Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e"

Transkript

1 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Lars Jørgensen Steen D. Andersen Danny M. Lovett Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2010

3 Titel : Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Lars Jørgensen, Steen D. Andersen, Danny M. Lovett, Per G. Kristensen Dato for udgivelse : April 2010 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : Sagsnavn : Emissionskortlægning 2007 ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Forkortelser Resume Emissionsfaktorer Hovedresultater for naturgasfyrede motorer Hovedresultater for biogasfyrede motorer Hovedresultater for motorer fyret med forgasningsgas Hovedresultater for motorer fyret med gasolie Hovedresultater for naturgasfyrede gasturbiner Hovedresultater for oliefyrede dampturbiner Usikkerhed Afgrænsning af metode Beskrivelse af måleprogrammet Planlagt måleprogram Afvigelser fra måleprogrammet Naturgasfyrede motoranlæg Motoranlæg med anden gas Naturgasfyrede gasturbineanlæg Oliefyrede anlæg Oliefyrede motorer Oliefyrede dampturbiner Resultater fra måleprogrammet Emissioner fra naturgasfyrede motorer NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC) Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lugtemission Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP)... 51

5 DGC-rapport Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin (PCDD/-F) Tungmetaller Elvirkningsgrad Emissioner fra biogasfyrede motorer NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC) Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lugtemission Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP) Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin Øvrige mikroforureninger (HCB og PCB) Tungmetaller Emissioner fra motorer fyret med forgasningsgas CO, NO x, UHC og lattergas Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin, HCB og PCB Tungmetaller Emissioner fra motorer fyret med gasolie NO x, CO og UHC Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP) Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin, HCB og PCB Tungmetaller Emissioner fra naturgasfyrede gasturbiner NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC)

6 DGC-rapport Lattergas (N 2 O) Andre emissioner Øvrige supplerende oplysninger Emissioner fra oliefyrede dampturbiner NO x, CO og partikler Uforbrændt kulbrinte (UHC) Aldehyder og ketoner Lattergas (N 2 O) Validitet og dækningsgrad af emissionsdata Dækningsgrader Validitet af emissionsdata Emissioner i forhold til gældende grænseværdier Naturgasfyrede motorer Biogasfyrede motorer Naturgasfyrede gasturbiner Motorer fyret med forgasningsgas Gasoliefyrede motorer Gasoliefyrede gasturbiner Fueloliefyrede dampturbineanlæg Usikkerhedsberegninger for emissionsfaktorer Beregningsgrundlag Resultater Vurdering af resultaterne Miljømæssige konsekvenser af ændret naturgaskvalitet Kilder og referencer Bilag A: Måleresultater standardkomponenter (O 2, CO, NO x UHC og N 2 O) Bilag B: Måleresultater standardkomponenter (aldehyder) Bilag C: Måleresultater specialkomponenter (PAH) Bilag D: Måleresultater specialkomponenter (Klorerede dioxiner og furaner) Bilag E: Måleresultater specialkomponenter (Bromerede dioxiner og furaner)

7 DGC-rapport 4 Bilag F: Måleresultater specialkomponenter (HCB og PCB) Bilag G: Måleresultater specialkomponenter (Tungmetaller) Bilag H: Måleresultater specialkomponenter (Ultrafine partikler) Bilag I: Emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. energi enhed Bilag J: Emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. volumen

8 DGC-rapport 5 1 Indledning Energinet.dk har givet et konsortium bestående af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) som projektleder, samt Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), FORCE Technology og AnalyTech Miljølaboratorium A/S opgaven at gennemføre en kortlægning af luftformige emissioner fra danske, decentrale kraftvarmeværker under 25 MW elektrisk effekt. Projektet er udført som et rådgivningsprojekt og har arbejdstitlen Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Det er projektets primære mål på baggrund af indsamlede emissionsdata og gennemførte analyser, at udpege forslag til de væsentligste miljømæssige indsatsområder på de decentrale kraftvarmeværker i Danmark. På denne baggrund vil projektet give forslag til fremtidig F&U indsats på dette område. Sekundært vil emissionskortlægningsprojektet tilvejebringe pålidelige opdaterede emissionsfaktorer for de vigtigste emissioner fra decentral kraftvarme. Endelig vil projektet på udvalgte områder screene for nye emissionskomponenter, således at der efterfølgende bliver grundlag for at vurdere deres betydning. I perioden blev der for Eltra udført et lignende kortlægningsprojekt benævnt PSO Resultaterne fra nærværende projekt bliver i vidt omfang relateret til konklusionerne fra PSO 3141 projektet. Denne delrapport 4 omhandler resultaterne af det gennemførte måleprogram samt analyse af målte og indsamlede emissionsdata for gas- og olieformige brændsler. Emissionerne holdes op mod eksisterende lovgivning i form af bekendtgørelser og vejledninger, ligesom udviklingstendenser belyses. Parallelt med denne rapport er der udarbejdet en delrapport 3, der omhandler resultater for brændslerne affald og fast biomasse. DGC ønsker at rette en stor og særlig tak til de anlæg, der har givet adgang til projektmålingerne. Projektets resultater baseres desuden i høj grad på indsamlede data i form af målerapporter fra lovpligtige miljømålinger. DGC ønsker at takke alle, der har leveret måledata til projektet.

9 DGC-rapport 6 En faglig følgegruppe har ved flere møder givet vigtige input, faglig kritik og værdifulde forslag. Følgegruppen takkes for engagement og bidrag til projektet. Følgegruppen består, eksklusiv konsortiemedlemmer, af nedenstående personer: Christian Friberg B. Nielsen Energinet.dk Steen Vestervang Energinet.dk Allan Kjersgaard RenoSam Anders Christiansen Kommunernes Landsforening Bo Sander DONG Energy Hanne Johnsen affald danmark Helga Moos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Henrik Flyver Christiansen Energistyrelsen J. Vitus Nielsen Babcock & Wilcox Vølund Jesper Schramm DTU, MEK John Tang Dansk Fjernvarme Jytte Illerup DTU, Kemiteknik Kjeld Skærbæk Nielsen Rolls-Royce Marine A/S Anders Schmidt Dideriksen E.ON Danmark A/S Peter Arendt Jensen DTU, CHEC/KT Steen Møllebjerg GE Energy, Jenbacher Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsen

10 DGC-rapport 7 2 Forkortelser DGC Dansk Gasteknisk Center a/s DMU Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet DTU Danmarks Tekniske Universitet ELPI Electrical Low Pressure Impactor. Måleinstrument til måling af fine og ultrafine partikler EMK 2007 Emissionskortlægning 2007 EPT06 Energistyrelsens energiproducenttælling fra El- og fjernvarmeproducenter med tilknytning til offentligt net skal hvert år indberette oplysninger om brændselsforbrug og varme- og elproduktion for deres anlæg. FID Flammeionisationsdetektor GC Gaskromatograf HCB Hexaklorbenzen. Et klorholdigt fungicid som er tungt nedbrydeligt og som akkumulerer op gennem fødekæderne. LE/m 3 Lugtenheder pr. m 3 LPG Liquified Petroleum Gas. Flydende raffineret gas. MEL-10 Miljøstyrelsens anbefalede metode til bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas MW e Elektrisk effekt NMVOC Non methane volatile organic compounds PBDD/F Polybromerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner. Se under PCDD/F. PCB Polyklorerede bifenyler. Gruppe af industrikemikalier som blev udviklet i 1920'erne, og er især blevet brugt i elektronikindustrien. PCDD/F Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner. Gruppe af klorholdige giftstoffer. Fører over lang tids eksponering til øget risiko for kræft, reproduktionsforstyrrelser, nedsættelse af immunforsvaret, neurotoksiske effekter og "hormonvirkninger". PM0,1 Partikler med en diameter mindre end 0,1 μm (ultrafine partikler) PM1 Partikler med en diameter mindre end 1 μm PM10 Partikler med en diameter mindre end 10 μm

11 DGC-rapport 8 PM2,5 POP PSO 3141 UFP Partikler med en diameter mindre end 2,5 μm (fine partikler) Persistant Organic Pollutants. POP stoffer defineres som kemikalier med visse giftige egenskaber og som stoffer der ikke nedbrydes i naturen, hvilket gør dem særligt skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Omfatter eksempelvis dioxiner/furaner, HCB og PCB. Eltra/PSO projekt, som på basis af Energistyrelsens energiproducenttælling fra 2000, kortlagde emissioner fra decentrale kraftvarmeværker mindre end 25 MWe. Naturlig reference for nærværende projekt. Ultrafine partikler. Partikler med en partikeldiameter mindre end 0,1 μm

12 DGC-rapport 9 3 Resume Projektet Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 er opdelt i 4 faser omhandlende indsamling af emissionsdata, måling af emissioner, analyse af data samt rapportering. Nærværende rapport sammenfatter arbejdet med indsamling, vurdering og analyse af emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e. Projektet baseres på energidata fra Energistyrelsens energiproducenttælling fra 2006 og måledata fra perioden På det gas- og oliefyrede område har projektet haft adgang til 693 emissionsmålesæt i perioden 2003 til 2008, projektets egne 20 målesæt inkluderet. I alt 661 af disse målesæt omfatter anlæg med naturgas som hovedbrændsel. De resterende 29 målesæt fordeler sig med 18 for gasoliefyrede anlæg, 4 for fuelolieanlæg samt 10 biogasfyrede anlæg. For naturgasfyrede motorer og gasturbiner samt gasoliedrevne motorer og fueloliefyrede dampturbiner, er der generelt opnået tilfredsstillende dækningsgrader for hovedkomponenterne NO x, CO og UHC. Dækningsgraden for førnævnte hovedkomponenter er mindre god for biogasfyrede motorer. Der er udført screeningsmålinger for specielle emissionskomponenter som spormetaller, PAH, PCB, HCB, dioxin samt ultrafine partikler. For disse komponenter indgår udelukkende projektets målinger i analyserne. 3.1 Emissionsfaktorer På baggrund af de indsamlede og målte emissionsdata har DMU beregnet emissionsfaktorer /2/, hvoraf der gives et uddrag i Tabel 1. DMU rapporterer generelt et fald i emissionsfaktoreren i forhold til opgørelsen i PSO 3141.

13 DGC-rapport 10 Tabel 1 Udvalgte emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. energienhed Enhed Enhed Naturgasmotorer Biogasmotorer Naturgasturbiner Forgasningsgas motor Gasoliemotorer Fuelolie dampturbiner NOx g/gj UHC (C) g/gj , ,6 NMVOC g/gj ,6 2,3 37 0,8 CH4 g/gj , < 1,3 CO g/gj , ,8 N2O g/gj 0,58 1,6 1,0 2,7 2,1 5,0 PCDD/-F ng/gj 0,57 0,96-1,7 < 0,99 - PAH (BaP) µg/gj 13 4,2-4,9 < 33 - Naphthalen µg/gj HCB µg/gj - 0,19-0,80 < 0,22 - PCB ng/gj - 0,19-0,24 < 0,13 - Formaldehyd g/gj 11 8,7-1,5 1,3 < 0,002 Elvirkningsgrad % 39,6-28, Hovedresultater for naturgasfyrede motorer Som det var tilfældet i PSO 3141 undersøgelsen, har der, grundet den lovpligtige dokumentation af NO x, UHC og CO, været et omfattende datagrundlag til rådighed for disse komponenter for naturgasfyrede motorer i nærværende projekt. I alt 579 målesæt indgår i analyserne af ovenstående hovedkomponenter. For at dokumentere effekten af de skærpede emissionskrav i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 621 /14/ er undersøgelsen opdelt i tidsperioderne og De skærpede emissionsgrænseværdier var for de fleste motorer gældende fra oktober Tekniske ændringer og installation af CO oxidationskatalysatorer har medført et betydeligt fald i emissionen af NO x og CO. For UHC er faldet mindre markant, men de naturgasfyrede motoranlæg har ikke problemer med at overholde grænseværdierne for de 3 hovedkomponenter. Sammensætningen af kulbrintefordelingen i røggassen ligger tæt på sammensætningen i naturgassen. Naturgasdrevne motorers emission af CH 4 forøger drivhusgaspoteentialet med 21 % i forhold til den direkte CO 2 emission. Emissionen af lattergas er faldet til under halvdelen af niveauet fra

14 DGC-rapport 11 forrige undersøgelse og forøger drivhusgaspotentialet med 0,33 % i forhold til CO 2 emissionen. Der findes kun få anlæg med deciderede formaldhydkatalysatorer, men en stor del af de tilgængelige målinger for aldehyder er foretaget på disse anlæg, typisk i projektsammenhænge. Dette forhold er der kompenseret for ved beregning emissionsfaktorer for aldehyderne. Generelt ses der et fald i emissionen af aldehyder i forhold til PSO 3141 projektet og der er indikationer på, at CO oxidationskatalysatorerne har en effekt på reduktion af aldehyder. Datamaterialet er dog ikke omfattende nok til sikre konklusioner. Måling for ultrafine partikler på et naturgasfyret motoranlæg viste høje koncentrationer i forhold til gassoliefyrede og biogasfyrede motoranlæg. Emission af dioxin er negliciebel og dere rkun detekteret enkelte congenere ved målingerne. Der er detekteret lavt indhold af tungmetaller ved projektets målinger. Emissionen af metallerne stammer fra smøreolien og de detekterede metaller kan generelt henføres til gruppen af slidmetaller eller smøreoliens additiver. 3.3 Hovedresultater for biogasfyrede motorer Der er langt færre måledata til rådighed for biogasfyrede motorer og analysen er derfor ikke opdelt på tidsperioder, som for de naturgasfyrede motorer. Emissionen af NO x er faldet markant, mens emission af CO og UHC har været konstant eller svagt stigende. Biogasmotorernes emission af NO x og CO er højere end for de naturgasfyrede motorer, mens udledningen af UHC er lavere. Motorerne kan som gennemsnitlig betragtning overholde de kommende grænseværdier i Bekendtgørelse nr. 621, som for biogasfyrede motorer over 1 MW (indfyret) træder i kraft 1. januar Lattergasniveauet er næsten 3 gange højere sammenlignet med de naturgasfyrede motorer. Målingen for ultrafine partikler på en deponigasfyret motor viste et niveau, der var 30 gange lavere end for de naturgasfyrede motorer. Der er ikke de-

15 DGC-rapport 12 tekteret PCB eller bromerede og klorerede dioxiner, mens der er målt et lavt indhold af HCB. For de fleste tungmetaller, der ikke hører til gruppen af slidmetaller eller mulige additivstoffer, er der ikke fundet detekterbart indhold i røggassen. 3.4 Hovedresultater for motorer fyret med forgasningsgas Kun to motoranlæg, der anvender forgasningsgas, er med i EPT06 et forsøgsanlæg og et kommercielt anlæg. Der er foretaget projektmålinger på det kommercielle anlæg, mens der er øvrige data for begge anlæg. Grundet brændselsslip og forgasningsgassens høje indhold af CO, er CO-emissionen markant højere end for naturgas- og biogasfyrede anlæg. Tilsvarende viser målingen meget lavt indhold af UHC. Emission af lattergas er over 3 gange højere end for naturgasfyrede motoranlæg. Som for biogasfyrede motorer, er der ikke detekteret dioxiner eller PCB, mens der er fundet et lavt indhold af HCB. Målingerne for tungmetaller skiller sig ud fra de andre grupper ved, at der er detekteret kviksølv i røggassen. 3.5 Hovedresultater for motorer fyret med gasolie Anvendelse af gasoliefyrede motorer til grundlast er meget begrænset, mens antallet af gasoliefyrede motoranlæg til regulerkraft er steget de senere år. Der er i projektet foretaget målinger på både et grundlastværk samt et regulerkraftværk. De gasoliefyrede motoranlæg er karakteriserede ved meget høje NO x emissioner op til over 4000 mg/m 5 % O 2 og med 3000 i middel. Hovedemissionerne er højest fra regulerkraftværkerne, som ikke har krav til miljødokumentation, da de typisk er i drift mindre end 500 timer pr. år. Emissionen af ultrafine partikler er ca. 50 % mindre sammenlignet med de naturgasfyrede motorer, mens der hverken er detekteret dioxiner, HCB eller PCB. Der er detekteret det højeste zink niveau sammenlignet med de øvrige projektmålinger, men motoren havde under 15 driftstimer på måletidspunkter, hvilket kan tude på et højerere smmøreolieforbrug.

16 DGC-rapport Hovedresultater for naturgasfyrede gasturbiner På baggrund af erfaringer fra det tidligere kortlægningsprojekt, er der kun målt standardmålinger på naturgasfyrede gasturbiner. Da turbinerne også blev underlagt skærpede emissionsgrænseværdier i oktober 2006, er analyse af emissionsdata opdelt i perioderne og analogt til fremgangsmåden ved de naturgasfyrede motorer. Emission af både NO x og CO er faldet, mens UHC generelt er under detektionsgrænsen. Lattergasemissionen er 2 5 gange lavere set i forholdt til det tidligere kotlægningsprojekt. 3.7 Hovedresultater for oliefyrede dampturbiner Der indgår 4 fueloliefyrede dampturbineanlæg i undersøgelse. De er af meget forskelig størrelse og det ene anlæg omsætninger mere end 60 % af det samlede energi forbrug. NO x niveauet er en smule højere end for naturgasdrevne motorer, mens lattergasindholdet med 15 mg/m 5 % O 2 er 8 gange højere. Der blev ikke detekteret aldehyder. 3.8 Usikkerhed Der er i forhold til PSO 3141 projektet anvendt en opdateret metode til bestemmelse af usikkerheden på de enkelte emissionsfaktorer. Den nye metode, som antages for at være meget korrekt, giver lavere usikkerheder. For naturgasfyrede motorer er emissionsfaktorerne for NO x, UHC og CO releativt sikkert bestemt med relative spredninger på 0,9 2,7 %. For tungmetallerne ligger værdierne fra 2 9 % relativt. Der henvises til afsnit 9 for en nærmere beskrivelse af metoden til besemmelse af usikkerheder på emissionsfaktorerne.

17 DGC-rapport 14 4 Afgrænsning af metode Nærværende delrapport 4 omhandler emissioner fra decentrale kraftvarmeanlæg fyret med gas- og olieformigt brændsel. Følgende brændselstyper er omfattet af undersøgelsen: Naturgas Biogas - Gyllebaseret biogas - Deponigas - Biogas fra rensningsanlæg Forgasningsgas Fuelolie Gasolie (dieselolie) Undersøgelsen er afgrænset til at gælde anlæg med en elektrisk effekt mindre end eller lig 25 MW. Elproduktion baseret på kul og bioolie findes kun i meget begrænset omfang i den undersøgte anlægsstørrelse og er derfor ikke medtaget i projektet. Grundlaget for undersøgelsen er oplysningerne i Energistyrelsens energiproducenttælling for 2006, som Energistyrelsen venligst har stillet til rådighed for projektet. På denne baggrund er der indsamlet emissionsdata og foretaget målinger på udvalgte anlæg. Analysen af de indsamlede emissionsmålinger er, hvor der er tilstrækkelig datagrundlag, opdelt i to tidsperioder, samt 2007 og frem. Årsagen til dette valg er ønsket om at se effekten af Miljøministeriets Bekendtgørelse Nr. 621 af 23. juni 2005 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid m.v. fra motorer og turbiner. Denne bekendtgørelse indførte skærpede emissionskrav til motorer og turbiner gældende fra den 17. oktober Hvor det er relevant sammenlignes dette projekts resultater med resultater opnået i det tidligere nævnte emissionskortlægningsprojekt PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker.

18 DGC-rapport 15 5 Beskrivelse af måleprogrammet 5.1 Planlagt måleprogram Måleprogrammet er planlagt af Dansk Gasteknisk Center (DGC) på baggrund af den karakterisering, DGC har udarbejdet og rapporteret i delrapport 2 /6/ tilgængelige emissionsdata for de enkelte anlæg samt ønsker fra DMU om måling af specielle emissionskomponenter. Oplægget til måleprogrammet har været til kommentering hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og de øvrige projektpartnere. Baggrunden for karakteriseringen er et næsten fuldstændigt kendskab til motor- og gasturbinetyperne på de anlæg, der er indeholdt i Energistyrelsen energiproducenttælling Takket være medvirken fra flere motorleverandører, der selv udfører akkrediterede emissionsmålinger, er antallet af tilgængelige emissionsdata omfattende. På det gas- og oliefyrede område har projektet haft adgang til 693 emissionsmålesæt i perioden 2003 til 2008, projektets egne målinger inkluderet. I alt 661 af disse målesæt omfatter anlæg med naturgas som hovedbrændsel. De resterende 29 målesæt fordeler sig med 18 for gasoliefyrede anlæg, 4 fuelolieanlæg samt 10 biogasfyrede anlæg. Ca. 90 målesæt fra perioden er ikke medtaget i analysen. Tabel 2 viser DGC s oplæg til måleprogram for gas- og oliefyrede anlæg.

19 DGC-rapport 16 Tabel 2 Planlagt måleprogram for gas- og oliefyrede anlæg # Brændsel Teknologi Standardmåling 1 Olie Motor, x almindelig type 1 2 Olie Motor, x almindelig type 2 3 Olie Motor/kedel x Specialmålinger PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, UFP 4 Forgasningsgas Motor x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, PBDD/-F 5 Biogas, deponi Motor x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, PBDD/-F, UFP 6 Biogas, gylle Motor x 7 Biogas, Motor x rensningsanlæg 8 Naturgas Motor, almindelig type 1 9 Naturgas Motor, almindelig type 2 10 Naturgas Motor, almindelig type 3 11 Naturgas Motor, lukke huller, mindre almindelig type 12 Naturgas Motor, lukke huller 13 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 14 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 15 Naturgas Motor, lukke x 2) huller 16 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 17 Naturgas Turbine x 3) x x x x x 2) 18 Naturgas Turbine x 3) 19 Naturgas Turbine x 3) 20 Reserve Naturgas/biogas motor 21 Reserve Naturgas/biogas motor 22 Reserve Naturgas/biogas motor 23 Reserve Naturgas/biogas motor 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. aldehyder 3) Ekskl. UHC, CH4, NMVOC og aldehyder x 2) x 2) x 2) x 2) PCDD/F, PAH, Spormetal, UFP PCDD/F, PAH, Spormetal En komplet standardmåling omfatter følgende komponenter: O 2, NO x, CO, N 2 O, UHC, CH 4, NMVOC og aldehyder.

20 DGC-rapport 17 Én af opgaverne i projektet var på udvalgte områder at screene for nye emissionskomponenter med henblik på at undersøge deres betydning. De valgte komponenter ses under Specialmålinger i Tabel 2 og er et kompromis mellem de i budgettet afsatte midler og DMU s ønsker til specialmålinger. Ønsket om at screene for nye emissionskomponenter har betydet, at der for enkelte anlæg er skåret i omfanget af standardmålingerne. Parametre der er udeladt i forhold til PSO 3141 måleprojektet: Naturgasmotorer: Biogasmotorer: Naturgasturbiner: Butadien, lugt, smøreoliedampe/-aerosoler SO 2, lugt, partikler UHC, aldehyder, lugt samt specialkomponenter

21 DGC-rapport Afvigelser fra måleprogrammet Der er foretaget i alt 20 måleserier, dvs. en enkelt af reservemålingerne er gennemført og 3 reservemålinger er udeladt. Dansk Gasteknisk Center har udført standardmålingerne mens AnalyTech og FORCE Technology har foretaget specialmålingerne. DGC har rapporteret resultaterne i separate målerapporter benævnt Anlæg #1 til Anlæg #20. Udover de budgetbegrundede beskæringer i standardmålingerne er måleprogrammet gennemført som angivet i Tabel 2. Vedrørende aldehydmålingerne har analyselaboratoriet ved to anlæg mistet den ene af to delprøver, hvorved måleresultatet er baseret på en enkelt delmåling. I et enkelt tilfælde har DGC kasseret resultatet af en delprøve pga. en kvalificeret mistanke om, at målingen er fejlbehæftet. Prøvetagning og analyse for UHC fordeling (CH 4 og NMVOC) er gentaget for de naturgas- og biogasfyrede anlæg, da de første analyseresultater afslørede, at den anvendte gaschromatograf ikke var indstillet optimalt mht. analysefølsomhed.

22 DGC-rapport Naturgasfyrede motoranlæg Der er udført emissionsmålinger på 10 naturgasfyrede motoranlæg som vist i Tabel 3. De målte anlæg repræsenterer motorfabrikater og typer, som dækker 87 % af det samlede naturgasforbrug for gasmotoranlæg i Tabel 3 Karakteristika for de målte naturgasmotoranlæg Anlæg Standardmåling Motorfabrikat Motortype # Specialmålinger 8 Rolls-Royce KVGS-18G4 x PCDD/F, PAH, Spormetal, UFP 9 Jenbacher JMS 316 x 10 Wärtsilä 18V34SG x 11 Caterpillar G3516 x PCDD/F, PAH, Spormetal 12 Caterpillar G 3612 x 2) 13 Jenbacher JMS 620 x 2) 14 Wärtsilä 12V25SG x 2) 15 Deutz MVM TBG 604 x 2) 16 Rolls-Royce B35:40V- 12AG 20 Caterpillar G16CM34 x 2) x 2) 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. aldehyder

23 DGC-rapport Motoranlæg med anden gas Tabel 4 viser karakteristika for målte motoranlæg, der benytter biogas (gyllebiogas, deponigas og rådnegas fra rensningsanlæg) eller forgasningsgas. Tabel 4 Karakteristika for de målte motoranlæg der anvender biogas- eller forgasningsgas Anlæg # fabrikat type måling 1) Specialmålinger Motor- Motor- Standard- Brændsel 4 Jenbacher J 320 Forgasningsgas x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, PBDD/-F 5 Jenbacher J 316 Biogas, deponi x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, PBDD/-F, UFP 6 Jenbacher J 208 Biogas, gylle x GS-C 7 MAN E0836 Biogas, x LE202 rensningsanlæg 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder

24 DGC-rapport Naturgasfyrede gasturbineanlæg Der er målt på 3 naturgasfyrede gasturbineanlæg som vist i Tabel 5. Tabel 5 Karakteristika for de målte naturgasfyrede gasturbineanlæg Anlæg # Turbinefabrikat Turbinetype Standardmåling 1) 17 EGT/Siemens Typhoon x 2) 18 EGT/Siemens Tornado x 2) 19 Alstom GT35C2 x 2) 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. UHC, CH4, NMVOC og aldehyder De 3 gasturbinemodeller tegner sig for 90 % af energiforbruget i 2006 for de naturgasfyrede gasturbiner < 25 MW e.

25 DGC-rapport Oliefyrede anlæg Oliefyrede anlæg er, i modsætning til forrige emissionskortlægningsprojekt (PSO 3141), omfattet af måleprogrammet. Ved udvælgelse af anlæg har prioriteten været at måle på anlægstyper, der dækker en betydelig andel af det samlede energiforbrug for olie samt dække både gasolie (diesel) og fuelolie. Anvendelsen af bioolie er pt. meget begrænset og der er set bort fra dette brændsel ved udvælgelse af anlæg til projektmålinger. Det har desuden været et ønske at måle på et regulerkraftværk, da der i de senere år er bygget adskillige af disse anlæg Oliefyrede motorer Tabel 6 viser de målte oliefyrede motorer. Motorfabrikat og type er ikke angivet, da det pga. de relativt få installerede enheder, vil krænke projektets anonymitetskrav. Brændslet er for begge anlægs vedkommende gasolie. Tabel 6 Karakteristika for de målte oliefyrede motorer Anlæg Standardmåling Motorfabrikat Motortype # Specialmålinger 1 Dieselmotoranlæg Grundlastværk x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, UFP 2 Dieselmotoranlæg Regulerkraft x 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder Oliefyrede dampturbiner I det undersøgte anlægssegment findes 4 industrielle anlæg af meget forskellig størrelse. Af hensyn til anonymitetskravet er der ikke angivet oplysninger om anlægsfabrikat og type. Det målte anlæg repræsenterer 63 % af den samlede indfyrede energimængde i Tabel 7 Anlæg # Karakteristika for de målte oliefyrede dampturbiner Fabrikat Type Standardmåling Ukendt Ukendt x 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder Specialmålinger

26 DGC-rapport 23 6 Resultater fra måleprogrammet 6.1 Emissioner fra naturgasfyrede motorer I den gennemførte analyse for naturgasfyrede motorer indgår i alt 579 målinger i perioden Dette inkluderer de 10 projektmålinger. 408 datasæt er fra perioden , mens de resterende 171 datasæt dækker årene I forbindelse med beregning og analyse af måledata reduceres flere datasæt til ét i de tilfælde, hvor der er målt på samme motortype på samme værk inden for det samme år. Antallet af målinger angivet i eksempelvis Tabel 8 og Tabel 9 afviger derfor fra de ovenfor anførte antal målesæt. Til forskel fra forrige kortlægningsprojekt er der ikke fundet nye emissionsmålinger for de mindre motorer som Frichs, Köhler & Ziegler, Guascor, Dorman med flere NO x Resultaterne fra projektmålingerne, herefter kaldet Nye data, fremgår af bilag A. Figur 1 til Figur 4 viser NO x emissionen fra naturgasfyrede motoranlæg afhængig af motortype. Figurerne sammenstiller resultater opnået i forrige kortlægningsprojekt (PSO 3141) med indsamlede og målte data i nærværende projekt. Middelværdier for motorgrupperne samt aktuelt gældende grænseværdi (Bek. Nr. 621) er ligeledes vist. Tabel 8 og Tabel 9 viser resultatet af den statistiske behandling af måledata opdelt på de to tidsperioder. De udførte projektmålinger udviser generelt god overensstemmelse med eksisterende data 1. For en del motormærker ses en klar faldende tendens i NO x emissionen over de 3 tidsperioder, hvilket tilskrives de skærpede grænseværdier i Bekendtgørelse Nr Effekten ses tydeligst for Deutz 604/620, Rolls-Royce K samt Jenbacher 600 serien. NO x emissionen fra Caterpillar 3500 og 3600 serierne er mere konstant over årene, enten svagt stigende eller faldende. Påfaldende er dog den betydelige 1 Ved sammenligning af projektmålinger (Nye data) og eksisterende data fra 2007 og frem.

27 DGC-rapport 24 reduktion i målingernes standardafvigelse for Caterpillar 3500 motorerne, hvilket dog også ses for et par andre mærker. Generelt for alle mærker gælder, at kun få målinger i perioden 2007 og frem ligger over emissionsgrænseværdien på 550 mg/m 3 ved 5 % O PSO Nye data Middelværdier Gr. værdi (Bek. 621) 800 NOX mg/m 3 n ved 5% O Caterpillar 3500 Caterpillar 3600 Caterpillar G16CM34 Figur 1 NO x emission fra naturgasfyrede motoranlæg afhængig af motortype

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 5. Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006 Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Bilag A: Teknologidata

Bilag A: Teknologidata Projekt Elproduktionsomkostninger for nye anlæg Dato 29. september 2006 Dokument status Reference Bilag til slutrapport CMM/JW/HHL/AKW/TH Bilag A: Teknologidata Langsigtede elproduktionsomkostninger 160

Læs mere

Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri

Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri Delrapport 1 Karakterisering og teknisk konverteringspotentiale Kunderapport Oktober 2013 Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri,

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager 19. marts 2015 CGS/CGS 1. Generel information om Energinet.dk... 2 2. Basisoplysninger... 3 3. Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE

SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE MILJØSTYRELSEN SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE NOTAT 1. NOVEMBER 2012 2/24 SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE INDHOLD 1 Indledning 3 2 Baggrund og formål 3 3 Systembeskrivelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK Til Energistyrelsen Dokumenttype Endelig rapport Dato December 2012 Fra Rambøll Management Consulting ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ

UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 5 2011 AU AARHUS UNIVERSITET DCE

Læs mere

Brændeovne og små kedler

Brændeovne og små kedler Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag Jytte Boll Illerup, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Thomas Capral Henriksen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Emissioner fra skibe i havn

Emissioner fra skibe i havn Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2003 Emissioner fra skibe i havn Arne Oxbøl og Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere