FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel"

Transkript

1

2 FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens rolle i postmodernismen/delkonklusion, Empiri/Metode, Empiri/Positionering, Analyse/Det generelle forhold til mad, Analyse/Hvordan madblogges der?, Analyse/Hvorfor madblogge? Fahad: Identitet, Sociale medier/web 2.0 og sociale medier, Sociale medier/bloggen, Madbloggen, Empiri/ Analysedesign, Analyse/Generel brug af online medier, Analyse/god og dårlig madblogging, Analyse/Brug af madmedier Antal anslag inkl. mellemrum: (95,9 normalsider)

3 abstract Within the past few years a global trend for food blogging has found its way to Denmark. The Danish food blogosphere is on a rise, providing an alternative to traditional food media. But why do a large number of people with no particular professional food skills blog about their dinners and where they had lunch? This question is the foundation of this thesis. Furthermore, we seek to examine how identity construction and food!"#$$%&$'()*'"%&+*,-'.#'(&/0*)'#1)'21*/3%#&/4'0*'/3()3'!5'*6(7%&%&$'38*'91))*&3'7*,%('"(&,/9(:*-';*'<&,' 38(3'38*'=##,'!"#$'%/'1&%21*'%&'%3/'=#)74'9#7:()*,'3#'#=>%&*'7*,%(4'(/'%3')*>*93/'38*'7#/3')*9*&3',*?*"#:7*&3/' =)(7*0#)+'!*%&$'!1%"3'!5'(&,'=#)'38*':*#:"*'08#'1/*'%3-'.#,(5B/'7*,%('"(&,/9(:*'%/'8%$8"5'%&>1*&9*,'!5'38*' social media, and the food blog is part of the social media landscape. To answer the question of how identity construction and food blogging is linked, we look into how post modern 38*#)%*/'#='%,*&3%35')*>*93'08(3B/'3(+%&$':"(9*'%&'/#9%("'7*,%(-' Through an empirical study of a group of Danish food bloggers the thesis offers insight into their habits and motives for food blogging, as well as their likes and dislikes concerning food blogging. ;*'()$1*'38(3'38*')*:)*/*&3(3%#&'#='=##,':"(5/'('/%$&%<9(&3':()3'%&'38*'"%?*/'#='=##,'!"#$$*)/-'C&'38*'!"#$'38*' blogger creates a virtual space where he or she can elaborate on food preferences. By sharing choices and preferences in food with the rest of the world, the blogger offers insight on who he or she is. Food blogging is also a social activity and family and friends play an important role in the food blogger s identity construction, as 38*5'9#&<)7'38*'!"#$$*)B/'%,*&3%35'!5'?("%,(3%&$'38*%)'(93%#&/-'.8*'%,*&3%35'9#&/3)193%#&'38(3'3(+*/':"(9*'#&'38*' food blogs happens partly through social relations with other food bloggers, as the food blog generates social networks which help to reinforce the blogger s personal identity. Through these networks a set of common norms and consensus are formed and the membership of a certain group within the food blogosphere shows who the food blogger is or even more importantly, who the blogger isn t. As a media genre on the rise, the Danish food blogosphere will be facing challenges with an increase of interests from private corporations and PR agencies. Readers rely on blogs to be subjective and honest when it comes to marketing. With commercial interest growing, the fear of hidden advertisement in the blogosphere can create gaps between the reader s expectations and the food bloggers personal interests. We anticipate that food bloggers will face a dilemma, between sticking to the uncommercial nature of blogging, and keeping %3'9"*()'#='*9#&#7%9'%&3*)*/3/4'#)':1)/1%&$'('<&(&9%("'(7!%3%#&4'(&,'1/*'38*'!"#$'(/'('7*(&/'#='7(+%&$'(' <&(&9%("':)#<3-'.8%/'21*/3%#&'<,,"*/'0%38'38*':)*7%/*'#='=##,'!"#$$%&$4'(/'%3'0#1",'!*9#7*'%&9)*(/%&$"5',%=<91"3'3#',%==*)*&3%(3*'=##,'!"#$/'=)#7'#38*)'3)(,%3%#&("'7*,%(4':#3*&3%(""5'7(+%&$'%3',%/(::*()'%&'3#'38*'81$*' media landscape.

4 indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING LÆSEVEJLEDNING TEORI IDENTITET EMPIRI...34 R-E-'KJ.CLJ...34 R-S-'TCFH.HCOJMHON ANALYSEDESIGN ANALYSE BRUG AF MADMEDIER KONKLUSION FORMIDLINGSARTIKEL LITTERATURLISTE...84 BILAG 1. SAMLEDE INTERVIEWS...87 BILAG 2: KATEGORISERING AF MADBLOGS...88 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE...93

5 1. indledning I 90 erne så en helt ny karakter dagens lys herhjemme; stjernekokken blev født. Folk som Henrik Boserup og G"(1/'K*5*)'!"*?'7*,',*)*/'3?\:)#$)(77*)'#7'7(,'L(&7()+/'&5*'/1:*)/3]*)&*)-''''.^&,*)'7(&'=#)'=]*)&/5&*3' tv 1, og som har dyrkelsen af mad til fælles. Her kan man svælge i lækre, hjemmelavede retter og få gode tips #$'%,**)'3%"'#:/+)%=3*)4'7(&'/*"?'+(&'+(/3*'/%$'#?*)'8]*77*'%'+a++*&*3-'F#7'T#"%3%+*&/'7(,(&7*",*)'_#(+%7' Grundahl skriver: Kokken er blevet en moderne afgud, der dyrkes som et kunstnerisk geni. Og rundt om ham knæler den kreative klasse og livsstilsguruerne som disciple (Grundahl 2010) L%//*'3?\:)#$)(77*)'(=/:*]"*)'*&'$*&*)*"'%&3*)*//*'=#)'7(,'/#7'&5,*"/*/7%,,*"4'8#!!5'#$'"%?//3%"-' F3]*)&*+#++*&*'#?*)"*?*,*'bcB*)&*4'#$'>*)*'#$'>*)*'+#77*)'/3(,%$'3%"-'H++*'+1&',(&/+*4'7*&'#$/`' udenlandske stjernekokke, underholder og underviser os i dag på tv. Kogebøger er ikke længere bare en!)1$/$*&/3(&,4'7(&'/"`)'#:'%'=#)'(3'<&,*'*&'!*/3*73'#:/+)%=3d'+#$*!a$*)'*)'&#$*34'7(&'"^/*)4'#$',*'*)'%++*' "^&$*)*'=#)?%/3'3%"'*&'85",*'%'+a++*&*34'8?#)',*'+(&'/3`'#$'!"%?*'=*,3*,*'(='+a++*&\#/-'L*'"%$$*)'=)*77*':`' bladhylden i den lokale bladkiosk: Gourmet, Isabellas, Mad og helse, Mad og Venner, Mad og Bolig, Spis bedre, Copenhagen food og Mad! er blot nogle af titlerne på de farvefulde magasiner om mad, som repræsenterer forskellige stile, så der er noget for både gourmeten og husmoderen. K(,'3?\:)#$)(77*)4'7(,7($(/%&*)4'a+#"#$%/+*'!*?^$*"/*)4'7(,7*//*)4'(?%//*+3%#&*)'#7'7(,'#$' )*/3(1)(&3*)4',5)+*"/*'(='$#1)7*3\)*/3(1)(&3*)4'7(,!"#$/--'\'%&3*)*//*&'=#)'7(,'*)'3%"/5&*"(,*&,*'/3a))*'*&,' nogensinde. Grundahl skriver, at god mad i dag i høj grad er blevet et livsstilsfænomen, hvor man adskiller sig fra mængden ved graden af sin gastronomiske interesse (Grundahl 2010). Fænomenet er ikke nyt, om end dyrkelsen synes at være større end nogensinde. Det kan spores relativt langt tilbage gennem det 20. århundrede, langt længere end stjernekokkens fødsel. F.eks. så man fremkomsten har en overordentlig stor interesse for mad: Foodies are amateurs who simply love food for consumption, study, preparation, and news. Foodies are sometimes viewed as obsessively interested in all things culinary. Foodieism is a modern, popular way of engaging food culture for the general population 2. Et lignende begreb er opstået i Danmark, hvor vi har bemærket, at ordet madentusiast høres ofte. H&3*)*//*&'=#)'7(,'*)'!"*?*3'*&'#7=(33*&,*'3*&,*&/4'/#74'?%'7*&*)4'!"-(-'/:%""*)'%&,'#?*)'>*)*',%/+1)/*)' såsom en gældende sundhedsdiskurs kontra en nydelsesdiskurs. Tendensen afspejler en interesse i velvære og ønsket om positiv værditillæggelse ift. ens identitet, som ikke har nogen relation til en dominerende sundhedsdiskurs. Det handler på dette område ikke om sundhed, men om kvalitet. Man kan her næsten tale om en livsnyderdiskurs, hvilket vores empiri også viser i og med, at vores interviewpersoner ser en lige 1 Pr. februar Web 1 5

6 forbindelse mellem nydelse og sundhed. Udover at være repræsentanter for dette syn på mad som genstand for ren nydelse, der bidrager til livskvalitet, repræsenterer hver stjernekok en bestemt form for mad og en bestemt livsstil: Anne Larsen repræsenterer eksempelvis slankemad og den praktisk orienterede linje, englænderen Nigella den sensuelle mad og _(7%*'C"%?*)',*&'(=/"(::*,*'h]*$'"(?*)'7(,'3%"'?*&&*)&*h\/3%"-'T`'/(77*'7`,*'8()'?%'!*7^)+*3'*&'35,*"%$' og voksende tendens til, at ikke kun stjernekokkene, men også den almindelige borger, i dag bruger mad til at afspejle værdier, holdninger og livssyn. Mad bliver en måde at iscenesætte sin identitet på, ikke kun i indkøbskurven eller overfor de mennesker, man vælger at lukke ind i sin privatsfære, men også når man fortæller om sine holdninger og oplevelser til og med den mad, man indtager og ikke mindst den mad, man selv kreerer (Holm 2003: 52) DE NYE MEDIER I takt med at teknologien har udviklet sig, oplever vi en øget medialisering af samfundet. Dette har haft afgørende betydning for, hvordan vi kommunikerer til og med hinanden, og en grundlæggende demokratiseringsproces af mediebilledet har betydet, at kommunikation i dag har en mere dialogisk og,5&(7%/+'+()(+3*)'*&,'3%,"%$*)*-'l*3'!*35,*)'*3'/+%=3'=)('7(//*7*,%*)'7*,'*&'j&\3%"\7(&$*')*"(3%#&'3%"'*3' 7*)*'=)($7*&3*)*3'7*,%*!%""*,*'7*,'*&'7(&$*\3%"\7(&$*')*"(3%#&-'X*)'<&,*)',*'/#9%("*'7*,%*)',*)*/' eksistensberettigelse. I dag har vi at gøre med et mediebillede, hvor alle har mulighed for at have en stemme. Gennem de nye, sociale medier er dette mest udtalt. Her har man netop mulighed for at udtrykke holdninger, præferencer osv. præcis, som man lyster. Vi ser netop med fremkomsten af de sociale medier et større fokus på det enkelte individs holdninger og meninger. Kernen i disse platforme, hvad enten det er facebook, blogs eller andet, er, at de i høj grad anvendes til at vise omverdenen, hvem man er, da de er præget af brugerens subjektive synspunkter og valg. Her opstår forbindelsen mellem mad og sociale medier, da mad som nævnt ovenfor kan have præcis samme funktion. Bloggen synes at være den perfekte platform for selviscenesættelse, da man her har mulighed for at præsentere sig selv præcis, som man ønsker, gennem de ord og billeder, man vælger at offentliggøre 3. Mad kan være et omdrejningspunkt for denne selviscenesættelse, hvilket ses gennem fremkomsten af madbloggen, som vinder mere og mere frem AT BLOGGE OM MAD Bloggen som medie udgør en præmis, der giver private mennesker muligheden for at skrive om lige netop det,,*'/*"?'<&,*)'%&3*)*//(&3-'h'7#,/^3&%&$'3%"',*'3)(,%3%#&*""*'7*,%*)'+(&'7(&'%':)%&9%::*3'/+)%?*4'/#7'7(&'?%"':`' sin blog uden at skulle tænke over læsertal og andre forpligtelser, som mere traditionelle medier er underlagt. Der er nemlig ingen krav til objektivitet på bloggen, da de private blogs kun repræsenterer forfatterens personlige holdninger. Af samme grund siger analytiker, medieekspert og madblogger Kasper Bergholt 4, at der inden for blogverdenen eller blogosfæren, som man kalder den, især er tre emner, der egner sig særligt 3 Miller og Dawn 2004 P' 'Y%'!*&533*)'Q*)$8#"3'/#7'!`,*'%&3*)?%*0:*)/#&'#$'*+/:*)3-'L*)=#)'=#)*+#77*)',*)'*+/:*)3\9%3(3*)'(='8(7'7*,')*=*)*&9*'3%"'?#)*/' %&3*)?%*0/'e,*)'*)'(3'<&,*'%'!%"($Eg 6

7 godt til mediet, nemlig mode, mad og musik. Det er emner, der i høj grad afspejler subjektive holdninger, da formidlingen af disse emner netop hviler på afsenderens personlige smag. Disse blogs er blandt dem med (""*)>*/3'"^/*)* 5. Madbloggen er i kraftig vækst 6. Ifølge Bergholt har ti af de mest besøgte danske madblogs omkring "^/*)*'#7'7`&*,*&-'L*3'*)'>*)*'*&,',*'=a)*&,*'3)*'7(,7($(/%&*)'Gastro, Smag & Behag og Mad og Venner har til sammen 7. Madblogs.dk påstår at være Danmarks måske mest komplette liste over danske blogs om råvarer, madlavning, opskrifter, grill, restauranter og alt, der har med mad at gøre. Siden samler alle de danske madblogs, som selv tilmelder sig, og pr. 13.august 2010 er der 185 blogs tilknyttet siden 8. Madbloggen er blevet så populær, at Børsen bragte en artikel om fænomenet i I samme artikel udtaler Søren Storm Hansen, analytiker og rådgiver inden for digitale medier, at det kun er et spørgsmål om tid, et populært medie (Braad 2009). En af vores interviewpersoner har præcis samme vurdering af den danske madblogosfære: Det med madblogs er lidt en byld, der skal gå hul på, der er ikke nogle, der er blevet kendte eller har fået deres eget tv eller radioprogram. [ ] når det først ruller, tror jeg, der vil ske en masse indenfor madblogverden. Og i takt med, at der kommer en masse pros ind, tror jeg, det vil gå hurtigere. [ ] Når det sker, inden for de næste par år tror jeg, så taler vi store sponsorater, og måske vil Netto hyre en til at lave opskrifter på baggrund af deres katalog. Noget i den dur. Det er mit bud. Lige nu er der masser om buddet, og det vil selvfølgelig trække dem fra, som ikke er så dygtige eller engagerede. For der er virkelig mange [ ]. Madbloggen er altså blevet et større og større medie, og dens popularitet og magt vokser fortsat. Vi ønsker at se nærmere på dette fænomen, da det stadig er en ny tendens herhjemme, som endnu ikke er blevet undersøgt nærmere. Y%'?%"',*)1,#?*)'/*'&^)7*)*':`'7(,!"#$$*&4',('?%'<&,*)',*3'%&3*)*//(&34'(3'7(,'*)'*3'*7&*4',*)'*)'!"*?*3' genstand for større og større interesse og mediering, både hos individet og på samfundsplan. Et af de steder, dette udfolder sig, er på madbloggen, hvor mad er genstand for personlig dyrkelse samtidig med, at denne personlige og subjektive interesse bliver kommunikeret ud til et stort publikum. Sammenhængen synes at være, at sociale medier og mad begge er oplagte emner for selviscenesættelse og identitetsskabelse. Vi ønsker at undersøge denne forbindelse nærmere PROBLEMFELT Flere identitetsteoretikere er enige om, at mennesket i det senmoderne samfund er herre over sin egen identitet forstået på den måde, at man selv konstruerer den frem for, at den er mere eller mindre medfødt, som det var tilfældet i tidligere tider. I dag står individet overfor en strøm af valgmuligheder, og hvilken identitet, man ønsker 5 Web 2 6 Web 3 7 Web 3 8 Web 4 7

8 (3'/+(!*'/%$4'*)'!"#3'*3'(=',%//*'e_=-'Identitet). Identitet kan altså antage mange skikkelser, og den kan bl.a. komme til udtryk gennem forbrug eksempelvis forbrug af medier og/eller forbrug af mad. Med en interesse for disse identitetsproblematikker som udgangspunkt, vil nærværende speciale søge at belyse, hvordan brugen af begge emner (mad og sociale medier) hænger sammen med hinanden og med identitetsskabelsen. K(,'/#7'#7,)*]&%&$/:1&+3'=#)'%,*&3%3*3*&'*)'*3'#7)`,*4',*)'8()'?^)*3'=#)/+*3'%'"^&$*'e_=-'Mad og identitet), og i den forbindelse har vi altså bemærket, at netop de nye, sociale medier i dag bruges som platform for koblingen mellem mad og identitet. De sociale medier bruges mere og mere til at diskutere og kommunikere om emnet mad. Vi ønsker altså som udgangspunkt at undersøge, hvad der foregår på de sociale medier, og da forskningen /#7'&^?&3'#?*&=#)'1&,*)/3)*$*)4'(3'!)1$*&'(=',%//*'%'8a]'$)(,'8^&$*)'/(77*&'7*,'%,*&3%<+(3%#&'#$' identitetsskabelse (se i øvrigt Sociale medier), er det dette aspekt, vi vil undersøge nærmere. Men for at få et &53':*)/:*+3%?':`'=#)/+&%&$*&'8()'?%'?("$3'7(,!"#$$*&'/#7'/:*9%<+3'#7)`,*'=#)'%,*&3%3*3//+(!*"/*':`'/#9%("*' medier. Madbloggen er relevant at undersøge i den forbindelse, da blogs som nævnt generelt er et sted, hvor identitet udvikles, da madblogs bliver mere og mere populære og udbredte, og da mad er en anerkendt markør for identitet. Altså ønsker vi at se nærmere på, hvordan de gængse koblinger mellem mad og identitet samt sociale medier og identitet i dag får nye dimensioner, idet de alle kommer til at hænge sammen: Hvad er forbindelsen mellem mad, identitet og sociale medier? Hvad er det, der foregår på madbloggen? G()#"5&'M-'K%""*)'#$'L(0&'F8*:8*), 9 skriver i artiklen Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog, at det er en self-disclosure 10 4',*)'<&,*)'/3*,':`'!"#$$*&4'7*&'(3',*3'/*"?1,3)5+4'!"#$$*)*&' fremlægger, ikke er udtryk for et præeksisterende jeg. Det selv, der vises, er en konstruktion, som formes som en bestemt retorisk subjektposition. På bloggen konstrueres selvet kontinuerligt, mener de (Miller og Shepherd ). En af de ting, der påvirker konstruktionen af identiteten på bloggen er samspillet med læserne, som som nævnt ovenfor er afgørende, da bloggen ikke har nogen eksistens uden. Bloggen består af indlæg, hvorpå læsere kommenterer, og en anden vigtig del af blogosfæren er, hvilket vores empiri også viser, at man linker til hinanden. Samspillet og kommunikationen er en nødvendig del af bloggens natur, som former både dens indhold og bruger. Dette samspil er afgørende for den identitetsdannelse, der sker via bloggen, og som er en fortløbende aktivitet. Modtageren er aktiv medspiller i dette identitetsprojekt, idet afsenderen søger læseren, og meningen dannes i mødet med denne. Afsenderen skriver altså som en del af en løbende identitetsafklaring, men det er først i mødet med læseres, at identiteten skabes som et samarbejde mellem afsenderens tekst og læserens fortolkning (Bille 2006: 39). Med dette socialkonstruktivistiske perspektiv på sociale medier, hvor bloggingen ses som en proces, hvor intet *)'=(/3"($3'\'*&':)#9*/',*)'1,?%+"*)'/%$'\'?%"'?%'1&,*)/a$*'7(,!"#$$*&-' Fokus har vist sig primært at være på interaktionen, ikke den enkelte bloggers bevæggrunde og metoder, da disse netop ændres if. m. interaktionen på bloggen, hvilket vores empiri også beviser: Bloggingens udbytte og indhold ændrer sig, når først bloggen er etableret og kommunikationen med læsere og medbloggere går i gang. Dette fokus er dog opstået gennem efterrationalisering, da vi i interviewene ledte efter den enkeltes b' 'X*&8#",/?%/':)#=*//#)'#$'/31,*)*&,*'%')*3#)%+':`'O#)38'G()#"%&('F3(3*'V&%?*)/%35 10 Disclosure = afsløring, offentliggørelse 11 Artiklen er hentet fra internettet og har ikke sidetal 8

9 bevæggrunde. Disse viste sig dog hurtigt at være stærkt rodfæstet i en social dimension, hvorfor vi bl.a. vil undersøge, hvordan interaktionen foregår, og hvordan den påvirker den identitetsdannelse, der foregår via bloggen. C?*&/3`*&,*'"*,*)'#/'=)*7'3%"'=a"$*&,*':)#!"*7=#)71"*)%&$l' Hvorfor og hvordan blogger man om mad, og hvordan hænger identitetsskabelse og madblogging sammen? Med udgangspunkt i ovenstående vidensinteresse vil følgende arbejdsspørgsmål komme til at dirigere vores empiriske undersøgelse: Hvad er en madblog? Hvem er madbloggeren? Hvorfor madblogger man? Hvordan madblogger man? Hvad viser interaktionen på bloggen? Hvordan passer madbloggen ind i det generelle mediebillede? 9

10 2. læsevejledning 1. INDLEDNING Her skitserer vi specialets undersøgelsesfelt og problemstilling og gør rede for vores motivation for at undersøge emnet madblogs. I Problemfelt konkretiserer vi problemfeltet, gør vi for vores problemformulering samt for emnets relevans i en kommunikationsfaglig sammenhæng. 2. LÆSEVEJLEDNING 3. TEORI H',*33*'(=/&%3'?%"'?%'#?*)#),&*3'/^33*'3*#)*3%/+*',*<&%3%#&*)'#$'+#&+)*3%/*)%&$*)'%'=#)8#",'3%"'1&,*)/a$*"/*/=*"3*3-' Vi argumenterer for, hvordan begreberne er anvendelige i vores undersøgelse, samt hvordan teoriapparaterne hænger sammen med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, socialkonstruktivismen SOCIALE MEDIER Da sociale medier er vores udgangspunkt og hovedinteresse, starter vi vores undersøgelse med en afklaring af, hvad sociale medier er for en størrelse. Her vil vi skitsere udviklingen på medieområdet en udvikling, der har ført til, at de sociale medier og bloggen har fået gode levevilkår. Da bloggen er vores undersøgelsesområde, vil vi også i dette afsnit klargøre, hvad en blog overhovedet er IDENTITET I afsnit 2.1 fastslår vi, at teorien om sociale medier og blogs lægger vægt på identitetsaspektet: Blogs er et oplagt medie til selvudtryk og identitetsskabelse. Derfor fortsætter specialet her med en generel forklaring af det moderne syn på identitetsproblematikker set fra en teoretisk synsvinkel MAD OG IDENTITET Y#)*/'/:*9%<++*'9(/*'*)'7(,!"#$$*&4',('7(,'%'8a]'$)(,',%/+13*)*/':`',*'&5*'/#9%("*'7*,%*)4'#$',('*7&*3' også er tæt forbundet med identitet. Derfor vil forbindelsen mellem mad og identitet blive forklaret nærmere i dette afsnit, som kort opridser udviklingen i forskningen på dette område samt redegør for de pointer i =#)/+&%&$*&4'/#7'?%'<&,*)')*"*?(&3*'=#)'?#)*/':)#!"*7/3%""%&$-' 3.4. MADBLOGGEN Når vi er nået hertil, har vi i store træk redegjort for sammenhængene og mekanismerne bag vores caseområde, madbloggen, og denne vil nu blive introduceret nærmere, inden vi i analysen undersøger den til bunds. Vi sætter i dette afsnit madbloggen ind i en mediemæssig kontekst, hvor vi forklarer dens plads i det generelle mediebillede og i madmediebilledet, samt redegør for dens styrker og magt som medie. Herefter kommer en beskrivelse af den danske madblogosfære, som er omdrejningspunkt for vores analyse. 10

11 5. EMPIRI Vi vil med al teorien og beskrivelserne af madbloggen og den danske madblogosfære i baghovedet nu tage hul på den empiriske del af specialet, der i sidste ende har til formål i samspil med teorien at svare på vores problemformulering METODE X*)'=#)+"()*)'?%'?#)*/'*7:%)%\7*3#,*'#$')*,*$a)'=#)'?("$'#$'=)(?("$'%'=#)!%&,*"/*'7*,',*&&*-' 5.2. POSITIONERING Y%'<&,*)4'(3':#/%3%#&*)%&$'8a)*)'8]*77*'%',*&&*',*"'(='/:*9%("*3'/&()*)*'*&,'%'3*#)%,*"*&4',('?%'?%"'!)1$*',*&&*' teori konkret som et analyseredskab. Positioneringsteorien har altså ikke til formål også at kaste lys over naturen af vores undersøgelsesfelt, ligesom vores andre teoretiske afsnit har, men skal kun fungere som et analytisk redskab ANALYSEDESIGN Dette afsnit har som en del af metoden til formål at forklare, hvordan vi griber analysen an. 6. ANALYSE Analysen er delt op i fem dele, der hver har et overordnet tema og yderligere er delt op i forskellige underemner. Efter hver enkeltdel følger en sammenfatning. G%3(3*)'%'(&("5/*&'8()')*=*)*&9*)4'/#7'8*&?%/*)'3%"'!%"($'E-'M*=*)*&9*)&*'1,$a)'3)*'3("4'8?#)',*3'=a)/3*'3("'8*&?%/*)' til, hvilken interviewperson, der er tale om. Det næste til sidetal i transskriberingen af interviewene (bemærk, at sidetal her starter forfra ved hvert enkelt interview). Det sidste tal henviser til linjenummer på den angivne side i %&3*)?%*0\3)(&//+)%!*)%&$*&-' 7. KONKLUSION Vi vil i konklusionen sammenfatte undersøgelsens hovedpointer, svare på vores problemformulering og sætte vores resultater ift. eksisterende undersøgelser og eventuel fremtidig forskning. Konklusionen vil altså have en perspektiverende vinkel, som også indebærer overvejelser omkring madbloggens fremtid. 11

12 3. teori 3.1. SOCIALE MEDIER Madbloggen afspejler nogle generelle tendenser i det mediebillede, der er gældende i dag, og vi ønsker med nærværende afsnit at sætte bloggen som medie ind i en bredere mediemæssig kontekst samt at få ekspliciteret, hvad en blog er, og hvad den kan. Derfor starter dette afsnit med en redegørelse for baggrunden for bloggens tilblivelse. Den personlige computer (pc en) er gateway til resten af verden, og som internetbruger kan man både hente og sende informationer i den hastighed, ens internetopkobling tillader. Man taler om, at internettet har tilladt en informationsteknologisk demokratiseringsproces, hvormed der menes, at mediebilledet ikke er styret af massemediernes udbud, men at vi i dag ser et langt mere fragmenteret og decentraliseret mediebillede. Især har internettet muliggjort en gennemgribende omvæltning af mediebilledet med et skift fra massemedieret kommunikation til et mere decentraliseret og demokratiseret mediebillede. F#9%#"#$*&'K(&1*"'G(/3*""/ 12 '!*/+)%?*)',*&&*'#7?^"3&%&$'%'/%3'3)*\!%&,/?^)+l' The Information age: Economy, Society and Culture. L*'^&,)%&$*)4'/#7'%&3*)&*33*3'8()'=)*7!)($34'/+("'/*/'%'"5/*3'(=',*34'G(/3*""/' +(",*)'=#)'&*3?^)+//(7=1&,*3l'J&'!*3*$&*"/*'8(&'!*&533*)'#7',*3'?%,*&/!(/*)*,*'/(7=1&,4'?%'!*<&,*)' os i. Betegnelsen netværkssamfund kommer af, at vores samfund er organiseret som et netværk, hvor alle,#7%&*)*&,*'(+3a)*)4'%&/3%313%#&*)'#$':)#9*//#)'*)'#)$(&%/*)*3'/#7'&*3?^)+'%'/(7=1&,*3'eg(/3*""/'scccg-'f#7' Roy Langer 13 beskriver, kan netværksbegrebet spores tilbage til sociologer som Georg Simmel 14, der levede EiRi\EbEi-'X(&'havde erkendt og beskre vet betydningen af (kommunikationen i) sociale netværk i forbindelse med skabelsen af individuelle og kollektive identiteter'ei(&$*)'sccpl'eug-'l('g(/3*""/'%'ebbu'%$*&'3($*)' netværksbegrebet op, beskriver han internettets centrale plads i forhold til at skabe netværksstrukturer på tværs af lokalt, regionalt, nationalt og globalt niveau. Han understreger, at netværkets betydning for, hvordan vi organiserer os og kommunikerer, er centralt i nutidens informationssamfund (Langer 2004: 16). Med de sociale medier er netværkskommunikation eksploderet, og man har som individuel bruger muligheden for at interagere med andre internetbrugere og indgå i forskellige communities på en og samme tid. L*3'7#,*)&*'7*,%*7%"]a'8()'=#)'"^&$/3'=#)7%&,/+*3',*'(&("#$*'7*,%*)/',#7%&(&/'#$',*)*/'!*$)^&/&%&\ $*)4'#$',*3'#:8^?*)',%/3%&+3%#&*&'7*""*7'(=/*&,*)*'#$'7#,3($*)*'#$'$%?*)'71"%$8*,'=#)'(3'/+(!*'+#&\ takter, interaktion og alliancer på tværs af tidligere skel i tid og rum. Dette inkluderer et tilsvarende skift i kommunikationsperspektivet away from broad cast (one to many) towards conversational (many to many) models of communication'ek9g()3854'k%""'*)'m'f+%,7#)*4'sccpl'edg-'magten er fordelt og den enkelte internetbruger spiller derfor en vigtig rolle i det moderne mediebillede. 12 Spansk sociolog, der primært er kendt for at beskæftige sig med informationssamfundet og kommunikationsforskning, herunder internetstudier 13 Professor i kommunikation 14'.5/+'<"#/#='#$'/#9%#"#$ 12

13 Ud fra et kommunikationsteoretisk perspektiv kan man tale om, at man har søgt væk fra transmissionsparadigmet til en kommunikationsform, der i højere grad er præget af interaktion,,%("#$'#$',5&(7%+-'h=a"$*'=#)/+*)'%'9#):#)(3*'+#771&%+(3%#&'w%&&'w)(&,/*&'<&,*/',*)'#?*)#),&*3' to kommunikationsparadigmer, nemlig transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet. I transmissionsparadigmet, som er den ældste tilgang til kommunikationsteori, ses kommunikationen som en lineær bevægelse, hvor afsenderen sender et budskab gennem et medie til modtageren. Her er det afsender, der former kommunikationsprocessen. Tid, sted, form og ikke mindst budskabet er bestemt af afsenderens intentioner, hvor modtager i den anden ende af processen opfattes som en passiv modtager af det sendte budskab (Frandsen et. al. 1997: 34). I modsætning til transmissionsparadigmet er interaktionsparadigmet i højere grad præget af at være en dynamisk proces, hvor både afsender og modtager er aktive. Formålet med den interaktionsprægede kommunikation er netop interaktionen mellem mennesker med henblik på at danne og udveksle betydning. Essensen i interaktionsparadigmet er netop den dynamiske proces mellem afsender og modtager, hvor begge parter er aktive fortolkere af budskaber ud fra bestemte koder og kontekster (Frandsen et. al. 1997: 36). Q`,*'3)(&/7%//%#&/\'#$'%&3*)(+3%#&/:()(,%$7*3'8()',*)*/'/3`/3*,'%',*'h$(7"*h'7*,%*)-'H&3*)&*33*3/'1,?%+"%&$' har muliggjort en kommunikationsform med en grad af interaktion, der slet ikke var mulig med tv, radio og aviser, og den, man tidligere omtalte som modtager i kommunikationsprocessen, er i dag mere bruger eller endda medskaber af budskabet. De traditionelle kommunikationsparadigmer kan ikke anvendes direkte på det moderne mediebillede, hvor fokus i højere grad er på det sociale aspekt. På trods af at interaktionsparadigmet også har fokus på modtageren som aktiv medspiller, så er internettet i modsætning til de gamle medier et medie, hvor modtageren selv opsøger sin information. Brugeren kan dele, videregive og ikke mindst selv skabe nye budskaber. Med de sociale mediers fremkomst ser vi et nyt kommunikationsmønster, der ikke afspejler de gamle paradigmer med udsendelse af information fra afsender til modtager. I forhold til traditionelle massemedier sker der primært en bevægelse fra det centralt kontrollerede til individets kontrol over information samt tidspunkt og emne for kommunikationen. Den traditionelle magtbalance forrykkes mellem afsender og 7#,3($*)4'#$'!($$)1&,*&'=#)',*33*'<&,*/'%'!*$)*!*3';*!'S-c4'8?%"+*3'?%'=#)+"()*)'&*,*&=#) WEB 2.0 OG SOCIALE MEDIER f%$$*)'7(&'3%"!($*':`'%&3*)&*33*3/'3%,"%$/3*',($*4'+(&'7(&'\'/(77*&"%$&*3'7*,'%',($'k'+#&/3(3*)*4'(3' det i høj grad var præget af at være en statisk entitet. Hjemmesider var mere eller mindre en énvejs kommunikationsproces, hvor det var afsenderen, der styrede kommunikationen, mens brugeren var passiv modtager. Webbets seneste udvikling, der er blevet døbt til Web 2.0, afspejler således de nyeste kommunikationsformer, hvor der i højere grad er fokus på proces, dynamik og interaktion (Anderson et. al. 2007: 5). Internettet er blevet langt mere tilgængeligt, end det var, da det kom frem. Som en af vores interviewpersoner (forkortes ip fremover) og ekspert i sociale medier Kasper Bergholt siger: Nettet har en!"#$#"#%&''#(%)%$&*+%,*%-#"#%!".*#"#%#"%/,00#1%0#$2%34"%5/.((#%0&6%/#6$#%$#6%$)"#/1#%&$"#55#%7,"%&1%86$#%#6% hjemmeside, i dag kan man bare skrive madopskrifter i google-feltet ep-'ucl'ep\eug- 13

14 Denne nye og nemmere tilgang til internettet har ændret nettets natur i retning af et mere brugerdrevet internet. Q*$)*!*3';*!'S-c'+#7'3%"'?*),*&'?*,'*&'+#&=*)*&9*'(=8#",3'(='.%7'CB)*%""5 15 '#$'H.\<)7(*3'K*,%(I%?*' International i 2004, hvor man diskuterede internettets fremtid, efter at det omkring 2001 var blevet erklæret dødt som en følge af IT boblen, der braste (CB)*%""5'Sccnl'Eng-'L%/+1//%#&*&'$%+':`4'#7',*&&*',a,/*)+"^)%&$' holdt stik, eller om at internettets fremtid blot så anderledes ud. For på trods af, at utallige IT selskaber var blevet erklæret konkurs, og man ikke så den vækst, man havde gjort i årene op til år 2000, så fortsatte internettet stadig med at udvikle sig. Man fandt frem til, at internettet simpelthen havde udviklet sig til noget andet. Nu var det ikke kun enkelte store virksomheder, der styrede slagets gang, men også brugerne kunne nu være med til at skabe de medieplatforme, de selv benyttede sig af. Denne tilstand blev døbt Web 2.0. Som illustreret på forsiden af Times Magazine i 2006, med billedet af en computer med et spejl hvor skærmen skulle være, faldt valget af Person of the Year 16 på You, altså læseren eller brugeren af medierne. Dette understreger i høj grad kernen i Web 2.0, der som nævnt er præget af åbenhed og en høj grad af interaktion, hvor brugerne både er medskabere, brugere og modtagere i kommunikationsprocessen (Anderson 2008: 5). De mange nye medieplatforme, der har givet internettet en mere social karakter, er i høj grad de såkaldte sociale medier. Når man taler sociale medier, henviser man til medieplatforme som facebook og MySpace,,*)'$)1&,"^$$*&,*'71"%$$a)'*&'7(&$*\3%"\7(&$*'+#771&%+(3%#&4'7*,'!)1$*)*&'/#7'7*,/+(!*)'%' +#771&%+(3%#&/:)#9*//*&4'=)*7'=#)'*&'*&\3%"\7(&$*'+#771&%+(3%#&-'L*'/#9%("*'7*,%*)'*)'*&'+#7!%&(3%#&'(=' en masse forskellige teknologier, der bliver samlet på én platform. Forud for de sociale medier ligger nogle af de teknologier, der udgør de mest centrale interaktionsprincipper i Web 2.0 teknologi. Dette omfatter bl.a. muligheden for at tagge bestemte nøgleord, muligheden for at modtage og abonnere på RSS feeds samt blogging, som både er teknologi og platform på en og samme tid. Sociale medier har og fremmer følgende egenskaber i brugerens interaktion med medieplatforme på internettet: o' o' o' o' o' Deltagelse medierne opfordrer brugerne til selv at bidrage med deres eget indhold og ansporer til kreativitet ved at give muligheden for at videreudvikle platforme og teknologier ud fra open source tankegangen, at brugeren har adgang til kildekoden. Samtale der opstår dialog mellem brugerne og mellem ejerne og deltagerne. Dialogen opleves som ligeværdig og i øjenhøjde. Fælleskab der opstår en fælles social følelse, og deltagerne opnår en stærkere følelse af identitet omkring dette fællesskab. Forbundethed deltagerne oplever at være forbundet, ikke bare til hinanden, men også på andre måder på tværs af både tid og sted. Åbenhed der er en større grad af åbenhed, ikke bare som feedback, men også som deltagelse, og deltagernes frihed til selv at vælge, hvad de vil være med til, og hvordan de vil bidrage. Web 2.0 teknologi er altså de grundlæggende teknologiske principper, der muliggør en mere dynamisk 15' '.%7'CB)*%""5'*)'*&'(=',*'7*/3'9%3*)*,*'H.'=#)=(33*)*'%'?*),*&'e0*!'Rg 16 Person of the year er Times årlige kåring af årets person, der kan være en kvinde, mand, par, gruppe, idé, sted eller maskine, der på godt og ondt har påvirket årets begivenheder 14

15 kommunikation med brugeren som medskaber. I Web 2.0 teknologiens tidlige dage var blogging først og fremmest en teknologi, der bestod i brugerens mulighed for at oprette indlæg på sin blog og læserens mulighed for at kommentere på disse indlæg BLOGGEN Som beskrevet i ovenstående oversigt, er bloggen en forløber for de sociale medier, der netop bygger på :)%&9%::*)&*'=)(';*!'S-c-''C),*3'0*!"#$'e,*)'/*&*)*'*)'!"*?*3'=#)+#)3*3'3%"'!"#$g'*)'#:=1&,*3'(='_#)&'Q()$*) 17 i 1997 og henviser til en simpel hjemmeside med paragraffer, personlige dagbogindlæg eller links kaldet posts, "^$$*)'=#+1/':`'3*+/34'7*&',*)'<&,*/'#$/`'=#3#\4'?%,*#'#$'(1,%#!"#$/-' Q"#$$*&'+(&'<&,*'/%&*')a,,*)'%'/7`'(&()+%/3%/+*',%/+1//%#&/=#)(4'8?#)'!)1$*)&*'/(7"*,*'/%$'%'*&'$)1::*' efter interesse (Hodkinson 2007: 16). Det er svært at vurdere, hvornår de første blogs er opstået, men man 7*&*)4'(3',*'=a)/3*'=#)7*)'?()'(3'<&,*':`'%&3*)&*33*3'#7+)%&$'Ebbb'eH!%,-l'Pg-'Bloggen så i hvert fald dagens lys i forbindelse med internettets udvikling frem mod et mere brugerdrevent sted: Blogging [...] illustrates the moment when users got some sort of control over the information age, and a decision to share private information to blur the line between the private and the public became their decision (Gurak og Antonijevic 2008: 68). L*3'*)'171"%$3'(3'/%$*4'8?#)'7(&$*'!"#$/4',*)'<&,*/-'H'Sccn'=(&,3*/',*)'%=a"$*'!"#$\/a$*7(/+%&*&'.*98&#)(3%' 63 millioner blogs, et tal der fra 2002 var vokset fra blot Folk blogger i dag om alt fra personlige interesser til større samfundsanliggender, men fælles for alle blogs *)4'(3',*'8()'*&':*)/#&"%$'(=/*&,*)-'L*'>*/3*'!"#$$*)*'/3`)'=)*7'7*,'&(?&4'7*&'(3'!"#$$*'(&#&573'*""*)' 1&,*)':/*1,#&57'?^"$*/'(='Dc':)#9*&3'(='!"#$$*)&*'eF987%,3'Sccng-'L*'>*/3*'=#)?*&3*)4'(3'!"#$%&,8#",*3'*)' &#&<93%#&4'7*&'&#$"*'!"#$/'*)'*+/:"%9%3'*""*)'%7:"%9%3'<+3%?*'%'=#)/+*""%$*'$)(,*)'eK%""*)'#$'F8*:8*), 19 ). Blogformatet er blevet omfattende og populært og er ikke længere kun noget, der er forbeholdt enkeltpersoner: Formatet bliver i dag også anvendt af eksempelvis større virksomheder og aviser. I takt med at antallet af blogs vokser, viser det sig, at mange bloggere har samme interesse, og hermed kan man tale om forskellige gængse blogemner. Bergholt mener, at nogle emner viser sig at være mere populære end andre, og emner som mode, musik og mad egner sig bedre som blogemner: Det er ligesom, at bloggen passer bedst sammen med områder præget af subjektvitet eller intersubjektivitet. F.eks. mad, musik og mode. De tre m er 20, siger han. Det, der gør bloggen til mere end en simpel hjemmeside, er brugerens mulighed for at interagere med bloggens indhold, f.eks. giver bloggen som nævnt mulighed for at kommentere på de forskellige posts, hvilket der af juraprofessor Yochai Benkler bliver kaldt for a weighted conversation between a primary author and a group of secondary comment contributors, who communicate to an unlimited number of readers (Anderson 2007: 7). Samtidig har bloggen en umiddelbar karakter, der muliggør en højere hyppighed af opdateringer, end man oplever på traditionelle hjemmesider, og i modsætning til trykte medier kan blogger og bruger kommunikere i journalistisk tid med opdateringer fra time til time, minut til minut (Anderson 2008: 7). 17' 18 Web 6 19 Artiklen er hentet fra internettet og har ikke sidetal 20 Web 7 15

16 I de forskellige posts kan man som nævnt tagge forskellige emneord, der gør det muligt at kategorisere og arkivere og søge efter forskellige emnefordelinger. At inddrage links, når man benævner et bestemt emne eller ord, giver også en øget fornemmelse af dynamik, interaktion og netværk mellem bloggen og andre hjemmesider og blogs mv. En af de mest unikke karakterer ved blogs er, at brugeren ikke behøver opsøge de blogs, han eller hun er interesseret i, da man kan abonnere på nyheder fra bloggen gennem RSS feeds. Finder brugeren en blog, han *""*)'81&'<&,*)')*"*?(&3'*""*)'%&3*)*//(&34'+(&'!)1$*)*&'?^"$*'(3'(!#&&*)*':`'#:,(3*)%&$*)4'#$',*'?%"'(13#7(3%/+'!"%?*'/*&,3'3%"'8(&p8*&,*/'7(%"(,)*//*'*""*)'B=**,\"^/*)B-'K(&$*'!"#$/'%&,*8#",*)'#$/`'B!"#$)#""/B4'/#7'*)'*&' "%/3*'#?*)'(&,)*'!"#$/4'/#7'!"#$$*)*&'<&,*)')*"*?(&3*'*""*)'/5&*/'$#,3'#74'#$',*)7*,'$*)&*'?%"'"%&+*'3%"-' K*,',*3'?#+/*&,*'(&3("'(='!"#$/'*)'7(&'&1'!*$5&,3'(3'3("*'#74'(3',*)'<&,*/'*&'/`+(",3'!"#$#/=^)*4'*3'&*3'*""*)' univers inden for internettets rammer, hvor de forskellige bloggere linker mellem hinanden. Bloggen er altså et 7*,%*4',*)'*)'#:"($3'3%"'&*3?^)+/+#771&%+(3%#&4'/#7'_(&'F987%,3 21 skriver: Speaking in one s own personal voice and being open for dialogue rather than engaging in one-way-communication are core elements readers have come to expect from blog communication (Schmidt ). Eller som Bergholt udtrykker det: Det er simpelthen et socialt værktøj; man møder nogle mennesker og holder kontakt. Der opstår en social kontakt pga. #6%)61#"#55#+%,*%$#1%#"%$#1+%)61#"6#11#1%9&"%*:,"12%;)$()*#"#%<&"%0&6%*#,*"&85/%!.6$#1+%6.%/&6%0&6%$)5/.1#"#%0&$% med en i New York eller Paris'qrs'eP-'nUl'SR\Sig BLOGGEN SOM FORUM FOR SELVUDTRYK OG IDENTITETSSKABELSE G()#"5&'M-'K%""*)'#$'L(0&'F8*:8*), 23 skriver i artiklen Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog : Character is manifested in choice, as Aristotle had it. In more postmodern terms, the blogging subject constitutes itself in and through its own mediation. Med denne formulering rammer de hovedet på sømmet; Det, man blogger om, og den måde, man gør det på, er et stærk udtryk for, hvem man er eller gerne vil være (og dermed også hvem man er). Hvad enten dette selvudtryk sker bevidst eller ubevidst: [Blogs are] sites of identity formation, with one person potentially the voice and ethos behind dozens of blogs. Blogs allow us to engage in conversations with certain aspects of a person s life, and with the identity that person chooses to construct (Gurak og Antonijevic 2008: 66) Det særlige ved sociale medier, og bloggen især, er nemlig, at de har en bekendende natur (Miller og Shepherd g-'q"#$$*&'=1&$*)*)'%',*'>*/3*'3%"=^",*'/#7'*&'`!*&',($!#$ 25, og det er bl.a. også dette aspekt, bloggere holder af: Content is important to bloggers because it represents their freedom of selection and presentation. What many!(,**#"5%86$%0,51%=,0'#(()6*%&!,.1%!(,*5%)5%19#%&!)()1>%1,%=,0!)6#%19#%)00#$)&1#(>%"#&(%&6$%19#%*#6.)6#(>% personal, a combination that represents a refreshing contrast with the bland commercial point of view of so much Internet content (Schmidt 2007). 21 'F*&%#)'M*/*()98*)'=#)',%$%3("'%&3*)(93%?*'7*,%(':`'X(&/\Q)*,#0\H&/3%313*'=#)'K*,%('M*/*()98'eX(7!1)$g 22 Artiklen er hentet fra nettet og har ikke sidetal 23' 'X*&8#",/?%/':)#=*//#)'#$'/31,*)*&,*'%')*3#)%+':`'O#)38'G()#"%&('F3(3*'V&%?*)/%35' 24 Artiklen er hentet fra nettet og har ikke sidetal 25 this group, female and teenage bloggers are in the majority (Schmidt 2007) 16

17 Q"#$/'+(&'%&,,*"*/'%'3#'35:*)l'J&'<"3)*)*&,*'!"#$',*)'7*/3'8(&,"*)'#7'%&=#)7(3%#&/,*"%&$4'#$'8?#)'!"#$$*)*&' primært fungerer som redaktør af links. Denne form var den mest udbredte i starten af bloggens historie. Den anden type er netop den mere personlige (og mest brugte) where bloggers engage in an outbreak of self-expression [ ] a type that emphasizes personal, diary-like writing (Miller og Shepherd). Her deler folk unprecedented amounts of personal information with total strangers, potentially millions of them (Ibid.). Miller og Shepherd tilføjer, at denne udvisken af grænsen mellem offentligt og privat netop er grunden til, at bloggen er blevet så populær, og de kalder udviskningen en generel tendens i samfundet, der er blevet mere og mere 1,!)*,3'/%,*&'bcB*)&*-'L*33*'*+/*7:"%<9*)*)',*'7*,'=)*7+#7/3*&'(=')*("%35/8#0/4'3("+/8#0/'#$'!%#$)(<*)/' popularitet, samt at politik også er blevet privat. Blogs er blot endnu et udtryk for folkets voyeurisme og ekshibitionisme, siger de. Ekshibitionismen er selvudleveringen, der indbefatter at forstå sig selv bedre gennem interaktion med andre og tingsliggøre sine personlige informationer. Bloggeren konstituerer således sig selv i og igennem sin egen mediering, og bloggeren lægger, ifølge Miller og F8*:8*),4'#$/`':)%7^)3'?^$3':`'/*"?\1,3)5+'e%&,)*'7#3%?(3%#&4',*)'8(&,"*)'#7'(3'1,3)5++*'/%$'#$'()!*],*'7*,' identitet) og netværksudvikling (den ydre motivation, der handler om relationsopbygning) i spørgsmålet om, hvorfor han/hun blogger. C#(7D#A'"#55),6%)5%&%5&()#61%19#0#%&0,6*%5,0#%!(,**#"5+%?9,%86$%19#%5&0#%,'',"1.6)1>%19&1%1#(#<)5),6%1&(/% shows afford their participants: the opportunity to tell their stories in a mediated forum to a potentially large, though distant and invisible, audience. Bloggers mark both their linking and their commentary as means of self- #A'"#55),6E%&5%?&>5%1,%7,51#"%&%.6)F.#%<,)=#+%&%$#86)1#%&11)1.$#%,"%1,%#A'#")0#61%?)19%5#(7%#A'"#55),6 (Miller og Shepherd 2004). Miller og Shepherd mener dog, i tråd med vores videnskabsteoretiske standpunkt og identitetssyn (se Indledningg4'(3',*3'*)'*&'/*"=\,%/9"#/1)* 26 4',*)'<&,*)'/3*,':`'!"#$$*&4'7*&',*3'/*"?1,3)5+4'!"#$$*)*&' fremlægger, er ikke udtryk for et præeksisterende jeg. Det selv, der vises, er en konstruktion, som formes som en bestemt retorisk subjektposition. På bloggen konstrueres selvet kontinuerligt, mener de. De tilføjer, at der er <)*'=1&+3%#&*)'%'/*"?=)*7/3%""%&$*&4'/#7'!"#$$*&'#:=5",*)l'the blog works to bind together ( ) the four functions,7%5#(7d$)5=(,5."#e%5#(7d=(&")8=&1),6+%5,=)&(%<&()$&1),6+%"#(&1),659)'%$#<#(,'0#61+%&6$%5,=)&(%=,61",( (Ibid.). N)1&,*&'3%"4'(3'7(&$*'7*&&*/+*)'?^"$*)'(3'!"#$$*4'+(&'#$/`'<&,*/'%'*3'!*8#?'=#)'(3'/3)1+31)*)*'(+3%?%3*3*)4' oplevelser og/eller tanker. Det er det, bloggen gør, ligesom det er det, den personlige dagbog gør: Diaries [ ] enable integration of one s past and present experiences, which is the need deeply rooted in human psychology. Weblogs have the same role. [ ] The phenomenon of writing oneself through chronological narratives incorporates both an old human need the need for temporal structuring and integrating of past and present experiences and a new way of doing that relying on speed, reach, anonymity, and interactivity of Internet communication (Gurak og Antonijevic 2008: 64). Identitetsdannelsen på bloggen er her i høj grad bundet af, at bloggen har læsere. Som Nicolas Hookway Disclosure = afsløring, offentliggørelse 27 Sociologilektor, University of Tasmania 17

18 skriver i artiklen Entering the blogosphere fra 2008: C)6=#%GHHH%!(,*5%9&<#%!#=,0#%&%5)*6)8=&61%7#&1."#%,7% online culture. They have been heralded as [...] a new way of constructing self and doing community in latemodern times. L*&&*'/*"?+#&/3)1+3%#&'<&,*)'%'8a]'$)(,'/3*,'$*&&*7'/(7/:%""*3'7*,'(&,)*'!"#$$*)*'*""*)' bloglæsere, da der skal være nogen, der ser og bedømmer ens selvudtryk, for at det kan udvikles og valideres. Forbindelsen til andre er altså vigtig for bloggeren og for hans eller hendes identitetsskabelse, hvad enten dette er bevidst eller ej. Samtale, fællesskab og forbundethed er som tidligere nævnt egenskaber, som sociale medier i høj grad har og fremmer. Dialogen, den fælles sociale følelse og forbundetheden er væsentlige egenskaber ved bloggen og væsentlige grunde til, at mange blogger, som vores empiri også viser: Der opstår en fælles social følelse, og deltagerne opnår en stærkere følelse af identitet omkring dette fællesskab 28 BG#771&%35B\,*"*&'(='!"#$$%&$*&'3]*&*)'7(&$*'=#)7`"l'Q"#$$*)&*'"%&+*)'3%"'8%&(&,*&'#$'+#77*&3*)*)':`' hinandens blogs og styrer på den måde deres online forhold. Dette bliver en måde at udøve social kontrol og vise accept, tilkendegivelse og værdier. Bloggerne positionerer sig selv i bloggernetværket ved at indikere med deres links, hvilken gruppe, de ønsker at tilhøre (Miller og Shepherd 2004). Dette ser vi tydelige eksempler på i vores empiri. Blogosfæren kaldes også for en opadgående mobilitet baseret på ønsket om anerkendelse og godkendelse 29, hvilket vores empiri også tydeligt viser. Anerkendelsen er naturligvis vigtig for selvforståelsen og den positive %,*&3%3*3/,(&&*"/*4'#$'*)'%$*&'!(/*)*3':`'*3'*+/%/3*)*&,*'&*3?^)+-'K(&1*"'G(/3*""/'!*/+)%?*)'&*3?^)+' som fællesskaber bestående af interpersonelle bånd, som frembringer socialisering, støtte, informationer, tilhørsforhold og social identitet og siger, at disse netværk bygger på selektive bånd knyttet på baggrund af %&3*)*//*)'#$'?^),%*)'eG(/3*""/'SccEg-'L*33*'*)'3%"=^",*3'%'7(,!"#$#/=^)*&4'8?#)'/3^)+*'!`&,'!"%?*)'+&533*3' #$'&*3?^)+'#:/3`)'e_=-'(&("5/*&g-'L%//*'&*3?^)+'!5$$*)'&*3#:':`',*3'/#9%("*'(/:*+34'%&=#)7(3%#&/,*"%&$'#$' *&'=a"*"/*'(='3%"8a)/=#)8#",-'k(,!"#$#/=^)*\&*3?^)+*3'*)'%'3)`,'7*,'g(/3*""/b'?1),*)%&$'/+(!3'1,'(='*&'=^""*/' interesse og værdier, og samtidig eksisterer der yderligere mindre netværk indenfor madblogosfæren, som!5$$*)':`'/(77*'=1&,(7*&3'e_=-'(&("5/*&g-' Man taler om, at brugeren af sociale medier, og derunder bloggeren, har muligheden for at vælge, hvem han eller hun vil fremstå som. Altså kan den person, læseren møder, være en mere eller mindre sandfærdig version af personen bag skærmen. L%)*+3*'<+3%?*'!"#$/'<&,*/'#$/`-' Mange mener dog, at sociale medier, og netop især bloggen pga. dens bekendende natur, er et sted, hvor brugernes sande jeg kommer frem: Today, the use of personal media to express the senses of the self appears to be closely related to an increased sense of control, yet simultaneously the mediated subject is commonly perceived as open and honest and close to a true self (Lüders 2008: 696). Vi mener som socialkonstruktivister, at brugeren ikke har ét sandt jeg, men at meningen skabes fortløbende og konstant ændrer sig i samspillet med læserne på bloggen BLOGGENS ROLLE I POSTMODERNISMEN/DELKONKLUSION Y%'+(&'1,"*,*'(='#?*&/3`*&,*4'(3'!"#$$*&'*)'*3':*)=*+3'=#)17'=#)'%,*&3%3*3/,(&&*"/*4'!`,*':`'%&,%?%,\'#$' gruppeplan. Når en blogger vælger at poste bestemte ord, billeder, links osv., udtrykker han eller hun, i nogle tilfælde helt bevidst, i andre ubevidst, en hel masse om sin identitet. På den måde kan en blogger skabe 28 Web 8 29 Web 8,1 18

19 sin identitet gennem bloggingen. At bloggen er den perfekte platform til dette, skyldes som nævnt dens funktionaliteter, der kræver subjektive valg. Vi mener, at behovet for at danne sig en identitet skal ses ud fra eksistensvilkårene i den senmoderne verden. Miller og Shepherd udtrykker det således: Bloggers, however, seem less interested in role playing than in locating, or constructing, for themselves and for others, an identity that they can understand as unitary, as real. The blog thus seems to us to be a countermovement to postmodern destabilization, a backward motion toward the source, as Robert Frost put it. That is, to the extent that the blog has become a widely understood and shared rhetorical convention, it functions as a site of relative stability. [...] 19#%!(,*%0)*91%!#%.6$#"51,,$%&5%&%'&"1)=.(&"%"#&=1),6%1,%19#%=,651&61%-.A%,7% 5.!:#=1)<)1>+%&5%&%*#6#")=%#77,"1%,7%"#-#A)<)1>%?)19)6%19#%5.!:#=1%19&1%="#&1#5%&6%#$$>%,7%"#(&1)<#%51&!)()1>2%[...] In &%=.(1."#%)6%?9)=9%19#%"#&(%)5%!,19%'.!()=%&6$%0#$)&1#$+%19#%!(,*%0&/#5%"#&(%19#%"#-#A)<#%#77,"1%1,%#51&!()59% the self against the forces of fragmentation, through expression and connection, through disclosure. It is [...] a precious aesthetic technology by which one composes and cultivates one s being in the world (Miller og Shepherd 2004). På den måde bruges bloggen til at skabe en identitet, stabilitet og sammenhæng i en verden fuld af valgmuligheder og tvivl. Identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, som bloggen er opstået af og i, vil blive forklaret nærmere i næste afsnit. 19

20 3.2. IDENTITET I dag forstås identitetsbegrebet som noget, der relaterer sig til alt lige fra køn, klasse og alder til uddannelse, beskæftigelse mv. Begrebet bliver brugt i alle mulige sammenhænge, faglige som ufaglige. Dette bunder muligvis i, at der inden for de forskellige faglige traditioner er forskellige teoretiske forståelser, fortolkninger og,*<&%3%#&*)'(='!*$)*!*3-'x#?*,/($*"%$3'8()'7(&'!*/+^=3%$*3'/%$'7*,'%,*&3%3*3/!*$)*!*3'%&,*&'=#)'<"#/#<*&4' :/5+#"#$%*&'#$',*'/#9%("*'#$'/(7=1&,/#)%*&3*)*,*'?%,*&/+(!*)-'X?#)',*'<"#/#</+*'#$':/5+#"#$%/+*' anskuelser af identitetsbegrebet har beskæftiget sig med identitet som en del af menneskets indre kerne, har,*'/(7=1&,/\'#$'/#9%#"#$%/+'=1&,*)*,*'(&/+1*"/*)'(='%,*&3%3*3/!*$)*!*3'3($*3'(=/^3'%'%,*&3%3*3'/#7'&#$*34',*)' er socialt forankret. Fælles for samfundsvidenskaberne og sociologien er dog, at man anskuer identitet som et >5,*&,*'#$'=#)(&,*)"%$3'!*$)*!'eL*&9%+'SccRlEEig-' Vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt leder os naturligt hen mod en forståelse af identitet som netop >5,*&,*'#$')*"(3%?-'Y%'7*&*)'%++*4'(3'7(&'+(&'3("*'#7'*&'=(/3'%,*&3%3*3'*""*)'*&'%!#*&,*'+*)&*'%'7*&&*/+*34'7*&' tværtimod at vores ip er har valgt en identitet som madblogger, et valg, der senere kan og højst sandsynligt bliver ændret. Det sociologiske og samfundsvidenskabelige perspektiv på identitet, som altså dermed bliver fundamentet for vores identitetsforståelse, lægger desuden vægt på, at identiteten skabes i samspil med omverdenen, hvilket også går hånd i hånd med socialkonstruktivismen, der siger, at betydning konstrueres diskursivt og dermed ofte i kommunikationen med andre. Som vores teori siger, og vores empiri bekræfter, har kommunikationen og samspillet bloggerne imellem netop afgørende betydning for den enkelte bloggers identitetsdannelse FRA FAST TIL REFLEKSIV IDENTITET L*&',(&/+*':/5+#"#$'J)%+'X-'J)%+/#&'eEbcS\EbbPg'?()'*&',*74',*)'!)($3*'%,*&3%3*3/!*$)*!*3':`'!(&*&'%&,*' for samfundsvidenskaben i 1970 erne, og han var den første, der brugte betegnelsen identitetsfølelse. Følelsen af identitet giver os svar på spørgsmål som hvem er jeg? og bringer os en følelse af at være 1&%+'%=3-'(&,)*'eM#*/"*)'Sccil'PSE\SSg-'H=a"$*'J)%+/#&'!"%?*)'/:a)$/7`"*3'#7',*&'%&,%?%,1*""*'%,*&3%3*3'=a)/3' aktuel med postmodernismen og med det gryende forbrugersamfund, der opstod efter 2. verdenskrig. I det posttraditionelle samfund er den individuelle identitet ikke givet, men skal nærmere skabes, vælges eller konstrueres gennem de valg, man træffer gennem livet. Erikson mente, at identiteten, når først færdigskabt i teenageårene, er en stabil struktur, der ikke ændres gennem livet (Ibid.: 422). Ændrede forhold i det senmoderne samfund har gjort, at der nu stilles spørgsmålstegn ved dette syn på identitet. Menneskets stærke bånd til traditioner, religion og tilhørsforhold til sociale grupper og miljøer er blevet svækket, og individet må derfor opbygge dets identitet på egen hånd. I dag har individet friheden til at <&,*',*3/'*$*&'%,*&3%3*34'7*&'8()'/(73%,%$'#$/`'*3'(&/?()'=#)'(3'$a)*',*3-'K(&'*)'&a,3'3%"'(3'/+(!*'/%&'*$*&' identitet, da den ikke længere er givet, og individet bliver dermed designer af sit eget liv. Det stilles over for en /3)a7'(='71"%$*'%,*&3%3*3*)'%'=#)7'(='71"%$*'7`,*)'(3'"*?*':`4'"%?/<"#/#<*)'#$'?("$'%=3-'*+/*7:*"?%/'3a]/3%"'*""*)' madstil (Ibid.: 422). Kenneth Gergen 30 '7*&*)4'(3'/*"?*3'*)'"#+("%/*)*3'%'/#9%("*')*"(3%#&*)4'(3'%&,%?%,*3'!*/3`)'(='7(&$*',*"\%,*&3%3*3*)4' 30 Amerikansk psykolog og professor samt kendt socialkonstruktivist 20

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sociale medier og identitetsdannelse. Undervisning torsdag uge 34

Sociale medier og identitetsdannelse. Undervisning torsdag uge 34 Sociale medier og identitetsdannelse Undervisning torsdag uge 34 Relevante færdighedsmål (fra modulbeskrivelsen) Kan inddrage viden om personlighedspsykologi i forbindelse med udviklingen af didaktiske

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Så lad dem dog få fingrende i farsen! - de første pointer fra et igangværende forskningsprojekt om, hvad der skaber unges lyst til

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Peter Kastberg pk@asb.dk Handelshøjskolen, Universitet, ISEK School of Business, University of Problemfelter - Hvordan kommunikerer man som leder

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Fede mobile løsninger

Fede mobile løsninger 1 2 3 Fede mobile løsninger 4 Hvor er I? forudsætninger og forventninger Workshop mål og resultater 5 Introduktion til det mobile univers 16 Massemedier Ikke noget nyt! Interaktivitet 2 vejs

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk. Center for Sund Aldring

Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk. Center for Sund Aldring Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk Center for Sund Aldring Aske Juul Lassen: ajlas@hum.ku.dk Ældres brug af sociale medier 1. Hvem er de ældre? 2. Teknologiforståelser og brug af sociale medier 3. Et forsøg

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST!

SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST! SKRIV, SÅ DU BLIVER LÆST! Agenda 9.00-09.15 Præsentation af Mynewsdesk 09.15-10.00 Hvad vil journalister have? Hvordan og hvorfor skal I skrive godt? Dette skal I undgå! ca. 10.15 Workshop Opsummering

Læs mere