DANMARK 2025, 2035 OG 2050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK 2025, 2035 OG 2050"

Transkript

1 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12

2 1. Indledning Energinet.dk's hovedkonklusioner Analyseresultater på vindsporet Elproduktionen Varmeproduktionen Gassektoren Industrien Transportsektoren Biomasseressourcen Danmark i overblik Regionale perspektiver /12

3 1. Indledning Energistyrelsen har i maj måned 214 fremlagt rapporten 'Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25', der belyser fire mulige udviklingsscenarier for Danmark: et vindscenarie, et biomassescenarie, et bio+scenarie og et brintscenarie. Energinet.dk har gennem 213 og 214 blandt andet leveret analysebidrag til scenarierapporten. Med baggrund i analysearbejdet vurderes det, at et vindscenarie er et robust udviklingsspor for Danmark, når den danske energiforsyning frem mod 25 skal omstilles til vedvarende energi. Dette skyldes, at et vindspor reducerer afhængigheden af udenlandsk biomasse og derved mindsker følsomheden over for internationale prisstigninger på biomasse og mulige påvirkninger fra bæredygtighedsproblemer i tilknytning til biomassen. Dette notat tager udgangspunkt i den situation, at nettoimport af biomasse fra udlandet ønskes holdt nede på et minimum af hensyn til energisystemets prisfølsomhed og bæredygtighed og giver under denne betingelse en kortfattet og koncentreret gengivelse af de væsentligste resultater og konklusioner på et vindspor. Analysen Energinet.dk's analysebidrag bygger på en sammenhængende række af undersøgelser, hvor der er analyseret med forskellige forudsætninger og systemkonfigurationer. De viste analyseresultater i dette arbejdsnotat er således ikke udtryk for "én enkelt foretrukken beregning", men et udtryk for en sammenfatning og repræsentation af forskellige analysevarianter inden for et større udfaldsrum, der afgrænses af dagens viden om teknologimuligheder, ressourcestørrelser, prisudviklinger med videre. Analyserne udføres i Energinet.dk's simuleringsmodel ADAPT (Adaptive DynAmic Energy System Planning Tool), der optimerer fremtidige sammenhængende VE-energiscenarier ud fra at et kriterium om at opnå den bedst mulige samfundsøkonomi. 3/12

4 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner Omstillingen af det danske energisystem til vedvarende energi vil på kort og lang sigt være præget af, at Danmark også på energiområdet er en lille aktør i sammenligning med udlandet. Omverdenens udviklingsretning og omstillingshastighed har afgørende betydning for prisdannelsen på el og brændsler og i en vis udstrækning også for de generelle danske rammevilkår for teknologivalg. Det danske energisystems økonomi, teknologisammensætning og markedsmekanismer er derfor i stor udstrækning bestemt af en omverden, der frem mod 25 forventeligt vil bevæge sig mod en grøn omstilling, men med varierende intensitet og i skiftende tempi. I Energistyrelsens rapport Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25, er der analyseret på fire fremtidsscenarier for Danmark samt et teoretisk scenarie, hvor Danmark frem mod 25 fortsat overvejende er baseret på fossil energi: Vindscenariet er designet til udstrakt anvendelse af vindkraft, hvorved det danske biomasseforbrug i fremtiden stort set kan holdes på et niveau på omkring 25 PJ, der svarer til hvad Danmark stort set selv kan levere. Scenariet forudsætter en massiv elektrificering af transportområdet, industrien, fjernvarmeforsyningen og en kraftig udbygning med vindmøller. For at holde biomasseforbruget nede anvendes brint til opgradering af biomasse og biogas, så ressourcen rækker længere. Biomassescenariet designes til et årligt bioenergiforbrug på cirka 45 PJ. Dette indebærer således en netto-biomasseimport i en størrelsesorden af godt 2 PJ om året til Danmark for at sikre en tilstrækkelig energiforsyning. Biomassescenariet anvender ikke brint til opgradering. Bio+ scenariet designes som et brændselsbaseret energisystem, der i store træk minder om det system, som vi har i dag, blot med den forskel at kul, olie og naturgas erstattes med bioenergi. Der anvendes ikke brint til opgradering i Bio+ scenariet. Brændselsforbruget bliver godt 7 PJ. Brinscenariet er designet til et meget lille bioenergiforbrug på under 2 PJ. Scenariet indebærer en betydelig anvendelse af brint og en del mere vindkraft end i vindscenariet. Det fossile scenarie repræsenterer en tænkt situation, hvor fossile brændsler fortsat anvendes i Danmark og hvor der ses bort fra alle målsætninger og ambitioner. Det fossile scenarie illustrerer et alternativ, hvor der stræbes efter lavest mulig omkostning. I dette notat fokuseres på et energiscenarie, der i det store hele svarer til Energistyrelsens vindscenarie. Når Energinet.dk fokuserer på netop vindscenariet, så skyldes det, at der er flere forhold der taler for vindscenariet som et sandsynligt udviklingsforløb for Danmark frem mod 235 og videre frem mod 25. Energinet.dk har set på to mulige scenarier for det fremtidige udviklingsforløb i Danmarks omverden. Den ene yderlighed er en såkaldt "Blå omverden", der svarer til at omverdenen udvikler sig i et behersket tempo mod en grøn omstilling på grundlag af allerede vedtagne initiativer til begrænsning af klimapåvirkningerne. Den anden yderlighed er en "Grøn omverden" svarende til en hurtigere grøn udvikling med gennemførelse af nye initiativer, der bidrager til en begrænsning af den globale temperaturstigning i atmosfæren til maksimalt to grader. Givet målsætningen om 1 % vedvarende energi i Danmark i 25 viser Energinet.dk's analyser, at et scenarie med vindkraft som den primære vedvarende energikilde vil være et robust udviklingsspor for Danmark. Dette gælder uanset omverdenens omstillingstempo og uanset tidshorisonten. Men vindsporet er kun en god løsning, hvis det samlede energisystem konsekvent designes efter el som det bærende element i energisystemet. En stor fluktuerende og ikke-regulerbar vindkraftproduktion forudsætter, at 4/12

5 resten af energisystemet elforbruget, varmeproduktionen, gasfremstillingen og transportområdet i videst muligt omfang designes med udgangspunkt i el som den dominerende energibærer. Ulempen ved vindsporet er investeringsomkostningerne i vindmøller, netforstærkninger, nye effektive back-up elproduktionsanlæg og elkabler til udlandet for at bevare en høj grad af elforsyningssikkerhed. Samlet set vil det dog fortsat være en god løsning for Danmark, hvis vi tilstræber det samfundsøkonomisk optimale miks mellem at bygge danske vindmøller, tilpasning af dansk termisk elproduktionskapacitet og udbygning med elkabler til udlandet. Udadtil vil en dansk satsning på vindkraft indebære en begrænsning i fremtidig import af biomasse, hvorved den danske energiforsyning ikke udsættes for en brændselsafhængighed af udlandet med deraf følgende følsomhed over for internationale prisstigninger på biomasse, ligesom eventuelle følgeproblemer omkring energisystemets bæredygtighed reduceres. Til gengæld flyttes tyngden i energisamhandlen med udlandet over på elområdet, hvorved den fremtidige udvikling i europæiske elpriser og Danmarks deltagelse i det europæiske elmarked bliver et kardinalpunkt for det danske energisystems fremtidige teknologimiks. Tilgængeligheden til udenlandsk termisk elproduktionskapacitet (fx kulkraft eller kernekraft) afhænger af udlandets omstillingshastighed til vedvarende energi. Ved en forceret udenlandsk grøn omstilling vil der ske en hurtigere europæisk udbygning med vindkraft og solceller og en tilsvarende reduktion i udenlandsk termisk elproduktionskapacitet, hvorved dansk adgang hertil forringes. Ved en udenlandsk omstilling i et behersket tempo sikres Danmark derimod en form for et moratorium i VE-omstillingsprocessen, hvor et dansk vindspor kan forfølges, samtidig med at Danmark i vindfattige perioder fortsat kan drage fordel af udenlandsk termisk elproduktionskapacitet. I fremtiden vil produktion af dansk naturgas i Nordsøen klinge af, og Danmark vil gå fra at være eksportør til at være importør og transitland for udenlandsk naturgas. Danmark vil dog også efter 235 være en del af en europæisk naturgasinfrastruktur, uanset at det danske gasforbrug til den tid stort set kun svarer til mængden af VE-gas produceret i landet. Selvom Danmark således i sammenligning med de øvrige europæiske lande relativt hurtigt kan reducere forbruget af naturgas, vil Danmark fortsat også efter 235 være omgivet af naturgasforbrugende lande og dermed en del af en europæisk naturgasinfrastruktur. Indadtil bliver det en forudsætning for vindsporets konkurrencedygtighed, at de produktions- og forbrugsområder, der omkostningseffektivt kan elektrificeres, ikke i stedet baseres på biomasse. Et scenarie med tyngde på vindkraften vil i sagens natur systemmæssigt spille hensigtsmæssigt sammen med et øget brug af el til energieffektive og fleksible teknologier så som små og store eldrevne varmepumper, el i transport, el til dele af industriel procesvarme og på længere sigt brintproduktion ved elektrolyse (til forøgelse af mængden af VE-gas). En generelt øget anvendelse af vindkraft og effektive elforbrugende teknologier indebærer, at gasinfrastrukturen i Danmark vil få en ændret rolle fra at være en hovedleverandør af brændsel til i fremtiden at opsamle, lagre og distribuere en mere begrænset mængde VE-gas, først og fremmest til brug for en storskala-fleksibel elproduktion i vindfattige perioder. Idet opgraderet VE-gas er et højkvalitets energiprodukt, men samtidig et forholdsvist kostbart og derfor begrænset produkt, vil gassen blive prioriteret til særlige anvendelser. I sammenligning med de eksisterende teknologiske alternativer vil det samfundsøkonomisk være en god forretning for Danmark fortsat at udnytte og tilpasse gasinfrastrukturen til energilagring af VE-gas til sikring af storskala-fleksibilitet i energisystemet. 5/12

6 Frem mod 235 og 25 vil der som følge af udbygningen med vindkraft ske en tilpasning i nedadgående retning af den danske termiske elproduktionskapacitet på de centrale og decentrale kraftvarmeanlæg til et niveau, som elmarkedet tilsiger. I 25 skal den danske elforsyningssikkerhed baseres på det samfundsøkonomisk optimale miks mellem danske vindmøller (samt solceller og eventuelt bølgekraft), elkabler til udlandet og dansk termisk elproduktionskapacitet på centrale og decentrale anlæg. Derfor står både centrale og decentrale værker i de kommende år over for en betydelig opgave med at tilpasse sig og gøre sig konkurrencedygtige til fremtidens elmarked. For de kraftvarmeværker, der er i stand til både at gennemføre omstillingen til grøn varmeforsyning og samtidig bibeholde muligheden for elproduktion på gasmotorer og gasturbiner, vil også fremtiden byde på mulighed for indtægter fra elmarkedet, der kan medvirke til at reducere den lokale fjernvarmeudgift. Det forventes med den nuværende markedsmekanisme, at der, alt andet lige, vil komme flere timer med meget høje priser og flere timer med meget lave priser. Energinet.dk er i 214 og 215 i samarbejde med danske energiaktører i færd med at undersøge muligheden for en fremtidig model for elmarkedet, den såkaldte Markedsmodel 2.. Modellen tager udgangspunkt i, at elproducenterne og elforbrugerne så vidt muligt gennem velfungerende markedsmekanismerne skal sikre den fremtidige elforsyningssikkerhed. Under arbejdsprocessen omkring Markedsmodel 2. ses også på den eventuelle nødvendighed af og mulighed for supplerende betalingsmekanismer, der kan sikre den optimale kapacitet af dansk termisk elproduktion og afbrydeligt forbrug. Det forventes at mulige løsninger til en Markedsmodel 2. og til justeringer af markedsdesignet kan fremlægges sommeren 215. Sammenfatning af Energinet.dk's analyse Ved at forfølge vindsporet kan Danmark i fremtiden energiforsynes uden brug af fossile brændsler og uden betydende import af biomasse. Vindsporet er en robust og samfundsøkonomisk god løsning for Danmark uanset omverdenens udviklingsretning og omstillingshastighed og uanset tidshorisonten, og uanset om Danmark vælger at fastholde eller løsne op i forhold til sektormålet for el- og varmeforsyningen i 235. Vindsporet reducerer energisystemets følsomhed over for prisstigninger på biomasse og eventuelle bæredygtighedsproblematikker i tilknytning til biomasseanvendelsen. Vindsporets samfundsøkonomiske fordelagtighed afhænger af en høj grad af integration af elbaserede, effektive og fleksible energiteknologier i det danske energisystem. Vindsporet kræver omfattende anlægsinvesteringer og er dermed følsomt over for rentestigning. 6/12

7 Med sektormål. Grøn omverden Med sektormål. Blå omverden Uden sektormål. Grøn omverden Uden sektormål. Blå omverden Med sektormål. Grøn omverden Med sektormål. Blå omverden Uden sektormål. Grøn omverden Uden sektormål. Blå omverden Med sektormål. Grøn omverden Med sektormål. Blå omverden Uden sektormål. Grøn omverden Uden sektormål. Blå omverden Med sektormål. Grøn omverden Med sektormål. Blå omverden Uden sektormål. Grøn omverden Uden sektormål. Blå omverden Med sektormål. Grøn omverden Med sektormål. Blå omverden Uden sektormål. Grøn omverden Uden sektormål. Blå omverden Med sektormål. Grøn omverden Med sektormål. Blå omverden Uden sektormål. Grøn omverden Uden sektormål. Blå omverden PJ/år 3. Analyseresultater på vindsporet Vindsporsanalysen viser, at det med de allerede kendte teknologier teknisk set er muligt at udfase brugen af kul, naturgas og fossil olie inden 25 og erstatte disse først og fremmest med vindkraft og biomasse/affald og dernæst med solenergi, bølgekraft og geotermisk varme. I 25 anvendes i vindsporet omtrent 25 PJ biomasse om året til energiformål svarende til det danske potentiale. For vindsporet vil situationen stort set være den samme, hvad enten Danmarks omverden bevæger sig mod en grøn omstilling i et hurtigere eller langsommere tempo, og uanset om Danmark vælger at fastholde eller løsne op i forhold til sektormålet for el- og varmeforsyningen i 235. En ophævelse eller slækkelse af sektormålet vil resultere i et fortsat forbrug af naturgas også efter 235, idet Danmark herved får en samlet set bedre samfundsøkonomisk løsning. Hele landet, Elsystemet Gassystemet Fjernvarmeproduktion (ab værk) Individuel opvarmning (netto) Industriel procesvarme (netto) Transportarbejde (netto) Vind, sol, mv. Biomasse/affald Naturgas Olie/kul VE-gas/biofuels Fjern- eller overskudsvarme El Figur 1: Vindsporet i 235 i fire forskellige situationer: hhv. med og uden sektormål og hhv. i en grøn eller blå omverden. Søjlerne i 'Elsystemet' og 'Gassystemet' angiver, hvor stort en produktion af hhv. el og gas (fordelt på oprindelseskilder), der skal til for at drive det danske energisystem i 235. Søjlerne i 'Fjernvarmeproduktion', 'Individuel opvarmning', 'Transport' og 'Industri' angiver output af energi (efter konverteringsanlæggene) til hhv. fjernvarme, individuel varme, transportarbejde og industriprocesvarme fordelt efter oprindelseskilder. Forudsætningen for at kunne omstille Danmark til en energiforsyning uden brug af fossile brændsler og uden bindinger til en massiv import af udenlandsk produceret biomasse er, at forbruget af brændsler reduceres fra i dag over 75 PJ til et niveau på omkring 5 PJ i 25 (figur 2). Hermed er allerede sagt, at en fortsat energibesparelsesindsats og en øget anvendelse af mere energieffektive teknologier er uomgængelige indsatsområder hele vejen frem mod 25. Optimeringen af vindscenariet indebærer, at vindkraften i Danmark udbygges markant. I 25 vil den nødvendige produktion af el til forsyning af det danske elforbrug være næsten det dobbelte af det nuvæ- 7/12

8 El - TWh/år Brutto brændselsinput - PJ/år rende. Samtidig vil vindkraft komme til at udgøre den altdominerende andel af elproduktionen, suppleret af en begrænset elproduktion baseret overvejende VE-gas (figur 3) Import (netto) Kul Olie Naturgas Affald Biomasse 1 Sol, bølger og geotermi Vindkraft Eksport (netto) Figur 2: Mulig vej for omstilling af Danmark til vedvarende energi via vindsporet. Scenariet er optimeret ud fra et kriterium om den lavest mulig samfundsøkonomiske omkostning til omstilling til vedvarende energi frem mod 25. Selvom der er tale om et vindspor med vægt på udnyttelse af vindkraften, udgør brændselsinput fra biomasse og affald fortsat en større andel. 3.1 Elproduktionen En samfundsøkonomisk optimering af energisystemet viser, at det for Danmark vil være en fordel at producere og bruge mere el. Elproduktionen bør i videst muligt omfang komme fra vindkraft og det ekstra elforbrug vil fremkomme ved øget anvendelse af eldrevne varmepumper til varmeproduktion, el i transport, el til industriel procesvarme og på længere sigt el til elektrolyse, der kan indgå i fremstillingen af biofuels til transportsektoren Produktion Central KV+kondens. Kul, olie Central KV+kondens. Naturgas Central KV+kondens. Biomasse og VE-gas Decentral KV. Naturgas Decentral KV. Affald Decentral KV. Biomasse og VEgas Vind, sol og bølger Figur 3: Et muligt udviklingsforløb i sammensætningen af energikilder til elproduktion frem mod 25. 8/12

9 Varme - PJ/år El - TWh/år Produktion Import Central KV og kondens Decentral KV Vind, sol, bølger Forbrug Eksport Nettab Transport Elektrolyse Opvarmning Klassisk Figur 4: Et muligt udviklingsforløb for den danske elbalance frem mod 25. På produktionssiden tager vindkraft, solceller og bølgeenergi over. På forbrugssiden udvikles nye elforbrug til transport, opvarmning ved hjælp af eldrevne varmepumper og til elektrolyse til produktion af brint, der kan indgå i fremstilling af grøn gas. 3.2 Varmeproduktionen Varmeproduktionen i Danmark både fjernvarmeproduktion og varmeproduktion hos individuelle varmeforbrugere vil på længere sigt blive reduceret som følge af mere energieffektive bygninger. Kul, naturgas og fossil olie vil teknisk set kunne være helt ude af varmesektoren i 235, samtidig med at varmesektorens anvendelse af biomasse reduceres kraftigt frem mod 25. Vindsporsanalysen viser, at et i dag betydeligt biomasseforbrug i varmesektoren kan substitueres med vindkraft (til brug for varmeproduktion i varmepumper), solvarme, geotermisk varme, VE-gas og overskudsvarme. Årsagen til at det er af afgørende betydning at få reduceret anvendelsen af biomasse i varmesektoren er, at det især i perioden fra 235 og 25 bliver nødvendigt at kunne prioritere så meget af biomassen som muligt til transportsektoren. I modsætning til varmesektoren har især den tunge del af transportsektoren i dag - og forventeligt også i fremtiden - kun få eller ingen alternativer til drivmidler baseret på biomasse Produktion Kul Olie Naturgas Affald Biofuel VE-gas Træpiller Træflis Halm El Sol Geotermi Overskud Figur 5: En mulig udvikling i varmeproduktionen til fjernvarme, individuelle varmeforbruger og industri i Danmark. Naturgas, olie og kul er udfaset efter 235 og erstattes af overskudsvarme, geotermisk varme, solvarme samt en betydelig anvendelse af eldrevne varmepumper. 9/12

10 Fjernvarme - PJ/år Produktion Varmepumper Restvarme Geotermi og solvarme Kedler KV-varme Forbrug Net-tab Proces Opvarmning Figur 6: Et muligt udviklingsforløb for den danske fjernvarmesektors varmebalance frem mod 25. På produktionssiden tager varmepumper, geotermisk varme, solvarme og overskudsvarme over. På forbrugssiden vil anvendelse af fjernvarme til procesformål i industrien kunne stige en smule, mens det forventes at nettabet frem mod 25 reduceres. 3.3 Gassektoren Lige som for varmesektoren forventes det, at den danske gassektor frem mod 25 vil komme gennem en omstillingsproces. Forbruget af gas i Danmark vil blive betydeligt reduceret. Samtidig ændres gassens rolle fra i dag at udgøre fundamentet for en stor del af den danske el- og varmeproduktion til i fremtiden at blive en prioriteret ressource til termisk elproduktion i vindfattige perioder og til at bidrage til industriens forbrug af procesvarme og til den tunge del af transportsektoren. Figur 7: Et muligt udviklingsforløb for den danske gassektors energibalance frem mod 25. Naturgassen forsvinder efter 235 og erstattes herefter af VE-gasser. Det danske forbrug af gas reduceres markant fra 214 til 25 som følge af gassektorens ændrede rolle i energisystemet. Gassektoren må således forventes at undergå en forandring fra en rolle som hovedleverandør af varme til i fremtiden at varetage en anden, men vigtig rolle som en backup-elforsyning i et dansk VE-system, der grundlæggende er bygget op omkring en dominerende vindkraftproduktion. 1/12

11 Biomasse og affald - PJ/år 3.4 Industrien Det er vurderet, at op mod halvdelen af industriens procesvarme på langt sigt kan dækkes ved eldrevne varmepumper og fjernvarme (eksempelvis tørreprocesser eller andet, hvor lavtemperatur varme kan dække dele af behovet). Den resterende halvdel af procesvarmen antages frem mod 25 at skifte til ren el (ca. 2 %) og VE-gasser/biobrændsler (ca. 3 %). Kapitalomkostningerne ved konvertering af industriens fossile brændselsforbrug til el- eller biomasse er dog relativt store både med hensyn til apparatudskiftning og tilslutningsafgift. Levetiden for eksisterende naturgasanlæg kan forlænges ved små reinvesteringer. Konvertering bør derfor ikke forceres, da det kan forringe industriens konkurrenceevne. 3.5 Transportsektoren Transportområdet beskrives ofte som den sektor i energisystemet, der giver de største udfordringer i forhold til omstillingen til vedvarende energi. Transportområdet energiforbrug udgør cirka 25 procent af bruttoenergiforbruget i dag og er samtidig et af de energitjenesteområder, der forventes at vokse mest frem mod 25. Transportsektoren især den tunge del af sektoren - kan fra 235 og frem mod 25 og selv derefter i stort omfang være afhængig af biofuels til anvendelse i de traditionelle motorteknologier, som vi kender i dag. Det indebærer, at transportsektoren til den tid er kraftigt afhængig af, at der er de nødvendige biomasseressourcer til rådighed for fremstilling af biofuels. I øjeblikket er der ikke mange valgmuligheder for den tunge del af transportsektoren, og sektoren er således en medvirkende årsag til, at der så vidt muligt bør anvendes minimalt med biomasse til fx simpel varmeproduktion. 3.6 Biomasseressourcen Med udgangspunkt i Analyse af bioenergi i Danmark (Energistyrelsen, maj 214) vurderer Energinet.dk, at Danmark i 25 har indenlandske biomasseressourcer svarende til 25 PJ, der årligt kan produceres som energiafgrøder og fremskaffes som restprodukter fra land- og skovbrug på et miljømæssigt forsvarligt grundlag. Hvis det i fremtiden bliver en grundlæggende dansk målsætning at begrænse nettoimport af biomasse fra udlandet af hensyn til forsyningssikkerhed og/eller bæredygtighed, kan selv et vindspor, der jf. analysen bruger i en størrelsesorden af 25 PJ om året, være udfordret af begrænsningen i det danske biopotentiale. Dette understreger betydningen af at prioritere biomassen til områder, der ikke har alternativer. 3 2 Potentiale Underskud Affald 1 Gylle/slam Fast biomasse -1 Overskud -2-3 Forbrug Affald Gylle/slam biogas Fast biomasse Figur 8: Et muligt udviklingsforløb i produktion af dansk biomasse til energiformål frem mod 25. Det danske forbrug vil kunne svare til det danske potentiale, men det må fortsat antages, at Danmark som en del af en åben, global økonomi vil sælge og købe de forskellige biomassetyper til og fra udlandet for løbende at opnå det bedst mulige miks af biomassetyper. 11/12

12 4. Danmark i overblik Figur 9: Vindsporet for Danmark frem mod 225, 235 og 25 i overblik. Søjlerne i 'Elsystemet' og 'Gassystemet' angiver, hvor stort en produktion af hhv. el og gas (fordelt på oprindelseskilder), der skal til for at drive det danske energisystem i 225, 235 og 25. Søjlerne i 'Fjernvarmeproduktion', 'Individuel opvarmning', 'Transport' og 'Industri' angiver output af energi (efter konverteringsanlæggene) til hhv. fjernvarme, individuel varme, transportarbejde og industriprocesvarme fordelt efter oprindelseskilder. 5. Regionale perspektiver Energinet.dk har med udgangspunkt i analyserne for Danmark gennemført en "opsplitning" af resultaterne på de fem danske regioner samt Fyn med det formål at danne udgangspunkt for dialog med regionale og kommunale projekter om muligheder og udfordringer i den strategiske energiplanlægning. Det er hensigten, at disse regionale analyser tilbydes de regionale projekter om strategisk energiplanenergiplanlægning og anvendes på dialogmøder med de regionale projekter. 12/12

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

PEJLEMÆRKER FOR FYN 2025, 2035 OG 2050

PEJLEMÆRKER FOR FYN 2025, 2035 OG 2050 PEJLEMÆRKER FOR FYN 2025, 2035 OG 2050 DIALOGOPLÆG Februar 2015 1/14 1. Indledning... 3 2. Analyseresultater for Fyn... 4 2.1 Elproduktionen... 6 2.2 Fjernvarmen... 8 2.3 Gassystemet... 9 2.4 Transporten...

Læs mere

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 DIALOGOPLÆG Februar 2015 1/15 1. Indledning... 3 2. Analyseresultater for Region Midtjylland... 4 2.1 Elproduktionen... 5 2.2 Fjernvarmen... 7 2.3

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Vedrørende Dato: 24. Aug. 2011 Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 vedvarende energi i Region

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Vindenergi i energisystemet

Vindenergi i energisystemet Vindenergi i energisystemet Temamøde om vindmøller Randers kommune 25. februar 2015 Jørgen Krarup jkp@energinet.dk 51380130 Om Energinet.dk 2 Energisystemet: (1) Hvad er vindenergiens betydning for fremtidens

Læs mere

Biomassens rolle i middelspor og elspor i AP2016

Biomassens rolle i middelspor og elspor i AP2016 ENK/6/16.d Baggrundsnotet Dato 27. januar 217 ns rolle i middelspor og elspor i AP216 Anvendelsen af biomasse i form af træflis, træpiller og halm, indenfor el- og fjernvarmesektoren og erhverv og husholdninger,

Læs mere

Gassystemets gevinst for samfundet i Indhold. 1. Indledning. 12. november 2015 BDO/DGR. 1. Indledning Resumé af resultater...

Gassystemets gevinst for samfundet i Indhold. 1. Indledning. 12. november 2015 BDO/DGR. 1. Indledning Resumé af resultater... Gassystemets gevinst for samfundet i 2035 12. november 2015 BDO/DGR Indhold 1. Indledning... 1 2. Resumé af resultater... 2 3. Beregningssituationer... 3 3.1 Uden gassystemets muligheder... 4 4. Analyseresultater...

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Energinet.dk s analysearbejde. Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse

Energinet.dk s analysearbejde. Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse Energinet.dk s analysearbejde Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse Vores strategi Om Energinet.dk Strategiplan 2014 Helhedsorienterede energianalyser Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1 Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet 2. September 2010 Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1: forudsætning, metode og afgrænsninger... 3 1.1 Forudsætninger og metode... 3 1.1.1 Energitjenester...

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

ENERGI 2050 Udviklingsspor for VISION 2050 energisystemet

ENERGI 2050 Udviklingsspor for VISION 2050 energisystemet for r o p s s g n li k i v Ud t energisysteme Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk september 2010 Dok.løbenr. 41538/10, sag 10/3378

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere