Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Installationsvejledning Olietankanlæg under 6000 liter Villatankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw Juli 2007 Indhold 2 Installation af olietanke - før du går i gang 3 Mærkning af olietanke 4 Installation af overjordisk, udendørs tank 5 Brandmæssige krav til overjordisk tank i det fri 6 Installation af indendørs tank 7 Brandmæssige krav til tank i bygning, garage o.lign. 8 Installation af nedgravet tank 9 Rørinstallationer 10 Reparation, ændringer og sløjfning af olietankanlæg 11 Tankejerforsikring og olieudslip 12 Myndighedsregler nyttige kontakter Installationsvejledningen kan rekvireres hos Dansk Energi Brancheforening - se side 12 Installationsvejledningen er baseret på de gældende bestemmelser ved udgivelsen og indeholder oliebranchens anbefalinger vedrørende installation af olietanke

2 Installation af olietanke - før du går i gang Meddelelse til kommunen, tankattest I Tankbekendtgørelsen står at den, der vil etablere en olietankinstallation, skal meddele Teknisk Forvaltning i kommunen, hvornår anlægget skal etableres at for tanke under 6000 l skal dette ske senest 14 dage før etableringen at kommunen samtidig skal have en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen at kommunen kan kræve, at tank og røranlæg ved etableringen tæthedsprøves for ejerens regning at tankattesten skal indsendes til kommunen umiddelbart efter etableringen I praksis vil det være installationsfirmaet, som tager sig af ovennævnte punkter, men det er ejeren/brugeren, der har ansvaret for, at det er gjort. Generelle forhold ved etablering af alle tankanlæg Følgende krav skal overholdes: alle nye tanke skal være typegodkendte, enten på grundlag af en PUFO-godkendelse eller en CE-mærkning (brugte tanke se næste afsnit) tanke godkendt efter 2003 har en godkendt installationsvejledning, som skal overholdes anlæg må ikke placeres indenfor en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand anlæg må ikke graves ned indenfor det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som amtsrådet har fastlagt efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven anlæg må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes pejlehul og eventuelt mandehul skal være let tilgængelige Forhold, der bør tages stilling til inden etablering: Er den aktuelle tank beregnet til den påtænkte placering, jævnfør tankmærkning (se side 3) og evt. installationsvejledning, herunder skal tanken graves ned eller stå over jorden, udendørs eller indendørs er der særlige afstandskrav for tanken f. eks. til bygninger, skel o. lign. kan tanken efter installation inspiceres i nødvendigt omfang har tanken den rigtige størrelse i forhold til forbrug og olieleverancer Ejeren/brugeren er ansvarlig for, at alle myndighedsbestemmelser overholdes. Installationsfirmaet har dog et ansvar som udførende, hvis etableringen af tankanlægget ikke er korrekt i henhold til gældende bestemmelser. Brugte olietanke, særlige forhold Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når kravene om etablering følges, og sløjfningstermin ikke er overskredet - se side 10. Hvis en brugt tank installeres, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Ved tanke fra efter 2000 skal tankattesten foreligge. Installation af en brugt tank skal anmeldes til kommunen. Nedgravede tanke må ikke flyttes. 2 Note: skal og må ikke betyder mynidghedsregler

3 Mærkning af olietanke Enhver underjordisk tank fra efter 1970 og overjordisk tank fra efter 1980 skal have et synligt mærkeskilt med oplysninger om fabrikant, fabrikationsår og -nummer, tanktype og -volumen. Mærkeskilt indeholder bl.a. oplysninger om tankens alder, som viser om sløjfningen er overskredet. Mærkeskiltet på typegodkendte tanke fra ca og fremefter skal endvidere være forsynet med et PUFO-typegodkendelsesnummer eller et CE-certificeringsnummer. Eksemplet viser, hvilke oplysninger der kan fås fra typegodkendelsesnummeret. System for PUFO godkendelsesnumre Fabrikantnr. 01, 02 osv. indentificerer fabrikanterne Udv. korrosionsbeskyttelse 0 GUP glasfiber og plast 1 Indendørs opstilling 2 Udendørs opstilling Indv. korrosionsbeskyttelse 0 Ubehandlet 1 Epoxy 2 GUP (glasfiber og plast) 3 Offeranoder 4 Uorganisk Zn-støvmaling 5 Metalsprøjtning med Zn 6 Bundkar med belægning Tankas Beholdervej Tankby T PROD.ÅR 2007 FAB. NR VOLUMEN 1200 L GODK. NR Placering 1 Nedgravet 2 Overjordisk generelt 3 Overjordisk lodret cylinder 4 Villatank u. mandehul, nedgravet 5 Villatank u. mandehul, overjordisk Konstruktion 0 Cylindrisk ståltank, evt. m. indvendige afstivningsringe 1 Cylindrisk ståltank med indvendige skot 2 Cylindrisk ståltank med udvendige afstivningsrringe 3 Oval ståltank 4 Kasseformet ståltank 5 Dobbeltvægget cylindrisk ståltank 6 Dobbeltvægget tank af anden konstruktion 7 Tank af nylon 8 Tank af polyethylen 9 Tank af GUP (glasfiber og plast) 3

4 Installation af overjordisk, udendørs tank Generelt En udendørs tank er en tank, som er placeret i det fri, i udhus, garage, carport eller lignende steder. Olietanken skal installeres i henhold til fabrikantens vejledning, den gældende tankbekendtgørelse og andre myndighedsregler se Myndighedsregler, vejledninger mv.. Endvidere bør anbefalinger fra olieselskabet følges. Anvisninger fra kommunen skal følges. Se også Installation af olietanke før du går i gang side 2, Brandmæssige krav side 5 og Rørinstallationer side 9. Krav og anbefalinger 1. Udendørstanke skal være godkendt til udendørs placering. F. eks. er der særlige krav til korrosionsbeskyttelse og udformning af tanktoppen. 2. Tanke skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag og i henhold til fabrikantens vejledning. Underlag kan f.eks. være 10 cm stampet, planeret grus, som bindes med cement eller fliser lagt på 5 cm stampet, planeret grus Ved plasttanke, placeret direkte på underlaget, skal dette være tæt, så det er muligt at konstatere evt. udsivning af olie fra tankbunden. Det tætte underlag skal strække sig 10 cm uden om tankens bund. 3. Tanke skal kunne inspiceres på alle frie yderflader. Plasttanke godkendt til placering direkte på underlag skal kunne inspiceres på sider og top. Der skal mindst være 5 cm afstand til væg og anden konstruktion. 4. Påfyldningsstuts skal afsluttes med et tætsluttende standard påfyldningsdæksel. Forlængede påfyldningsrør skal udføres i 2 galvaniseret stålrør med fald mod tanken. 5. Udluftningsstuts skal afsluttes med standardhætte. Tanken skal forsynes med en overfyldningsalarm. Forlængede udluftningsrør skal udføres i 11/2 galvaniseret stålrør med fald mod tanken. Udluftningsrørets afslutning skal placeres, så alarmfunktionen kan registreres ved påfyldning. 6. Alle ubenyttede stutse skal afproppes, så de holder tæt. 7. En afspærringsventil skal monteres ved olierørafgangen fra tanken. 8. Tanken skal som minimum være forsynet med pejlemulighed for registrering af oliestanden. 4 Note: skal = myndighedskrav, bør = branchens anbefalinger

5 Brandmæssige krav til tank i det fri Ståltanke Ingen brandmæssige opstillingskrav til ståltanke Plasttanke Tank i det fri Krav til mindste afstande fra tank: 1. 2,5 m til skel 2. 2,0 m til bygning eller skur o. lign. bygget op ad bygning ,5 m til tagudhæng Der er ingen afstandskrav til skel, hvis der etableres en klasse EI 60 væg, som er 0,5 m højere og 0,5 m længere i hver ende end tanken. 1 2 Tank op ad bygning Ved tanke opstillet mindre end 2 m fra en bygning, er der følgende mindste afstandskrav: m til åbninger eller bygningsdele, f.eks. vinduer, døre, tagudhæng, som ikke er klasse EI Hvis der er adskillelse med klasse EI 30 mur mellem tank og f. eks. døre, er der ingen afstandskrav. 3. Hvis afstanden fra tank til tagudhæng er mindre end 2 m, skal tagudhæng være klasse EI 30 til mindst 0,5 m på hver side af tanken. Hvis klasse EI 30 væg er ført helt op til yderste tagdækning, behøver tagudhæng ikke at være klasse EI Tank op ad skur ved bygning Ved tanke mindre end 2 m fra et skur o.lign. placeret op ad en bygning, skal skurets ydervæg mod tanken være klasse EI 30. Ellers skal bygningens ydervæg samt tagudhæng på bygning eller tag på skur være klasse EI 30 bygningsdel. Alternativt skal bygningen have klasse EI 30 ydervæg ført helt op til yderste tagdækning. Note: EI xx står for europæisk brandklasse, f.eks. EI 30, som svarer til bygningsdel med branddrøjhed BD 30 (30 min) 5

6 Installation af indendørs tank Generelt En indendørs tank er en tank placeret i et rum, omfattet af ydervægge på en opvarmet bygning. Olietanken skal installeres i henhold til fabrikantens vejledning, den gældende tankbekendtgørelse og andre myndighedsregler - se Myndighedsregler, vejledninger mv. Endvidere bør anbefalinger og anvisninger fra olieselskabet og kommunen følges. Se også Installation af olietanke før du går i gang, side 2, Brandmæssige krav, side 7 og Rørinstallationer side 9. Krav og anbefalinger 1. Tanke godkendt til indendørs placering, må kun placeres indendørs. 2. Tanke skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag i henhold til fabrikantens vejledning. Ved plasttanke, placeret direkte på underlaget, skal dette være tæt 10 cm uden om bunden, så olieudsivning kan ses. 3. Tanke skal kunne inspiceres på alle frie yderflader. Plasttanke, godkendte til placering direkte på underlaget, skal kunne inspiceres på sider og top. Der bør mindst være 5 cm afstand til omgivende vægge og anden konstruktion. 4. Påfyldningsrøret skal udføres i 2 galvaniseret stålrør og skal afsluttes med et tætsluttende påfyldningsdæksel. Påfyldningsrøret føres med fald mod tanken. Påfyldningsstutsen bør være anbragt i det fri. 5. Udluftningsrøret skal udføres i 1,5 galvaniseret stålrør og bør føres til det fri og med fald mod tanken. Røret afsluttes mindst 50 cm over jorden med en standardhætte. Tanken skal forsynes med en overfyldningsalarm. Udluftningsrørets afslutning skal placeres, så alarmfunktionen kan registreres ved påfyldningen af tanken. 6. Alle ubenyttede stutse skal afproppes, så de holder tæt. 7. En afspærringsventil skal monteres ved olierørafgangen fra tanken. 8. Tanken skal være forsynet med en pejlemulighed for registrering af oliestanden. Note: skal = myndighedskrav, bør = branchens anbefalinger 6

7 Brandmæssige krav til tank i bygning, garage, carport, skur o.lign. Ståltanke Ingen brandmæssige opstillingskrav til ståltanke Plasttanke Plasttanke i bygning, muret garage mv. Tanke skal placeres i stueetage eller kælder og kun i rum, der ikke anvendes til person eller dyreophold. Afstanden mellem plasttank og evt. uisoleret røgrør skal være mindst 30 cm. 1. Bygningen/garagen mv. skal have en afstand til skel på 2,5 m, og en afstand til andre bygninger på 2 m. 2. Der er ingen afstandskrav til skel, hvis der er en klasse EI 60 væg mod skel, som er 0,5 m højere og 0,5 m længere i hver ende end tanken. Der er ingen afstandskrav til andre bygninger, hvis der er en klasse EI 30 adskillelse uden åbninger mod de andre bygninger. Dog tillades selvlukkende klasse EI 30 døre. Ved tanke i skur, carport o.lign. tættere end 2 m fra en bygning, skal desuden tagudhæng på bygning eller tag på skur være klasse EI 30 bygningsdel Opstillingsrum skal være adskilt med klasse EI 30 bygningsdele fra andre rum, der anvendes til person- eller dyreophold. Døre mod andre rum skal være selvlukkende. 4. Dørtærskler til andre rum skal være tætte og så høje, at indholdet fra tanken ikke kan flyde ud fra rummet. Alternativt skal udflydning forhindres på anden vis. Note: skal = myndighedskrav, bør = branchens anbefalinger Note: EI xx står for europæisk brandklasse, f.eks. EI 30, som svarer til bygningsdel med branddrøjhed BD 30 (30 min) 7

8 Installation af nedgravet tank (jordtank) Generelt Olietanken skal installeres i henhold til fabrikantens vejledning, den gældende tankbekendtgørelse og andre myndighedsregler se Myndighedsregler, vejledninger mv. Endvidere bør anbefalinger fra olieselskabet følges. Anvisninger fra kommunen skal følges. Se også Installation af olietanke før du går i gang, side 2 og Rørinstallationer side 9. Krav og anbefalinger 1. Jordtanke skal være godkendt til nedgravning. F.eks. er der særlige krav til konstruktion/korrosionsbeskyttelse. 2. Tanken må ikke placeres under eller tæt ved bygninger, så tanken ikke kan fjernes igen. 3. Ved nedgravningen skal der tages skyldigt hensyn til nærliggende bygningsfundamenter. 4. Tanken og rørsystem må ved nedgravning ikke have eller udsættes for skader. 5. Tanken skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand, som skal være fri for sten, is, sne, brokker og organiske materialer. 6. Tanken skal have en jorddækning på mindst 50 cm. Er tanken placeret i indkørsler, som benyttes af tungere køretøjer, skal terrændækningen vurderes nærmere. 7. Påfyldningsrøret skal udføres i 2 galvaniseret stålrør med fald mod tanken og skal afsluttes med et tætsluttende påfyldningsdæksel. Ved påfyldning i brønd bør der være terrænfald væk fra brønden. 8. Udluftningsrøret skal udføres i 1,5 galvaniseret stålrør med fald mod tanken og skal afsluttes mindst 50 cm over overfladen med standardhætte. Ved forskudt påfyldning anbefales det at montere en velegnet overfyldningsalarm, udført i kraftigt materiale (3mm støbegods), som kan modstå mindre belastninger ved f.eks. jordsætninger. 9. Påfyldningsrør i jord skal beskyttes med selvklæbende, selvvulkaniserende plasttape. 10.Tanken skal være placeret og udstyret, så der er pejlemulighed. Note: skal = myndighedskrav, bør = branchens anbefalinger 8

9 Rørinstallationer Generelt Ved oliefyringsanlæg under 120 kw til bygningsopvarmning skal sugeledningen udføres i kobberrør. Rørdimensionen bør vælges efter oliepumpefabrikantens dimensioneringsvejledning. Kobberrør skal være elektrisk fraisoleret nedgravede ståltanke og eventuelle stålrør under jord. Der skal anvendes gennemføringsbøsninger, som ikke er elektrisk ledende. Krav og anbefalinger 1. Rørledningen mellem tank og brænder skal være énstrenget. 2. Rørledninger i jord skal udføres af plastbelagt kobberrør og bør fremføres uden samlinger. Nødvendige samlinger skal udføres som loddesamlinger (sølvlod min. 45% sølv), omsluttet med en vandtæt krympeflex, som dækker den nøgne kobberrørsdel med mindst 5 cm overlap på rørets plastbelægning. 3. Rørledninger i jord skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand, og lægningsdybden bør være mindst 40 cm. 4. Murgennemføringer bør være vandtætte. 5. Synlige og indstøbte rør kan udføres i nøgne kobberrør. Indstøbte rør dog kun hvis der ikke er risiko for opfugtning. I betongulve uden isolering mod jord er der risiko for opfugtning, og her bør der bruges plastbelagte rør. Indstøbte og skjulte rør bør fremføres uden samlinger, og nødvendige samlinger skal udføres som sølvloddesamlinger, som beskrevet i ovenstående pkt. 2. Synlige samlinger kan udføres som sølvloddesamlinger, udkravnings- eller klemringssamlinger med støttebøsning. Synlige rør skal fastgøres forsvarligt med rørbærere. Ventiler, olieaflufter, filtre og øvrige komponenter skal være forsvarligt fastmonteret Før oliebrænderen skal monteres en smeltesikringsventil i sugeledningen. Ventilen består af en manuel afspærringsventil og en smeltesikring, der lukker automatisk ved en temperatur over 70 C. 7. Hvis olieoverfladen i tanken ligger over sugeledningsniveau, kan en vakuumventil (membranventil) installeret i sugeledningen forhindre olieudslip ved brud på efterfølgende rør, samlinger, filtre og olieslanger. Ventilen bør være indstillet eller beregnet til aktuel højdeforskel. 8. Der monteres et filter med en filterindsats, der bør være µm eller bedre. 9. Hvis sugestutsen i tanken er placeret, så der forekommer vacuum i sugeledningen, kan der monteres en olieaflufter (Flow Control) ved brænderen. 10. Højden mellem sugestuts i tanken og oliepumpen bør ikke overskride 3,5 m. Ved løftehøjde over 3,5 m er der risiko for driftsforstyrrelser p.g.a. luftudskilning. I visse tilfælde bør det overvejes at installere en olieløfter. 11. Olieslanger bør være godkendt i henhold til DS/EN ISO Olieslanger har en begrænset levetid og bør udskiftes efter behov. Note: skal = myndighedskrav, bør = branchens anbefalinger

10 Reparation, ændringer og sløjfning af olietankanlæg Renovering og ændring af tankanlæg Ved renovering og ændring af et tankanlæg skal de renoverede og ændrede dele af anlægget bringes i overensstemmelse med den gældende Tankbekendtgørelse. Ved udskiftning af olietank skal rørsystemet bringes i overensstemmelse med den gældende tankbekendtgørelse. Udskiftning af hele eller dele af rørsystemet kræver ikke, at tanken bringes i overensstemmelse med den gældende tankbekendtgørelse. Reparation af rørinstallation Ved reparation af kobberrør skal samlinger i jord og skjulte samlinger udføres med hårdlodning (min. 45% sølv) og forsynes med vandtæt krympeflex med mindst 5 cm overlap på rørets plastbelægning. Synlige samlinger ved reparationer kan også udføres som udkravnings- eller klemringssamlinger med støttebøsning og forsynet med vandtæt krympeflex med mindst 5 cm overlap. Mekaniske samlinger har dog givet anledning til en del olieudslip. Sløjfningsterminer Overjordiske anlæg Ståltanke typegodkendt med indvendig korrosionsbe skyttelse i form af belægning eller offeranode skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret. Dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Stål og plasttanke, hvis fabrikationsår ikke kan fastslås eller som overskrider ovennævnte aldersgrænse inden 31. august 2008, skal sløjfes senest 31. august Nedgravede anlæg Ståltanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester eller anden typegodkendt belægning og med indvendig korrosionsbeskyttelse skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret uden indvendig korrosionsbeskyttelse skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåretsåret. Ståltanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendte eller hvis fabrikationsår ikke kan fastslås, skal sløjfes senest 31. marts Øvrige tanke skal sløjfes senest 30. november 2005 Plasttanke af glasfiberarmeret polyester, nylon o.lign. skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret. Plasttanke, hvis fabrikationsår ikke kan fastslås, eller som overskrider aldersgrænsen inden 31. marts 2015, skal sløjfes senest 31. marts Tilsynsmyndigheden skal underrettes senest 4 uger efter sløjfning med oplysning om de foretagne foranstaltninger. Ved sløjfning af nedgravede tanke kan tilsynsmyndigheden kræve dokumentation for, at tanken ikke har forårsager forurening. Note: skal = myndighedskrav, bør = branchens anbefalinger 10

11 Tankejerforsikring og olieudslip Den danske oliebranche har 1. marts 2000 etableret en forsikringsordning for tankejere, som dækker udgifterne ved oprensning efter en jordforurening forårsaget af et olieudslip fra et tankanlæg. Hvis Sikrede ikke er tilfreds med Topdanmarks behandling, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon mellem kl. 10 og Ankenævn Forsikringsvilkår for Olieforureningsforsikring Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis: 1. Sikrede forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Topdanmark. 2. Topdanmark ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra Sikrede. 3. Sikrede til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Ordningen gælder ejere af olietanke mindre end 6000 l (villatanke), hvor olien bruges til opvarmningsformål. Dog skal mindst 50 procent af det areal, som opvarmes med olien anvendes til beboelse. Gebyret betales tilbage, hvis Sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis Sikrede selv tilbagekalder klagen. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der fås hos Ankenævnet eller hos Topdanmark. For forsikringen gælder desuden Lov om Forsikringsaftaler, Lov om Forsikringsvirksomhed, Lov om Erstatningsansvar samt Lov om forurenet jord. 13. Lovgivning i tilknytning til lov nr. 370 af , Lov om forurenet jord 48 og 49. Denne forsikring er oprettet hos Topdanmark Forsikring A/S af Olieselskaberne i Danmark som forsikringstager. Forsikringen opfylder forsikringspligten i ovennævnte lov jf. 48 og 49. Sikret er ejere af olietanke med et rumindhold under liter, til hvilke der af Olieselskabet direkte eller gennem mellemhandlere (selvstændige eller datterselskaber) leveres fyringsolie, og hvor 50 % eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse (i det følgende kaldet Sikrede). 1. Indledning 2. Hvem er sikret Forsikringsordningen administreres af Topdanmark. Sikret er de til ejendommene hørende samt tilstødende arealer. Forsikringen dækker i tilfælde af olieudslip fra de i første afsnit nævnte olietanke eller tilhørende rørsystemer, der konstateres i forsikringens dækningsperiode, såfremt miljømyndigheden har meddelt Sikrede påbud om undersøgelser, oprensning eller afværgeforanstaltninger. 3. Hvad er sikret 4. Hvornår dækker Oliekunder hos så godt som alle danske olieselskaber er automatisk forsikret. En husejer kan dog frasige sig forsikringsordningen, men har pligt til at forsikre sig på anden måde. Det er en betingelse, at fyringsanlægget har været i brug eller kunne have været i brug umiddelbart før konstateringen af forureningen. Det er endvidere en betingelse, at fyringsanlægget har været i brug efter den 1. marts Såfremt forureningen konstateres inden for 12 måneder efter den 1. marts 2000, er det dog tilstrækkeligt, at fyringsanlægget har været i brug inden for de seneste 12 måneder forud for konstateringen. Forsikringen dækker ikke, - når forureningen skyldes Sikredes forsætlige handlinger; - når forureningen stammer fra installationer, som Sikrede vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom, indeholdt i olietankbekendtgørelsen, - når forureningen skyldes, at leveringen af olie i Sikredes ejertid ikke er sket efter offentlige forskrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, forsikringen 5. Hvornår dækker forsikringen ikke Anmeldelse af olieudslip ved utæt anlæg Hvis ejeren eller brugeren af et olietankanlæg konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes. Såfremt brugeren ikke selv er ejeren, skal han tillige underrette ejeren. Topdanmark skal straks underrettes, efter at olieforureningen er konstateret, eller en formodning herom foreligger, eller hvis miljømyndigheden har udstedt et påbud , side 1, sort, blå p284, 1/BC (SAM) Er forureningen ikke anmeldt til Topdanmark senest 3 måneder efter, at den er konstateret, og senest 6 måneder efter olietanken er taget ud af brug, har Topdanmark ingen erstatningspligt. Anmeldelse kan ske til Topdanmark på tlf Kommunen skal udstede et påbud efter 48 i Lov om forurenet jord, før Topdanmark og forsikringsordningen er forpligtet til at påbegynde et sagsforløb og dække udgifter til oprensning efter olieudslip. - ved påfyldning Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie, der ikke umiddelbart bliver fjernet, skal olieleverandøren straks underrette kommunen og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal kommunen underrettes og samtidig bør olieleverandøren naturligvis også underrettes. Olieleverandøren skal efter kommunens anvisning træffe de nødvendige foranstaltninger til fjernelse af Topdanmark Forsikring A/S CVR.nr når fyringsanlægget ikke har været i brug eller kunne have været i brug umiddelbart før konstateringen af forureningen, Industri & Sø Borupvang Ballerup Telefon Fax Topdanmark Forsikring A/S CVR.nr forureningen. Enhver der i øvrigt forårsager forurening med olieprodukter, skal efterkomme kommunens anvisninger vedrørende fjernelsen af forureningen. Forsikringsdækning Når forsikringsbetingelserne er opfyldt, og kommunen har udstedt et påbud efter 48 i Lov om forurenet jord, dækker forsikringen de direkte udgifter som følge af myndighedernes påbud om udførelse af f. eks. tekniske undersøgelser i forbindelse med konstatering af forurening og gennemførelse af egentlig oprensning af den forurenede jord. Sikrede har pligt til så vidt muligt at afværge eller begrænse skade (forurening). Forsikringen dækker ikke olieudslip og skader i selve huset, men de kan evt. være dækket af hus- og/eller grundejeransvarsforsikringen udgifter, som sikrede kan kræve erstattet under en hus- og/eller grundejeransvarsforsikring udgifter til ny tank og rørinstallation den udstrømmede olie værditab på ejendom o. a. tankejerens evt. udgifter til advokat selvrisiko på kr. 2000,-

12 Olietanke og myndighedsregler Myndighedsregel Hvor kan myndighedsregelen findes Tankbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 729, 2007, Miljøministeriet. Bekendtgørelse om brandfarlige væsker nr. 161, 1985, Justitsministeriet NB! Ny bekendtgørelse kommer i løbet af 2007 Bygningsreglementet 1995 / Bygningsreglement for småhuse 1998 samt diverse tillæg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Schultz information, tlf klik bestilling Retsinformation, Statens juridiske online informationssystem Erhvervs- og Byggestyrelsen Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Statens Brandinspektion NB! Nye tekniske forskrifter kommer i løbet af 2007 Dansk Brandteknisk Institut, tlf , Oliefyringsanlæg, installation og placering. Brandteknisk vejledning nr. 13, 1989, Dansk Brandværns Komité Nyttige kontakter PUFO - Prøvningsudvalget for olietanke c/o Force Technology, Park Allé Brøndby Tlf Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Tlf OFR Oliebranchens Fællesrepræsentation Landemærket 10, København K Tlf Miljøstyrelsen Jordforureningskontoret, Strandgade København K Tlf Installationsvejledningen er udgivet af og kan rekvireres hos: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej Glostrup Tlf Fax Eftertryk kun tilladt efter aftale. Medlemsvirksomheder kan finde vejledningen som pdf-fil på foreningens hjemmeside. 12

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning September 2005 OLIETANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villa tankanlæg i forbindelse med oliefyrede opvarmningsanlæg under 120 kw. Installation af olietanke - før du går i gang Mærkning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning December 200 VILLATANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villatanke er olietanke under 6000 liter, tilsluttet et oliefyringsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning af én- og flerfamiliehuse

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere