PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK"

Transkript

1 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010

2 pcb brochure:layout /03/10 10:16 Side 2

3 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:43 Side 3 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB er et udbredt problem i danske bygninger, og Dansk Asbestforenings medlemmer oplever en stor efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af PCB. Dansk Asbestforening har udarbejdet denne vejledning i god praksis ved sanering af PCB-holdige materialer, hvori det angives, hvordan saneringsarbejdet skal gennemføres, så sikkerhed, sundhed og miljø sikres. Vejledningen er til brug for bygherrer, rådgivere og entreprenører ved forekomst af PCB-holdige materialer. Grundlaget er bl.a. Arbejdstilsynets interne instruks nr. 19/2007 samt relevante vejledninger, bekendtgørelser, regler og love på området. Vejledningen indeholder arbejdsanvisninger til brug ved sanering af PCBholdige materialer. Den er udarbejdet med hjælp fra professionelle rådgivere og inddrager erfaringer og viden fra ind- og udland. Medlemmerne i Dansk Asbestforening er forpligtet til at følge vejledningens retningslinjer. Det er i tråd med Dansk Asbestforenings generelle politik, hvor vi lægger stor vægt på, at kvaliteten, af det arbejde vores medlemmer udfører, er i orden. Derfor har foreningen siden sin grundlæggelse i 1994 haft en uafhængig kontrolordning, som jævnligt foretager kontrolbesøg, hvor medlemmerne udfører asbest og PCBsanering, for på den måde at sikre en høj kvalitet. Jens Jensen Formand for Dansk Asbestforening INDHOLD 1 Indledning Generelt om arbejde med PCB Personlige værnemidler Begrænsning af spredning af PCB til omgivelserne Hvor meget skal fjernes? Rengøring og oprydning efter sanering PCB-holdigt affald Håndtering af PCB-holdigt affald Opbevaring af PCB-holdigt affald Prøvetagning og analyse Prøvetagning PCB-analyse Eksempler på arbejdsplaner for udførelse af saneringsarbejde Sammenfattet oversigt over krav angivet i vejledningen

4 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 4 INDLEDNING Hvad er PCB, og hvorfor er det farligt? PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler. Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige. Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige produkter. PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCBs brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien. Hvor findes PCB For at PCB kan håndteres forsvarligt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB og hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet. PCB findes udbredt i fugematerialer fra perioden , og i fuger er det ikke usædvanligt, at koncentrationen af PCB er høj (10-30% af fugens samlede vægt). PCB i kantforseglingen på termoruder fra samme periode er ligeledes et udbredt problem. Forekomsten af PCB i øvrige materialer og bygningskomponenter vurderes at være mindre udbredt. Erfaringsgrundlaget i Danmark er dog endnu ikke stort. PRODUKT ANVENDELSE ANVENDELSESPERIODE Fugemasse Termoruder Maling Elastiske fugematerialer med PCB er blevet anvendt i Danmark i stort omfang til fugning omkring døre og vinduer, samt i dilatationsfuger imellem bygningselementer, eksempelvis ved samlinger mellem betonfacadeelementer. PCB findes udbredt anvendt i kantforseglingen af termoruder. Der kendes til en række danske såvel som udenlandske producenter. PCB har været anvendt i visse typer af maling, hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed. Der kendes til enkelte eksempler på, at PCB har været anvendt i beton maling i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark

5 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 5 PRODUKT ANVENDELSE ANVENDELSESPERIODE Kondensatorer, lavspænding Transformatorer Kondensatorer, højspænding Strømgennemføringer Gulvbelægning Hydraulikolie Oliefyldte kabler Beton- og mørtel tilsætning PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte kondensatorer til en række forskellige lavspændingsformål, fx i belysningsarmaturer med lysstofrør. Det vides med sikkerhed, at kondensatorer med PCB er blevet anvendt i Danmark. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte transformatorer til højspændingsanlæg. Det vides med sikkerhed, at transformatorolie med PCB er blevet anvendt i Danmark. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte kondensatorer i forbindelse med højspændingsanlæg. Det vides med sikkerhed, at PCB-holdig olie er blevet anvendt i Danmark til kondensatorer. PCB findes anvendt i oliefyldte strømgennemføringer i forbindelse med højspændingsanlæg. Det vides ikke med sikkerhed, om PCB-olie er blevet anvendt i forbindelse med strømgennemføringer i Danmark. Skridsikre gulve med indhold af PCB kendes fra Norge og Sverige. Anvendelsen af skridsikre gulve med PCB i Danmark er ukendt. PCB er i nogen udstrækning blevet anvendt i hydraulikolie i Norden. Udbredelsen er imidlertid ikke fuldt ud kortlagt, og det kan ikke udelukkes, at hydraulikolie med PCB har været anvendt i Danmark. PCB er i nogen udstrækning blevet anvendt i oliefyldte kabler i Norden. Udbredelsen er imidlertid ikke fuldt ud kortlagt, og det kan ikke udelukkes, at kabler med PCB-holdig olie har været anvendt i Danmark. Beton og mørtelprodukter kan indeholde PCB-olie. Fra Norge kendes til eksempler på, at PCB har været anvendt som tilsætningsstof i beton- og mørtelprodukter. PCB er angiveligt blevet anvendt for at forbedre produkternes tekniske egenskaber, herunder at give dem bedre flydeevne (i selvnivellerende gulvmørtel), bedre frostbestandighed og bedre vedhæftning (betonklæber). Hvorvidt PCB har været anvendt i beton- og mørtelprodukter til dansk byggeri vides ikke (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark 1986 Indtil 1980 (Norge) Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 ( ) Sverige Ukendt omfang i Danmark - Omfattet af forbud i Danmark 1977 Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 ( ) Norge Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1977 Tabel1: Oversigt over kendte forekomster af PCB i byggeriet. 5

6 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 6 Det formelle forbud mod anvendelse af PCB-holdige produkter i åbne anvendelser (herunder fugematerialer) trådte officielt i kraft 1. januar Pligter for rådgiver, bygherre og arbejdsgiver Arbejde med farlige stoffer, herunder PCB er reguleret via en del forskellige love og regler i Danmark. Ved arbejde med håndtering og sanering af PCB gælder bl.a. følgende: - PCB regnes som farligt affald. For farligt affald gælder, at det skal udsorteres fra andet affald og bortskaffes til specialbehandling. - Kommunen anviser, hvorledes affald med PCB skal bortskaffes. - Det er bygherrens ansvar at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt. - Arbejde med farligt affald er farligt arbejde. Der gælder særlige arbejdsmiljøregler for farligt arbejde. - Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsfare, når de er på arbejde. Arbejdsgiveren er bl.a. pligtig til at stille egnede værnemidler til rådighed for de ansatte. - Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte er instrueret om, hvordan arbejdet skal udføres. - Bygherren er pligtig til at oplyse entreprenøren om de særlige risici (herunder forekomster af PCB), der er forbundet med udførelsen af arbejdet. - Rådgivende og projekterende skal sikre, at særlige risici vurderes og om muligt reduceres. - Rådgivende og projekterende skal sikre, at oplysninger om særlige risici beskrives og indarbejdes i projektmaterialet. Det er kommunen, der er myndighed, når det gælder håndtering og bortskaffelse af affald med PCB. Når det gælder beskyttelse af personer, som arbejder med PCB-holdige materialer, er det Arbejdstilsynet, der myndighed. 6

7 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 7 Arbejdstilsynets fastsatte grænseværdi for PCB i luft er ng/m3 (0,01 mg/m 3 ), jf. At-vejledning for stoffer og materialer C.0.1. Denne grænseværdi er således den gældende for PCB i luften på arbejdspladser. For arbejde med stoffer materialer gælder dog generelt, at medarbejderne ikke må udsættes for unødige kemiske påvirkninger. Værnemidler bør derfor generelt anvendes, hvor der er risiko eksponering med PCB. Af At-vejledning C.1.3 fremgår således, at det er arbejdsgiverens pligt at sikre: At medarbejderne ikke bliver udsat for unødige påvirkning fra stoffer og materialer. At påvirkninger fra stoffer og materialer bliver nedbragt så meget, som det er teknisk rimeligt. At grænseværdierne bliver overholdt. For PCB-koncentrationer i indeluften i boliger, skoler, institutioner m.fl., har Sundhedsstyrelsen opstillet vejledende grænseværdier (2 aktionsniveauer) for PCB i indeluft: Mere end ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på længere sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. Ved indgriben menes, at der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen af PCB i luften, f.eks. fjernelse af fuger. På grundlag af aktionsværdierne kan der foretages en yderligere risikovurdering, baseret på opholdstid/eksponering i de konkrete sager. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde er tale om sundhedsfare. Hvor der er tale om arbejdspladser, vil det være Arbejdstilsynet, der fortager den konkrete vurdering. Af AB92 fremgår det, at bygherren er pligtig til at oplyse entreprenøren om særlige hindringer og risici ved arbejdet. PCB vurderes at være en betydende risiko, der kan have store økonomiske konsekvenser for gennemførelsen af projektet. PCB er et sundhedsskadeligt stof, der indgår i byggeriet og på mange områder minder PCB om asbest. Hvor andet ikke klart fremgår, anbefales det, at retningslinjer for PCB i bygge- og renoveringsprojekter indarbejdes på lige fod med asbest. 7

8 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 8 GENERELT OM ARBEJDE MED PCB 2.1 Personlige værnemidler PCB er et yderst sundhedsskadeligt stof, der kan optages i kroppen på flere måder: Gennem munden (indånding og via mad og drikke). Gennem huden (og øjne). Ved arbejde med sanering af PCB er der risiko for at PCB optages i kroppen: Ved direkte berøring, f.eks. håndtering uden handsker. Ved indånding af støvpartikler eller dampe. Arbejdstilsynet kræver derfor, at der anvendes særlige personlige værnemidler ved arbejde med PCB herunder: Specielle handsker der kan modstå PCB. Åndedrætsværn med særlige filtre. Heldragt ved støvende arbejde. Hvilke værnemidler der er nødvendige og tilstrækkelige diskuteres meget, og de forskellige producenter af værnemidler er ikke altid helt enige om, hvad der er det rigtige. Koncentrationen af PCB i de materialer, som saneres, har stor betydning for, hvor farligt arbejdet er. Materialer med et indhold af PCB på mere end 50 mg/kg (PCB-total) regnes som farligt affald. Affald med indhold på mere end 50 mg/kg, skal derfor bortskaffes til specialbehandling hos Kommune Kemi. Affald med mindre end 50 mg/kg kan normalt bortskaffes til kontrolleret losseplads eller forbrænding. Afgasningen fra håndtering af PCB-holdige materialer er meget begrænset ved koncentrationer af PCB på mindre 50 mg/kg. Støv fra materialer med indhold af PCB under 50 mg/kg vurderes tilsvarende at have en begrænset sundhedseffekt. I det følgende skelnes derfor mellem arbejde over og under 50 mg/kg. Følgende værnemidler anbefales af Dansk Asbestforening: PCB-INDHOLD VÆRNEMIDLER VED SANERING AF PCB >50 mg/kg Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB. Heldækkende overtræksdragt, type 4/5. Ved arbejder, hvor PCB optræder i væskeform og indendørsarbejde, hvor der forventes høje koncentrationer af PCB i luften anbefales type 3 overtræksdragter. Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (støv- og gasfilter). <50 mg/kg Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB. Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (støv- og gasfilter). 8 Tabel 2: Oversigt over krav til værnemidler, jf. At-instruks nr. 19 fra 2007.

9 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 9 Af instruksen fra Arbejdstilsynet fremgår det hvilke værnemidler Arbejdstilsynet finder passende ved arbejde med PCB-holdige materialer. Instruksen refererer til, at grænseværdien for PCB i luft er ng/m 3 (0,01 mg/m 3 ), jf. At-vejledning for stoffer og materialer C.0.1. Ved arbejder med materialer med indhold af PCB på under 50 mg/kg vurderes koncentrationen af PCB under normale forhold ikke at overstige ng/m 3. Producentens oplysninger om den specifikke handsketype bør altid kontrolleres. Tykkelse og opbygning har stor indflydelse på tætheden. Overtræksdragter Der findes en række producenter af overtræksdragter. De tilbyder hver især forskellige typer af overtræksdragter, som i varierende grad kan modstå støv og gasser med PCB. Arbejdstilsynet foreskriver type 4/5 (klasse 4/5) overtræksdragter. Type 5 dragter er de simpleste, og dragterne beskytter alene mod farligt støv. Type 4 dragter er støv- og spraytætte dragter og tåler arbejde i fugtigt miljø. Ved mekanisk bearbejdning af materialer, fx bygningsfuger, sker der oftest en opvarmning af materialet. Handsker Der findes forskellige typer af handsker, som kan anvendes ved arbejde med PCB. Handsker af neoprentypen anvendes ofte til sanering af byggematerialer. Ved arbejde med væsker, fx transformerolie med PCB, er handskens gennemtrængelighedsfaktorer et vigtigt mål for tætheden af handsken. Faktoren er et mål, for hvor længe handsken kan holde PCB ude. Handsker af samme materiale, f.eks. neopren, kan godt have forskellig gennemtrængelighedsfaktor. Ved opvarmning øges afgasningen af PCB til luften. Type 4 og 5 dragter er kun i begrænset omfang gastætte, og væsketætte type 3 dragter med svejsede sømme anbefales til arbejder, hvor der forventes høje koncentrationer af PCB-gasser (dvs. PCB > ng/m 3 ). Når der anvendes gastætte dragter, er det vigtigt, at dragterne anvendes korrekt. Dvs. at dragten er hel og uden huller, og at den passer i størrelsen, så dragten kan slutte helt tæt ved håndled og ankler. I praksis er det meget vanskeligt for en person selv at iklæde sig en heldragt korrekt. En hjælper vil normalt være nødvendig for at få dragten lukket helt og for at sikre, at åndedrætsværn monteres rigtigt. 9

10 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 10 Åndedrætsværn Der findes en række producenter af åndedrætsværn, der hver især tilbyder forskellige typer af åndedrætsværn. Arbejdstilsynet foreskriver åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (støv- og kulfilter). Masker af turbotypen uden lange slanger er de mest fleksible og anvendes oftest i praksis ved arbejde med sanering af bygningsmaterialer. Hvis der anvendes friskluftforsynede masker med tilgang af frisk luft, er det vigtigt at sikre, at det sted, hvorfra luften kommer, er ren og fri for PCB. Ligeledes et det vigtigt, at temperaturen tilpasses i arbejdsområdet. Ved arbejde med åndedrætsværn gælder særlige arbejdstidsregler. Dette betyder, at folk, der arbejder med disse værnemidler ikke kan arbejde lige så længe om dagen som folk uden åndedrætsværn. ÅNDEDRÆTSVÆRN Filtrerende åndedrætsværn uden motor eller forsyning af frisk luft Åndedrætsværn med motor eller forsyning af frisk luft TIDSBEGRÆNSNINGER VED BRUG Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med motor eller forsyning af frisk luft må ved lettere arbejde anvendes 6 timer om dagen forudsat, at der holdes regelmæssige pauser. Ved hårdere arbejde, fx i forbindelse med nedrivningsarbejde, er arbejdstiden begrænset til 4 timer. Tabel 3: Arbejdstider ved brug af åndedrætsværn. Af Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 Vedr. åndedrætsværn og dets brug fremgår de nærmere regler for brug af forskellige typer af åndedrætsværn. Bemærk, at arbejde, der udføres iført værnemidler, ofte er meget varmt. Hertil kommer, at frisk luft til værnemidler ofte er tør luft. Det er derfor vigtigt, at der indtages rigeligt med væske i forbindelse med arbejdet. Når der vælges masker, er det vigtigt at vælge en masketype, der i kombination med den valgte dragt kan skabe en tætsluttende helhed. Masker af hættetypen giver en sikker og tæt forbindelse uanset typen af dragt. Vedligehold af kulfiltre Kulfiltre (A2 delen i kombinationsfiltret) har en begrænset levetid. Når levetiden er nået, vil filtret ikke længere tilbageholde PCBdampe. Det er ikke umiddelbart muligt at afgøre, om levetiden er nået. PCB-dampe kan ikke lugtes eller smages. Filtrets indre modstand stiger heller ikke, som det er tilfældet med støvfiltermasker. Det er derfor vigtigt, at producentens anvisninger følges nøje. Typiske levetider for kulfiltre i brug i åndedrætsværn er 1 til 3 uger. Kulfiltre, der er taget i brug, kan ikke opbevares i længere tid. Producentens anvisninger skal følges nøje. 10

11 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 11 Ansigtmaske af hættetypen Eksempel på værnemidler ved sanering af PCB Kombinationsfiltre og motor til åndrætsværn Eksempel til tæt slutning ved fodtøj 11

12 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 12 Særlige velfærdsforanstaltninger Når der arbejdes med personlige værnemidler til beskyttelse mod farlige stoffer, er det vigtigt, at de rette velfærdsforanstaltninger stilles til rådighed for de ansatte. Ved arbejde med PCB-sanering skal særlige velfærdsforanstaltninger indbefatte: Mulighed for sikker og ren opbevaring af personlige værnemidler. Opdelte omklædningsfaciliteter (ren / ikke ren zone). Mulighed for bad og håndvask. Spise- og hvileplads i ren zone. Ikke alle opgaver er lige store, og PCB optræder i varierende koncentrationer i materialerne. Særlige velfærdsforanstaltninger skal stilles til rådighed ved: Arbejde med materialer med et indhold af PCB > 50 mg/kg. Arbejder hvor koncentrationen af PCB i luften vurderes at overstige 0,01 mg/m 3. Undtaget krav om særlige velfærdsforanstaltninger er: Uddannelse oplæring og instruktion Arbejde med sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle der arbejder med PCB har modtaget passende instruktion om arbejdet. Instruktionen bør som minimum omfatte: Orientering om PCBs farlighed. Orientering om, hvorledes PCB optages i kroppen. Orientering om hvilke materialer der kan indeholde PCB. Detaljeret gennemgang af personlige værnemidler som kræves anvendt. Praktisk træning i brug af personlige værnemidler. Gennemgang af, hvorledes arbejdspladsen indrettes og drives. Orientering om krav til opbevaring og bortskaffelse af affald. Unge under 18 år må ikke deltage i saneringsarbejde, hvor der er risiko for eksponering med PCB. Arbejder med materialer med et indhold af PCB < 50 mg/kg. Arbejder af meget begrænset karakter, fx udskiftning af 1 vindue, eller fjernelse af under 10 m fuge med en varighed på under 8 timer. Prøvetagning af materialer. 12

13 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 13 BEGRÆNSNING AF SPREDNING AF PCB TIL OMGIVELSERNE Afgasning ved arbejde med PCB PCB er et flygtigt stof, der normalt vil findes i luften omkring fuger og andre PCBholdige materialer. Når der arbejdes med fugerne, vil koncentrationen af PCB i luften stige. Hvor meget koncentrationen stiger afhænger af en række forhold, i første række: Koncentrationen af PCB i materialet. Indholdet af PCB i fuger og andre materialer er varierende, fra ganske få mg/kg op til ca mg/kg (svarende til 30 vægtprocent). Koncentrationen af PCB i luften vil normalt være proportionalt med indholdet af PCB i udgangsmaterialet. Hvor meget materialet opvarmes. Når der anvendes mekanisk værktøj (fx fugekniv eller fræseudstyr) stiger temperaturen i fugematerialet, og der vil blive frigivet mere PCB til luften. Ved arbejde om sommeren kan der forventes væsentligt forhøjede koncentrationer af PCB i luften i forhold til i vinterperioden. Afskærmning af arbejdsområder I forbindelse med sanering er det derfor vigtigt, at afgasningen af PCB styres: Af hensyn til de personer, der er beskæftiget med saneringsarbejdet. Af hensyn til naboer og andre folk i nærområdet. Af hensyn til at undgå yderligere PCBkontaminering af indvendige overflader. I det følgende gives en oversigt over foranstaltninger til begrænsning af PCB-spredning til omgivelserne. Ved sanering af materialer med et indhold af PCB på under 50 mg/kg vurderes afgasning af PCB at være minimal, og der stilles derfor ikke krav om særlige begrænsende foranstaltninger. Mængden af løst affald. Når en PCB-holdige fuge fjernes, vil det give anledning til løst affald. Den samlede overflade på det affald, som opstår, vil være større end overfladen på den oprindelige fuge. Dette betyder, at hvis affaldet ikke løbende opsamles og bortskaffes, vil koncentrationen af PCB i luften på arbejdsstedet stige. 13

14 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 14 INDENDØRSARBEJDE I LUKKEDE BYGNINGER SOM ER I DRIFT Fx sanering af fuger omkring indvendige døre i en børnehave Arbejdsområdet afgrænses og skærmes som ved arbejde med asbest, dvs.: Opsætning af tætsluttende skærmvægge Etablering af adgangssluser Etablering af undertryk i arbejdsområder med konstant luftskifte (10 x pr. time) Eksisterende regler og forskrifter for asbest, anvendes som udgangspunkt med følgende ændringer/tilføjelser: Afkast fra udsugning forsynes med kulfiltre (PCB-gas) Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med af støv- og gasfilter) ARBEJDE I ÅBNE BYGNINGER SOM IKKE ER I DRIFT Fx sanering af fuger i forbindelse med nedrivning hvor vinduer og døre er udtaget. Arbejdsstedet afgrænses: Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge og der etableres undertryk i arbejdsområdet Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter) HULTAGNING I KLIMASKÆRM I BYGNINGER I DRIFT Fx udskiftning af vinduer med PCB-holdige fuger Arbejdsstedet afgrænses og skærmes: Udvendigt etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Udvendig afspærring etableres i en respektafstand på mindst 10 meter Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge Døre og vinduer i arbejdsområdet lukkes Indsugning til ventilationssystem lukkes i arbejdsområdet Opsætning af støvvæg på indvendig side Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter) UDENDØRSARBEJDE Fx fjernelse af facadefuger Arbejdsstedet afgrænses: Der etableres blød afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring etableres i en respektafstand på mindst 10 meter Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge og der etableres undertryk i arbejdsområdet Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter) 14

15 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 15 Støvsugere til brug ved PCB-sanering Støvsugeren er et vigtigt redskab i forbindelse med PCB-sanering. Støvsugeren anvendes direkte ved arbejdsstedet til begrænsning af udbredelsen af støv og gasser. Støvsugeren kan enten være håndholdt eller direkte tilkoblet værktøjet, hvor dette er muligt. Støvsugeren er ligeledes et vigtigt redskab til løbende opsamling af affald fra saneringsarbejdet og i forbindelse med slutrengøring. Det er vigtigt, at den støvsuger som anvendes, er egnet til PCB-arbejde. Ved valg af støvsuger til PCB-arbejde gælder: Støvsugeren skal som minimum være forsynet med HEPA-filter (Klasse H13, 99,95%). Støvsugeren skal være forsynet med slangeafkast, således at udblæsningsluften kan ledes til fri luft uden for arbejdszonen. Ved afkast til følsomme omgivelser, dvs. omgivelser hvor der befinder sig personer uden værnemidler, skal afkast ske gennem egnet gasfilter. Støvsugeren skal have en sugekapacitet på mindst 400 m 3 luft pr. time for at sikre tilstrækkeligt sug ved arbejdsstedet. Støvsugeren skal have mulighed for opsamling i lukket posesystem til sikker håndtering af opsamlet affald. Cyklonstøvsugere, hvor luften ikke hele tiden passerer forbi det opsamlede materiale, har en mindre afgasning end posestøvsugere og vil derfor være at foretrække. Slangelængde og dimension skal være tilpasset den aktuelle støvsuger og følge producentens anvisninger. Hvis der anvendes støvsuger uden tilstrækkelige filtre, vil der kunne ske en væsentlig spredning af PCB til omgivelserne. Støvsugerens filtre bør løbende kontrolleres og mekaniske filter renses. Levetiden på filtre til opsamling af PCB-gasser er varierende og producentens anvisninger bør derfor følges. Luftrensere til rensning af luft og etablering af undertryk Støv og gas med indhold af PCB frigives i mange tilfælde ved arbejde med PCB-holdige materialer. For at sikre, at PCB ikke spredes til følsomme områder hvor folk ikke bærer værnemidler, skal der opsættes letteskærmvægge, fx i plast, som det kendes fra arbejde med asbest. For at sikre en optimal virkning af skærmvæggene er det vigtigt, at der er et konstant undertryk i arbejdszonen (ved udsugning af luft fra arbejdszonen). Når der etableres undertryk i lukkede arbejdszoner er det vigtigt, at afkastluften filtreres på en forsvarlig måde. Luftrenserne, som kendes fra arbejde med asbest, kan i mange tilfælde ombygges, således at de kan bruges til arbejde med PCB. På nogle modeller af luftrensere findes filtersystemer til PCB-gasser, der passer direkte på rensningsenheden. På andre modeller kræves der modifikationer af luftrenseren. Det bemærkes, at kulfiltre til opsamling af PCB typisk ikke fungerer ved for høje lufthastigheder. Levetiden på filtre til PCB-gasser er varierende og afhænger i praksis af de aktuelle luftkoncentrationer og producentens anvisninger bør derfor følges. 15

16 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 16 Filtre til opsamling af PCB-gasser (fx kulfiltre) bør opbevares i diffusionstætte beholdere når de ikke er i drift, da de ellers vil kunne give anledning til en utilsigtet afgasning. følges. Brug af støvsuger og luftrenser i fugtigt miljø HEPA-filtre og tilsvarende finmaskede filtre bør ikke anvendes i fugtige og våde omgivelser. Ved sug gennem fugtige og våde filtre er der risiko for pludseligt kollaps eller gennembrud af filtrene, hvilket straks vil føre til en spredning af støv og gasser til omgivelserne. Ved gennembrud af støvfiltre, der anvendes som forfiltre for gasfiltre er der stor risiko for, at de dyre gasfiltre ødelægges. Begrænsning af PCB-spredning til jord og grundvand Erfaringer viser, at PCB let spredes til luften og tilgrænsende materialer. Ved sanering er det derfor vigtigt, at entreprenøren så vidt muligt udfører arbejdet så spredningen af PCB begrænses mest muligt. Eksempel på PCB-støvsuger med PCB-filter Tildækning af jord Ved arbejde på ubefæstede arealer skal der træffes foranstaltninger til at beskytte jorden mod rester af PCB. Foranstaltninger til beskyttelse af jorden kan eksempelvis være udlægning af plastisk, plader eller anden belægning, hvorfra rester af løst affald med indhold af PCB kan opsamles. Eksempel på opbevaring af PCB-holdigt affald Tildækning af afløb Ved arbejde på befæstede arealer skal regnvandsriste mm. tildækkes, således at rester af PCB og andet løst affald ikke ledes til kloak. 16

17 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 17 Inddækning af arbejdssted ved arbejde mod offentlig vej Ved arbejde nærmere end 10 meter fra områder hvor der færdes folk uden værnemidler, skal der træffes foranstaltninger til begrænsning af PCB-spredning. Et veltilpasset punktsug ved værktøjer vil ofte være tilstrækkeligt. Sug skal være forsynet med filtre egnede til at tilbageholde PCB-støv og gasser. Ved udvendigt saneringsarbejde mod følsomme områder, såsom skolegårde eller offentlig vej, kan der være særlige behov for inddækning af arbejdsområder. Ved opsætning af afskærmning bør forhold vedrørende indkig vurderes. Lukket og ikke gennemsigtig afskærmning gør, at arbejdet som udføres, ikke påkalder sig større opmærksomhed. Helt lukket afskærmning kan dog i nogle situationer udsende et fejlagtigt signal om, at arbejdet der udføres er hemmeligt og farligt, hvilket på nogen kan virke skræmmende. Vejledende skiltning ved adgang til arbejdsområde Eksempel på udsugning fra arbejdsområde Eksempel på adgangssluse Sanering af indvendige fuger 17

18 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 18 HVOR MEGET SKAL FJERNES? Fuger Elastiske fuger fra perioden ca til 1977 indeholder ofte PCB i varierende koncentrationer. PCB-holdige fuger fjernes af forskellige årsager: 1. Koncentrationen af PCB i indeluften overskrider de grænseværdier, som Sundhedsstyrelsen foreskriver. 2. Bygningen nedrives og farligt affald skal udsorteres. 3. Fugerne er i dårlig stand og skal udskiftes. Ved fjernelse af fuger fra bygninger i drift (1.) er det vigtigt, at fugerne fjernes fuldstændigt. Dårligt afrensede overflader med rester af fugemateriale kan i værste fald føre til en forøgelse af PCB-koncentrationen i indeluften. Bemærk, at en forsegling eller anden afdækning af PCB-holdige fuger (eller rester af fuger) normalt ikke vil have nogen effekt. PCB spredes let til tilgrænsende materialer pga. PCB s særlige kemiske egenskaber. Ved sanering af fuger vil det derfor normalt være nødvendigt at fjerne en del af de tilgrænsende konstruktioner - fx murkanter eller vinduesrammer. Hvor meget det er nødvendigt at fjerne, afhænger af de konkrete forhold og formålet med saneringen. Typisk fjernes 2-50 mm af det tilgrænsende materiale. Vinduer PCB findes udbredt i forseglingslimen på ældre termoruder fra perioden ca Indeholder termorudernes forsegling PCB vil rammen omkring ruden typisk være forurenet med PCB. Rammer såvel som ruder udsorteres og bortskaffes. En undersøgelse af om termoruderne indeholder PCB vil normalt kræve, at ruderne tages ud. Det må forventes, at ruden efterfølgende må kasseres. Bemærk, at der ofte findes stemplet oplysninger omkring producent og produktionstidspunkt indvendigt på afstandsstykket. Maling PCB har været anvendt i visse former for maling. Således er det kendt, at visse typer af betonmaling og stålmaling indeholder PCB. Malede overflader i rum med PCB-holdige fuger ses ofte at have et vist indhold af PCB, dette skyldes spredning fra malingen via luften. Sanering af maling på beton med indhold af PCB udføres typisk ved sandblæsning eller fræsning. Arbejdet er normalt meget støvende og kræver særlige tiltag til begrænsning af støv, fx kraftigt lokalt sug i telt eller anden tæt inddækning. Våde processer og anvendelse af vand til bekæmpelse af støv vil normalt kun kunne tillades af de lokale miljømyndigheder, hvis der etableres særlige systemer til omsamling af vand med PCB. Ved vådt arbejde er det vigtigt at sikre, at de filtersystemer som anvendes, hele tiden holdes tørre. Fugt i filtrene vil kunne medføre pludselige nedbrud af filtrene. Ved prøvetagning af maling er det vigtigt at være opmærksom på, at tykkelsen af prøven (dvs. hvor dybt ind i underlaget prøven tages) vil have stor betydning for resultatet. 18

19 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 19 RENGØRING OG OPRYDNING EFTER SANERING Ordentlig rengøring efter sanering er vigtig for at begrænse unødig spredning af PCB: Indvendig rengøring efter sanering Løst affald opsamles løbende mens arbejdet pågår. Efter endt sanering foretages en støvsugning af overflader i arbejdsområdet (støvsuger med egnede filtre). Støvvægge, sug mm. nedtages, og overflader inden for arbejdsområdet aftørres med fugtige klude. Udvendig rengøring efter sanering Løst affald opsamles løbende mens arbejdet pågår. Efter endt sanering ryddes arbejdsområdet og afdækningsmateriale til beskyttelse af jord rulles sammen og bortskaffes. Området eftergås for eventuelle rester af løst affald. Rengøring af værktøj og udstyr Udstyr der har været anvendt til sanering renses. Håndværktøj rengøres for støv og fugerester. Støv fjernes med støvsuger i kombination med fugtige klude. Fugerester afrenses med acetone. Miljøbokse, støvsugere, aftrækskanaler og slanger tømmes for rester af støv og løst materiale. Støvfiltre renses og udskiftes (eller forsegles). Handsker og dragter (1-gangstyper) bortskaffes som affald. Åndedrætsværn eftergås og renses. Filtre udskiftes (jf. producentens retningslinjer). Kulfiltre til sugeudstyr efteres, og driftsjournaler udfyldes. Tabel 5: Rengøring efter PCB-sanering. 19

20 pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:17 Side 20 PCB-HOLDIGT AFFALD 6.1 Håndtering af PCB-holdigt affald PCB er et miljøskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald. Fælles for alle kommuner i Danmark gælder, at affald med indhold af PCB på mere 50 mg/kg (PCB-total) er farligt affald og skal anmeldes specielt til kommunen. Det eneste godkendte anlæg til behandling af farligt affald er Kommune Kemi i Nyborg. Kommune Kemi samarbejder med en række lokale modtagestationer, hvor affaldet kan afleveres. For affald med indhold på mindre end 50 mg/kg fastsættes reglerne lokalt af kommunerne. Kommunernes muligheder for anvisning af PCB-holdigt affald bestemmes i praksis oftest af, hvilke godkendte behandlingsanlæg der ligger i området. Typisk vil beton og andet ikke forbrændingsegnet affald blive anvist til deponering. Træ og andet brændbart affald vil blive anvist til forbrænding. Der er i Danmark p.t. ikke fastsat regler for, hvornår affald kan betragtes som rent. Københavns Kommune anvender 0,02 mg/kg (PCB-7) som grænse for, hvornår materialer betragtes som rene. Nogle andre kommuner anvender tilsvarende grænsen på 0,02 mg/kg som renhedskriterium. AFFALDSTYPE KATEGORISERING MODTAGERE Bygge- og anlægsaffald herunder fugemasse, kantlister fra termoruder, beton mm. med indhold af PCB > 50 ppm. Farligt affald til specialbehandling (EAK kode: ) Anlæg der er godkendt til at demontere elektronikaffald ex. Smoka og Kommune Kemi. Bygge- og anlægsaffald herunder beton, fugemasse og termoruder med PCB: 50 ppm > PCB > 0,02 ppm. Forurenet affald til kontrolleret deponi (EAK kode: ) AV- Miljø. Forbrændingsegnet affald med PCB: 50 ppm > PCB > 0,02 ppm. (EAK kode: ) I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding. Tabel 6: Modtagesteder og affaldskoder for bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald i København. 20

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr.

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr. Titel: Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2 1 Grontmij A/S 2 COWI A/S Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato 2015-03-13 Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER.

Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER. Introduktion TRIARC A/S ARKITEKTER. Triarc bygger nyt, renoverer det gamle, skaber boliger man har det godt i, og erhvervslokaler der inspirerer til tankevirksomhed. Brian Grundtvig Mobil: 20324131 Mail:

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere