VEDTÆGTER. Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar"

Transkript

1 VEDTÆGTER Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar 1

2 Vedtægter for Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ejerforeningen Klintely med begrænset ansvar herefter benævnt Ejerforeningen. Ejerforeningens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Foreningens medlemmer Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne beliggende på matr. nr. 82-FB Olsker, 3770 Allinge. 3 Ejerlejlighederne Ved Ejerforeningens stiftelse består Ejerforeningen af 26 ejerlejligheder: Afdeling A bestående af ejerlejlighederne med ejerlejlighedsnumrene 1-6. Afdeling A består af seks feriehuse. Afdeling B bestående af ejerlejlighederne med ejerlejlighedsnumrene 7 til 23. Afdeling B består af 17 ferielejligheder Afdeling C bestående af ejerlejligheden med ejerlejlighedsnumret 24. Afdeling C består af lejlighed i stuen samt 7 værelser med tilhørende toiletter og baderum på 1. sal Afdeling D bestående af 2 ejerlejligheder med ejerlejlighedsnumrene 25 og 26. Afdeling D består af: o Én ejerlejlighed indeholdende reception samt restaurant (ejerlejlighed 25) o Én lagerbygning til brug for drift af feriestedet (ejerlejlighed 26) Ejerlejlighederne har følgende fordelingstal: Ejerlejlighed Fordelingstal Ejerlejlighed 1 1 Ejerlejlighed 2 1 Ejerlejlighed 3 1 Ejerlejlighed 4 1 Ejerlejlighed 5 1 Ejerlejlighed 6 1 Ejerlejlighed 7 1 Ejerlejlighed 8 1 Ejerlejlighed 9 1 Ejerlejlighed 10 1 Ejerlejlighed 11 1 Ejerlejlighed 12 1 Ejerlejlighed 13 1 Ejerlejlighed 14 1 Ejerlejlighed 15 1 Ejerlejlighed 16 1 Ejerlejlighed 17 1 Ejerlejlighed 18 1 Ejerlejlighed 19 1 Ejerlejlighed 20 Ejerlejlighed Ejerlejlighed 22 1 Ejerlejlighed 23 1 Ejerlejlighed 24 1 Ejerlejlighed 25 (ejes af Ejerforeningen) 0 Ejerlejlighed 26 (ejes af Ejerforeningen) 0 I alt 24 2

3 4 Foreningens formål Ejerforeningen har til formål at varetage de fælles anliggender, der er knyttet til ejerskabet af ejerlejlighederne - eksempelvis drift af fællesarealer, internet- og fællesantenneanlæg. Ejerforeningen skal alene opkræve de til driften af Ejerforeningen fornødne bidrag fra medlemmerne. Ejerforeningen har således ikke til formål at oparbejde nogen formue, om end der dog skal sikres en tilstrækkelig driftskapital. Ejerforeningens driftskapital skal være placeret på bankkonti, med mindre generalforsamlingen har givet tilladelse til andre placeringer. 5 Medlemspligt og medlemsret Enhver ejer af ejerlejlighederne i Ejerforeningen Klintely har ret og pligt til at være medlem af Ejerforeningen. Medlemsretten og pligten indtræder, når der foreligger betinget eller endeligt tinglyst skøde for ejerlejligheden. Medlemsretten og -pligten har retsvirkning fra skødets overtagelsesdag. Et medlems forpligtelser over for Ejerforeningen ophører dog først, når medlemmet har opfyldt alle sine forpligtelser over for Ejerforeningen herunder indbetaling af skyldige ejerforeningsbidrag. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed i Ejerforeningen hæfter for eventuelle skyldige beløb til Ejerforeningen. 6 Hæftelse over for tredjemand Det er alene Ejerforeningens formue og således ikke Ejerforeningens individuelle medlemmer der hæfter for Ejerforeningens forpligtelser. For så vidt angår afdelingsopdelte omkostninger som defineret i 9, hæfter hver afdeling kun for egne afdelingsomkostninger. Tredjemand kan således ikke gøre krav gældende mod den samlede Ejerforening, for så vidt angår forhold, der vedrører afdelingsopdelte omkostninger som beskrevet i 9. 7 Fordeling af indtægter og omkostninger Som nævnt i 3 har hver ejerlejlighed fordelingstallet 1/24. Ejerforeningens fællesindtægter og fællesomkostninger fordeles mellem ejerne af ejerlejlighederne i henhold til dette fordelingstal. Undtaget herfra er dog afdelingsopdelte omkostninger jævnfør 9, som hver afdeling varetager, udfører og betaler for hver for sig. 8 Fællesindtægter Fællesindtægter defineres som alle indtægter, der tilfalder Ejerforeningen eksempelvis, men ikke udtømmende, i forbindelse med Ejerforeningens eventuelle udlejning af ejerlejlighed 25 og Fællesomkostninger Fællesomkostninger omfatter alle omkostninger, som anvendes til drift og vedligeholdelse af medlemmernes fællesanliggender dette omfatter eksempelvis, men ikke udtømmende: Vedligehold af p-pladser og veje - herunder andel til fællesvej 3

4 Vedligehold og pleje af udenoms arealer herunder græsklipning. Bygningsforsikring (forsikring for private ejendele i ejerlejlighederne er ikke omfattet) Elforbrug til udvendig belysning Drift af internet- og fællesantennelæg Administrationsomkostninger 10 Afdelingsopdelte omkostninger Hver afdeling - som defineret i 3 - afholder sine egne afdelingsopdelte omkostninger. Som afdelingsopdelt omkostning betragtes vedligehold, udskiftning og forbedring af følgende udvendige forhold: Tagkonstruktioner, gangbroer, tagbelægninger, taghætter, sternbrædder, vindskeder, underslag, tagrender, nedløbsrør, facader, gavle, limtræsstolper, bjælker, læmure, hegn, udvendig belysning, udvendige flisebelægninger, støttemure, hoveddøre, vinduer (indvendig maling af vinduespartier er at betragte som indvendig vedligeholdelse), låger i gavle, isolering af loftsrum, fællesskure, alle øvrige udvendige bygningsgenstande samt alle ledninger/rør/installationer for el, vand, kloak uden for bygninger. Hver ejerlejlighed betaler de afdelingsopdelte omkostninger i henhold til fordelingstal inden for den enkelte afdeling eksempelvis således at de 17 ejerlejligheder i Afdeling B hver betaler 1/17-del af de afdelingsopdelte omkostninger. 11 Individuelle omkostninger Hvert medlem afholder sine egne omkostninger til vedligehold, udskiftning og forbedring af indvendige forhold i medlemmets ejerlejlighed. Indvendige forhold omfatter eksempelvis, men ikke udtømmende: Møblement (herunder terrassemøbler), skabe, badeværelsesinteriør, indvendige fliser/gulve/tæpper, indvendig belysning, fjernsyn, hårde hvidevarer, køkkeninventar, termoruder, el-vandvarmer, radiatorer, vinduer (udvendig maling/reparation af vinduespartier er at betragte som udvendig vedligeholdelse) alle ledninger/rør/installationer for el, vand, kloak inden for bygninger. Forsikring af ovennævnte genstande er ligeledes som udgangspunkt en individuel omkostning. Dog er der ved etableringen af Ejerforeningen tegnet en samlet bygningsforsikring med dækning for skader på el-, vand- og kloakledninger/rør. Indvendig vedligeholdelse skal udføres på en sådan måde, at det ikke giver unødig gene for de øvrige medlemmer i Ejerforeningen herunder gælder det specielt, at: Vedligeholdelse, som giver væsentlige støv- eller støjgener, skal i videst muligt omfang udføres i perioden 1. november til 1. april. Såfremt dette ikke er muligt, skal vedligeholdelsesarbejdet varsles over for bestyrelsen, så snart at medlemmet bliver bekendt med, at vedligeholdelsesarbejdet vil medføre støv- eller støjgener. Vedligeholdelse eller ændringer af vand- og el-installationer skal foretages på betryggende vis - og såfremt lovgivningen kræver det - af autoriserede personer. Ejerforeningens bestyrelse kan beslutte: at udskiftning og vedligeholdelse af køkkeninventar ændres til at være en afdelingsopdelt omkostning med henblik på at fastholde et ensartet køkkeninventar samt at opnå storkøbsfordele at terrassemøbler ændres til at være en afdelingsopdelt omkostning med henblik på at sikre, at de enkelte afdelinger udvendigt fremtræder ensartet Det enkelte medlem er frit stillet til at indrette sin ejerlejlighed indvendigt efter egne ønsker. Ejerforeningens bestyrelse kan dog fastsætte minimumsstandarder for den indvendige indretning og 4

5 stand for at sikre, at Ejerforeningen samlet set til stadighed fremtræder som et indbydende og pænt feriested. Udover Ejerforeningsbidrag betaler hver enkelt ejer for sit eget forbrug af el og vand i henhold til bimåler i ejerlejligheden. Ejerforeningen er berettiget til at opkræve aconto-bidrag herfor. 12 Tvivl om placering af omkostning Såfremt der måtte opstå tvivl om, hvorvidt en omkostning er at betragte som en fællesomkostning, afdelingsopdelt omkostning eller individuel omkostning, gælder følgende: Hvis omkostningen er fra kr , afgør Ejerforeningens bestyrelse, hvor omkostningen skal placeres. Hvis omkostningen er over kr , afgør en generalforsamling ved simpelt flertal, hvor omkostningen skal placeres. 13 Ejerlejlighedernes udvendige udseende Ejerforeningen skal tilsikre, at ejerlejlighederne i hver afdeling udvendigt fremtræder i pæn og ensartet stand, samt at det udvendige synsindtryk af ejerlejlighederne mellem de fire afdelinger også fremtræder pænt og harmonisk. Den enkelte ejer af en ejerlejlighed er ikke berettiget til at foretage udvendige bygningsændringer herunder maling samt opsætning af varmepumper, skulpturer, plakater, reklamer eller lignende medmindre at bestyrelsen forudgående har godkendt dette skriftligt. 14 Afdeling C Ved Ejerforeningens stiftelse består Afdeling C af én ejerlejlighed med ejerlejlighedsnumret 24. Ejerlejlighed 24 indeholder 1 lejlighed for 4-6 personer i stueetagen samt syv værelser og to baderum og toiletter på 1. sal. Ejeren af ejerlejlighed nummer 24 er berettiget til at ombygge ejerlejligheden herunder at opdele den i flere ejerlejligheder. Såfremt ejerlejlighed nummer 24 opdeles i flere ejerlejligheder, indtræder disse ejerlejligheder i Ejerforeningen i henhold til nærværende vedtægter. Ejerlejlighederne vil fortsat være placeret i Afdeling C. Hver ny ejerlejlighed tildeles et ejerlejlighedsnummer med fordelingstallet 1. Det samlede fordelingstal jævnfør 3 forhøjes tilsvarende. I afdeling C er der placeret et teknikrum for internet og tv for Ejerforeningen. Teknikrummet indgår ikke i afdeling C opdelte regnskab. Alle omkostninger til drift og vedligeholdelse varetages af Ejerforeningen. Der er uhindret adgang for ejerforeningens bestyrelse, håndværkere og teknikere til teknikrummet. 15 Afdeling D Ved Ejerforeningens oprettelse overtager Ejerforeningen ejerlejlighed nummer 25 og nummer 26 for kr. 0. Ejerlejlighed nr. 25 bruges som udgangspunkt af Ejerforeningen til fællesformål som eksempelvis møderum, restaurant samt receptionslokale. Ejerlejlighed nr. 26 bruges som udgangspunkt som lagerrum og opbevaring i forbindelse med driften af feriestedet. 5

6 Ejerforeningens bestyrelse kan vælge at udleje en eller begge ejerlejligheder eksempelvis til et udlejningsbureau, som herefter varetager driften af ejerlejlighederne 25 og 26. Ved en generalforsamlings beslutning kan Ejerforeningen beslutte at ombygge ejerlejlighed 25 herunder at opdele den i flere ejerlejligheder. Såfremt ejerlejlighed nummer 25 opdeles i flere ejerlejligheder, indtræder disse ejerlejligheder i Ejerforeningen i henhold til nærværende vedtægter. Ejerlejlighederne vil fortsat være placeret i Afdeling D, men ejerlejlighederne vil hver få et fordelingstal på 1. Det samlede fordelingstal jævnfør 3 forhøjes tilsvarende. 16 Generalforsamling Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes på Bornholm. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der skal varetage Ejerforeningens interesser og disponere på Ejerforeningens vegne. Det er dog alene en generalforsamling, der kan træffe afgørelse i følgende tilfælde: Beslutning om optagelse af fælles lån i Ejerforeningen. Væsentlige nyindkøb, reparationer og vedligeholdelsesarbejder for fælles anliggender. Væsentlige defineres i denne forbindelse som enkeltstående tiltag til en værdi af over kr Generalforsamling - Stemmeregler Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Et medlem kan afgive fuldmagt til møde på generalforsamlingen til en ægtefælle, en livsarving, et andet medlem af Ejerforeningen eller en advokat. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Ændringer af vedtægterne forudsætter dog 2/3-dels flertal, samt at minimum 50% af Ejerforeningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt en vedtægtsændring vedtages med over 2/3-dels flertal, men at 50% af Ejerforeningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter. På denne generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3-dels flertal blandt de afgivne stemmer. Hver stemmeberettiget har én stemme pr. fordelingstal. Såfremt et medlem ejer flere ejerlejligheder og således har flere stemmer kan medlemmet vælge at fordele sine stemmer. Eksempelvis ved valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor medlemmet kan fordele sine stemmer mellem to eller flere kandidater, såfremt dette ønskes. Såfremt en eller flere deltagere ønsker det, skal afstemninger foretages skriftligt Generalforsamling Stemmeregler for afdelingsspecifikke forhold Såfremt et forhold til afstemning på generalforsamlingen alene medfører økonomiske forpligtelser for én eller flere af Ejerforeningens afdelinger jævnfør 3, er det alene medlemmer i den/de berørte afdelinger, som har stemmeret. 6

7 17.3 Generalforsamling - Dagsorden Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab herunder disposition af årets resultat 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 5. Godkendelse af budget for det kommende år herunder fastsættelse af acontobidrag til Ejerforeningen. Budget og acontobidrag skal tage hensyn til påvirkningen fra eventuelle forslag, som er besluttet under punkt 4 6. Valg af bestyrelse herunder suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 17.4 Generalforsamling - Extraordinær Der indkaldes til extraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen har ønske herom, eller at mindst 25% af Ejerforeningens medlemmer målt efter fordelingstal fremsætter ønske til bestyrelsen herom. På den extraordinære generalforsamling gælder i øvrigt samme regler som for ordinære generalforsamlinger Generalforsamling - Indkaldelse Bestyrelsen varetager indkaldelse til generalforsamlinger. Indkaldelsen sker skriftligt til medlemmet med minimum 14 dages varsel til generalforsamlingens afholdelsesdato. Varslet regnes fra den dato, hvor indkaldelsen under normale postforhold vil være modtaget hos medlemmet. Indkaldelsen skal som minimum indeholde: Angivelse af tid, sted for afholdelsen af generalforsamlingen samt dagsorden. Eventuelle dokumenter til brug for dagsordenspunkterne Generalforsamling Forslag Ethvert medlem har ret til at få behandlet et emne eller forslag på generalforsamlingen. Emnet/ forslaget skal være bestyrelsen skriftligt pr brev eller mail i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender herefter emnet/forslaget til Ejerforeningens øvrige medlemmer Generalforsamling - Bestyrelsesvalg Ejerforeningens daglige drift varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer. Bestyrelsesvalget foregår således: Afdeling A (jævnfør definitionen i 3) udpeger ét bestyrelsesmedlem Afdeling B (jævnfør definitionen i 3) udpeger ét bestyrelsesmedlem Afdeling C (jævnfør definitionen i 3) udpeger ét bestyrelsesmedlem Såfremt der internt i en afdeling ikke er enighed om udpegningen af bestyrelsesmedlemmet for afdelingen, afholdes der valg blandt kandidaterne. Stemmeberettigede til dette valg er kun afdelingens egne medlemmer. 7

8 Hvis en afdeling ikke udpeger/vælger nogen bestyrelseskandidat, mister afdelingen retten til at have en bestyrelseskandidat i perioden frem til næste generalforsamling. Når afdelingerne har udpeget/valgt deres respektive medlemmer, vælger den samlede generalforsamling herefter yderligere bestyrelseskandidater, således at bestyrelsen kommer til at bestå af op til 5 personer. Hvis de tre afdelinger hver har udpeget ét medlem, stemmes der således om op til to resterende pladser blandt de øvrige af ejerforeningens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af Ejerforeningen Generalforsamling - Bestyrelsessuppleanter På generalforsamlingen udpeger hver afdeling en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsesarbejdet, såfremt ét bestyrelsesmedlem i en længere tidsperiode ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hvis det eksempelvis er et bestyrelsesmedlem fra Afdeling A, som ikke længere har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet, indtræder suppleanten fra Afdeling A i dennes sted. Såfremt det udtrædende bestyrelsesmedlem er valgt af generalforsamlingen og således ikke udpeget af en specifik afdeling - samt at bestyrelsesmedlemmet har ejerlejligheder i to eller flere afdelinger, trækkes der lod om, hvilken suppleant som skal indtræde i dennes sted. Hvis det udtrædende medlem eksempelvis ejer en ejerlejlighed i såvel Afdeling A som Afdeling B, trækkes der lod mellem suppleanten for Afdeling A og Afdeling B om deltagelse i bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen - Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen skal tilsikre en god og forsvarlig varetagelse af Ejerforeningens interesser. Det er bestyrelsen, der varetager den daglige drift af Ejerforeningen herunder indgåelse af aftaler med administrator, håndværkere og øvrige leverandører til Ejerforeningen. Såfremt et medlem af ejerforeningen ønsker udført opgaver, som medfører fælles- eller afdelingsopdelte omkostninger jævnfør 9 og 10, skal ejerforeningens medlem kontakte bestyrelsen med orientering om sit ønske, hvorefter bestyrelsen vil behandle ønsket. Det enkelte ejerforeningsmedlem er således ikke på berettiget til på egen hånd at indgå aftaler med administratorer, håndværkere eller øvrige leverandører til Ejerforeningen. Bestyrelsen kan indgå service- og abonnementsaftaler med en varighed på op til 2 år. Såfremt bestyrelsen ønsker at indgå service- eller abonnementsaftaler af længere varighed end 2 år, skal dette godkendes af en generalforsamling. Med udgangspunkt i ejerforeningens budgetter fastsætter bestyrelsen regler for opkrævning af ejerforeningsbidrag samt acontobidrag for el- og vandforbrug. 8

9 18.2 Bestyrelsen - afdelingsudvalg Bestyrelsen kan vælge at etablere midlertidige afdelingsudvalg, såfremt der er specielle opgaver, som skal udføres i en specifik afdeling. Eksempelvis vil der kunne nedsættes afdelingsudvalg, såfremt der skal ske større vedligeholdelsesarbejder i en specifik afdeling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at udvalget kan disponere på den samlede afdelings vegne under respekt af nærværende vedtægter herunder beløbsgrænser Bestyrelsen - Formand Bestyrelsen vælger selv sin formand Bestyrelsen Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, såfremt der foreligger anledning hertil. Ligeledes indkaldes der til bestyrelsesmøde, såfremt 2 eller flere af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Såfremt stemmeantallet måtte være lige, afgøres beslutningen af formandens stemme Bestyrelsen - Valgperioder Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Bestyrelsessammensætningen kan dog ændres inden forløbet af dette år, såfremt en ny bestyrelse vælges på en extraordinær generalforsamling. På en generalforsamling kan det ved simpelt stemmeflertal besluttes, at valgperioden kan forhøjes dog maksimalt til 3 år. 19 Udlejning Enhver ejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at udleje sin ejerlejlighed, såfremt medlemmet måtte ønske dette. Eventuelle udlejningsaftaler indgår medlemmet selv eventuelt via et udlejningsbureau. Ejerforeningen er således ikke part i udlejningen. 20 Tegningsregel Ejerforeningen tegnes af formanden og yderligere ét medlem af bestyrelsen i forening. Såfremt formanden grundet sygdom eller af anden årsag ikke har mulighed for at behandle et emne, kan to af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening tegne Ejerforeningen. 21 Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor kan være statsautoriseret eller registreret revisor, men der er ikke krav herom. Revisor vælges for et år ad gangen, idet genvalg dog kan finde sted. Bestyrelsen og en eventuel administrator skal efterkomme ethvert ønske fra revisor om indblik i de foretagne regnskabsposteringer. 9

10 22 Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er dog fra stiftelsesdatoen frem til 31.december Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for ejernes opfyldelse af deres forpligtelser over for Ejerforeningen tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende i hver ejerlejlighed med kr Den herved stiftede panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedtægternes tinglysning allerede tinglyste servitutter. For panteretten gælder i øvrigt de i Justitsministeriets pantebrevsformular A trykte bestemmelser. Såfremt et medlem af Ejerforeningen trods gentagne henvendelser ikke har indbetalt skyldige bidrag til Ejerforeningen, kan Ejerforeningen foretage retslige skridt til inddrivelse af tilgodehavendet herunder fyldestgørelse via pantet. Ejerforeningens rimelige omkostninger ved inddrivelse af Ejerforeningens tilgodehavende, skal refunderes af medlemmet. 24 Brugsret Ejerforeningens medlemmer har brugsret til det tilhørende fællesareal. Som fællesareal defineres alt det til ejerlejlighederne hørende grundstykke. Selve ejerlejlighederne samt terrassearealerne foran hver ejerlejlighed er det dog kun ejeren af ejerlejligheden, som har brugsret til. 25 Husorden Bestyrelsen kan fastsætte regler for benyttelsen af ejerlejlighederne og fællesarealet. Såfremt et medlem eller medlemmets lejer eller anden anvender af ferielejligheden - tilsidesætter husordenen, kan bestyrelsen ved grov og/eller gentagen misligholdelse af medlemmets forpligtelser over for Ejerforeningen pålægge medlemmet at sælge sin ejerlejlighed. Bestyrelsens afgørelse kan appelleres til afgørelse på en generalforsamling til afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der er truffet afgørelse om, at et medlems ejerlejlighed skal sælges jævnfør ovenfor, er medlemmet forpligtet til straks derefter at sætte ejerlejligheden til salg til markedsprisen. Såfremt der er tvivl om markedsprisen, fastsættes denne til værende den sidst handlede pris for en ejerlejlighed i samme afdeling. 26 Værneting Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende vedtægter afgøres af Retten i Rønne. 10

11 27 Tinglysning Nærværende vedtægter begæres tinglyst pant- og servitutstiftende på ejendommen 82-FB Olsker og de 26 ejerlejligheder, der er beliggende herpå. Tinglysningen sker med respekt af de på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende byrder, servitutter samt hæftelser på tinglysningstidspunktet. Påtaleberettigede efter nærværende vedtægter er, hvor ikke andet er anført, Ejerforeningen repræsenteret ved dennes bestyrelse. Vedtaget på den stiftende generalforsamling. Sandkås, den Sandkås, den Torben Stig Jensen Jacob Due Lund 11

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere