FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel"

Transkript

1

2 FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens rolle i postmodernismen/delkonklusion, Empiri/Metode, Empiri/Positionering, Analyse/Det generelle forhold til mad, Analyse/Hvordan madblogges der?, Analyse/Hvorfor madblogge? Fahad: Identitet, Sociale medier/web 2.0 og sociale medier, Sociale medier/bloggen, Madbloggen, Empiri/ Analysedesign, Analyse/Generel brug af online medier, Analyse/god og dårlig madblogging, Analyse/Brug af madmedier Antal anslag inkl. mellemrum: (95,9 normalsider)

3 abstract Within the past few years a global trend for food blogging has found its way to Denmark. The Danish food blogosphere is on a rise, providing an alternative to traditional food media. But why do a large number of people with no particular professional food skills blog about their dinners and where they had lunch? This question is the foundation of this thesis. Furthermore, we seek to examine how identity construction and food!"#$$%&$'()*'"%&+*,-'.#'(&/0*)'#1)'21*/3%#&/4'0*'/3()3'!5'*6(7%&%&$'38*'91))*&3'7*,%('"(&,/9(:*-';*'<&,' 38(3'38*'=##,'!"#$'%/'1&%21*'%&'%3/'=#)74'9#7:()*,'3#'#=>%&*'7*,%(4'(/'%3')*>*93/'38*'7#/3')*9*&3',*?*"#:7*&3/' =)(7*0#)+'!*%&$'!1%"3'!5'(&,'=#)'38*':*#:"*'08#'1/*'%3-'.#,(5B/'7*,%('"(&,/9(:*'%/'8%$8"5'%&>1*&9*,'!5'38*' social media, and the food blog is part of the social media landscape. To answer the question of how identity construction and food blogging is linked, we look into how post modern 38*#)%*/'#='%,*&3%35')*>*93'08(3B/'3(+%&$':"(9*'%&'/#9%("'7*,%(-' Through an empirical study of a group of Danish food bloggers the thesis offers insight into their habits and motives for food blogging, as well as their likes and dislikes concerning food blogging. ;*'()$1*'38(3'38*')*:)*/*&3(3%#&'#='=##,':"(5/'('/%$&%<9(&3':()3'%&'38*'"%?*/'#='=##,'!"#$$*)/-'C&'38*'!"#$'38*' blogger creates a virtual space where he or she can elaborate on food preferences. By sharing choices and preferences in food with the rest of the world, the blogger offers insight on who he or she is. Food blogging is also a social activity and family and friends play an important role in the food blogger s identity construction, as 38*5'9#&<)7'38*'!"#$$*)B/'%,*&3%35'!5'?("%,(3%&$'38*%)'(93%#&/-'.8*'%,*&3%35'9#&/3)193%#&'38(3'3(+*/':"(9*'#&'38*' food blogs happens partly through social relations with other food bloggers, as the food blog generates social networks which help to reinforce the blogger s personal identity. Through these networks a set of common norms and consensus are formed and the membership of a certain group within the food blogosphere shows who the food blogger is or even more importantly, who the blogger isn t. As a media genre on the rise, the Danish food blogosphere will be facing challenges with an increase of interests from private corporations and PR agencies. Readers rely on blogs to be subjective and honest when it comes to marketing. With commercial interest growing, the fear of hidden advertisement in the blogosphere can create gaps between the reader s expectations and the food bloggers personal interests. We anticipate that food bloggers will face a dilemma, between sticking to the uncommercial nature of blogging, and keeping %3'9"*()'#='*9#&#7%9'%&3*)*/3/4'#)':1)/1%&$'('<&(&9%("'(7!%3%#&4'(&,'1/*'38*'!"#$'(/'('7*(&/'#='7(+%&$'(' <&(&9%("':)#<3-'.8%/'21*/3%#&'<,,"*/'0%38'38*':)*7%/*'#='=##,'!"#$$%&$4'(/'%3'0#1",'!*9#7*'%&9)*(/%&$"5',%=<91"3'3#',%==*)*&3%(3*'=##,'!"#$/'=)#7'#38*)'3)(,%3%#&("'7*,%(4':#3*&3%(""5'7(+%&$'%3',%/(::*()'%&'3#'38*'81$*' media landscape.

4 indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING LÆSEVEJLEDNING TEORI IDENTITET EMPIRI...34 R-E-'KJ.CLJ...34 R-S-'TCFH.HCOJMHON ANALYSEDESIGN ANALYSE BRUG AF MADMEDIER KONKLUSION FORMIDLINGSARTIKEL LITTERATURLISTE...84 BILAG 1. SAMLEDE INTERVIEWS...87 BILAG 2: KATEGORISERING AF MADBLOGS...88 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE...93

5 1. indledning I 90 erne så en helt ny karakter dagens lys herhjemme; stjernekokken blev født. Folk som Henrik Boserup og G"(1/'K*5*)'!"*?'7*,',*)*/'3?\:)#$)(77*)'#7'7(,'L(&7()+/'&5*'/1:*)/3]*)&*)-''''.^&,*)'7(&'=#)'=]*)&/5&*3' tv 1, og som har dyrkelsen af mad til fælles. Her kan man svælge i lækre, hjemmelavede retter og få gode tips #$'%,**)'3%"'#:/+)%=3*)4'7(&'/*"?'+(&'+(/3*'/%$'#?*)'8]*77*'%'+a++*&*3-'F#7'T#"%3%+*&/'7(,(&7*",*)'_#(+%7' Grundahl skriver: Kokken er blevet en moderne afgud, der dyrkes som et kunstnerisk geni. Og rundt om ham knæler den kreative klasse og livsstilsguruerne som disciple (Grundahl 2010) L%//*'3?\:)#$)(77*)'(=/:*]"*)'*&'$*&*)*"'%&3*)*//*'=#)'7(,'/#7'&5,*"/*/7%,,*"4'8#!!5'#$'"%?//3%"-' F3]*)&*+#++*&*'#?*)"*?*,*'bcB*)&*4'#$'>*)*'#$'>*)*'+#77*)'/3(,%$'3%"-'H++*'+1&',(&/+*4'7*&'#$/`' udenlandske stjernekokke, underholder og underviser os i dag på tv. Kogebøger er ikke længere bare en!)1$/$*&/3(&,4'7(&'/"`)'#:'%'=#)'(3'<&,*'*&'!*/3*73'#:/+)%=3d'+#$*!a$*)'*)'&#$*34'7(&'"^/*)4'#$',*'*)'%++*' "^&$*)*'=#)?%/3'3%"'*&'85",*'%'+a++*&*34'8?#)',*'+(&'/3`'#$'!"%?*'=*,3*,*'(='+a++*&\#/-'L*'"%$$*)'=)*77*':`' bladhylden i den lokale bladkiosk: Gourmet, Isabellas, Mad og helse, Mad og Venner, Mad og Bolig, Spis bedre, Copenhagen food og Mad! er blot nogle af titlerne på de farvefulde magasiner om mad, som repræsenterer forskellige stile, så der er noget for både gourmeten og husmoderen. K(,'3?\:)#$)(77*)4'7(,7($(/%&*)4'a+#"#$%/+*'!*?^$*"/*)4'7(,7*//*)4'(?%//*+3%#&*)'#7'7(,'#$' )*/3(1)(&3*)4',5)+*"/*'(='$#1)7*3\)*/3(1)(&3*)4'7(,!"#$/--'\'%&3*)*//*&'=#)'7(,'*)'3%"/5&*"(,*&,*'/3a))*'*&,' nogensinde. Grundahl skriver, at god mad i dag i høj grad er blevet et livsstilsfænomen, hvor man adskiller sig fra mængden ved graden af sin gastronomiske interesse (Grundahl 2010). Fænomenet er ikke nyt, om end dyrkelsen synes at være større end nogensinde. Det kan spores relativt langt tilbage gennem det 20. århundrede, langt længere end stjernekokkens fødsel. F.eks. så man fremkomsten har en overordentlig stor interesse for mad: Foodies are amateurs who simply love food for consumption, study, preparation, and news. Foodies are sometimes viewed as obsessively interested in all things culinary. Foodieism is a modern, popular way of engaging food culture for the general population 2. Et lignende begreb er opstået i Danmark, hvor vi har bemærket, at ordet madentusiast høres ofte. H&3*)*//*&'=#)'7(,'*)'!"*?*3'*&'#7=(33*&,*'3*&,*&/4'/#74'?%'7*&*)4'!"-(-'/:%""*)'%&,'#?*)'>*)*',%/+1)/*)' såsom en gældende sundhedsdiskurs kontra en nydelsesdiskurs. Tendensen afspejler en interesse i velvære og ønsket om positiv værditillæggelse ift. ens identitet, som ikke har nogen relation til en dominerende sundhedsdiskurs. Det handler på dette område ikke om sundhed, men om kvalitet. Man kan her næsten tale om en livsnyderdiskurs, hvilket vores empiri også viser i og med, at vores interviewpersoner ser en lige 1 Pr. februar Web 1 5

6 forbindelse mellem nydelse og sundhed. Udover at være repræsentanter for dette syn på mad som genstand for ren nydelse, der bidrager til livskvalitet, repræsenterer hver stjernekok en bestemt form for mad og en bestemt livsstil: Anne Larsen repræsenterer eksempelvis slankemad og den praktisk orienterede linje, englænderen Nigella den sensuelle mad og _(7%*'C"%?*)',*&'(=/"(::*,*'h]*$'"(?*)'7(,'3%"'?*&&*)&*h\/3%"-'T`'/(77*'7`,*'8()'?%'!*7^)+*3'*&'35,*"%$' og voksende tendens til, at ikke kun stjernekokkene, men også den almindelige borger, i dag bruger mad til at afspejle værdier, holdninger og livssyn. Mad bliver en måde at iscenesætte sin identitet på, ikke kun i indkøbskurven eller overfor de mennesker, man vælger at lukke ind i sin privatsfære, men også når man fortæller om sine holdninger og oplevelser til og med den mad, man indtager og ikke mindst den mad, man selv kreerer (Holm 2003: 52) DE NYE MEDIER I takt med at teknologien har udviklet sig, oplever vi en øget medialisering af samfundet. Dette har haft afgørende betydning for, hvordan vi kommunikerer til og med hinanden, og en grundlæggende demokratiseringsproces af mediebilledet har betydet, at kommunikation i dag har en mere dialogisk og,5&(7%/+'+()(+3*)'*&,'3%,"%$*)*-'l*3'!*35,*)'*3'/+%=3'=)('7(//*7*,%*)'7*,'*&'j&\3%"\7(&$*')*"(3%#&'3%"'*3' 7*)*'=)($7*&3*)*3'7*,%*!%""*,*'7*,'*&'7(&$*\3%"\7(&$*')*"(3%#&-'X*)'<&,*)',*'/#9%("*'7*,%*)',*)*/' eksistensberettigelse. I dag har vi at gøre med et mediebillede, hvor alle har mulighed for at have en stemme. Gennem de nye, sociale medier er dette mest udtalt. Her har man netop mulighed for at udtrykke holdninger, præferencer osv. præcis, som man lyster. Vi ser netop med fremkomsten af de sociale medier et større fokus på det enkelte individs holdninger og meninger. Kernen i disse platforme, hvad enten det er facebook, blogs eller andet, er, at de i høj grad anvendes til at vise omverdenen, hvem man er, da de er præget af brugerens subjektive synspunkter og valg. Her opstår forbindelsen mellem mad og sociale medier, da mad som nævnt ovenfor kan have præcis samme funktion. Bloggen synes at være den perfekte platform for selviscenesættelse, da man her har mulighed for at præsentere sig selv præcis, som man ønsker, gennem de ord og billeder, man vælger at offentliggøre 3. Mad kan være et omdrejningspunkt for denne selviscenesættelse, hvilket ses gennem fremkomsten af madbloggen, som vinder mere og mere frem AT BLOGGE OM MAD Bloggen som medie udgør en præmis, der giver private mennesker muligheden for at skrive om lige netop det,,*'/*"?'<&,*)'%&3*)*//(&3-'h'7#,/^3&%&$'3%"',*'3)(,%3%#&*""*'7*,%*)'+(&'7(&'%':)%&9%::*3'/+)%?*4'/#7'7(&'?%"':`' sin blog uden at skulle tænke over læsertal og andre forpligtelser, som mere traditionelle medier er underlagt. Der er nemlig ingen krav til objektivitet på bloggen, da de private blogs kun repræsenterer forfatterens personlige holdninger. Af samme grund siger analytiker, medieekspert og madblogger Kasper Bergholt 4, at der inden for blogverdenen eller blogosfæren, som man kalder den, især er tre emner, der egner sig særligt 3 Miller og Dawn 2004 P' 'Y%'!*&533*)'Q*)$8#"3'/#7'!`,*'%&3*)?%*0:*)/#&'#$'*+/:*)3-'L*)=#)'=#)*+#77*)',*)'*+/:*)3\9%3(3*)'(='8(7'7*,')*=*)*&9*'3%"'?#)*/' %&3*)?%*0/'e,*)'*)'(3'<&,*'%'!%"($Eg 6

7 godt til mediet, nemlig mode, mad og musik. Det er emner, der i høj grad afspejler subjektive holdninger, da formidlingen af disse emner netop hviler på afsenderens personlige smag. Disse blogs er blandt dem med (""*)>*/3'"^/*)* 5. Madbloggen er i kraftig vækst 6. Ifølge Bergholt har ti af de mest besøgte danske madblogs omkring "^/*)*'#7'7`&*,*&-'L*3'*)'>*)*'*&,',*'=a)*&,*'3)*'7(,7($(/%&*)'Gastro, Smag & Behag og Mad og Venner har til sammen 7. Madblogs.dk påstår at være Danmarks måske mest komplette liste over danske blogs om råvarer, madlavning, opskrifter, grill, restauranter og alt, der har med mad at gøre. Siden samler alle de danske madblogs, som selv tilmelder sig, og pr. 13.august 2010 er der 185 blogs tilknyttet siden 8. Madbloggen er blevet så populær, at Børsen bragte en artikel om fænomenet i I samme artikel udtaler Søren Storm Hansen, analytiker og rådgiver inden for digitale medier, at det kun er et spørgsmål om tid, et populært medie (Braad 2009). En af vores interviewpersoner har præcis samme vurdering af den danske madblogosfære: Det med madblogs er lidt en byld, der skal gå hul på, der er ikke nogle, der er blevet kendte eller har fået deres eget tv eller radioprogram. [ ] når det først ruller, tror jeg, der vil ske en masse indenfor madblogverden. Og i takt med, at der kommer en masse pros ind, tror jeg, det vil gå hurtigere. [ ] Når det sker, inden for de næste par år tror jeg, så taler vi store sponsorater, og måske vil Netto hyre en til at lave opskrifter på baggrund af deres katalog. Noget i den dur. Det er mit bud. Lige nu er der masser om buddet, og det vil selvfølgelig trække dem fra, som ikke er så dygtige eller engagerede. For der er virkelig mange [ ]. Madbloggen er altså blevet et større og større medie, og dens popularitet og magt vokser fortsat. Vi ønsker at se nærmere på dette fænomen, da det stadig er en ny tendens herhjemme, som endnu ikke er blevet undersøgt nærmere. Y%'?%"',*)1,#?*)'/*'&^)7*)*':`'7(,!"#$$*&4',('?%'<&,*)',*3'%&3*)*//(&34'(3'7(,'*)'*3'*7&*4',*)'*)'!"*?*3' genstand for større og større interesse og mediering, både hos individet og på samfundsplan. Et af de steder, dette udfolder sig, er på madbloggen, hvor mad er genstand for personlig dyrkelse samtidig med, at denne personlige og subjektive interesse bliver kommunikeret ud til et stort publikum. Sammenhængen synes at være, at sociale medier og mad begge er oplagte emner for selviscenesættelse og identitetsskabelse. Vi ønsker at undersøge denne forbindelse nærmere PROBLEMFELT Flere identitetsteoretikere er enige om, at mennesket i det senmoderne samfund er herre over sin egen identitet forstået på den måde, at man selv konstruerer den frem for, at den er mere eller mindre medfødt, som det var tilfældet i tidligere tider. I dag står individet overfor en strøm af valgmuligheder, og hvilken identitet, man ønsker 5 Web 2 6 Web 3 7 Web 3 8 Web 4 7

8 (3'/+(!*'/%$4'*)'!"#3'*3'(=',%//*'e_=-'Identitet). Identitet kan altså antage mange skikkelser, og den kan bl.a. komme til udtryk gennem forbrug eksempelvis forbrug af medier og/eller forbrug af mad. Med en interesse for disse identitetsproblematikker som udgangspunkt, vil nærværende speciale søge at belyse, hvordan brugen af begge emner (mad og sociale medier) hænger sammen med hinanden og med identitetsskabelsen. K(,'/#7'#7,)*]&%&$/:1&+3'=#)'%,*&3%3*3*&'*)'*3'#7)`,*4',*)'8()'?^)*3'=#)/+*3'%'"^&$*'e_=-'Mad og identitet), og i den forbindelse har vi altså bemærket, at netop de nye, sociale medier i dag bruges som platform for koblingen mellem mad og identitet. De sociale medier bruges mere og mere til at diskutere og kommunikere om emnet mad. Vi ønsker altså som udgangspunkt at undersøge, hvad der foregår på de sociale medier, og da forskningen /#7'&^?&3'#?*&=#)'1&,*)/3)*$*)4'(3'!)1$*&'(=',%//*'%'8a]'$)(,'8^&$*)'/(77*&'7*,'%,*&3%<+(3%#&'#$' identitetsskabelse (se i øvrigt Sociale medier), er det dette aspekt, vi vil undersøge nærmere. Men for at få et &53':*)/:*+3%?':`'=#)/+&%&$*&'8()'?%'?("$3'7(,!"#$$*&'/#7'/:*9%<+3'#7)`,*'=#)'%,*&3%3*3//+(!*"/*':`'/#9%("*' medier. Madbloggen er relevant at undersøge i den forbindelse, da blogs som nævnt generelt er et sted, hvor identitet udvikles, da madblogs bliver mere og mere populære og udbredte, og da mad er en anerkendt markør for identitet. Altså ønsker vi at se nærmere på, hvordan de gængse koblinger mellem mad og identitet samt sociale medier og identitet i dag får nye dimensioner, idet de alle kommer til at hænge sammen: Hvad er forbindelsen mellem mad, identitet og sociale medier? Hvad er det, der foregår på madbloggen? G()#"5&'M-'K%""*)'#$'L(0&'F8*:8*), 9 skriver i artiklen Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog, at det er en self-disclosure 10 4',*)'<&,*)'/3*,':`'!"#$$*&4'7*&'(3',*3'/*"?1,3)5+4'!"#$$*)*&' fremlægger, ikke er udtryk for et præeksisterende jeg. Det selv, der vises, er en konstruktion, som formes som en bestemt retorisk subjektposition. På bloggen konstrueres selvet kontinuerligt, mener de (Miller og Shepherd ). En af de ting, der påvirker konstruktionen af identiteten på bloggen er samspillet med læserne, som som nævnt ovenfor er afgørende, da bloggen ikke har nogen eksistens uden. Bloggen består af indlæg, hvorpå læsere kommenterer, og en anden vigtig del af blogosfæren er, hvilket vores empiri også viser, at man linker til hinanden. Samspillet og kommunikationen er en nødvendig del af bloggens natur, som former både dens indhold og bruger. Dette samspil er afgørende for den identitetsdannelse, der sker via bloggen, og som er en fortløbende aktivitet. Modtageren er aktiv medspiller i dette identitetsprojekt, idet afsenderen søger læseren, og meningen dannes i mødet med denne. Afsenderen skriver altså som en del af en løbende identitetsafklaring, men det er først i mødet med læseres, at identiteten skabes som et samarbejde mellem afsenderens tekst og læserens fortolkning (Bille 2006: 39). Med dette socialkonstruktivistiske perspektiv på sociale medier, hvor bloggingen ses som en proces, hvor intet *)'=(/3"($3'\'*&':)#9*/',*)'1,?%+"*)'/%$'\'?%"'?%'1&,*)/a$*'7(,!"#$$*&-' Fokus har vist sig primært at være på interaktionen, ikke den enkelte bloggers bevæggrunde og metoder, da disse netop ændres if. m. interaktionen på bloggen, hvilket vores empiri også beviser: Bloggingens udbytte og indhold ændrer sig, når først bloggen er etableret og kommunikationen med læsere og medbloggere går i gang. Dette fokus er dog opstået gennem efterrationalisering, da vi i interviewene ledte efter den enkeltes b' 'X*&8#",/?%/':)#=*//#)'#$'/31,*)*&,*'%')*3#)%+':`'O#)38'G()#"%&('F3(3*'V&%?*)/%35 10 Disclosure = afsløring, offentliggørelse 11 Artiklen er hentet fra internettet og har ikke sidetal 8

9 bevæggrunde. Disse viste sig dog hurtigt at være stærkt rodfæstet i en social dimension, hvorfor vi bl.a. vil undersøge, hvordan interaktionen foregår, og hvordan den påvirker den identitetsdannelse, der foregår via bloggen. C?*&/3`*&,*'"*,*)'#/'=)*7'3%"'=a"$*&,*':)#!"*7=#)71"*)%&$l' Hvorfor og hvordan blogger man om mad, og hvordan hænger identitetsskabelse og madblogging sammen? Med udgangspunkt i ovenstående vidensinteresse vil følgende arbejdsspørgsmål komme til at dirigere vores empiriske undersøgelse: Hvad er en madblog? Hvem er madbloggeren? Hvorfor madblogger man? Hvordan madblogger man? Hvad viser interaktionen på bloggen? Hvordan passer madbloggen ind i det generelle mediebillede? 9

10 2. læsevejledning 1. INDLEDNING Her skitserer vi specialets undersøgelsesfelt og problemstilling og gør rede for vores motivation for at undersøge emnet madblogs. I Problemfelt konkretiserer vi problemfeltet, gør vi for vores problemformulering samt for emnets relevans i en kommunikationsfaglig sammenhæng. 2. LÆSEVEJLEDNING 3. TEORI H',*33*'(=/&%3'?%"'?%'#?*)#),&*3'/^33*'3*#)*3%/+*',*<&%3%#&*)'#$'+#&+)*3%/*)%&$*)'%'=#)8#",'3%"'1&,*)/a$*"/*/=*"3*3-' Vi argumenterer for, hvordan begreberne er anvendelige i vores undersøgelse, samt hvordan teoriapparaterne hænger sammen med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, socialkonstruktivismen SOCIALE MEDIER Da sociale medier er vores udgangspunkt og hovedinteresse, starter vi vores undersøgelse med en afklaring af, hvad sociale medier er for en størrelse. Her vil vi skitsere udviklingen på medieområdet en udvikling, der har ført til, at de sociale medier og bloggen har fået gode levevilkår. Da bloggen er vores undersøgelsesområde, vil vi også i dette afsnit klargøre, hvad en blog overhovedet er IDENTITET I afsnit 2.1 fastslår vi, at teorien om sociale medier og blogs lægger vægt på identitetsaspektet: Blogs er et oplagt medie til selvudtryk og identitetsskabelse. Derfor fortsætter specialet her med en generel forklaring af det moderne syn på identitetsproblematikker set fra en teoretisk synsvinkel MAD OG IDENTITET Y#)*/'/:*9%<++*'9(/*'*)'7(,!"#$$*&4',('7(,'%'8a]'$)(,',%/+13*)*/':`',*'&5*'/#9%("*'7*,%*)4'#$',('*7&*3' også er tæt forbundet med identitet. Derfor vil forbindelsen mellem mad og identitet blive forklaret nærmere i dette afsnit, som kort opridser udviklingen i forskningen på dette område samt redegør for de pointer i =#)/+&%&$*&4'/#7'?%'<&,*)')*"*?(&3*'=#)'?#)*/':)#!"*7/3%""%&$-' 3.4. MADBLOGGEN Når vi er nået hertil, har vi i store træk redegjort for sammenhængene og mekanismerne bag vores caseområde, madbloggen, og denne vil nu blive introduceret nærmere, inden vi i analysen undersøger den til bunds. Vi sætter i dette afsnit madbloggen ind i en mediemæssig kontekst, hvor vi forklarer dens plads i det generelle mediebillede og i madmediebilledet, samt redegør for dens styrker og magt som medie. Herefter kommer en beskrivelse af den danske madblogosfære, som er omdrejningspunkt for vores analyse. 10

11 5. EMPIRI Vi vil med al teorien og beskrivelserne af madbloggen og den danske madblogosfære i baghovedet nu tage hul på den empiriske del af specialet, der i sidste ende har til formål i samspil med teorien at svare på vores problemformulering METODE X*)'=#)+"()*)'?%'?#)*/'*7:%)%\7*3#,*'#$')*,*$a)'=#)'?("$'#$'=)(?("$'%'=#)!%&,*"/*'7*,',*&&*-' 5.2. POSITIONERING Y%'<&,*)4'(3':#/%3%#&*)%&$'8a)*)'8]*77*'%',*&&*',*"'(='/:*9%("*3'/&()*)*'*&,'%'3*#)%,*"*&4',('?%'?%"'!)1$*',*&&*' teori konkret som et analyseredskab. Positioneringsteorien har altså ikke til formål også at kaste lys over naturen af vores undersøgelsesfelt, ligesom vores andre teoretiske afsnit har, men skal kun fungere som et analytisk redskab ANALYSEDESIGN Dette afsnit har som en del af metoden til formål at forklare, hvordan vi griber analysen an. 6. ANALYSE Analysen er delt op i fem dele, der hver har et overordnet tema og yderligere er delt op i forskellige underemner. Efter hver enkeltdel følger en sammenfatning. G%3(3*)'%'(&("5/*&'8()')*=*)*&9*)4'/#7'8*&?%/*)'3%"'!%"($'E-'M*=*)*&9*)&*'1,$a)'3)*'3("4'8?#)',*3'=a)/3*'3("'8*&?%/*)' til, hvilken interviewperson, der er tale om. Det næste til sidetal i transskriberingen af interviewene (bemærk, at sidetal her starter forfra ved hvert enkelt interview). Det sidste tal henviser til linjenummer på den angivne side i %&3*)?%*0\3)(&//+)%!*)%&$*&-' 7. KONKLUSION Vi vil i konklusionen sammenfatte undersøgelsens hovedpointer, svare på vores problemformulering og sætte vores resultater ift. eksisterende undersøgelser og eventuel fremtidig forskning. Konklusionen vil altså have en perspektiverende vinkel, som også indebærer overvejelser omkring madbloggens fremtid. 11

12 3. teori 3.1. SOCIALE MEDIER Madbloggen afspejler nogle generelle tendenser i det mediebillede, der er gældende i dag, og vi ønsker med nærværende afsnit at sætte bloggen som medie ind i en bredere mediemæssig kontekst samt at få ekspliciteret, hvad en blog er, og hvad den kan. Derfor starter dette afsnit med en redegørelse for baggrunden for bloggens tilblivelse. Den personlige computer (pc en) er gateway til resten af verden, og som internetbruger kan man både hente og sende informationer i den hastighed, ens internetopkobling tillader. Man taler om, at internettet har tilladt en informationsteknologisk demokratiseringsproces, hvormed der menes, at mediebilledet ikke er styret af massemediernes udbud, men at vi i dag ser et langt mere fragmenteret og decentraliseret mediebillede. Især har internettet muliggjort en gennemgribende omvæltning af mediebilledet med et skift fra massemedieret kommunikation til et mere decentraliseret og demokratiseret mediebillede. F#9%#"#$*&'K(&1*"'G(/3*""/ 12 '!*/+)%?*)',*&&*'#7?^"3&%&$'%'/%3'3)*\!%&,/?^)+l' The Information age: Economy, Society and Culture. L*'^&,)%&$*)4'/#7'%&3*)&*33*3'8()'=)*7!)($34'/+("'/*/'%'"5/*3'(=',*34'G(/3*""/' +(",*)'=#)'&*3?^)+//(7=1&,*3l'J&'!*3*$&*"/*'8(&'!*&533*)'#7',*3'?%,*&/!(/*)*,*'/(7=1&,4'?%'!*<&,*)' os i. Betegnelsen netværkssamfund kommer af, at vores samfund er organiseret som et netværk, hvor alle,#7%&*)*&,*'(+3a)*)4'%&/3%313%#&*)'#$':)#9*//#)'*)'#)$(&%/*)*3'/#7'&*3?^)+'%'/(7=1&,*3'eg(/3*""/'scccg-'f#7' Roy Langer 13 beskriver, kan netværksbegrebet spores tilbage til sociologer som Georg Simmel 14, der levede EiRi\EbEi-'X(&'havde erkendt og beskre vet betydningen af (kommunikationen i) sociale netværk i forbindelse med skabelsen af individuelle og kollektive identiteter'ei(&$*)'sccpl'eug-'l('g(/3*""/'%'ebbu'%$*&'3($*)' netværksbegrebet op, beskriver han internettets centrale plads i forhold til at skabe netværksstrukturer på tværs af lokalt, regionalt, nationalt og globalt niveau. Han understreger, at netværkets betydning for, hvordan vi organiserer os og kommunikerer, er centralt i nutidens informationssamfund (Langer 2004: 16). Med de sociale medier er netværkskommunikation eksploderet, og man har som individuel bruger muligheden for at interagere med andre internetbrugere og indgå i forskellige communities på en og samme tid. L*3'7#,*)&*'7*,%*7%"]a'8()'=#)'"^&$/3'=#)7%&,/+*3',*'(&("#$*'7*,%*)/',#7%&(&/'#$',*)*/'!*$)^&/&%&\ $*)4'#$',*3'#:8^?*)',%/3%&+3%#&*&'7*""*7'(=/*&,*)*'#$'7#,3($*)*'#$'$%?*)'71"%$8*,'=#)'(3'/+(!*'+#&\ takter, interaktion og alliancer på tværs af tidligere skel i tid og rum. Dette inkluderer et tilsvarende skift i kommunikationsperspektivet away from broad cast (one to many) towards conversational (many to many) models of communication'ek9g()3854'k%""'*)'m'f+%,7#)*4'sccpl'edg-'magten er fordelt og den enkelte internetbruger spiller derfor en vigtig rolle i det moderne mediebillede. 12 Spansk sociolog, der primært er kendt for at beskæftige sig med informationssamfundet og kommunikationsforskning, herunder internetstudier 13 Professor i kommunikation 14'.5/+'<"#/#='#$'/#9%#"#$ 12

13 Ud fra et kommunikationsteoretisk perspektiv kan man tale om, at man har søgt væk fra transmissionsparadigmet til en kommunikationsform, der i højere grad er præget af interaktion,,%("#$'#$',5&(7%+-'h=a"$*'=#)/+*)'%'9#):#)(3*'+#771&%+(3%#&'w%&&'w)(&,/*&'<&,*/',*)'#?*)#),&*3' to kommunikationsparadigmer, nemlig transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet. I transmissionsparadigmet, som er den ældste tilgang til kommunikationsteori, ses kommunikationen som en lineær bevægelse, hvor afsenderen sender et budskab gennem et medie til modtageren. Her er det afsender, der former kommunikationsprocessen. Tid, sted, form og ikke mindst budskabet er bestemt af afsenderens intentioner, hvor modtager i den anden ende af processen opfattes som en passiv modtager af det sendte budskab (Frandsen et. al. 1997: 34). I modsætning til transmissionsparadigmet er interaktionsparadigmet i højere grad præget af at være en dynamisk proces, hvor både afsender og modtager er aktive. Formålet med den interaktionsprægede kommunikation er netop interaktionen mellem mennesker med henblik på at danne og udveksle betydning. Essensen i interaktionsparadigmet er netop den dynamiske proces mellem afsender og modtager, hvor begge parter er aktive fortolkere af budskaber ud fra bestemte koder og kontekster (Frandsen et. al. 1997: 36). Q`,*'3)(&/7%//%#&/\'#$'%&3*)(+3%#&/:()(,%$7*3'8()',*)*/'/3`/3*,'%',*'h$(7"*h'7*,%*)-'H&3*)&*33*3/'1,?%+"%&$' har muliggjort en kommunikationsform med en grad af interaktion, der slet ikke var mulig med tv, radio og aviser, og den, man tidligere omtalte som modtager i kommunikationsprocessen, er i dag mere bruger eller endda medskaber af budskabet. De traditionelle kommunikationsparadigmer kan ikke anvendes direkte på det moderne mediebillede, hvor fokus i højere grad er på det sociale aspekt. På trods af at interaktionsparadigmet også har fokus på modtageren som aktiv medspiller, så er internettet i modsætning til de gamle medier et medie, hvor modtageren selv opsøger sin information. Brugeren kan dele, videregive og ikke mindst selv skabe nye budskaber. Med de sociale mediers fremkomst ser vi et nyt kommunikationsmønster, der ikke afspejler de gamle paradigmer med udsendelse af information fra afsender til modtager. I forhold til traditionelle massemedier sker der primært en bevægelse fra det centralt kontrollerede til individets kontrol over information samt tidspunkt og emne for kommunikationen. Den traditionelle magtbalance forrykkes mellem afsender og 7#,3($*)4'#$'!($$)1&,*&'=#)',*33*'<&,*/'%'!*$)*!*3';*!'S-c4'8?%"+*3'?%'=#)+"()*)'&*,*&=#) WEB 2.0 OG SOCIALE MEDIER f%$$*)'7(&'3%"!($*':`'%&3*)&*33*3/'3%,"%$/3*',($*4'+(&'7(&'\'/(77*&"%$&*3'7*,'%',($'k'+#&/3(3*)*4'(3' det i høj grad var præget af at være en statisk entitet. Hjemmesider var mere eller mindre en énvejs kommunikationsproces, hvor det var afsenderen, der styrede kommunikationen, mens brugeren var passiv modtager. Webbets seneste udvikling, der er blevet døbt til Web 2.0, afspejler således de nyeste kommunikationsformer, hvor der i højere grad er fokus på proces, dynamik og interaktion (Anderson et. al. 2007: 5). Internettet er blevet langt mere tilgængeligt, end det var, da det kom frem. Som en af vores interviewpersoner (forkortes ip fremover) og ekspert i sociale medier Kasper Bergholt siger: Nettet har en!"#$#"#%&''#(%)%$&*+%,*%-#"#%!".*#"#%#"%/,00#1%0#$2%34"%5/.((#%0&6%/#6$#%$#6%$)"#/1#%&$"#55#%7,"%&1%86$#%#6% hjemmeside, i dag kan man bare skrive madopskrifter i google-feltet ep-'ucl'ep\eug- 13

14 Denne nye og nemmere tilgang til internettet har ændret nettets natur i retning af et mere brugerdrevet internet. Q*$)*!*3';*!'S-c'+#7'3%"'?*),*&'?*,'*&'+#&=*)*&9*'(=8#",3'(='.%7'CB)*%""5 15 '#$'H.\<)7(*3'K*,%(I%?*' International i 2004, hvor man diskuterede internettets fremtid, efter at det omkring 2001 var blevet erklæret dødt som en følge af IT boblen, der braste (CB)*%""5'Sccnl'Eng-'L%/+1//%#&*&'$%+':`4'#7',*&&*',a,/*)+"^)%&$' holdt stik, eller om at internettets fremtid blot så anderledes ud. For på trods af, at utallige IT selskaber var blevet erklæret konkurs, og man ikke så den vækst, man havde gjort i årene op til år 2000, så fortsatte internettet stadig med at udvikle sig. Man fandt frem til, at internettet simpelthen havde udviklet sig til noget andet. Nu var det ikke kun enkelte store virksomheder, der styrede slagets gang, men også brugerne kunne nu være med til at skabe de medieplatforme, de selv benyttede sig af. Denne tilstand blev døbt Web 2.0. Som illustreret på forsiden af Times Magazine i 2006, med billedet af en computer med et spejl hvor skærmen skulle være, faldt valget af Person of the Year 16 på You, altså læseren eller brugeren af medierne. Dette understreger i høj grad kernen i Web 2.0, der som nævnt er præget af åbenhed og en høj grad af interaktion, hvor brugerne både er medskabere, brugere og modtagere i kommunikationsprocessen (Anderson 2008: 5). De mange nye medieplatforme, der har givet internettet en mere social karakter, er i høj grad de såkaldte sociale medier. Når man taler sociale medier, henviser man til medieplatforme som facebook og MySpace,,*)'$)1&,"^$$*&,*'71"%$$a)'*&'7(&$*\3%"\7(&$*'+#771&%+(3%#&4'7*,'!)1$*)*&'/#7'7*,/+(!*)'%' +#771&%+(3%#&/:)#9*//*&4'=)*7'=#)'*&'*&\3%"\7(&$*'+#771&%+(3%#&-'L*'/#9%("*'7*,%*)'*)'*&'+#7!%&(3%#&'(=' en masse forskellige teknologier, der bliver samlet på én platform. Forud for de sociale medier ligger nogle af de teknologier, der udgør de mest centrale interaktionsprincipper i Web 2.0 teknologi. Dette omfatter bl.a. muligheden for at tagge bestemte nøgleord, muligheden for at modtage og abonnere på RSS feeds samt blogging, som både er teknologi og platform på en og samme tid. Sociale medier har og fremmer følgende egenskaber i brugerens interaktion med medieplatforme på internettet: o' o' o' o' o' Deltagelse medierne opfordrer brugerne til selv at bidrage med deres eget indhold og ansporer til kreativitet ved at give muligheden for at videreudvikle platforme og teknologier ud fra open source tankegangen, at brugeren har adgang til kildekoden. Samtale der opstår dialog mellem brugerne og mellem ejerne og deltagerne. Dialogen opleves som ligeværdig og i øjenhøjde. Fælleskab der opstår en fælles social følelse, og deltagerne opnår en stærkere følelse af identitet omkring dette fællesskab. Forbundethed deltagerne oplever at være forbundet, ikke bare til hinanden, men også på andre måder på tværs af både tid og sted. Åbenhed der er en større grad af åbenhed, ikke bare som feedback, men også som deltagelse, og deltagernes frihed til selv at vælge, hvad de vil være med til, og hvordan de vil bidrage. Web 2.0 teknologi er altså de grundlæggende teknologiske principper, der muliggør en mere dynamisk 15' '.%7'CB)*%""5'*)'*&'(=',*'7*/3'9%3*)*,*'H.'=#)=(33*)*'%'?*),*&'e0*!'Rg 16 Person of the year er Times årlige kåring af årets person, der kan være en kvinde, mand, par, gruppe, idé, sted eller maskine, der på godt og ondt har påvirket årets begivenheder 14

15 kommunikation med brugeren som medskaber. I Web 2.0 teknologiens tidlige dage var blogging først og fremmest en teknologi, der bestod i brugerens mulighed for at oprette indlæg på sin blog og læserens mulighed for at kommentere på disse indlæg BLOGGEN Som beskrevet i ovenstående oversigt, er bloggen en forløber for de sociale medier, der netop bygger på :)%&9%::*)&*'=)(';*!'S-c-''C),*3'0*!"#$'e,*)'/*&*)*'*)'!"*?*3'=#)+#)3*3'3%"'!"#$g'*)'#:=1&,*3'(='_#)&'Q()$*) 17 i 1997 og henviser til en simpel hjemmeside med paragraffer, personlige dagbogindlæg eller links kaldet posts, "^$$*)'=#+1/':`'3*+/34'7*&',*)'<&,*/'#$/`'=#3#\4'?%,*#'#$'(1,%#!"#$/-' Q"#$$*&'+(&'<&,*'/%&*')a,,*)'%'/7`'(&()+%/3%/+*',%/+1//%#&/=#)(4'8?#)'!)1$*)&*'/(7"*,*'/%$'%'*&'$)1::*' efter interesse (Hodkinson 2007: 16). Det er svært at vurdere, hvornår de første blogs er opstået, men man 7*&*)4'(3',*'=a)/3*'=#)7*)'?()'(3'<&,*':`'%&3*)&*33*3'#7+)%&$'Ebbb'eH!%,-l'Pg-'Bloggen så i hvert fald dagens lys i forbindelse med internettets udvikling frem mod et mere brugerdrevent sted: Blogging [...] illustrates the moment when users got some sort of control over the information age, and a decision to share private information to blur the line between the private and the public became their decision (Gurak og Antonijevic 2008: 68). L*3'*)'171"%$3'(3'/%$*4'8?#)'7(&$*'!"#$/4',*)'<&,*/-'H'Sccn'=(&,3*/',*)'%=a"$*'!"#$\/a$*7(/+%&*&'.*98&#)(3%' 63 millioner blogs, et tal der fra 2002 var vokset fra blot Folk blogger i dag om alt fra personlige interesser til større samfundsanliggender, men fælles for alle blogs *)4'(3',*'8()'*&':*)/#&"%$'(=/*&,*)-'L*'>*/3*'!"#$$*)*'/3`)'=)*7'7*,'&(?&4'7*&'(3'!"#$$*'(&#&573'*""*)' 1&,*)':/*1,#&57'?^"$*/'(='Dc':)#9*&3'(='!"#$$*)&*'eF987%,3'Sccng-'L*'>*/3*'=#)?*&3*)4'(3'!"#$%&,8#",*3'*)' &#&<93%#&4'7*&'&#$"*'!"#$/'*)'*+/:"%9%3'*""*)'%7:"%9%3'<+3%?*'%'=#)/+*""%$*'$)(,*)'eK%""*)'#$'F8*:8*), 19 ). Blogformatet er blevet omfattende og populært og er ikke længere kun noget, der er forbeholdt enkeltpersoner: Formatet bliver i dag også anvendt af eksempelvis større virksomheder og aviser. I takt med at antallet af blogs vokser, viser det sig, at mange bloggere har samme interesse, og hermed kan man tale om forskellige gængse blogemner. Bergholt mener, at nogle emner viser sig at være mere populære end andre, og emner som mode, musik og mad egner sig bedre som blogemner: Det er ligesom, at bloggen passer bedst sammen med områder præget af subjektvitet eller intersubjektivitet. F.eks. mad, musik og mode. De tre m er 20, siger han. Det, der gør bloggen til mere end en simpel hjemmeside, er brugerens mulighed for at interagere med bloggens indhold, f.eks. giver bloggen som nævnt mulighed for at kommentere på de forskellige posts, hvilket der af juraprofessor Yochai Benkler bliver kaldt for a weighted conversation between a primary author and a group of secondary comment contributors, who communicate to an unlimited number of readers (Anderson 2007: 7). Samtidig har bloggen en umiddelbar karakter, der muliggør en højere hyppighed af opdateringer, end man oplever på traditionelle hjemmesider, og i modsætning til trykte medier kan blogger og bruger kommunikere i journalistisk tid med opdateringer fra time til time, minut til minut (Anderson 2008: 7). 17' 18 Web 6 19 Artiklen er hentet fra internettet og har ikke sidetal 20 Web 7 15

16 I de forskellige posts kan man som nævnt tagge forskellige emneord, der gør det muligt at kategorisere og arkivere og søge efter forskellige emnefordelinger. At inddrage links, når man benævner et bestemt emne eller ord, giver også en øget fornemmelse af dynamik, interaktion og netværk mellem bloggen og andre hjemmesider og blogs mv. En af de mest unikke karakterer ved blogs er, at brugeren ikke behøver opsøge de blogs, han eller hun er interesseret i, da man kan abonnere på nyheder fra bloggen gennem RSS feeds. Finder brugeren en blog, han *""*)'81&'<&,*)')*"*?(&3'*""*)'%&3*)*//(&34'+(&'!)1$*)*&'?^"$*'(3'(!#&&*)*':`'#:,(3*)%&$*)4'#$',*'?%"'(13#7(3%/+'!"%?*'/*&,3'3%"'8(&p8*&,*/'7(%"(,)*//*'*""*)'B=**,\"^/*)B-'K(&$*'!"#$/'%&,*8#",*)'#$/`'B!"#$)#""/B4'/#7'*)'*&' "%/3*'#?*)'(&,)*'!"#$/4'/#7'!"#$$*)*&'<&,*)')*"*?(&3*'*""*)'/5&*/'$#,3'#74'#$',*)7*,'$*)&*'?%"'"%&+*'3%"-' K*,',*3'?#+/*&,*'(&3("'(='!"#$/'*)'7(&'&1'!*$5&,3'(3'3("*'#74'(3',*)'<&,*/'*&'/`+(",3'!"#$#/=^)*4'*3'&*3'*""*)' univers inden for internettets rammer, hvor de forskellige bloggere linker mellem hinanden. Bloggen er altså et 7*,%*4',*)'*)'#:"($3'3%"'&*3?^)+/+#771&%+(3%#&4'/#7'_(&'F987%,3 21 skriver: Speaking in one s own personal voice and being open for dialogue rather than engaging in one-way-communication are core elements readers have come to expect from blog communication (Schmidt ). Eller som Bergholt udtrykker det: Det er simpelthen et socialt værktøj; man møder nogle mennesker og holder kontakt. Der opstår en social kontakt pga. #6%)61#"#55#+%,*%$#1%#"%$#1+%)61#"6#11#1%9&"%*:,"12%;)$()*#"#%<&"%0&6%*#,*"&85/%!.6$#1+%6.%/&6%0&6%$)5/.1#"#%0&$% med en i New York eller Paris'qrs'eP-'nUl'SR\Sig BLOGGEN SOM FORUM FOR SELVUDTRYK OG IDENTITETSSKABELSE G()#"5&'M-'K%""*)'#$'L(0&'F8*:8*), 23 skriver i artiklen Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog : Character is manifested in choice, as Aristotle had it. In more postmodern terms, the blogging subject constitutes itself in and through its own mediation. Med denne formulering rammer de hovedet på sømmet; Det, man blogger om, og den måde, man gør det på, er et stærk udtryk for, hvem man er eller gerne vil være (og dermed også hvem man er). Hvad enten dette selvudtryk sker bevidst eller ubevidst: [Blogs are] sites of identity formation, with one person potentially the voice and ethos behind dozens of blogs. Blogs allow us to engage in conversations with certain aspects of a person s life, and with the identity that person chooses to construct (Gurak og Antonijevic 2008: 66) Det særlige ved sociale medier, og bloggen især, er nemlig, at de har en bekendende natur (Miller og Shepherd g-'q"#$$*&'=1&$*)*)'%',*'>*/3*'3%"=^",*'/#7'*&'`!*&',($!#$ 25, og det er bl.a. også dette aspekt, bloggere holder af: Content is important to bloggers because it represents their freedom of selection and presentation. What many!(,**#"5%86$%0,51%=,0'#(()6*%&!,.1%!(,*5%)5%19#%&!)()1>%1,%=,0!)6#%19#%)00#$)&1#(>%"#&(%&6$%19#%*#6.)6#(>% personal, a combination that represents a refreshing contrast with the bland commercial point of view of so much Internet content (Schmidt 2007). 21 'F*&%#)'M*/*()98*)'=#)',%$%3("'%&3*)(93%?*'7*,%(':`'X(&/\Q)*,#0\H&/3%313*'=#)'K*,%('M*/*()98'eX(7!1)$g 22 Artiklen er hentet fra nettet og har ikke sidetal 23' 'X*&8#",/?%/':)#=*//#)'#$'/31,*)*&,*'%')*3#)%+':`'O#)38'G()#"%&('F3(3*'V&%?*)/%35' 24 Artiklen er hentet fra nettet og har ikke sidetal 25 this group, female and teenage bloggers are in the majority (Schmidt 2007) 16

17 Q"#$/'+(&'%&,,*"*/'%'3#'35:*)l'J&'<"3)*)*&,*'!"#$',*)'7*/3'8(&,"*)'#7'%&=#)7(3%#&/,*"%&$4'#$'8?#)'!"#$$*)*&' primært fungerer som redaktør af links. Denne form var den mest udbredte i starten af bloggens historie. Den anden type er netop den mere personlige (og mest brugte) where bloggers engage in an outbreak of self-expression [ ] a type that emphasizes personal, diary-like writing (Miller og Shepherd). Her deler folk unprecedented amounts of personal information with total strangers, potentially millions of them (Ibid.). Miller og Shepherd tilføjer, at denne udvisken af grænsen mellem offentligt og privat netop er grunden til, at bloggen er blevet så populær, og de kalder udviskningen en generel tendens i samfundet, der er blevet mere og mere 1,!)*,3'/%,*&'bcB*)&*-'L*33*'*+/*7:"%<9*)*)',*'7*,'=)*7+#7/3*&'(=')*("%35/8#0/4'3("+/8#0/'#$'!%#$)(<*)/' popularitet, samt at politik også er blevet privat. Blogs er blot endnu et udtryk for folkets voyeurisme og ekshibitionisme, siger de. Ekshibitionismen er selvudleveringen, der indbefatter at forstå sig selv bedre gennem interaktion med andre og tingsliggøre sine personlige informationer. Bloggeren konstituerer således sig selv i og igennem sin egen mediering, og bloggeren lægger, ifølge Miller og F8*:8*),4'#$/`':)%7^)3'?^$3':`'/*"?\1,3)5+'e%&,)*'7#3%?(3%#&4',*)'8(&,"*)'#7'(3'1,3)5++*'/%$'#$'()!*],*'7*,' identitet) og netværksudvikling (den ydre motivation, der handler om relationsopbygning) i spørgsmålet om, hvorfor han/hun blogger. C#(7D#A'"#55),6%)5%&%5&()#61%19#0#%&0,6*%5,0#%!(,**#"5+%?9,%86$%19#%5&0#%,'',"1.6)1>%19&1%1#(#<)5),6%1&(/% shows afford their participants: the opportunity to tell their stories in a mediated forum to a potentially large, though distant and invisible, audience. Bloggers mark both their linking and their commentary as means of self- #A'"#55),6E%&5%?&>5%1,%7,51#"%&%.6)F.#%<,)=#+%&%$#86)1#%&11)1.$#%,"%1,%#A'#")0#61%?)19%5#(7%#A'"#55),6 (Miller og Shepherd 2004). Miller og Shepherd mener dog, i tråd med vores videnskabsteoretiske standpunkt og identitetssyn (se Indledningg4'(3',*3'*)'*&'/*"=\,%/9"#/1)* 26 4',*)'<&,*)'/3*,':`'!"#$$*&4'7*&',*3'/*"?1,3)5+4'!"#$$*)*&' fremlægger, er ikke udtryk for et præeksisterende jeg. Det selv, der vises, er en konstruktion, som formes som en bestemt retorisk subjektposition. På bloggen konstrueres selvet kontinuerligt, mener de. De tilføjer, at der er <)*'=1&+3%#&*)'%'/*"?=)*7/3%""%&$*&4'/#7'!"#$$*&'#:=5",*)l'the blog works to bind together ( ) the four functions,7%5#(7d$)5=(,5."#e%5#(7d=(&")8=&1),6+%5,=)&(%<&()$&1),6+%"#(&1),659)'%$#<#(,'0#61+%&6$%5,=)&(%=,61",( (Ibid.). N)1&,*&'3%"4'(3'7(&$*'7*&&*/+*)'?^"$*)'(3'!"#$$*4'+(&'#$/`'<&,*/'%'*3'!*8#?'=#)'(3'/3)1+31)*)*'(+3%?%3*3*)4' oplevelser og/eller tanker. Det er det, bloggen gør, ligesom det er det, den personlige dagbog gør: Diaries [ ] enable integration of one s past and present experiences, which is the need deeply rooted in human psychology. Weblogs have the same role. [ ] The phenomenon of writing oneself through chronological narratives incorporates both an old human need the need for temporal structuring and integrating of past and present experiences and a new way of doing that relying on speed, reach, anonymity, and interactivity of Internet communication (Gurak og Antonijevic 2008: 64). Identitetsdannelsen på bloggen er her i høj grad bundet af, at bloggen har læsere. Som Nicolas Hookway Disclosure = afsløring, offentliggørelse 27 Sociologilektor, University of Tasmania 17

18 skriver i artiklen Entering the blogosphere fra 2008: C)6=#%GHHH%!(,*5%9&<#%!#=,0#%&%5)*6)8=&61%7#&1."#%,7% online culture. They have been heralded as [...] a new way of constructing self and doing community in latemodern times. L*&&*'/*"?+#&/3)1+3%#&'<&,*)'%'8a]'$)(,'/3*,'$*&&*7'/(7/:%""*3'7*,'(&,)*'!"#$$*)*'*""*)' bloglæsere, da der skal være nogen, der ser og bedømmer ens selvudtryk, for at det kan udvikles og valideres. Forbindelsen til andre er altså vigtig for bloggeren og for hans eller hendes identitetsskabelse, hvad enten dette er bevidst eller ej. Samtale, fællesskab og forbundethed er som tidligere nævnt egenskaber, som sociale medier i høj grad har og fremmer. Dialogen, den fælles sociale følelse og forbundetheden er væsentlige egenskaber ved bloggen og væsentlige grunde til, at mange blogger, som vores empiri også viser: Der opstår en fælles social følelse, og deltagerne opnår en stærkere følelse af identitet omkring dette fællesskab 28 BG#771&%35B\,*"*&'(='!"#$$%&$*&'3]*&*)'7(&$*'=#)7`"l'Q"#$$*)&*'"%&+*)'3%"'8%&(&,*&'#$'+#77*&3*)*)':`' hinandens blogs og styrer på den måde deres online forhold. Dette bliver en måde at udøve social kontrol og vise accept, tilkendegivelse og værdier. Bloggerne positionerer sig selv i bloggernetværket ved at indikere med deres links, hvilken gruppe, de ønsker at tilhøre (Miller og Shepherd 2004). Dette ser vi tydelige eksempler på i vores empiri. Blogosfæren kaldes også for en opadgående mobilitet baseret på ønsket om anerkendelse og godkendelse 29, hvilket vores empiri også tydeligt viser. Anerkendelsen er naturligvis vigtig for selvforståelsen og den positive %,*&3%3*3/,(&&*"/*4'#$'*)'%$*&'!(/*)*3':`'*3'*+/%/3*)*&,*'&*3?^)+-'K(&1*"'G(/3*""/'!*/+)%?*)'&*3?^)+' som fællesskaber bestående af interpersonelle bånd, som frembringer socialisering, støtte, informationer, tilhørsforhold og social identitet og siger, at disse netværk bygger på selektive bånd knyttet på baggrund af %&3*)*//*)'#$'?^),%*)'eG(/3*""/'SccEg-'L*33*'*)'3%"=^",*3'%'7(,!"#$#/=^)*&4'8?#)'/3^)+*'!`&,'!"%?*)'+&533*3' #$'&*3?^)+'#:/3`)'e_=-'(&("5/*&g-'L%//*'&*3?^)+'!5$$*)'&*3#:':`',*3'/#9%("*'(/:*+34'%&=#)7(3%#&/,*"%&$'#$' *&'=a"*"/*'(='3%"8a)/=#)8#",-'k(,!"#$#/=^)*\&*3?^)+*3'*)'%'3)`,'7*,'g(/3*""/b'?1),*)%&$'/+(!3'1,'(='*&'=^""*/' interesse og værdier, og samtidig eksisterer der yderligere mindre netværk indenfor madblogosfæren, som!5$$*)':`'/(77*'=1&,(7*&3'e_=-'(&("5/*&g-' Man taler om, at brugeren af sociale medier, og derunder bloggeren, har muligheden for at vælge, hvem han eller hun vil fremstå som. Altså kan den person, læseren møder, være en mere eller mindre sandfærdig version af personen bag skærmen. L%)*+3*'<+3%?*'!"#$/'<&,*/'#$/`-' Mange mener dog, at sociale medier, og netop især bloggen pga. dens bekendende natur, er et sted, hvor brugernes sande jeg kommer frem: Today, the use of personal media to express the senses of the self appears to be closely related to an increased sense of control, yet simultaneously the mediated subject is commonly perceived as open and honest and close to a true self (Lüders 2008: 696). Vi mener som socialkonstruktivister, at brugeren ikke har ét sandt jeg, men at meningen skabes fortløbende og konstant ændrer sig i samspillet med læserne på bloggen BLOGGENS ROLLE I POSTMODERNISMEN/DELKONKLUSION Y%'+(&'1,"*,*'(='#?*&/3`*&,*4'(3'!"#$$*&'*)'*3':*)=*+3'=#)17'=#)'%,*&3%3*3/,(&&*"/*4'!`,*':`'%&,%?%,\'#$' gruppeplan. Når en blogger vælger at poste bestemte ord, billeder, links osv., udtrykker han eller hun, i nogle tilfælde helt bevidst, i andre ubevidst, en hel masse om sin identitet. På den måde kan en blogger skabe 28 Web 8 29 Web 8,1 18

19 sin identitet gennem bloggingen. At bloggen er den perfekte platform til dette, skyldes som nævnt dens funktionaliteter, der kræver subjektive valg. Vi mener, at behovet for at danne sig en identitet skal ses ud fra eksistensvilkårene i den senmoderne verden. Miller og Shepherd udtrykker det således: Bloggers, however, seem less interested in role playing than in locating, or constructing, for themselves and for others, an identity that they can understand as unitary, as real. The blog thus seems to us to be a countermovement to postmodern destabilization, a backward motion toward the source, as Robert Frost put it. That is, to the extent that the blog has become a widely understood and shared rhetorical convention, it functions as a site of relative stability. [...] 19#%!(,*%0)*91%!#%.6$#"51,,$%&5%&%'&"1)=.(&"%"#&=1),6%1,%19#%=,651&61%-.A%,7% 5.!:#=1)<)1>+%&5%&%*#6#")=%#77,"1%,7%"#-#A)<)1>%?)19)6%19#%5.!:#=1%19&1%="#&1#5%&6%#$$>%,7%"#(&1)<#%51&!)()1>2%[...] In &%=.(1."#%)6%?9)=9%19#%"#&(%)5%!,19%'.!()=%&6$%0#$)&1#$+%19#%!(,*%0&/#5%"#&(%19#%"#-#A)<#%#77,"1%1,%#51&!()59% the self against the forces of fragmentation, through expression and connection, through disclosure. It is [...] a precious aesthetic technology by which one composes and cultivates one s being in the world (Miller og Shepherd 2004). På den måde bruges bloggen til at skabe en identitet, stabilitet og sammenhæng i en verden fuld af valgmuligheder og tvivl. Identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, som bloggen er opstået af og i, vil blive forklaret nærmere i næste afsnit. 19

20 3.2. IDENTITET I dag forstås identitetsbegrebet som noget, der relaterer sig til alt lige fra køn, klasse og alder til uddannelse, beskæftigelse mv. Begrebet bliver brugt i alle mulige sammenhænge, faglige som ufaglige. Dette bunder muligvis i, at der inden for de forskellige faglige traditioner er forskellige teoretiske forståelser, fortolkninger og,*<&%3%#&*)'(='!*$)*!*3-'x#?*,/($*"%$3'8()'7(&'!*/+^=3%$*3'/%$'7*,'%,*&3%3*3/!*$)*!*3'%&,*&'=#)'<"#/#<*&4' :/5+#"#$%*&'#$',*'/#9%("*'#$'/(7=1&,/#)%*&3*)*,*'?%,*&/+(!*)-'X?#)',*'<"#/#</+*'#$':/5+#"#$%/+*' anskuelser af identitetsbegrebet har beskæftiget sig med identitet som en del af menneskets indre kerne, har,*'/(7=1&,/\'#$'/#9%#"#$%/+'=1&,*)*,*'(&/+1*"/*)'(='%,*&3%3*3/!*$)*!*3'3($*3'(=/^3'%'%,*&3%3*3'/#7'&#$*34',*)' er socialt forankret. Fælles for samfundsvidenskaberne og sociologien er dog, at man anskuer identitet som et >5,*&,*'#$'=#)(&,*)"%$3'!*$)*!'eL*&9%+'SccRlEEig-' Vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt leder os naturligt hen mod en forståelse af identitet som netop >5,*&,*'#$')*"(3%?-'Y%'7*&*)'%++*4'(3'7(&'+(&'3("*'#7'*&'=(/3'%,*&3%3*3'*""*)'*&'%!#*&,*'+*)&*'%'7*&&*/+*34'7*&' tværtimod at vores ip er har valgt en identitet som madblogger, et valg, der senere kan og højst sandsynligt bliver ændret. Det sociologiske og samfundsvidenskabelige perspektiv på identitet, som altså dermed bliver fundamentet for vores identitetsforståelse, lægger desuden vægt på, at identiteten skabes i samspil med omverdenen, hvilket også går hånd i hånd med socialkonstruktivismen, der siger, at betydning konstrueres diskursivt og dermed ofte i kommunikationen med andre. Som vores teori siger, og vores empiri bekræfter, har kommunikationen og samspillet bloggerne imellem netop afgørende betydning for den enkelte bloggers identitetsdannelse FRA FAST TIL REFLEKSIV IDENTITET L*&',(&/+*':/5+#"#$'J)%+'X-'J)%+/#&'eEbcS\EbbPg'?()'*&',*74',*)'!)($3*'%,*&3%3*3/!*$)*!*3':`'!(&*&'%&,*' for samfundsvidenskaben i 1970 erne, og han var den første, der brugte betegnelsen identitetsfølelse. Følelsen af identitet giver os svar på spørgsmål som hvem er jeg? og bringer os en følelse af at være 1&%+'%=3-'(&,)*'eM#*/"*)'Sccil'PSE\SSg-'H=a"$*'J)%+/#&'!"%?*)'/:a)$/7`"*3'#7',*&'%&,%?%,1*""*'%,*&3%3*3'=a)/3' aktuel med postmodernismen og med det gryende forbrugersamfund, der opstod efter 2. verdenskrig. I det posttraditionelle samfund er den individuelle identitet ikke givet, men skal nærmere skabes, vælges eller konstrueres gennem de valg, man træffer gennem livet. Erikson mente, at identiteten, når først færdigskabt i teenageårene, er en stabil struktur, der ikke ændres gennem livet (Ibid.: 422). Ændrede forhold i det senmoderne samfund har gjort, at der nu stilles spørgsmålstegn ved dette syn på identitet. Menneskets stærke bånd til traditioner, religion og tilhørsforhold til sociale grupper og miljøer er blevet svækket, og individet må derfor opbygge dets identitet på egen hånd. I dag har individet friheden til at <&,*',*3/'*$*&'%,*&3%3*34'7*&'8()'/(73%,%$'#$/`'*3'(&/?()'=#)'(3'$a)*',*3-'K(&'*)'&a,3'3%"'(3'/+(!*'/%&'*$*&' identitet, da den ikke længere er givet, og individet bliver dermed designer af sit eget liv. Det stilles over for en /3)a7'(='71"%$*'%,*&3%3*3*)'%'=#)7'(='71"%$*'7`,*)'(3'"*?*':`4'"%?/<"#/#<*)'#$'?("$'%=3-'*+/*7:*"?%/'3a]/3%"'*""*)' madstil (Ibid.: 422). Kenneth Gergen 30 '7*&*)4'(3'/*"?*3'*)'"#+("%/*)*3'%'/#9%("*')*"(3%#&*)4'(3'%&,%?%,*3'!*/3`)'(='7(&$*',*"\%,*&3%3*3*)4' 30 Amerikansk psykolog og professor samt kendt socialkonstruktivist 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Med passion som drivkraft. Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015

Med passion som drivkraft. Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015 Med passion som drivkraft Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015 Alting starter i det små Christian Have Grundlægger og indehaver af Have Kommunikation Direktør indtil 2010 Nu kreativ direktør

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

DEN UNGE MODEBLOGGERS SELVFREMSTILLING

DEN UNGE MODEBLOGGERS SELVFREMSTILLING DEN UNGE MODEBLOGGERS SELVFREMSTILLING INDHOLDSFORTEGNELSE DIGITALE MEDIEKULTUR / BDMK-F2010 CECILIA B. SAMSSON (290384-cbsa) CAMILLA L. STAHLSCHMIDT (040585-clst) JEANETTE BOESEN (230586-jebo) VITA THOMSEN

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

RADIKALISERING PÅ NETTET

RADIKALISERING PÅ NETTET Rapporter på diis.dk: Online-radikalisering: et uafklaret begreb Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen RADIKALISERING PÅ NETTET -hvordan anvendes de sociale medier af ekstremistiske

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere