R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft."

Transkript

1 Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Kemisk karakterisering/beskr.: Blanding af højraffinerede carbonhybrider. Overholder DAB Ægte bivox & naturlig plantesaft. Farlige indholdsstoffer : Produkterne indeholder ikke nogen former for farlige kemikalier eller stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til EU-direktiver. Hele raffineringsforløbet for produkterne er kendt. 3. Fareidentifikation Farebetegnelse : Stoffet er ikke sundhedsskadeligt. Ved anvendelse træffes grundlæggende, relevante industrihygiejniske og arbejdssikkerhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Sikkerhedsrisici : Ved almindelig brug ingen 4. Førstehjælpsforanstaltninger Indånding : Ingen, ved ubehag konsulteres læge Hudkontakt : Ingen Øjenkontakt : Øjnene spiles godt op og skylles grundigt med vand Indtagelse : Opkastning må ikke fremprovokeres, læge konsulteres Medicinsk info : Ved indtagelse resp. opkastning er der risiko for, at stoffet kommer i lungerne

2 Olie & fedt 2 af 5 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler : Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver, vandstråle eller vandtåge. Stærk vandstråle bør ikke anvendes. Sprøjt ikke direkte på lagerbeholdere, da der er fare for at beholderne springer og branden breder sig, Særlige farer : Ved stoffet eller dets nedbrydningsprodukter: Nitrogenoxid (NOx) Kulilte (CO) Svovldioxid (SO 2 ) Sod og andre organiske stoffer. Særligt beskyttelsesudstyr : Intet, dog må brand i lukkede rum kun slukkes af uddannet personel med egnet åndedrætsværn. 6. Forholdsregler ved udslip og uheld Indsaml og tildæk stoffet med sand eller andet egnet, inaktivt, absorberende materiale. Opbevar tilstrækkeligt lager af egnet, absorberende materiale til at opsamle evt. udløbet stof/spild. Ved udløb/spild af stoffet er der fare for udskridning Kloakafløb afskærmwes mod udløb/spild af stoffet for at undgå forurening. Stoffet må ikke kommes i kloakafløb. Ved udløb/spild af større mængder skal myndigheder og politi alarmeres. ved udløb af stoffet i vand skal spredning af stoffet hindres ved egnede afspærringer. Stoffet opsamles fra vandoverfladen. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering : Ved industrielt brug må der ikke spises eller drikkes under brugen. Ved håndtering af tunge emballager skal sikkerhedssko og egnede hjælpemidler anvendes. Undgå spild af stoffet. Ved pumpning af smeltet vaseline kan der dannes statisk elektricitet. Vejledning til brand- og eksplosionsbeskyttelse: DIN EN":B. Opbevaring : Krav til lagerrum og beholdere: Holdes væk fra sol, direkte varmepåvirkning og stærke oxidationsmidler. Anvend kun beholdere som er specielt egnede til produktet. træf foranstaltninger til at sikre mod udløb i jorden. Opbevaringsklasse : Ingen Holdbarhed : Holdbarhed på lager min. 16 mdr. ved temp. mellem 0 0 C. og 40 0 C

3 Olie&fedt 3 af 5 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Oplysninger om indretning af tekniske anlæg : Ingen Officielle grænseværdier : Undgå olietågedannelse Yderligere oplysninger : Ingen Personlige værnemidler : Åndedrætsværn : Under normale forhold er åndedrætsværn ikke nødvendigt. Ved dannelse af olietåge anvendes åndedrætsværn med partikelfilter og filter mod organiske dampe. Håndbeskyttelse : Brug egnede beskyttelseshandsker, hvis det af sikkerhedsteknisk hensyn er muligt. Øjenbeskyttelse : Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk Kropsbeskyttelse : Brug beskyttelsesdragt ved risiko for sprøjt Generelle regler : Undgå at bære klude/tøj vædet med vaseline på kroppen. Ved industrielt arbejde med produktet må der ikke spises, drikkes, ryges eller indtages snus under arbejdet. 9. Fysiske/Kemiske egenskaber Form: Pasta (fedt)/ Flydende (olie) Lugt: Næsten lugtfri Størkningstemp (fedt): 49 0 C. Flammepunkt (ISO 2592): C. Eksplosionsgrænser: 3,3-19 vol-% i luft Damptryk (20 0 C.): 0,1 mbar Vægtfylde (DIN 51757) (70 0 C.): 830 kg/cm 3 Opløselighed: Fuldstændig 10. Stabilitet og reaktivitet Stabilitet : Stabilt ved hensigtsmæssig anvendelse Tilstande/materialer der Reagerer voldsomt med oxidationsmidler (f.eks. Salpetersyre, skal undgåes : peroxider og chromater) Farlige nedbrydningsprod. : Ingen under normale opbevaringsforhold

4 Olie&fedt 4 af Toksikologiske oplysninger Hudkontakt : Det er usandsynligt at stoffet giver hudproblemer. Medicinsk vaseline er bl.a. en bestanddel af hudcremer og sårsalver Sensibiliserende virkning : Forventes ikke at have sensibiliserende virkning 12. Miljøoplysninger - oplysninger om bortskaffelse (persistens og nedbrydelighed) Vurdering : Kan fjernes fra vand, men små olierester kan udskilles. Disse olierester kan være vanskelige at fjerne. Andre oplysninger : Stoffet er svært vandopløseligt. Det kan i vidt omfang fjernes fra vand ved abiotiske processer som f.eks. mekanisk udskillelse. Biologisk nedbrydelighed : Vurderes som ikke let biologisk nedbrydeligt i flg. OECD's kriterier (not readily biodegradable), dog er det potentielt nedbrydeligt (inherently biodegradable). Miljøpåvirkning : Stoffet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet. På grund af stoffets konsistens kan stoffet ikke spredes i miljøet 13. Bortskaffelse Det anbefales at aflevere opsamlet stof på godkendt modtagestation for affald. Affaldskode-nr.: Det anbefales at tømme beholdere helt inden bortskaffelse. Tomme beholdere afleveres på godkendt modtagestation. 14. Transportoplysninger GGVS/ADR ADNR/ADN GGVE/RID UN IATA/DGR GGVSø/IMDG 15. Oplysning om regulering Deklareation iflg. EU-direktiver: ikke deklarationspligtigt iflg. Forordningen om farlige stoffer af

5 Olie&fedt 5 af Andre oplysninger Concawe Report 93/56 White oil and waxes summary of 90-day studies DGMK-Bericht Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vort nuværende kendskab og erfarringer, og skal tjene til at beskrive produktet med hensyn til eventuelle sikkerhedskrav. Oplysningerne udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber. Udstedt C:\windows\menuen_start\datablade\olie&fedt\olie&f1.pm5

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Gulf Classic 50 Viskositetsklasse : SAE 50 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere