VEDTÆGTER. Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar"

Transkript

1 VEDTÆGTER Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar 1

2 Vedtægter for Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar herefter benævnt Ejerforeningen. Ejerforeningens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Foreningens medlemmer Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne beliggende på matr. nr. 82-FB Olsker, 3770 Allinge. 3 Ejerlejlighederne Ved Ejerforeningens stiftelse består Ejerforeningen af 26 ejerlejligheder: Afdeling A bestående af ejerlejlighederne med ejerlejlighedsnumrene 1-6. Afdeling A består af seks feriehuse. Afdeling B bestående af ejerlejlighederne med ejerlejlighedsnumrene 7 til 23. Afdeling B består af 17 ferielejligheder Afdeling C bestående af ejerlejligheden med ejerlejlighedsnumret 24. Afdeling C består af lejlighed i stuen samt 7 værelser med tilhørende toiletter og baderum på 1. sal Afdeling D bestående af 2 ejerlejligheder med ejerlejlighedsnumrene 25 og 26. Afdeling D består af: o Én ejerlejlighed indeholdende reception samt restaurant (ejerlejlighed 25) o Én lagerbygning til brug for drift af feriestedet (ejerlejlighed 26) Ejerlejlighederne har følgende fordelingstal: Ejerlejlighed Fordelingstal Ejerlejlighed 1 1 Ejerlejlighed 2 1 Ejerlejlighed 3 1 Ejerlejlighed 4 1 Ejerlejlighed 5 1 Ejerlejlighed 6 1 Ejerlejlighed 7 1 Ejerlejlighed 8 1 Ejerlejlighed 9 1 Ejerlejlighed 10 1 Ejerlejlighed 11 1 Ejerlejlighed 12 1 Ejerlejlighed 13 1 Ejerlejlighed 14 1 Ejerlejlighed 15 1 Ejerlejlighed 16 1 Ejerlejlighed 17 1 Ejerlejlighed 18 1 Ejerlejlighed 19 1 Ejerlejlighed 20 Ejerlejlighed Ejerlejlighed 22 1 Ejerlejlighed 23 1 Ejerlejlighed 24 1 Ejerlejlighed 25 (ejes af Ejerforeningen) 0 Ejerlejlighed 26 (ejes af Ejerforeningen) 0 I alt 24 2

3 4 Foreningens formål Ejerforeningen har til formål at varetage de fælles anliggender, der er knyttet til ejerskabet af ejerlejlighederne - eksempelvis drift af fællesarealer, internet- og fællesantenneanlæg. Ejerforeningen skal alene opkræve de til driften af Ejerforeningen fornødne bidrag fra medlemmerne. Ejerforeningen har således ikke til formål at oparbejde nogen formue, om end der dog skal sikres en tilstrækkelig driftskapital. Ejerforeningens driftskapital skal være placeret på bankkonti, med mindre generalforsamlingen har givet tilladelse til andre placeringer. 5 Medlemspligt og medlemsret Enhver ejer af ejerlejlighederne i Ejerforeningen Klintely har ret og pligt til at være medlem af Ejerforeningen. Medlemsretten og pligten indtræder, når der foreligger betinget eller endeligt tinglyst skøde for ejerlejligheden. Medlemsretten og -pligten har retsvirkning fra skødets overtagelsesdag. Et medlems forpligtelser over for Ejerforeningen ophører dog først, når medlemmet har opfyldt alle sine forpligtelser over for Ejerforeningen herunder indbetaling af skyldige ejerforeningsbidrag. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed i Ejerforeningen hæfter for eventuelle skyldige beløb til Ejerforeningen. 6 Hæftelse over for tredjemand Det er alene Ejerforeningens formue og således ikke Ejerforeningens individuelle medlemmer der hæfter for Ejerforeningens forpligtelser. For så vidt angår afdelingsopdelte omkostninger som defineret i 9, hæfter hver afdeling kun for egne afdelingsomkostninger. Tredjemand kan således ikke gøre krav gældende mod den samlede Ejerforening, for så vidt angår forhold, der vedrører afdelingsopdelte omkostninger som beskrevet i 9. 7 Fordeling af indtægter og omkostninger Som nævnt i 3 har hver ejerlejlighed fordelingstallet 1/24. Ejerforeningens fællesindtægter og fællesomkostninger fordeles mellem ejerne af ejerlejlighederne i henhold til dette fordelingstal. Undtaget herfra er dog afdelingsopdelte omkostninger jævnfør 9, som hver afdeling varetager, udfører og betaler for hver for sig. 8 Fællesindtægter Fællesindtægter defineres som alle indtægter, der tilfalder Ejerforeningen eksempelvis, men ikke udtømmende, i forbindelse med Ejerforeningens eventuelle udlejning af ejerlejlighed 25 og Fællesomkostninger Fællesomkostninger omfatter alle omkostninger, som anvendes til drift og vedligeholdelse af medlemmernes fællesanliggender dette omfatter eksempelvis, men ikke udtømmende: Vedligehold af p-pladser og veje - herunder andel til fællesvej 3

4 Vedligehold og pleje af udenoms arealer herunder græsklipning. Bygningsforsikring (forsikring for private ejendele i ejerlejlighederne er ikke omfattet) Elforbrug til udvendig belysning Drift af internet- og fællesantennelæg Administrationsomkostninger 10 Afdelingsopdelte omkostninger Hver afdeling - som defineret i 3 - afholder sine egne afdelingsopdelte omkostninger. Som afdelingsopdelt omkostning betragtes vedligehold, udskiftning og forbedring af følgende udvendige forhold: Tagkonstruktioner, gangbroer, tagbelægninger, taghætter, sternbrædder, vindskeder, underslag, tagrender, nedløbsrør, facader, gavle, limtræsstolper, bjælker, læmure, hegn, udvendig belysning, udvendige flisebelægninger, støttemure, hoveddøre, vinduer (indvendig maling af vinduespartier er at betragte som indvendig vedligeholdelse), låger i gavle, isolering af loftsrum, fællesskure, alle øvrige udvendige bygningsgenstande samt alle ledninger/rør/installationer for el, vand, kloak uden for bygninger. Hver ejerlejlighed betaler de afdelingsopdelte omkostninger i henhold til fordelingstal inden for den enkelte afdeling eksempelvis således at de 17 ejerlejligheder i Afdeling B hver betaler 1/17-del af de afdelingsopdelte omkostninger. 11 Individuelle omkostninger Hvert medlem afholder sine egne omkostninger til vedligehold, udskiftning og forbedring af indvendige forhold i medlemmets ejerlejlighed. Indvendige forhold omfatter eksempelvis, men ikke udtømmende: Møblement (herunder terrassemøbler), skabe, badeværelsesinteriør, indvendige fliser/gulve/tæpper, indvendig belysning, fjernsyn, hårde hvidevarer, køkkeninventar, termoruder, el-vandvarmer, radiatorer, vinduer (udvendig maling/reparation af vinduespartier er at betragte som udvendig vedligeholdelse) alle ledninger/rør/installationer for el, vand, kloak inden for bygninger. Forsikring af ovennævnte genstande er ligeledes som udgangspunkt en individuel omkostning. Dog er der ved etableringen af Ejerforeningen tegnet en samlet bygningsforsikring med dækning for skader på el-, vand- og kloakledninger/rør. Indvendig vedligeholdelse skal udføres på en sådan måde, at det ikke giver unødig gene for de øvrige medlemmer i Ejerforeningen herunder gælder det specielt, at: Vedligeholdelse, som giver væsentlige støv- eller støjgener, skal i videst muligt omfang udføres i perioden 1. november til 1. april. Såfremt dette ikke er muligt, skal vedligeholdelsesarbejdet varsles over for bestyrelsen, så snart at medlemmet bliver bekendt med, at vedligeholdelsesarbejdet vil medføre støv- eller støjgener. Vedligeholdelse eller ændringer af vand- og el-installationer skal foretages på betryggende vis - og såfremt lovgivningen kræver det - af autoriserede personer. Ejerforeningens bestyrelse kan beslutte: at udskiftning og vedligeholdelse af køkkeninventar ændres til at være en afdelingsopdelt omkostning med henblik på at fastholde et ensartet køkkeninventar samt at opnå storkøbsfordele at terrassemøbler ændres til at være en afdelingsopdelt omkostning med henblik på at sikre, at de enkelte afdelinger udvendigt fremtræder ensartet Det enkelte medlem er frit stillet til at indrette sin ejerlejlighed indvendigt efter egne ønsker. Ejerforeningens bestyrelse kan dog fastsætte minimumsstandarder for den indvendige indretning og 4

5 stand for at sikre, at Ejerforeningen samlet set til stadighed fremtræder som et indbydende og pænt feriested. Udover Ejerforeningsbidrag betaler hver enkelt ejer for sit eget forbrug af el og vand i henhold til bimåler i ejerlejligheden. Ejerforeningen er berettiget til at opkræve aconto-bidrag herfor. 12 Tvivl om placering af omkostning Såfremt der måtte opstå tvivl om, hvorvidt en omkostning er at betragte som en fællesomkostning, afdelingsopdelt omkostning eller individuel omkostning, gælder følgende: Hvis omkostningen er fra kr , afgør Ejerforeningens bestyrelse, hvor omkostningen skal placeres. Hvis omkostningen er over kr , afgør en generalforsamling ved simpelt flertal, hvor omkostningen skal placeres. 13 Ejerlejlighedernes udvendige udseende Ejerforeningen skal tilsikre, at ejerlejlighederne i hver afdeling udvendigt fremtræder i pæn og ensartet stand, samt at det udvendige synsindtryk af ejerlejlighederne mellem de fire afdelinger også fremtræder pænt og harmonisk. Den enkelte ejer af en ejerlejlighed er ikke berettiget til at foretage udvendige bygningsændringer herunder maling samt opsætning af varmepumper, skulpturer, plakater, reklamer eller lignende medmindre at bestyrelsen forudgående har godkendt dette skriftligt. 14 Afdeling C Ved Ejerforeningens stiftelse består Afdeling C af én ejerlejlighed med ejerlejlighedsnumret 24. Ejerlejlighed 24 indeholder 1 lejlighed for 4-6 personer i stueetagen samt syv værelser og to baderum og toiletter på 1. sal. Ejeren af ejerlejlighed nummer 24 er berettiget til at ombygge ejerlejligheden herunder at opdele den i flere ejerlejligheder. Såfremt ejerlejlighed nummer 24 opdeles i flere ejerlejligheder, indtræder disse ejerlejligheder i Ejerforeningen i henhold til nærværende vedtægter. Ejerlejlighederne vil fortsat være placeret i Afdeling C. Hver ny ejerlejlighed tildeles et ejerlejlighedsnummer med fordelingstallet 1. Det samlede fordelingstal jævnfør 3 forhøjes tilsvarende. I afdeling C er der placeret et teknikrum for internet og tv for Ejerforeningen. Teknikrummet indgår ikke i afdeling C opdelte regnskab. Alle omkostninger til drift og vedligeholdelse varetages af Ejerforeningen. Der er uhindret adgang for ejerforeningens bestyrelse, håndværkere og teknikere til teknikrummet. 15 Afdeling D Ved Ejerforeningens oprettelse overtager Ejerforeningen ejerlejlighed nummer 25 og nummer 26 for kr. 0. Ejerlejlighed nr. 25 bruges som udgangspunkt af Ejerforeningen til fællesformål som eksempelvis møderum, restaurant samt receptionslokale. Ejerlejlighed nr. 26 bruges som udgangspunkt som lagerrum og opbevaring i forbindelse med driften af feriestedet. 5

6 Ejerforeningens bestyrelse kan vælge at udleje en eller begge ejerlejligheder eksempelvis til et udlejningsbureau, som herefter varetager driften af ejerlejlighederne 25 og 26. Ved en generalforsamlings beslutning kan Ejerforeningen beslutte at ombygge ejerlejlighed 25 herunder at opdele den i flere ejerlejligheder. Såfremt ejerlejlighed nummer 25 opdeles i flere ejerlejligheder, indtræder disse ejerlejligheder i Ejerforeningen i henhold til nærværende vedtægter. Ejerlejlighederne vil fortsat være placeret i Afdeling D, men ejerlejlighederne vil hver få et fordelingstal på 1. Det samlede fordelingstal jævnfør 3 forhøjes tilsvarende. 16 Generalforsamling Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes på Bornholm. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der skal varetage Ejerforeningens interesser og disponere på Ejerforeningens vegne. Det er dog alene en generalforsamling, der kan træffe afgørelse i følgende tilfælde: Beslutning om optagelse af fælles lån i Ejerforeningen. Væsentlige nyindkøb, reparationer og vedligeholdelsesarbejder for fælles anliggender. Væsentlige defineres i denne forbindelse som enkeltstående tiltag til en værdi af over kr Generalforsamling - Stemmeregler Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Et medlem kan afgive fuldmagt til møde på generalforsamlingen til en ægtefælle, en livsarving, et andet medlem af Ejerforeningen eller en advokat. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Ændringer af vedtægterne forudsætter dog 2/3-dels flertal, samt at minimum 50% af Ejerforeningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt en vedtægtsændring vedtages med over 2/3-dels flertal, men at 50% af Ejerforeningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter. På denne generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3-dels flertal blandt de afgivne stemmer. Hver stemmeberettiget har én stemme pr. fordelingstal. Såfremt et medlem ejer flere ejerlejligheder og således har flere stemmer kan medlemmet vælge at fordele sine stemmer. Eksempelvis ved valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor medlemmet kan fordele sine stemmer mellem to eller flere kandidater, såfremt dette ønskes. Såfremt en eller flere deltagere ønsker det, skal afstemninger foretages skriftligt Generalforsamling Stemmeregler for afdelingsspecifikke forhold Såfremt et forhold til afstemning på generalforsamlingen alene medfører økonomiske forpligtelser for én eller flere af Ejerforeningens afdelinger jævnfør 3, er det alene medlemmer i den/de berørte afdelinger, som har stemmeret. 6

7 17.3 Generalforsamling - Dagsorden Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab herunder disposition af årets resultat 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 5. Godkendelse af budget for det kommende år herunder fastsættelse af acontobidrag til Ejerforeningen. Budget og acontobidrag skal tage hensyn til påvirkningen fra eventuelle forslag, som er besluttet under punkt 4 6. Valg af bestyrelse herunder suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 17.4 Generalforsamling - Extraordinær Der indkaldes til extraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen har ønske herom, eller at mindst 25% af Ejerforeningens medlemmer målt efter fordelingstal fremsætter ønske til bestyrelsen herom. På den extraordinære generalforsamling gælder i øvrigt samme regler som for ordinære generalforsamlinger Generalforsamling - Indkaldelse Bestyrelsen varetager indkaldelse til generalforsamlinger. Indkaldelsen sker skriftligt til medlemmet med minimum 14 dages varsel til generalforsamlingens afholdelsesdato. Varslet regnes fra den dato, hvor indkaldelsen under normale postforhold vil være modtaget hos medlemmet. Indkaldelsen skal som minimum indeholde: Angivelse af tid, sted for afholdelsen af generalforsamlingen samt dagsorden. Eventuelle dokumenter til brug for dagsordenspunkterne Generalforsamling Forslag Ethvert medlem har ret til at få behandlet et emne eller forslag på generalforsamlingen. Emnet/ forslaget skal være bestyrelsen skriftligt pr brev eller mail i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender herefter emnet/forslaget til Ejerforeningens øvrige medlemmer Generalforsamling - Bestyrelsesvalg Ejerforeningens daglige drift varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer. Bestyrelsesvalget foregår således: Afdeling A (jævnfør definitionen i 3) udpeger ét bestyrelsesmedlem Afdeling B (jævnfør definitionen i 3) udpeger ét bestyrelsesmedlem Afdeling C (jævnfør definitionen i 3) udpeger ét bestyrelsesmedlem Såfremt der internt i en afdeling ikke er enighed om udpegningen af bestyrelsesmedlemmet for afdelingen, afholdes der valg blandt kandidaterne. Stemmeberettigede til dette valg er kun afdelingens egne medlemmer. 7

8 Hvis en afdeling ikke udpeger/vælger nogen bestyrelseskandidat, mister afdelingen retten til at have en bestyrelseskandidat i perioden frem til næste generalforsamling. Når afdelingerne har udpeget/valgt deres respektive medlemmer, vælger den samlede generalforsamling herefter yderligere bestyrelseskandidater, således at bestyrelsen kommer til at bestå af op til 5 personer. Hvis de tre afdelinger hver har udpeget ét medlem, stemmes der således om op til to resterende pladser blandt de øvrige af ejerforeningens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af Ejerforeningen Generalforsamling - Bestyrelsessuppleanter På generalforsamlingen udpeger hver afdeling en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsesarbejdet, såfremt ét bestyrelsesmedlem i en længere tidsperiode ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hvis det eksempelvis er et bestyrelsesmedlem fra Afdeling A, som ikke længere har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet, indtræder suppleanten fra Afdeling A i dennes sted. Såfremt det udtrædende bestyrelsesmedlem er valgt af generalforsamlingen og således ikke udpeget af en specifik afdeling - samt at bestyrelsesmedlemmet har ejerlejligheder i to eller flere afdelinger, trækkes der lod om, hvilken suppleant som skal indtræde i dennes sted. Hvis det udtrædende medlem eksempelvis ejer en ejerlejlighed i såvel Afdeling A som Afdeling B, trækkes der lod mellem suppleanten for Afdeling A og Afdeling B om deltagelse i bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen - Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen skal tilsikre en god og forsvarlig varetagelse af Ejerforeningens interesser. Det er bestyrelsen, der varetager den daglige drift af Ejerforeningen herunder indgåelse af aftaler med administrator, håndværkere og øvrige leverandører til Ejerforeningen. Såfremt et medlem af ejerforeningen ønsker udført opgaver, som medfører fælles- eller afdelingsopdelte omkostninger jævnfør 9 og 10, skal ejerforeningens medlem kontakte bestyrelsen med orientering om sit ønske, hvorefter bestyrelsen vil behandle ønsket. Det enkelte ejerforeningsmedlem er således ikke på berettiget til på egen hånd at indgå aftaler med administratorer, håndværkere eller øvrige leverandører til Ejerforeningen. Bestyrelsen kan indgå service- og abonnementsaftaler med en varighed på op til 2 år. Såfremt bestyrelsen ønsker at indgå service- eller abonnementsaftaler af længere varighed end 2 år, skal dette godkendes af en generalforsamling. Med udgangspunkt i ejerforeningens budgetter fastsætter bestyrelsen regler for opkrævning af ejerforeningsbidrag samt acontobidrag for el- og vandforbrug. 8

9 18.2 Bestyrelsen - afdelingsudvalg Bestyrelsen kan vælge at etablere midlertidige afdelingsudvalg, såfremt der er specielle opgaver, som skal udføres i en specifik afdeling. Eksempelvis vil der kunne nedsættes afdelingsudvalg, såfremt der skal ske større vedligeholdelsesarbejder i en specifik afdeling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at udvalget kan disponere på den samlede afdelings vegne under respekt af nærværende vedtægter herunder beløbsgrænser Bestyrelsen - Formand Bestyrelsen vælger selv sin formand Bestyrelsen Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, såfremt der foreligger anledning hertil. Ligeledes indkaldes der til bestyrelsesmøde, såfremt 2 eller flere af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Såfremt stemmeantallet måtte være lige, afgøres beslutningen af formandens stemme Bestyrelsen - Valgperioder Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Bestyrelsessammensætningen kan dog ændres inden forløbet af dette år, såfremt en ny bestyrelse vælges på en extraordinær generalforsamling. På en generalforsamling kan det ved simpelt stemmeflertal besluttes, at valgperioden kan forhøjes dog maksimalt til 3 år. 19 Udlejning Enhver ejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at udleje sin ejerlejlighed, såfremt medlemmet måtte ønske dette. Eventuelle udlejningsaftaler indgår medlemmet selv eventuelt via et udlejningsbureau. Ejerforeningen er således ikke part i udlejningen. 20 Tegningsregel Ejerforeningen tegnes af formanden og yderligere ét medlem af bestyrelsen i forening. Såfremt formanden grundet sygdom eller af anden årsag ikke har mulighed for at behandle et emne, kan to af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening tegne Ejerforeningen. 21 Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor kan være statsautoriseret eller registreret revisor, men der er ikke krav herom. Revisor vælges for et år ad gangen, idet genvalg dog kan finde sted. Bestyrelsen og en eventuel administrator skal efterkomme ethvert ønske fra revisor om indblik i de foretagne regnskabsposteringer. 9

10 22 Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er dog fra stiftelsesdatoen frem til 31.december Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for ejernes opfyldelse af deres forpligtelser over for Ejerforeningen tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende i hver ejerlejlighed med kr Den herved stiftede panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedtægternes tinglysning allerede tinglyste servitutter. For panteretten gælder i øvrigt de i Justitsministeriets pantebrevsformular A trykte bestemmelser. Såfremt et medlem af Ejerforeningen trods gentagne henvendelser ikke har indbetalt skyldige bidrag til Ejerforeningen, kan Ejerforeningen foretage retslige skridt til inddrivelse af tilgodehavendet herunder fyldestgørelse via pantet. Ejerforeningens rimelige omkostninger ved inddrivelse af Ejerforeningens tilgodehavende, skal refunderes af medlemmet. 24 Brugsret Ejerforeningens medlemmer har brugsret til det tilhørende fællesareal. Som fællesareal defineres alt det til ejerlejlighederne hørende grundstykke. Selve ejerlejlighederne samt terrassearealerne foran hver ejerlejlighed er det dog kun ejeren af ejerlejligheden, som har brugsret til. 25 Husorden Bestyrelsen kan fastsætte regler for benyttelsen af ejerlejlighederne og fællesarealet. Såfremt et medlem eller medlemmets lejer eller anden anvender af ferielejligheden - tilsidesætter husordenen, kan bestyrelsen ved grov og/eller gentagen misligholdelse af medlemmets forpligtelser over for Ejerforeningen pålægge medlemmet at sælge sin ejerlejlighed. Bestyrelsens afgørelse kan appelleres til afgørelse på en generalforsamling til afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der er truffet afgørelse om, at et medlems ejerlejlighed skal sælges jævnfør ovenfor, er medlemmet forpligtet til straks derefter at sætte ejerlejligheden til salg til markedsprisen. Såfremt der er tvivl om markedsprisen, fastsættes denne til værende den sidst handlede pris for en ejerlejlighed i samme afdeling. 26 Værneting Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende vedtægter afgøres af Retten i Rønne. 10

11 27 Tinglysning Nærværende vedtægter begæres tinglyst pant- og servitutstiftende på ejendommen 82-FB Olsker og de 26 ejerlejligheder, der er beliggende herpå. Tinglysningen sker med respekt af de på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende byrder, servitutter samt hæftelser på tinglysningstidspunktet. Påtaleberettigede efter nærværende vedtægter er, hvor ikke andet er anført, Ejerforeningen repræsenteret ved dennes bestyrelse. Vedtaget på den stiftende generalforsamling. Sandkås, den Sandkås, den Torben Stig Jensen Jacob Due Lund 11

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere