KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Januar 2015, opdateret juni 2015 Sag: KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg *** Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Liss Danchell, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme, på tlf eller mail:

2 U D B U D S V I L K Å R Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 12 uger fra Københavns Kommunes modtagelse af købstilbuddet. Sælger er berettiget til at kræve deponering eller bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % - dog 7 %, hvis der bydes med ønske om at opføre ungdomsboliger, jf. nedenfor - til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti er vedlagt som bilag 1. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Salget er betinget af Københavns Kommunes Økonomiudvalgs og Borgerrepræsentations godkendelse. E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Matr.nr. Matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København. (Ejendommen er udstykket fra matr.nr ibd. den ) Oversigtkort og matrikelkort er vedlagt som bilag 2.1 og 2.2. Billeder af ejendommen er vedlagt som bilag 2.3. Beliggenhed Rovsingsgade 63, 2200 København N. Ejendommen Ejendommen har et grundareal på m 2. Bebyggelse Ejendomsværdi Ejendommen er ubebygget. Den på matrikelkortet mv. viste bebyggelse (en midlertidig pavillon mv., der blev anvendt til børneinstitution) er fjernet ultimo BBR-Meddelelse grund er vedlagt som bilag 3. Kommunen påtager sig intet ansvar for eventuelle fundamentsrester, olietanke mv. eller andet. Ejendommen er ved den offentlige ejendomsvurdering pr ansat til en ejendomsværdi/grundværdi på kr., jf. bilag 4. Servitutter mv. Tingbogsattest af er vedlagt som bilag 5. Kopi af servitutterne er vedlagt som bilag 6: 6.1. Servitut om fælles spildevandsafløb - tinglyst den Servitut om fjernvarme/anlæg mv. - tinglyst den Lokalplan nr tinglyst den Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 2 af 11

3 6.4. Servitut om gevinstandel tinglyst den Servitut om udstykning - uændret bebyggelses- og friarealberegning - tinglyst den Servitut om parkering - tinglyst den Planforhold mv. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 423 Ragnhildgade Vest, jf. bilag 6.3. Lokalplanen fastlægger området til boliger. Boliger skal være helårsboliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal, og ingen boliger må være mindre end 75 m 2. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Der kan indrettes kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 130. Ny bebyggelse skal opføres inden for de på lokalplanen viste principielle byggefelter mod Rovsingsgade i 2-4 etager med udnyttet tagetage og som sluttet randbebyggelse. Der kan indrettes parkering i stueetagen mod Rovsingsgade. (Kommentar i lokalplanen: Terrænfaldet på grunden på 3-4 m mod Rovsingsgade gør, at indretning af parkering i stueetage mod Rovsingsgade forekommer hensigtsmæssig.) Parkering skal ske på egen grund. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 p-plads pr. 100 m² etageareal. Højst 50 % af parkeringsdækningen må indrettes på terræn. Som følge af denne bestemmelse og servitutten om parkering må køber være forberedt på, at der kan blive stillet krav om, at al parkering skal etableres i konstruktion. Lejeforhold Ejendommen er ikke udlejet. Miljøforhold Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2. Jordforureningsattest af vedlægges som bilag 7.1 Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøkontrollens brev af om kortlægning vedlægges som bilag 7.2. Orbicon - Historisk miljøredegørelse - Ragnhildgade 1 (her vedr. parcel 5) - Marts 2013 vedlægges som bilag 7.3. EKJ's notat af Samlet undersøgelse Ragnhildgade 1 (dvs. hele det tidligere matr.nr. 5457) vedlægges som bilag 7.4. Ændring af arealanvendelsen på kortlagte arealer kræver tilladelse hos Teknikog Miljøforvaltningen efter jordforureningslovens 8. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 3 af 11

4 Ledninger Ledningsoplysninger vedlægges som bilag 8-11: 8. HOFOR 9. DONG 10. TDC 11. YouSee I øvrigt henvises til ledningsejerregistret på Forsikring Sælger er selvforsikret, og ejendommen er derfor ikke forsikret. Køber foranlediger selv indhentet tilbud på forsikring af ejendommen. Skatter mv. Ejendommen vil først få en selvstændig ejendomsskattebillet i Ejendommen indgår pt. i ejendomsskattebilletten for 2015 for matr.nr (a), der vedlægges som bilag 12. Matr.nr. 5457(a) er fritaget for grundskyld, jf. lov om kommunal ejendomsskat 7, men matr.nr. 5457c vil efter salget blive pålagt grundskyld. Moms Ejendommen er ikke momsregisteret. Ejendomsoplysningsskema Ejendomsdatarapport med resumé og appendiks vedlægges som bilag 13. Fuldmagt Der kan efter omstændighederne og efter anmodning gives fuldmagt til tilbudsgivers egne undersøgelser vedrørende miljø og jordbundsforhold, ansøgning om principielt forhåndstilsagn vedrørende byggeri og lignende. Sælger kan kræve gebyr for myndighedsbehandling deponeret på sælgers konto som betingelse for at afgive fuldmagt. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 4 af 11

5 S A L G S V I L K Å R Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges således, som den er og forefindes og som beset af køber. Køber er bekendt med, at ejendommen er forurenet. Køber afholder selv samtlige udgifter forbundet hermed. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Køber kan således ikke gøre krav mod sælger om afslag i købesummen eller anden kompensation eksempelvis som følge af forskelle i Ejendomsdatarapporten og BBRoplysninger mv. og de faktiske forhold, ledningsoplysninger, oplysninger om udgifter mv. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Servitutter mv. Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen, jf. bilag 5, herunder servitut tinglyst den om salgsforhold/gevinstandel, samt de servitutter, der vil blive pålagt ejendommen ved dette salg, jfr. nedenfor. Med prioritet forud for al pantegæld vil ejendommen ved salget blive pålagt følgende servitutter: Servitut om byggepligt mv.: Grundens bebyggelse skal påbegyndes senest 1 år efter overtagelsesdagen og derefter fremmes uden unødigt ophold. Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes, er kommunen berettiget til uden varsel at forlange sig ejendommen genoverdraget alene mod tilbagebetaling af den af køber erlagte købesum mv. uden renter og med fradrag af kommunens omkostninger ved generhvervelsen. Denne bestemmelse tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, er påtaleberettiget. Servitut om betaling af tillægskøbesum: Såfremt der på ejendommen opføres bebyggelse med et bruttoetageareal efter byggelovgivningen på mere end m², eller såfremt ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved salget forudsatte anvendelse til boliger mv., jf. lokalplan nr. 423 Ragnhildgade Vest, skal den til enhver tid værende ejer af ejendommen betale et tillæg til købesummen til Københavns Kommune. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 5 af 11

6 Endvidere skal tillægskøbesum betales til Københavns Kommune, såfremt den til enhver tid værende ejer af ejendommen måtte erhverve en eller flere af de tilgrænsende ejendomme og opnår tilladelse til yderligere bebyggelse af disse ejendomme eller indretning af større bruttoetageareal herpå, end der var mulighed for i henhold til byggelovgivningens bestemmelser uden inddragelse af ejendommen. Tillægskøbesummen, der er vederlag for den ændrede anvendelse eller forøgede udnyttelse af ejendommen, beregnes efter prisniveauet og anvendelsen på det pågældende tidspunkt. Beløbet skal tillægges moms. Denne deklaration tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, er påtaleberettiget. Servitut om helårsboliger og bopælspligt Ejendommens boliger må kun anvendes til helårsboliger, ligesom der er bopælspligt. Det følger heraf, at en bolig ikke kan benyttes til sommer-/fritidsbolig eller lignende. Bestemmelserne i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, kap. VII Benyttelse af boliger, skal således finde anvendelse for boligernes benyttelse allerede fra ejendommens ibrugtagning, med den følge bl.a. at kommunen kan anvise lejlighedssøgende til ledige boliger. For almene boliger gælder dog bestemmelserne i lov om almene boliger og de aftaler, som er eller måtte blive indgået mellem Københavns Kommune og boligselskabet. Deklarationen tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, er påtaleberettiget. Ungdomsboliger I overensstemmelse med Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2011 om generelle bestemmelser for kollegie- og ungdomsboliger (vedlagt som bilag 14), vedtaget af Borgerrepræsentationen den , udbydes ejendommen med mulighed for, at tilbudsgiver kan få henstand med betaling til en udskudt overtagelsesdag. Det er en betingelse herfor, at der efterfølgende opnås byggetilladelse til et kollegium og/eller ungdomsboligprojekt, der omfatter mindst 50 % af bruttoetagearealet. Betingelsen om byggetilladelse til ungdomsboliger vedrører alene tidspunktet for overtagelse og betaling af købesum og udgør ikke en tilbagetrædelsesadgang for tilbudsgiver. Det er ikke et krav for at byde på ejendommen, at tilbudsgiver etablerer ungdomsboliger mv. Det bemærkes, at en fravigelse af lokalplanens bestemmelser om boligstørrelser mv., herunder ved opførelse af ungdomsboliger, forudsætter en dispensation fra lokalplanen. Almene ungdomsboliger Almene boligorganisationers afdelinger, der tilbyder en bebyggelse med mindst 50 % ungdomsboliger mv., kan byde på ejendommen betinget af modtagelse af byggetilladelse og skema B tilsagn til almene ungdomsboliger. Overtagelsesdagen og dermed fristen for betaling af købesummen fastsættes til den 1. i måneden efter, at skema B-tilsagn er givet. Ved afgivelse af tilbuddet forpligter tilbudsgiver sig til at indgive ansøgning om grundkapitallån i den førstkommende udbudsrunde for grundkapital efter Borgerrepræsentationens godkendelse af det betingede salg, ligesom byggeriet skal være påbegyndt senest 6 måneder efter, at byggetilladelse og skema B-tilsagn er givet. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 6 af 11

7 Private ungdomsboliger Private tilbudsgivere, der tilbyder en bebyggelse med mindst 50 % ungdomsboliger mv., kan byde på ejendommen, således at overtagelsesdagen og dermed fristen for betaling af købesummen fastsættes den 1. i måneden efter, at byggetilladelsen foreligger. Ved afgivelse af tilbuddet forpligter tilbudsgiver sig til at indgive byggeansøgning inden 4 måneder efter Borgerrepræsentationens godkendelse af salget, ligesom byggeriet skal være påbegyndt senest 6 måneder efter, at endelig byggetilladelse foreligger. For tilbudsgivere, der afgiver tilbud i medfør af denne bestemmelse gælder følgende: Da Teknik- og Miljøforvaltningen nu opkræver byggesagsgebyr hos ejendommens ejer og ikke hos andrager, når der opnås byggetilladelse, accepterer tilbudsgiver at deponere et beløb svarende til byggesagsgebyret på sælgers konto, i det omfang tilbudsgiver/køber ikke kan betale gebyret direkte til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Såfremt der er afgivet tilbud i medfør af denne bestemmelse, men der opnås byggetilladelse til anden anvendelse end ungdomsboliger, eller andelen af ungdomsboliger udgør mindre end 50 % af ejendommens samlede bruttoetageareal i henhold til den endelige byggetilladelse eller ovennævnte frister ikke overholdes - bortfalder muligheden for udskudt overtagelsesdag mv. Købesummen skal i så fald forrentes med 5 % p.a. fra den 1. i måneden efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af salget til datoen for købers faktiske overtagelse af ejendommen (og herefter med renter i henhold til renteloven, jf. nedenfor), ligesom sælger forbeholder sig retten til at kræve købesummen reguleret til markedsprisen for den anden anvendelse i tilfælde af, den måtte være højere end den ved salget fastsatte pris til ungdomsboliger. Ved afgivelse af tilbud i henhold til nærværende bestemmelse accepterer tilbudsgiver samtidig, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen tinglyses en deklaration, hvorefter tilbudsgiver/ køber forpligtes til at opretholde ejendommen til brug for ungdomsboliger for unge uddannelsessøgende, og at boligerne tilknyttes en fællesanvisning. Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter Borgerrepræsentationens tiltrædelse af salget, jf. dog ovenfor om ungdomsboliger. Ejendommen ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. Der udfærdiges løbende refusionsopgørelser, indtil ejendommen får en selvstændig skattebillet. Købesummen Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Salget er ikke momspligtigt. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 7 af 11

8 Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. Anmeldelse af skøde og servitutter til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Køber forpligter sig til at tinglyse servitutterne før skødet. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 8 af 11

9 T I L B U D S A F G I V E L S E Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed, jf. nedenfor, og sendes i en kuvert, mærket udbud / FORTROLIGT, til: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme, Nyropsgade 7, 4. sal, 1602 København V, att.: Liss Danchell / FORTROLIGT eller skannes og sendes som til: Undertegnede Underskrift - af de(n) tegningsberettigede NB! Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være mere end 3 måneder gammel. Navn, adresse, CVR-nr., tlf. og byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63: kr. skriver kroner Tilbudt/forventet fremtidigt bruttoetageareal: m 2 Ejendommen tilbydes overtaget til min. 50 % ungdomsboliger, jf. ovenfor om særlige vilkår: sæt kryds: ja nej Hvis ja: Ungdomsboliger: m 2 (antal bruttoetagem 2 ) til en pris af kr. pr. m 2 Den øvrige del af ejendommen anfør anvendelse, antal m 2 og pris pr. m 2 : Når meddelelse om Borgerrepræsentationens godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, udgør disse tilsammen en købsaftale vedr. ejendommen. Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 9 af 11

10 B I L A G 1. Tekst til bankgaranti 2.1. Oversigtskort 2.2. Matrikelkort 2.3. Billeder af ejendommen 3. BBR-Meddelelse grund Ejendomsvurdering Tingbogsattest af Servitut om fælles spildevandsafløb - tinglyst den Servitut om fjernvarme/anlæg mv. - tinglyst den Lokalplan nr tinglyst den Servitut om gevinstandel tinglyst den Servitut om udstykning (uændret bebyggelses- og friarealberegning) - tinglyst Servitut om parkering - tinglyst den Jordforureningsattest af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøkontrollens brev af om kortlægning 7.3. Orbicon - Historisk miljøredegørelse - Ragnhildgade 1 - Marts EKJ's notat af Samlet undersøgelse Ragnhildgade 1 8.a.1. 8.a.2. 8.a.3. HOFOR Bygas GAS HOFOR Bygas GAS HOFOR Bygas Anvisning_gas 8.b.1. HOFOR Fjernvarme FJV b.2. HOFOR Fjernvarme FJV b.3. HOFOR Fjernvarme Anvisning_fjv 8.c.1. 8.c.2. 8.c.3. 8.c.4. 8.c.5. 8.c.6. HOFOR Spildevand Overview_77283 HOFOR Spildevand Lerplot_77283_1 HOFOR Spildevand Lerplot_77283_2 HOFOR Spildevand Lerplot_77283_3 HOFOR Spildevand Lerplot_77283_4 HOFOR Spildevand Anvisning_afl 8.d.1. HOFOR Vand Overview_ d.2. HOFOR Vand Lerplot_77284_1 8.d.3. HOFOR Vand Lerplot_77284_2 8.d.4. HOFOR Vand Lerplot_77284_3 8.d.5. HOFOR Vand Lerplot_77284_4 8.d.6. HOFOR Vand Anvisning_h2o Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 10 af 11

11 9.1. DONG _map - oversigtskort 9.2. DONG _Signaturforklaring 9.3. DONG _Plotramme_ DONG _Plotramme_ DONG _Plotramme_ DONG _Plotramme_ DONG _Plotramme_ DONG _Plotramme_ DONG _Regler ved arbejde tæt på Dong Energys ledninger DONG _Før du graver - Entreprenørfolder DONG _Grav sikkert DONG _Udskrivningsvejledning DONG _Betingelser for brug af ledningsoplysninger 10.1 TDC 02_TDC_Oversigtskort for delordre TDC - Signaturforklaring 10.3 TDC Beregnet plan. Plan TDC Beregnet plan. Plan TDC - 00_Vejledning- oversigtskort 10.6 TDC - Følgeseddel 11.1 YouSee - 02_YouSee_Oversigtskort for delordre YouSee - Signaturforklaring 11.1 YouSee Beregnet plan. Plan YouSee Beregnet plan. Plan Ejendomsskattebilletten for 2015 for matr.nr. 5457(a) Ejendomsdatarapport Ejendomsdatarapport Resumé Ejendomsdatarapport Appendiks 14. Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2011 Udbud matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. - Januar 2015, opdateret juni 2015 S. 11 af 11

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere