SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX"

Transkript

1 DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

2

3 Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright Alle rettigheder forbeholdes DAL-BO. Deres SuperMax har: Type no.: Fabrikationsmåned: Serial no.: Egenvægt i kg: Ved henvendelser angående reservedele eller service bedes typenummer og serienummer altid opgives. Bagerst findes en reservedelsfortegnelse, der letter overblikket over enkeltdelene. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DAL-BO A/S DK-7183 Randbøl erklærer hermed, at ovennævnte maskine er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 2006/42/EF, der erstatter direktivet 98/37/EF og ændringsdirektiverne 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner for sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. CE Denne maskine svarer til sikkerhedskravene i de europæiske sikkerheds retningslinjer. DAL-BO A/S Dato: Direktør Kaj Pedersen

4

5 Indholdsfortegnelse SIKKERHED... 7 GENERELT... 7 HYDRAULIK... 8 MONTERING... 8 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER... 8 VEJTRANSPORT... 8 KORREKT ANVENDELSE... 9 TEKNISK DATA HVORDAN LÆSES INSTRUKTIONSBOGEN LEVERING BESKRIVELSE AF MASKINEN BEGRÆNSNINGER I MASKINENS ANVENDELSE TIL- OG FRAKOBLING TILKOBLING HYDRAULIK FRAKOBLING INDSTILLING JUSTERING AF HOVEDRAMME JUSTERING AF DYBDE KØRSEL OG BETJENING UDSKIFTNING AF SPRINGBOLT FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE SMØRING UDSKIFTNING OG REPARATIONER HYDRAULIK Skift af cylinder til dybdejustering Skift af pakningssæt i vippecylinder Montering UDSKIFTNING AF SLIDDELE Udskiftning af sliddele Hvornår skiftes sliddele? SKROTNING RESERVEDELE... 24

6 GARANTI... 25

7 Sikkerhed Dette symbol finder De i instruktionsbogen hver gang der gives råd om Deres sikkerhed, andre brugeres sikkerhed eller maskinens funktionssikkerhed. Alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes og gøres tilgængelige for alle brugere af maskinen. Generelt Før arbejdet påbegyndes skal brugeren være fortrolig med alle anordninger på maskinen Der er anbragt sikkerhedsmærkater på maskinen, der indeholder vigtige anvisninger om Deres egen og andres sikkerhed, samt om maskinens korrekte brug. Der må ikke medtages passagerer under arbejdet eller ved transport. Ved betjening af SuperMax skal det sikres, at der ikke er personer inden for maskinens aktionsradius. Maskinen må kun betjenes inde fra traktoren. Før traktoren forlades eller hvis der skal udføres justeringer, vedligeholdelse eller reparationer på SuperMax, udfoldes maskinen og sænkes på underlaget eller, fastholdes i transportstilling, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning. Husk at sikre støtteben samt nagler med ringsplitter. Førersædet må aldrig forlade mens maskinen kører. Kørehastigheden skal altid tilpasses forholdene. Brug kun maskinen hvis alle sikkerhedsanordninger er monteret. Defekte sikkerhedsanordninger skal straks udskiftes. Side 7

8 Hydraulik Montering Før reparationsarbejde med hydraulikanlægget sænkes maskinen på underlaget, trykket tages af anlægget, motoren standses og tændingsnøglen tages ud Hydrauliske forbindelser rengøres omhyggeligt før tilkobling. Ved sammenkobling af hydraulikslangerne til traktorens hydraulikken sikres det at trykket er taget af hydraulikken. Efter reparationer på det hydrauliske system skal systemet grundigt udluftes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt for defekter såsom revner, knæk, slid eller brud. Defekte slanger skal straks udskiftes. Undgå spild af olie på jorden. Sker det alligevel, opsamles det og leveres til destruktion. Efter kontakt med olie og fedt på huden skal hænderne grundigt rengøres. Olievædet tøj skal skiftes omgående, da det er skadeligt for huden. Hydraulikolie som flyder ud under højt tryk, kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Ved montering er der fare for klemning. Der må ikke opholde sig personer mellem redskab og traktor eller imellem delene, der kobles sammen. Vedligeholdelse og reparationer Ved alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal maskinen være forsvarligt understøttet eller udfoldet, traktor og maskine forsvarligt bremset, motoren stoppet og nøglen taget ud. Vejtransport Efterspænd alle skrueforbindelser efter få timers brug. Samtlige skrueforbindelser kontrolleres jævnligt og efterspændes efter behov. Splitter og bolte efterses således at havari undgås. Olie og fedt bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Ved kørsel på offentlig vej skal alle sikkerheds- og advarselsanordninger, som loven kræver, monteres og afprøves. Føreren er ansvarlig for korrekt lygteføring og afmærkning i henhold til den gældende færdselsloven. Side 8

9 Med hensyn til maskinens mål skal føreren hos færdselsmyndighederne sikre sig, at den må transporteres på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal der tages hensyn til at traktorens totalvægt og akseltryk ikke overskrides, samt at belastningen på traktorens foraksel ikke er mindre end 20 procent af traktorens egenvægt. I så fald skal der anvendes frontvægt på traktoren Korrekt anvendelse Til maskinens korrekte anvendelse hører overholdelse af fabrikantens drifts-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger, samt at der udelukkende anvendes originale reservedele. SuperMax må kun bruges, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinen og som har kendskab til de faremomenter der kan opstå. Fabrikanten hæfter ikke for skader, som følge af ændringer på maskinen der er udført uden fabrikantens forudgående tilladelse. Desuden hæfter fabrikanten ikke for skader som følge af ukorrekt anvendelse. Ansvaret for dette bæres alene af brugeren. Der må ikke monteres ekstra vægt på SuperMax. Side 9

10 Teknisk data SuperMax 250/300 incl. 800 mm bogie pakker Arbejdsbredde (cm) HK (anbefalet min) Vægt kg: Incl. 800 mm bogie t-ring Sektioner (stk.) 1 1 Hydraulik krav: Dobbelt virkende 1 1 Enkelt virkende - - Transport: Bredde (meter) 3,00 2,70 Højde (meter) 2,00 2,00 Længde (meter) 3,90 3,90 I nedenstående tabel fremgår det hvor meget olie der løber tilbage til traktoren når SuperMax er i maksimal dybde. Model Olie i liter 300/250 1,2 Side 10

11 Hvordan læses instruktionsbogen Det kan forekomme at rækkefølgen for de beskrevne emner ikke synes at være i logisk rækkefølge. Der henvises derfor til indholdsfortegnelsen hvor overskrifter for de pågældende emner kan findes Som hovedpunkter er instruktionsbogen opdelt i 5 hovedafsnit: Sikkerhed Igangsætning og kørsel Ekstraudstyr Vedligeholdelse Reparationer Nedenstående symboler er anvendt i instruktionsbogen for: Punkter der er særlig vigtig for funktionsdygtigheden samt maskinens holdbarhed. Punkter der har betydning for sikkerheden. Levering SuperMax leveres komplet på blokvogn. Skal SuperMax løftes, anbefales det at løfte med stropper i trækket, således at maskinen hænger i balance. Side 11

12 Beskrivelse af maskinen SuperMax er en kraftig kombinations kultivator, der er særligt velegnet til at løsne og bearbejde jord, der ikke pløjes. Maskinen består af en tand-sektion, en tallerken-sektion samt en pakker-sektion. Tænderne løsner jorden i en dybde på maksimalt 400 mm, mens tallerkenerne findeler og jævner overfladen i en dybde på maksimalt 150 mm. Afslutningsvis pakkes jorden med en bogie t- rings pakker, så jordens fugtighed bevares. Maskinen leveres fra fabrikken klar til brug. Fig. 1 SuperMax 300 (skitse) SuperMax er beregnet til anvendelse efter høstning af f.eks. korn, majs, solsikke eller raps. Grundet maskinens store egenvægt kan en løsning af jorden foretages under selv meget hårde jordforhold. Brug kun SuperMax til bearbejdning af jord, der i forvejen er opdyrket. Dvs. at tidligere skovarealer, grusveje og lignende ikke må bearbejdes med denne maskine. Arbejdshastigheden skal tilpasses i området 6-8 km/t. Kører man langsommere opnås der for ringe smuldreeffekt af tallerkensektionen, mens en højere hastighed kan overbelaste springbolte og sliddele i tandsektionen. Maskinen er særdeles robust konstrueret så den kan tåle høje belastninger. Det er dog alligevel altid nødvendigt at tilpasse kørehastigheden efter forholdene, dvs. reducerer kørehastigheden hvis arealet eksempelvis er meget hårdt. Side 12

13 Begrænsninger i maskinens anvendelse Det følgende beskriver hvad maskinen må/ikke må anvendes til: Maskinen må kun anvendes til neddeling af organisk plantemateriale på landbrugsarealer som er i omdrift. Arealerne som bearbejdes skal være i normal landbrugsmæssig vedligehold, dvs. uden væsentlige udjævnheder eller huller. Eventuelle marksten skal være samlet fra arealet i normal omfang. Arealet skal være rimeligt afdrænet. Plantematerialet må ikke være stivere end majsstængler Maskinen må kun anvendes efterspændt en landbrugstraktor, hvor den skal være tilkoblet dennes bagerste 3-punktsophæng. Maskinen må maximalt arbejde med en hastighed af 10 km/h. Hastigheden skal dog altid tilpasses arealets beskaffenhed. Enhver anden anvendelse af maskinen som ikke opfylder nævnte betingelser vil blive betragtet som uautoriseret anvendelse, og vil medføre bortfald af fabriksgarantien. Side 13

14 Til- og frakobling Tilkobling Supermax tilkobles traktorens trepunkts ophæng og fastgøres med kugler samt splitter (A) Støttefoden (B) løftes op og fastgøres. Fig.2 B A A Husk at sikre trækket med kugler og ringsplitter. Hydraulik SuperMax 300 kræver som standard et dobbeltvirkende hydraulikudtag, som er forbundet med den hydrauliske dybdejustering. Mærkning af slanger Cylindernavn Farve Udtag Funktion Dybde-cylinder sort Dobbeltvirkende Indstiller arbejdsdybden på maskinen. Hydrauliksystemet er ikke udstyret med pilotstyrede kontraventiler. Er traktorens hydrauliksystem ikke tæt, kontakt da venligst Dalbo A/S. Side 14

15 Frakobling Kontroller hydraulikslangerne for klemning Frakobling af maskinen skal altid ske på en plan flade for at sikrer bedst mulig stabilitet. Støttebenet monteres lodret, hydraulikslangerne afmonteres og trepunktsophænget frakobles. Husk at tage trykket af tilslutningsslangerne til det hydrauliske system før slangerne frakobles. Side 15

16 Indstilling SuperMax er en meget simpel at arbejde med. Maskinens konstruktion gør den meget enkel at indstille. Det er altid nødvendigt før ibrugtagning at kontrollere rammens hældning, for at få den optimale udnyttelse af maskinen. Justering af hovedramme For at opnå en ensartet bearbejdning af jorden skal hovedrammen på Super- Max være vandret både langsgående og tværgående. Her ses SuperMax 300 under arbejde. Hovedrammen er her vandret. Fig. 3 VANDRET B A Justering af dybde Arbejdsdybden på maskinen indstilles hydraulisk med pakkeren (A fig. 3). Desuden kan tændernes arbejdsdybde i forhold til tallerkenerne indstilles mekanisk i en hulrække i tanden (A fig. 4). For at undgå volddannelse i siden af maskinen, justeres sidetallerkenerne (B fig. 3) således, at der ikke kastes jord udenfor arbejdsbredden. A Fig. 4 Side 16

17 Kørsel og betjening Ved arbejde med SuperMax i marken vil det forekomme, at tænderne rammer sten, hvorved springbolten knækker. Udskiftning af springbolt Hvis springbolten (A) knækker, trækkes splitten (B) ud, tanden (C) løftes op til ønsket arbejdsposition og bolten skubbes i tanden på ny. Husk at sikre springbolten med splitten (B) igen. Når springboltens positioner er opbrugt, skiftes der til en ny. Fig. 5 A B C Side 17

18 Fejlfinding Fejl Årsag Afhjælpning Ramme ikke vandret Juster rammen Uens arbejdsdybde Tænder ikke justeret ens Juster tænder ens Side 18

19 Vedligeholdelse En god vedligeholdelse sikrer en lang levetid af SuperMax og dermed et optimalt udbytte af maskinen. Derfor er der monteret smørenipler på steder hvor sliddet er størst. Samtlige skrueforbindelser efterspændes efter første arbejdsdag. Splitter og bolte efterses således at havarier undgås. Desuden kontrolleres at det hydrauliske system er tæt. Smøring Fig. 6 A B C D Smøresteder Antal nipler Smøreinterval timer Billede Lejer i pakker 4 50 A Lejer ved yderskiver 2 50 B Lejer ved tallerkener C Chassis 16 8 D Alle smøresteder smøres mindst en gang om året. Side 19

20 Udskiftning og reparationer Sikkerheden er vigtig i forbindelse med alt reparationsarbejde på SuperMax. Derfor skal nedenstående punkter altid overholdes samt punkterne under sikkerhed først i instruktionsbogen. Alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på SuperMax må kun foretages, når maskinen er sænket på underlaget eller, fastholdes i transportstilling, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning For alt reparationsarbejde på hydraulikken, skal der udvises en særlig opmærksomhed på sikkerheden. Før arbejdet påbegyndes tages trykket af det hydrauliske system og er det påkrævet, understøttes parten Efter reparationsarbejde på hydrauliksystemet skal systemet altid udluftes før ibrugtagning for at sikre mod havari og personskade Hydraulik Skift af cylinder til dybdejustering SuperMax sænkes på jorden og trykket tages af hydraulikken (A), så pakkeren hviler på underlaget. Fig.7 A 1. Slangerne afmonteres på cylinderen 2. Cylinderen understøttes 3. Splitter i naglerne afmonteres samt naglerne afmonteres 4. Cylinderen kan afmonteres 5. Ny eller repareret cylinder kan monteres Efter montering aktiveres cylindrene igen. Cylindrene aktiveres begge veje og skal helt i bund i begge yderpositioner. Dette skal gøres for at kunne udlufte systemet sammen med cylinderen. Side 20

21 Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius. Skift af pakningssæt i vippecylinder Fig Cylinderen tømmes for olie ved at køre stemplet forsigtigt frem og tilbage. 2. Kør stemplet i midterstilling, hvorefter overdelen (pos. 3) skrues af cylinderrøret (pos. 1). Der skal bruges et specialværktøj for at afmontere overdelen. Hvis overdelen sidder meget fast, kan dette afhjælpes ved en lille opvarmning af overdelens forreste del. Når overdelen er skruet af cylinderrøret, trækkes stemplet ud imod overdelen, hvorefter stempelstangen kan trækkes ud af cylinderrøret (pos. 1). 3. Låsemøtrikken (pos. 10) der fastholder manchetskoen (pos. 4) afmonteres. 4. Manchetskoen (pos. 4) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 5. Overdelen (pos. 3) trækkes af stempelstangen (pos. 2). 6. Pakningerne i overdelen (pos ) samt manchetskoen demonteres. 7. Alle dele rengøres og kontrolleres for spåner, grater m.m. Kontroller om der er rustdannelser omkring skraberingen (pos. 5) i overdelen. Hvis dette er tilfældet, skal det fjernes. Montering 1. Nye pakninger (pos ) monteres i overdelen samt manchetskoen. 2. Gevindet på overdelen (pos. 3) og cylinderrøret (pos. 1) smøres med olie. 3. Overdelen (pos. 3) monteres på stempelstangen. 4. Manchetskoen (pos. 4) monteres og låsemøtrikken påskrues og sikres med Loctite. Vær opmærksom på, at gevindet er absolut rent og fri for olie og andre urenheder før brug af Loctite. Der må ikke påfyldes olie inden 12 timer efter brug af Loctite. 5. Smør den yderste pakning på manchetskoen der har kontakt med cylinderrøret samt cylinderrøret indvendigt med olie, og skub stemplet ind i midterstilling. 6. Overdelen monteres på cylinderrøret og spændes. 7. For montering af cylinder se Skift af cylinder. Side 21

22 Udskiftning af sliddele Udskiftning udføres på et plant underlag med SuperMax tilkoblet en traktor og hængende i liften. Understøt maskinen forsvarligt og gå ikke ind under maskinen. Udskiftning af sliddele Gå ikke ind under maskinen, uden den er forsvarligt understøttet. 1. Bolten (5) løsnes og afmonteres 2. Fod (2) med tilhørende vingeskær (3 og 4) samt slidplade (8) kan herefter afmonteres og skiftes efter behov 3. Vingeskær (3 og 4) kan godt skiftes uden at afmontere foden først. Her er det kun bolten (9), som løsnes og afmonteres. 4. Montage foregår i omvendt rækkefølge. Fig. 9 Hvornår skiftes sliddele? Sliddele udskiftes efter behov og før der opstår skader på selve stilken (1 fig. 9). Side 22

23 Skrotning SuperMax skal stå på fast underlag. Det er vigtigt at trykket tages af alle cylindre. Ved afmontering/demontering skal man være opmærksom på vægten af den pågældende part. Derfor er det vigtigt at understøtte eller anhugge i parten, således at der ikke er fare for nedstyrtning/væltning. Hydraulikslanger og cylindre afmonteres og tømmes for olie. Olien opsamles for at undgå forurening. Olie og slanger sendes til destruktion. Alt jern, der indgår i maskinen kan sendes til genanvendelse. Side 23

24 Reservedele Side 24

25 Garanti Dalbo A/S yder 1 års garanti på alle nye maskiner solgt af en autoriseret Dalbo forhandler. Garantien gælder 1 år regnet fra leveringsdatoen hos slutbrugeren. Garantien omfatter afhjælpning af materiale- og fremstillingsfejl. Garantien bortfalder i følgende tilfælde: Maskinen er blevet anvendt til andre formål end beskrevet i brugsanvisningen. Maskinen er blevet misbrugt, eller behandlet overdrevet groft Manglende vedligeholdelse Udefrakommende uheld, fx vejrlig, nedstyrtede genstande ol. Transportskader Ukyndig reparation har fundet sted Maskinens konstruktion er blevet ændret uden Dalbo A/S s skriftlige tilladelse Der er ikke anvendt originale reservedele. Dalbo A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for følgeskader, indtægts- eller driftstag som følge af fejl. Dalbo A/S kan heller ikke gøres ansvarlig for timelønsomkostninger udover dem som rimeligvis medgår til reparation eller udskiftning af garantidele. Dalbo A/S er ikke ansvarlig for følgende omkostninger: Indstilling af maskinen Udgifter til normal vedligeholdelse, vask, smøring samt udskiftning af sliddele. Transport af maskinen til og fra reparationsværkstedet Forhandlerens omkostninger såsom fragt af personer eller dele til og fra maskinen og/eller reparationsværkstedet. Følgende forhold har afgørende betydning for garantien: Garantien bortfalder hvis forhandleren ikke har klargjort maskinen, samt instrueret brugeren i maskinens brug. Side 25

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap

Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S Bejco Styrbar minidumper CU99HS Brugermanual Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf.+45 86 92 48 70 - Fax +45 86 92 46 70 - E-mail:info@bejco.dk - www.bejco.dk 1 1. Overensstemmelseserklæring EU-Overensstemmelseserklæring

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere