PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK"

Transkript

1 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010

2 pcb brochure:layout /03/10 10:16 Side 2

3 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:43 Side 3 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB er et udbredt problem i danske bygninger, og Dansk Asbestforenings medlemmer oplever en stor efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af PCB. Dansk Asbestforening har udarbejdet denne vejledning i god praksis ved sanering af PCB-holdige materialer, hvori det angives, hvordan saneringsarbejdet skal gennemføres, så sikkerhed, sundhed og miljø sikres. Vejledningen er til brug for bygherrer, rådgivere og entreprenører ved forekomst af PCB-holdige materialer. Grundlaget er bl.a. Arbejdstilsynets interne instruks nr. 19/2007 samt relevante vejledninger, bekendtgørelser, regler og love på området. Vejledningen indeholder arbejdsanvisninger til brug ved sanering af PCBholdige materialer. Den er udarbejdet med hjælp fra professionelle rådgivere og inddrager erfaringer og viden fra ind- og udland. Medlemmerne i Dansk Asbestforening er forpligtet til at følge vejledningens retningslinjer. Det er i tråd med Dansk Asbestforenings generelle politik, hvor vi lægger stor vægt på, at kvaliteten, af det arbejde vores medlemmer udfører, er i orden. Derfor har foreningen siden sin grundlæggelse i 1994 haft en uafhængig kontrolordning, som jævnligt foretager kontrolbesøg, hvor medlemmerne udfører asbest og PCBsanering, for på den måde at sikre en høj kvalitet. Jens Jensen Formand for Dansk Asbestforening INDHOLD 1 Indledning Generelt om arbejde med PCB Personlige værnemidler Begrænsning af spredning af PCB til omgivelserne Hvor meget skal fjernes? Rengøring og oprydning efter sanering PCB-holdigt affald Håndtering af PCB-holdigt affald Opbevaring af PCB-holdigt affald Prøvetagning og analyse Prøvetagning PCB-analyse Eksempler på arbejdsplaner for udførelse af saneringsarbejde Sammenfattet oversigt over krav angivet i vejledningen

4 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 4 INDLEDNING Hvad er PCB, og hvorfor er det farligt? PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler. Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige. Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige produkter. PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCBs brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien. Hvor findes PCB For at PCB kan håndteres forsvarligt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB og hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet. PCB findes udbredt i fugematerialer fra perioden , og i fuger er det ikke usædvanligt, at koncentrationen af PCB er høj (10-30% af fugens samlede vægt). PCB i kantforseglingen på termoruder fra samme periode er ligeledes et udbredt problem. Forekomsten af PCB i øvrige materialer og bygningskomponenter vurderes at være mindre udbredt. Erfaringsgrundlaget i Danmark er dog endnu ikke stort. PRODUKT ANVENDELSE ANVENDELSESPERIODE Fugemasse Termoruder Maling Elastiske fugematerialer med PCB er blevet anvendt i Danmark i stort omfang til fugning omkring døre og vinduer, samt i dilatationsfuger imellem bygningselementer, eksempelvis ved samlinger mellem betonfacadeelementer. PCB findes udbredt anvendt i kantforseglingen af termoruder. Der kendes til en række danske såvel som udenlandske producenter. PCB har været anvendt i visse typer af maling, hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed. Der kendes til enkelte eksempler på, at PCB har været anvendt i beton maling i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark

5 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 5 PRODUKT ANVENDELSE ANVENDELSESPERIODE Kondensatorer, lavspænding Transformatorer Kondensatorer, højspænding Strømgennemføringer Gulvbelægning Hydraulikolie Oliefyldte kabler Beton- og mørtel tilsætning PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte kondensatorer til en række forskellige lavspændingsformål, fx i belysningsarmaturer med lysstofrør. Det vides med sikkerhed, at kondensatorer med PCB er blevet anvendt i Danmark. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte transformatorer til højspændingsanlæg. Det vides med sikkerhed, at transformatorolie med PCB er blevet anvendt i Danmark. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte kondensatorer i forbindelse med højspændingsanlæg. Det vides med sikkerhed, at PCB-holdig olie er blevet anvendt i Danmark til kondensatorer. PCB findes anvendt i oliefyldte strømgennemføringer i forbindelse med højspændingsanlæg. Det vides ikke med sikkerhed, om PCB-olie er blevet anvendt i forbindelse med strømgennemføringer i Danmark. Skridsikre gulve med indhold af PCB kendes fra Norge og Sverige. Anvendelsen af skridsikre gulve med PCB i Danmark er ukendt. PCB er i nogen udstrækning blevet anvendt i hydraulikolie i Norden. Udbredelsen er imidlertid ikke fuldt ud kortlagt, og det kan ikke udelukkes, at hydraulikolie med PCB har været anvendt i Danmark. PCB er i nogen udstrækning blevet anvendt i oliefyldte kabler i Norden. Udbredelsen er imidlertid ikke fuldt ud kortlagt, og det kan ikke udelukkes, at kabler med PCB-holdig olie har været anvendt i Danmark. Beton og mørtelprodukter kan indeholde PCB-olie. Fra Norge kendes til eksempler på, at PCB har været anvendt som tilsætningsstof i beton- og mørtelprodukter. PCB er angiveligt blevet anvendt for at forbedre produkternes tekniske egenskaber, herunder at give dem bedre flydeevne (i selvnivellerende gulvmørtel), bedre frostbestandighed og bedre vedhæftning (betonklæber). Hvorvidt PCB har været anvendt i beton- og mørtelprodukter til dansk byggeri vides ikke (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark 1986 Indtil 1980 (Norge) Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 ( ) Sverige Ukendt omfang i Danmark - Omfattet af forbud i Danmark 1977 Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 ( ) Norge Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1977 Tabel1: Oversigt over kendte forekomster af PCB i byggeriet. 5

6 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 6 Det formelle forbud mod anvendelse af PCB-holdige produkter i åbne anvendelser (herunder fugematerialer) trådte officielt i kraft 1. januar Pligter for rådgiver, bygherre og arbejdsgiver Arbejde med farlige stoffer, herunder PCB er reguleret via en del forskellige love og regler i Danmark. Ved arbejde med håndtering og sanering af PCB gælder bl.a. følgende: - PCB regnes som farligt affald. For farligt affald gælder, at det skal udsorteres fra andet affald og bortskaffes til specialbehandling. - Kommunen anviser, hvorledes affald med PCB skal bortskaffes. - Det er bygherrens ansvar at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt. - Arbejde med farligt affald er farligt arbejde. Der gælder særlige arbejdsmiljøregler for farligt arbejde. - Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsfare, når de er på arbejde. Arbejdsgiveren er bl.a. pligtig til at stille egnede værnemidler til rådighed for de ansatte. - Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte er instrueret om, hvordan arbejdet skal udføres. - Bygherren er pligtig til at oplyse entreprenøren om de særlige risici (herunder forekomster af PCB), der er forbundet med udførelsen af arbejdet. - Rådgivende og projekterende skal sikre, at særlige risici vurderes og om muligt reduceres. - Rådgivende og projekterende skal sikre, at oplysninger om særlige risici beskrives og indarbejdes i projektmaterialet. Det er kommunen, der er myndighed, når det gælder håndtering og bortskaffelse af affald med PCB. Når det gælder beskyttelse af personer, som arbejder med PCB-holdige materialer, er det Arbejdstilsynet, der myndighed. 6

7 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 7 Arbejdstilsynets fastsatte grænseværdi for PCB i luft er ng/m3 (0,01 mg/m 3 ), jf. At-vejledning for stoffer og materialer C.0.1. Denne grænseværdi er således den gældende for PCB i luften på arbejdspladser. For arbejde med stoffer materialer gælder dog generelt, at medarbejderne ikke må udsættes for unødige kemiske påvirkninger. Værnemidler bør derfor generelt anvendes, hvor der er risiko eksponering med PCB. Af At-vejledning C.1.3 fremgår således, at det er arbejdsgiverens pligt at sikre: At medarbejderne ikke bliver udsat for unødige påvirkning fra stoffer og materialer. At påvirkninger fra stoffer og materialer bliver nedbragt så meget, som det er teknisk rimeligt. At grænseværdierne bliver overholdt. For PCB-koncentrationer i indeluften i boliger, skoler, institutioner m.fl., har Sundhedsstyrelsen opstillet vejledende grænseværdier (2 aktionsniveauer) for PCB i indeluft: Mere end ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på længere sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. Ved indgriben menes, at der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen af PCB i luften, f.eks. fjernelse af fuger. På grundlag af aktionsværdierne kan der foretages en yderligere risikovurdering, baseret på opholdstid/eksponering i de konkrete sager. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde er tale om sundhedsfare. Hvor der er tale om arbejdspladser, vil det være Arbejdstilsynet, der fortager den konkrete vurdering. Af AB92 fremgår det, at bygherren er pligtig til at oplyse entreprenøren om særlige hindringer og risici ved arbejdet. PCB vurderes at være en betydende risiko, der kan have store økonomiske konsekvenser for gennemførelsen af projektet. PCB er et sundhedsskadeligt stof, der indgår i byggeriet og på mange områder minder PCB om asbest. Hvor andet ikke klart fremgår, anbefales det, at retningslinjer for PCB i bygge- og renoveringsprojekter indarbejdes på lige fod med asbest. 7

8 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 8 GENERELT OM ARBEJDE MED PCB 2.1 Personlige værnemidler PCB er et yderst sundhedsskadeligt stof, der kan optages i kroppen på flere måder: Gennem munden (indånding og via mad og drikke). Gennem huden (og øjne). Ved arbejde med sanering af PCB er der risiko for at PCB optages i kroppen: Ved direkte berøring, f.eks. håndtering uden handsker. Ved indånding af støvpartikler eller dampe. Arbejdstilsynet kræver derfor, at der anvendes særlige personlige værnemidler ved arbejde med PCB herunder: Specielle handsker der kan modstå PCB. Åndedrætsværn med særlige filtre. Heldragt ved støvende arbejde. Hvilke værnemidler der er nødvendige og tilstrækkelige diskuteres meget, og de forskellige producenter af værnemidler er ikke altid helt enige om, hvad der er det rigtige. Koncentrationen af PCB i de materialer, som saneres, har stor betydning for, hvor farligt arbejdet er. Materialer med et indhold af PCB på mere end 50 mg/kg (PCB-total) regnes som farligt affald. Affald med indhold på mere end 50 mg/kg, skal derfor bortskaffes til specialbehandling hos Kommune Kemi. Affald med mindre end 50 mg/kg kan normalt bortskaffes til kontrolleret losseplads eller forbrænding. Afgasningen fra håndtering af PCB-holdige materialer er meget begrænset ved koncentrationer af PCB på mindre 50 mg/kg. Støv fra materialer med indhold af PCB under 50 mg/kg vurderes tilsvarende at have en begrænset sundhedseffekt. I det følgende skelnes derfor mellem arbejde over og under 50 mg/kg. Følgende værnemidler anbefales af Dansk Asbestforening: PCB-INDHOLD VÆRNEMIDLER VED SANERING AF PCB >50 mg/kg Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB. Heldækkende overtræksdragt, type 4/5. Ved arbejder, hvor PCB optræder i væskeform og indendørsarbejde, hvor der forventes høje koncentrationer af PCB i luften anbefales type 3 overtræksdragter. Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (støv- og gasfilter). <50 mg/kg Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB. Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (støv- og gasfilter). 8 Tabel 2: Oversigt over krav til værnemidler, jf. At-instruks nr. 19 fra 2007.

9 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 9 Af instruksen fra Arbejdstilsynet fremgår det hvilke værnemidler Arbejdstilsynet finder passende ved arbejde med PCB-holdige materialer. Instruksen refererer til, at grænseværdien for PCB i luft er ng/m 3 (0,01 mg/m 3 ), jf. At-vejledning for stoffer og materialer C.0.1. Ved arbejder med materialer med indhold af PCB på under 50 mg/kg vurderes koncentrationen af PCB under normale forhold ikke at overstige ng/m 3. Producentens oplysninger om den specifikke handsketype bør altid kontrolleres. Tykkelse og opbygning har stor indflydelse på tætheden. Overtræksdragter Der findes en række producenter af overtræksdragter. De tilbyder hver især forskellige typer af overtræksdragter, som i varierende grad kan modstå støv og gasser med PCB. Arbejdstilsynet foreskriver type 4/5 (klasse 4/5) overtræksdragter. Type 5 dragter er de simpleste, og dragterne beskytter alene mod farligt støv. Type 4 dragter er støv- og spraytætte dragter og tåler arbejde i fugtigt miljø. Ved mekanisk bearbejdning af materialer, fx bygningsfuger, sker der oftest en opvarmning af materialet. Handsker Der findes forskellige typer af handsker, som kan anvendes ved arbejde med PCB. Handsker af neoprentypen anvendes ofte til sanering af byggematerialer. Ved arbejde med væsker, fx transformerolie med PCB, er handskens gennemtrængelighedsfaktorer et vigtigt mål for tætheden af handsken. Faktoren er et mål, for hvor længe handsken kan holde PCB ude. Handsker af samme materiale, f.eks. neopren, kan godt have forskellig gennemtrængelighedsfaktor. Ved opvarmning øges afgasningen af PCB til luften. Type 4 og 5 dragter er kun i begrænset omfang gastætte, og væsketætte type 3 dragter med svejsede sømme anbefales til arbejder, hvor der forventes høje koncentrationer af PCB-gasser (dvs. PCB > ng/m 3 ). Når der anvendes gastætte dragter, er det vigtigt, at dragterne anvendes korrekt. Dvs. at dragten er hel og uden huller, og at den passer i størrelsen, så dragten kan slutte helt tæt ved håndled og ankler. I praksis er det meget vanskeligt for en person selv at iklæde sig en heldragt korrekt. En hjælper vil normalt være nødvendig for at få dragten lukket helt og for at sikre, at åndedrætsværn monteres rigtigt. 9

10 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 10 Åndedrætsværn Der findes en række producenter af åndedrætsværn, der hver især tilbyder forskellige typer af åndedrætsværn. Arbejdstilsynet foreskriver åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (støv- og kulfilter). Masker af turbotypen uden lange slanger er de mest fleksible og anvendes oftest i praksis ved arbejde med sanering af bygningsmaterialer. Hvis der anvendes friskluftforsynede masker med tilgang af frisk luft, er det vigtigt at sikre, at det sted, hvorfra luften kommer, er ren og fri for PCB. Ligeledes et det vigtigt, at temperaturen tilpasses i arbejdsområdet. Ved arbejde med åndedrætsværn gælder særlige arbejdstidsregler. Dette betyder, at folk, der arbejder med disse værnemidler ikke kan arbejde lige så længe om dagen som folk uden åndedrætsværn. ÅNDEDRÆTSVÆRN Filtrerende åndedrætsværn uden motor eller forsyning af frisk luft Åndedrætsværn med motor eller forsyning af frisk luft TIDSBEGRÆNSNINGER VED BRUG Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med motor eller forsyning af frisk luft må ved lettere arbejde anvendes 6 timer om dagen forudsat, at der holdes regelmæssige pauser. Ved hårdere arbejde, fx i forbindelse med nedrivningsarbejde, er arbejdstiden begrænset til 4 timer. Tabel 3: Arbejdstider ved brug af åndedrætsværn. Af Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 Vedr. åndedrætsværn og dets brug fremgår de nærmere regler for brug af forskellige typer af åndedrætsværn. Bemærk, at arbejde, der udføres iført værnemidler, ofte er meget varmt. Hertil kommer, at frisk luft til værnemidler ofte er tør luft. Det er derfor vigtigt, at der indtages rigeligt med væske i forbindelse med arbejdet. Når der vælges masker, er det vigtigt at vælge en masketype, der i kombination med den valgte dragt kan skabe en tætsluttende helhed. Masker af hættetypen giver en sikker og tæt forbindelse uanset typen af dragt. Vedligehold af kulfiltre Kulfiltre (A2 delen i kombinationsfiltret) har en begrænset levetid. Når levetiden er nået, vil filtret ikke længere tilbageholde PCBdampe. Det er ikke umiddelbart muligt at afgøre, om levetiden er nået. PCB-dampe kan ikke lugtes eller smages. Filtrets indre modstand stiger heller ikke, som det er tilfældet med støvfiltermasker. Det er derfor vigtigt, at producentens anvisninger følges nøje. Typiske levetider for kulfiltre i brug i åndedrætsværn er 1 til 3 uger. Kulfiltre, der er taget i brug, kan ikke opbevares i længere tid. Producentens anvisninger skal følges nøje. 10

11 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 11 Ansigtmaske af hættetypen Eksempel på værnemidler ved sanering af PCB Kombinationsfiltre og motor til åndrætsværn Eksempel til tæt slutning ved fodtøj 11

12 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 12 Særlige velfærdsforanstaltninger Når der arbejdes med personlige værnemidler til beskyttelse mod farlige stoffer, er det vigtigt, at de rette velfærdsforanstaltninger stilles til rådighed for de ansatte. Ved arbejde med PCB-sanering skal særlige velfærdsforanstaltninger indbefatte: Mulighed for sikker og ren opbevaring af personlige værnemidler. Opdelte omklædningsfaciliteter (ren / ikke ren zone). Mulighed for bad og håndvask. Spise- og hvileplads i ren zone. Ikke alle opgaver er lige store, og PCB optræder i varierende koncentrationer i materialerne. Særlige velfærdsforanstaltninger skal stilles til rådighed ved: Arbejde med materialer med et indhold af PCB > 50 mg/kg. Arbejder hvor koncentrationen af PCB i luften vurderes at overstige 0,01 mg/m 3. Undtaget krav om særlige velfærdsforanstaltninger er: Uddannelse oplæring og instruktion Arbejde med sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle der arbejder med PCB har modtaget passende instruktion om arbejdet. Instruktionen bør som minimum omfatte: Orientering om PCBs farlighed. Orientering om, hvorledes PCB optages i kroppen. Orientering om hvilke materialer der kan indeholde PCB. Detaljeret gennemgang af personlige værnemidler som kræves anvendt. Praktisk træning i brug af personlige værnemidler. Gennemgang af, hvorledes arbejdspladsen indrettes og drives. Orientering om krav til opbevaring og bortskaffelse af affald. Unge under 18 år må ikke deltage i saneringsarbejde, hvor der er risiko for eksponering med PCB. Arbejder med materialer med et indhold af PCB < 50 mg/kg. Arbejder af meget begrænset karakter, fx udskiftning af 1 vindue, eller fjernelse af under 10 m fuge med en varighed på under 8 timer. Prøvetagning af materialer. 12

13 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 13 BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF PCB TIL OMGIVELSERNE Afgasning ved arbejde med PCB PCB er et flygtigt stof, der normalt vil findes i luften omkring fuger og andre PCBholdige materialer. Når der arbejdes med fugerne, vil koncentrationen af PCB i luften stige. Hvor meget koncentrationen stiger afhænger af en række forhold, i første række: Koncentrationen af PCB i materialet. Indholdet af PCB i fuger og andre materialer er varierende, fra ganske få mg/kg op til ca mg/kg (svarende til 30 vægtprocent). Koncentrationen af PCB i luften vil normalt være proportionalt med indholdet af PCB i udgangsmaterialet. Hvor meget materialet opvarmes. Når der anvendes mekanisk værktøj (fx fugekniv eller fræseudstyr) stiger temperaturen i fugematerialet, og der vil blive frigivet mere PCB til luften. Ved arbejde om sommeren kan der forventes væsentligt forhøjede koncentrationer af PCB i luften i forhold til i vinterperioden. Afskærmning af arbejdsområder I forbindelse med sanering er det derfor vigtigt, at afgasningen af PCB styres: Af hensyn til de personer, der er beskæftiget med saneringsarbejdet. Af hensyn til naboer og andre folk i nærområdet. Af hensyn til at undgå yderligere PCBkontaminering af indvendige overflader. I det følgende gives en oversigt over foranstaltninger til begrænsning af PCB-spredning til omgivelserne. Ved sanering af materialer med et indhold af PCB på under 50 mg/kg vurderes afgasning af PCB at være minimal, og der stilles derfor ikke krav om særlige begrænsende foranstaltninger. Mængden af løst affald. Når en PCB-holdige fuge fjernes, vil det give anledning til løst affald. Den samlede overflade på det affald, som opstår, vil være større end overfladen på den oprindelige fuge. Dette betyder, at hvis affaldet ikke løbende opsamles og bortskaffes, vil koncentrationen af PCB i luften på arbejdsstedet stige. 13

14 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 14 INDENDØRSARBEJDE I LUKKEDE BYGNINGER SOM ER I DRIFT Fx sanering af fuger omkring indvendige døre i en børnehave Arbejdsområdet afgrænses og skærmes som ved arbejde med asbest, dvs.: Opsætning af tætsluttende skærmvægge Etablering af adgangssluser Etablering af undertryk i arbejdsområder med konstant luftskifte (10 x pr. time) Eksisterende regler og forskrifter for asbest, anvendes som udgangspunkt med følgende ændringer/tilføjelser: Afkast fra udsugning forsynes med kulfiltre (PCB-gas) Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med af støv- og gasfilter) ARBEJDE I ÅBNE BYGNINGER SOM IKKE ER I DRIFT Fx sanering af fuger i forbindelse med nedrivning hvor vinduer og døre er udtaget. Arbejdsstedet afgrænses: Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge og der etableres undertryk i arbejdsområdet Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter) HULTAGNING I KLIMASKÆRM I BYGNINGER I DRIFT Fx udskiftning af vinduer med PCB-holdige fuger Arbejdsstedet afgrænses og skærmes: Udvendigt etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Udvendig afspærring etableres i en respektafstand på mindst 10 meter Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge Døre og vinduer i arbejdsområdet lukkes Indsugning til ventilationssystem lukkes i arbejdsområdet Opsætning af støvvæg på indvendig side Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter) UDENDØRSARBEJDE Fx fjernelse af facadefuger Arbejdsstedet afgrænses: Der etableres blød afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring etableres i en respektafstand på mindst 10 meter Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge og der etableres undertryk i arbejdsområdet Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter) 14

15 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 15 Støvsugere til brug ved PCB-sanering Støvsugeren er et vigtigt redskab i forbindelse med PCB-sanering. Støvsugeren anvendes direkte ved arbejdsstedet til begrænsning af udbredelsen af støv og gasser. Støvsugeren kan enten være håndholdt eller direkte tilkoblet værktøjet, hvor dette er muligt. Støvsugeren er ligeledes et vigtigt redskab til løbende opsamling af affald fra saneringsarbejdet og i forbindelse med slutrengøring. Det er vigtigt, at den støvsuger som anvendes, er egnet til PCB-arbejde. Ved valg af støvsuger til PCB-arbejde gælder: Støvsugeren skal som minimum være forsynet med HEPA-filter (Klasse H13, 99,95%). Støvsugeren skal være forsynet med slangeafkast, således at udblæsningsluften kan ledes til fri luft uden for arbejdszonen. Ved afkast til følsomme omgivelser, dvs. omgivelser hvor der befinder sig personer uden værnemidler, skal afkast ske gennem egnet gasfilter. Støvsugeren skal have en sugekapacitet på mindst 400 m 3 luft pr. time for at sikre tilstrækkeligt sug ved arbejdsstedet. Støvsugeren skal have mulighed for opsamling i lukket posesystem til sikker håndtering af opsamlet affald. Cyklonstøvsugere, hvor luften ikke hele tiden passerer forbi det opsamlede materiale, har en mindre afgasning end posestøvsugere og vil derfor være at foretrække. Slangelængde og dimension skal være tilpasset den aktuelle støvsuger og følge producentens anvisninger. Hvis der anvendes støvsuger uden tilstrækkelige filtre, vil der kunne ske en væsentlig spredning af PCB til omgivelserne. Støvsugerens filtre bør løbende kontrolleres og mekaniske filter renses. Levetiden på filtre til opsamling af PCB-gasser er varierende og producentens anvisninger bør derfor følges. Luftrensere til rensning af luft og etablering af undertryk Støv og gas med indhold af PCB frigives i mange tilfælde ved arbejde med PCB-holdige materialer. For at sikre, at PCB ikke spredes til følsomme områder hvor folk ikke bærer værnemidler, skal der opsættes letteskærmvægge, fx i plast, som det kendes fra arbejde med asbest. For at sikre en optimal virkning af skærmvæggene er det vigtigt, at der er et konstant undertryk i arbejdszonen (ved udsugning af luft fra arbejdszonen). Når der etableres undertryk i lukkede arbejdszoner er det vigtigt, at afkastluften filtreres på en forsvarlig måde. Luftrenserne, som kendes fra arbejde med asbest, kan i mange tilfælde ombygges, således at de kan bruges til arbejde med PCB. På nogle modeller af luftrensere findes filtersystemer til PCB-gasser, der passer direkte på rensningsenheden. På andre modeller kræves der modifikationer af luftrenseren. Det bemærkes, at kulfiltre til opsamling af PCB typisk ikke fungerer ved for høje lufthastigheder. Levetiden på filtre til PCB-gasser er varierende og afhænger i praksis af de aktuelle luftkoncentrationer og producentens anvisninger bør derfor følges. 15

16 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 16 Filtre til opsamling af PCB-gasser (fx kulfiltre) bør opbevares i diffusionstætte beholdere når de ikke er i drift, da de ellers vil kunne give anledning til en utilsigtet afgasning. følges. Brug af støvsuger og luftrenser i fugtigt miljø HEPA-filtre og tilsvarende finmaskede filtre bør ikke anvendes i fugtige og våde omgivelser. Ved sug gennem fugtige og våde filtre er der risiko for pludseligt kollaps eller gennembrud af filtrene, hvilket straks vil føre til en spredning af støv og gasser til omgivelserne. Ved gennembrud af støvfiltre, der anvendes som forfiltre for gasfiltre er der stor risiko for, at de dyre gasfiltre ødelægges. Begrænsning af PCB-spredning til jord og grundvand Erfaringer viser, at PCB let spredes til luften og tilgrænsende materialer. Ved sanering er det derfor vigtigt, at entreprenøren så vidt muligt udfører arbejdet så spredningen af PCB begrænses mest muligt. Eksempel på PCB-støvsuger med PCB-filter Tildækning af jord Ved arbejde på ubefæstede arealer skal der træffes foranstaltninger til at beskytte jorden mod rester af PCB. Foranstaltninger til beskyttelse af jorden kan eksempelvis være udlægning af plastisk, plader eller anden belægning, hvorfra rester af løst affald med indhold af PCB kan opsamles. Eksempel på opbevaring af PCB-holdigt affald Tildækning af afløb Ved arbejde på befæstede arealer skal regnvandsriste mm. tildækkes, således at rester af PCB og andet løst affald ikke ledes til kloak. 16

17 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 17 Inddækning af arbejdssted ved arbejde mod offentlig vej Ved arbejde nærmere end 10 meter fra områder hvor der færdes folk uden værnemidler, skal der træffes foranstaltninger til begrænsning af PCB-spredning. Et veltilpasset punktsug ved værktøjer vil ofte være tilstrækkeligt. Sug skal være forsynet med filtre egnede til at tilbageholde PCB-støv og gasser. Ved udvendigt saneringsarbejde mod følsomme områder, såsom skolegårde eller offentlig vej, kan der være særlige behov for inddækning af arbejdsområder. Ved opsætning af afskærmning bør forhold vedrørende indkig vurderes. Lukket og ikke gennemsigtig afskærmning gør, at arbejdet som udføres, ikke påkalder sig større opmærksomhed. Helt lukket afskærmning kan dog i nogle situationer udsende et fejlagtigt signal om, at arbejdet der udføres er hemmeligt og farligt, hvilket på nogen kan virke skræmmende. Vejledende skiltning ved adgang til arbejdsområde Eksempel på udsugning fra arbejdsområde Eksempel på adgangssluse Sanering af indvendige fuger 17

18 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 18 HVOR MEGET SKAL FJERNES? Fuger Elastiske fuger fra perioden ca til 1977 indeholder ofte PCB i varierende koncentrationer. PCB-holdige fuger fjernes af forskellige årsager: 1. Koncentrationen af PCB i indeluften overskrider de grænseværdier, som Sundhedsstyrelsen foreskriver. 2. Bygningen nedrives og farligt affald skal udsorteres. 3. Fugerne er i dårlig stand og skal udskiftes. Ved fjernelse af fuger fra bygninger i drift (1.) er det vigtigt, at fugerne fjernes fuldstændigt. Dårligt afrensede overflader med rester af fugemateriale kan i værste fald føre til en forøgelse af PCB-koncentrationen i indeluften. Bemærk, at en forsegling eller anden afdækning af PCB-holdige fuger (eller rester af fuger) normalt ikke vil have nogen effekt. PCB spredes let til tilgrænsende materialer pga. PCB s særlige kemiske egenskaber. Ved sanering af fuger vil det derfor normalt være nødvendigt at fjerne en del af de tilgrænsende konstruktioner - fx murkanter eller vinduesrammer. Hvor meget det er nødvendigt at fjerne, afhænger af de konkrete forhold og formålet med saneringen. Typisk fjernes 2-50 mm af det tilgrænsende materiale. Vinduer PCB findes udbredt i forseglingslimen på ældre termoruder fra perioden ca Indeholder termorudernes forsegling PCB vil rammen omkring ruden typisk være forurenet med PCB. Rammer såvel som ruder udsorteres og bortskaffes. En undersøgelse af om termoruderne indeholder PCB vil normalt kræve, at ruderne tages ud. Det må forventes, at ruden efterfølgende må kasseres. Bemærk, at der ofte findes stemplet oplysninger omkring producent og produktionstidspunkt indvendigt på afstandsstykket. Maling PCB har været anvendt i visse former for maling. Således er det kendt, at visse typer af betonmaling og stålmaling indeholder PCB. Malede overflader i rum med PCB-holdige fuger ses ofte at have et vist indhold af PCB, dette skyldes spredning fra malingen via luften. Sanering af maling på beton med indhold af PCB udføres typisk ved sandblæsning eller fræsning. Arbejdet er normalt meget støvende og kræver særlige tiltag til begrænsning af støv, fx kraftigt lokalt sug i telt eller anden tæt inddækning. Våde processer og anvendelse af vand til bekæmpelse af støv vil normalt kun kunne tillades af de lokale miljømyndigheder, hvis der etableres særlige systemer til omsamling af vand med PCB. Ved vådt arbejde er det vigtigt at sikre, at de filtersystemer som anvendes, hele tiden holdes tørre. Fugt i filtrene vil kunne medføre pludselige nedbrud af filtrene. Ved prøvetagning af maling er det vigtigt at være opmærksom på, at tykkelsen af prøven (dvs. hvor dybt ind i underlaget prøven tages) vil have stor betydning for resultatet. 18

19 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 19 RENGØRING OG OPRYDNING EFTER SANERING Ordentlig rengøring efter sanering er vigtig for at begrænse unødig spredning af PCB: Indvendig rengøring efter sanering Løst affald opsamles løbende mens arbejdet pågår. Efter endt sanering foretages en støvsugning af overflader i arbejdsområdet (støvsuger med egnede filtre). Støvvægge, sug mm. nedtages, og overflader inden for arbejdsområdet aftørres med fugtige klude. Udvendig rengøring efter sanering Løst affald opsamles løbende mens arbejdet pågår. Efter endt sanering ryddes arbejdsområdet og afdækningsmateriale til beskyttelse af jord rulles sammen og bortskaffes. Området eftergås for eventuelle rester af løst affald. Rengøring af værktøj og udstyr Udstyr der har været anvendt til sanering renses. Håndværktøj rengøres for støv og fugerester. Støv fjernes med støvsuger i kombination med fugtige klude. Fugerester afrenses med acetone. Miljøbokse, støvsugere, aftrækskanaler og slanger tømmes for rester af støv og løst materiale. Støvfiltre renses og udskiftes (eller forsegles). Handsker og dragter (1-gangstyper) bortskaffes som affald. Åndedrætsværn eftergås og renses. Filtre udskiftes (jf. producentens retningslinjer). Kulfiltre til sugeudstyr efteres, og driftsjournaler udfyldes. Tabel 5: Rengøring efter PCB-sanering. 19

20 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 20 PCB-HOLDIGT AFFALD 6.1 Håndtering af PCB-holdigt affald PCB er et miljøskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald. Fælles for alle kommuner i Danmark gælder, at affald med indhold af PCB på mere 50 mg/kg (PCB-total) er farligt affald og skal anmeldes specielt til kommunen. Det eneste godkendte anlæg til behandling af farligt affald er Kommune Kemi i Nyborg. Kommune Kemi samarbejder med en række lokale modtagestationer, hvor affaldet kan afleveres. For affald med indhold på mindre end 50 mg/kg fastsættes reglerne lokalt af kommunerne. Kommunernes muligheder for anvisning af PCB-holdigt affald bestemmes i praksis oftest af, hvilke godkendte behandlingsanlæg der ligger i området. Typisk vil beton og andet ikke forbrændingsegnet affald blive anvist til deponering. Træ og andet brændbart affald vil blive anvist til forbrænding. Der er i Danmark p.t. ikke fastsat regler for, hvornår affald kan betragtes som rent. Københavns Kommune anvender 0,02 mg/kg (PCB-7) som grænse for, hvornår materialer betragtes som rene. Nogle andre kommuner anvender tilsvarende grænsen på 0,02 mg/kg som renhedskriterium. AFFALDSTYPE KATEGORISERING MODTAGERE Bygge- og anlægsaffald herunder fugemasse, kantlister fra termoruder, beton mm. med indhold af PCB > 50 ppm. Farligt affald til specialbehandling (EAK kode: ) Anlæg der er godkendt til at demontere elektronikaffald ex. Smoka og Kommune Kemi. Bygge- og anlægsaffald herunder beton, fugemasse og termoruder med PCB: 50 ppm > PCB > 0,02 ppm. Forurenet affald til kontrolleret deponi (EAK kode: ) AV- Miljø. Forbrændingsegnet affald med PCB: 50 ppm > PCB > 0,02 ppm. (EAK kode: ) I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding. Tabel 6: Modtagesteder og affaldskoder for bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald i København. 20

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB Dansk Asbestforening Vejledende retningslinjer for sanering af PCB November 2009 Golder Associates A/S 1 Forord Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Forord... 4 PCB s anvendelse i byggeriet... 5 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 7 Hvad siger reglerne i dag?...

Forord... 4 PCB s anvendelse i byggeriet... 5 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 7 Hvad siger reglerne i dag?... Forord... 4 PCB s anvendelse i byggeriet... 5 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 7 Hvad siger reglerne i dag?... 7 Hvornår blev PCB forbudt?... 7 Regler for PCB i Københavns Kommune...

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Forord... 5 PCB s anvendelse i byggeriet... 6 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 8 Hvad siger reglerne i dag?...

Forord... 5 PCB s anvendelse i byggeriet... 6 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 8 Hvad siger reglerne i dag?... Forord... 5 PCB s anvendelse i byggeriet... 6 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 8 Hvad siger reglerne i dag?... 8 Hvornår blev PCB forbudt?... 8 Regler om screening og kortlægning...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S PCB som indeklimaproblem og farligt affald Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S 1 Indeklima og farligt affald Fakta orientering Kemi Anvendelse Sundhed Retningslinier

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere