Talentet i Folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentet i Folkeskolen"

Transkript

1 Talentet i Folkeskolen Udfordringer og potentialer for arbejdet med unge talenter i folkeskolen En konference arrangeret af Videncenter for Unge Stemmer Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Mandag den 14. september 2009 kl

2 Forord Forord Hvilken rolle spiller folkeskolen i forhold til talentudvikling blandt børn og unge? Hvordan styrkes de talentfulde elevers faglige og sociale udvikling? Dette er spørgsmål som ligger Videncenter for Unge Stemmer på sinde. Videncentrets specifikke interessefelt er sangen og i dets arbejde er der konkrete fokus på styrkelse af skolebørns sang, stimulering af dynamiske sangmiljøer og udvikling af strategier for støtte af talentfulde unge sangere. Videncenter for Unge Stemmer er dog langt fra ene om at beskæftige sig med folkeskolens rolle i forhold til talentudvikling blandt børn og unge. I de senere år har de talentfulde elever påkaldt sig undervisningsministerens, uddannelsesforskeres såvel som skolepraktikeres opmærksomhed og der har været fokus på tiltag, hvis hensigt er at styrke talentudviklingen i folkeskolen. Med konferencen Talentet i Folkeskolen er det Videncenter for Unge Stemmers ambition at samle forskellige perspektiver på skolens betydning for talentudvikling blandt børn og unge. Det første oplæg præsenterer emnet talent og folkeskole og dermed kridtes banen op for de efterfølgende oplægsholdere. Dernæst følger tre oplæg, der alle tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med talentarbejde i folkeskoleregi. Eftermiddagens oplægsholdere bidrager med overordnede betragtninger på konferencens tema. Med udgangspunkt i teoretiske perspektiver belyser oplægsholderne en række spørgsmål med relevans for vores forståelse af børn og unges talenter og af de måder hvorpå vi bedst muligt sikrer det enkelte barns udvikling og udfordringer i skolens fællesskab. Vi håber, at konferencen vil inspirere til dialog og netværk på tværs af fagområder og udøvelsesfelter. Gennem dialog og netværk vil vi opnå øget viden om talentpleje, og derved skabe bedre forudsætninger for dels talentfulde børn og unge i folkeskolen, og dels udvikling af strategier for arbejdet med talenter. 2

3 Program Program Mandag den 14. september Morgenkaffe og indskrivning Velkomst ved Mads Bille, leder af Videncenter for Unge Stemmer Stefan Hermann, Rektor for Professionshøjskolen Metropol, København Præsentation af emnet: talent og folkeskole - Før og nu, historisk og politisk steen Grønborg-Jensen, Skoleleder på Tjørnelyskolen, Greve På Tjørnelyskolen har man erfaringer med niveauinddelt undervisning i fagene dansk og matematik fra 2. årgang. Hvordan ser dagligdagen ud? Hvad er resultatet af niveauinddelingen? Hvad mener forældrene til hhv. de særligt gode og de øvrige elever? Lars-Ole Vestergaard, Musikskoleleder på Århus Musikskole. Med udgangspunkt i konkrete erfaringer i forbindelse med forsøg på etablering af elitespor for musikalsk begavede børn anskueliggøres de barrierer et sådan tiltag mødes af blandt politikere og skoleverden Gisela Hök-Ternström, Musiklærer ved Sollentuna Musikklasser. I de svenske skoler har man en veletableret tradition for musikklasser. Hvad gør man i Sverige? Hvorfor? Hvad gør det ved børnenes almene såvel som faglige udvikling? Hvilken rolle spiller musikklasserne i svensk kulturliv? Opsamling Frokost Musikalsk indslag Ole Kyed, Souschef ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning i Lyngby-Taarbæk Kommune I sit arbejde har Ole Kyed beskæftiget sig med folkeskolens særligt begavede elever, og vil her belyse bla. følgende spørgsmål: Hvad er argumenterne for talentspotning og talentudvikling i skolerne? Niels Egelund, Professor og leder af Center for Grundskoleforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Hvad er argumenterne for enhedsskolen? Og hvordan kan vi her sikre den enkeltes udvikling i helheden? Kaffe Diskussion og afrunding Konferencen slutter 3

4 Deltagere Deltagere Stefan Hermann Rektor ved Professionshøjskolen Metropol, København. Uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Tidligere vicedirektør på Kunstmuseet ARKEN og chefkonsulent i Undervisningsministeriet. Har gennem mange års studier af og erfaringer fra den offentlige sektor opbygget en bred viden om undervisning, uddannelse, ledelse og pædagogik. Det har bl.a. udmøntet sig i en lang række artikler om emner som kompetenceudvikling, læring, uddannelsespolitik og ledelse i den offentlige sektor. Hermann udgav i 2007 bogen Magt & oplysning - Folkeskolen (forlaget Unge Pædagoger). Steen Grønborg-Jensen Skoleleder på Tjørnelyskolen, Greve. I 2006 iværksatte man på Tjørnelyskolen et projekt for dygtige børn, med det formål, at styrke dygtige børns profil. Grunden var, at et stigende antal forældre fravalgte skolen. Ud fra en antagelse af, at fravalget skyldtes forældrenes bekymring for skolens faglige niveau, fokuseredes der på følgende indsatsområder: At skabe særlige tilbud til dygtige elever At tiltrække elever der ønsker en høj faglighed At tiltrække lærere med høj faglig viden og ekspertise. Lars-Ole Vestergaard Musikskoleleder ved Århus Musikskole. Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium med hovedfag i kor- og ensembleledelse, samt speciale i klarinet og saxofon. Cand. mag. i Musikvidenskab fra Aarhus Universitet. Århus Musikskole er en af landets ældste musikskoler. I dag har skolen ca elever, der modtager solo- og holdundervisning. For nyligt har man fra skolens side forsøgt at styrke indsatsen i arbejdet med unge musikalske talenter, herunder etableringen af elitespor for musikalsk begavede børn. Grundet modstand blandt politikere og skoleverden er elitesporet endnu ikke blevet realiseret. 4

5 en Jyske Opera og i 2000 på Den Kongelige Opera. Chefdirigent for Athelas Sinfonietta ( ) og Sjællands Symfoniorkester (2000- Gisela Hök-Ternström Musiklærer i Sollentuna Musikklasser nær Stockholm, Sverige. Musiklærereksamen og Korpædagogeksamen fra Musikhögskolan i Stockholm, Pædagogisk Videreudbygning fra Lärarhögskolan i Stockholm. Sollentuna Musikklasser er ét ud af de 20 steder i Sverige hvor børnene kan tage deres klasse på en skole med musikprofil. Børnene lærer det samme som i en almindelig skole, men derudover har de sang og musik fire dage om ugen. I undervisningen er sangen en integreret del. Sangens fremtrædende position har betydning for, at mange svenske unge fortsætter med sangen på konservatorierne og som professionelle. Ole Kyed Souschef ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Uddannet cand. pæd. psych. ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Kyed har bla. beskæftiget sig med specialundervisning i folkeskolen med fokus på børn hvis forudsætninger ikke svarer til gennemsnittet, samt på børn med særlig begavelse. Med udgangspunkt i en antagelse af, at alle børn har krav på undervisning der udfordrer, argumenterer Kyed for differentieret undervisning i overensstemmelse med børnenes behov. Niels Egelund Professor og leder af Center for Grundskoleforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, og leder af PISA-undersøgelserne i Danmark. Uddannet lærer og mag. art. i psykologi, ph.d. (lic.pæd.) dr.pæd. Egelunds udgangspunkt er, at enhedsskolen er den bedste skole. Han finder evidens for denne antagelse i bla. PISA-undersøgelsernes resultater. 5

6 aggrund for talentkonferen Baggrund for talentkonferencen Talentet er et fænomen, der i de seneste år har fået stor opmærksomhed inden for samfundets forskellige felter. Hvad er et talent? Hvordan skabes et talent? Hvordan støtter vi talentfulde børn og unges udvikling? Disse er blot nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet, undersøgt og belyst blandt dem, der inden for sportens, kunstens, erhvervslivets og videnskabens verdener, beskæftiger sig med talentet, praktisk såvel som teoretisk. Der er bred enighed om, at talentfulde mennesker besidder særlige forudsætninger, og at udviklingen af talent kræver målrettet stimulering. Talent er ikke noget der kommer af sig selv! Forskere opererer med tiårsreglen, der henviser til, at den talentfuldes udvikling til udøver på ekspertniveau kræver minimum ti års systematisk øvelse under kompetent lærervejledning. Med andre ord, det kræver tid og målrettet indsats at udfolde et talent. Blandt Folketingets partier er der et udbredt ønske om at sikre Danmark en position som foregangsland inden for kunstarterne, sporten, erhvervslivet og videnskaberne, hvorfor talentudviklingen i disse år står højt på den politiske dagsorden. Undervisningsminister Bertel Haarder har fasciliteret etableringen af tiltag, der har til hensigt at spotte talenter og udvikle strategier for talentpleje inden for alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder den danske Folkeskole. Dette engagement har ført til tiltag som eksempelvis særlig tilrettelagt undervisning for talenter og talentcamps med fokus på bl.a. naturfagene. Samtidig er der i en række af landets kommuner etableret særlige klasser for talentfulde elever, eksempelvis sportsklasser. Fælles for alle disse tiltag er et ønske om at styrke elevernes talent inden for det specifikke udøvelsesområde, og samtidig at sikre de unge talenters udvikling af øvrige kompetencer, herunder de sociale kompetencer. De konkrete tiltag er som oftest rettet mod unge talenter fra 7. klassetrin. I tilknytning til dette arbejde med talenter er der inden for de forskellige områder ligeledes fokus på identificering og udvikling af talentfulde børn og unge på lavere klassetrin. Folkeskolen er forankret i tanken om lighed og uddannelse for alle og er historisk set præget af enhedstanken. Men børn er ikke ens! Med denne erkendelse og drevet af ønsket om en rummelig skole, har man gennem en række årtier været optaget af at støtte børn, hvis forudsætninger ikke svarede til gennemsnittet. Når fokus nu i stigende grad rettes mod børn med særlige forudsætninger inden for naturfag, sprog, idræt og musik etc. rummer dette udfordringer for folkeskolen. For hvordan sikrer man plads til disse børn i skolerne? Hvorledes tilrettelægges undervisningstilbud, der også udfordrer de særligt begavede? Disse er blandt de mange spørgsmål som Videncenter for Unge Stemmer med konferencen Talentet i Folkeskolen ønsker at rette optikken mod. Ønsket er, at konferencen med sit fokus på konkrete erfaringer med talentarbejde i skolerne såvel som teoretiske betragtninger om udfordringer og potentialer knyttet til skolen som platform for talentarbejdet, vil bidrage til øget dialog og netværk med relevans for det fremtidige arbejde med talenter i Folkeskolen. 6

7 Om Videncenter for Unge Stemmer Missionen for Videncenter for Unge Stemmer, som er en organisation etableret i samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Den Jyske Sangskole, er at fremme sangen i Danmark. Videncenter for Unge Stemmer varetager en national opgave i forhold til at styrke det danske sangmiljø og medvirke til at skabe opmærksomhed på arbejdet med unge stemmer. For de næste 3 år har Videncenter for Unge Stemmer valgt at koncentrere sit arbejde på 3 områder: skolesang, national og international talentudvikling, samt kirkesang. I relation til konferencen Talentet i Folkeskolen er de to førstnævnte fokusområder særligt relevante. Videncentrets fokus på skolesangen kommer til udtryk i bl.a. tilrettelæggelse og udførelse af kurser, der har til hensigt at opkvalificere folkeskolernes musiklærere gennem dels sangpædagogisk undervisning og dels supervision på baggrund af den enkelte musiklærers praksis i klassens musiktimer. I arbejdet for at styrke sangen i Danmark er Videncenter for Uge Stemmer endvidere optaget af talenters udvikling. Med årlige arrangementer som masterclass for sangpædagoger og talentkonference bidrager videncentrets arbejde til at stimulere og udvikle modeller for dynamiske sangmiljøer samt strategier for talentudvikling blandt unge sangere. Lars Rønbøg / Sportagency TILMELDING TIL KONFERENCEN MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2009 SENDES TIL: VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER - DEN JYSKE SANGSKOLE NØRREGADE 7D 7400 HERNING Eller mailes til senest den 1. september NAVN: ADRESSE: POSTNR / BY: FAKTURA SENDES TIL: Prisen for at deltage i konferencen er 1.250,- (prisen inkluderer forplejning). Konferencen afholdes på Det Jyske Musikkonservatorium, Skovgaardsgade 2C, 8000 Århus C

8

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi talentrapport af Arbejdsgruppen til talentudvikling

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bidragydere: Niels Egelund, Ole Hansen, Marianne Jelved, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Lars Qvortrup, Ine Eriksen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne

i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Nye veje til talentpleje i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Indhold 4 Nye veje til talentpleje Undervisningsministerens forord 6 Reportage fra innovationsdagen 9. oktober 2007 10 Den

Læs mere

4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne. om børn med særlige forudsætninger: 5 Højtbegavede børn i folkeskolen af Søren Christian Jensen

4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne. om børn med særlige forudsætninger: 5 Højtbegavede børn i folkeskolen af Søren Christian Jensen Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Tine Østergaard De kloge børn November 2008 Næste udgivelse Januar 2009 4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008

Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008 Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008 Frikvartersfag og PISA-fag www.viauc.dk VIA UNIVERSITY COLLEGE hvorfor denne konference De æstetisk-kreative og innovative kompetencer har

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

187 20 SIDE 32 SIDE 36 SKOLEPRAKTIK EFTERUDDANNELSE EVALUERINGSMETODER

187 20 SIDE 32 SIDE 36 SKOLEPRAKTIK EFTERUDDANNELSE EVALUERINGSMETODER Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 187 Offentligt SIDE 20 SKOLEPRAKTIK Mere end et venteværelse SIDE 32 EFTERUDDANNELSE Lederuddannelserne er en stor succes SIDE 36 EVALUERINGSMETODER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 1 Skal Guldborgsund kommune blive den bedste udgave af sig selv, skal ungdomskulturen udvikles i forhold til en bæredygtig fremtid, og således

Læs mere