Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune."

Transkript

1 Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 3 2. Planens mål... side 4 3. Virksomheden og processer... side 4 4. Myndighedsbehandling... side 4 5. Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor virksomheden... side 5 6. Anmeldelse af større uheld og koordinering af ressourcer... side 6 7. Opgaver for indsatsleder Politi (ISL-PO)... side 6 8. Opgaver for redningsberedskabet (ISL-RB)... side 6 9. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan... side Formidling af oplysninger til nabolande... side Borgeradfærd ved større udslip med varsling... side Pressemøder... side Greve kommunes kriseberedskab... side Deaktivering af den eksterne beredskabsplan... side Afprøvning af planen... side 8 2

3 Luftfoto Olieberedskabslager S8 Roskildevej Tune 1. Indledning Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomheden: Foreningen Danske Olieberedskabslagre - Lager S-8 beliggende: Roskildevej Tune i Greve Kommune. Planen er udarbejdet af Greve Brandvæsen i samarbejde med Midt og Vestsjællands Politi i henhold til Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, på baggrund af den af Foreningen Danske Olieberedskabslagre udarbejdede sikkerhedsrapport pr. april 2011, samt Greve Kommunes plan for risikobaseret dimensionering. Indtil sikkerhedsrapporten er færdigbehandlet af sikkerhedsgruppen skal nærværende plan betragtes som midlertidig ekstern beredskabsplan. Virksomheden Foreningen Danske Olieberedskabslagre (herefter kaldet FDO) er en lagervirksomhed, som opbevarer benzin, diesel- og gasolie. Lager S-8 beliggende i Greve kommune er ejet af FDO som selv varetager den daglige drift. Virksomheden har, for at minimere risiko for uheld, udarbejdet procedurer for sikker adfærd ved arbejde på virksomheden. Der er ligeledes etableret en række tekniske sikkerhedssystemer på virksomhedens anlæg. Endvidere er der etableret kontrolprocedurer for adfærd, drift og vedligehold. 3

4 Virksomheden FDO har udfærdiget en intern beredskabsplan, der har sammenhæng med den eksterne beredskabsplan for FDO. Lageret FDO S-8 ligger forholdsvis isoleret i forhold til større beboelseskvarterer. Den eksterne beredskabsplan er udarbejdet i forhold til virksomhedens aktuelle forhold. Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny viden på området. Opdatering af den eksterne beredskabsplan vil jf. bekendtgørelsen blive sendt i offentlig høring. 2. Planens mål Den eksterne beredskabsplans mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer eller miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden, udenfor virksomheden eller for miljøet). Planen sigter mod to overordnede scenarier: 1. Udslip af benzin, diesel- eller gasolie. 2. Brand/ eksplosion i tank/ventil/pumpe -anlæg med benzin, diesel- eller gasolie. 3. Virksomheden og processer Virksomheden FDO S-8 modtager og opbevarer benzin, diesel- eller gasolie via et lukket rørsystem, som er forbundet med Statoil Raffinaderiet på Kalundborg Havn og med andre af virksomhedens lagre på Sjælland. 4. Myndighedsbehandling Virksomheden er kategoriseret som en Kolonne 3 virksomhed og er underlagt Risikobekendtgørelsen. Følgende myndigheder er i henhold til Risikobekendtgørelsen involveret i behandlingen af denne virksomhed: Greve Kommune, miljømyndigheden Teknik og Miljø. Rådhusholmen 10, 2670 Greve (koordinerende myndighed). Midt og Vestsjællands Politi, Operativ Planlægning og Analyse, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, Postboks 1228, 0900 København C. Greve kommune, brandmyndigheden Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve. 4

5 Sagsbehandlingen af virksomheden er en løbende proces, som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens 5, herunder fremsendelse af en sikkerhedsrapport samt udarbejdelse af en intern beredskabsplan. Formålet med virksomhedens sikkerhedsrapport er, at beskrive virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og ledelsesmæssige procedurer til forebyggelse af større uheld, der kan være til fare for mennesker og miljø på og udenfor virksomheden. Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Er kriterierne opfyldt, godkendes virksomhedens kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Myndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte inspektioner på virksomheden. Inspektionerne foretages oftest med deltagelse af repræsentanter fra alle myndighederne som er nævnt ovenfor. Det sker for at vurdere, om indholdet i sikkerhedsrapporten og virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virksomheden. Ligeledes ind rapporteres eventuelle "nærved" hændelser som analyseres med henblik på at undgå fremtidige lignende hændelser. 5. Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor virksomheden Der er umiddelbart identificeret følgende væsentlige scenarier, der planlægges uheldsbegrænsende foranstaltninger for: Udslip af benzin, diesel- eller gasolie: Redning af personer Varsling og evt. evakuering af truede personer Inddæmning og opsamling Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstaltninger Sikre, at udslip ikke ledes i kloakker. Brand/ eksplosion i benzin, diesel- eller gasolie: Redning af personer Varsling og evt. evakuering af truede personer Iværksætte brandbekæmpelse Sikre, at udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker, afløb til recipient mv. 5

6 6. Anmeldelse af større uheld og koordinering af ressourcer Anmeldelse af større uheld indgår til Alarmcentralen (1-1-2) og videresendes derfra via Falcks Vagtcentral i Holbæk til Greve Brandvæsen og Midt og Vestsjællands Politis vagtcentral. Greve Brandvæsen og Midt og Vestsjællands Politi disponerer og koordinerer de nødvendige ressourcer ud fra meldings ordlyd, samt det konstaterede behov efter brand-indsatsledelsens og politi-indsatslederens ankomst på skadestedet. Normalt vil brandvæsnets indsatsleder ankomme til skadestedet efter få minutter og hurtigt danne sig et overblik over situation, samt tage stilling til evt. behov for varsling/ evakuering af truede personer mv. Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering af større indsatsstyrker, kan Midt og Vestsjællands Politi indkalde den Lokale Beredskabs Stab, ligeledes vil der i forbindelse med selve skadestedet blive oprettet et kommandostade (KST) med henblik på at koordinere indsatsen mellem politi, brandvæsen m.fl. samt videregive informationer til beboere, presse og andre. 7. Opgaver for indsatsleder Politi (ISL-PO) ISL-PO opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i Retningslinjer for indsatsledelse, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ansvaret for koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Dette varetages i samarbejde med brandvæsenets indsatsleder. 8. Opgaver for redningsberedskabet (ISL-RB) ISL-RB s opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i Retningslinjer for indsatsledelse, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Opgaverne indebærer ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen indenfor fareområdet. Det vil sige at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden. Dette varetages i samarbejde med ISL-PO. 9. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes den eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet og ISL-RB underrettes. Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksættes den eksterne- og interne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder. For Greve Brandvæsen kan følgende personer iværksætte den eksterne- og interne beredskabsplan: Beredskabschefen Vagthavende indsatsleder For Midt og Vestsjællands Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan: Vagtchefen Vagthavende indsatsleder 6

7 10. Formidling af oplysninger til nabolande Det vurderes, at der ikke er fare for, at et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over landegrænser til nabolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende konsekvenser er derfor ikke aktuel. 11. Borgeradfærd ved større udslip med varsling Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det vil være nødvendigt at varsle området, vil der blive udsendt en beredskabsmeddelelse eventuelt suppleret med meddelelser fra politiets højttalervogne. Er dette tilfældet, skal man gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg. Lyt til Danmarks Radios Kanaler samt eventuelt tekst TV på DR og TV2. Her oplyses om hændelsens art og om hvordan man skal forholde sig. I en eventuel evakueringssituation er det vigtigt at borgerne nøje følger myndighedernes anvisninger politiet vil i en sådan situation stå for evakueringen samt evt. midlertidig genhusning, i samarbejde med de kommunale myndigheder. FDO lageret S-8 i Tune har i øvrigt en intern alarm, hvis formål er at varsle virksomhedens egne medarbejdere ved evt. uheld mv. Alarmen dækker kun lagret. Afprøvning af den interne alarm finder sted en gang årligt. Alarmsignalet er en høj hylelyd, der varer ca. 60 sekunder. Den interne alarm må ikke forveksles med den offentlige sirenevarsling. Eventuel aktivering af den interne alarm er ikke automatisk ensbetydende med at der fare for personer uden for anlægget. På følgende hjemmesider vil myndighederne ligeledes orientere om situationen og 12. Pressemøder Ved større hændelser vil der i det omfang der er behov for det, blive afholdt pressemøder, med deltagelse af repræsentanter fra brandvæsnet, Politiet, miljømyndigheden og evt. andre myndigheder og virksomheden. Ved mindre hændelser afholdes der normalt ikke pressemøder. 13. Greve Kommunes kriseberedskab Greve Kommunens krisestab vil blive aktiveret hvis en evt. hændelse taler herfor, af Beredskabschefen (eller dennes stedfortræder) via vagthavende indsatsleder. 14. Deaktivering af den eksterne beredskabsplan Den eksterne beredskabsplan deaktiveres, når det vurderes, at situationen ikke længere er truende for personer eller miljø. Det er myndighedernes koordinerende ledelse (politiet) på skadestedet, der kan deaktivere den eksterne beredskabsplan. 7

8 15. Afprøvning af planen Den eksterne beredskabsplan afprøves minimum hvert 3. år i form af teoretiske eller praktiske øvelser. Spørgsmål til denne eksterne beredskabsplan kan rettes til en af nedenstående myndigheder: Midt og Vestsjællands Politi, Operativ Planlægning og Analyse, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Greve Kommune, Miljømyndigheden Teknik og Miljø. Rådhusholmen 10, 2670 Greve. Tlf.: Greve Kommune, brandmyndigheden Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve. Tlf.:

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Publikationen kan købes i boghandelen eller hos. STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K

Publikationen kan købes i boghandelen eller hos. STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K ISBN 87-503-9322-7 (bd. 1-2) Schultz Grafisk A/S In 00-389-bet Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3.1. Bilag 3.2. Bilag

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde

Læs mere

Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk

Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde - marts

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere