Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e"

Transkript

1 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Lars Jørgensen Steen D. Andersen Danny M. Lovett Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2010

3 Titel : Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Lars Jørgensen, Steen D. Andersen, Danny M. Lovett, Per G. Kristensen Dato for udgivelse : April 2010 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : Sagsnavn : Emissionskortlægning 2007 ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Forkortelser Resume Emissionsfaktorer Hovedresultater for naturgasfyrede motorer Hovedresultater for biogasfyrede motorer Hovedresultater for motorer fyret med forgasningsgas Hovedresultater for motorer fyret med gasolie Hovedresultater for naturgasfyrede gasturbiner Hovedresultater for oliefyrede dampturbiner Usikkerhed Afgrænsning af metode Beskrivelse af måleprogrammet Planlagt måleprogram Afvigelser fra måleprogrammet Naturgasfyrede motoranlæg Motoranlæg med anden gas Naturgasfyrede gasturbineanlæg Oliefyrede anlæg Oliefyrede motorer Oliefyrede dampturbiner Resultater fra måleprogrammet Emissioner fra naturgasfyrede motorer NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC) Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lugtemission Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP)... 51

5 DGC-rapport Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin (PCDD/-F) Tungmetaller Elvirkningsgrad Emissioner fra biogasfyrede motorer NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC) Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lugtemission Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP) Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin Øvrige mikroforureninger (HCB og PCB) Tungmetaller Emissioner fra motorer fyret med forgasningsgas CO, NO x, UHC og lattergas Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin, HCB og PCB Tungmetaller Emissioner fra motorer fyret med gasolie NO x, CO og UHC Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP) Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin, HCB og PCB Tungmetaller Emissioner fra naturgasfyrede gasturbiner NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC)

6 DGC-rapport Lattergas (N 2 O) Andre emissioner Øvrige supplerende oplysninger Emissioner fra oliefyrede dampturbiner NO x, CO og partikler Uforbrændt kulbrinte (UHC) Aldehyder og ketoner Lattergas (N 2 O) Validitet og dækningsgrad af emissionsdata Dækningsgrader Validitet af emissionsdata Emissioner i forhold til gældende grænseværdier Naturgasfyrede motorer Biogasfyrede motorer Naturgasfyrede gasturbiner Motorer fyret med forgasningsgas Gasoliefyrede motorer Gasoliefyrede gasturbiner Fueloliefyrede dampturbineanlæg Usikkerhedsberegninger for emissionsfaktorer Beregningsgrundlag Resultater Vurdering af resultaterne Miljømæssige konsekvenser af ændret naturgaskvalitet Kilder og referencer Bilag A: Måleresultater standardkomponenter (O 2, CO, NO x UHC og N 2 O) Bilag B: Måleresultater standardkomponenter (aldehyder) Bilag C: Måleresultater specialkomponenter (PAH) Bilag D: Måleresultater specialkomponenter (Klorerede dioxiner og furaner) Bilag E: Måleresultater specialkomponenter (Bromerede dioxiner og furaner)

7 DGC-rapport 4 Bilag F: Måleresultater specialkomponenter (HCB og PCB) Bilag G: Måleresultater specialkomponenter (Tungmetaller) Bilag H: Måleresultater specialkomponenter (Ultrafine partikler) Bilag I: Emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. energi enhed Bilag J: Emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. volumen

8 DGC-rapport 5 1 Indledning Energinet.dk har givet et konsortium bestående af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) som projektleder, samt Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), FORCE Technology og AnalyTech Miljølaboratorium A/S opgaven at gennemføre en kortlægning af luftformige emissioner fra danske, decentrale kraftvarmeværker under 25 MW elektrisk effekt. Projektet er udført som et rådgivningsprojekt og har arbejdstitlen Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Det er projektets primære mål på baggrund af indsamlede emissionsdata og gennemførte analyser, at udpege forslag til de væsentligste miljømæssige indsatsområder på de decentrale kraftvarmeværker i Danmark. På denne baggrund vil projektet give forslag til fremtidig F&U indsats på dette område. Sekundært vil emissionskortlægningsprojektet tilvejebringe pålidelige opdaterede emissionsfaktorer for de vigtigste emissioner fra decentral kraftvarme. Endelig vil projektet på udvalgte områder screene for nye emissionskomponenter, således at der efterfølgende bliver grundlag for at vurdere deres betydning. I perioden blev der for Eltra udført et lignende kortlægningsprojekt benævnt PSO Resultaterne fra nærværende projekt bliver i vidt omfang relateret til konklusionerne fra PSO 3141 projektet. Denne delrapport 4 omhandler resultaterne af det gennemførte måleprogram samt analyse af målte og indsamlede emissionsdata for gas- og olieformige brændsler. Emissionerne holdes op mod eksisterende lovgivning i form af bekendtgørelser og vejledninger, ligesom udviklingstendenser belyses. Parallelt med denne rapport er der udarbejdet en delrapport 3, der omhandler resultater for brændslerne affald og fast biomasse. DGC ønsker at rette en stor og særlig tak til de anlæg, der har givet adgang til projektmålingerne. Projektets resultater baseres desuden i høj grad på indsamlede data i form af målerapporter fra lovpligtige miljømålinger. DGC ønsker at takke alle, der har leveret måledata til projektet.

9 DGC-rapport 6 En faglig følgegruppe har ved flere møder givet vigtige input, faglig kritik og værdifulde forslag. Følgegruppen takkes for engagement og bidrag til projektet. Følgegruppen består, eksklusiv konsortiemedlemmer, af nedenstående personer: Christian Friberg B. Nielsen Energinet.dk Steen Vestervang Energinet.dk Allan Kjersgaard RenoSam Anders Christiansen Kommunernes Landsforening Bo Sander DONG Energy Hanne Johnsen affald danmark Helga Moos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Henrik Flyver Christiansen Energistyrelsen J. Vitus Nielsen Babcock & Wilcox Vølund Jesper Schramm DTU, MEK John Tang Dansk Fjernvarme Jytte Illerup DTU, Kemiteknik Kjeld Skærbæk Nielsen Rolls-Royce Marine A/S Anders Schmidt Dideriksen E.ON Danmark A/S Peter Arendt Jensen DTU, CHEC/KT Steen Møllebjerg GE Energy, Jenbacher Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsen

10 DGC-rapport 7 2 Forkortelser DGC Dansk Gasteknisk Center a/s DMU Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet DTU Danmarks Tekniske Universitet ELPI Electrical Low Pressure Impactor. Måleinstrument til måling af fine og ultrafine partikler EMK 2007 Emissionskortlægning 2007 EPT06 Energistyrelsens energiproducenttælling fra El- og fjernvarmeproducenter med tilknytning til offentligt net skal hvert år indberette oplysninger om brændselsforbrug og varme- og elproduktion for deres anlæg. FID Flammeionisationsdetektor GC Gaskromatograf HCB Hexaklorbenzen. Et klorholdigt fungicid som er tungt nedbrydeligt og som akkumulerer op gennem fødekæderne. LE/m 3 Lugtenheder pr. m 3 LPG Liquified Petroleum Gas. Flydende raffineret gas. MEL-10 Miljøstyrelsens anbefalede metode til bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas MW e Elektrisk effekt NMVOC Non methane volatile organic compounds PBDD/F Polybromerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner. Se under PCDD/F. PCB Polyklorerede bifenyler. Gruppe af industrikemikalier som blev udviklet i 1920'erne, og er især blevet brugt i elektronikindustrien. PCDD/F Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner. Gruppe af klorholdige giftstoffer. Fører over lang tids eksponering til øget risiko for kræft, reproduktionsforstyrrelser, nedsættelse af immunforsvaret, neurotoksiske effekter og "hormonvirkninger". PM0,1 Partikler med en diameter mindre end 0,1 μm (ultrafine partikler) PM1 Partikler med en diameter mindre end 1 μm PM10 Partikler med en diameter mindre end 10 μm

11 DGC-rapport 8 PM2,5 POP PSO 3141 UFP Partikler med en diameter mindre end 2,5 μm (fine partikler) Persistant Organic Pollutants. POP stoffer defineres som kemikalier med visse giftige egenskaber og som stoffer der ikke nedbrydes i naturen, hvilket gør dem særligt skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Omfatter eksempelvis dioxiner/furaner, HCB og PCB. Eltra/PSO projekt, som på basis af Energistyrelsens energiproducenttælling fra 2000, kortlagde emissioner fra decentrale kraftvarmeværker mindre end 25 MWe. Naturlig reference for nærværende projekt. Ultrafine partikler. Partikler med en partikeldiameter mindre end 0,1 μm

12 DGC-rapport 9 3 Resume Projektet Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 er opdelt i 4 faser omhandlende indsamling af emissionsdata, måling af emissioner, analyse af data samt rapportering. Nærværende rapport sammenfatter arbejdet med indsamling, vurdering og analyse af emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e. Projektet baseres på energidata fra Energistyrelsens energiproducenttælling fra 2006 og måledata fra perioden På det gas- og oliefyrede område har projektet haft adgang til 693 emissionsmålesæt i perioden 2003 til 2008, projektets egne 20 målesæt inkluderet. I alt 661 af disse målesæt omfatter anlæg med naturgas som hovedbrændsel. De resterende 29 målesæt fordeler sig med 18 for gasoliefyrede anlæg, 4 for fuelolieanlæg samt 10 biogasfyrede anlæg. For naturgasfyrede motorer og gasturbiner samt gasoliedrevne motorer og fueloliefyrede dampturbiner, er der generelt opnået tilfredsstillende dækningsgrader for hovedkomponenterne NO x, CO og UHC. Dækningsgraden for førnævnte hovedkomponenter er mindre god for biogasfyrede motorer. Der er udført screeningsmålinger for specielle emissionskomponenter som spormetaller, PAH, PCB, HCB, dioxin samt ultrafine partikler. For disse komponenter indgår udelukkende projektets målinger i analyserne. 3.1 Emissionsfaktorer På baggrund af de indsamlede og målte emissionsdata har DMU beregnet emissionsfaktorer /2/, hvoraf der gives et uddrag i Tabel 1. DMU rapporterer generelt et fald i emissionsfaktoreren i forhold til opgørelsen i PSO 3141.

13 DGC-rapport 10 Tabel 1 Udvalgte emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. energienhed Enhed Enhed Naturgasmotorer Biogasmotorer Naturgasturbiner Forgasningsgas motor Gasoliemotorer Fuelolie dampturbiner NOx g/gj UHC (C) g/gj , ,6 NMVOC g/gj ,6 2,3 37 0,8 CH4 g/gj , < 1,3 CO g/gj , ,8 N2O g/gj 0,58 1,6 1,0 2,7 2,1 5,0 PCDD/-F ng/gj 0,57 0,96-1,7 < 0,99 - PAH (BaP) µg/gj 13 4,2-4,9 < 33 - Naphthalen µg/gj HCB µg/gj - 0,19-0,80 < 0,22 - PCB ng/gj - 0,19-0,24 < 0,13 - Formaldehyd g/gj 11 8,7-1,5 1,3 < 0,002 Elvirkningsgrad % 39,6-28, Hovedresultater for naturgasfyrede motorer Som det var tilfældet i PSO 3141 undersøgelsen, har der, grundet den lovpligtige dokumentation af NO x, UHC og CO, været et omfattende datagrundlag til rådighed for disse komponenter for naturgasfyrede motorer i nærværende projekt. I alt 579 målesæt indgår i analyserne af ovenstående hovedkomponenter. For at dokumentere effekten af de skærpede emissionskrav i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 621 /14/ er undersøgelsen opdelt i tidsperioderne og De skærpede emissionsgrænseværdier var for de fleste motorer gældende fra oktober Tekniske ændringer og installation af CO oxidationskatalysatorer har medført et betydeligt fald i emissionen af NO x og CO. For UHC er faldet mindre markant, men de naturgasfyrede motoranlæg har ikke problemer med at overholde grænseværdierne for de 3 hovedkomponenter. Sammensætningen af kulbrintefordelingen i røggassen ligger tæt på sammensætningen i naturgassen. Naturgasdrevne motorers emission af CH 4 forøger drivhusgaspoteentialet med 21 % i forhold til den direkte CO 2 emission. Emissionen af lattergas er faldet til under halvdelen af niveauet fra

14 DGC-rapport 11 forrige undersøgelse og forøger drivhusgaspotentialet med 0,33 % i forhold til CO 2 emissionen. Der findes kun få anlæg med deciderede formaldhydkatalysatorer, men en stor del af de tilgængelige målinger for aldehyder er foretaget på disse anlæg, typisk i projektsammenhænge. Dette forhold er der kompenseret for ved beregning emissionsfaktorer for aldehyderne. Generelt ses der et fald i emissionen af aldehyder i forhold til PSO 3141 projektet og der er indikationer på, at CO oxidationskatalysatorerne har en effekt på reduktion af aldehyder. Datamaterialet er dog ikke omfattende nok til sikre konklusioner. Måling for ultrafine partikler på et naturgasfyret motoranlæg viste høje koncentrationer i forhold til gassoliefyrede og biogasfyrede motoranlæg. Emission af dioxin er negliciebel og dere rkun detekteret enkelte congenere ved målingerne. Der er detekteret lavt indhold af tungmetaller ved projektets målinger. Emissionen af metallerne stammer fra smøreolien og de detekterede metaller kan generelt henføres til gruppen af slidmetaller eller smøreoliens additiver. 3.3 Hovedresultater for biogasfyrede motorer Der er langt færre måledata til rådighed for biogasfyrede motorer og analysen er derfor ikke opdelt på tidsperioder, som for de naturgasfyrede motorer. Emissionen af NO x er faldet markant, mens emission af CO og UHC har været konstant eller svagt stigende. Biogasmotorernes emission af NO x og CO er højere end for de naturgasfyrede motorer, mens udledningen af UHC er lavere. Motorerne kan som gennemsnitlig betragtning overholde de kommende grænseværdier i Bekendtgørelse nr. 621, som for biogasfyrede motorer over 1 MW (indfyret) træder i kraft 1. januar Lattergasniveauet er næsten 3 gange højere sammenlignet med de naturgasfyrede motorer. Målingen for ultrafine partikler på en deponigasfyret motor viste et niveau, der var 30 gange lavere end for de naturgasfyrede motorer. Der er ikke de-

15 DGC-rapport 12 tekteret PCB eller bromerede og klorerede dioxiner, mens der er målt et lavt indhold af HCB. For de fleste tungmetaller, der ikke hører til gruppen af slidmetaller eller mulige additivstoffer, er der ikke fundet detekterbart indhold i røggassen. 3.4 Hovedresultater for motorer fyret med forgasningsgas Kun to motoranlæg, der anvender forgasningsgas, er med i EPT06 et forsøgsanlæg og et kommercielt anlæg. Der er foretaget projektmålinger på det kommercielle anlæg, mens der er øvrige data for begge anlæg. Grundet brændselsslip og forgasningsgassens høje indhold af CO, er CO-emissionen markant højere end for naturgas- og biogasfyrede anlæg. Tilsvarende viser målingen meget lavt indhold af UHC. Emission af lattergas er over 3 gange højere end for naturgasfyrede motoranlæg. Som for biogasfyrede motorer, er der ikke detekteret dioxiner eller PCB, mens der er fundet et lavt indhold af HCB. Målingerne for tungmetaller skiller sig ud fra de andre grupper ved, at der er detekteret kviksølv i røggassen. 3.5 Hovedresultater for motorer fyret med gasolie Anvendelse af gasoliefyrede motorer til grundlast er meget begrænset, mens antallet af gasoliefyrede motoranlæg til regulerkraft er steget de senere år. Der er i projektet foretaget målinger på både et grundlastværk samt et regulerkraftværk. De gasoliefyrede motoranlæg er karakteriserede ved meget høje NO x emissioner op til over 4000 mg/m 5 % O 2 og med 3000 i middel. Hovedemissionerne er højest fra regulerkraftværkerne, som ikke har krav til miljødokumentation, da de typisk er i drift mindre end 500 timer pr. år. Emissionen af ultrafine partikler er ca. 50 % mindre sammenlignet med de naturgasfyrede motorer, mens der hverken er detekteret dioxiner, HCB eller PCB. Der er detekteret det højeste zink niveau sammenlignet med de øvrige projektmålinger, men motoren havde under 15 driftstimer på måletidspunkter, hvilket kan tude på et højerere smmøreolieforbrug.

16 DGC-rapport Hovedresultater for naturgasfyrede gasturbiner På baggrund af erfaringer fra det tidligere kortlægningsprojekt, er der kun målt standardmålinger på naturgasfyrede gasturbiner. Da turbinerne også blev underlagt skærpede emissionsgrænseværdier i oktober 2006, er analyse af emissionsdata opdelt i perioderne og analogt til fremgangsmåden ved de naturgasfyrede motorer. Emission af både NO x og CO er faldet, mens UHC generelt er under detektionsgrænsen. Lattergasemissionen er 2 5 gange lavere set i forholdt til det tidligere kotlægningsprojekt. 3.7 Hovedresultater for oliefyrede dampturbiner Der indgår 4 fueloliefyrede dampturbineanlæg i undersøgelse. De er af meget forskelig størrelse og det ene anlæg omsætninger mere end 60 % af det samlede energi forbrug. NO x niveauet er en smule højere end for naturgasdrevne motorer, mens lattergasindholdet med 15 mg/m 5 % O 2 er 8 gange højere. Der blev ikke detekteret aldehyder. 3.8 Usikkerhed Der er i forhold til PSO 3141 projektet anvendt en opdateret metode til bestemmelse af usikkerheden på de enkelte emissionsfaktorer. Den nye metode, som antages for at være meget korrekt, giver lavere usikkerheder. For naturgasfyrede motorer er emissionsfaktorerne for NO x, UHC og CO releativt sikkert bestemt med relative spredninger på 0,9 2,7 %. For tungmetallerne ligger værdierne fra 2 9 % relativt. Der henvises til afsnit 9 for en nærmere beskrivelse af metoden til besemmelse af usikkerheder på emissionsfaktorerne.

17 DGC-rapport 14 4 Afgrænsning af metode Nærværende delrapport 4 omhandler emissioner fra decentrale kraftvarmeanlæg fyret med gas- og olieformigt brændsel. Følgende brændselstyper er omfattet af undersøgelsen: Naturgas Biogas - Gyllebaseret biogas - Deponigas - Biogas fra rensningsanlæg Forgasningsgas Fuelolie Gasolie (dieselolie) Undersøgelsen er afgrænset til at gælde anlæg med en elektrisk effekt mindre end eller lig 25 MW. Elproduktion baseret på kul og bioolie findes kun i meget begrænset omfang i den undersøgte anlægsstørrelse og er derfor ikke medtaget i projektet. Grundlaget for undersøgelsen er oplysningerne i Energistyrelsens energiproducenttælling for 2006, som Energistyrelsen venligst har stillet til rådighed for projektet. På denne baggrund er der indsamlet emissionsdata og foretaget målinger på udvalgte anlæg. Analysen af de indsamlede emissionsmålinger er, hvor der er tilstrækkelig datagrundlag, opdelt i to tidsperioder, samt 2007 og frem. Årsagen til dette valg er ønsket om at se effekten af Miljøministeriets Bekendtgørelse Nr. 621 af 23. juni 2005 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid m.v. fra motorer og turbiner. Denne bekendtgørelse indførte skærpede emissionskrav til motorer og turbiner gældende fra den 17. oktober Hvor det er relevant sammenlignes dette projekts resultater med resultater opnået i det tidligere nævnte emissionskortlægningsprojekt PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker.

18 DGC-rapport 15 5 Beskrivelse af måleprogrammet 5.1 Planlagt måleprogram Måleprogrammet er planlagt af Dansk Gasteknisk Center (DGC) på baggrund af den karakterisering, DGC har udarbejdet og rapporteret i delrapport 2 /6/ tilgængelige emissionsdata for de enkelte anlæg samt ønsker fra DMU om måling af specielle emissionskomponenter. Oplægget til måleprogrammet har været til kommentering hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og de øvrige projektpartnere. Baggrunden for karakteriseringen er et næsten fuldstændigt kendskab til motor- og gasturbinetyperne på de anlæg, der er indeholdt i Energistyrelsen energiproducenttælling Takket være medvirken fra flere motorleverandører, der selv udfører akkrediterede emissionsmålinger, er antallet af tilgængelige emissionsdata omfattende. På det gas- og oliefyrede område har projektet haft adgang til 693 emissionsmålesæt i perioden 2003 til 2008, projektets egne målinger inkluderet. I alt 661 af disse målesæt omfatter anlæg med naturgas som hovedbrændsel. De resterende 29 målesæt fordeler sig med 18 for gasoliefyrede anlæg, 4 fuelolieanlæg samt 10 biogasfyrede anlæg. Ca. 90 målesæt fra perioden er ikke medtaget i analysen. Tabel 2 viser DGC s oplæg til måleprogram for gas- og oliefyrede anlæg.

19 DGC-rapport 16 Tabel 2 Planlagt måleprogram for gas- og oliefyrede anlæg # Brændsel Teknologi Standardmåling 1 Olie Motor, x almindelig type 1 2 Olie Motor, x almindelig type 2 3 Olie Motor/kedel x Specialmålinger PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, UFP 4 Forgasningsgas Motor x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, PBDD/-F 5 Biogas, deponi Motor x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, PBDD/-F, UFP 6 Biogas, gylle Motor x 7 Biogas, Motor x rensningsanlæg 8 Naturgas Motor, almindelig type 1 9 Naturgas Motor, almindelig type 2 10 Naturgas Motor, almindelig type 3 11 Naturgas Motor, lukke huller, mindre almindelig type 12 Naturgas Motor, lukke huller 13 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 14 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 15 Naturgas Motor, lukke x 2) huller 16 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 17 Naturgas Turbine x 3) x x x x x 2) 18 Naturgas Turbine x 3) 19 Naturgas Turbine x 3) 20 Reserve Naturgas/biogas motor 21 Reserve Naturgas/biogas motor 22 Reserve Naturgas/biogas motor 23 Reserve Naturgas/biogas motor 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. aldehyder 3) Ekskl. UHC, CH4, NMVOC og aldehyder x 2) x 2) x 2) x 2) PCDD/F, PAH, Spormetal, UFP PCDD/F, PAH, Spormetal En komplet standardmåling omfatter følgende komponenter: O 2, NO x, CO, N 2 O, UHC, CH 4, NMVOC og aldehyder.

20 DGC-rapport 17 Én af opgaverne i projektet var på udvalgte områder at screene for nye emissionskomponenter med henblik på at undersøge deres betydning. De valgte komponenter ses under Specialmålinger i Tabel 2 og er et kompromis mellem de i budgettet afsatte midler og DMU s ønsker til specialmålinger. Ønsket om at screene for nye emissionskomponenter har betydet, at der for enkelte anlæg er skåret i omfanget af standardmålingerne. Parametre der er udeladt i forhold til PSO 3141 måleprojektet: Naturgasmotorer: Biogasmotorer: Naturgasturbiner: Butadien, lugt, smøreoliedampe/-aerosoler SO 2, lugt, partikler UHC, aldehyder, lugt samt specialkomponenter

21 DGC-rapport Afvigelser fra måleprogrammet Der er foretaget i alt 20 måleserier, dvs. en enkelt af reservemålingerne er gennemført og 3 reservemålinger er udeladt. Dansk Gasteknisk Center har udført standardmålingerne mens AnalyTech og FORCE Technology har foretaget specialmålingerne. DGC har rapporteret resultaterne i separate målerapporter benævnt Anlæg #1 til Anlæg #20. Udover de budgetbegrundede beskæringer i standardmålingerne er måleprogrammet gennemført som angivet i Tabel 2. Vedrørende aldehydmålingerne har analyselaboratoriet ved to anlæg mistet den ene af to delprøver, hvorved måleresultatet er baseret på en enkelt delmåling. I et enkelt tilfælde har DGC kasseret resultatet af en delprøve pga. en kvalificeret mistanke om, at målingen er fejlbehæftet. Prøvetagning og analyse for UHC fordeling (CH 4 og NMVOC) er gentaget for de naturgas- og biogasfyrede anlæg, da de første analyseresultater afslørede, at den anvendte gaschromatograf ikke var indstillet optimalt mht. analysefølsomhed.

22 DGC-rapport Naturgasfyrede motoranlæg Der er udført emissionsmålinger på 10 naturgasfyrede motoranlæg som vist i Tabel 3. De målte anlæg repræsenterer motorfabrikater og typer, som dækker 87 % af det samlede naturgasforbrug for gasmotoranlæg i Tabel 3 Karakteristika for de målte naturgasmotoranlæg Anlæg Standardmåling Motorfabrikat Motortype # Specialmålinger 8 Rolls-Royce KVGS-18G4 x PCDD/F, PAH, Spormetal, UFP 9 Jenbacher JMS 316 x 10 Wärtsilä 18V34SG x 11 Caterpillar G3516 x PCDD/F, PAH, Spormetal 12 Caterpillar G 3612 x 2) 13 Jenbacher JMS 620 x 2) 14 Wärtsilä 12V25SG x 2) 15 Deutz MVM TBG 604 x 2) 16 Rolls-Royce B35:40V- 12AG 20 Caterpillar G16CM34 x 2) x 2) 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. aldehyder

23 DGC-rapport Motoranlæg med anden gas Tabel 4 viser karakteristika for målte motoranlæg, der benytter biogas (gyllebiogas, deponigas og rådnegas fra rensningsanlæg) eller forgasningsgas. Tabel 4 Karakteristika for de målte motoranlæg der anvender biogas- eller forgasningsgas Anlæg # fabrikat type måling 1) Specialmålinger Motor- Motor- Standard- Brændsel 4 Jenbacher J 320 Forgasningsgas x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, PBDD/-F 5 Jenbacher J 316 Biogas, deponi x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, PBDD/-F, UFP 6 Jenbacher J 208 Biogas, gylle x GS-C 7 MAN E0836 Biogas, x LE202 rensningsanlæg 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder

24 DGC-rapport Naturgasfyrede gasturbineanlæg Der er målt på 3 naturgasfyrede gasturbineanlæg som vist i Tabel 5. Tabel 5 Karakteristika for de målte naturgasfyrede gasturbineanlæg Anlæg # Turbinefabrikat Turbinetype Standardmåling 1) 17 EGT/Siemens Typhoon x 2) 18 EGT/Siemens Tornado x 2) 19 Alstom GT35C2 x 2) 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. UHC, CH4, NMVOC og aldehyder De 3 gasturbinemodeller tegner sig for 90 % af energiforbruget i 2006 for de naturgasfyrede gasturbiner < 25 MW e.

25 DGC-rapport Oliefyrede anlæg Oliefyrede anlæg er, i modsætning til forrige emissionskortlægningsprojekt (PSO 3141), omfattet af måleprogrammet. Ved udvælgelse af anlæg har prioriteten været at måle på anlægstyper, der dækker en betydelig andel af det samlede energiforbrug for olie samt dække både gasolie (diesel) og fuelolie. Anvendelsen af bioolie er pt. meget begrænset og der er set bort fra dette brændsel ved udvælgelse af anlæg til projektmålinger. Det har desuden været et ønske at måle på et regulerkraftværk, da der i de senere år er bygget adskillige af disse anlæg Oliefyrede motorer Tabel 6 viser de målte oliefyrede motorer. Motorfabrikat og type er ikke angivet, da det pga. de relativt få installerede enheder, vil krænke projektets anonymitetskrav. Brændslet er for begge anlægs vedkommende gasolie. Tabel 6 Karakteristika for de målte oliefyrede motorer Anlæg Standardmåling Motorfabrikat Motortype # Specialmålinger 1 Dieselmotoranlæg Grundlastværk x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, UFP 2 Dieselmotoranlæg Regulerkraft x 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder Oliefyrede dampturbiner I det undersøgte anlægssegment findes 4 industrielle anlæg af meget forskellig størrelse. Af hensyn til anonymitetskravet er der ikke angivet oplysninger om anlægsfabrikat og type. Det målte anlæg repræsenterer 63 % af den samlede indfyrede energimængde i Tabel 7 Anlæg # Karakteristika for de målte oliefyrede dampturbiner Fabrikat Type Standardmåling Ukendt Ukendt x 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder Specialmålinger

26 DGC-rapport 23 6 Resultater fra måleprogrammet 6.1 Emissioner fra naturgasfyrede motorer I den gennemførte analyse for naturgasfyrede motorer indgår i alt 579 målinger i perioden Dette inkluderer de 10 projektmålinger. 408 datasæt er fra perioden , mens de resterende 171 datasæt dækker årene I forbindelse med beregning og analyse af måledata reduceres flere datasæt til ét i de tilfælde, hvor der er målt på samme motortype på samme værk inden for det samme år. Antallet af målinger angivet i eksempelvis Tabel 8 og Tabel 9 afviger derfor fra de ovenfor anførte antal målesæt. Til forskel fra forrige kortlægningsprojekt er der ikke fundet nye emissionsmålinger for de mindre motorer som Frichs, Köhler & Ziegler, Guascor, Dorman med flere NO x Resultaterne fra projektmålingerne, herefter kaldet Nye data, fremgår af bilag A. Figur 1 til Figur 4 viser NO x emissionen fra naturgasfyrede motoranlæg afhængig af motortype. Figurerne sammenstiller resultater opnået i forrige kortlægningsprojekt (PSO 3141) med indsamlede og målte data i nærværende projekt. Middelværdier for motorgrupperne samt aktuelt gældende grænseværdi (Bek. Nr. 621) er ligeledes vist. Tabel 8 og Tabel 9 viser resultatet af den statistiske behandling af måledata opdelt på de to tidsperioder. De udførte projektmålinger udviser generelt god overensstemmelse med eksisterende data 1. For en del motormærker ses en klar faldende tendens i NO x emissionen over de 3 tidsperioder, hvilket tilskrives de skærpede grænseværdier i Bekendtgørelse Nr Effekten ses tydeligst for Deutz 604/620, Rolls-Royce K samt Jenbacher 600 serien. NO x emissionen fra Caterpillar 3500 og 3600 serierne er mere konstant over årene, enten svagt stigende eller faldende. Påfaldende er dog den betydelige 1 Ved sammenligning af projektmålinger (Nye data) og eksisterende data fra 2007 og frem.

27 DGC-rapport 24 reduktion i målingernes standardafvigelse for Caterpillar 3500 motorerne, hvilket dog også ses for et par andre mærker. Generelt for alle mærker gælder, at kun få målinger i perioden 2007 og frem ligger over emissionsgrænseværdien på 550 mg/m 3 ved 5 % O PSO Nye data Middelværdier Gr. værdi (Bek. 621) 800 NOX mg/m 3 n ved 5% O Caterpillar 3500 Caterpillar 3600 Caterpillar G16CM34 Figur 1 NO x emission fra naturgasfyrede motoranlæg afhængig af motortype

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 27 Energinet.dk miljø-projekt nr. 7/1882 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 2 April

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 2 Anlægskarakterisering og emissionsdata for gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Maj 22 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Eltra PSO projekt 3141 Delrapport 4 Måleprogram og analyse af emissioner fra gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e April 2003 Dansk Gasteknisk

Læs mere

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme

Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Miljøforhold kortlagt for decentral kraftvarme Mange decentrale kraftvarmeværker har bidraget med data til Eltra`s miljøkortlægning. Kortlægningen er nu afsluttet, og det er for første gang muligt at præsentere

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Når motoren bruger gas

Når motoren bruger gas Artikel 1/5 Når motoren bruger gas Kompakt 300 kw e kraftvarmeenhed. Motor, generator, udstødskedel samt lyddæmper er monteret på rammen. Hvor mange og hvor? Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme

Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Eltra PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Delrapport

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 5. Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006 Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024 Til Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 199-224 21. april 215 CFN/CFN Dok. 15/5521-5 1/8 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Metan - CH 4... 4 2. Lattergas - N 2 O... 5 3. Kulmonoxid

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s RKSK Biogasnet ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august 2011 Baggrund Ringkøbing Skjern kommune har en vision: Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Opgradering af biogas TECHNOLOGY FOR BUSINESS

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24.

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24. Bilag B Sagsnr. 222824B-151-122/Rev.1 Rapport Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning Februar 2015 Rekvirent: Lemvig Biogas A.m.b.A. Lars Kristensen Pillevej 12 7620 Lemvig Dato: Udført af:

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Anlæg # 15. Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604. Målerapport 731-28-15 November 2009

Anlæg # 15. Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604. Målerapport 731-28-15 November 2009 Anlæg # 15 Gasmotoranlæg, Deutz MWM TBG 604 Målerapport 731-28-15 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 15 1/15 Anlæg # 15 Gasmotor: Deutz MWM TBG 604 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Den danske biomassesatsning til dato

Den danske biomassesatsning til dato Den danske biomassesatsning til dato Forsk2006 Energinet.dk konference 15. juni 2006 Bo Sander, Disposition Baggrund Hvorfor er halm et vanskeligt brændsel til elproduktion? Status for anvendelse af biomasse

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere