S P Ø R G E S K E M A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S P Ø R G E S K E M A"

Transkript

1 S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.: By: Kommune: Matr. nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: Kontaktperson: Hjemmeside: 2. Ejer af ejendommen (grund og bygninger), hvor virksomheden er beliggende: Navn: Adresse : Post. nr.: By: Kommune: Matr. nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: Kontaktperson: 3. Beskriv aktiviteten på lokationen 4. Er virksomheden omfattet af Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5 om særlig forurenende virksomhed? Hvis ja, vedlæg venligst kopi af miljøgodkendelsen, hvis virksomheden er helt eller delvist godkendt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. VIRKSOMHEDEN 5. Beskrivelse af virksomhedens historik, produktion, indretning og drift: 6. Udlejning Er der dele af grunden som er/har været udlejet? Hvis ja til hvem og hvornår? 7. Tidligere anvendelse af grunden (inden nuværende virksomheds aktivitet): Side 1 af 5

2 8. Hvornår har De etableret virksomheden på nuværende matrikel? : 9. Omkringliggende virksomheder og jordbrugsanvendelse i 1 km +/- afstand (beskriv det omkringliggende miljø og jordbrugsanvendelse samt afstand til industriområder, lagerbygninger, parkeringspladser, skoler, beboelsesområder, offentlige byggerier, landbrug, ubebyggede områder, affaldsdeponier, beskyttede områder, dambrug, grundvandsindvinding, mv.) _ 10. MATERIALER & RÅVARER - Anfør virksomhedens vigtigste råvarer, materialer samt mellemprodukter: Beskrivelse af anvendte/opbevarede materialer Forbrug af materialer pr. år i kg. Forbrug af materialer pr. gang i kg. Opbevaringsmåde (over- eller underjordiske tanke eller tønder) 11. AFFALD Findes der affaldsdepoter/affaldsoplag på virksomheden? Hvis ja, beskriv oplag med hensyn til art, mængde og oplagsmåde, (tanke, siloer, betongrave, frit på jord, osv.): 12. VANDFORURENING (Beskrivelse af virksomhedens spildevand samt udledning af overfladevand) 13. LUFTFORURENING Procesafkast (både kemiske processer og udsug fra maskiner) Side 2 af 5

3 14. OVERJORDISKE TANKE inkl. palletanke (én linie pr. tank). I rubrikken "Sikkerhedsforanstaltninger", angiv venligst med (1), hvis der enten findes sikkerhedsbassin omkring tanken med volumen svarende til tankens indhold, eller med (2), hvis tanken er opstillet på befæstet areal med afløb via olieudskiller. Med eller uden returluft Rumfang m3 Type, stål, plast etc. Hvad oplagres Installationsår Sikkerhedsforanstaltninger 15. UNDERJORDISKE TANKE (én linie pr. tank). OBS!! Tankcertifikater bedes vedlagt Tank konstruktion Indhold Lovmedholdelig Lækage påvisning DV Dobbelte vægge og/ BE Benzin I overensstem- AO Automatisk mmelse med overvågning eller sekundær BF Blyfri tankbekendinddæmning DI Diesel gørelsen DB Dampsporings- EV Enkelt vægge NO Ny olie - hvis nej angiv brønd FG Fiberglas SO Spildolie begrundelse GB Grundvandsbrønd CT Coated tank FO Fyringsolie SA Statistiske analyser KB Katodisk beskyttelse af påfyldning ctr. aftapning/salg. Tank type Installations år Kapacitet i liter Type af indhold Lovmedholdelig ja/nej TP Tæthedsprøvning (anfør sidste dato herfor) Lækage påvisning korrosions beskyttelse 16. OLIEUDSKILLER Har virksomheden olieudskiller? Hvis ja, angiv for hver enkelt kapacitet, type, installationsår samt placering i afløbssystemet (afløbsplan) samt oplys om olieudskiller er i konstant anvendelse. Kapacitet skrives f.eks.: 3,5/1000. Betydningen er 3,5 = vand + olie og 1000 = olie Konstruktionsmateriale Oliekapacitet Type Installationsår Placering i afløbssystem Olieudskiller i konstant anv. (ja/nej) Tømmes olieudskilleren med faste intervaller som led i etableret ordning? Er der etableret overløbssikring/alarm? Side 3 af 5

4 Antal tømninger pr. år: Hvem foretager tømningen? 17. VIRKSOMHEDENS BEREDSKAB Har virksomheden et miljøsikringsudvalg, eller er en person pålagt særligt ansvar for miljø- og forureningskontrol? Hvis ja, hvilke pligter Foreligger der beredskabsplan til imødegåelse af forureningsskade ved større uheld (spild, lækage, mv.)? 18. EGEN VURDERING Hvis ja, vedlæg venligst kopi heraf. Hvor findes, efter Deres mening, den største risiko for forurening fra virksomheden? 19. TIDLIGERE UHELD Er der til dato rejst tiltale mod virksomheden for overtrædelse af lov eller norm for udledning? Hvis ja bedes nærmere oplysning angivet + vedlæg eventuelle rapporter og analyser mv.: Er der til dato rejst erstatningskrav over for virksomheden for skader som følge af forurening? Hvis ja, udbedes detaljerede oplysninger herom, herunder størrelse og tidspunkt: Er der på tidspunktet for dette skemas udfyldelse kendskab til nogen forurening fra virksomheden, der må antages at kunne give anledning til, at der rejses erstatningskrav mod virksomheden? I bekræftende fald hvilke: Side 4 af 5

5 - eller er der på tidpunktet for dette skemas udfyldelse kendskab til nogen form for forurening af jord eller grundvand på Deres ejendom? I bekræftende fald hvilke: Er der fjernet forurening(er) fra grunden i forbindelse med byggearbejder, jordarbejder, sløjfning af tanke mv.? Hvis ja, angiv art, mængde og trufne forholdsregler: E R K L Æ R I N G Undertegnede erklærer herved, at de i spørgeskemaet givne oplysninger efter bedste overbevisning er sande, og at intet væsentligt er fortiet eller udeladt. Ud over hvad der er angivet i spørgeskemaet, er jeg - efter at have undersøgt det - ikke bekendt med nogen kendsgerning eller omstændighed, som kan formodes at medføre en særlig risiko for krav eller udgifter, som ville være omfattet af den ønskede forsikring. Jeg bemyndiger herved forsikringsselskabet AIG Europe Limited til efter forudgående aftale med: (navn) at foretage de undersøgelser eller forespørgsler, som anses for nødvendige for at tage stilling til denne begæring. Jeg er bekendt med, at dette spørgeskema ikke i sig selv medfører forsikringsdækning, og jeg ønsker på baggrund af dette spørgeskema og eventuelle yderligere oplysninger/undersøgelser, at modtage et skriftligt tilbud fra AIG Europe Limited på Miljøansvarsforsikring. Jeg er bekendt med, at forsikringen ikke dækker tab eller skade opstået ved forurening, der eksisterede inden policens ikrafttræden, hvis en sådan forurening måtte forventes at give anledning til krav. Ansvarshavendes underskrift Firma Dato Marts 2013 NB. Spørgeskemaet bedes bilagt: 1) Miljøgodkendelse(r) + Spildevandstilladelse(r) 2) Evt. rapporter om foretagne miljøundersøgelser, oprensningsarbejder, tankudskiftninger samt kopi af Miljømyndighedens godkendelse heraf. 3) Tankattest og seneste tæthedstest for underjordiske tanke. 4) Kopi af handlingsplan mht. spild/lækage/uheld i øvrigt. 5) Andet - af betydning for vurdering af risikoen. Side 5 af 5

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

Spørgeskema. Nassau. forsikring. Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter. 1 Virksomhedens navn:

Spørgeskema. Nassau. forsikring. Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter. 1 Virksomhedens navn: Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring IT ydelser, software-leverance, databehandling, IT-konsulenter 1 Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Hjemmeside: Telefon: Telefax: Hvornår

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte) Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring for ingeniører og arkitekter 1 Firmaets navn Adresse Telefon Telefax E-mail adresse Hjemmeside Hvornår er firmaet grundlagt Hvilken virksomhed

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere