Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas"

Transkript

1 Introduktion til LPG - Liquefied Petroleum Gas

2 Introduktion Hvad er LPG? LPG står for Liquefied Petroleum Gas et brændstof, som udleder langt mindre CO2 end eksempelvis fyringsolie. LPG er til rådighed i store mængder. Danmark eksporterer mere LPG, end landet selv anvender. LPG er sikkert, miljømæssigt forsvarligt, omkostningseffektivt og let at transportere. Og så er det et ideelt supplement til vedvarende energi. LPG er et mere miljøvenligt alternativ til fyringsolie og eldrevne varmepumper til rumopvarmning. Derudover har det utallige anvendelsesmuligheder i private husholdninger såvel som i industrien. LPG er effektiv og fleksibel og har en høj nyttevirkning. Alligevel har LPG været stort set overset indtil nu. Den tekniske forklaring LPG er flydende gas under tryk. LPG benyttes som betegnelse for de to lette kulbrinter, propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt i udvindingen af naturgas og olie. Ved naturgas udskilles den flydende gas gennem et udskilningsanlæg. Ved råolie inddeles olien i flydende gas, benzin, diesel og fyringsolie gennem krakningsprocesser ved raffinering af råolie LPG udgør cirka 5 % af den samlede råolie. Globalt set genereres cirka 66 % LPG fra naturgas, mens cirka 34 % kommer fra råolie. I Danmark kommer størstedelen af alt LPG fra vores egen råolie i Nordsøen. Som et naturligt biprodukt er det vilkåret for LPG, at hvis den ikke benyttes som energikilde, vil den gå til spilde. Så længe, der produceres olie og naturgas, er der også LPG. LPG karakteristik Propan Butan Kemisk struktur C3H4 C4H10 Kogepunkt -42 gr. C -0,5 gr.c Tryk ved 15 gr. C 6,4 bar 0,8 bar Nedre brændværdi CO2 udledning /ton CO2 udledning/kwh 46 MJ/kg 2,99 ton CO2 234 g/kwh Gasserne er blandbare og mikses ofte, da ren Butan ikke har ret højt tryk ved lave temperaturer. CO2-udledning ren energibetragtning LPG udleder 15 % mindre CO2 per kwh end fyringsolieolie 50 % mindre end kul. En introduktion til LPG Side 1

3 Den flydende gas LPG distribueres enten i cylindere (2-33 kilo) eller tankbiler (fra 500 kg til 25 tons). Fordi LPG er flydende og har et håndterbart tryk, er den nem at transportere og opbevare. LPG er i øvrigt fra naturens side lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), således at eventuelle udslip altid spores. Dette oplæg Dette oplæg er et informations- og inspirationspapir for enhver, der beskæftiger sig med energiog klimaspørgsmål i Danmark. Oplægget er inddelt i en række temaer: Forsyningssikkerhed Klima Omkostningseffektivitet Borgere i landområder Forbrugerøkonomi Praktik, æstetik og sikkerhed Erfaringer fra vore nabolande En introduktion til LPG Side 2

4 Forsyningssikkerhed Diversitet og konkurrence Danmark eksporterer LPG i stedet for at bruge energiressourcen selv Fleksibel ideel i kombination med vedvarende energi Diversitet Når LPG introduceres som energikilde i dansk energi- og varmeforsyning, introduceres en ny ressource og dermed både større diversitet og konkurrence i forsyningen. Selvforsynende Danmark eksporterer i dag over 60 % af den LPG, der produceres i landet. I løbet af det næste årti bliver Danmark nettoimportør af fossile brændsler. Der er dermed god ræson i i højere grad at anvende den energiressource, der er til rådighed i vores eget land, frem for at importere. LPG i 2008 Produceres i Danmark: ca tons Anvendes i Danmark: ca tons Eksporteres: ca tons I det næste årti producerer Danmark stadig langt mere LPG, end vi i øjeblikket forbruger. Samtidig er de eldrevne varmepumper baseret på en elforsyning, som også benytter importeret el. Også set i det perspektiv er LPG-drevne gasvarmepumper et vigtigt alternativ til den eldrevne jord/vand-varmepumpe. Set i et europæisk perspektiv, er det sådan, at så længe, der importeres og raffineres olie og naturgas, vil der også være rigelige mængder af LPG. EU er stort set selvforsynende og vil vedblive at være dette mange år frem. Fleksibilitet Den LPG som i øvrigt forhandles i Europa, leveres fra: 1,7 % fra Mellemøsten 4,3 % fra Rusland 94 % fra EU LPG er ideelt i kombination med de vedvarende energiformer, som skal danne grundlag for Danmarks fremtidige energiforsyning. Det gælder særligt solvarme. I modsætning til fyringsolien har LPG hurtig reaktionstid og mulighed for at anvende kondensationsvarme fra fossilt brændstof, forskellen mellem den øvre og nedre brændværdi. Der er i perioden frem mod uafhængighed af fossile brændsler stort fokus på eldrevne varmepumper. Her er det et vigtigt men, at jo større udbredelse, disse får, des større belastning af elnettet og des større behov for import af el og dermed des mindre fleksibilitet i forsyningen. Dermed er LPG et vigtigt bidrag til at skabe et sammenhængende og mere fleksibelt energisystem, der i højere grad benytter vedvarende energiformer. En introduktion til LPG Side 3

5 Klima Ideelt i kombination med vedvarende energi Et grønnere fossilt brændstof Betydelig CO2-besparelse sammenlignet med fyringsolie Mindre CO2-besparelse sammenlignet med eldrevne varmepumper Et biprodukt, som skal benyttes og som er til rådighed i Danmark Ingen potentiel forurening af jorden som ved olietanke I processen mod et fossilfrit Danmark Der er bred enighed om, at Danmarks energiforsyning skal blive uafhængig at fossile brændstoffer. I løbet af de næste årtier skal Danmark gradvist omstille til denne situation, især ved at fokusere på energieffektivitet og udbygning af den vedvarende energi. I processen frem mod målet er Danmark stadig afhængigt af fossile brændstoffer. Men de skal benyttes på en måde, så: Vi udleder mindst muligt CO2 Vi udbygger og understøtter den vedvarende energi Set i det perspektiv er LPG er vigtigt alternativ til andre fossile brændstoffer, særligt fyringsolie, men også til de eldrevne varmepumper. Årlig CO2-udledning ved opvarmning per husstand Konventionel oliekedel udleder per produceret kwh varme = 332 gram >> 6,5 tons per husstand Oliekondenserende kedel udleder per produceret kwh varme = 266 gram CO2 >> 5,2 tons per husstand Eldrevet jord/vand-varmepumpe udleder per produceret kwh varme = 153 gram CO2 >> 3 tons per husstand LPG + gasvarmepumpe udleder per produceret kwh varme = 146 gram CO2 >> 2,8 tons per husstand Dansk Standard Hus benytter årligt kwh til rumopvarmning og varmt vand (Energistyrelsens Katalog for Standardværdier 2009). En introduktion til LPG Side 4

6 Forskellige grader af fossilt De fossile brændsler belaster klimaet i meget forskellig grad. I perioden frem mod et Danmark, der er uafhængigt af fossile brændsler, er vi stadig afhængige af fossile brændsler. Men det giver det god mening at benytte de fossile brændsler, der forurener mindst og udleder mindst CO2. Kul, olie og gas er tre separate energikilder med vidt forskellige problemstillinger tilknyttet både mht. forsyning og mht. til klima. Derfor giver det ikke mening at behandle dem som en samlet gruppe under navnet fossile brændsler (Jørgen Henningsen, Klimakommissionen) Sammen med naturgas er LPG den reneste fossile energikilde. Den udleder langt mindre CO2-emissioner end både kul og olie. LPG indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Der er også kun lille udledning af NOx. Med den lille luftforurening skåner LPG miljøet sammenlignet med andre fossile brændsler. En introduktion til LPG Side 5

7 Olietanke Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Disse tanke omfatter alle typegodkendte tanke fabrikeret Op mod husholdninger har i 2010 udtjente olietanke, som skal udskiftes. Hvis husstande anvender: Fyringsolie - Oliefyr udleder årligt tons CO2 LPG Gas varmepumpe udleder årligt tons CO2 Det er ikke alle, der har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Indtil der kommer flere reelle fossilfrie alternativer, er der set i et klimaperspektiv rigtig god ræson i, at disse husholdninger vælger et alternativ, der giver dem et bedre CO2-fodaftryk end en ny olietank eller en eldreven varmepumpe. Det er naturligvis endnu bedre, hvis de vælger at kombinere dette med vedvarende teknologier som eksempelvis solvarme. Oliefyr Den nuværende skrotningsordning for oliefyr støtter de eldrevne varmepumper ligesom den støtter solvarmeanlæg, også selv om det skrottede oliefyr i den situation måske erstattes med et nyt oliefyr. Fordi gasvarmepumpen udleder mindre CO2 end jord/vand-varmepumpen, bør denne substitueres på lige linje. På Lolland-Falster skal husstande i 2010 udskifte udtjente olietanke. Årlig CO2-besparelse ved fuld konvertering til LPG med gasvarmepumpe frem for el-drevet jord/vand-varmepumpe: 232 tons CO2 Går til spilde, hvis det ikke benyttes LPG er et biprodukt ved udvindingen af olie og naturgas. Så længe vi udvinder olie og naturgas, producerer vi altså også LPG. Den LPG, der ikke benyttes som energikilde, går tabt. I flere dele af verden brændes stadig på årsplan adskillige tusind tons LPG af pga. manglende efterspørgsel på brændslet. Derfor er der i et klimaperspektiv al mulig grund til at tænke LPG ind i et differentieret energiforsyningsgrundlag i Danmark. LPG Olie kondenseret kedel udleder per produceret kwh varme = 266 gram CO2 LPG + gasvarmepumpe udleder per produceret kwh varme = 146 gram CO2 45 % besparelse i CO2 udledningen En introduktion til LPG Side 6

8 Vedvarende energi Indtil den vedvarede energi kan lagres og dermed forsyne Danmark med el og varme døgnet rundt og året rundt, er det nødvendigt at kombinere den med andre energiressourcer. LPG er særligt kompatibelt med sol. I modsætning til olie er gas hurtigt og fleksibelt med minimalt energispild til følge. Vedvarende energi i kombination med andre energikilder Kombinationen LPG-gasvarmepumpe og solvarme kan yderligere nedbringe CO2- udledningen med 300 kg pr. husstand På den måde bidrager LPG til, at den vedvarende energi leder til det reelle energisparepotentiale, som er til stede. LPG er ideelt at kombinere med vedvarende energi En introduktion til LPG Side 7

9 Udvikling af vedvarende energi LPG spiller en vigtig rolle i udviklingen af vedvarende energiteknologier. Det gælder eksempelvis udviklingen af fuel cells, som på længere sigt skal køre på brint. Men så længe, den vindmølleproducerede brint ikke kan lagres, må teknologien udvikles med brug af LPG og naturgas. LPG kan også benyttes som foreløbigt brændsel i udviklingen af teknologier til et kommende brændsel baseret på biomasse. Overgangen fra LPG til dette brændsel kan ske glidende eksempelvis 5 % - 25 % - 50 % % - afhængigt af udbuddet af dette kommende substituerbare brændsel. Sverige er langt fremme i forskningen på dette område og en egentlig kommercialisering er inden for rækkevidde inden for en overskuelig tidsramme. Ingen potentiel miljøsviner Mange olietanke bliver utætte med årene. Det giver risiko for udsivning af olien, som forurener jorden omkring tanken. LPG-tanke tjekkes årligt, og derfor opdages en eventuel skade hurtigt. Som noget nyt er det endda muligt konstant at fjernovervåge tankene, hvorved svind opdages straks. Samtidig forurener LPG hverken jord eller vandløb. Det er en gas, som straks fordamper og som i øvrigt opdages nemt, fordi gassen er tilsat et lugtestof. LPG indeholder ingen giftige bestanddele, den er blyfri og giftfri. Hvad ville det betyde for klimaet Hvis Danmark selv brugte den LPG, landet eksporterer og benyttede det til gasvarmepumper i stedet for nyt kondenserende oliefyr? Dansk LPG-eksport: tons LPG Dette vil kunne opvarme ca boliger og hermed udlede tons CO boliger med kondenserende oliekedel udleder tons CO2 Årlig CO2-besparelse = tons CO2 En introduktion til LPG Side 8

10 Mindre transport LPG er nemt at opbevare og transportere. Det leveres med cylindere eller tankbiler. LPG-tanke skal kun skal fyldes én gang om året hos private forbrugere, hvor olietanke skal fyldes to gange. Dette skyldes både nye teknologier og det faktum, at energiindholdet i LPG per kilo er højere end for olie. Der er dermed også hvad angår transport rigtig god ræson i, at danskerne udskifter deres olietanke og fyr med LPG-teknologi frem for nye oliekedler. Udledning af CO2 En introduktion til LPG Side 9

11 Omkostningseffektivitet Danmark har stor egenproduktion men eksporterer størstedelen Et biprodukt, som skal benyttes Intet spild i kombinationen med vedvarende energi En ressource i Danmark LPG er en ressource, der er til rådighed i Danmark. Som et biprodukt produceres LPG i Danmark, uanset om vi benytter det eller ej. I 2018 bliver Danmark nettoimportør af energi. Det gør det så meget desto mere rigtigt og logisk at benytte den energi, vi faktisk producerer i vores land. Det er billigere og mere effektivt at benytte en ressource, der er til rådighed i landet. Konkurrence Konkurrence er en forudsætning for, at energiforsyningen bliver så omkostningseffektiv som muligt. Ved at introducere et alternativ til de eksisterende varme- og energikilder i Danmark øges konkurrencen. Effektiv og fleksibel ressource Som varme- og energikilde har LPG både høj effektivitet og er særdeles regulerbart. Det er en fleksibel energikilde med høj nyttevirkning og lave vedligeholdelsesomkostninger. LPG forbrændes fuldstændigt, selv med enkle brændere. Den kræver ingen reguleringstid og giver straks fuld varmeeffekt. Det gør LPG til en omkostningseffektiv ressource, som er nemt at kombinere med andre energiformer herunder særligt vedvarende energier som solvarme. En introduktion til LPG Side 10

12 Intet spild ved kombination med vedvarende energi LPG er særlig godt i kombination med solvarmeteknologi, fordi der er et minimalt ressourcespild sammenlignet med andre energikilder som eksempelvis olie. Gas slutter lynhurtigt til og fra og spilder dermed ikke ubenyttet energi i processen På den måde er det et langt mere omkostningseffektivt supplement i opbygningen af vedvarende energi end fyringsolie. Støttepenge: Mest CO2-reduktion for pengene Også hvad angår nuværende og potentielle fremtidige klima-støtteordninger, er der mest ræson i at støtte de teknologier, der giver mest CO2-redution for støttekronerne. Den nuværende skrotningsordning for oliefyr støtter eksempelvis eldrevne varmepumper: Value for money Hvis alle skrotningspuljens 400 mio. kroner gik til samme teknologi. Hvad ville hvert ton sparet CO2 så koste? Jord/vand-varmepumper: kroner per ton sparet CO2 LPG Gasvarmepumper: kroner per ton sparet CO2 En introduktion til LPG Side 11

13 Borgere i landområder Landområder er afkoblet forsyningsnet få valgmuligheder i varmeforsyning Et grønnere alternativ til olie til alle dele af Danmark Et prissvarende alternativ til olie til alle dele af Danmark Et grønt og omkostningseffektivt alternativ til borgere i landområder Borgere bosat i landområder er ofte ikke tilknyttet de nationale forsyningsnet med fjernvarme eller naturgas. I stedet står valget mellem fyringsolie og elvarme. En øget udbredelse af LPG til varmeforsyning giver borgerne uden for forsyningsnettet et grønnere alternativ, som prismæssigt ligger på niveau med olie. Grønt, fordi LPG udleder langt mindre CO2 end olie. Og grønt, fordi LPG er meget kompatibelt med vedvarende energikilder som eksempelvis solvarme. Future of Rural Energy in Europe et europæisk initiativ En række europæiske energileverandører har lanceret det pan-europæiske initiativ, FREE (Future of Rural Energy in Europe). Formålet med initiativet er at sætte fokus på, at borgere bosat i landområder i hele Europa som regel har færre valgmuligheder, når det gælder energiforsyning hvad angår både omkostningseffektive og klimavenlige alternativer til deres eksisterende energiforsyning. Man kan læse mere om initiativet her: En introduktion til LPG Side 12

14 Forbrugerens økonomi Prismæssigt på linje med fyringsolie og eldrevne varmepumper end fyringsolie Kan benyttes af private husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner Energieksempler for et dansk standard-hus Alle nedenstående beregninger er iht. Energistyrelsens Katalog for Standardværdier 2009 samt deres definition af et Dansk Standard Hus, energipriserne (incl. afgifter og moms) er fra april 2010 og dermed udtryk for et øjebliksbillede. Dansk Standard Hus iflg. Energistyrelsen: 120 m2 - to voksne - to børn Samlet energiforbrug: Varme = Kwh Varmt vand = Kwh CO2- udledning i den tekniske levetid 15 år Samlet levetidsudgift (etablering + drift) i 15 år 96 tons kr. 80 tons kr. 70 tons kr. 40 tons kr. 45 tons* kr. Energiløsning Konventionelt oliefyr Kondenserende oliefyr Kondenserende gasfyr LPG Gasvarmepumpe LPG Eldrevet jord/vandvarmepumpe Årligt forbrug Årlig driftsøkonomi Etableringsomkostninger liter kr kr. m. ny monteret jordtank liter kr kr. monteret m. ny jordtank kg kr kr. monteret m. ny jord tank 900 kg kr monteret m. ny jordtank kwh* kr kr. monteret inkl. nedgravning af 300 m jordvarme-slange, ekskl. have-reetablering. * Denne oversigt tager ikke højde for, at de seneste rapporter (bl.a. refereret i dagbladet Ingeniøren (15. juni 2010)) sår tvivl om elvarmepumpernes effektivitet samt CO2-udledning, pga. behovet for produktion af marginalstrøm. En introduktion til LPG Side 13

15 Gasvarmepumper til de private husholdninger er i dag på markedet i Tyskland og flere andre EUlande. I Danmark sælges industrimodellerne, men forholdene for driftsøkonomi og CO2-udledning vil være de samme for private husholdninger. Løsninger vil være umiddelbare implementerbare også i private husholdninger. En introduktion til LPG Side 14

16 Praktik, æstetik og sikkerhed Rent praktisk minder det om det velkendte oliefyr Høj sikkerhed Praktisk og teknisk som det velkendte oliefyr LPG udleder langt mindre CO2 end fyringsolie. Men rent praktisk og teknisk minder de to energiressourcer meget om hinanden: Fyringsolie Olietank nedgraves i haven og ejes typisk af kunden nye tanke er glasfiber-coatede og har en levetid uden tilsyn på 40 år. Hvis man modtager fyringsolie fra en leverandør, der er mellem af EOF, er man automatisk forsikret i den nedgravedes tanks levetid. Flere kommuner oplever dog stadig, at defekte tanke skaber problemer år efter, der er ryddet op efter et olieudslip. Oliefyret installeres indenfor i husstanden. Der kan være lugtgener i den forbindelse. Olietanken fyldes 2 3 gange årligt med liter. Et dansk standardhus anvender ca liter om året LPG LPG-tanke kan enten nedgraves i haven eller placeres oven på jorden. Der er skrappere krav til gastankene, som oftest er LPG-leverandørens ansvar og en del af den samlede pakke. LPG er under tryk, og derfor skal myndighederne med mellemrum skal syne tankene. Dette gælder dog ikke for nedgravede tanke. LPG kan anvendes på kondenserende gaskedler der hænges op på væggen indenfor på samme måder som naturgaskedler. LPG kan også anvendes på gasvarmepumper, hvor der findes modeller til enten uden- eller indendørs montage. Med en kondenserende kedel er årsforbruget ca kg, og tanken skal så fylde op makimalt 2 gange årligt. Med en gasvarmepumpe er forbruget under kg., og 1 årlig påfyldning er tilstrækkelig. Æstetik Nogle har måske set de store LPG-tanke, som mange sydeuropæere har i deres baghaver. Det er traditionen i nogle lande og den løsning kan man naturligvis også vælge i Danmark. Men de fleste vælger nok den samme løsning som med fyringsolien: Den nedgravede tank, som gemmes væk for omverdenen på samme måde som olietanke men uden fare for udslip og miljøkatastrofe. En introduktion til LPG Side 15

17 Forurening LPG indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Der er også kun lille udledning af NOx. Sikkerhed LPG-tanken er sikker i brug. LPG-tanke tjekkes årligt. Enhver lækage opdages hurtigt, fordi gassen er tilsat et lugtestof. Der er ingen risiko for, at gastanken eksploderer, hverken over eller under jorden. Tanke over jorden er omfattet af fastsatte afstandsregler og skal være monteret med påkørselspæle. Infrastruktur LPG er i dag tilgængelig på Danmarks to raffinaderier. LPG en distribueres på samme måde som fyringsolie i tankvogne, og det er forholdsvist let at skalere logistikken ved et evt. øget forbrug. Markedets leverandører vil være klar til at kunne løfte opgaven. En introduktion til LPG Side 16

18 Vi bruger det i forvejen Vi bruger allerede LPG i Danmark i hverdagen, på ferien, på virksomheden Velafprøvet gennem årtier i utallige lande Benyttes i vore nabolande i husstande, virksomheder og offentlige institutioner Et velkendt produkt i Danmark gennem årtier LPG er allerede udbredt i Danmark og benyttes i private husstande til en række formål, især til gaskomfuret. LPG er også udbredt i en række mindre industrier. Den høje varme, som LPG kan producere, gør det f.eks. velegnet til at tørre korn, smelte glas på glaspusteriet og sikre den rigtige finish på sprøjtemalingen af biler. Da Danmark valgte CO2-tunge el-komfurer I dagens klimadebat kan det synes paradoksalt, at danskerne i og 70 erne i stor stil fravalgte gaskomfuret frem for et elkomfur. Dengang overgik hundredtusindvis af husstande fra et gaskomfur, der udledte 235 gram CO2 per kwh til el-komfur, der udledte mere end de i dag 460 gram CO2 per kwh. LPG-biler i Danmark i 1970 erne Indtil starten af 1980 erne var der op imod biler i Danmark, der kørte på LPG det såkaldte autogas. Fordi man ønskede en ensartet afgiftsstruktur for alle brændstoffer, blev afgiften hævet, og i løbet af ganske få år forsvandt de gasdrevne biler fuldstændigt. Dengang var der ikke fokus på klimaforandringer og derfor ingen, der råbte vagt i gevær og påpegede den store gevinst for klimaet i det langt mindre CO2-udledende gas frem for benzin og diesel. En introduktion til LPG Side 17

19 Langt fremme i nabolande En række af vore nabolande benytter LPG langt mere end vi gør i Danmark. Det gælder f.eks. Holland, Tyskland og Belgien. LPG benyttes i dag af flere end 120 millioner europæere. Det dækker i dag cirka 1,6 % af Europas totale energiforbrug. Europa er stort set selvforsynende med LPG. I Danmark dækkede LPG i 2008 kun 0,4 % af vores samlede energiforbrug på trods af, at vi havde det tilgængeligt. I Tyskland er man langt fremme med at kombinere gasteknologien med vedvarende energi. Tyske fabrikanter af gasvarmepumper lancerer snart komplette løsninger inkl. solvarmeanlæg. Med montering koster den samlede pakke euro. Den europæiske LPG-industri er effektiv med at stærkt logistisk set-up. Det gør det nemt for forbrugerne at benytte LPG hvor som helst. Primagaz Danmark påtænker til efteråret at lancere energiløsninger til industrien baseret på gasvarmepumpe-teknologi. Et større maskinfabrik, der i dag anvender liter olie, vil fremtiden kunne nøjes med 12 tons gas og herved spare samfundet for over 40 tons CO2 årligt. En introduktion til LPG Side 18

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune?

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? VARME- KILDER Undervisningsmodul 1 Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? Hvordan bliver din bolig varmet op? Når vi tænder for radiatorerne, er vi vant til, at der bliver dej lig varmt. Det er især

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er

Læs mere

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere