Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas"

Transkript

1 Introduktion til LPG - Liquefied Petroleum Gas

2 Introduktion Hvad er LPG? LPG står for Liquefied Petroleum Gas et brændstof, som udleder langt mindre CO2 end eksempelvis fyringsolie. LPG er til rådighed i store mængder. Danmark eksporterer mere LPG, end landet selv anvender. LPG er sikkert, miljømæssigt forsvarligt, omkostningseffektivt og let at transportere. Og så er det et ideelt supplement til vedvarende energi. LPG er et mere miljøvenligt alternativ til fyringsolie og eldrevne varmepumper til rumopvarmning. Derudover har det utallige anvendelsesmuligheder i private husholdninger såvel som i industrien. LPG er effektiv og fleksibel og har en høj nyttevirkning. Alligevel har LPG været stort set overset indtil nu. Den tekniske forklaring LPG er flydende gas under tryk. LPG benyttes som betegnelse for de to lette kulbrinter, propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt i udvindingen af naturgas og olie. Ved naturgas udskilles den flydende gas gennem et udskilningsanlæg. Ved råolie inddeles olien i flydende gas, benzin, diesel og fyringsolie gennem krakningsprocesser ved raffinering af råolie LPG udgør cirka 5 % af den samlede råolie. Globalt set genereres cirka 66 % LPG fra naturgas, mens cirka 34 % kommer fra råolie. I Danmark kommer størstedelen af alt LPG fra vores egen råolie i Nordsøen. Som et naturligt biprodukt er det vilkåret for LPG, at hvis den ikke benyttes som energikilde, vil den gå til spilde. Så længe, der produceres olie og naturgas, er der også LPG. LPG karakteristik Propan Butan Kemisk struktur C3H4 C4H10 Kogepunkt -42 gr. C -0,5 gr.c Tryk ved 15 gr. C 6,4 bar 0,8 bar Nedre brændværdi CO2 udledning /ton CO2 udledning/kwh 46 MJ/kg 2,99 ton CO2 234 g/kwh Gasserne er blandbare og mikses ofte, da ren Butan ikke har ret højt tryk ved lave temperaturer. CO2-udledning ren energibetragtning LPG udleder 15 % mindre CO2 per kwh end fyringsolieolie 50 % mindre end kul. En introduktion til LPG Side 1

3 Den flydende gas LPG distribueres enten i cylindere (2-33 kilo) eller tankbiler (fra 500 kg til 25 tons). Fordi LPG er flydende og har et håndterbart tryk, er den nem at transportere og opbevare. LPG er i øvrigt fra naturens side lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), således at eventuelle udslip altid spores. Dette oplæg Dette oplæg er et informations- og inspirationspapir for enhver, der beskæftiger sig med energiog klimaspørgsmål i Danmark. Oplægget er inddelt i en række temaer: Forsyningssikkerhed Klima Omkostningseffektivitet Borgere i landområder Forbrugerøkonomi Praktik, æstetik og sikkerhed Erfaringer fra vore nabolande En introduktion til LPG Side 2

4 Forsyningssikkerhed Diversitet og konkurrence Danmark eksporterer LPG i stedet for at bruge energiressourcen selv Fleksibel ideel i kombination med vedvarende energi Diversitet Når LPG introduceres som energikilde i dansk energi- og varmeforsyning, introduceres en ny ressource og dermed både større diversitet og konkurrence i forsyningen. Selvforsynende Danmark eksporterer i dag over 60 % af den LPG, der produceres i landet. I løbet af det næste årti bliver Danmark nettoimportør af fossile brændsler. Der er dermed god ræson i i højere grad at anvende den energiressource, der er til rådighed i vores eget land, frem for at importere. LPG i 2008 Produceres i Danmark: ca tons Anvendes i Danmark: ca tons Eksporteres: ca tons I det næste årti producerer Danmark stadig langt mere LPG, end vi i øjeblikket forbruger. Samtidig er de eldrevne varmepumper baseret på en elforsyning, som også benytter importeret el. Også set i det perspektiv er LPG-drevne gasvarmepumper et vigtigt alternativ til den eldrevne jord/vand-varmepumpe. Set i et europæisk perspektiv, er det sådan, at så længe, der importeres og raffineres olie og naturgas, vil der også være rigelige mængder af LPG. EU er stort set selvforsynende og vil vedblive at være dette mange år frem. Fleksibilitet Den LPG som i øvrigt forhandles i Europa, leveres fra: 1,7 % fra Mellemøsten 4,3 % fra Rusland 94 % fra EU LPG er ideelt i kombination med de vedvarende energiformer, som skal danne grundlag for Danmarks fremtidige energiforsyning. Det gælder særligt solvarme. I modsætning til fyringsolien har LPG hurtig reaktionstid og mulighed for at anvende kondensationsvarme fra fossilt brændstof, forskellen mellem den øvre og nedre brændværdi. Der er i perioden frem mod uafhængighed af fossile brændsler stort fokus på eldrevne varmepumper. Her er det et vigtigt men, at jo større udbredelse, disse får, des større belastning af elnettet og des større behov for import af el og dermed des mindre fleksibilitet i forsyningen. Dermed er LPG et vigtigt bidrag til at skabe et sammenhængende og mere fleksibelt energisystem, der i højere grad benytter vedvarende energiformer. En introduktion til LPG Side 3

5 Klima Ideelt i kombination med vedvarende energi Et grønnere fossilt brændstof Betydelig CO2-besparelse sammenlignet med fyringsolie Mindre CO2-besparelse sammenlignet med eldrevne varmepumper Et biprodukt, som skal benyttes og som er til rådighed i Danmark Ingen potentiel forurening af jorden som ved olietanke I processen mod et fossilfrit Danmark Der er bred enighed om, at Danmarks energiforsyning skal blive uafhængig at fossile brændstoffer. I løbet af de næste årtier skal Danmark gradvist omstille til denne situation, især ved at fokusere på energieffektivitet og udbygning af den vedvarende energi. I processen frem mod målet er Danmark stadig afhængigt af fossile brændstoffer. Men de skal benyttes på en måde, så: Vi udleder mindst muligt CO2 Vi udbygger og understøtter den vedvarende energi Set i det perspektiv er LPG er vigtigt alternativ til andre fossile brændstoffer, særligt fyringsolie, men også til de eldrevne varmepumper. Årlig CO2-udledning ved opvarmning per husstand Konventionel oliekedel udleder per produceret kwh varme = 332 gram >> 6,5 tons per husstand Oliekondenserende kedel udleder per produceret kwh varme = 266 gram CO2 >> 5,2 tons per husstand Eldrevet jord/vand-varmepumpe udleder per produceret kwh varme = 153 gram CO2 >> 3 tons per husstand LPG + gasvarmepumpe udleder per produceret kwh varme = 146 gram CO2 >> 2,8 tons per husstand Dansk Standard Hus benytter årligt kwh til rumopvarmning og varmt vand (Energistyrelsens Katalog for Standardværdier 2009). En introduktion til LPG Side 4

6 Forskellige grader af fossilt De fossile brændsler belaster klimaet i meget forskellig grad. I perioden frem mod et Danmark, der er uafhængigt af fossile brændsler, er vi stadig afhængige af fossile brændsler. Men det giver det god mening at benytte de fossile brændsler, der forurener mindst og udleder mindst CO2. Kul, olie og gas er tre separate energikilder med vidt forskellige problemstillinger tilknyttet både mht. forsyning og mht. til klima. Derfor giver det ikke mening at behandle dem som en samlet gruppe under navnet fossile brændsler (Jørgen Henningsen, Klimakommissionen) Sammen med naturgas er LPG den reneste fossile energikilde. Den udleder langt mindre CO2-emissioner end både kul og olie. LPG indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Der er også kun lille udledning af NOx. Med den lille luftforurening skåner LPG miljøet sammenlignet med andre fossile brændsler. En introduktion til LPG Side 5

7 Olietanke Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Disse tanke omfatter alle typegodkendte tanke fabrikeret Op mod husholdninger har i 2010 udtjente olietanke, som skal udskiftes. Hvis husstande anvender: Fyringsolie - Oliefyr udleder årligt tons CO2 LPG Gas varmepumpe udleder årligt tons CO2 Det er ikke alle, der har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Indtil der kommer flere reelle fossilfrie alternativer, er der set i et klimaperspektiv rigtig god ræson i, at disse husholdninger vælger et alternativ, der giver dem et bedre CO2-fodaftryk end en ny olietank eller en eldreven varmepumpe. Det er naturligvis endnu bedre, hvis de vælger at kombinere dette med vedvarende teknologier som eksempelvis solvarme. Oliefyr Den nuværende skrotningsordning for oliefyr støtter de eldrevne varmepumper ligesom den støtter solvarmeanlæg, også selv om det skrottede oliefyr i den situation måske erstattes med et nyt oliefyr. Fordi gasvarmepumpen udleder mindre CO2 end jord/vand-varmepumpen, bør denne substitueres på lige linje. På Lolland-Falster skal husstande i 2010 udskifte udtjente olietanke. Årlig CO2-besparelse ved fuld konvertering til LPG med gasvarmepumpe frem for el-drevet jord/vand-varmepumpe: 232 tons CO2 Går til spilde, hvis det ikke benyttes LPG er et biprodukt ved udvindingen af olie og naturgas. Så længe vi udvinder olie og naturgas, producerer vi altså også LPG. Den LPG, der ikke benyttes som energikilde, går tabt. I flere dele af verden brændes stadig på årsplan adskillige tusind tons LPG af pga. manglende efterspørgsel på brændslet. Derfor er der i et klimaperspektiv al mulig grund til at tænke LPG ind i et differentieret energiforsyningsgrundlag i Danmark. LPG Olie kondenseret kedel udleder per produceret kwh varme = 266 gram CO2 LPG + gasvarmepumpe udleder per produceret kwh varme = 146 gram CO2 45 % besparelse i CO2 udledningen En introduktion til LPG Side 6

8 Vedvarende energi Indtil den vedvarede energi kan lagres og dermed forsyne Danmark med el og varme døgnet rundt og året rundt, er det nødvendigt at kombinere den med andre energiressourcer. LPG er særligt kompatibelt med sol. I modsætning til olie er gas hurtigt og fleksibelt med minimalt energispild til følge. Vedvarende energi i kombination med andre energikilder Kombinationen LPG-gasvarmepumpe og solvarme kan yderligere nedbringe CO2- udledningen med 300 kg pr. husstand På den måde bidrager LPG til, at den vedvarende energi leder til det reelle energisparepotentiale, som er til stede. LPG er ideelt at kombinere med vedvarende energi En introduktion til LPG Side 7

9 Udvikling af vedvarende energi LPG spiller en vigtig rolle i udviklingen af vedvarende energiteknologier. Det gælder eksempelvis udviklingen af fuel cells, som på længere sigt skal køre på brint. Men så længe, den vindmølleproducerede brint ikke kan lagres, må teknologien udvikles med brug af LPG og naturgas. LPG kan også benyttes som foreløbigt brændsel i udviklingen af teknologier til et kommende brændsel baseret på biomasse. Overgangen fra LPG til dette brændsel kan ske glidende eksempelvis 5 % - 25 % - 50 % % - afhængigt af udbuddet af dette kommende substituerbare brændsel. Sverige er langt fremme i forskningen på dette område og en egentlig kommercialisering er inden for rækkevidde inden for en overskuelig tidsramme. Ingen potentiel miljøsviner Mange olietanke bliver utætte med årene. Det giver risiko for udsivning af olien, som forurener jorden omkring tanken. LPG-tanke tjekkes årligt, og derfor opdages en eventuel skade hurtigt. Som noget nyt er det endda muligt konstant at fjernovervåge tankene, hvorved svind opdages straks. Samtidig forurener LPG hverken jord eller vandløb. Det er en gas, som straks fordamper og som i øvrigt opdages nemt, fordi gassen er tilsat et lugtestof. LPG indeholder ingen giftige bestanddele, den er blyfri og giftfri. Hvad ville det betyde for klimaet Hvis Danmark selv brugte den LPG, landet eksporterer og benyttede det til gasvarmepumper i stedet for nyt kondenserende oliefyr? Dansk LPG-eksport: tons LPG Dette vil kunne opvarme ca boliger og hermed udlede tons CO boliger med kondenserende oliekedel udleder tons CO2 Årlig CO2-besparelse = tons CO2 En introduktion til LPG Side 8

10 Mindre transport LPG er nemt at opbevare og transportere. Det leveres med cylindere eller tankbiler. LPG-tanke skal kun skal fyldes én gang om året hos private forbrugere, hvor olietanke skal fyldes to gange. Dette skyldes både nye teknologier og det faktum, at energiindholdet i LPG per kilo er højere end for olie. Der er dermed også hvad angår transport rigtig god ræson i, at danskerne udskifter deres olietanke og fyr med LPG-teknologi frem for nye oliekedler. Udledning af CO2 En introduktion til LPG Side 9

11 Omkostningseffektivitet Danmark har stor egenproduktion men eksporterer størstedelen Et biprodukt, som skal benyttes Intet spild i kombinationen med vedvarende energi En ressource i Danmark LPG er en ressource, der er til rådighed i Danmark. Som et biprodukt produceres LPG i Danmark, uanset om vi benytter det eller ej. I 2018 bliver Danmark nettoimportør af energi. Det gør det så meget desto mere rigtigt og logisk at benytte den energi, vi faktisk producerer i vores land. Det er billigere og mere effektivt at benytte en ressource, der er til rådighed i landet. Konkurrence Konkurrence er en forudsætning for, at energiforsyningen bliver så omkostningseffektiv som muligt. Ved at introducere et alternativ til de eksisterende varme- og energikilder i Danmark øges konkurrencen. Effektiv og fleksibel ressource Som varme- og energikilde har LPG både høj effektivitet og er særdeles regulerbart. Det er en fleksibel energikilde med høj nyttevirkning og lave vedligeholdelsesomkostninger. LPG forbrændes fuldstændigt, selv med enkle brændere. Den kræver ingen reguleringstid og giver straks fuld varmeeffekt. Det gør LPG til en omkostningseffektiv ressource, som er nemt at kombinere med andre energiformer herunder særligt vedvarende energier som solvarme. En introduktion til LPG Side 10

12 Intet spild ved kombination med vedvarende energi LPG er særlig godt i kombination med solvarmeteknologi, fordi der er et minimalt ressourcespild sammenlignet med andre energikilder som eksempelvis olie. Gas slutter lynhurtigt til og fra og spilder dermed ikke ubenyttet energi i processen På den måde er det et langt mere omkostningseffektivt supplement i opbygningen af vedvarende energi end fyringsolie. Støttepenge: Mest CO2-reduktion for pengene Også hvad angår nuværende og potentielle fremtidige klima-støtteordninger, er der mest ræson i at støtte de teknologier, der giver mest CO2-redution for støttekronerne. Den nuværende skrotningsordning for oliefyr støtter eksempelvis eldrevne varmepumper: Value for money Hvis alle skrotningspuljens 400 mio. kroner gik til samme teknologi. Hvad ville hvert ton sparet CO2 så koste? Jord/vand-varmepumper: kroner per ton sparet CO2 LPG Gasvarmepumper: kroner per ton sparet CO2 En introduktion til LPG Side 11

13 Borgere i landområder Landområder er afkoblet forsyningsnet få valgmuligheder i varmeforsyning Et grønnere alternativ til olie til alle dele af Danmark Et prissvarende alternativ til olie til alle dele af Danmark Et grønt og omkostningseffektivt alternativ til borgere i landområder Borgere bosat i landområder er ofte ikke tilknyttet de nationale forsyningsnet med fjernvarme eller naturgas. I stedet står valget mellem fyringsolie og elvarme. En øget udbredelse af LPG til varmeforsyning giver borgerne uden for forsyningsnettet et grønnere alternativ, som prismæssigt ligger på niveau med olie. Grønt, fordi LPG udleder langt mindre CO2 end olie. Og grønt, fordi LPG er meget kompatibelt med vedvarende energikilder som eksempelvis solvarme. Future of Rural Energy in Europe et europæisk initiativ En række europæiske energileverandører har lanceret det pan-europæiske initiativ, FREE (Future of Rural Energy in Europe). Formålet med initiativet er at sætte fokus på, at borgere bosat i landområder i hele Europa som regel har færre valgmuligheder, når det gælder energiforsyning hvad angår både omkostningseffektive og klimavenlige alternativer til deres eksisterende energiforsyning. Man kan læse mere om initiativet her: En introduktion til LPG Side 12

14 Forbrugerens økonomi Prismæssigt på linje med fyringsolie og eldrevne varmepumper end fyringsolie Kan benyttes af private husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner Energieksempler for et dansk standard-hus Alle nedenstående beregninger er iht. Energistyrelsens Katalog for Standardværdier 2009 samt deres definition af et Dansk Standard Hus, energipriserne (incl. afgifter og moms) er fra april 2010 og dermed udtryk for et øjebliksbillede. Dansk Standard Hus iflg. Energistyrelsen: 120 m2 - to voksne - to børn Samlet energiforbrug: Varme = Kwh Varmt vand = Kwh CO2- udledning i den tekniske levetid 15 år Samlet levetidsudgift (etablering + drift) i 15 år 96 tons kr. 80 tons kr. 70 tons kr. 40 tons kr. 45 tons* kr. Energiløsning Konventionelt oliefyr Kondenserende oliefyr Kondenserende gasfyr LPG Gasvarmepumpe LPG Eldrevet jord/vandvarmepumpe Årligt forbrug Årlig driftsøkonomi Etableringsomkostninger liter kr kr. m. ny monteret jordtank liter kr kr. monteret m. ny jordtank kg kr kr. monteret m. ny jord tank 900 kg kr monteret m. ny jordtank kwh* kr kr. monteret inkl. nedgravning af 300 m jordvarme-slange, ekskl. have-reetablering. * Denne oversigt tager ikke højde for, at de seneste rapporter (bl.a. refereret i dagbladet Ingeniøren (15. juni 2010)) sår tvivl om elvarmepumpernes effektivitet samt CO2-udledning, pga. behovet for produktion af marginalstrøm. En introduktion til LPG Side 13

15 Gasvarmepumper til de private husholdninger er i dag på markedet i Tyskland og flere andre EUlande. I Danmark sælges industrimodellerne, men forholdene for driftsøkonomi og CO2-udledning vil være de samme for private husholdninger. Løsninger vil være umiddelbare implementerbare også i private husholdninger. En introduktion til LPG Side 14

16 Praktik, æstetik og sikkerhed Rent praktisk minder det om det velkendte oliefyr Høj sikkerhed Praktisk og teknisk som det velkendte oliefyr LPG udleder langt mindre CO2 end fyringsolie. Men rent praktisk og teknisk minder de to energiressourcer meget om hinanden: Fyringsolie Olietank nedgraves i haven og ejes typisk af kunden nye tanke er glasfiber-coatede og har en levetid uden tilsyn på 40 år. Hvis man modtager fyringsolie fra en leverandør, der er mellem af EOF, er man automatisk forsikret i den nedgravedes tanks levetid. Flere kommuner oplever dog stadig, at defekte tanke skaber problemer år efter, der er ryddet op efter et olieudslip. Oliefyret installeres indenfor i husstanden. Der kan være lugtgener i den forbindelse. Olietanken fyldes 2 3 gange årligt med liter. Et dansk standardhus anvender ca liter om året LPG LPG-tanke kan enten nedgraves i haven eller placeres oven på jorden. Der er skrappere krav til gastankene, som oftest er LPG-leverandørens ansvar og en del af den samlede pakke. LPG er under tryk, og derfor skal myndighederne med mellemrum skal syne tankene. Dette gælder dog ikke for nedgravede tanke. LPG kan anvendes på kondenserende gaskedler der hænges op på væggen indenfor på samme måder som naturgaskedler. LPG kan også anvendes på gasvarmepumper, hvor der findes modeller til enten uden- eller indendørs montage. Med en kondenserende kedel er årsforbruget ca kg, og tanken skal så fylde op makimalt 2 gange årligt. Med en gasvarmepumpe er forbruget under kg., og 1 årlig påfyldning er tilstrækkelig. Æstetik Nogle har måske set de store LPG-tanke, som mange sydeuropæere har i deres baghaver. Det er traditionen i nogle lande og den løsning kan man naturligvis også vælge i Danmark. Men de fleste vælger nok den samme løsning som med fyringsolien: Den nedgravede tank, som gemmes væk for omverdenen på samme måde som olietanke men uden fare for udslip og miljøkatastrofe. En introduktion til LPG Side 15

17 Forurening LPG indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Der er også kun lille udledning af NOx. Sikkerhed LPG-tanken er sikker i brug. LPG-tanke tjekkes årligt. Enhver lækage opdages hurtigt, fordi gassen er tilsat et lugtestof. Der er ingen risiko for, at gastanken eksploderer, hverken over eller under jorden. Tanke over jorden er omfattet af fastsatte afstandsregler og skal være monteret med påkørselspæle. Infrastruktur LPG er i dag tilgængelig på Danmarks to raffinaderier. LPG en distribueres på samme måde som fyringsolie i tankvogne, og det er forholdsvist let at skalere logistikken ved et evt. øget forbrug. Markedets leverandører vil være klar til at kunne løfte opgaven. En introduktion til LPG Side 16

18 Vi bruger det i forvejen Vi bruger allerede LPG i Danmark i hverdagen, på ferien, på virksomheden Velafprøvet gennem årtier i utallige lande Benyttes i vore nabolande i husstande, virksomheder og offentlige institutioner Et velkendt produkt i Danmark gennem årtier LPG er allerede udbredt i Danmark og benyttes i private husstande til en række formål, især til gaskomfuret. LPG er også udbredt i en række mindre industrier. Den høje varme, som LPG kan producere, gør det f.eks. velegnet til at tørre korn, smelte glas på glaspusteriet og sikre den rigtige finish på sprøjtemalingen af biler. Da Danmark valgte CO2-tunge el-komfurer I dagens klimadebat kan det synes paradoksalt, at danskerne i og 70 erne i stor stil fravalgte gaskomfuret frem for et elkomfur. Dengang overgik hundredtusindvis af husstande fra et gaskomfur, der udledte 235 gram CO2 per kwh til el-komfur, der udledte mere end de i dag 460 gram CO2 per kwh. LPG-biler i Danmark i 1970 erne Indtil starten af 1980 erne var der op imod biler i Danmark, der kørte på LPG det såkaldte autogas. Fordi man ønskede en ensartet afgiftsstruktur for alle brændstoffer, blev afgiften hævet, og i løbet af ganske få år forsvandt de gasdrevne biler fuldstændigt. Dengang var der ikke fokus på klimaforandringer og derfor ingen, der råbte vagt i gevær og påpegede den store gevinst for klimaet i det langt mindre CO2-udledende gas frem for benzin og diesel. En introduktion til LPG Side 17

19 Langt fremme i nabolande En række af vore nabolande benytter LPG langt mere end vi gør i Danmark. Det gælder f.eks. Holland, Tyskland og Belgien. LPG benyttes i dag af flere end 120 millioner europæere. Det dækker i dag cirka 1,6 % af Europas totale energiforbrug. Europa er stort set selvforsynende med LPG. I Danmark dækkede LPG i 2008 kun 0,4 % af vores samlede energiforbrug på trods af, at vi havde det tilgængeligt. I Tyskland er man langt fremme med at kombinere gasteknologien med vedvarende energi. Tyske fabrikanter af gasvarmepumper lancerer snart komplette løsninger inkl. solvarmeanlæg. Med montering koster den samlede pakke euro. Den europæiske LPG-industri er effektiv med at stærkt logistisk set-up. Det gør det nemt for forbrugerne at benytte LPG hvor som helst. Primagaz Danmark påtænker til efteråret at lancere energiløsninger til industrien baseret på gasvarmepumpe-teknologi. Et større maskinfabrik, der i dag anvender liter olie, vil fremtiden kunne nøjes med 12 tons gas og herved spare samfundet for over 40 tons CO2 årligt. En introduktion til LPG Side 18

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er

Læs mere

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIGTER Kosan Gas er en af de førende leverandører i Norden af gas i flasker og tanke. Virksomheden

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Lærervejledning til Ressourceforløbet

Lærervejledning til Ressourceforløbet Lærervejledning til Ressourceforløbet Opbygning af forløbets indgang Indgangen til forløbet omfatter en lærerintroduktion, rollespillet pressemødet og arbejde med energistatistik. Hvis du har valgt at

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk CO 2 -neutral ferie i klima balance Sol Ild Sand Vand www.skallerup.dk Vi tager ansvaret for klima og miljø seriøst 2 Brochuren er tilrettelagt af Asbjørn Kommunikation og trykt af Prinfo Aalborg på miljø-

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Projekt solvarmebeviser

Projekt solvarmebeviser Projekt solvarmebeviser Også god økonomi for små solvarmeanlæg! Energi & Miljøafdelingen Overordnet indsats energi- & miljø: Innovation og udvikling af energi- og miljøsektoren Opsamle/koordinere viden

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere