Studieordning. Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen"

Transkript

1 Studieordning Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen Uddannelsesdirektør Mette Greisen Rektor Jens Mejer Pedersen Studieordning for top-up uddannelsen til professionsbachelor i international hospitality management, gældende pr. 1. september 2016

2 Vi tager forbehold for trykfejl. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Studieordningens rammer Uddannelsens formål Titulatur og varighed Varighed og maksimal studietid Overgangsbestemmelser Studieordningens lovmæssige rammer Optagelse på uddannelsen Adgangskrav Optagelsesbetingelser Uddannelsens indhold Uddannelsens opbygning Kerneområder Kerneområde: Økonomi (15 ECTS) Kerneområde: Kultur- og gæsteforståelse (10 ECTS) Kerneområde Ledelse: Videnskabsteori (5 ECTS) Kerneområde Ledelse: Ledelse (15 ECTS) Kerneområde: Strategi (10 ECTS) Valgfri uddannelseselementer Praktik...13 Kompetencer Regler for praktikkens gennemførelse Undervisnings- og arbejdsformer Studiesprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Oversigt over eksaminer Generelle regler for eksamen Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Krav til det afsluttende bachelorprojekt Krav til bachelorprojektet

4 6. Andre regler for uddannelsen Merit Indland Merit for uddannelseselementer Dispensationsregler Ikrafttrædelse

5 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER Denne studieordning udfærdiget for International Hospitality Management er udfærdiget af de institutioner, som er godkendt til udbud af denne uddannelse. Dele af studieordningen er fastlagt af institutionerne i fællesskab, mens andre dele er fastlagt af EAL alene Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) og erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK), i daglig tale en top up bachelor. Uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme og er godkendt af Mini steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og akkrediteret positivt af Det danske Akkrediteringsråd Titulatur og varighed Den der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig: Professionsbachelor i International Hospitality Management På engelsk anvendes titlen: Bachelor of International Hospitality Management. Professionsbachelorgraden er i henhold til Kvalifikationsrammen for livslang læring indplaceret på niveau Varighed og maksimal studietid Uddannelsen er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudier, jf. 9 i BEK nr af 30/06/2016: Bekendtgørelse om erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser. Uddannelser, der har en normeret varighed på op til 120 ECTS-point, skal senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Øvrige uddannelser skal senest være 4

6 afsluttet inden for et antal år, der svarer til normeret uddannelsestid plus 2 år. Institutionen kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i usædvanlige forhold Overgangsbestemmelser Studieordningen, man tiltræder, er gældende frem til, man som studerende har afsluttet uddannelsen. For studerende som ikke følger normeret studieforløb eller som ikke dimitterer inden for normeret studietid, dvs. januar 2018, følger den studerende den til enhver tid gældende studieordning, det semester studiet genoptages. Studerende der skal tage eksaminer og prøver om, følger den nye studieordning, dog med mulighed for skriftligt at søge dispensation til at gå op efter den gamle ordning senest 4 måneder inden eksamen/prøven afholdes Studieordningens lovmæssige rammer For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: LBK nr. 935 af 25/08/2014: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr af 23/10/2014: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). BEK nr af 30/06/2016: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK nr af 30/06/2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 85 af 26/01/2016: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK nr af 30/06/2016: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. BEK nr. 114 af 03/02/2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr af 15/12/2009: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i International hospitality management Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på 5

7 2. OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 2.1. Adgangskrav Adgang til uddannelsen forudsætter en bestået serviceøkonom-, markedsføringsøkonomuddannelse eller anden relevant uddannelse med mindst 120 ECTS. Der er ingen område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav, jf. bilag til adgangs-bekendtgørelsen for uddannelsen Optagelsesbetingelser Opfyldelse af adgangskravene i stk. 2.1 er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. EAL fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere til professionsbacheloruddannelsen optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. stk end der er studiepladser til rådighed. EAL offentliggør kriterierne for udvælgelsen på hjemmesiden.

8 3. UDDANNELSENS INDHOLD 3.1. Uddannelsens opbygning 1 Semester Eksamensbetegnelse Kerneområder Uddannelseselementer ECTS Bedømmelse Karakter Karaktervægt 2 1. Semester 3 2. Semester 3. Semester Økonomi Økonomi Økonomi 15 Intern Kultur & Gæsteforståelse Kultur & Gæsteforståelse Kultur & Gæsteforståelse 10 Ekstern Videnskabsteori Ledelse Videnskabsteori 5 Intern Ledelse Ledelse Ledelse 15 Intern Strategi Strategi Strategi 10 Ekstern Valgfrit uddannelseselement Valgfrit uddannelseselement 5 Intern Praktik Praktik Praktik 15 Intern Bachelorprojekt 15 Ekstern 7-trins skala 7-trins skala 7-trins skala 7-trins skala 7-trins skala 7-trins skala 7-trins skala 7-trins skala Fordelingen af ECTS varierer på de enkelte institutioner efter fælles aftale i det nationale ledernetværk, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 5 2 Karaktervægte på eksamensbeviset, som ligeledes angiver det samlede gennemsnit 3 Undervisning i Kultur og gæsteforståelse foregår på engelsk

9 Uddannelsen kræver beståede uddannelseselementer svarende til en arbejdsbelastning på 90 ECTS. Et fuldtidsstudium i et semester består af uddannelseselementer, herunder praktikophold, svarende til 30 ECTS. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 55 ECTS, 5 ECTS valgfrit uddannelseselement, 15 ECTS praktik og et bachelorprojekt på 15 ECTS. Alle uddannelseselementer, inklusiv bachelorprojekt, evalueres og bedømmes. Når bedømmelsen med minimum karakteren 02 er opnået, anses uddannelseselementet for bestået Kerneområder Uddannelsens kerneområder udgøres af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 55 ECTS, og udgøres af nedenstående studieaktiviteter Kerneområde: Økonomi (15 ECTS) Test af fagligt niveau 1 ECTS Regnskab og eksterne branchenøgletal 3 ECTS Budget og budgetkontrol 4 ECTS Omkostninger 3 ECTS Forecasting og revenue management - 4 ECTS Læringsmål: Viden Den studerende skal kunne forstå: et alment regnskab, således at den studerende kan forstå et budget og regnskab og reflektere over analyse af virksomhedens nøgletal etablering af virksomhed fra et driftsøkonomisk synspunkt og reflektere over forskellige principper for kalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf og reflektere over IHM erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management og reflektere over IHM erhvervets praksis vedrørende blandede omkostninger og direkte/indirekte omkostninger samt metoder til fordeling af disse Færdigheder Den studerende skal kunne: udarbejde et afdelings og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal anvende metoder til at fordele blandede omkostninger samt indirekte omkostninger begrunde blandede omkostninger og omkostningsstrukturen indenfor IHM erhvervet

10 anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt vurdere interne kontrolsystemer og begrunde relevante løsningsmodeller Kompetencer Den studerende kan selvstændigt: udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter indgå i samarbejde omkring analyse af virksomhedens situation og selvstændigt give forskellige forslag til optimering af driften på baggrund af forecasting Kerneområde: Kultur- og gæsteforståelse (10 ECTS) Kulturbegrebet og hospitality-erhvervet - 2 ECTS Gæste/kunderelationer 3 ECTS Organisationskultur 3 ECTS Forhandlingsteknik 2 ECTS Læringsmål: (the learning outcomes are in English as the course is in English only) Viden The student will be able to demonstrate knowledge of: how the organisational context is manifested in practice in the hospitality industry. This will include specific company culture, professional culture, functional culture, and departmental culture. concepts, theories, and models for cultural understanding and their application within the hospitality industry communication techniques used with guests, customers, suppliers, stakeholders, etc. Færdigheder The student will have acquired skills in: applying the knowledge of culture in comparative studies of national cultures applying and assessing cultural models and concepts as well as ideas for management and development within a hospitality company or organisation applying and assessing rhetorical patterns as well as verbal and non-verbal communication Kompetencer The student will have obtained competencies in: the ability to act ethically in an intercultural hospitality environment the ability to carry out and apply relevant cultural analyses in the hospitality industry communicating and negotiating with internal and external stakeholders, companies, and organisations across cultures the ability to perform hostmanship in a host-guest interaction setting 9

11 3.2.3 Kerneområde Ledelse: Videnskabsteori (5 ECTS) Videnskabsteoriske skoler Metodologi Data (primær og sekundær) Case studier Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: vigtige perspektiver på viden, indsigt og erkendelse hvad viden er i samfundsvidenskabelig forstand væsentlige videnskabsteoretiske problemstillinger og skoler inden for et samfundsvidenskabeligt perspektiv metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af viden. og kunne reflektere over centrale paradigmer inden for de samfundsvidenskabelige discipliner. Og kunne reflektere over IHM erhvervets anvendelse af teori og metode Færdigheder Den studerende skal kunne: kritisk vurdere empirisk-analytiske undersøgelser og herunder kunne formidle, hvad viden er, hvordan den frembringes og hvordan den spiller sammen med praksis reflektere over, samt indgå i, diskussion om videns produktion arbejde med videnskabsteoretiske og metodemæssige problemstillinger og integrere forståelse af videnskabeligt arbejde og metode med faglighed i projekt- og rapportskrivning indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt datamateriale og kunne bedømme datas relevans, aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed udarbejde problemanalyse og foretage problemafgrænsning, opstille problemstilling og hypoteser, samt foretage metodemæssige overvejelser og begrunde valg af undersøgelsesmetoder Kompetencer Den studerende kan selvstændigt: udarbejde videnskabeligt baserede rapporter og projekter, herunder at formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig og letlæselig rapport, der indeholder en klar problemformulering, metodemæssige overvejelser samt en vurdering af resultaters og forudsætningers pålidelighed og gyldighed håndtere anvendelsen af videnskabsteoretisk og metodisk tilgang til løsning af praksisnære problemstillinger 10

12 indgå i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling af en videnskabs-teoretiskbaseret undersøgelse, herunder vurdering af alternative undersøgelsesmetoders stærke og svage sider Kerneområde Ledelse: Ledelse (15 ECTS) Organisationsstrukturer 2 ECTS HR/kompetenceudvikling 3 ECTS Lederskab 5 ECTS Personalejura 5 ECTS Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: de forskellige typer af organisationer og organisationsstrukturers betydning for kompetenceudvikling og ledelse virksomhedens mål og hvordan aktiviteter for at opnå disse skal kontrolleres, struktureres og organiseres servicevirksomheden behov for strukturelle og ledelsesmæssige tiltag i forhold til ændringer i virksomhedens eksterne og interne forhold teorier og metoder i relation til den strategiske, individuelle og afdelingsmæssige kompetenceudvikling og kunne reflektere over udviklings-/ fastholdelsesmetoder Personligt lederskab herunder hvordan refleksion kan understøtte virksomhedens strategi og ledelsesfilosofi erhvervets specielle retlige rammer, herunder praksis indenfor individuel og kollektiv arbejdsret i en international kontekst kunne forstå erhvervets juridiske praksis, herunder anvendelse af arbejdsmiljøloven metoder og teorier til forebyggelse og håndtering af konflikter mellem personalegrupper samt mellem personale og ledelse arbejdsrelateret stress, work-life balance og de ledelsesmæssige udfordringer forbundet hermed virksomhedens sociale, miljømæssige og økonomiske ansvar (CSR) herunder arbejdsmiljøloven forskellige tilgange til forandringsledelse Færdigheder Den studerende skal have færdighed i at: vurdere organisationstypers indvirkning på den strategiske kompetenceudvikling, herunder fordele og ulemper vurdere og formidle praksisnære og teoretiske metoder til at identificere organisationens kompetence-gab på det strategiske, afdelingsmæssige og individuelle niveau, med henblik på at foretage et begrundet valg af relevante løsningsmodeller vurdere eget lederskab på baggrund af såvel teoretiske som praktiske problemstillinger samt begrunde og udvælge relevante ledelsesformer at agere inden for de gældende personalejuridiske og øvrige relevante retslige rammer, herunder kunne foretage en selvstændig vurdering af personalejuridiske forhold, og vurdere behov for og udvælgelse af 11

13 relevante samarbejdspartnere vurdere ledelsens rolle og indvirkning op servicevirksomhedens arbejdsmiljø og generelle organisationskultur vurdere hensigtsmæssigheden af servicevirksomhedens struktur og dennes relation til ledelsesstil i forhold til virksomhedens fastsatte vision, mission, mål og værdier vurdere og definere forandringsstrategi i forhold til virksomhedens behov anbefale metoder til forebyggelse og håndtering af konflikter mellem personalegrupper sa vel som mellem personale og ledelse anvende relevant juridisk kildesøgning Kompetencer Den studerende skal have kompetence til: at håndtere komplekse organisationstypers indvirkning på kompetenceudvikling og egen ledelse selvstændigt at kunne udvikle en kompetenceudviklingsplan på organisations-, gruppe- og individniveau inden for rammerne af den professionelle etik at kunne identificere egne udviklingsbehov og udvikle egne kompetencer i relation til virksomhedens strategi og eget funktionsområde at bidrage til udvikling og implementering af organisatoriske forandringsprojekter at lede virksomheden således, der leves op til virksomhedens sociale ansvar Kerneområde: Strategi (10 ECTS) Strategisk analyse 3 ECTS Strategi, koncept og produktudvikling 5 ECTS Strategisk implementering og ledelse 2 ECTS Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: Modeller og teorier indenfor strategisk analyse strategiske modeller og værktøjer indenfor IHM-erhvervet udvikling og implementering af strategi Færdigheder Den studerende skal have færdighed i at: analysere virksomhedens strategiske udfordringer udvikle strategier for nye og gamle markeder udvikle samt vurdere praksisnære koncepter og begrunde valgte løsningsmodeller Formidle en implementeringsplan for virksomhedens strategi Kompetencer Den studerende skal selvstændigt: 12

14 håndtere kritiske succesfaktorer for den enkelte virksomhed eller organisation samt formidle virksomhedens strategi med henblik på at udvikle virksomheden eller organisationen indgå i et fagligt samarbejde med ledelse og medarbejdere om virksomhedens strategiske udfordringer indgå i alliancer/netværk med andre relevante aktører med henblik på at udvikle virksomheden 3.3. Valgfri uddannelseselementer Uddannelsens valgfri uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til 5 ECTS. Oplyses i løbet af efterårssemesteret 3.4. Praktik Praktikken er en fuldtidspraktik tilsvarende en arbejdsbelastning på 37 timer/uge. Praktikken tager sit udgangspunkt i, at den studerende efterfølgende skal have mulighed for at vurdere og inddrage teori til løsning af praksisnære problemstillinger, der er relevante for uddannelsen og det afsluttende bachelorprojekt. Den studerende, der påbegynder overbygningsuddannelsen vil normalt allerede have gennemført et obligatorisk praktikforløb af 3 måneders varighed, svarende til 15 ECTS point, på den forudgående akademiuddannelse. Herefter resterer således et praktik på yderligere 3 måneder (15 ECTS point) på overbygningsuddannelsen. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere virksomheder. Praktikopholdet er som udgangspunkt ulønnet. Den studerende søger selv aktivt praktikplads, og institutionerne sikrer rammerne om praktikforløbet. Efter færdiggjort praktik forventes det, uagtet de for praktikken fastsatte mål, at den studerende har tilegnet sig følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Den studerende skal kunne reflektere over virksomhedens metoder og praksis set i relation til den på uddannelsen anvendte teori Færdigheder: Den studerende skal kunne indsamle data og vælge relevante løsningsmodeller til arbejdsopgaverne Den studerende skal kunne formidle de faglige problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og samarbejdspartnere Kompetencer 13

15 Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere komplekse udviklingsorienteret arbejdsopgaver Den studerende skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i virksomheden Den studerende skal kunne identificere egne faglige og personlige mål under praktikforløbet Praktikken afsluttes med en eksamen. Praktikken har et omfang på 15 ECTS og afsluttes med en prøve Regler for praktikkens gennemførelse Krav til de involverede parter Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i praktikperioden. Kontaktpersonen udformer i samarbejde med den studerende en uddannelsesaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver, den studerende skal arbejde med i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken. Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. Uddannelsesaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse. Den studerende udformer et skriftligt refleksionsdokument over praktikperioden, hvoraf det fremgår, hvorledes læringsmålene for praktikken er opfyldt. Uddannelsesinstitutionen har for International Hospitality Management udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf en fungerer som sparringspartner for en studerende i løbet af hele praktikforløbet, og som endvidere også fungerer som eksaminator for praktikrapporten. Efter praktikforløbet afvikles en praktikeksamen (se eksamenskataloget). Skematisk fremstilling af krav til de involverede parter Studerende Virksomhed Den enkelte institution Ansøger om praktikplads Stiller kontaktperson til rådighed for praktikant Sikrer rammer Udpeger praktikvejleder Studerende og virksomhed udarbejder uddannelsesaftale, der tager højde for læringsmål Drøfter aftalen med studerende. Godkender indsendte uddannelsesaftaler, der opfylder krav Studerende og virksomhed samarbejder på praktikopholdet Forbereder eksamen inkl. refleksion over opfyldelse af Kontaktperson og praktikvejleder bistår den studerende undervejs i praktikopholdet 14

16 læringsmål Deltager i eksamen Afvikler eksamen 3.6. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, workshops, virksomhedsbesøg, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. Formålet med arbejdsformerne er, at de studerende, gennem den af uddannelsen valgte fremgangsmåde, tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder, og at den studerende endvidere anvender disse i overensstemmelse med læringsmålene for uddannelsen Studiesprog Professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management er en dansksproget uddannelse, hvorfor hovedparten af undervisningen udbydes på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf gennemføres på engelsk, og der stilles krav om, at de studerende ligeledes kan gennemføre disse. Det vil sige, at de studerende skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning, samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk. Uddannelseselementer der udbydes på engelsk, eksamineres på engelsk. 4. INTERNATIONALISERING 4.1. Uddannelse i udlandet Alle fuldtidsuddannelser pa Erhvervsakademiet Lillebælt skal være tilrettelagt, sa en studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. P a professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management kan følgende uddannelseselementer gennemføres i udlandet: Hele andet semester Praktikophold Uddannelseselementer taget som del af et udlandsophold kan meriteres til uddannelsen, såfremt de opfylder de indholdsmæssige og niveaumæssige krav beskrevet i denne studieordning. Erhvervsakademiet Lillebælt skal modtage og nå at godkende ansøgningen om meritering, inden udlandsopholdet påbegyndes. Afgørelsen træffes pa baggrund af en faglig vurdering. 15

17 Den studerende forpligter sig ved forhåndsgodkendelse af et studieophold til at kunne dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer efter endt studieophold. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Et meriteret uddannelseselement anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den pågældende uddannelse. 16

18 5. OVERSIGT OVER EKSAMINER 5.1 Generelle regler for eksamen For prøver og eksamen på Erhvervsakademiet Lillebælt gælder reglerne i følgende bekendtgørelser: BEK nr af 30/06/2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Derudover gælder Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelser ved erhvervsakademiet Lillebælt samt uddannelsens eksamenskatalog. Begge dokumenter kan læses pa Fronter Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder eksamensperiode, formalia og anvendelse af hjælpemidler, offentliggøres ved semesterstart og kan findes i uddannelsens semesteroversigter og i en samlet form i eksamenskataloget (begge dele på Fronter). Hver studerende skal aflægge 2 eksterne eksaminer samt 6 interne eksaminer Økonomi, intern eksamen, 7-trins skala Ledelse, intern eksamen, 7-trins skala Videnskabsteori, intern eksamen, 7-trins skala Kultur & Gæsteforståelse, intern eksamen, 7-trins skala Valgfrit uddannelseselement, intern eksamen, 7-trins skala Strategi, ekstern eksamen, 7-trins skala Praktik, intern eksamen, 7-trins skala Bachelorprojekt, ekstern eksamen, 7-trins skala 5.3. Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Ud over førnævnte eksaminer stilles der på uddannelsen en række krav om gennemførsel af obligatoriske aktiviteter, som den studerende skal indfri for at kunne gå til eksamen og fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen kapitel Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Det er et krav på flere uddannelseselementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendt, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen.

19 De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller afleveringer. På studiet er der følgende obligatoriske læringsaktiviteter, som du skal deltage i og have opfyldt: Semesterprojektet Nyborg Slot Undervisningen i Videnskabsteori, Kultur og gæsteforståelse samt delvis Økonomi er centreret om semesterprojektet Nyborg Slot. Du vil som en del af en gruppe skulle identificere og løse konkret(e) problemstilling(er) for virksomheden. Projektet afsluttes med en fremlæggelse, hvor der bliver valgt Best in Class præsentationer, som skal fremlægges for virksomheden. En nærmere beskrivelse finder du i semesterinformation på Fronter Økonomiopgaver Prøveeksamen i uge 46. Nærmere beskrivelse på Fronter. De obligatoriske læringsaktiviteter på International Hospitality Management er nærmere beskrevet som adgangskrav til eksamen i lokale dokumenter for uddannelsen Krav til det afsluttende bachelorprojekt Bachelorprojektet på International Hospitality Management skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Bachelorprojektet skal være tværfagligt, og der skal være opstillet økonomiske scenarier for konsekvenserne af de forslåede løsningsforslag på problemstillingen. Erhvervsakademiet godkender problemstillingen. Eksamen i bachelorprojektet afvikles som en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Læringsmål for det afsluttende eksamensprojekt: Viden Den studerende kan reflektere over branchens generelle udvikling skal have viden om teori, metode og praksis inden for IHM-erhvervet Færdigheder Den studerende kan Vurdere praksisnære problemstillinger og opstille økonomiske scenarier for konsekvenserne af de 18

20 forslåede løsningsmodeller Formidle de faglige problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende kan selvstændigt kunne indgå i tværfagligt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere indgå i komplekse udviklingsorienterede praksisnære problemstillinger udvikle virksomheden og dens organisation på baggrund af dens strategiske udfordringer 5.5. Krav til bachelorprojektet For det afsluttende eksamensprojekt gælder at det fastlagte maksimale antal anslag, som angivet nedenfor altid SKAL overholdes. Vurderingen af antal anslag er inkl. figurer og tabeller etc. men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Anslag opgøres inkl. mellemrum. Bachelorprojektet afleveres som alle andre skriftlige eksamensopgaver i Wiseflow Bilag kan vedlægges til at underbygge projekter, men disse indgår ikke direkte i bedømmelse af besvarelsen, hvilket betyder at underviser og censor ikke er forpligtet til at læse disse. I vurderingen af besvarelsen vil den studerendes stave- og formuleringsevne, såvel som den studerendes evne til at bruge faglige korrekte termer, indgå med en vægt på 10 %. Antal anslag SKAL fremgå tydeligt af forsiden. Såfremt antal anslag ikke fremgår, afvises besvarelsen, og eksamen kan først finde sted ved næste eksamen. Alle besvarelser, som kan accepteres, skal andrage mellem 75 % og 100 % af maksimum antal tegn. Besvarelser der andrager under 75 % af det fastsatte antal anslag eller overskrider maksimum afvises, og den studerende skal tage eksamen om. Omfang for det afsluttende eksamensprojekt er: Det afsluttende bachelorprojekt eksamensprojekt Maksimalt antal tegn i besvarelsen inkl. mellemrum 1 studerende max anslag 2 studerende max anslag 19

21 6. ANDRE REGLER FOR UDDANNELSEN 6.1 Merit Indland Der er gode erfaringer med direkte adgang til Cand. Negot. i turisme i Kolding, der afvikles som en international masteruddannelse. Herudover er der mulighed for at søge ind på: Kandidat i Oplevelsesøkonomi på Århus Universitet Kandidatoverbygningen i Turisme på Aalborg Universitet Cand. Merc. Flere steder i landet Som professionsbachelor skal man dog forvente at skulle tage ekstra fag inden optagelse på universiteterne Merit for uddannelseselementer Det er muligt at ansøge om merit for prøver i uddannelsen begrundet i gennemførte og beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser, der står mål med fag, uddannelsesdele eller praktik i uddannelsen. Meritansøgningen vurderes individuelt af den enkelte institution, på baggrund af en faglig vurdering af om læringsmålene for uddannelseselementet modsvarer læringsmålene for uddannelsen. 6.2 Dispensationsregler Det er, til enhver tid, muligt at ansøge om dispensation i forhold til de i studieordningen fastlagte regler og bestemmelser. Ansøgning skal ske skriftligt og i god tid, og vurderes individuelt af den enkelte institution. 6.3 Ikrafttrædelse Denne studieordnings fællesdel, gældende for samtlige udbydere af uddannelsen, træder i kraft pr. september 2016, og har virkning for studerende som påbegynder uddannelsen den 1. september 2016 samt studerende som indskrives eller meritoverføres til denne studieordning efter 1. september Styregruppen for IHM-uddannelsen, august Se endvidere kapitel 6 i bekendtgørelse 1047 af 30/06/2016 om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

22 Bilag (indgår ikke i studieordning): Beskrivelse af forventet læringsudbytte for dimittender på bachelorniveau (Kvalifikationsrammen for livslang læring, niveau 6): Bachelorniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder. Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis Færdigheder Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Kilde: 21

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2015 til 2017 fællesdel INDHOLD PROFESSIONSBACHELOR... 1 INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA)... 1 1. Studieordningens

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning til Fælles del

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning til Fælles del PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2016 til 2018 Fælles del INDHOLD 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Uddannelsens formål... 3 1.2. Titulatur og varighed...

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 15. september

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august

Læs mere

Studieordning fælles Professionsbachelor i International Hospitality. Management. Professionsbachelor i International Hospitality

Studieordning fælles Professionsbachelor i International Hospitality. Management. Professionsbachelor i International Hospitality 0 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning fælles Professionsbachelor i International Hospitality Management 2014-2016 Foreløbig

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Gyldigt fra september 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter... 2 3. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Bachelor s Degree Programme in Web Development Godkendt den 24. august 2015 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3 Opdateret 24 August 2011 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3. September 2013 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0

Læs mere

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management August 2011 1.0 FORORD... 3 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 3 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 Fællesdel... 4 4.0 UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt den 1/9-2017 Områdechef

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for softwareudvikling

Studieordning for softwareudvikling Studieordning for softwareudvikling Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor of International Hospitality Management Opdateret 31 August 2011 PBA

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Professionsbachelor i International Hospitality Management

Professionsbachelor i International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 3 2 FORORD... 4 3 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4 UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED...

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere