Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2015 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, ledelse, finans, det statslige område, samt medie & kommunikation. HAKL har i 2015 bl.a. fokus på følgende indsatsområder: Synliggørelse/markedsføring af kurserne til virksomheder og medarbejdere Digital læring Større sammenhæng til EUD og videregående niveau Fokus på kursuspakker, horisontalt og vertikalt samt IKV Flere af indsatsområderne har sammenhæng med de 4 prioriterede temaer, som ministeriet i sit indkaldelsesbrev har angivet, nemlig 1) beskrivelsessystemet i AMU, 2) afprøvning i AMU, 3) udvikling af uddannelsesstrukturer, samt 4) fjernundervisning i AMU tillægspulje på 9. mio. kr. fra vækstplan.dk. I det følgende uddybes de behov, som HAKL har registeret og ønsker at ansøge om udviklings- og analysemidler til på UUL-puljen 2015 og under Tillægspuljen til Fjernundervisning i AMU. Synliggørelse af kurserne til virksomheder og medarbejdere Udvalget har på et møde i efteråret drøftet, hvordan HAKL yderligere kan synliggøre og markedsføre sine kurser til virksomheder og medarbejdere. HAKL er meget opmærksom på, at både målformuleringen og især websøgeteksten, som er den tekst virksomheder og kursister sammen med målgruppeformuleringen møder på EfterUddannelse.dk, har betydning for virksomheder og kursisters opfattelse af indhold og målgruppe. HAKL har i den forbindelse noteret sig, at ministeriet afholder en workshop den 10. november for konsulenterne i efteruddannelsesudvalgenes sekretariater om implementering af de forenklinger mv. af AMU-beskrivelsessystemet, som den nedsatte arbejdsgruppe og VEU-rådet har besluttet. HAKL vil derfor i sit løbende og fremadrettede udviklingsarbejde være meget opmærksom på de muligheder for sproglige forenklinger, punktopstilling, niveaumarkører mm. i de handlingsorienterede målformuleringer, som der nu lægges op til. I foråret 2013 tilsluttede HAKL sig amukurs.dk og har i samarbejde med TUR, IF, MI og TE videreudviklet kursusportalen. Kursusportalen er med til at synliggøre de muligheder for opkvalificering både horisontalt og vertikalt - som HAKLs kursusudbud rummer, i og med at den præsenterer alle de kurser, HAKL har udviklet, og de kursusstrukturer, som kurserne indgår i. HAKL og de øvrige samarbejdspartnere har fået midler til et større markedsføringsprojekt fra TUP2013-puljen Oplev AMU til at profilere AMU via den fælles kursusportal og med kursisterne som uddannelsesambassadører på de sociale medier, en udbygning af amukurs.dk med Min profil, hvor kursisterne kan logge på med NemID og se gennemførte og tilmeldte kurser og få et bud på nye, relevante kurser. amukurs.dk er nu også tilgængelig fra mobile platforme. Samarbejdet om formidling og videreudvikling af amukurs.dk videreføres i TUP-2014 projektet Vælg til med AMU. Digital læring Sekretariatet har hen over sommeren og efteråret 2013 holdt møder med forskellige operatører af digitale læringsplatforme og udviklere af digitale læringsmaterialer. Interessen for digital læring skal bl.a. ses på baggrund af virksomhedernes behov for fleksible afholdelsesformer, faldet i kursusaktiviteten, der fordrer et nyt og moderne AMU-system, samt indførelsen af garantikurser. Digital læring vil øge fleksibiliteten, og formentlig styrke den enkelte kursists læringsudbytte, da digitale undervisningsmaterialer giver mulighed for at tilgodese flere forskellige læringsstile. En strategi for omstilling af HAKLs kurser til digital læring blev godkendt af HAKL i december 2013, og der arbejdes i 2014 og fremefter med TUP-projektet Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, 1

2 samt omstilling af HAKLs kurser til digitalt udbud via de ordinære bevillinger og omdisponeringer, hvor det er muligt. I forbindelse med gennemførelse af AMU-uddannelser som digital læring, hvor deltager og lærer ikke er fysisk tilstede samtidig, er der brug for andre evalueringsformer end den, der er tradition for i AMU, hvor deltagernes opnåelse af viden og færdigheder sikres gennem fælles tilstedeværelse af deltager og lærer i en bestemt fastlagt periode. HAKL sætter i sit TUP-projekt bl.a. fokus på dokumentation af læringsudbytte gennem udvikling af modeller/skabeloner for digitale tests før og efter den digitale læring samt effektmåling 3 måneder senere. TUP-projekt baserer sig på eksisterende erfaringer, men de er stadig sparsomme inden for AMU, herunder på HAKLs uddannelsesområder. Derfor søger HAKL et projekt under tema 2) Afprøvning i AMU om Digitale test i AMU på HAKLs uddannelsesområder. Projektet skal ses i sammenhæng med og muliggøre en udbygning af TUP-projektet, så de udviklede modeller/skabeloner for initial- og terminaltest samt effekttest i TUPprojektet, implementeres i udviklingen af alle 100 digitale undervisningsmaterialer, og kvalitetssikres. Projektets formål er at afprøve digitale selvrettende test som metode til dokumentation for læringsudbyttet i AMU inden for HAKLs 5 kursusområder administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel med henblik på at afdække hvilke testformer, der er velegnede på de forskellige kursusområder samt om nogle AMU-mål er mere velegnede til digitale selvrettende test end andre. Projektet skal derfor muliggøre, at de udviklede modeller/skabeloner for initial- og terminaltest samt effekttest i TUP-projektet afprøves i de helt eller delvist digitale læringsforløb ved at der til hvert af de 100 uddannelsesmål/digitale undervisningsmaterialer udarbejdes 60 selvrettende digitale testopgaver/spørgsmål, som kvalitetssikres. Projektet vil derfor medvirke til at sikre, at TUP-projektet får en væsentlig gennemslagskraft på det digitale udbud i ordinær drift hvad angår anvendelsen af digitale test før og efter samt undervejs i det digitale læringsforløb som dokumentation for læringsudbyttet. Under tillægspuljen til Fjernundervisning i AMU ansøger HAKL om udvikling af 50 digitale undervisningsmaterialer til kurser, der dermed kan afholdes som fjernundervisning inden for områderne Administration, It i Fælleskataloget (hvor HAKL er udviklingsansvarligt efteruddannelsesudvalg), Detailhandel, samt Produktion af trykt og digital kommunikation, jf. liste med titel på de mål, der søges udviklet digitale undervisningsmaterialer til. De 50 digitale undervisningsmaterialer supplerer de 100 digitale kursusmaterialer inden for områderne administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel under TUP-projektet. Ansøgningen om udvikling af digitale undervisningsmaterialer skaber dermed et volumen inden for centrale kursusområder for HAKL, som gør AMU-udbyderne i stand til at imødekomme virksomheders og kursisters behov for fleksibel, kvalitativ, hurtig og målrettet kompetenceudvikling. HAKL ansøger endvidere under tillægspuljen om et projekt om Uddannelse i digital læring for undervisere inden for HAKLs uddannelsesområder. Projektet skal muliggøre en udbygning af HAKLs digitale kompetenceudviklingsforløb i TUP-projektet ved at der indgås en aftale med en eller flere aftagere om, at underviserne får mulighed for løbende at opnå ECTS-point, der samlet set giver adgang til eksamen i modulet Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, og dermed på denne måde opfylder kvalifikationskravet om 10 ECTS. Der er i TUP-projektet ikke afsat midler til et digitalt kompetenceudviklingsforløb, der bygger bro til den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, men HAKL vurderer, at dette vil være en ekstra vigtig 2

3 kvalitet i TUP-projektet. Samtidig retter det ansøgte projekt sig også mod eksempelvis de undervisere, der skal udvikle digitale undervisningsmaterialer for HAKL under tillægspuljen til Fjernundervisning i AMU. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1 i Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse. Endelig søger HAKL under tillægspuljen om Kompetenceudvikling af undervisere og afprøvning af helt eller delvist digitale læringsforløb i HAKLs TUP-projekt via udvikling af amuonline.dk Tietgen KompetenceCenter har stillet platformen amuonline.dk til rådighed for HAKLs TUP-projekt. Tietgen er endvidere indstillet på, at ejerskabet til amuonline.dk overgår til en andelsforening, der til en begyndelse består af de deltagende skoler i HAKLs TUP-projekt. Hensigten er at udvide ejerkredsen med dem, der ønsker at være med på de vilkår, som foreningen måtte beslutte. HAKL har en forventning om, at alle godkendte udbydere af HAKLs kursusområder vil have en interesse i at deltage, men også udbydere fra andre uddannelsesområder skal have mulighed for at tilslutte sig. Dette er en model der også kendes fra Akademiuddannelserne, hvor alle Akademier står bag Smart Learning, og hvor der af kredsen af deltagende skoler er valgt en sekretariatsskole. Pt. er HAKL ved at forberede information om samarbejdsvedtægter og et stiftende møde for en andelsforening om amuonline.dk, der gerne skal være på plads først i det ny år. Da TUP-projektet er et udviklingsprojekt, er det for flere af de deltagende skoler svært allerede på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt et digitalt kursusudbud vil være et strategisk forretningsområde for skolen fremover. Det er en del af projektet, at der arbejdes med digitaliseringsstrategier for arbejdet med digital læring i AMU. Derfor søger HAKL om at få de udviklingsomkostninger der er forbundet med kompetenceudvikling af underviserne og afprøvningen på amuonline.dk i fase/delprojekt 5 og 6 af TUP-projektet dækket af tillægspuljen, ud over den brugeroprettelse af undervisere, som der allerede er afsat midler til i TUP-projektet. Det er en central del af projektet, at de helt eller delvist digitale læringsforløb/kurser kan blive afprøvet ude på de deltagende skoler i virkeligheden med oprettelse af hold og kursister, der deltager i kurser via læringsplatformen amuonline.dk og at underviserne er blevet kompetenceudviklet til at forestå den digitale undervisning på nettet. Se bilag 2 i Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse. Større sammenhæng til EUD og videregående niveau og fokus på kursuspakker, horisontalt og vertikalt samt IKV HAKL fortsætter sit arbejde med anvendelse af AMU til at sikre et kompetenceløft af ufaglærte og faglærte både horisontalt og vertikalt. HAKL har længe arbejdet med at udvikle kurser, der kan anvendes enkeltvis eller stykkes sammen, som giver mulighed for opkvalificering i forhold til jobprofiler og brancheskift. Det er dette arbejde, som HAKL allerede udfører, der danner udgangspunkt for det videre arbejde med det vertikale kompetenceløft som en mulighed. Konkret arbejder HAKL med uddannelsespakker, der giver mulighed for at bygge bro mellem AMU og de merkantile akademiuddannelser; uddannelsespakker, der kan anvendes til opkvalificering inden for bestemte jobfunktioner, det være sig både i bredden og i dybden, samt uddannelsespakker eller dele heraf, der kan indgå i en uddannelsesaftale for at opnå faglært status. HAKL har i 2013 udviklet 4 kursusmoduler, der indgår i forløbet Fra ufaglært til faglært i Detailbranchen, og fik i 2014 bevilget midler til tilsvarende analyser inden for kontor- og handelsområdet. Analyserne går i gang i foråret 2015 og skal afdække behovet for samt strukturerne for AMU-forløb, der kan integreres i EUV. 3

4 Under tema 3) Udvikling af uddannelsesstrukturer, søger HAKL derfor om kr. til udvikling af op til 10 kurser i AMU til uddannelsesforløb, som supplerer de faglige udvalgs standardiserede EUV-forløb og rammer for standardgodskrivning for voksne med relevant erhvervserfaring inden for kontor- og handelsområdet. I de kr. indgår også, at forløbet Fra ufaglært til faglært salgsassistent skal justeres for at passe til det nye krav om, at de standardiserede uddannelsesforløb som udgangspunkt skal være 10 % kortere end skoledelen på hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse, såfremt HAKLs referencegruppe for FKB Detailhandel måtte beslutte, at AMU-forløbet skal indgå i EUV. Udviklingsbehov inden for de enkelte FKB FKB 2798 Viden- og forretningsservice Arbejdsmarkedsuddannelser På bevillingen 2014 ansøgte HAKL om 2 kurser på højt niveau, DKLL niveau 5, med de foreløbige titler indtjeningsoptimering, og statistik for controller/økonomimedarbejder på baggrund af analysen Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv. LUU på Rokilde Handelsskole, samt ZBC og Køge Handelsskole har i koordination indmeldt et behov for et kursus i økonomistyring og rapportering i internationale virksomheder til HAKL, der sigter mod AU-faget Økonomistyring i praksis inden for AU i Økonomi og ressourcestyring, og som har sammenhæng til sidste års ansøgning og bevilling. Begrundelsen er, at et stadig stigende antal danske virksomheder (herunder SMV ere) ejes af udenlandske virksomheder. Det indebærer øgede krav til økonomimedarbejderes forståelse for økonomistyring såvel som deres fagsproglige kompetencer. På basis af en relevant erhvervsuddannelse (f.eks. som kontorassistent med speciale i Økonomi) og relevant erfaring skal AMU kurser på højt niveau øge kursistens kompetence til at forestå økonomirapportering i internationale virksomheder. Økonomirapportering i internationale virksomheder (højt niveau, DKLL niveau 5) FKB 2236 Administration og assistance i tandklinikken I de senere år har parterne på efteruddannelsesområdet for tandklinikassistenter arbejdet med at markedsføre AMU-kurserne på hjemmesider og ved nyhedsbreve til tandlæger og tillidsrepræsentanter. Det har medført en stigning i kursusaktiviteten fra 2012 til 2013 på 38 % til 316 kursister. Samtidig er parterne gået aktivt ind i udviklingsarbejdet, hvilket har medført at HAKL søger om udvikling af følgende kurser (foreløbige titler) med tilhørende undervisningsmateriale: Arbejdsmarkedsuddannelser Da tandklinikassistenterne i stigende grad administrerer digitalt er der behov for et kursus i: Sundheds-IT: Digital administration på tandklinikken (2 dage) Kurset kunne udvikles som delvis e-learning. Tandklinikassistenterne har til opgave at sterilisere og vedligeholde maskinparken i klinikken samt arbejde med kvalitetskontrol og sporeprøver. Der er derfor behov for et kursus i: Sterilisation og vedligeholdelse af tandklinikkens udstyr (2 dage) 4

5 Da kravene til at tandklinikassistenter kan kommunikere med alle typer patienter og løse opståede konflikter på en hensigtsmæssig måde ønskes et kursus i: Kommunikation med patienter og konfliktløsning på tandklinikken (2 dage) Der er behov for endnu et kursus inden for profylakse, da flere og flere patienter får implantater: Profylakse implantater og provisorier (1 dag) Der er fokus på at klinikkens administrative opgaver løses så optimalt og rationelt som muligt. Der er derfor behov for et kursus i: Klinikadministration indkøb og økonomistyring (2 dage) Undervisningsmateriale Da ovenstående kurser skal udbydes landsdækkende efter en fælles udbudsplan er der behov for sikring af en ensartet kvalitet gennem udvikling af nye fælles undervisningsmaterialer: Sundheds-IT: Digital administration på tandklinikken - e-læringsmaterialer Sterilisation og vedligeholdelse af tandklinikkens udstyr Kommunikation med patienter og konfliktløsning på tandklinikken Profylakse implantater og provisorier Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job (målrettet UV-materiale) Klinikadministration indkøb og økonomistyring FKB 2768 Detailhandel Undervisningsmaterialer Der er behov for udvikling af undervisningsmateriale for at understøtte undervisningen i forbindelse med fagpakken fra Ufaglært til faglært salgsassistent: Købmandskab og forretningsforståelse i detailhandelen Salg og kundekommunikation Konceptforståelse og drift Salg og varer. Der ses ligeledes behov for udvikling af undervisningsmaterialer til målene, der matcher EUD-specialistsporene inden for Koncept og marketing: Konkurrentanalyse i detailhandlen Konceptopfølgning i detailhandlen Målfastlæggelse for butikskonceptet Det fysiske og virtuelle salg Salgsoptimering: Rapportering og opfølgning i butik Optimering af salget og salgsindsatsen FKB 2252 Instruktion og adm. funktioner i træning og sport Revision af 5

6 FKB 2252 Instruktion og adm. funktioner i træning og sport Der er behov for at få gennemset og revideret FKB 2252, da det er et nyt kompetencegivende job- og uddannelsesområde. Revisionen skal bl.a. bygge på de spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget af færdiguddannede fitnessinstruktørers beskæftigelsessituation for Det Faglige Udvalg inden for Oplevelsesområdet. Uddannelsen til fitnessinstruktør blev etableret i 2008, og FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport blev godkendt i januar FKB 2623 Ledelse Arbejdsmarkedsuddannelser Distanceledelse Revideres så det rummer de udfordringer ledere har ikke både i forhold til fysisk distance til medarbejderne, men også i forhold til ledelse af medarbejdere, som på den ene eller anden måde er involveret i levering af virksomhedens kerneydelse, men som lederen ikke har personaleansvar for. De væsentligt udvidede åbningstider i detail/supermarkeder stiller også nye krav til ledelse af medarbejdere på distancen. Målet skal desuden tage højde for, at ledere arbejder 24/7 og undervisningen skal derfor opbygges fleksibelt, fx ved brug af digital læring. Ledelse på sociale medier (ny) Sociale medier fylder i stigende grad i ledernes hverdag. Flere og flere virksomheder har sociale medier integreret i kommunikationsstrategien. Mange ledere mangler dog værktøjerne til at håndtere brug af sociale medier på et helt praktisk niveau. Hvordan skal de eksempelvis forholde sig til medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, samt at medarbejderne på den ene side kan være ambassadør for virksomheden og på den anden side også er privatperson Undervisningsmateriale Distanceledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse Coaching som ledelsesværktøj Lederens rekrutteringsværktøjer Anerkendende ledelse Ledelse på sociale medier (ny) Der udvikles undervisningsmateriale baseret på forskellige former for digital læring. Dette gøres med udgangspunkt i erfaringer fra det nuværende projekt Nye læringsformer baseret på blended learning. Desuden kan der være erfaringer at drage fra HAKLs nye TUP-projekt. Det vurderes, at forskellige former for digital læring vil kunne øge interessen for målene, fordi det vil give større fleksibilitet for brugerne. FKB 2676 Praktisk Kirketjeneste Arbejdsmarkedsuddannelser Administrativt og juridisk vanskelige procedurer ved dødsfald (ny) Gravere, som er kirkegårdsledere, eller som har kirkegårdslederlignende funktioner, møder undertiden administrativt og juridisk komplekse og vanskeligt håndterbare problemstillinger i forbindelse med dødsfald, som ikke er dækket ind af Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald. Revision af uddannelse 6

7 43743 Renholdelse af kirkens omgivelser Uddannelsens indhold skal i højere grad målrettes til jobfunktioner, som kirketjenerne umiddelbart kan identificere sig med. Det indebærer bl.a., at klipning af hække, beskæring og plantesygdomme udgår som emner. Hermed kan uddannelsen også afkortes. Undervisningsmateriale Udvikling af undervisningsmateriale til ny uddannelse Administrativt og juridisk vanskelige procedurer ved dødsfald Der foreligger ikke undervisningsmateriale inden for området målrettet målgruppen. Revision af undervisningsmateriale til revideret uddannelse Renholdelse af kirkens omgivelser Det foreliggende undervisningsmateriale skal revideres, så det svarer til den reviderede uddannelse og har en skærpet jobfunktionel profil. Udvikling af målrettet undervisningsmateriale til Ergonomi inden for faglære og ufaglærte job Uddannelsen er tilkoblet FKB en Praktisk kirketjeneste og har været gennemført med et pilothold. Uddannelsen er fundet relevant, men kræver, at der udvikles noget branche- og jobfunktionelt relevant undervisningsmateriale. Revision af undervisningsmateriale til Personregistrering særlige opgaver Den professionelle betjening af kirkens brugere Der er behov for at ajourføre undervisningsmaterialet, så det afspejler udviklingen i branchen og i jobudøvelsen. Ny FKB i civile jobfunktioner inden for det militært rettede jobområde Såfremt den igangværende analyse af det militært rettede jobområde med henblik på at afdække behovet for en FKB resulterer i påpegning af behovet for en særskilt FKB målrettet jobområdet, bliver der brug for udviklingsmidler hertil i Analysen afsluttes ultimo 2014/primo Udvikling af FKB målrettet civile jobfunktioner inden for det militært rettede jobområde (foreløbig titel) Analysebehov HAKL ansøger på den ordinære bevilling 2015 (UUL-puljen) om midler til 2 projekter: Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) inden for FKB Ledelse, som har 1. prioritet for HAKL, og Digitale test i AMU på HAKLs uddannelsesområder, som har 2. prioritet. Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende lederuddannelse blev evalueret i 2010, og dette var en meget positiv evaluering både i forhold til deltagernes læringsudbytte, jobmobilitet, yderligere deltagelse i anden efteruddannelse samt lønudvikling. 7

8 Det vil være interessant at gentage evalueringen af flere grunde; dels for at få indblik i, om udbytte og effekt stadig er lige så stor. Dels vil en evaluering også give indsigt i sammenhængen mellem afholdelsesformen som er et modulopbygget sammenhængende forløb og effekten i forhold til enkeltstående, korte AMU-kurser. Evalueringen skal belyse, hvilke muligheder og effekt afholdelsesformen giver. Det gælde både i forhold til indlæring men også i forhold til jobmobilitet, karriere og motivation til yderligere efteruddannelse. Disse resultater kan indgå i den generelt ønskede udvikling af sammenhængende forløb i AMU. Denne evaluering inddrager to perspektiver; deltagerens og virksomhedens (nærmeste leder). Ofte baseres evalueringer på deltagernes egne oplevelser og vurderinger af uddannelsen, men det er centralt at inddrage arbejdsgivers perspektiv, idet det kaster lys over, om uddannelsen også matcher hans/hendes behov og forventninger. Digitale test i AMU på HAKLs uddannelsesområder AMU-uddannelserne har tradition for, at deltagernes opnåelse af viden og færdigheder sikres gennem fælles tilstedeværelse af deltager og lærer i en bestemt fastlagt periode. I forbindelse med gennemførelse af AMU-uddannelser som digital læring, hvor deltager og lærer ikke er fysisk tilstede samtidig, er der brug for andre evalueringsformer. Projektets formål er at afprøve digitale selvrettende test som metode til afprøvning af læringsudbyttet i AMU inden for HAKLs 5 kursusområder administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel med henblik på, afdække hvilke testformer, der er velegnede på de forskellige kursusområder samt om nogle AMU-mål er mere velegnede til digitale selvrettende test end andre, og falder hermed ind under et af de 4 prioriterede temaer for Projektet skal ses i sammenhæng med HAKLs TUP-projekt. Projektets mål er: At udvikle standardtestsæt i form af testsæt, der kan anvendes som initialtest, terminaltest samt effekttest At udvikle og afprøve standardtestsæt til 100 AMU-mål inden for HAKL s område At udvikle og afprøve eksemplariske forudsætningstest og træningstest til en række AMUmål Projektet vil medvirke til at sikre, at HAKLs TUP-projekt får en væsentlig gennemslagskraft på det digitale udbud i ordinær drift, herunder at læringsudbyttet kan dokumenteres gennem anvendelsen af digitale selvrettende test før og efter det digitale læringsforløb samt gennem effektmåling. Herudover vil der blive gjort erfaringer med udvikling og afprøvning af eksemplariske forudsætningstest og træningstest til en række AMU-mål. HAKLs behovsredegørelse for 2016 De seneste AMU-statistiktal for 1. halvår 2014 viser, at kursister har deltaget på et HAKLkursus mod kursister i 1. halvår 2013, og kursister i 1. halvår Det svarer til, ca. 27 % færre kursister i 1. halvår 2014 i forhold til samme periode året før, og 32 % færre end samme periode i For hele AMU-området er der registreret et fald fra kursister i 1. halvår 2013 til kursister i 1. halvår 2014, hvilket svarer til et fald på 9 %. Samlet set betyder det, at faldet i aktiviteten på HAKLs område stort set udgør hele det samlede aktivitetsfald på AMU. HAKL vurderer på den baggrund, at aktiviteten i 2016 i forhold til 2014 vil være uændret. Årsagerne skal findes i de forhold, som HAKL også redegjorde for i sin arbejdsmarkedspolitiske redegørelse for Den økonomiske krise og de ændrede rammevilkår for AMU-kurserne, samt den tillidskrise, som AMU har befundet sig i de seneste par år, har efter virksomhedernes opfattelse holdt både udbydere og virksomheder tilbage med at anvende AMU. 8

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKLs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2014 Redegørelsen er koordineret med HAKLs referencegrupper; de faglige udvalg på det merkantile område, og referencegrupperne for ledelse, det finansielle område,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, projektnummer 138861 TUP 2014 Dette projekt består af 6 indbyrdes

Læs mere

Udviklingstendenser med tilhørende udviklings-, analyse- og evalueringsbehov

Udviklingstendenser med tilhørende udviklings-, analyse- og evalueringsbehov Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2016 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, samt ledelse, det statslige område og medie & kommunikation.

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKL s arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2013 HAKL har i 2013 fortsat fokus på behovsafdækning, udarbejdelse og markedsføring af uddannelsesstrukturer. Behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 MJJ Januar 2014 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 3. februar 2015 Sags nr.: S.541 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2013 - december ISSN 1901-9874

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Udviklingsopgaver og analyser om uddannelsesstrukturer og branchepakker til jobprofiler og faglært niveau

Udviklingsopgaver og analyser om uddannelsesstrukturer og branchepakker til jobprofiler og faglært niveau Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2017 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, samt ledelse, det statslige område og medie & kommunikation.

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG Vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2015 Februar 2015 Forord Denne

Læs mere

HAKL dialogmøder 2015

HAKL dialogmøder 2015 HAKL dialogmøder 2015 1 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Program 1. Velkomst v/martin Grønbæk Jensen, formand for HAKL 2. Digital læring i AMU HAKLs vision med

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

HANDLINGSPLAN. Analyse af strukturforløb inden for reception, servering og service

HANDLINGSPLAN. Analyse af strukturforløb inden for reception, servering og service HANDLINGSPLAN Analyse af strukturforløb inden for reception, servering og service Projektnummer: 3709 Projektpulje: EVUK6536 Udvikling af analyser mv 05 Maj 06 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Vejledning til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til efteruddannelsesudvalg Vejledning til efteruddannelsesudvalg Vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Marts 2013 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Nye spørgsmål i Viskvalitet.dk Side 1

Nye spørgsmål i Viskvalitet.dk Side 1 Nye spørgsmål i Viskvalitet.dk Side 1 Evaluering med afsæt i AMU-loven AMU skal bidrage til at Afhjælpe omstillings- og tilpasningsbehov Vedligeholde og forbedre kvalifikationer ift. arbejdsmarked og deltagernes

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen, Ole Marker,

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand Konference for de lokale uddannelsesudvalg 23. oktober 2013 København, Scandic Program for dagen 10.00-11.00 Velkomst og status

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Til efteruddannelsesudvalgene

Til efteruddannelsesudvalgene Til efteruddannelsesudvalgene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Indkaldelse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantbranchen set i forhold til gæstebetjening November 2011 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere