HØRINGSUDKAST. Miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSUDKAST. Miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter"

Transkript

1 HØRINGSUDKAST Miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter 3

2 4 VEJLEDNING NR. X 2010

3 HØRINGSUDKAST 5

4 Ind hold FORORD 8 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE VEJLEDNINGENS INDHOLD Hvilke typer af olielagre er omfattet Typer af olielagre, som ikke er omfattet HVORDAN VEJLEDNINGEN BØR ANVENDES LOVGIVNING Indledning og kompetence Olietankbekendtgørelsen m.v Miljøskade Forholdet til planlægning og risikobekendtgørelsen Bortfald af godkendelse 14 2 VÆSENTLIGSTE MILJØFORHOLD INDRETNING AF OLIELAGERTANKE Terminologi og anlægstyper Overjordiske olielagertanke Nedgravede eller jorddækkede tanke POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNINGER Miljømæssige risici Sandsynlighed for olieudslip KONSEKVENS AF OLIEUDSLIP Spildets karakter Spredningsveje Nedbrydningsforhold Miljøets sårbarhed LÆK, SPILD OG UDSLIP AF PRODUKT 28 3 KRAV TIL ANSØGNINGEN OM MILJØGODKENDELSE GENERELLE KRAV Nye oplag Bestående oplag REVURDERING ELLER ÆNDRING AF VILKÅR I MILJØGODKENDELSE 31 4 MILJØGODKENDELSEN INDRETNING OG DRIFT Tanke og rør (primær indeslutning) Lækagekontrolsystem for tanke Drænvandssystem Tankgårde/bassiner for overjordiske tanke Tætte belægninger Afvanding Afløbssystem Grundvand Alarm- og sikringsudstyr Procedurer og instrukser Uddannelse Pumpning og udlevering af produkt Skibsoperationer PÅVIRKNING AF MILJØET 51 6

5 HØRINGSUDKAST Luftforurening Spildevand Affald Støj og vibrationer Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Risikomæssige forhold BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK EGENKONTROL Inspektioner Inspektionsaktiviteter Inspektionsfrekvenser DOKUMENTATION AF EGENKONTROL Dokumentation af anlæg Dokumentation af drift, inspektioner og vedligeholdelse Nedlæggelse af anlæg 64 5 TILSYN TILSYNSMYNDIGHEDENS ANSVAR OG ARBEJDSOPGAVER 66 6 FOREBYGGELSE AF STORE UHELD ÅRSAGER TIL UHELD FOREBYGGELSE AF UHELD Brug af sikkerhedsdokumentation Vedligeholdelse Brug af erfaringer fra uheld Aldrende anlæg og vedligehold Overvågning af sikkerheden Beredskab ved større uheld 72 7 MINIMERE MILJØSKADER VED UHELD OLIESPILD PÅ LAND MARINT OLIESPILD Mekanisk opsamling af oliespild i vand Dispergeringsmidler ved marint spild In-situ afbrænding 77 8 REFERENCER 78 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Potentielle miljøpåvirkninger under normal drift og i tilfælde af udslip, brand og eksplosion Forslag til egenkontrol i forbindelse med rutinemæssige inspektioner, der udføres af driftspersonale Vejledende eksempelsamling med forslag til vilkår for større olieoplag 7

6 Forord Med henblik på at støtte miljømyndighederne i deres godkendelses- og tilsynsarbejde med olieoplagene har Miljøstyrelsen taget initiativ til at udarbejde en vejledning om miljøkrav til oplag af olieprodukter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt C 103 og C 201. De primære målgrupper er de kommunale miljøforvaltninger og virksomhederne under listepunkt C 103 og C 201. Andre målgrupper omfatter energivirksomheder med olieoplag, de statslige miljøcentre og private rådgivere. Vejledningen er med sin struktur et opslagsværk, så både virksomheder og myndigheder nemt kan finde frem til de afsnit, der er relevante i en given situation. Vejledningen indeholder en gennemgang af, hvilke typer oplag der er omfattet, lovgivningen gældende for store olieoplag, de væsentligste miljøforhold, krav til en ansøgning om miljøgodkendelse for henholdsvis nye og bestående anlæg samt hvilke forhold, man bør være opmærksom på, når et anlæg skal miljøgodkendes. Endelig beskrives myndighedernes ansvar og arbejdsopgaver ved tilsyn på olieoplag, hvordan der bedst forebygges mod store uheld, og hvordan miljøskader fra et stort uheld bedst minimeres. De tre tilknyttede bilag indeholder en liste over potentielle miljøpåvirkninger, forslag til egenkontrol samt en eksempelsamling med forslag til vilkår til store olieoplag. Vejledningen er udarbejdet i Arbejdet har været fulgt af en arbejdsgruppe bestående af: Ann Kjemtrup (Forsvarets Bygningstjeneste) Anne C. Bryderup (Beredskabsstyrelsen) Asbjørn Karlsson (Samtank A/S) Bent Nepper (FBE) Birgitte Blicher (FBE) David Ramati (Københavns Kommune) Erik Pugholm (Statoil A/S) Knud Erik Gormose (Miljøcenter Roskilde) Inger Pabst (Fredericia Kommune) Ivan R. Pedersen (Dong Energy Power, WBO Oil Terminals) Jens Ulrik Jensen (DI) Johan Galster (Center for Miljø, Københavns Kommune) Klaus Weber (Niras) Margit Hansen (Shell) Michael Mücke Jensen (Energi- og Olieforum.dk) Svend West Hansen (Foreningen Danske Olieberedskabslagre) Tine Sørensen Karup (Miljøcenter Roskilde) Anders Skou (Miljøstyrelsen) Marina Snowman Møller (Miljøstyrelsen) Nanna Rørbech (Miljøstyrelsen, projektleder) Arbejdsgruppen har givet en konstruktiv og værdifuld kritik til projektet, men vejledningens anbefalinger er Miljøstyrelsens og tegner ikke nødvendigvis arbejdsgruppens medlemmer. 8

7 HØRINGSUDKAST 9

8 1 Vejled ningens ind hold og anvend else 1.1 Vejled ningens ind hold Hvilke typer af olielagre er omfattet Vejledningen skal støtte de kommunale miljømyndigheder i deres tilsynsarbejde og miljøgodkendelse af olielagre, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt C 103 og C 201 /ref. 22/. Listepunkt C 201 omfatter oplag af mineralolieprodukter på tons. Listepunkt C 103 omfatter oplag med tons og derover. Både civile og militære olieoplag skal miljøgodkendes. Olieoplag mindre end tons skal ikke miljøgodkendes; de er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Hvis olieoplaget ligger på en godkendelsespligtig virksomhed, skal oplaget dog være omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse Vejledningen omfatter tanke med følgende olietyper: Råolie, feedstokprodukter, mellemdestillater (eksempelvis vakuumgasolie - VGO) Raffinerede produkter: Motorbrændstoffer, brændselsolier og smøreolier. Benzin, petroleum (herunder jetbrændstof), gasolie (herunder let fyringsolie og dieselolie), fuelolie og smøreolier. Blandestoffer, herunder oxygenater, bioethanol og biodiesel. Godkendelsen omfatter olielagre, der kan afgrænses således: Olielagre inden for virksomhedsgrænsen, dvs. inden for ejendommens skel eller grænsen for virksomhedens lejemål. Produktrør til import og eksport mellem olielagret og pier eller kaj samt rørføringerne på virksomheden. Læsse- og lossefaciliteter på pier og kaj. Øvrige tanke på godkendelsespligtige olielagre er omfattet af miljøgodkendelsen uanset størrelse og anvendelse, eksempelvis tanke for additiver, tanke for olieholdigt vand (sloptanke), fx. fra dræning eller rengøring af olietanke. Vejledningen gælder for oplag af mineralolie. På nuværende tidspunkt er de miljømæssige virkninger ved oplag af biobrændstoffer ikke undersøgt fuldstændigt Typer af olielagre, som ikke er omfattet Oplag og produkttyper, der ikke er omfattet af vejledningen, omfatter: 10

9 Gas (LPG) Opløsningsmidler Bitumen og færdigvarer som asfalt Oplag om bord på skibe HØRINGSUDKAST Tanke med indhold af bitumen samt færdigvarer som asfalt forefindes normalt ikke på store olielagre. Forslag til standardvilkår for denne type oplag kan findes i branchebilag for listepunkt C 202 /ref. 22/. Hvis et olieoplag nævnt i afsnit indgår til brug for andre aktiviteter eller processer på en virksomhed under et andet listepunkt, såsom lagre på kraftværker, raffinaderier, lufthavne og flyvestationer, er oplaget ikke direkte omfattet af denne vejledning, men anbefalingerne heri kan efter en konkret vurdering anvendes på disse anlæg. På den anden side omfatter vejledningen olieoplag på virksomheder, hvis oplaget ikke indgår til brug for hovedaktiviteten eller -processen på virksomheden. Et eksempel herpå er udlejning af tanke som lagerhotel. Pipelines er ikke omfattet af vejledningen. Der henvises til Vejledning om pipelines til olieprodukter /ref. 20/. 1.2 Hvord an vejled ningen b ør anvend es Vejledningen bør bruges af godkendelsesmyndigheden som grundlag for miljøgodkendelse af nye olielagre i Danmark. Udvidelser eller ændringer af bestående anlæg er principielt omfattet af de samme regler som miljøgodkendelsen af et nyt anlæg. Bestående oplag burde på tidspunktet for udsendelsen af denne vejledning have en miljøgodkendelse, men det vides, at godkendelsesprocessen ikke er afsluttet for alle oplag. For disse oplag gælder de samme betragtninger som for godkendelse af nye oplag. Det kan dog være for teknisk og økonomisk omfattende straks at forlange den samme indretning og drift af et bestående anlæg som af et nyt anlæg, selv om bestående anlæg principielt bør kunne opfylde de samme miljøkrav som et nyt anlæg. Vejledningen kan i disse tilfælde give ejere og driftsansvarlige inspiration til forureningsforebyggende foranstaltninger, som i øjeblikket og på længere sigt kan medvirke til at forbedre miljøstandarden på det bestående anlæg. 1.3 Lovgivning Indledning og kompetence I det følgende gennemgås kort de regler i miljølovgivningen, som har speciel betydning for olielagre. Olieoplag på tons og derover er godkendelsespligtige efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, jf. lovens 33 /ref. 25/. Olieoplag mellem og tons er omfattet af listepunkt C 201 i godkendelsesbekendtgørelsen. Olieoplag på tons og derover er omfattet af listepunkt C 103 /ref. 22. Når oplaget af olie udgør hovedaktiviteten på virksomheden, gælder olietankbekendtgørelsen ikke, jf. 3, stk. 1, i denne bekendtgørelse. 11

10 Olielagre er samtidig omfattet af risikobekendtgørelsen. Anlæg, der er omfattet af listepunkt C 201 henføres til risikobekendtgørelsens 4 og lagre under listepunkt C 103 til risikobekendtgørelsens 5 (henholdsvis kolonne 2 og kolonne 3 i bilag 1, del 1, til risikobekendtgørelsen, /ref. 23/). Olieoplag mindre end tons er ikke omfattet af godkendelsespligt. Her gælder kun reglerne i olietankbekendtgørelsen /ref. 25/. Hvis oplaget er på tons og derover, men hovedaktiviteten på virksomheden ikke er oplag af olie, udgør bestemmelser i olietankbekendtgørelsen minimumskrav til indretningen af tankene, jf. 3, stk. 2-4, i denne bekendtgørelse. Et olieoplag omfatter overjordiske, nedgravede eller (helt) jorddækkede tanke, interne rør mellem tanke og rør mellem lagertanke og læsse- og lossefaciliteter for skibe samt tankbiler og jernbanetankvogne med tilhørende tekniske hjælpeanlæg. Kommunalbestyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for oplagring af mineralolieprodukter. Hvor oplaget indgår som delaktivitet på en listevirksomhed, som miljøcentrene i henholdsvis Roskilde, Odense og Århus er godkendelses- og tilsynsmyndighed for, bliver det pågældende miljøcenter godkendelses- og tilsynsmyndighed, jf. 4 i godkendelsesbekendtgørelsen. Et olieoplag er selvstændigt godkendelsespligtigt, hvis det samlede oplag overstiger de angivne tærskelværdier, uanset tankenes størrelse og antal. Kravene i godkendelsesbekendtgørelsens 13 /ref. 22/ om dokumentation for, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) gælder umiddelbart for etablering af ny virksomhed. Principielt gælder de samme krav ved godkendelse af udvidelser og ændringer af bestående virksomheder, men hvis det vil være ude af proportion, må godkendelses- og tilsynsmyndigheden vurdere konkret, hvordan og hvor hurtigt virksomheden kan pålægges de fornødne ændringer til opfyldelsen af BAT, og fastsætte de fornødne vilkår herom i miljøgodkendelsen. Vurderingen fortages på baggrund af en konkret vurdering af de tekniske muligheder for og omkostningerne ved at ændre virksomheden eller anlægget. Ingen af de to listepunkter for mineralolieoplag er i-mærkede. Det betyder at listepunkterne ikke er omfattet af IPPC direktivet (2008/1/EC), for hvilke EU Kommissionen udsender "BAT reference documents" (BREF-dokumenter). Der kan dog hentes inspiration i BREF-referencedokumenter, især det tværgående BREF-dokument om oplagring, som også omfatter oplagring af olieprodukter /ref. 12/. Anbefalingerne heri skal dog i denne sammenhæng betragtes som vejledende. Håndtering af spildevand følger reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel Olietankbekendtgørelsen m.v. Olietankbekendtgørelsen /ref. 27/ finder som nævnt ikke anvendelse på virksomheder, hvor oplag af olie er hovedaktiviteten. For oplag af olie i øvrigt på godkendelsespligtige virksomheder er der i 3, stk. 2-4 fastsat nærmere bestemmelser om, hvordan bekendtgørelsens krav anvendes i forbindelse med en miljøgodkendelse. I praksis gælder nogle af olietankbekendtgørelsens bestemmelser som minimumskrav til en miljøgodkendelse. 12

11 HØRINGSUDKAST Retningslinjerne i bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin /ref. 24/ gælder for olielagre uanset størrelse Miljøskade Miljøskade er defineret i miljøskadeloven /ref. 26/. Efter denne lov skal den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forebygge og afhjælpe skaden eller faren og afholde alle omkostninger hertil. I denne forbindelse stiller loven krav om sikkerhedsstillelse ved miljøskade eller overhængende fare herfor. Efter kapitel 9 a i miljøbeskyttelsesloven (indsat ved lov nr. 507 af 17. juni 2008) skal den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige skal også straks iværksætte ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere skade. Administrationen af miljøskadeloven er lagt ud til den myndighed, som er tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven Forholdet til planlægning og risikobekendtgørelsen Ændringer i olielagre, der kan være til skade for miljøet, er omfattet af VVM-reglerne i planloven /ref. 6/ og VVM-bekendtgørelsen /ref. 20/. Nyanlæg vil som udgangspunkt være omfattet. Anlæg, der er omfattet af VVM-reglerne, må ikke påbegyndes, før myndigheden enten har truffet afgørelse om, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, eller har meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget efter en afsluttet VVM-procedure. Se også By- og Landskabsstyrelsens VVM-vejledning /ref. 7/. For VVM-pligtige projekter skal der fremlægges forslag til kommuneplantillæg med VVM-vurderingen, og samtidig hermed fremlægges udkast til miljøgodkendelse. Ifølge risikobekendtgørelsen /ref.23/ 4 og 5 skal der ved nyanlæg, afhængigt af oplagets størrelse, udarbejdes enten et sikkerhedsdokument eller en sikkerhedsrapport samt tilhørende risikoanalyse og konsekvensvurdering. Ved væsentlige ændringer i eksisterende olielagre skal risikoanalyse og konsekvensvurdering revideres, og hvis nødvendigt også sikkerhedsdokumentet eller -rapporten. De opdaterede dokumenter fremsendes til miljømyndigheden til godkendelse. Ved godkendelse af en ændring vil myndigheden træffe en afgørelse om accept af sikkerhedsdokumentationen og meddele eventuelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 om sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelsesloven fører ikke i sig selv til, at sagen bliver omfattet af VVM-reglerne. Hvor risikovurderingen betyder, at miljøgodkendelsen skal ændres, vil ændringen være omfattet af VVM-bekendtgørelsen, idet godkendelsen er en forudsætning for fortsat drift. Den giver mulighed for at fastsætte nye vilkår for driften, herunder til anlæggets produktion og indretning. Det er forudsat i risiko- og VVM-reglerne, at der ved ændringen af kommuneplanretningslinjerne som følge af VVM-vurderingen kan fastlægges retningslinjer for den fremtidige arealanvendelse af de omkringliggende arealer for at sikre, at arealanven- 13

12 delsen ikke giver anledning til en forøgelse af følgerne af et uheld på risikovirksomheden. Miljøklagenævnets afgørelse af 29. april 2009 om miljøkonsekvensvurderinger af naturbeskyttelsesområder betyder, at miljømyndigheden ikke må meddele miljøgodkendelse, før der er vished for at aktiviteten ikke har skadelige virkninger på omkringliggende naturbeskyttelsesområder Bortfald af godkendelse En tilladelse, godkendelse eller dispensation bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. 78 a i miljøbeskyttelsesloven. Det beror på en konkret vurdering, om en afgørelse har været udnyttet, men som udgangspunkt vil et anlæg, der ikke indeholder olie, ikke blive betragtet som blivende udnyttet. 1 Naturbeskyttelse knytter sig til flere kategorier af arealer: Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-arealer: habitat- og fuglebeskyttelsesområder) Fredede områder Beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens 3 (søer, vandløb, moser, heder, overdrev, enge og strandenge) Skove (fredsskove er reguleret af Skovloven) Ubeskyttede vandløb, vådområder, ekstensive arealer mv., der fungerer som økologiske forbindelser. 14

13 HØRINGSUDKAST 15

14 2 Væsent ligst e m iljøf orhold 2.1 Ind ret ning af olielagert anke Terminologi og anlægstyper Olielagre omfatter i reglen flere lagertanke af forskellig størrelse og oplagring af flere forskellige produkttyper. Anlægs- og tankstørrelser har betydning for konsekvenserne af et eventuelt olieudslip. Brændstoftypen har betydning for både korrosion af tank og rørsystemer og for spredning og andre konsekvenser af et eventuelt olieudslip. Gennemløbshastigheden har betydning for aktivitetsniveauet på de enkelte anlæg og begrunder forskellige inspektionsrutiner. I Danmark opdeler oliebranchen anlæggene således: Importlagre Terminaler Oliedepoter Mindstelagre Beredskabslagre Industrielle anlæg Importlagre tager typisk produkter ind fra skib og distribuerer dem videre til oliedepoter eller tankstationer med tankbil eller via pipeline til andre olielagre. Importlagre kan også forestå bunkring af skibe. Terminaler fungerer i nogen udstrækning som importlagre, men i højere grad som lagerhoteller, hvorfor produkter ofte både importeres og eksporteres med skib. Der er ikke en skarp skelnen mellem importlagre og terminaler. På oliedepoter oplagres produkter til tankstationer og private. I reglen sker både import og eksport med tankbil. Oplag på mindre end tons er ikke godkendelsespligtige, men er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Danmark opretholder et beredskab for oliekriser og opfylder derved en forpligtelse over for EU og EIA, Det Internationale Energiagentur. Selskaber, der importerer eller producerer olie i Danmark, skal have et beredskabslager. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) opfylder denne forpligtelse på vegne af de fleste olieselskaber, men selskabernes egne lagre dækker en mindre del. Det danske lagerberedskab består af to typer lagre: Mindstelagre i konventionelle tankanlæg. De omfatter både olieselskabernes egne lagre og FDO-lagre. De er rettet mod en forsyningsforstyrrelse og har ingen særskilt beskyttelse over for eksempelvis krig og terrorangreb. Beredskabslagre er typisk etableret som jorddækkede, forstærkede tankanlæg af beton, spredt placeret i Danmark, dvs. med nogen beskyttelse over for krig og terrorangreb gennem deres konstruktion og geografiske spredning. Alle 16

15 HØRINGSUDKAST civile beredskabslagre ejes og drives af FDO. Forsvaret har olielagre, der svarer til beredskabslagrene. Industrielle anlæg omfatter typisk olielagre på kraftværker, i lufthavne og på større energikrævende virksomheder Overjordiske olielagertanke Olielagertanke er i reglen udført som vertikale cylindriske, fladbundede ståltanke. En typisk opbygning af en sådan tank er vist i figur 2.1: # Komponent Funktion 1 Ekspansionsstykke Fleksibel ledning, der skal optage temperaturbetingede længdeændringer. 2 Kontraventil Sikrer mod utilsigtet returløb fra tank. 3 Skydeventil Lukkes under inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på tank eller ledning. 4 Tankventil Åbnes ved indpumpning på tank. Eventuelt motordrevet. 5 Afgrening m. ventil Åbnes ved oliedræning af indpumpningsledning ved vedligeholdelsesarbejde. 6 Overtryksventil Aflastning ved overtryk i indpumpningsledning. 7 Tankventil Åbnes ved udlevering fra tank. Eventuelt motordrevet. 8 Skydeventil Lukkes under inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på tank eller ledning. 9 Skydeventil Lukkes ved bundtømning af tank. 10 Ekspansionsstykke Fleksibel ledning, der skal optage temperaturbetingede længdeændringer. 11 Afgrening m. ventil Åbnes ved bundtømning af tank i forbindelse med tankrensning. 12 Overtryksventil Aflastning ved overtryk i udleveringsledning. 13 Bundtømningsventil Åbnes ved bundtømning af tank i forbindelse med tankrensning. 14 Drænvandsventil Åbnes ved afdræning af vand. 15 Udløbsventil Åbnes ved afledning af drænvand til spildevandssystem. 16 Oliepumpe Pumper olie retur til tank efter bortledning af vandfase. 17 Kontraventil Sikrer mod utilsigtet returløb fra tank. 18 Returpumpningsventil Åbnes ved returpumpning af olie fra olieseparator. 17

16 Figur 2.1. Prin cip o p b ygn ing i p lan o g sn it af en vert ikal cylin d risk, f ladb un d et st ålt an k m ed f ast t ag o g f lyd ed æk. Tankens indretning med tankudstyr og produktrør er en principskitse, der viser de væsentligste komponenter. Tegningen giver også et eksempel på rør- og ventilindretning for ind- og udpumpning af produkt samt drænvandsystem. Funktionen af de enkelte komponenter er kort forklaret Nedgravede eller jorddækkede tanke Store jorddækkede olielagertanke i Danmark anvendes primært som beredskabslagre og lagre for forsvaret. Anlæggene er udformet relativt ensartede som lodrette cylindriske fladbundede tanke med dobbelt bund og dobbelte vægge. Figur 2.2 viser en principopbygning af en jorddækket lagertank: Figur 2.2. Prin cip o p b ygn ing af en jo rd d ækket lagert an k Tankene har typisk en kapacitet på m 3. Tankene er bygget op i en udgravning. Den opgravede jord er genanvendt til skråning ved og afdækning over tanken. Den ydre tank er udført i armeret beton. Bunden har fald mod en sump i tanken. Tanktaget understøttes på søjler (ikke vist i figur 2.2). Inde i betontanken er der opbygget en ståltank, der omfatter en gennemgående tankbund med en sump og tanksvøb. Ståltanken er åben opad, afgrænset af betontankens tag. Tankbunden og den nedre del af tanksvøb har korrosionshæmmende coating. Betonbunden har et kanalsystem, hvor en eventuel læk via et afløb i betontanken drænes til et pejlerør i en ekstern inspektionsbrønd, hvor en læk kan registreres. Betontanken er opbygget på et gruslag med ringdræn omkring tanken for at sikre mod opdrift på tanken. Drænvand ledes til dræn- og inspektionsbrønd og videre til olieudskiller. Olie i pejlerøret fra kanalsystemet kan via en ventil drænes til en nedsænket beholder (ikke vist på figur) og fjernes manuelt. Ved læk af både ståltank og betontank vil produktet blive ledt til ringdrænet. Betontank og ringdræn bliver herved sekundær og tertiær opsamling ved læk. Der er enten et tankhus ovenpå eller et ventilkammer på siden af tanken. Produktet pumpes ud med en produktpumpe i tanken via en kontraventil. Der er en lænsepumpe til kondensvand og vand fra produkt. Produktrør er gravet ned eller ført frem i tunneller. 18

17 HØRINGSUDKAST 2.2 Pot ent ielle m iljøp åvirkninger De potentielle miljøpåvirkninger omfatter spild i den daglige drift og fra udledninger som følge af utilsigtede hændelser. Udledning af produkt kan ske som væske og på dampform. Miljømæssige påvirkninger fra driften af olielagret omfatter typisk spild ved vedligeholdelse af anlægsdele såsom pumper og ventiler samt luftforurening i form af emission af organiske kulbrinter (VOC er) fra tankånding og ved påfyldning af tanke. I det følgende belyses utilsigtede hændelser i form af oliespild, da miljøpåvirkningerne herfra anses for de mest betydende. Håndtering af emissioner fra den daglige drift af olielageret, herunder luftforurening fra olielagre, er uddybet i kapitel 4.2 om forurening Miljømæssige risici Kortlægningen af de miljømæssige risici ved olielagre omfatter grundlæggende en vurdering af sandsynligheden for daglige og større hændelser med udslip af produkt og de miljømæssige konsekvenser for miljøet af disse hændelser Hændelserne er anlægsspecifikke med forskellige spredningsveje og forskellig sårbarhed for det omgivende miljø, så der er behov for at gennemføre en anlægsspecifik risikoklassificering af de mulige hændelser. Efter risikobekendtgørelsen /ref. 23/ skal olieoplagene udarbejde en sikkerhedsrapport med en risikoanalyse af farer og farekilder ved virksomhedens drift. Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer /ref. 1/ og den tilhørende AT-vejledning /ref. 2/ beskriver, hvordan denne risikoanalyse bør udføres. Principperne for gennemførelse af miljørisikovurderinger over for arealanvendelse, grundvand og overfladevand er beskrevet i Vejledning nr. 6 og 7 (1998) fra Miljøstyrelsen /ref. 16/ Sandsynlighed for olieudslip Sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer, er afhængig af anlæggets konstruktion, drift og vedligeholdelse. Konstruktionen vil følge normer, som var gældende ved opførelsen, og eventuelle senere ændringer. I driften anvendes procedurer til at forebygge operationelle spild. Vedligeholdelse omfatter inspektion og reparation for at imødegå den nedbrydning, der er en naturlig følge af korrosion, slitage mv. Forebyggelse af spild kræver kendskab til årsager og deres sammenhænge. Branchen ved generelt meget om, hvilke konstruktionsdele der nedbrydes og hvordan det sker, og virksomhederne kan så indrette deres vedligeholdelsesprogrammer. Der er dog altid risiko for menneskelige fejl og svigt i kontrol- og alarmsystemer, og korrosionsskader, slitage mv. kan ske anderledes og hurtigere end forventet. De sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici er beskrevet i Arbejdsrapport nr. 12/2008 fra Miljøstyrelsen /ref. 28/ 19

18 Større uheld sker pludseligt involverer et farligt stof medfører med det samme eller senere alvorlig fare for personer eller miljø En risikoanalyse kan forebygge pludselige hændelser med store konsekvenser, primært hændelser forårsaget af konstruktive eller operationelle fejl, men analyserne bør så vidt muligt gennemføres, så risikoen for en sivende læk også identificeres. Sivende læk skyldes ofte korrosion, skjulte konstruktionsfejl og -mangler eller manglende vedligeholdelse. Ingen metode er finmasket nok til at identificere alle hændelser, der kan give spild. 2.3 Konsekvens af olieud slip Et olieudslip har konsekvenser for mennesker og miljø, afhængig af miljøpåvirkningen og sårbarheden af miljøet. Miljøpåvirkningen afhænger af: spildets karakter, herunder hvor hurtigt det opdages og afværges spredningsvejene nedbrydningen af olieforureningen Sårbarheden af miljøet kan beskrives ved sårbarheden af recipienterne: jorden i relation til arealanvendelsen, herunder naboforhold grundvand overfladevand Spildets karakter Et spild kan karakteriseres ved spildets størrelse, forløb og produkttype, der yderligere kan karakteriseres ved en række parametre som anført i tabel 2.1. Sp ild et s st ørrelse o g f o rløb Mængd e Hast igh ed - Hurt igt eller lan gso m t (siven d e) Varigh ed - Mo m en t an, læn gerevaren d e eller ved varen d e Pro d ukt t yp e Mo b ilit et Farligh ed Ned b ryd eligh ed - Visko sit et (f ri f ase) - Op løseligh ed - Ad so rp t io n - Flygt igh ed (d am p t ryk) - Kræf t f rem kald en d e - Gif t igh ed f o r m enn esker o g m iljø, akut eller kro n isk Tab el 2.1 Param et re, d er karakt eriser er et o liesp ild Spildets størrelse og varighed har stor betydning for konsekvenserne. Et stort spild kan spredes længere væk og påvirke større områder end et lille spild, men en læk fra 20

19 HØRINGSUDKAST en tankbund uden lækkontrol kan være langvarig, så selv en relativt lille læk medfører et stort spild med store konsekvenser for jord- og grundvandsmiljø. En mindre læk kan også få en stor betydning for konsekvenserne, hvis læk påvirker et følsomt areal eller marint område. En mindre læk fra tanksvøb, synlige produktrør eller andet synligt udstyr vil i reglen hurtigt blive opdaget og spildmængden begrænset. Produkttypen har stor betydning for de mulige konsekvenser, da mobilitet, farlighed og nedbrydelighed er meget forskellig. Ved spredning af olieprodukter i det omgivende miljø må man skelne mellem: spredning i fri fase, dvs. spredning af olien som en væske opløst olie, dvs. oliestoffer opløst i vand (overfladevand, grundvand eller i jordens porevand i umættet zone over grundvandet) dispergeret olie, dvs. oliestoffer der ikke er opløst i vand (overfladevand, grundvand eller i jordens porevand i umættet zone over grundvandet) dampe af oliestoffer Benzin har en lavere viskositet end vand, så benzin i fri fase er mere mobilt end vand. Tungere produkter som gasolie og fuelolie har stigende viskositet, jo tungere de er, og svær fuelolie er ikke flydende ved normaltemperatur og derfor ikke mobil i længere tid. Lette produkter adsorberer desuden mindre til jorden end tungere produkter, så de lette produkter vil kunne spredes mere. Lette olieprodukter er lettere opløselige end tunge produkter, så benzin opløses og spredes lettere i vand end de tungere olieprodukter. På brandvæsenets indsatskort og leverandørdatablade karakteriseres olieprodukter som regel som uopløselige. I den sammenhæng svarer det til, at én del stof kræver mere end 100 dele vand for at kunne opløses eller blandes ved en temperatur på 20 C og et tryk på 101,3 kpa. Endelig er damptrykket for lette olieprodukter relativt højt. Dette betyder relativt stor fordampning med større risiko for eksplosion og eksponering ved afdampning. Olie er blandinger af en lang række stoffer, hvis egenskaber ikke alle er lige godt belyst. Oliestoffer er generelt så lidt giftige, at de dominerede effekter for fastlæggelsen af acceptkriterier for arealanvendelsen og kvalitetskriterier for grundvand og afdampning i reglen vil være æstetiske forhold som smag, lugt og udseende, men visse indholdsstoffer udgør en sundhedsrisiko. I lette olieprodukter er benzenindholdet således ofte af stor betydning. Benzen er kræftfremkaldende og udgør derfor en særlig risiko for mennesker. Lette olieprodukter som benzin nedbrydes generelt lettere end de tunge produkter. MTBE (methyl-tert-butylether) i benzinen er et særligt problem, idet MTBE kun vanskeligt nedbrydes i jord og grundvand. MTBE smager og lugter kraftigt (smagsgrænsen i vand er 3 µg/l). MTBE er meget vandopløseligt og vil derfor følge grundvandets strømning, men da MTBE nedbrydes langsommere end benzin, kan MTBE spredes over væsentligt længere afstande eller til større dybder Hvor hurtigt opdages og afværges et spild Ved en hurtig indsats over for et oliespild kan spredning og konsekvenser begrænses. Afhængig af skadetype og spredningsveje kan reaktionstider på minutter, timer eller sågar få dage gøre en væsentlig forskel på, hvordan forureningen får lov til at spredes. Ved større spild sker der umiddelbart en videre spredning af produktet i fri fase. Produkttypen har stor betydning for den hastighed, udbredelsen af forureningen og opløsning og videre spredning sker til overflade- og grundvand. 21

20 Et benzinspild vil i fri fase spredes næsten dobbelt så hurtigt som vand og ca. fem gange så hurtigt som gasolie. Benzin adsorberer til et ca. fire gange større jordvolumen end gasolie, og benzin bundet i jorden i fri fase vil give større benzinkoncentrationer i forureningsfanen i grundvandet og i jordens omgivende poreluft end gasolie. Endelig opløses et let produkt som benzin lettere i vand, men det nedbrydes også lettere. En beredskabsplan, der tager hensyn til oplagrede produkttyper og mulige spredningsveje på den konkrete lokalitet, vil derfor være en væsentlig hjælp til at begrænse konsekvenserne af oliespildet Spredningsveje Spredningsvejene for en forurening er som udgangspunkt knyttet til det sted, hvor lækken eller spildet sker. Et udslip kan være forårsaget af en læk eller af operationelle spild. Figur 2.3 Eksem p ler p å sp red n in g af o lief o ruren in g. En sekundær opsamling, fx et dræn om tanken eller en tankgård, kan afskære spredningsvejene, og konsekvenserne af et udslip kan derved begrænses eller elimineres. Oliespild kan spredes ad følgende veje: Spredning med vinden Afstrømning på jordoverfladen Nedsivning i jorden Afstrømning via afløbssystemer Afstrømning til vandløb, søer og kyster Luftforurening Spredning med vinden kan ske som aerosoler, dampe eller gasser. Brud på produktrør, defekter på ventiler, manometre og lignende kan udsende aerosoler. Spredning med vinden giver fare for eksplosion og brand, og nedfald af produktet på nærliggende arealer kan forurene overflader. Hertil kommer almindelig afdampning fra frie overflader. Emissioner ved tankfyldning og tankånding kan give anledning til luftforurening og bør reguleres i miljøgodkendelsen. 22

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS

VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS Til Kalundborg Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date juli 20133 VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS INTER TERMINALS AOT APS Revision 2 Dato 25-02-2014 Udarbejdet af Sandie Stokholm

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre

Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter Klaus Weber NIRAS Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen [Serietype og nummer] [Måned og År] Version 0.0 Redaktion: Miljøstyrelsen Tekst: Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen Erhverv Oplag: [xxx] ISBN:

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

September 2014. Miljøgodkendelse. Beliggende Ved Tjørnedevej 125, Algestrup 4340 Tølløse Matrikelnummer: 2e, Algestrup by, Sønder-Asmindrup sogn

September 2014. Miljøgodkendelse. Beliggende Ved Tjørnedevej 125, Algestrup 4340 Tølløse Matrikelnummer: 2e, Algestrup by, Sønder-Asmindrup sogn September 2014 Miljøgodkendelse DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE s ANLÆG S7 Beliggende Ved Tjørnedevej 125, Algestrup 4340 Tølløse Matrikelnummer: 2e, Algestrup by, Sønder-Asmindrup sogn Aktivitet: Beredskabslager

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01615 Ref. chccl/hechr/subjo Dato: 25.02.2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse A/S Dansk Shell CVR nummer 10373816

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

5.1 Godkendelsespligt

5.1 Godkendelsespligt 5.1 Godkendelsespligt Bilag 1- og bilag 2-virksomheder Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder virksomheder, der reguleres efter et regelsæt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse RGS 90 A/S Rærup CVR nummer 15084790 Virksomhedstype

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

OILTANKING COPENHAGEN SYD

OILTANKING COPENHAGEN SYD OILTANKING COPENHAGEN SYD INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT 3. 24. OKTOBER 2017 1 et A-vej OILTANKING COPENHAGEN SYD BAGGRUND Oiltanking Copenhagen A/S (OTC) er beliggende i den

Læs mere