Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e"

Transkript

1 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Lars Jørgensen Steen D. Andersen Danny M. Lovett Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2010

3 Titel : Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Lars Jørgensen, Steen D. Andersen, Danny M. Lovett, Per G. Kristensen Dato for udgivelse : April 2010 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : Sagsnavn : Emissionskortlægning 2007 ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Forkortelser Resume Emissionsfaktorer Hovedresultater for naturgasfyrede motorer Hovedresultater for biogasfyrede motorer Hovedresultater for motorer fyret med forgasningsgas Hovedresultater for motorer fyret med gasolie Hovedresultater for naturgasfyrede gasturbiner Hovedresultater for oliefyrede dampturbiner Usikkerhed Afgrænsning af metode Beskrivelse af måleprogrammet Planlagt måleprogram Afvigelser fra måleprogrammet Naturgasfyrede motoranlæg Motoranlæg med anden gas Naturgasfyrede gasturbineanlæg Oliefyrede anlæg Oliefyrede motorer Oliefyrede dampturbiner Resultater fra måleprogrammet Emissioner fra naturgasfyrede motorer NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC) Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lugtemission Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP)... 51

5 DGC-rapport Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin (PCDD/-F) Tungmetaller Elvirkningsgrad Emissioner fra biogasfyrede motorer NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC) Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lugtemission Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP) Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin Øvrige mikroforureninger (HCB og PCB) Tungmetaller Emissioner fra motorer fyret med forgasningsgas CO, NO x, UHC og lattergas Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin, HCB og PCB Tungmetaller Emissioner fra motorer fyret med gasolie NO x, CO og UHC Sammensætning af UHC Aldehyder og ketoner Lattergas (N 2 O) Ultrafine partikler (UFP) Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) Dioxin, HCB og PCB Tungmetaller Emissioner fra naturgasfyrede gasturbiner NO x CO Uforbrændt kulbrinte (UHC)

6 DGC-rapport Lattergas (N 2 O) Andre emissioner Øvrige supplerende oplysninger Emissioner fra oliefyrede dampturbiner NO x, CO og partikler Uforbrændt kulbrinte (UHC) Aldehyder og ketoner Lattergas (N 2 O) Validitet og dækningsgrad af emissionsdata Dækningsgrader Validitet af emissionsdata Emissioner i forhold til gældende grænseværdier Naturgasfyrede motorer Biogasfyrede motorer Naturgasfyrede gasturbiner Motorer fyret med forgasningsgas Gasoliefyrede motorer Gasoliefyrede gasturbiner Fueloliefyrede dampturbineanlæg Usikkerhedsberegninger for emissionsfaktorer Beregningsgrundlag Resultater Vurdering af resultaterne Miljømæssige konsekvenser af ændret naturgaskvalitet Kilder og referencer Bilag A: Måleresultater standardkomponenter (O 2, CO, NO x UHC og N 2 O) Bilag B: Måleresultater standardkomponenter (aldehyder) Bilag C: Måleresultater specialkomponenter (PAH) Bilag D: Måleresultater specialkomponenter (Klorerede dioxiner og furaner) Bilag E: Måleresultater specialkomponenter (Bromerede dioxiner og furaner)

7 DGC-rapport 4 Bilag F: Måleresultater specialkomponenter (HCB og PCB) Bilag G: Måleresultater specialkomponenter (Tungmetaller) Bilag H: Måleresultater specialkomponenter (Ultrafine partikler) Bilag I: Emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. energi enhed Bilag J: Emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. volumen

8 DGC-rapport 5 1 Indledning Energinet.dk har givet et konsortium bestående af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) som projektleder, samt Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), FORCE Technology og AnalyTech Miljølaboratorium A/S opgaven at gennemføre en kortlægning af luftformige emissioner fra danske, decentrale kraftvarmeværker under 25 MW elektrisk effekt. Projektet er udført som et rådgivningsprojekt og har arbejdstitlen Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Det er projektets primære mål på baggrund af indsamlede emissionsdata og gennemførte analyser, at udpege forslag til de væsentligste miljømæssige indsatsområder på de decentrale kraftvarmeværker i Danmark. På denne baggrund vil projektet give forslag til fremtidig F&U indsats på dette område. Sekundært vil emissionskortlægningsprojektet tilvejebringe pålidelige opdaterede emissionsfaktorer for de vigtigste emissioner fra decentral kraftvarme. Endelig vil projektet på udvalgte områder screene for nye emissionskomponenter, således at der efterfølgende bliver grundlag for at vurdere deres betydning. I perioden blev der for Eltra udført et lignende kortlægningsprojekt benævnt PSO Resultaterne fra nærværende projekt bliver i vidt omfang relateret til konklusionerne fra PSO 3141 projektet. Denne delrapport 4 omhandler resultaterne af det gennemførte måleprogram samt analyse af målte og indsamlede emissionsdata for gas- og olieformige brændsler. Emissionerne holdes op mod eksisterende lovgivning i form af bekendtgørelser og vejledninger, ligesom udviklingstendenser belyses. Parallelt med denne rapport er der udarbejdet en delrapport 3, der omhandler resultater for brændslerne affald og fast biomasse. DGC ønsker at rette en stor og særlig tak til de anlæg, der har givet adgang til projektmålingerne. Projektets resultater baseres desuden i høj grad på indsamlede data i form af målerapporter fra lovpligtige miljømålinger. DGC ønsker at takke alle, der har leveret måledata til projektet.

9 DGC-rapport 6 En faglig følgegruppe har ved flere møder givet vigtige input, faglig kritik og værdifulde forslag. Følgegruppen takkes for engagement og bidrag til projektet. Følgegruppen består, eksklusiv konsortiemedlemmer, af nedenstående personer: Christian Friberg B. Nielsen Energinet.dk Steen Vestervang Energinet.dk Allan Kjersgaard RenoSam Anders Christiansen Kommunernes Landsforening Bo Sander DONG Energy Hanne Johnsen affald danmark Helga Moos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Henrik Flyver Christiansen Energistyrelsen J. Vitus Nielsen Babcock & Wilcox Vølund Jesper Schramm DTU, MEK John Tang Dansk Fjernvarme Jytte Illerup DTU, Kemiteknik Kjeld Skærbæk Nielsen Rolls-Royce Marine A/S Anders Schmidt Dideriksen E.ON Danmark A/S Peter Arendt Jensen DTU, CHEC/KT Steen Møllebjerg GE Energy, Jenbacher Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsen

10 DGC-rapport 7 2 Forkortelser DGC Dansk Gasteknisk Center a/s DMU Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet DTU Danmarks Tekniske Universitet ELPI Electrical Low Pressure Impactor. Måleinstrument til måling af fine og ultrafine partikler EMK 2007 Emissionskortlægning 2007 EPT06 Energistyrelsens energiproducenttælling fra El- og fjernvarmeproducenter med tilknytning til offentligt net skal hvert år indberette oplysninger om brændselsforbrug og varme- og elproduktion for deres anlæg. FID Flammeionisationsdetektor GC Gaskromatograf HCB Hexaklorbenzen. Et klorholdigt fungicid som er tungt nedbrydeligt og som akkumulerer op gennem fødekæderne. LE/m 3 Lugtenheder pr. m 3 LPG Liquified Petroleum Gas. Flydende raffineret gas. MEL-10 Miljøstyrelsens anbefalede metode til bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas MW e Elektrisk effekt NMVOC Non methane volatile organic compounds PBDD/F Polybromerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner. Se under PCDD/F. PCB Polyklorerede bifenyler. Gruppe af industrikemikalier som blev udviklet i 1920'erne, og er især blevet brugt i elektronikindustrien. PCDD/F Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner. Gruppe af klorholdige giftstoffer. Fører over lang tids eksponering til øget risiko for kræft, reproduktionsforstyrrelser, nedsættelse af immunforsvaret, neurotoksiske effekter og "hormonvirkninger". PM0,1 Partikler med en diameter mindre end 0,1 μm (ultrafine partikler) PM1 Partikler med en diameter mindre end 1 μm PM10 Partikler med en diameter mindre end 10 μm

11 DGC-rapport 8 PM2,5 POP PSO 3141 UFP Partikler med en diameter mindre end 2,5 μm (fine partikler) Persistant Organic Pollutants. POP stoffer defineres som kemikalier med visse giftige egenskaber og som stoffer der ikke nedbrydes i naturen, hvilket gør dem særligt skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Omfatter eksempelvis dioxiner/furaner, HCB og PCB. Eltra/PSO projekt, som på basis af Energistyrelsens energiproducenttælling fra 2000, kortlagde emissioner fra decentrale kraftvarmeværker mindre end 25 MWe. Naturlig reference for nærværende projekt. Ultrafine partikler. Partikler med en partikeldiameter mindre end 0,1 μm

12 DGC-rapport 9 3 Resume Projektet Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 er opdelt i 4 faser omhandlende indsamling af emissionsdata, måling af emissioner, analyse af data samt rapportering. Nærværende rapport sammenfatter arbejdet med indsamling, vurdering og analyse af emissionsdata for gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e. Projektet baseres på energidata fra Energistyrelsens energiproducenttælling fra 2006 og måledata fra perioden På det gas- og oliefyrede område har projektet haft adgang til 693 emissionsmålesæt i perioden 2003 til 2008, projektets egne 20 målesæt inkluderet. I alt 661 af disse målesæt omfatter anlæg med naturgas som hovedbrændsel. De resterende 29 målesæt fordeler sig med 18 for gasoliefyrede anlæg, 4 for fuelolieanlæg samt 10 biogasfyrede anlæg. For naturgasfyrede motorer og gasturbiner samt gasoliedrevne motorer og fueloliefyrede dampturbiner, er der generelt opnået tilfredsstillende dækningsgrader for hovedkomponenterne NO x, CO og UHC. Dækningsgraden for førnævnte hovedkomponenter er mindre god for biogasfyrede motorer. Der er udført screeningsmålinger for specielle emissionskomponenter som spormetaller, PAH, PCB, HCB, dioxin samt ultrafine partikler. For disse komponenter indgår udelukkende projektets målinger i analyserne. 3.1 Emissionsfaktorer På baggrund af de indsamlede og målte emissionsdata har DMU beregnet emissionsfaktorer /2/, hvoraf der gives et uddrag i Tabel 1. DMU rapporterer generelt et fald i emissionsfaktoreren i forhold til opgørelsen i PSO 3141.

13 DGC-rapport 10 Tabel 1 Udvalgte emissionsfaktorer fra DMU i vægt pr. energienhed Enhed Enhed Naturgasmotorer Biogasmotorer Naturgasturbiner Forgasningsgas motor Gasoliemotorer Fuelolie dampturbiner NOx g/gj UHC (C) g/gj , ,6 NMVOC g/gj ,6 2,3 37 0,8 CH4 g/gj , < 1,3 CO g/gj , ,8 N2O g/gj 0,58 1,6 1,0 2,7 2,1 5,0 PCDD/-F ng/gj 0,57 0,96-1,7 < 0,99 - PAH (BaP) µg/gj 13 4,2-4,9 < 33 - Naphthalen µg/gj HCB µg/gj - 0,19-0,80 < 0,22 - PCB ng/gj - 0,19-0,24 < 0,13 - Formaldehyd g/gj 11 8,7-1,5 1,3 < 0,002 Elvirkningsgrad % 39,6-28, Hovedresultater for naturgasfyrede motorer Som det var tilfældet i PSO 3141 undersøgelsen, har der, grundet den lovpligtige dokumentation af NO x, UHC og CO, været et omfattende datagrundlag til rådighed for disse komponenter for naturgasfyrede motorer i nærværende projekt. I alt 579 målesæt indgår i analyserne af ovenstående hovedkomponenter. For at dokumentere effekten af de skærpede emissionskrav i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 621 /14/ er undersøgelsen opdelt i tidsperioderne og De skærpede emissionsgrænseværdier var for de fleste motorer gældende fra oktober Tekniske ændringer og installation af CO oxidationskatalysatorer har medført et betydeligt fald i emissionen af NO x og CO. For UHC er faldet mindre markant, men de naturgasfyrede motoranlæg har ikke problemer med at overholde grænseværdierne for de 3 hovedkomponenter. Sammensætningen af kulbrintefordelingen i røggassen ligger tæt på sammensætningen i naturgassen. Naturgasdrevne motorers emission af CH 4 forøger drivhusgaspoteentialet med 21 % i forhold til den direkte CO 2 emission. Emissionen af lattergas er faldet til under halvdelen af niveauet fra

14 DGC-rapport 11 forrige undersøgelse og forøger drivhusgaspotentialet med 0,33 % i forhold til CO 2 emissionen. Der findes kun få anlæg med deciderede formaldhydkatalysatorer, men en stor del af de tilgængelige målinger for aldehyder er foretaget på disse anlæg, typisk i projektsammenhænge. Dette forhold er der kompenseret for ved beregning emissionsfaktorer for aldehyderne. Generelt ses der et fald i emissionen af aldehyder i forhold til PSO 3141 projektet og der er indikationer på, at CO oxidationskatalysatorerne har en effekt på reduktion af aldehyder. Datamaterialet er dog ikke omfattende nok til sikre konklusioner. Måling for ultrafine partikler på et naturgasfyret motoranlæg viste høje koncentrationer i forhold til gassoliefyrede og biogasfyrede motoranlæg. Emission af dioxin er negliciebel og dere rkun detekteret enkelte congenere ved målingerne. Der er detekteret lavt indhold af tungmetaller ved projektets målinger. Emissionen af metallerne stammer fra smøreolien og de detekterede metaller kan generelt henføres til gruppen af slidmetaller eller smøreoliens additiver. 3.3 Hovedresultater for biogasfyrede motorer Der er langt færre måledata til rådighed for biogasfyrede motorer og analysen er derfor ikke opdelt på tidsperioder, som for de naturgasfyrede motorer. Emissionen af NO x er faldet markant, mens emission af CO og UHC har været konstant eller svagt stigende. Biogasmotorernes emission af NO x og CO er højere end for de naturgasfyrede motorer, mens udledningen af UHC er lavere. Motorerne kan som gennemsnitlig betragtning overholde de kommende grænseværdier i Bekendtgørelse nr. 621, som for biogasfyrede motorer over 1 MW (indfyret) træder i kraft 1. januar Lattergasniveauet er næsten 3 gange højere sammenlignet med de naturgasfyrede motorer. Målingen for ultrafine partikler på en deponigasfyret motor viste et niveau, der var 30 gange lavere end for de naturgasfyrede motorer. Der er ikke de-

15 DGC-rapport 12 tekteret PCB eller bromerede og klorerede dioxiner, mens der er målt et lavt indhold af HCB. For de fleste tungmetaller, der ikke hører til gruppen af slidmetaller eller mulige additivstoffer, er der ikke fundet detekterbart indhold i røggassen. 3.4 Hovedresultater for motorer fyret med forgasningsgas Kun to motoranlæg, der anvender forgasningsgas, er med i EPT06 et forsøgsanlæg og et kommercielt anlæg. Der er foretaget projektmålinger på det kommercielle anlæg, mens der er øvrige data for begge anlæg. Grundet brændselsslip og forgasningsgassens høje indhold af CO, er CO-emissionen markant højere end for naturgas- og biogasfyrede anlæg. Tilsvarende viser målingen meget lavt indhold af UHC. Emission af lattergas er over 3 gange højere end for naturgasfyrede motoranlæg. Som for biogasfyrede motorer, er der ikke detekteret dioxiner eller PCB, mens der er fundet et lavt indhold af HCB. Målingerne for tungmetaller skiller sig ud fra de andre grupper ved, at der er detekteret kviksølv i røggassen. 3.5 Hovedresultater for motorer fyret med gasolie Anvendelse af gasoliefyrede motorer til grundlast er meget begrænset, mens antallet af gasoliefyrede motoranlæg til regulerkraft er steget de senere år. Der er i projektet foretaget målinger på både et grundlastværk samt et regulerkraftværk. De gasoliefyrede motoranlæg er karakteriserede ved meget høje NO x emissioner op til over 4000 mg/m 5 % O 2 og med 3000 i middel. Hovedemissionerne er højest fra regulerkraftværkerne, som ikke har krav til miljødokumentation, da de typisk er i drift mindre end 500 timer pr. år. Emissionen af ultrafine partikler er ca. 50 % mindre sammenlignet med de naturgasfyrede motorer, mens der hverken er detekteret dioxiner, HCB eller PCB. Der er detekteret det højeste zink niveau sammenlignet med de øvrige projektmålinger, men motoren havde under 15 driftstimer på måletidspunkter, hvilket kan tude på et højerere smmøreolieforbrug.

16 DGC-rapport Hovedresultater for naturgasfyrede gasturbiner På baggrund af erfaringer fra det tidligere kortlægningsprojekt, er der kun målt standardmålinger på naturgasfyrede gasturbiner. Da turbinerne også blev underlagt skærpede emissionsgrænseværdier i oktober 2006, er analyse af emissionsdata opdelt i perioderne og analogt til fremgangsmåden ved de naturgasfyrede motorer. Emission af både NO x og CO er faldet, mens UHC generelt er under detektionsgrænsen. Lattergasemissionen er 2 5 gange lavere set i forholdt til det tidligere kotlægningsprojekt. 3.7 Hovedresultater for oliefyrede dampturbiner Der indgår 4 fueloliefyrede dampturbineanlæg i undersøgelse. De er af meget forskelig størrelse og det ene anlæg omsætninger mere end 60 % af det samlede energi forbrug. NO x niveauet er en smule højere end for naturgasdrevne motorer, mens lattergasindholdet med 15 mg/m 5 % O 2 er 8 gange højere. Der blev ikke detekteret aldehyder. 3.8 Usikkerhed Der er i forhold til PSO 3141 projektet anvendt en opdateret metode til bestemmelse af usikkerheden på de enkelte emissionsfaktorer. Den nye metode, som antages for at være meget korrekt, giver lavere usikkerheder. For naturgasfyrede motorer er emissionsfaktorerne for NO x, UHC og CO releativt sikkert bestemt med relative spredninger på 0,9 2,7 %. For tungmetallerne ligger værdierne fra 2 9 % relativt. Der henvises til afsnit 9 for en nærmere beskrivelse af metoden til besemmelse af usikkerheder på emissionsfaktorerne.

17 DGC-rapport 14 4 Afgrænsning af metode Nærværende delrapport 4 omhandler emissioner fra decentrale kraftvarmeanlæg fyret med gas- og olieformigt brændsel. Følgende brændselstyper er omfattet af undersøgelsen: Naturgas Biogas - Gyllebaseret biogas - Deponigas - Biogas fra rensningsanlæg Forgasningsgas Fuelolie Gasolie (dieselolie) Undersøgelsen er afgrænset til at gælde anlæg med en elektrisk effekt mindre end eller lig 25 MW. Elproduktion baseret på kul og bioolie findes kun i meget begrænset omfang i den undersøgte anlægsstørrelse og er derfor ikke medtaget i projektet. Grundlaget for undersøgelsen er oplysningerne i Energistyrelsens energiproducenttælling for 2006, som Energistyrelsen venligst har stillet til rådighed for projektet. På denne baggrund er der indsamlet emissionsdata og foretaget målinger på udvalgte anlæg. Analysen af de indsamlede emissionsmålinger er, hvor der er tilstrækkelig datagrundlag, opdelt i to tidsperioder, samt 2007 og frem. Årsagen til dette valg er ønsket om at se effekten af Miljøministeriets Bekendtgørelse Nr. 621 af 23. juni 2005 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid m.v. fra motorer og turbiner. Denne bekendtgørelse indførte skærpede emissionskrav til motorer og turbiner gældende fra den 17. oktober Hvor det er relevant sammenlignes dette projekts resultater med resultater opnået i det tidligere nævnte emissionskortlægningsprojekt PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker.

18 DGC-rapport 15 5 Beskrivelse af måleprogrammet 5.1 Planlagt måleprogram Måleprogrammet er planlagt af Dansk Gasteknisk Center (DGC) på baggrund af den karakterisering, DGC har udarbejdet og rapporteret i delrapport 2 /6/ tilgængelige emissionsdata for de enkelte anlæg samt ønsker fra DMU om måling af specielle emissionskomponenter. Oplægget til måleprogrammet har været til kommentering hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og de øvrige projektpartnere. Baggrunden for karakteriseringen er et næsten fuldstændigt kendskab til motor- og gasturbinetyperne på de anlæg, der er indeholdt i Energistyrelsen energiproducenttælling Takket være medvirken fra flere motorleverandører, der selv udfører akkrediterede emissionsmålinger, er antallet af tilgængelige emissionsdata omfattende. På det gas- og oliefyrede område har projektet haft adgang til 693 emissionsmålesæt i perioden 2003 til 2008, projektets egne målinger inkluderet. I alt 661 af disse målesæt omfatter anlæg med naturgas som hovedbrændsel. De resterende 29 målesæt fordeler sig med 18 for gasoliefyrede anlæg, 4 fuelolieanlæg samt 10 biogasfyrede anlæg. Ca. 90 målesæt fra perioden er ikke medtaget i analysen. Tabel 2 viser DGC s oplæg til måleprogram for gas- og oliefyrede anlæg.

19 DGC-rapport 16 Tabel 2 Planlagt måleprogram for gas- og oliefyrede anlæg # Brændsel Teknologi Standardmåling 1 Olie Motor, x almindelig type 1 2 Olie Motor, x almindelig type 2 3 Olie Motor/kedel x Specialmålinger PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, UFP 4 Forgasningsgas Motor x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, PBDD/-F 5 Biogas, deponi Motor x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, PBDD/-F, UFP 6 Biogas, gylle Motor x 7 Biogas, Motor x rensningsanlæg 8 Naturgas Motor, almindelig type 1 9 Naturgas Motor, almindelig type 2 10 Naturgas Motor, almindelig type 3 11 Naturgas Motor, lukke huller, mindre almindelig type 12 Naturgas Motor, lukke huller 13 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 14 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 15 Naturgas Motor, lukke x 2) huller 16 Naturgas Motor, x 2) lukke huller 17 Naturgas Turbine x 3) x x x x x 2) 18 Naturgas Turbine x 3) 19 Naturgas Turbine x 3) 20 Reserve Naturgas/biogas motor 21 Reserve Naturgas/biogas motor 22 Reserve Naturgas/biogas motor 23 Reserve Naturgas/biogas motor 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. aldehyder 3) Ekskl. UHC, CH4, NMVOC og aldehyder x 2) x 2) x 2) x 2) PCDD/F, PAH, Spormetal, UFP PCDD/F, PAH, Spormetal En komplet standardmåling omfatter følgende komponenter: O 2, NO x, CO, N 2 O, UHC, CH 4, NMVOC og aldehyder.

20 DGC-rapport 17 Én af opgaverne i projektet var på udvalgte områder at screene for nye emissionskomponenter med henblik på at undersøge deres betydning. De valgte komponenter ses under Specialmålinger i Tabel 2 og er et kompromis mellem de i budgettet afsatte midler og DMU s ønsker til specialmålinger. Ønsket om at screene for nye emissionskomponenter har betydet, at der for enkelte anlæg er skåret i omfanget af standardmålingerne. Parametre der er udeladt i forhold til PSO 3141 måleprojektet: Naturgasmotorer: Biogasmotorer: Naturgasturbiner: Butadien, lugt, smøreoliedampe/-aerosoler SO 2, lugt, partikler UHC, aldehyder, lugt samt specialkomponenter

21 DGC-rapport Afvigelser fra måleprogrammet Der er foretaget i alt 20 måleserier, dvs. en enkelt af reservemålingerne er gennemført og 3 reservemålinger er udeladt. Dansk Gasteknisk Center har udført standardmålingerne mens AnalyTech og FORCE Technology har foretaget specialmålingerne. DGC har rapporteret resultaterne i separate målerapporter benævnt Anlæg #1 til Anlæg #20. Udover de budgetbegrundede beskæringer i standardmålingerne er måleprogrammet gennemført som angivet i Tabel 2. Vedrørende aldehydmålingerne har analyselaboratoriet ved to anlæg mistet den ene af to delprøver, hvorved måleresultatet er baseret på en enkelt delmåling. I et enkelt tilfælde har DGC kasseret resultatet af en delprøve pga. en kvalificeret mistanke om, at målingen er fejlbehæftet. Prøvetagning og analyse for UHC fordeling (CH 4 og NMVOC) er gentaget for de naturgas- og biogasfyrede anlæg, da de første analyseresultater afslørede, at den anvendte gaschromatograf ikke var indstillet optimalt mht. analysefølsomhed.

22 DGC-rapport Naturgasfyrede motoranlæg Der er udført emissionsmålinger på 10 naturgasfyrede motoranlæg som vist i Tabel 3. De målte anlæg repræsenterer motorfabrikater og typer, som dækker 87 % af det samlede naturgasforbrug for gasmotoranlæg i Tabel 3 Karakteristika for de målte naturgasmotoranlæg Anlæg Standardmåling Motorfabrikat Motortype # Specialmålinger 8 Rolls-Royce KVGS-18G4 x PCDD/F, PAH, Spormetal, UFP 9 Jenbacher JMS 316 x 10 Wärtsilä 18V34SG x 11 Caterpillar G3516 x PCDD/F, PAH, Spormetal 12 Caterpillar G 3612 x 2) 13 Jenbacher JMS 620 x 2) 14 Wärtsilä 12V25SG x 2) 15 Deutz MVM TBG 604 x 2) 16 Rolls-Royce B35:40V- 12AG 20 Caterpillar G16CM34 x 2) x 2) 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. aldehyder

23 DGC-rapport Motoranlæg med anden gas Tabel 4 viser karakteristika for målte motoranlæg, der benytter biogas (gyllebiogas, deponigas og rådnegas fra rensningsanlæg) eller forgasningsgas. Tabel 4 Karakteristika for de målte motoranlæg der anvender biogas- eller forgasningsgas Anlæg # fabrikat type måling 1) Specialmålinger Motor- Motor- Standard- Brændsel 4 Jenbacher J 320 Forgasningsgas x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, PBDD/-F 5 Jenbacher J 316 Biogas, deponi x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, PBDD/-F, UFP 6 Jenbacher J 208 Biogas, gylle x GS-C 7 MAN E0836 Biogas, x LE202 rensningsanlæg 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder

24 DGC-rapport Naturgasfyrede gasturbineanlæg Der er målt på 3 naturgasfyrede gasturbineanlæg som vist i Tabel 5. Tabel 5 Karakteristika for de målte naturgasfyrede gasturbineanlæg Anlæg # Turbinefabrikat Turbinetype Standardmåling 1) 17 EGT/Siemens Typhoon x 2) 18 EGT/Siemens Tornado x 2) 19 Alstom GT35C2 x 2) 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder 2) Ekskl. UHC, CH4, NMVOC og aldehyder De 3 gasturbinemodeller tegner sig for 90 % af energiforbruget i 2006 for de naturgasfyrede gasturbiner < 25 MW e.

25 DGC-rapport Oliefyrede anlæg Oliefyrede anlæg er, i modsætning til forrige emissionskortlægningsprojekt (PSO 3141), omfattet af måleprogrammet. Ved udvælgelse af anlæg har prioriteten været at måle på anlægstyper, der dækker en betydelig andel af det samlede energiforbrug for olie samt dække både gasolie (diesel) og fuelolie. Anvendelsen af bioolie er pt. meget begrænset og der er set bort fra dette brændsel ved udvælgelse af anlæg til projektmålinger. Det har desuden været et ønske at måle på et regulerkraftværk, da der i de senere år er bygget adskillige af disse anlæg Oliefyrede motorer Tabel 6 viser de målte oliefyrede motorer. Motorfabrikat og type er ikke angivet, da det pga. de relativt få installerede enheder, vil krænke projektets anonymitetskrav. Brændslet er for begge anlægs vedkommende gasolie. Tabel 6 Karakteristika for de målte oliefyrede motorer Anlæg Standardmåling Motorfabrikat Motortype # Specialmålinger 1 Dieselmotoranlæg Grundlastværk x PCDD/F, PAH, HCB, PCB, Spormetal, UFP 2 Dieselmotoranlæg Regulerkraft x 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder Oliefyrede dampturbiner I det undersøgte anlægssegment findes 4 industrielle anlæg af meget forskellig størrelse. Af hensyn til anonymitetskravet er der ikke angivet oplysninger om anlægsfabrikat og type. Det målte anlæg repræsenterer 63 % af den samlede indfyrede energimængde i Tabel 7 Anlæg # Karakteristika for de målte oliefyrede dampturbiner Fabrikat Type Standardmåling Ukendt Ukendt x 1) O2, NOx, CO, N2O, UHC, CH4, NMVOC, aldehyder Specialmålinger

26 DGC-rapport 23 6 Resultater fra måleprogrammet 6.1 Emissioner fra naturgasfyrede motorer I den gennemførte analyse for naturgasfyrede motorer indgår i alt 579 målinger i perioden Dette inkluderer de 10 projektmålinger. 408 datasæt er fra perioden , mens de resterende 171 datasæt dækker årene I forbindelse med beregning og analyse af måledata reduceres flere datasæt til ét i de tilfælde, hvor der er målt på samme motortype på samme værk inden for det samme år. Antallet af målinger angivet i eksempelvis Tabel 8 og Tabel 9 afviger derfor fra de ovenfor anførte antal målesæt. Til forskel fra forrige kortlægningsprojekt er der ikke fundet nye emissionsmålinger for de mindre motorer som Frichs, Köhler & Ziegler, Guascor, Dorman med flere NO x Resultaterne fra projektmålingerne, herefter kaldet Nye data, fremgår af bilag A. Figur 1 til Figur 4 viser NO x emissionen fra naturgasfyrede motoranlæg afhængig af motortype. Figurerne sammenstiller resultater opnået i forrige kortlægningsprojekt (PSO 3141) med indsamlede og målte data i nærværende projekt. Middelværdier for motorgrupperne samt aktuelt gældende grænseværdi (Bek. Nr. 621) er ligeledes vist. Tabel 8 og Tabel 9 viser resultatet af den statistiske behandling af måledata opdelt på de to tidsperioder. De udførte projektmålinger udviser generelt god overensstemmelse med eksisterende data 1. For en del motormærker ses en klar faldende tendens i NO x emissionen over de 3 tidsperioder, hvilket tilskrives de skærpede grænseværdier i Bekendtgørelse Nr Effekten ses tydeligst for Deutz 604/620, Rolls-Royce K samt Jenbacher 600 serien. NO x emissionen fra Caterpillar 3500 og 3600 serierne er mere konstant over årene, enten svagt stigende eller faldende. Påfaldende er dog den betydelige 1 Ved sammenligning af projektmålinger (Nye data) og eksisterende data fra 2007 og frem.

27 DGC-rapport 24 reduktion i målingernes standardafvigelse for Caterpillar 3500 motorerne, hvilket dog også ses for et par andre mærker. Generelt for alle mærker gælder, at kun få målinger i perioden 2007 og frem ligger over emissionsgrænseværdien på 550 mg/m 3 ved 5 % O PSO Nye data Middelværdier Gr. værdi (Bek. 621) 800 NOX mg/m 3 n ved 5% O Caterpillar 3500 Caterpillar 3600 Caterpillar G16CM34 Figur 1 NO x emission fra naturgasfyrede motoranlæg afhængig af motortype

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882

Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 5. Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006 Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor. Kunderapport Juli 2013

Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor. Kunderapport Juli 2013 Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor Kunderapport Juli 2013 Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor Torben Kvist Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013 Titel : Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen www.industrivarme.dk Din fleksible energipartner Vi har altid energien til dig Hvem er INDUSTRIVARME Moderne industrivirksomhed Mere end 30 års erfaring Agerer

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

BREF-DAGEN. November 2013

BREF-DAGEN. November 2013 BREF-DAGEN November 2013 Burmeister & Wain Energy A/S Flemming Skovgaard Nielsen VP engineering Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegårdsvej 93A DK2820 Kgs. Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

og større decentrale kraftvarmeværker

og større decentrale kraftvarmeværker De decentrale kraftvarmeværker er ikke the missing link Landets 450 decentrale kraftvarmeværker udgør et hurtigt reagerende og direkte link mellem el-, gas- og varmesystemet. Tages enheder ud af drift,

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT Metanemission fra danske biogasanlæg Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT AF Martin Nørregaard Hansen, Kasper Stefanek og Søren Rasmussen, AGROTECH Maj 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk Naturgas Fyn skifter navn Naturgas Fyn har skiftet navn til NGF Nature Energy. Navneskiftet gælder både gassalgsselskabet og distributionsselskabet. Navneskiftet skyldes, at der i dag er flere varer på

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010

RAPPORT. Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd. Projektrapport September 2010 Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd Projektrapport September 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas. CO2- overvågningsplan for Næstved Varmeværk Åderupvej 22, 4700 Næstved P-nr.: 1003173770 Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk Status for Overvågningsplan: Signeret version indsendt til Energistyrelsen

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Industriel kraftvarme. Notat Marts 2000

Industriel kraftvarme. Notat Marts 2000 Industriel kraftvarme Notat Marts 2000 Industriel kraftvarme (IKV) Jan K. Jensen, DGC og Henrik Iskov, DGC Anvendelse af industriel kraftvarme (IKV) er samfundsøkonomisk en af de billigste metoder til

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere