Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas"

Transkript

1 Introduktion til LPG - Liquefied Petroleum Gas

2 Introduktion Hvad er LPG? LPG står for Liquefied Petroleum Gas et brændstof, som udleder langt mindre CO2 end eksempelvis fyringsolie. LPG er til rådighed i store mængder. Danmark eksporterer mere LPG, end landet selv anvender. LPG er sikkert, miljømæssigt forsvarligt, omkostningseffektivt og let at transportere. Og så er det et ideelt supplement til vedvarende energi. LPG er et mere miljøvenligt alternativ til fyringsolie og eldrevne varmepumper til rumopvarmning. Derudover har det utallige anvendelsesmuligheder i private husholdninger såvel som i industrien. LPG er effektiv og fleksibel og har en høj nyttevirkning. Alligevel har LPG været stort set overset indtil nu. Den tekniske forklaring LPG er flydende gas under tryk. LPG benyttes som betegnelse for de to lette kulbrinter, propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt i udvindingen af naturgas og olie. Ved naturgas udskilles den flydende gas gennem et udskilningsanlæg. Ved råolie inddeles olien i flydende gas, benzin, diesel og fyringsolie gennem krakningsprocesser ved raffinering af råolie LPG udgør cirka 5 % af den samlede råolie. Globalt set genereres cirka 66 % LPG fra naturgas, mens cirka 34 % kommer fra råolie. I Danmark kommer størstedelen af alt LPG fra vores egen råolie i Nordsøen. Som et naturligt biprodukt er det vilkåret for LPG, at hvis den ikke benyttes som energikilde, vil den gå til spilde. Så længe, der produceres olie og naturgas, er der også LPG. LPG karakteristik Propan Butan Kemisk struktur C3H4 C4H10 Kogepunkt -42 gr. C -0,5 gr.c Tryk ved 15 gr. C 6,4 bar 0,8 bar Nedre brændværdi CO2 udledning /ton CO2 udledning/kwh 46 MJ/kg 2,99 ton CO2 234 g/kwh Gasserne er blandbare og mikses ofte, da ren Butan ikke har ret højt tryk ved lave temperaturer. CO2-udledning ren energibetragtning LPG udleder 15 % mindre CO2 per kwh end fyringsolieolie 50 % mindre end kul. En introduktion til LPG Side 1

3 Den flydende gas LPG distribueres enten i cylindere (2-33 kilo) eller tankbiler (fra 500 kg til 25 tons). Fordi LPG er flydende og har et håndterbart tryk, er den nem at transportere og opbevare. LPG er i øvrigt fra naturens side lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), således at eventuelle udslip altid spores. Dette oplæg Dette oplæg er et informations- og inspirationspapir for enhver, der beskæftiger sig med energiog klimaspørgsmål i Danmark. Oplægget er inddelt i en række temaer: Forsyningssikkerhed Klima Omkostningseffektivitet Borgere i landområder Forbrugerøkonomi Praktik, æstetik og sikkerhed Erfaringer fra vore nabolande En introduktion til LPG Side 2

4 Forsyningssikkerhed Diversitet og konkurrence Danmark eksporterer LPG i stedet for at bruge energiressourcen selv Fleksibel ideel i kombination med vedvarende energi Diversitet Når LPG introduceres som energikilde i dansk energi- og varmeforsyning, introduceres en ny ressource og dermed både større diversitet og konkurrence i forsyningen. Selvforsynende Danmark eksporterer i dag over 60 % af den LPG, der produceres i landet. I løbet af det næste årti bliver Danmark nettoimportør af fossile brændsler. Der er dermed god ræson i i højere grad at anvende den energiressource, der er til rådighed i vores eget land, frem for at importere. LPG i 2008 Produceres i Danmark: ca tons Anvendes i Danmark: ca tons Eksporteres: ca tons I det næste årti producerer Danmark stadig langt mere LPG, end vi i øjeblikket forbruger. Samtidig er de eldrevne varmepumper baseret på en elforsyning, som også benytter importeret el. Også set i det perspektiv er LPG-drevne gasvarmepumper et vigtigt alternativ til den eldrevne jord/vand-varmepumpe. Set i et europæisk perspektiv, er det sådan, at så længe, der importeres og raffineres olie og naturgas, vil der også være rigelige mængder af LPG. EU er stort set selvforsynende og vil vedblive at være dette mange år frem. Fleksibilitet Den LPG som i øvrigt forhandles i Europa, leveres fra: 1,7 % fra Mellemøsten 4,3 % fra Rusland 94 % fra EU LPG er ideelt i kombination med de vedvarende energiformer, som skal danne grundlag for Danmarks fremtidige energiforsyning. Det gælder særligt solvarme. I modsætning til fyringsolien har LPG hurtig reaktionstid og mulighed for at anvende kondensationsvarme fra fossilt brændstof, forskellen mellem den øvre og nedre brændværdi. Der er i perioden frem mod uafhængighed af fossile brændsler stort fokus på eldrevne varmepumper. Her er det et vigtigt men, at jo større udbredelse, disse får, des større belastning af elnettet og des større behov for import af el og dermed des mindre fleksibilitet i forsyningen. Dermed er LPG et vigtigt bidrag til at skabe et sammenhængende og mere fleksibelt energisystem, der i højere grad benytter vedvarende energiformer. En introduktion til LPG Side 3

5 Klima Ideelt i kombination med vedvarende energi Et grønnere fossilt brændstof Betydelig CO2-besparelse sammenlignet med fyringsolie Mindre CO2-besparelse sammenlignet med eldrevne varmepumper Et biprodukt, som skal benyttes og som er til rådighed i Danmark Ingen potentiel forurening af jorden som ved olietanke I processen mod et fossilfrit Danmark Der er bred enighed om, at Danmarks energiforsyning skal blive uafhængig at fossile brændstoffer. I løbet af de næste årtier skal Danmark gradvist omstille til denne situation, især ved at fokusere på energieffektivitet og udbygning af den vedvarende energi. I processen frem mod målet er Danmark stadig afhængigt af fossile brændstoffer. Men de skal benyttes på en måde, så: Vi udleder mindst muligt CO2 Vi udbygger og understøtter den vedvarende energi Set i det perspektiv er LPG er vigtigt alternativ til andre fossile brændstoffer, særligt fyringsolie, men også til de eldrevne varmepumper. Årlig CO2-udledning ved opvarmning per husstand Konventionel oliekedel udleder per produceret kwh varme = 332 gram >> 6,5 tons per husstand Oliekondenserende kedel udleder per produceret kwh varme = 266 gram CO2 >> 5,2 tons per husstand Eldrevet jord/vand-varmepumpe udleder per produceret kwh varme = 153 gram CO2 >> 3 tons per husstand LPG + gasvarmepumpe udleder per produceret kwh varme = 146 gram CO2 >> 2,8 tons per husstand Dansk Standard Hus benytter årligt kwh til rumopvarmning og varmt vand (Energistyrelsens Katalog for Standardværdier 2009). En introduktion til LPG Side 4

6 Forskellige grader af fossilt De fossile brændsler belaster klimaet i meget forskellig grad. I perioden frem mod et Danmark, der er uafhængigt af fossile brændsler, er vi stadig afhængige af fossile brændsler. Men det giver det god mening at benytte de fossile brændsler, der forurener mindst og udleder mindst CO2. Kul, olie og gas er tre separate energikilder med vidt forskellige problemstillinger tilknyttet både mht. forsyning og mht. til klima. Derfor giver det ikke mening at behandle dem som en samlet gruppe under navnet fossile brændsler (Jørgen Henningsen, Klimakommissionen) Sammen med naturgas er LPG den reneste fossile energikilde. Den udleder langt mindre CO2-emissioner end både kul og olie. LPG indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Der er også kun lille udledning af NOx. Med den lille luftforurening skåner LPG miljøet sammenlignet med andre fossile brændsler. En introduktion til LPG Side 5

7 Olietanke Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Disse tanke omfatter alle typegodkendte tanke fabrikeret Op mod husholdninger har i 2010 udtjente olietanke, som skal udskiftes. Hvis husstande anvender: Fyringsolie - Oliefyr udleder årligt tons CO2 LPG Gas varmepumpe udleder årligt tons CO2 Det er ikke alle, der har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Indtil der kommer flere reelle fossilfrie alternativer, er der set i et klimaperspektiv rigtig god ræson i, at disse husholdninger vælger et alternativ, der giver dem et bedre CO2-fodaftryk end en ny olietank eller en eldreven varmepumpe. Det er naturligvis endnu bedre, hvis de vælger at kombinere dette med vedvarende teknologier som eksempelvis solvarme. Oliefyr Den nuværende skrotningsordning for oliefyr støtter de eldrevne varmepumper ligesom den støtter solvarmeanlæg, også selv om det skrottede oliefyr i den situation måske erstattes med et nyt oliefyr. Fordi gasvarmepumpen udleder mindre CO2 end jord/vand-varmepumpen, bør denne substitueres på lige linje. På Lolland-Falster skal husstande i 2010 udskifte udtjente olietanke. Årlig CO2-besparelse ved fuld konvertering til LPG med gasvarmepumpe frem for el-drevet jord/vand-varmepumpe: 232 tons CO2 Går til spilde, hvis det ikke benyttes LPG er et biprodukt ved udvindingen af olie og naturgas. Så længe vi udvinder olie og naturgas, producerer vi altså også LPG. Den LPG, der ikke benyttes som energikilde, går tabt. I flere dele af verden brændes stadig på årsplan adskillige tusind tons LPG af pga. manglende efterspørgsel på brændslet. Derfor er der i et klimaperspektiv al mulig grund til at tænke LPG ind i et differentieret energiforsyningsgrundlag i Danmark. LPG Olie kondenseret kedel udleder per produceret kwh varme = 266 gram CO2 LPG + gasvarmepumpe udleder per produceret kwh varme = 146 gram CO2 45 % besparelse i CO2 udledningen En introduktion til LPG Side 6

8 Vedvarende energi Indtil den vedvarede energi kan lagres og dermed forsyne Danmark med el og varme døgnet rundt og året rundt, er det nødvendigt at kombinere den med andre energiressourcer. LPG er særligt kompatibelt med sol. I modsætning til olie er gas hurtigt og fleksibelt med minimalt energispild til følge. Vedvarende energi i kombination med andre energikilder Kombinationen LPG-gasvarmepumpe og solvarme kan yderligere nedbringe CO2- udledningen med 300 kg pr. husstand På den måde bidrager LPG til, at den vedvarende energi leder til det reelle energisparepotentiale, som er til stede. LPG er ideelt at kombinere med vedvarende energi En introduktion til LPG Side 7

9 Udvikling af vedvarende energi LPG spiller en vigtig rolle i udviklingen af vedvarende energiteknologier. Det gælder eksempelvis udviklingen af fuel cells, som på længere sigt skal køre på brint. Men så længe, den vindmølleproducerede brint ikke kan lagres, må teknologien udvikles med brug af LPG og naturgas. LPG kan også benyttes som foreløbigt brændsel i udviklingen af teknologier til et kommende brændsel baseret på biomasse. Overgangen fra LPG til dette brændsel kan ske glidende eksempelvis 5 % - 25 % - 50 % % - afhængigt af udbuddet af dette kommende substituerbare brændsel. Sverige er langt fremme i forskningen på dette område og en egentlig kommercialisering er inden for rækkevidde inden for en overskuelig tidsramme. Ingen potentiel miljøsviner Mange olietanke bliver utætte med årene. Det giver risiko for udsivning af olien, som forurener jorden omkring tanken. LPG-tanke tjekkes årligt, og derfor opdages en eventuel skade hurtigt. Som noget nyt er det endda muligt konstant at fjernovervåge tankene, hvorved svind opdages straks. Samtidig forurener LPG hverken jord eller vandløb. Det er en gas, som straks fordamper og som i øvrigt opdages nemt, fordi gassen er tilsat et lugtestof. LPG indeholder ingen giftige bestanddele, den er blyfri og giftfri. Hvad ville det betyde for klimaet Hvis Danmark selv brugte den LPG, landet eksporterer og benyttede det til gasvarmepumper i stedet for nyt kondenserende oliefyr? Dansk LPG-eksport: tons LPG Dette vil kunne opvarme ca boliger og hermed udlede tons CO boliger med kondenserende oliekedel udleder tons CO2 Årlig CO2-besparelse = tons CO2 En introduktion til LPG Side 8

10 Mindre transport LPG er nemt at opbevare og transportere. Det leveres med cylindere eller tankbiler. LPG-tanke skal kun skal fyldes én gang om året hos private forbrugere, hvor olietanke skal fyldes to gange. Dette skyldes både nye teknologier og det faktum, at energiindholdet i LPG per kilo er højere end for olie. Der er dermed også hvad angår transport rigtig god ræson i, at danskerne udskifter deres olietanke og fyr med LPG-teknologi frem for nye oliekedler. Udledning af CO2 En introduktion til LPG Side 9

11 Omkostningseffektivitet Danmark har stor egenproduktion men eksporterer størstedelen Et biprodukt, som skal benyttes Intet spild i kombinationen med vedvarende energi En ressource i Danmark LPG er en ressource, der er til rådighed i Danmark. Som et biprodukt produceres LPG i Danmark, uanset om vi benytter det eller ej. I 2018 bliver Danmark nettoimportør af energi. Det gør det så meget desto mere rigtigt og logisk at benytte den energi, vi faktisk producerer i vores land. Det er billigere og mere effektivt at benytte en ressource, der er til rådighed i landet. Konkurrence Konkurrence er en forudsætning for, at energiforsyningen bliver så omkostningseffektiv som muligt. Ved at introducere et alternativ til de eksisterende varme- og energikilder i Danmark øges konkurrencen. Effektiv og fleksibel ressource Som varme- og energikilde har LPG både høj effektivitet og er særdeles regulerbart. Det er en fleksibel energikilde med høj nyttevirkning og lave vedligeholdelsesomkostninger. LPG forbrændes fuldstændigt, selv med enkle brændere. Den kræver ingen reguleringstid og giver straks fuld varmeeffekt. Det gør LPG til en omkostningseffektiv ressource, som er nemt at kombinere med andre energiformer herunder særligt vedvarende energier som solvarme. En introduktion til LPG Side 10

12 Intet spild ved kombination med vedvarende energi LPG er særlig godt i kombination med solvarmeteknologi, fordi der er et minimalt ressourcespild sammenlignet med andre energikilder som eksempelvis olie. Gas slutter lynhurtigt til og fra og spilder dermed ikke ubenyttet energi i processen På den måde er det et langt mere omkostningseffektivt supplement i opbygningen af vedvarende energi end fyringsolie. Støttepenge: Mest CO2-reduktion for pengene Også hvad angår nuværende og potentielle fremtidige klima-støtteordninger, er der mest ræson i at støtte de teknologier, der giver mest CO2-redution for støttekronerne. Den nuværende skrotningsordning for oliefyr støtter eksempelvis eldrevne varmepumper: Value for money Hvis alle skrotningspuljens 400 mio. kroner gik til samme teknologi. Hvad ville hvert ton sparet CO2 så koste? Jord/vand-varmepumper: kroner per ton sparet CO2 LPG Gasvarmepumper: kroner per ton sparet CO2 En introduktion til LPG Side 11

13 Borgere i landområder Landområder er afkoblet forsyningsnet få valgmuligheder i varmeforsyning Et grønnere alternativ til olie til alle dele af Danmark Et prissvarende alternativ til olie til alle dele af Danmark Et grønt og omkostningseffektivt alternativ til borgere i landområder Borgere bosat i landområder er ofte ikke tilknyttet de nationale forsyningsnet med fjernvarme eller naturgas. I stedet står valget mellem fyringsolie og elvarme. En øget udbredelse af LPG til varmeforsyning giver borgerne uden for forsyningsnettet et grønnere alternativ, som prismæssigt ligger på niveau med olie. Grønt, fordi LPG udleder langt mindre CO2 end olie. Og grønt, fordi LPG er meget kompatibelt med vedvarende energikilder som eksempelvis solvarme. Future of Rural Energy in Europe et europæisk initiativ En række europæiske energileverandører har lanceret det pan-europæiske initiativ, FREE (Future of Rural Energy in Europe). Formålet med initiativet er at sætte fokus på, at borgere bosat i landområder i hele Europa som regel har færre valgmuligheder, når det gælder energiforsyning hvad angår både omkostningseffektive og klimavenlige alternativer til deres eksisterende energiforsyning. Man kan læse mere om initiativet her: En introduktion til LPG Side 12

14 Forbrugerens økonomi Prismæssigt på linje med fyringsolie og eldrevne varmepumper end fyringsolie Kan benyttes af private husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner Energieksempler for et dansk standard-hus Alle nedenstående beregninger er iht. Energistyrelsens Katalog for Standardværdier 2009 samt deres definition af et Dansk Standard Hus, energipriserne (incl. afgifter og moms) er fra april 2010 og dermed udtryk for et øjebliksbillede. Dansk Standard Hus iflg. Energistyrelsen: 120 m2 - to voksne - to børn Samlet energiforbrug: Varme = Kwh Varmt vand = Kwh CO2- udledning i den tekniske levetid 15 år Samlet levetidsudgift (etablering + drift) i 15 år 96 tons kr. 80 tons kr. 70 tons kr. 40 tons kr. 45 tons* kr. Energiløsning Konventionelt oliefyr Kondenserende oliefyr Kondenserende gasfyr LPG Gasvarmepumpe LPG Eldrevet jord/vandvarmepumpe Årligt forbrug Årlig driftsøkonomi Etableringsomkostninger liter kr kr. m. ny monteret jordtank liter kr kr. monteret m. ny jordtank kg kr kr. monteret m. ny jord tank 900 kg kr monteret m. ny jordtank kwh* kr kr. monteret inkl. nedgravning af 300 m jordvarme-slange, ekskl. have-reetablering. * Denne oversigt tager ikke højde for, at de seneste rapporter (bl.a. refereret i dagbladet Ingeniøren (15. juni 2010)) sår tvivl om elvarmepumpernes effektivitet samt CO2-udledning, pga. behovet for produktion af marginalstrøm. En introduktion til LPG Side 13

15 Gasvarmepumper til de private husholdninger er i dag på markedet i Tyskland og flere andre EUlande. I Danmark sælges industrimodellerne, men forholdene for driftsøkonomi og CO2-udledning vil være de samme for private husholdninger. Løsninger vil være umiddelbare implementerbare også i private husholdninger. En introduktion til LPG Side 14

16 Praktik, æstetik og sikkerhed Rent praktisk minder det om det velkendte oliefyr Høj sikkerhed Praktisk og teknisk som det velkendte oliefyr LPG udleder langt mindre CO2 end fyringsolie. Men rent praktisk og teknisk minder de to energiressourcer meget om hinanden: Fyringsolie Olietank nedgraves i haven og ejes typisk af kunden nye tanke er glasfiber-coatede og har en levetid uden tilsyn på 40 år. Hvis man modtager fyringsolie fra en leverandør, der er mellem af EOF, er man automatisk forsikret i den nedgravedes tanks levetid. Flere kommuner oplever dog stadig, at defekte tanke skaber problemer år efter, der er ryddet op efter et olieudslip. Oliefyret installeres indenfor i husstanden. Der kan være lugtgener i den forbindelse. Olietanken fyldes 2 3 gange årligt med liter. Et dansk standardhus anvender ca liter om året LPG LPG-tanke kan enten nedgraves i haven eller placeres oven på jorden. Der er skrappere krav til gastankene, som oftest er LPG-leverandørens ansvar og en del af den samlede pakke. LPG er under tryk, og derfor skal myndighederne med mellemrum skal syne tankene. Dette gælder dog ikke for nedgravede tanke. LPG kan anvendes på kondenserende gaskedler der hænges op på væggen indenfor på samme måder som naturgaskedler. LPG kan også anvendes på gasvarmepumper, hvor der findes modeller til enten uden- eller indendørs montage. Med en kondenserende kedel er årsforbruget ca kg, og tanken skal så fylde op makimalt 2 gange årligt. Med en gasvarmepumpe er forbruget under kg., og 1 årlig påfyldning er tilstrækkelig. Æstetik Nogle har måske set de store LPG-tanke, som mange sydeuropæere har i deres baghaver. Det er traditionen i nogle lande og den løsning kan man naturligvis også vælge i Danmark. Men de fleste vælger nok den samme løsning som med fyringsolien: Den nedgravede tank, som gemmes væk for omverdenen på samme måde som olietanke men uden fare for udslip og miljøkatastrofe. En introduktion til LPG Side 15

17 Forurening LPG indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Der er også kun lille udledning af NOx. Sikkerhed LPG-tanken er sikker i brug. LPG-tanke tjekkes årligt. Enhver lækage opdages hurtigt, fordi gassen er tilsat et lugtestof. Der er ingen risiko for, at gastanken eksploderer, hverken over eller under jorden. Tanke over jorden er omfattet af fastsatte afstandsregler og skal være monteret med påkørselspæle. Infrastruktur LPG er i dag tilgængelig på Danmarks to raffinaderier. LPG en distribueres på samme måde som fyringsolie i tankvogne, og det er forholdsvist let at skalere logistikken ved et evt. øget forbrug. Markedets leverandører vil være klar til at kunne løfte opgaven. En introduktion til LPG Side 16

18 Vi bruger det i forvejen Vi bruger allerede LPG i Danmark i hverdagen, på ferien, på virksomheden Velafprøvet gennem årtier i utallige lande Benyttes i vore nabolande i husstande, virksomheder og offentlige institutioner Et velkendt produkt i Danmark gennem årtier LPG er allerede udbredt i Danmark og benyttes i private husstande til en række formål, især til gaskomfuret. LPG er også udbredt i en række mindre industrier. Den høje varme, som LPG kan producere, gør det f.eks. velegnet til at tørre korn, smelte glas på glaspusteriet og sikre den rigtige finish på sprøjtemalingen af biler. Da Danmark valgte CO2-tunge el-komfurer I dagens klimadebat kan det synes paradoksalt, at danskerne i og 70 erne i stor stil fravalgte gaskomfuret frem for et elkomfur. Dengang overgik hundredtusindvis af husstande fra et gaskomfur, der udledte 235 gram CO2 per kwh til el-komfur, der udledte mere end de i dag 460 gram CO2 per kwh. LPG-biler i Danmark i 1970 erne Indtil starten af 1980 erne var der op imod biler i Danmark, der kørte på LPG det såkaldte autogas. Fordi man ønskede en ensartet afgiftsstruktur for alle brændstoffer, blev afgiften hævet, og i løbet af ganske få år forsvandt de gasdrevne biler fuldstændigt. Dengang var der ikke fokus på klimaforandringer og derfor ingen, der råbte vagt i gevær og påpegede den store gevinst for klimaet i det langt mindre CO2-udledende gas frem for benzin og diesel. En introduktion til LPG Side 17

19 Langt fremme i nabolande En række af vore nabolande benytter LPG langt mere end vi gør i Danmark. Det gælder f.eks. Holland, Tyskland og Belgien. LPG benyttes i dag af flere end 120 millioner europæere. Det dækker i dag cirka 1,6 % af Europas totale energiforbrug. Europa er stort set selvforsynende med LPG. I Danmark dækkede LPG i 2008 kun 0,4 % af vores samlede energiforbrug på trods af, at vi havde det tilgængeligt. I Tyskland er man langt fremme med at kombinere gasteknologien med vedvarende energi. Tyske fabrikanter af gasvarmepumper lancerer snart komplette løsninger inkl. solvarmeanlæg. Med montering koster den samlede pakke euro. Den europæiske LPG-industri er effektiv med at stærkt logistisk set-up. Det gør det nemt for forbrugerne at benytte LPG hvor som helst. Primagaz Danmark påtænker til efteråret at lancere energiløsninger til industrien baseret på gasvarmepumpe-teknologi. Et større maskinfabrik, der i dag anvender liter olie, vil fremtiden kunne nøjes med 12 tons gas og herved spare samfundet for over 40 tons CO2 årligt. En introduktion til LPG Side 18

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009 Hård kamp om vigende F-gasmarked Mere energi, mindre CO 2 Sådan forandrer vi energien Vores moderne livsform byder på masser af spændende udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie Danmark på nedtrapning Et målrettet energiscenarie Juli 21 Danmark på nedtrapning - Et målrettet energiscenarie Greenpeace, juli 21 Tekst: Ebbe Sønderriis Layout: Ebbe Sønderriis og Christian Uhlenfeldt

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere