Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01"

Transkript

1 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

2 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for din Familieforsikring består af din police og de for denne gældende forsikringsbetingelser. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvorledes erstatningen beregnes. Familieforsikringen består af følgende dækninger: Indboforsikring Psykologisk krisehjælp Id-sikring Retshjælp Redning, oprydning og flytning Ansvarsforsikring Derudover kan du udvide forsikringen med følgende tilvalgsdækninger: Glas og sanitet Pludselig skade Elektronik Udvidet cykelforsikring Årsrejseforsikring I forsikringsbetingelserne er nogle ord markeret med *. Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen. Ordforklaringen finder du til sidst i forsikringsbetingelserne. Familieforsikringen dækker mange risici inden for mange private livsområder, og derfor kan forsikringsbetingelserne hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at ringe til vores hovedkontor eller din kundebetjener.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FAMILIEFORSIKRINGENS OMFANG 1 FORSIKRINGEN DÆKKER 1 1. Hvem omfatter forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 DÆKNINGSOMFANG 2 3. Indboforsikring - dækningsskema 2 4. Psykologisk krisehjælp Id-sikring Retshjælp Redning, oprydning og flytning Ansvarsforsikring 10 TILVALGSDÆKNINGER Glas og sanitet Pludselig skade Elektronik Udvidet cykelforsikring Årsrejseforsikring 16 ANMELDELSE OG OPGØRELSE AF ERSTATNING Anmeldelse af skade Krav til dokumentation Erstatningsopgørelse Selvrisiko 18 AFSNIT 2 - FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser Krigs-, jordskælvs-, oversvømmelses- og atomskade Forsikring i andet selskab Love og vedtægter Lov om behandling af personoplysninger Fortrydelsesret Ordforklaring 20 SIDE For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte.

4 AFSNIT 1 - FAMILIEFORSIKRINGENS OMFANG FORSIKRINGEN DÆKKER 1. HVEM OMFATTER FORSIKRINGEN 1.1 Forsikringen omfatter dig som forsikringstager og derudover følgende personer, når de er tilmeldt samme folkeregisteradresse som dig: Din ægtefælle/samlever. Dine og din ægtefælles/samlevers børn og plejebørn (når der er plejetilladelse). Fastboende medhjælp i husholdningen, herunder au pair. Op til yderligere to personer. Logerende og lejere er ikke omfattet af forsikringen. 1.2 Følgende personer er omfattet af forsikringen, selv om de ikke er tilmeldt samme folkeregisteradresse som dig, medmindre de er omfattet af deres egen eller en anden forsikring: Dine og din ægtefælles/samlevers delebørn under 18 år, når de opholder sig hos dig. Dine og din ægtefælles/samlevers børn under 18 år, som er flyttet hjemmefra, som ikke er gift eller lever i fast parforhold, og som ikke har fastboende børn hos sig. Din ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig eller beskyttet bolig er dækket med en indbosum på op til kr. (indeksreguleres ikke). Særlige værdigenstande og penge mm. er dækket med op til kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed* ved simpelt tyveri. 1.3 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen er omfattet af ansvarsforsikringen i forbindelse med handlinger, der er foretaget som led i din husførelse, herunder pasning af børn, hus og have. 1.4 Hvis dækningen ophører for én af de omfattede personer på grund af en ændring i et af de nævnte forhold, er personen dækket, indtil denne er omfattet af en anden forsikring, dog højst i 3 måneder fra ændringen er sket. For au pair gælder, at dækningen ophører straks efter flytning fra din helårsadresse. Hvis der under de forskellige dækninger i betingelserne står du eller dig, betyder det dig som forsikringstager og de personer, der i øvrigt er omfattet af forsikringen. 2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 2.1 Indboforsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland): På forsikringsstedet (helårsboligen) nævnt i policen. Ved flytning dækkes i indtil 3 måneder fra den faktiske overtagelsesdag i både tidligere og nuværende helårsbolig. I kundeboks i et pengeinstitut. I plejehjemsbolig, jf. pkt Under opmagasinering* i godkendt container* ved helårsboligen eller hos professionelt, CVR-registreret lagerhotel i et individuelt rum, som er aflåst med privat nøgle/pinkode. Penge mm. og særlige værdigenstande er ikke dækket under opmagasinering. Under øvrig opmagasinering*, som vi har godkendt. Penge mm. og særlige værdigenstande er ikke dækket under opmagasinering. 2.2 Forsikringen dækker herudover: Forsikrede ting, du har medbragt fra forsikringsstedet til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller privat søfartøj, så længe du opholder dig eller overnatter der. Forsikrede ting, du midlertidigt har medbragt uden for forsikringsstedet, og som fortsat befinder sig i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). Vi dækker de første 12 måneder uden for forsikringsstedet. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet anses: o Ting, du midlertidigt har medbragt i fritidshus/sommerhus. Penge mm. og særlige værdigenstande er ikke dækket, når stedet er ubeboet*. o Ting, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet. o Ting, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet. o Ting, der med salg for øje befinder sig udenfor forsikringsstedet. Dog kun de første 2 måneder. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og windsurfere med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk), der befinder sig i Danmark. Ting, der er forsvarligt opbevaret i øvelokale eller sportsklub i Danmark, hvis der er tale om ting, der naturligt hører til og anvendes det pågældende sted, fx musikinstrumenter og sportsudstyr. Tingene er dækket med maks kr., medmindre andet fremgår af policen. Forsikrede ting i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen, når du medbringer dem på rejse til/fra og i udlandet. 1

5 2.3 Udover det i pkt. 2.1 og 2.2 anførte gælder der begrænsninger for bl.a. ting uden for forsikringsstedet og ting opbevaret i lofts- og kælderrum, udhuse og garager. Se dækningsskemaet pkt Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i op til 3 måneder fra afrejsedato. DÆKNINGSOMFANG Det fremgår af din police, hvilke dækninger du har tegnet, og som dermed er omfattet af forsikringen. 3. INDBOFORSIKRING - DÆKNINGSSKEMA Indboforsikringen dækker skader på private ting, som tilhører dig, eller som du juridisk bærer risikoen for ved lån eller leje. I dækningsskemaet er angivet: Hvilke ting der er omfattet af forsikringen. Hvilke skader forsikringen dækker. De undtagelser, begrænsninger og særlige forhold, der gælder for de respektive dækninger. Se dækningsskema nedenfor. Dækket Ikke dækket 2

6 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. A. Brand Brand*. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i dine ting eller i den bygning, hvori dine ting befinder sig. Eksplosion. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Nedstyrtning af eller fra luftfartøj. B. El-skade Skade på elektriske apparater som følge af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller fx gløder fra tobaksrygning eller pejs. Skade på ting, der forsætligt udsættes for ild eller varme. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Vask eller tørring ved for høje temperaturer dækkes ikke. Skade, som er dækket af garanti eller serviceordning, eller som er omfattet af købelovens reklamationsbestemmelser. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, overbelastning, forkert brug, forkert udført reparation eller skade, der sker under reparation. Skade på apparater, der kun er til udendørs brug. Skade, der skyldes, at apparatet er blevet udsat for vand, væske eller fugt. 4. Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. I udhuse og garager. Under opmagasinering*. Dækker ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. I udhuse og garager Under opmagasinering*. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 3

7 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. C. Færdselsuheld og havari Skade på forsikrede ting som følge af færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Havaritilfælde med et søfartøj med overdækkede køjepladser, hvis du er med som passager. Fartøjet må ikke tilhøre dig. Forsikringen dækker med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed* og kun almindeligt indbo og særligt værdifuldt indbo nævnt i nr. 3 og 4. D. Udstrømning af væsker (vandskade) Skade som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover (ikke udsivning eller dryp). Tagrender og nedløbsrør betragtes ikke som installationer eller beholdere. Skade som følge af udsivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Skade på selve trafikmidlet. Skade på dyr. Skade som følge af frostsprængning i bygning eller lokale, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, du ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud*. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 4. Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker ikke ved havaritilfælde. Dækker ikke ved havaritilfælde. Dækker ikke under opmagasinering*. Dækker ikke under opmagasinering*. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. Færdselsuheld er dækket, hvis Udvidet Cykelforsikring er tegnet. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker ikke ved havaritilfælde. Dækker kun skade i beboelsesbygning på forsikringsstedet. 4

8 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. E. Storm Skade på forsikrede ting som følge af storm*, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. F. Nedbørsskade Skade på forsikrede ting som følge af oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud*. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig skade* på bygningen eller afdækningsmaterialet på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 9. Skade på ting uden for bygning. Skade på ting uden for bygning. Skade som følge af vand, der trænger ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre. Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse, herunder at du har forsømt at rense tagrender eller afløb. Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger. Skader, hvor du som lejer har pligt til at udbedre en bygningsskade, der er årsag til vandskaden. 3. Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker ikke under opmagasinering*. Dækker ikke under opmagasinering*. Dækker ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Under opmagasinering*. Dækker ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Under opmagasinering*. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker kun bygningsdele, der er fastmonterede eller opført på støbt eller muret fundament. Dækker kun skade i beboelsesbygning på forsikringsstedet. 5

9 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. G. Køle- og dybfrostskade Skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen, der skyldes tilfældig strømafbrydelse eller svigt af anlægget. Skade på køle- og dybfrostanlæg og ting, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af ovennævnte pkt. H. Indbrudstyveri Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale eller godkendt container* ved helårsboligen. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, Skade, som dækkes af garanti eller serviceordning. Skade, der skyldes, at du eller personer, som du har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen. Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. Varer i køle- og dybfrostanlæg er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Tyveri fra bolig, der er og har været ubeboet* i mere end 6 måneder. Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. Tyveri fra hotelværelse, feriebolig, kahyt, togkupé eller bankboks i pengeinstitut, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat sø- eller luftfartøj, campingvogn og telt. Maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed* i: Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Udhuse og garager. Dækker ikke tyveri fra: Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Udhuse og garager. Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker ikke tyveri fra: Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Udhuse, garager og containere. Bolig, der er og har været ubeboet i mere end 2 måneder. Dækker ikke tyveri fra: Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Udhuse, garager og containere. Bolig, der er og har været ubeboet i mere end 2 måneder. Retten til erstatning er betinget af, at cyklens stelnummer kan oplyses. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker ikke tyveri fra arbejdsskure/- containere. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 6

10 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Ved tyveri fra biler mm. se kolonnen til højre. I. Simpelt tyveri Tyveri fra bil, udvendig bagage på biler, herunder i aflåst bagageboks, turistbus, beboelsesvogn, privat sø- eller luftfartøj samt beboet campingvogn og telt. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Glemte, tabte eller forlagte ting. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Ting under opmagasinering*. Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed. Maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed* i: Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Udhuse og garager Glemte, tabte eller forlagte ting. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri af ting, som befinder sig i uaflåsede og uaflukkede biler og bagagebokse, beboelsesvogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed. Maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed for udvendig bagage på biler, herunder i aflåst bagageboks. 4. Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Maks. 10 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*, dog ingen dækning ved tyveri fra: Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Udhuse og garager. Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. Dækker dog op til kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed* ved tyveri fra plejehjemsbolig/beskyttet bolig, jf. pkt Dækker dog op til kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed* ved tyveri fra plejehjemsbolig/beskyttet bolig, jf. pkt Retten til erstatning er betinget af, at: Cyklens stelnummer kan oplyses. Cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller os. Låsebeviset medsendes skadeanmeldelsen. Uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis tingen har været låst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, som er brudt op. Årer, sejl, påhængsmotor og andet udstyr er ikke dækket. Kun tyveri fra din helårsbolig, og kun hvis bygningsdelene er fastmonterede eller opført på støbt eller muret fundament. Forsikringen dækker maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Det er en betingelse for dækningen, at tingene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. Dækker ikke: Tyveri fra telt, medmindre du opholder dig i teltet, når tyveriet finder sted. Udvendig bagage på biler, herunder i aflåst bagageboks. Retten til erstatning er betinget af, at: Cyklens stelnummer kan oplyses. Cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller os. Låsebeviset medsendes skadeanmeldelsen. Uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis tingen har været låst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, som er brudt op. Årer, sejl, påhængsmotor og andet udstyr er ikke dækket. 7

11 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. J. Røveri, overfald og åbenlyst tyveri (ran) Tyveri af forsikrede ting sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri). Tyveri af ting i din umiddelbare nærhed, o hvis tyveriet er bemærket af dig eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog tingen, og der øjeblikkeligt gøres anskrig, eller o hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives dig. Andre skader på forsikrede ting som følge af overfald på dig. K. Hærværk Hærværk* på forsikrede ting, der befinder sig i og ved helårsboligen. Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler og småbåde dækkes dog uanset stedet. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Hærværk på særligt værdifuldt indbo, hvis tingene befinder sig uden for din beboelse. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt indbo og særligt værdifuldt indbo. Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen. Skade som følge af programmer, der kan skade computere og lignende fx virus, orme og lignende. Hvis boligen er og har været ubeboet* i mere end 6 måneder. Maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. I udhuse og garager. Uden for bygning. 4. Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, Maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*, medmindre der er tale om røveri. Dækker ikke: I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. I udhuse og garager. Uden for bygning. 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. Maks kr. (2016), medmindre der er tale om røveri. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Dækker dog ikke ridser og skrammer. Hærværk på tilbehør er kun dækket, når det befinder sig i aflåst bygning. 8

12 DÆKNINGSSKEMA 1. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-11), og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. 2. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil. Haveredskaber på over 25 hk. Campingvogne, teltvogne og trailere. Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Dog er modelfly, droner o. lign. til hobbymæssig brug omfattet, hvis disse vejer under 7 kg. Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 8. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 9. L. Bagageforsikring Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*: De samme skader, som indboforsikringen dækker, når dine ting medbringes eller købes under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen. Bagage, som sendes med fly, tog eller fragtmand, er dækket ved bortkomst eller beskadigelse, uanset om bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. Bortkomsten eller beskadigelsen skal anmeldes til transportøren, og kvitteringen for anmeldelsen skal sendes til os. Bagage, som du medbringer og anbringer i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Bortkomsten skal anmeldes til transportøren og kvittering for anmeldelse skal sendes til os. Ved bortkomst dækker forsikringen efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet pkt. 3, kolonne I. Skader, der skyldes mangelfuld emballage eller udflydende væsker. Skader, der skyldes almindelig ramponering af kufferter, tasker og anden bagage fx ridser og skrammer. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af bagagen. Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker bagagen. 3. Almindeligt indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr Særligt værdifuldt indbo Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil. Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil. Ure, kikkerter og musikinstrumenter. Pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Antikviteter. Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition. Designmøbler og lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 5. Særlige værdigenstande Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Smykker. Mønt- og frimærkesamlinger. Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure. Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 6. Penge mm. Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 7. Cykler mm. Cykler, herunder el-cykler, og cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil kr. (2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 8. Småbåde mm. Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks kr. (2016) pr. forsikringsbegivenhed*. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 10. Husdyr Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 11. Bygningsdele Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 9

13 4. PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP 4.1 Forsikringen dækker Psykologisk krisehjælp ved hændelser opstået i forsikringstiden*, hvis du har været involveret i eller har overværet en af følgende hændelser, og dette har medført en akut psykisk krise for dig: Alvorlige ulykker, hvis du er direkte impliceret* i: o Trafik- eller færdselsulykke. o Brand-, drukne- eller forgiftningsulykke. o Hændelse i forbindelse med vold, overfald eller trusler. Indbrud/indbrudsforsøg. Forholdet skal være politianmeldt. Pludseligt dødsfald, livstruende sygdom eller selvmord/selvmordsforsøg blandt den forsikrede personkreds, jf. pkt. 1.1, og nærmeste pårørende, dvs. o Dine børn, svigerbørn eller børnebørn. o Dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. o Dine søskende, svogre eller svigerinder. Forsikringen dækker op til 10 behandlinger pr. sikret pr. begivenhed hos psykolog i Danmark. Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af tilskud fra det offentlige og/eller Sygesikringen danmark/anden sygesikring. Behandlingen skal være begyndt senest 3 måneder efter, at hændelsen fandt sted og være afsluttet inden for 12 måneder. 4.2 Forsikringen dækker ikke Hvis du har modtaget eller har mulighed for at modtage psykologisk krisehjælp fra anden forsikring for samme hændelse. Udgifter til transport til og fra behandlingsstedet. Arbejdsrelaterede hændelser. 5. ID-SIKRING ID-sikring hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri. Ved identitetstyveri forstås situationer, hvor din identitet eller dine identitetspapirer uden samtykke fra dig uberettiget bliver brugt af en anden/andre person(er) med henblik på økonomisk vinding eller anden uretmæssig aktivitet, som fx i dit navn at åbne kreditkonto, søge om lån, registrere abonnementer, købe varer mv. Du kan se de fuldstændige forsikringsbetingelser for ID-sikring på 6. RETSHJÆLP Retshjælpsforsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet. Ved tvist forstås en konkret, aktuel konflikt, som parterne ikke selv har kunnet løse, og som kan behandles af en domstol eller ved voldgift. De til enhver tid gældende forsikringssummer og selvrisici fremgår af policen. Du kan se de fuldstændige forsikringsbetingelser for retshjælp på 7. REDNING, OPRYDNING OG FLYTNING 7.1 Forsikringen dækker, hvis der sker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. 7.2 I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi ud over forsikringssummen rimelige, nødvendige og dokumenterede merudgifter til: Redning, bevaring og oprydning efter skaden. Ud- og indflytning. Genhusning og opmagasinering i indtil 1 år. Besparelser eller erstatning fra anden side vil blive modregnet. 7.3 Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo sin helårsbolig, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betaler vi udgifterne som nævnt under pkt ANSVARSFORSIKRING 8.1 Juridisk erstatningsansvar Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, du som privat person har pådraget dig ved skader forvoldt på personer eller ting i forsikringstiden*. Efter dansk ret er du normalt juridisk ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er du uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og så er du ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan du efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer 10

14 lider tab i et forsøg på at redde dig eller dine ting. Forsikringen dækker et sådant ansvar, hvis kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og hvis redningen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. 8.2 Ansvarsforsikringens formål Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du som privatperson har pådraget dig et erstatningsansvar i forsikringstiden*, og at bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Du bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller -krav, da du så forpligter dig uden at have sikkerhed for, at vi er pligtige til at betale. Hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig, skal du overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Hvis du selv anerkender erstatningsansvaret, forpligter du kun dig selv ikke os. Du kan derfor ved anerkendelse af erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, der ikke er dækket af forsikringen. Du skal derfor altid kontakte os og overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles, hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig. Vi har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 8.3 Forsikringen dækker dit ansvar som Privatperson Lejer overfor husejere efter lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt. Forsikringen dækker skade, der skyldes de installationer som lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Forsikringen dækker ikke lejerens ansvar for det lejede i øvrigt Ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Forsikringen dækker dog ikke ansvar forvoldt af hunde. Der skal tegnes en lovpligtig hundeansvarsforsikring Grundejer vedrørende: Privat grund og en- og to-familiehus, hvis o huset overvejende anvendes til beboelse, o du bor i huset, og o der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Fritidshus og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Forsikringen dækker dog ikke: Ansvar for skader forvoldt af dig som grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og ud- gravningsarbejder samt pilotering og lignende. Personskader er dog dækket. Ansvar for skader som følge af forurening, som du ifalder som hus- og grundejer. 8.4 Nedenfor er anført nogle situationer, der erfaringsmæssigt kan give anledning til diskussioner: Gæstebudsskader Forsikringen dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for erstatningsansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på kr. (2016). Hvis forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Skader forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk ansvar, men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingsskade, dog gælder en selvrisiko på kr. (2016). Hvis forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring Hvis en skade er omfattet af anden forsikring, fx skadelidtes indbo-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 11

15 8.5 Forsikringen dækker ikke Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler, og dette uanset skadevolders sindstilstand Ansvar for skader, der er omfattet af lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, når der er tale om forsætlige handlinger begået af børn på 14 år eller derover Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ansvar for: Skader ved brug af el-scooter, el-kørestol eller lignende med en maks. hastighed på 15 km/t. Skader ved brug af motordrevet cykel, der kan køre op til 25 km/t. Skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk., og for personskader ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk. Skade på selve udstyret er ikke dækket. Skader ved brug af modelfly eller droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse vejer under 250 g. Det er en forudsætning, at luftfartslovens regler er overholdt. Skade på selve udstyret er ikke dækket. Skader ved brug af haveredskaber under 25 hk. Skade på selve udstyret er ikke dækket. Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Ansvar for forurening som grundejer er dog ikke omfattet, jf. pkt Ansvar for skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for skade på personer forvoldt med: Både uden motor eller med motorkraft på maks. 25 hk. Kanoer og kajakker. Waveboards, kite- og windsurfere. Forsikringen dækker også ansvar for skade på ting eller dyr, der sker ved sejlads med: Småbåde indtil 5,5 meter med motorkraft på maks. 5 hk. Kanoer og kajakker. Waveboards, kite- og windsurfere Ansvar for skader forvoldt på lånte eller lejede ting. Skaderne kan dog være dækket efter reglerne i pkt. 3, hvis tingene efter sin art er omfattet af indboforsikringen. Forsikringen dækker også ansvar for skade på følgende ting: Almindeligt indbo og særligt værdifuldt indbo. Børnecykler med en hjuldiameter på under 12 tommer når der er tale om en pludselig skade, og skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For dækningen gælder en selvrisiko på kr. (2016). Hvis forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som du ejer, bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler, har sat dig i besiddelse af, eller af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt. Om ansvar for skade på lånte og lejede ting gælder pkt Forsikringssummer Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed*. Tingsskader og skader på dyr erstattes med ind- 12

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Maj Vilkår for Indboforsikring

Maj Vilkår for Indboforsikring 6676-1 Maj 2016 Vilkår for Indboforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Indboforsikring 6676-1 Maj 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-5 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-6 ugust 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser for Indboforsikring. December 2016

Betingelser for Indboforsikring. December 2016 Betingelser for Indboforsikring December 2016 Aftalegrundlaget Din indboforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Indholdsfortegnelse Indboforsikring...4 1 Hvem er sikret...4 2 Hvor dækker forsikringen...5 3 Hvilke genstande

Læs mere

50unik Familieforsikring

50unik Familieforsikring 50unik Familieforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan 50unik Familieforsikring Ord, der er mærket med*), er forklaret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør den aftale, der er

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017

Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017 Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Indboforsikringens hvem -

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION

HJEMFORSIKRING VERSION HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af december 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring Forsikringsbetingelser for Indboforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 1828 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2137002 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes? afsnit 10-11 Side 6 3. Indboforsikringen afsnit

Læs mere

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 CA STUDIEFORSIKRING Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere