organisationen på dagsordenen. 6

7 I forhold til servicecheck af organisationen vil de centrale spørgsmål for den enkelte direktion være: - Hvornår er dette rette tidspunkt til at stille spørgsmålet: Har vi valgt den rette organisering? - Er vi fleksible nok på tværs af de nye forvaltninger, eller taler vi stadig om sektorisering? - Hænger vores organisation ordentlig sammen i den ledelsesmæssige dialog fra direktion over afdelingslederen til den decentrale leder og hvad med koblingen til det politiske system? 6. Attraktive arbejdspladser attraktive lederjobs - hvad gør vi konkret? At der er kamp om arbejdskraften er et grundvilkår på en række fagområder i mange kommuner. I dag er det ikke længere nok at tale om attraktive arbejdspladser i skåltalerne. Nu er vi nødt til at gå fra ord til handling og dreje på alle de håndtag, der kan være med til at gøre det mere attraktivt at være ansat i kommunen. Det arbejdsmarked, vi har i dag, ser markant anderledes ud end det arbejdsmarked, vi havde for bare 20 år siden. Den demografiske udvikling og økonomiske højkonjunktur betyder, at der i dag er tale om et arbejdstagers marked, hvor den enkelte medarbejder mere end nogensinde før er i stand til at vælge og vrage mellem forskellige jobs. Denne udvikling kompliceres yderligere af, at fremtidens medarbejdere stiller andre krav til deres arbejdsplads og ikke mindst til deres leder. Fremtidens service skal sandsynligvis leveres af færre medarbejdere og medarbejdere med andre kompetencer end i dag. Det er alt andet lige lettere at rekruttere og fastholde ledere og medarbejdere, hvis arbejdspladsen er attraktiv. Under konflikten på store dele af det kommunale arbejdsmarked blev de kommunale jobs talt ned af mange. Nu skal billedet vendes for et job i kommunen er lig med udfordringer, mening i jobbet, ansvar og indflydelse på eget arbejde. Det er i manges øjne attraktivt. I forhold til at skabe attraktive kommunale arbejdspladser vil de centrale spørgsmål for den enkelte direktion være: - Hvad gør vi som samlet organisation med arbejdskraftudfordringen? - Hvordan støtter organisationen op om tiltag i de enkelte decentrale enheder? 7

8 - Og hvordan udnytter vi den lange række af initiativer i trepartsaftalen om fx voksenelevløn, efteruddannelse og opkvalificering af ufaglærte, som retter sig mod muligheden for rekruttering og fastholdelse i den enkelte kommune. 7. At yde sit bedste og tage hånd om sig selv - får du truffet dine valg? Mange kommunale ledere oplever, at de i dag stilles over for flere og måske især flere samtidige - krav og udfordringer end hvad, der har været tilfældet tidligere. Det betyder, at den enkelte leder skal optimere sine personlige ressourcer for at være i stand til at orientere sig i såvel eksterne som interne krav til sit lederskab. Netop derfor er det vigtigt, at den enkelte leder spørger sig selv, hvad der giver energi til at påtage sig ledergerningen, og hvad lederen selv kan gøre for at ruste sig til at orientere sig i sit lederjob. En problemstilling som jo langtfra er ny, men som med fornyet kraft får aktualitet, når direktionen skal drøfte, hvordan den samlede organisation, som en del af ledelsesstrategien, får støttet og udfordret - ledere på alle niveauer, når de individuelle valg i lederskabet skal afklares. I forhold til den enkelte leders lederskab vil de centrale spørgsmål for den enkelte direktion være: - Giver vi os selv og vores ledere de optimale betingelser for at kunne bedrive ledelse? - Er vi opmærksomme på at støtte lederne, så de ikke drukner i krav? - Og hvad gør vi hver især for at optimere vores personlige ressourcer? 8

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

2. Nyhedsbrev om ledelsesprojekterne

2. Nyhedsbrev om ledelsesprojekterne 2. Nyhedsbrev om ledelsesprojekterne Mange veje til ledelsesudvikling Mere end 80 personer debatterede forskellige veje til ledelsesudvikling på konferencen i kvalitetsprojekterne om ledelse fredag den

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

DANSKE R EG IONER LEDELSE

DANSKE R EG IONER LEDELSE DANSKE R EG IONER LEDELSE LEDELSE Dygtig og professionel ledelse er et helt centralt punkt i arbejdet med at forbedre processer og kvalitet i regionerne. Mangel på arbejdskraft, krav om styring og evaluering,

Læs mere

Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater"

Dialogforum for offentlig ledelse - Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater" Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark 1. Offentlig ledelse under

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Agenda. 2

Agenda. 2 Attraktive offentlige lederjob Dialogforum for offentlig Ledelse Oplæg ved Afdelingschef Ditte Hughes Koncern HR Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Agenda Attraktive offentlige lederjob? Hvad

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Det fælleskommunale kvalitetsprojekt: Lederevaluering

Projektbeskrivelse: Det fælleskommunale kvalitetsprojekt: Lederevaluering Projektbeskrivelse: Det fælleskommunale kvalitetsprojekt: Lederevaluering 1. Baggrund Lederevaluering indgår som et delprojekt i det fælleskommunale kvalitetsprojekt, som KL sammen med kommunerne har igangsat.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Organisatoriske greb i en omlægningsproces Organisatoriske greb i en omlægningsproces Temaseminar - referencekommuner 10. november 2015 Fokus i workshoppen Balance i organisationen Organisatoriske fokusområder i en omlægningsproces Hvordan understøttes

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig?

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Er Kodeks for God Offentlig Topledelse ikke blot ni fine (ufarlige og symbolske) idealer om god ledelse i den offentlige sektor? Og kan den

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4 Ledelsesgrundlag Indhold Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3 Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4 De ydre rammer for ledelse...4 De indre rammer for ledelse...5 Ledelsesorganisationen er

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Ledelse med ambitioner

Ledelse med ambitioner Ledelse med ambitioner Ledelse med ambitioner Den offentlige sektor står over for store udfordringer og muligheder. Der er brug for ledelse og initiativer med ambitioner, som kan skabe en velfungerende

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere