Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2015 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, ledelse, finans, det statslige område, samt medie & kommunikation. HAKL har i 2015 bl.a. fokus på følgende indsatsområder: Synliggørelse/markedsføring af kurserne til virksomheder og medarbejdere Digital læring Større sammenhæng til EUD og videregående niveau Fokus på kursuspakker, horisontalt og vertikalt samt IKV Flere af indsatsområderne har sammenhæng med de 4 prioriterede temaer, som ministeriet i sit indkaldelsesbrev har angivet, nemlig 1) beskrivelsessystemet i AMU, 2) afprøvning i AMU, 3) udvikling af uddannelsesstrukturer, samt 4) fjernundervisning i AMU tillægspulje på 9. mio. kr. fra vækstplan.dk. I det følgende uddybes de behov, som HAKL har registeret og ønsker at ansøge om udviklings- og analysemidler til på UUL-puljen 2015 og under Tillægspuljen til Fjernundervisning i AMU. Synliggørelse af kurserne til virksomheder og medarbejdere Udvalget har på et møde i efteråret drøftet, hvordan HAKL yderligere kan synliggøre og markedsføre sine kurser til virksomheder og medarbejdere. HAKL er meget opmærksom på, at både målformuleringen og især websøgeteksten, som er den tekst virksomheder og kursister sammen med målgruppeformuleringen møder på EfterUddannelse.dk, har betydning for virksomheder og kursisters opfattelse af indhold og målgruppe. HAKL har i den forbindelse noteret sig, at ministeriet afholder en workshop den 10. november for konsulenterne i efteruddannelsesudvalgenes sekretariater om implementering af de forenklinger mv. af AMU-beskrivelsessystemet, som den nedsatte arbejdsgruppe og VEU-rådet har besluttet. HAKL vil derfor i sit løbende og fremadrettede udviklingsarbejde være meget opmærksom på de muligheder for sproglige forenklinger, punktopstilling, niveaumarkører mm. i de handlingsorienterede målformuleringer, som der nu lægges op til. I foråret 2013 tilsluttede HAKL sig amukurs.dk og har i samarbejde med TUR, IF, MI og TE videreudviklet kursusportalen. Kursusportalen er med til at synliggøre de muligheder for opkvalificering både horisontalt og vertikalt - som HAKLs kursusudbud rummer, i og med at den præsenterer alle de kurser, HAKL har udviklet, og de kursusstrukturer, som kurserne indgår i. HAKL og de øvrige samarbejdspartnere har fået midler til et større markedsføringsprojekt fra TUP2013-puljen Oplev AMU til at profilere AMU via den fælles kursusportal og med kursisterne som uddannelsesambassadører på de sociale medier, en udbygning af amukurs.dk med Min profil, hvor kursisterne kan logge på med NemID og se gennemførte og tilmeldte kurser og få et bud på nye, relevante kurser. amukurs.dk er nu også tilgængelig fra mobile platforme. Samarbejdet om formidling og videreudvikling af amukurs.dk videreføres i TUP-2014 projektet Vælg til med AMU. Digital læring Sekretariatet har hen over sommeren og efteråret 2013 holdt møder med forskellige operatører af digitale læringsplatforme og udviklere af digitale læringsmaterialer. Interessen for digital læring skal bl.a. ses på baggrund af virksomhedernes behov for fleksible afholdelsesformer, faldet i kursusaktiviteten, der fordrer et nyt og moderne AMU-system, samt indførelsen af garantikurser. Digital læring vil øge fleksibiliteten, og formentlig styrke den enkelte kursists læringsudbytte, da digitale undervisningsmaterialer giver mulighed for at tilgodese flere forskellige læringsstile. En strategi for omstilling af HAKLs kurser til digital læring blev godkendt af HAKL i december 2013, og der arbejdes i 2014 og fremefter med TUP-projektet Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU, 1

2 samt omstilling af HAKLs kurser til digitalt udbud via de ordinære bevillinger og omdisponeringer, hvor det er muligt. I forbindelse med gennemførelse af AMU-uddannelser som digital læring, hvor deltager og lærer ikke er fysisk tilstede samtidig, er der brug for andre evalueringsformer end den, der er tradition for i AMU, hvor deltagernes opnåelse af viden og færdigheder sikres gennem fælles tilstedeværelse af deltager og lærer i en bestemt fastlagt periode. HAKL sætter i sit TUP-projekt bl.a. fokus på dokumentation af læringsudbytte gennem udvikling af modeller/skabeloner for digitale tests før og efter den digitale læring samt effektmåling 3 måneder senere. TUP-projekt baserer sig på eksisterende erfaringer, men de er stadig sparsomme inden for AMU, herunder på HAKLs uddannelsesområder. Derfor søger HAKL et projekt under tema 2) Afprøvning i AMU om Digitale test i AMU på HAKLs uddannelsesområder. Projektet skal ses i sammenhæng med og muliggøre en udbygning af TUP-projektet, så de udviklede modeller/skabeloner for initial- og terminaltest samt effekttest i TUPprojektet, implementeres i udviklingen af alle 100 digitale undervisningsmaterialer, og kvalitetssikres. Projektets formål er at afprøve digitale selvrettende test som metode til dokumentation for læringsudbyttet i AMU inden for HAKLs 5 kursusområder administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel med henblik på at afdække hvilke testformer, der er velegnede på de forskellige kursusområder samt om nogle AMU-mål er mere velegnede til digitale selvrettende test end andre. Projektet skal derfor muliggøre, at de udviklede modeller/skabeloner for initial- og terminaltest samt effekttest i TUP-projektet afprøves i de helt eller delvist digitale læringsforløb ved at der til hvert af de 100 uddannelsesmål/digitale undervisningsmaterialer udarbejdes 60 selvrettende digitale testopgaver/spørgsmål, som kvalitetssikres. Projektet vil derfor medvirke til at sikre, at TUP-projektet får en væsentlig gennemslagskraft på det digitale udbud i ordinær drift hvad angår anvendelsen af digitale test før og efter samt undervejs i det digitale læringsforløb som dokumentation for læringsudbyttet. Under tillægspuljen til Fjernundervisning i AMU ansøger HAKL om udvikling af 50 digitale undervisningsmaterialer til kurser, der dermed kan afholdes som fjernundervisning inden for områderne Administration, It i Fælleskataloget (hvor HAKL er udviklingsansvarligt efteruddannelsesudvalg), Detailhandel, samt Produktion af trykt og digital kommunikation, jf. liste med titel på de mål, der søges udviklet digitale undervisningsmaterialer til. De 50 digitale undervisningsmaterialer supplerer de 100 digitale kursusmaterialer inden for områderne administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel under TUP-projektet. Ansøgningen om udvikling af digitale undervisningsmaterialer skaber dermed et volumen inden for centrale kursusområder for HAKL, som gør AMU-udbyderne i stand til at imødekomme virksomheders og kursisters behov for fleksibel, kvalitativ, hurtig og målrettet kompetenceudvikling. HAKL ansøger endvidere under tillægspuljen om et projekt om Uddannelse i digital læring for undervisere inden for HAKLs uddannelsesområder. Projektet skal muliggøre en udbygning af HAKLs digitale kompetenceudviklingsforløb i TUP-projektet ved at der indgås en aftale med en eller flere aftagere om, at underviserne får mulighed for løbende at opnå ECTS-point, der samlet set giver adgang til eksamen i modulet Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, og dermed på denne måde opfylder kvalifikationskravet om 10 ECTS. Der er i TUP-projektet ikke afsat midler til et digitalt kompetenceudviklingsforløb, der bygger bro til den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, men HAKL vurderer, at dette vil være en ekstra vigtig 2

3 kvalitet i TUP-projektet. Samtidig retter det ansøgte projekt sig også mod eksempelvis de undervisere, der skal udvikle digitale undervisningsmaterialer for HAKL under tillægspuljen til Fjernundervisning i AMU. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1 i Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse. Endelig søger HAKL under tillægspuljen om Kompetenceudvikling af undervisere og afprøvning af helt eller delvist digitale læringsforløb i HAKLs TUP-projekt via udvikling af amuonline.dk Tietgen KompetenceCenter har stillet platformen amuonline.dk til rådighed for HAKLs TUP-projekt. Tietgen er endvidere indstillet på, at ejerskabet til amuonline.dk overgår til en andelsforening, der til en begyndelse består af de deltagende skoler i HAKLs TUP-projekt. Hensigten er at udvide ejerkredsen med dem, der ønsker at være med på de vilkår, som foreningen måtte beslutte. HAKL har en forventning om, at alle godkendte udbydere af HAKLs kursusområder vil have en interesse i at deltage, men også udbydere fra andre uddannelsesområder skal have mulighed for at tilslutte sig. Dette er en model der også kendes fra Akademiuddannelserne, hvor alle Akademier står bag Smart Learning, og hvor der af kredsen af deltagende skoler er valgt en sekretariatsskole. Pt. er HAKL ved at forberede information om samarbejdsvedtægter og et stiftende møde for en andelsforening om amuonline.dk, der gerne skal være på plads først i det ny år. Da TUP-projektet er et udviklingsprojekt, er det for flere af de deltagende skoler svært allerede på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt et digitalt kursusudbud vil være et strategisk forretningsområde for skolen fremover. Det er en del af projektet, at der arbejdes med digitaliseringsstrategier for arbejdet med digital læring i AMU. Derfor søger HAKL om at få de udviklingsomkostninger der er forbundet med kompetenceudvikling af underviserne og afprøvningen på amuonline.dk i fase/delprojekt 5 og 6 af TUP-projektet dækket af tillægspuljen, ud over den brugeroprettelse af undervisere, som der allerede er afsat midler til i TUP-projektet. Det er en central del af projektet, at de helt eller delvist digitale læringsforløb/kurser kan blive afprøvet ude på de deltagende skoler i virkeligheden med oprettelse af hold og kursister, der deltager i kurser via læringsplatformen amuonline.dk og at underviserne er blevet kompetenceudviklet til at forestå den digitale undervisning på nettet. Se bilag 2 i Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse. Større sammenhæng til EUD og videregående niveau og fokus på kursuspakker, horisontalt og vertikalt samt IKV HAKL fortsætter sit arbejde med anvendelse af AMU til at sikre et kompetenceløft af ufaglærte og faglærte både horisontalt og vertikalt. HAKL har længe arbejdet med at udvikle kurser, der kan anvendes enkeltvis eller stykkes sammen, som giver mulighed for opkvalificering i forhold til jobprofiler og brancheskift. Det er dette arbejde, som HAKL allerede udfører, der danner udgangspunkt for det videre arbejde med det vertikale kompetenceløft som en mulighed. Konkret arbejder HAKL med uddannelsespakker, der giver mulighed for at bygge bro mellem AMU og de merkantile akademiuddannelser; uddannelsespakker, der kan anvendes til opkvalificering inden for bestemte jobfunktioner, det være sig både i bredden og i dybden, samt uddannelsespakker eller dele heraf, der kan indgå i en uddannelsesaftale for at opnå faglært status. HAKL har i 2013 udviklet 4 kursusmoduler, der indgår i forløbet Fra ufaglært til faglært i Detailbranchen, og fik i 2014 bevilget midler til tilsvarende analyser inden for kontor- og handelsområdet. Analyserne går i gang i foråret 2015 og skal afdække behovet for samt strukturerne for AMU-forløb, der kan integreres i EUV. 3

4 Under tema 3) Udvikling af uddannelsesstrukturer, søger HAKL derfor om kr. til udvikling af op til 10 kurser i AMU til uddannelsesforløb, som supplerer de faglige udvalgs standardiserede EUV-forløb og rammer for standardgodskrivning for voksne med relevant erhvervserfaring inden for kontor- og handelsområdet. I de kr. indgår også, at forløbet Fra ufaglært til faglært salgsassistent skal justeres for at passe til det nye krav om, at de standardiserede uddannelsesforløb som udgangspunkt skal være 10 % kortere end skoledelen på hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse, såfremt HAKLs referencegruppe for FKB Detailhandel måtte beslutte, at AMU-forløbet skal indgå i EUV. Udviklingsbehov inden for de enkelte FKB FKB 2798 Viden- og forretningsservice Arbejdsmarkedsuddannelser På bevillingen 2014 ansøgte HAKL om 2 kurser på højt niveau, DKLL niveau 5, med de foreløbige titler indtjeningsoptimering, og statistik for controller/økonomimedarbejder på baggrund af analysen Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv. LUU på Rokilde Handelsskole, samt ZBC og Køge Handelsskole har i koordination indmeldt et behov for et kursus i økonomistyring og rapportering i internationale virksomheder til HAKL, der sigter mod AU-faget Økonomistyring i praksis inden for AU i Økonomi og ressourcestyring, og som har sammenhæng til sidste års ansøgning og bevilling. Begrundelsen er, at et stadig stigende antal danske virksomheder (herunder SMV ere) ejes af udenlandske virksomheder. Det indebærer øgede krav til økonomimedarbejderes forståelse for økonomistyring såvel som deres fagsproglige kompetencer. På basis af en relevant erhvervsuddannelse (f.eks. som kontorassistent med speciale i Økonomi) og relevant erfaring skal AMU kurser på højt niveau øge kursistens kompetence til at forestå økonomirapportering i internationale virksomheder. Økonomirapportering i internationale virksomheder (højt niveau, DKLL niveau 5) FKB 2236 Administration og assistance i tandklinikken I de senere år har parterne på efteruddannelsesområdet for tandklinikassistenter arbejdet med at markedsføre AMU-kurserne på hjemmesider og ved nyhedsbreve til tandlæger og tillidsrepræsentanter. Det har medført en stigning i kursusaktiviteten fra 2012 til 2013 på 38 % til 316 kursister. Samtidig er parterne gået aktivt ind i udviklingsarbejdet, hvilket har medført at HAKL søger om udvikling af følgende kurser (foreløbige titler) med tilhørende undervisningsmateriale: Arbejdsmarkedsuddannelser Da tandklinikassistenterne i stigende grad administrerer digitalt er der behov for et kursus i: Sundheds-IT: Digital administration på tandklinikken (2 dage) Kurset kunne udvikles som delvis e-learning. Tandklinikassistenterne har til opgave at sterilisere og vedligeholde maskinparken i klinikken samt arbejde med kvalitetskontrol og sporeprøver. Der er derfor behov for et kursus i: Sterilisation og vedligeholdelse af tandklinikkens udstyr (2 dage) 4

5 Da kravene til at tandklinikassistenter kan kommunikere med alle typer patienter og løse opståede konflikter på en hensigtsmæssig måde ønskes et kursus i: Kommunikation med patienter og konfliktløsning på tandklinikken (2 dage) Der er behov for endnu et kursus inden for profylakse, da flere og flere patienter får implantater: Profylakse implantater og provisorier (1 dag) Der er fokus på at klinikkens administrative opgaver løses så optimalt og rationelt som muligt. Der er derfor behov for et kursus i: Klinikadministration indkøb og økonomistyring (2 dage) Undervisningsmateriale Da ovenstående kurser skal udbydes landsdækkende efter en fælles udbudsplan er der behov for sikring af en ensartet kvalitet gennem udvikling af nye fælles undervisningsmaterialer: Sundheds-IT: Digital administration på tandklinikken - e-læringsmaterialer Sterilisation og vedligeholdelse af tandklinikkens udstyr Kommunikation med patienter og konfliktløsning på tandklinikken Profylakse implantater og provisorier Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job (målrettet UV-materiale) Klinikadministration indkøb og økonomistyring FKB 2768 Detailhandel Undervisningsmaterialer Der er behov for udvikling af undervisningsmateriale for at understøtte undervisningen i forbindelse med fagpakken fra Ufaglært til faglært salgsassistent: Købmandskab og forretningsforståelse i detailhandelen Salg og kundekommunikation Konceptforståelse og drift Salg og varer. Der ses ligeledes behov for udvikling af undervisningsmaterialer til målene, der matcher EUD-specialistsporene inden for Koncept og marketing: Konkurrentanalyse i detailhandlen Konceptopfølgning i detailhandlen Målfastlæggelse for butikskonceptet Det fysiske og virtuelle salg Salgsoptimering: Rapportering og opfølgning i butik Optimering af salget og salgsindsatsen FKB 2252 Instruktion og adm. funktioner i træning og sport Revision af 5

6 FKB 2252 Instruktion og adm. funktioner i træning og sport Der er behov for at få gennemset og revideret FKB 2252, da det er et nyt kompetencegivende job- og uddannelsesområde. Revisionen skal bl.a. bygge på de spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget af færdiguddannede fitnessinstruktørers beskæftigelsessituation for Det Faglige Udvalg inden for Oplevelsesområdet. Uddannelsen til fitnessinstruktør blev etableret i 2008, og FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport blev godkendt i januar FKB 2623 Ledelse Arbejdsmarkedsuddannelser Distanceledelse Revideres så det rummer de udfordringer ledere har ikke både i forhold til fysisk distance til medarbejderne, men også i forhold til ledelse af medarbejdere, som på den ene eller anden måde er involveret i levering af virksomhedens kerneydelse, men som lederen ikke har personaleansvar for. De væsentligt udvidede åbningstider i detail/supermarkeder stiller også nye krav til ledelse af medarbejdere på distancen. Målet skal desuden tage højde for, at ledere arbejder 24/7 og undervisningen skal derfor opbygges fleksibelt, fx ved brug af digital læring. Ledelse på sociale medier (ny) Sociale medier fylder i stigende grad i ledernes hverdag. Flere og flere virksomheder har sociale medier integreret i kommunikationsstrategien. Mange ledere mangler dog værktøjerne til at håndtere brug af sociale medier på et helt praktisk niveau. Hvordan skal de eksempelvis forholde sig til medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, samt at medarbejderne på den ene side kan være ambassadør for virksomheden og på den anden side også er privatperson Undervisningsmateriale Distanceledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse Coaching som ledelsesværktøj Lederens rekrutteringsværktøjer Anerkendende ledelse Ledelse på sociale medier (ny) Der udvikles undervisningsmateriale baseret på forskellige former for digital læring. Dette gøres med udgangspunkt i erfaringer fra det nuværende projekt Nye læringsformer baseret på blended learning. Desuden kan der være erfaringer at drage fra HAKLs nye TUP-projekt. Det vurderes, at forskellige former for digital læring vil kunne øge interessen for målene, fordi det vil give større fleksibilitet for brugerne. FKB 2676 Praktisk Kirketjeneste Arbejdsmarkedsuddannelser Administrativt og juridisk vanskelige procedurer ved dødsfald (ny) Gravere, som er kirkegårdsledere, eller som har kirkegårdslederlignende funktioner, møder undertiden administrativt og juridisk komplekse og vanskeligt håndterbare problemstillinger i forbindelse med dødsfald, som ikke er dækket ind af Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald. Revision af uddannelse 6

7 43743 Renholdelse af kirkens omgivelser Uddannelsens indhold skal i højere grad målrettes til jobfunktioner, som kirketjenerne umiddelbart kan identificere sig med. Det indebærer bl.a., at klipning af hække, beskæring og plantesygdomme udgår som emner. Hermed kan uddannelsen også afkortes. Undervisningsmateriale Udvikling af undervisningsmateriale til ny uddannelse Administrativt og juridisk vanskelige procedurer ved dødsfald Der foreligger ikke undervisningsmateriale inden for området målrettet målgruppen. Revision af undervisningsmateriale til revideret uddannelse Renholdelse af kirkens omgivelser Det foreliggende undervisningsmateriale skal revideres, så det svarer til den reviderede uddannelse og har en skærpet jobfunktionel profil. Udvikling af målrettet undervisningsmateriale til Ergonomi inden for faglære og ufaglærte job Uddannelsen er tilkoblet FKB en Praktisk kirketjeneste og har været gennemført med et pilothold. Uddannelsen er fundet relevant, men kræver, at der udvikles noget branche- og jobfunktionelt relevant undervisningsmateriale. Revision af undervisningsmateriale til Personregistrering særlige opgaver Den professionelle betjening af kirkens brugere Der er behov for at ajourføre undervisningsmaterialet, så det afspejler udviklingen i branchen og i jobudøvelsen. Ny FKB i civile jobfunktioner inden for det militært rettede jobområde Såfremt den igangværende analyse af det militært rettede jobområde med henblik på at afdække behovet for en FKB resulterer i påpegning af behovet for en særskilt FKB målrettet jobområdet, bliver der brug for udviklingsmidler hertil i Analysen afsluttes ultimo 2014/primo Udvikling af FKB målrettet civile jobfunktioner inden for det militært rettede jobområde (foreløbig titel) Analysebehov HAKL ansøger på den ordinære bevilling 2015 (UUL-puljen) om midler til 2 projekter: Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) inden for FKB Ledelse, som har 1. prioritet for HAKL, og Digitale test i AMU på HAKLs uddannelsesområder, som har 2. prioritet. Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende lederuddannelse blev evalueret i 2010, og dette var en meget positiv evaluering både i forhold til deltagernes læringsudbytte, jobmobilitet, yderligere deltagelse i anden efteruddannelse samt lønudvikling. 7

8 Det vil være interessant at gentage evalueringen af flere grunde; dels for at få indblik i, om udbytte og effekt stadig er lige så stor. Dels vil en evaluering også give indsigt i sammenhængen mellem afholdelsesformen som er et modulopbygget sammenhængende forløb og effekten i forhold til enkeltstående, korte AMU-kurser. Evalueringen skal belyse, hvilke muligheder og effekt afholdelsesformen giver. Det gælde både i forhold til indlæring men også i forhold til jobmobilitet, karriere og motivation til yderligere efteruddannelse. Disse resultater kan indgå i den generelt ønskede udvikling af sammenhængende forløb i AMU. Denne evaluering inddrager to perspektiver; deltagerens og virksomhedens (nærmeste leder). Ofte baseres evalueringer på deltagernes egne oplevelser og vurderinger af uddannelsen, men det er centralt at inddrage arbejdsgivers perspektiv, idet det kaster lys over, om uddannelsen også matcher hans/hendes behov og forventninger. Digitale test i AMU på HAKLs uddannelsesområder AMU-uddannelserne har tradition for, at deltagernes opnåelse af viden og færdigheder sikres gennem fælles tilstedeværelse af deltager og lærer i en bestemt fastlagt periode. I forbindelse med gennemførelse af AMU-uddannelser som digital læring, hvor deltager og lærer ikke er fysisk tilstede samtidig, er der brug for andre evalueringsformer. Projektets formål er at afprøve digitale selvrettende test som metode til afprøvning af læringsudbyttet i AMU inden for HAKLs 5 kursusområder administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel med henblik på, afdække hvilke testformer, der er velegnede på de forskellige kursusområder samt om nogle AMU-mål er mere velegnede til digitale selvrettende test end andre, og falder hermed ind under et af de 4 prioriterede temaer for Projektet skal ses i sammenhæng med HAKLs TUP-projekt. Projektets mål er: At udvikle standardtestsæt i form af testsæt, der kan anvendes som initialtest, terminaltest samt effekttest At udvikle og afprøve standardtestsæt til 100 AMU-mål inden for HAKL s område At udvikle og afprøve eksemplariske forudsætningstest og træningstest til en række AMUmål Projektet vil medvirke til at sikre, at HAKLs TUP-projekt får en væsentlig gennemslagskraft på det digitale udbud i ordinær drift, herunder at læringsudbyttet kan dokumenteres gennem anvendelsen af digitale selvrettende test før og efter det digitale læringsforløb samt gennem effektmåling. Herudover vil der blive gjort erfaringer med udvikling og afprøvning af eksemplariske forudsætningstest og træningstest til en række AMU-mål. HAKLs behovsredegørelse for 2016 De seneste AMU-statistiktal for 1. halvår 2014 viser, at kursister har deltaget på et HAKLkursus mod kursister i 1. halvår 2013, og kursister i 1. halvår Det svarer til, ca. 27 % færre kursister i 1. halvår 2014 i forhold til samme periode året før, og 32 % færre end samme periode i For hele AMU-området er der registreret et fald fra kursister i 1. halvår 2013 til kursister i 1. halvår 2014, hvilket svarer til et fald på 9 %. Samlet set betyder det, at faldet i aktiviteten på HAKLs område stort set udgør hele det samlede aktivitetsfald på AMU. HAKL vurderer på den baggrund, at aktiviteten i 2016 i forhold til 2014 vil være uændret. Årsagerne skal findes i de forhold, som HAKL også redegjorde for i sin arbejdsmarkedspolitiske redegørelse for Den økonomiske krise og de ændrede rammevilkår for AMU-kurserne, samt den tillidskrise, som AMU har befundet sig i de seneste par år, har efter virksomhedernes opfattelse holdt både udbydere og virksomheder tilbage med at anvende AMU. 8

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse HAKLs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2014 Redegørelsen er koordineret med HAKLs referencegrupper; de faglige udvalg på det merkantile område, og referencegrupperne for ledelse, det finansielle område,

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG Vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2015 Februar 2015 Forord Denne

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Todaysmeet skal bruges til digital videndeling og debat i løbet af workshoppen.

Todaysmeet skal bruges til digital videndeling og debat i løbet af workshoppen. Digital videndeling på DE s årsmøde 2014 Velkommen til workshoppen Kompetenceudvikling af erhvervsskolernes medarbejdere og ledere Log venligst ind på workshoppens fælles forum www.todaysmeet.com/kompetence

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Evaluering af AMU. New Insight bidrag til EVA s evaluering af AMU.

Evaluering af AMU. New Insight bidrag til EVA s evaluering af AMU. Evaluering af AMU New Insight bidrag til EVA s evaluering af AMU. Belysning af efteruddannelsesudvalgenes og lokale uddannelsesudvalgs arbejde samt deltagernes erfaringer med AMU Maj 2007 Forfatter: ma

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Efteruddannelse via AMU

Efteruddannelse via AMU Efteruddannelse via AMU Hvad skal der til for at øge de små og mellemstore detailvirksomheders anvendelse af AMU? GEMBA Innovation og Uddannelsesnævnet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 3 Om

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere