Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro, Fensmarksgade 65-67, 2200 KBH N Leder Hjemmeplejeleder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl kl kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften eller weekend. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 12 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for de deltagende borgere. Alle medarbejdere er uddannet social- og sundhedshjælpere. I forhold til 3 borgere lykkedes det ikke tilsynet, at komme i kontakt med medarbejderne. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager, sygeplejerske Karin Kappel, Chefkonsulent, sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Bispebjerg Nørrebro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2013). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen har siden sidste tilsyn arbejdet målrettet med dokumentationen. I forbindelse med overgangen til KOS2 er alle døgn- og ugeplaner blevet ajourført. Faglig leder for servicelovsområdet har udarbejdet en lokal vejledning for døgn- og ugeplanernes indhold på baggrund af Københavns kommunes vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Vejledningen er implementeret i hjemmeplejen. Hjemmeplejen etablerede i 2011 et lokalt kvalitetsforum for sundhedslovsområdet, og har nu ligeledes etableret et for servicelovsområdet. De to kvalitetsfora har til opgave at prioritere, systematisere og organisere de opgaver, der kommer ind i organisationen fra medarbejderne, fra SUF og fra andre opdragsgivere samt planlægge implementering af løsninger med henblik på størst mulig effekt. Kvalitetsforum skal desuden godkende de endelige løsninger på opgaver, der udføres i organisationen. I hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro arbejdes der med det koordinerede borgerforløb. I forhold til borgerens forskellige behov og opgaver kan både hjælpergruppen, assistentgruppen og sygeplejerskegruppen stille kompetencer til rådighed i den specifikke opgaveløsning. Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Borgeren inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin og medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn- og ugeplanen, og de kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Anbefalinger 1. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har 1. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro fortsat underviser, 5

6 en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen, således at der sikres sammenhæng mellem den visiterede hjælp og døgn- og ugeplanen, samt at døgn- og ugeplanen er handlevejledende og individuelt beskrevet og afspejler borgernes ressourcer. 2. Tilsynet bemærker, at borgernes kendskab til døgn- og ugeplanen varierer. vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at de fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet og afspejler borgerens visiterede ydelser og borgerens ressourcer. 2. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro har fokus på at inddrage borgerne i døgn- og ugeplanernes indhold og formål. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte hjælp og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen X 88 % X 82 % X 94 % X 98 % X X 83 % X 93 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov X Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og størsteparten af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 88 % 7

8 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplan. I forhold til 10 borgere er der sammenhæng imellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. I forhold til 1 døgn- og ugeplan der beskrivelse af, at der er visiteret til aflastning af pårørende. I forhold til 3 døgn- og ugeplaner ses manglende sammenhæng. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 1 75 % Heraf døgn- og ugeplanen helt i et hjem. I en døgn- og ugeplan ses meget sparsom beskrivelse af borgers hjælp i forhold til ydelsesmængde og borgers meget hukommelsessvækkede tilstand. I en døgn- og ugeplan beskrivelse af, at borgeren er visiteret til bl.a. morgen let støtte, indkøbsordning/vaskeordning, middag let støtte, omfattende støtte til rengøring, støtte i forbindelse med indkøbsordning samt støtte til vask. 1 borger har ingen døgn- og ugeplan, men borgeren er ny i 8

9 hjemmeplejen, og døgn- og ugeplanen er derfor under udarbejdelse. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? X Opfyldt Der ses sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgernes tilstande. Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er tilfredse med den tildelte hjælp. 11 borgere vurderer, at den visiterede hjælp svarer til borgerens behov. 3 borgere er kun delvist tilfredse. En borgers pårørende udtrykker behov for mere aflastning. Den pårørende har brug for at kunne gå på indkøb mm. mere end en gang om ugen. (Der er visiteret til aflastning x1 ugentligt). Borgeren kan ikke efterlades alene på noget tidspunkt, da han forlader hjemmet og ikke kan finde hjem igen. Dette er meget utrygt for pårørende. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 3 Ikke relevant 1 89 % En psykisk syg borger har svært ved at klare bad, men kan ikke overskue at få hjælp til bad på grund af de allerede mange forskellige medarbejdere. 9

10 En borger tilkendegiver, at han gerne vil have hjælp til et bad mere om ugen. 1 borger er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren hvordan man kan få hjælp til at klage? X Tilsynet vurderer, at borgerne overvejende ved, hvor de kan få hjælp til at klage. 10 borgere tilkendegiver, at de ved, hvordan de ville få hjælp til at klage, hvis behov herfor opstår. Flere vil ringe til hjemmeplejens kontor. Flere borgere tilkendegiver, at de ikke har noget at klage over. 3 borgere tilkendegiver, at de ikke ved, hvor de kan få hjælp til at klage. Opfyldt 10 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 2 77 % 2 borgere er hukommelsessvækkede og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? X Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for tilbagemelding til lederen ved ændringer i hjemmet. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at ændringer hos borgeren tages op på tværfaglige teammøder. En anden medarbejder demonstrerer viden om besøgsblokkene og beskriver, hvordan denne viden anvendes i forbindelse med revisitation. Det er ikke muligt at opnå Opfyldt 12 Ikke relevant 3 10

11 kontakt til 3 medarbejdere. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. Borgerne modtager generelt de senest planlagte besøg. Borgernes kendskab til døgn- og ugeplanen varierer. Borgerne modtager generelt den hjælp, der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. Størsteparten af medarbejderne kender døgn- og ugeplanen og kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. 82 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. 6 døgn- og ugeplaner opfylder kravene til den sundhedsfaglige dokumentation jf. Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation Københavns kommune Opfyldt 6 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 3 11

12 Døgn- og ugeplanerne udmærker sig ved at fremstå særdeles handlevejledende og individuelt beskrevet. Feltet Generelt indeholder retningsgivende mål, funktionsniveau, tiltaleform, adgangsforhold osv. Der ses ligeledes flere eksempler på, at særlige forhold hos borgeren er beskrevet under dette felt. Døgn- og ugeplanerne tager udgangspunkt i sundhedsfremme og forebyggelse og der ses eksempler i forhold til bl.a. faldforebyggelse, hudpleje, optimal ernærings- og væskeindtag og hygiejne. 5 døgn- og ugeplaner opfylder kun delvist kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. I forhold til en døgn- og ugeplan er hjælpen til personlig pleje om morgenen ikke beskrevet handlevejledende. Feltet "Generelt" er kortfattet beskrevet. Der eksempelvis beskrivelse af borgerens psykiske funktionsniveau. Døgn- og ugeplanen ligeledes ajourføring - det er oplyst, at borgeren ikke er meget for at komme i bad. Dette ikke længere aktuelt efter, at borgeren har Ikke relevant 1 61 % 12

13 fået fast kontaktperson. I forhold til en anden døgn- og ugeplan er "Generelt" kortfattet beskrevet. Der ses kun oplysninger om borgerens nedsatte syn og retningsgivende mål. I forhold til en tredje døgn- og ugeplan beskrivelser af hjælpen middag og aften. I forhold til en fjerde døgn- og ugeplan fremgår aflastning af hustru ikke af døgn- og ugeplanen. Borgeren får besøg af aftenplejen tidligt og sent. Det fremgår ikke tydeligt, hvad der skal gøres på det tidlige besøg og det sene besøg. "Generelt" er kortfattet beskrevet. Der beskrivelse af borgerens psykiske funktionsniveau. Borgeren er dement og kan ikke efterlades alene. Borgeren lider desuden af depression. I forhold til den femte døgn- og ugeplan beskrivelse af borgerens funktionsniveau. Borgeren er fuldstændig afhængig af, at medarbejdere og døtre kompenserer for borgerens manglende hukommelse. Eksempelvis er det væsentligt at beskrive, hvordan datter hver 13

14 dag ringer og sikrer, at borger får mad. 3 døgn- og ugeplaner opfylder ikke kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Heraf en døgn- og ugeplan helt. De to andre døgn- og ugeplaner fremstår særdeles mangelfulde og beskrivelse af flere af borgerens visterede ydelser. Bl.a. der helt beskrivelse af hjælpen morgen og middag i den ene døgn- og ugeplan. 1 døgn- og ugeplan er ikke udarbejdet, da borgeren er ny i hjemmeplejen. Døgn- og ugeplanen er under udarbejdelse. Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt modtager de senest planlagte besøg. 11 borgere tilkendegiver, at de modtager de besøg, der er planlagt. 3 borgere er kun delvist enige i spørgsmålet. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 3 I forhold til en borger, som er visiteret til rengøring hver 2. fredag, kommer denne hjælp som aftalt. Borger er ligeledes visiteret til læsning af post hver fredag. Denne hjælp udebliver ofte den fredag, hvor der ikke skal gøres rent. Ikke relevant 1 89 % I forhold til en anden borger 14

15 oplyser borgerens hustru, at hver gang hun meddeler, at parret tager i sommerhus, så går det galt i forhold til planlægningen. Sidste fredag udeblev hjælpen på grund af misforståelser. Hustru mener, at hun er meget opmærksom på både at kontakte hjemmeplejen pr. telefon og beskrive skriftligt, hvilke dage de er i sommerhus, og hvornår de kommer hjem igen. I forhold til en tredje borger, som netop er kommet hjem efter et halvt år i kolonihaven, er det aftalt mellem borger og aftenvagten, at aftenvagten skal ringe i stedet for at aflægge besøg. Borger oplever ikke, at hjemmeplejen ringer til ham. 1 borger er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 2.3 Interview med borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? X Tilsynet vurderer, at borgernes kendskab til døgn- og ugeplanen varierer. 6 borgere tilkendegiver, at de kender døgn- og ugeplanen. Flere borgere kan fortælle tilsynet, at døgn- og ugeplanen findes i den blå samarbejdsbog. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 4 1 borger fremviser samarbejdsbogen, men har ikke direkte kendskab til døgn- og ugeplanen. Ikke relevant 4 59 % 4 borgere har ikke kendskab til døgn- og ugeplanen og kan ikke 15

16 genkende den ved tilsynets fremvisning. 4 borgere medtages ikke i vurderingen, heraf: To borgere, hvor der endnu ikke er udarbejdet døgn- og ugeplaner. To borgere, som er hukommelsessvækkede. Indikator 2.4 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er beskrevet i døgnog ugeplanen/aftalt mellem borger og medarbejder? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt får den hjælp, der er aftalt og beskrevet i døgn- og ugeplanen. I forhold til 2 borgere mener borgerne kun, at de delvist får den aftalte hjælp. En borger oplever ikke, at aftenvagten ringer, som han har aftalt med dem. En anden borger får ikke læst post hver fredag, som han er visiteret til. Borgeren oplever kun hjælpen hver anden fredag i forbindelse med rengøringen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 3 92 % 3 borgere medtages ikke i vurderingen. Heraf er to borgere hukommelsessvækkede og en borger er helt ny i hjemmeplejen. Indikator 2.5 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? X Opfyldt Tilsynet opnår ikke kontakt med 3 medarbejdere. Opfyldt 12 Ikke relevant 3 16

17 Indikator 2.6 Interview med medarbejderen Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? X Tilsynet vurderer, at størstedelen af medarbejderne kender borgerens døgn- og ugeplan. 10 medarbejdere kender borgernes døgn- og ugeplaner og kan redegøre for indholdet heri. 1 medarbejder kommer ikke fast hos borgeren og kender ikke døgn- og ugeplanen. 4 medarbejdere medtages ikke i vurderingen, heraf: 3 medarbejdere, som tilsynet ikke opnår kontakt med. Opfyldt 10 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 4 91 % 1 medarbejder, som interviewes i forhold til en ny borger uden døgn- og ugeplan. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at borgernes hjem fremstår i hygiejnisk forsvarlig tilstand. Borgerne oplever generelt, at den praktiske hjælp tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. 94 % 17

18 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? X Opfyldt 12 boliger fremstår tilfredsstillende rengjorte eller rengjorte i et omfang, der er muligt i forhold til borgerens levevis. 1 bolig fremstår meget tilrøget og alle flader og ting er klistrede af mados, røg og støv. 2 borgere modtager ikke hjælp til rengøring. X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. 10 borgere udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af den praktiske hjælp. Eksempelvis fortæller en borger, at en mandlig hjælper er meget dygtig til at støvsuge. 2 borgere udtrykker kun delvis tilfredshed. Eksempelvis er en borger lidt utilfreds med, at køkkengulvet ikke tørres tilstrækkeligt efter gulvvask. Borgeren mener, at linoleumsgulvet buler på grund af for meget vand, der efterlades efter hver gulvvask. Borgeren utilfreds med brugen og effekten af gulvmoppen. En anden borger får hjælp Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 96 % Opfyldt 10 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 3 92 % 18

19 eftermiddag, da borger har det psykisk dårligt om formiddagen. Det er borgeren meget glad for. Borgeren fortæller dog, at kvaliteten varierer. Nogle medarbejdere er gode til at gøre rent. Andre er meget overfladiske. Borgeren fortæller desuden, at nogle kommer farende ind og borger bliver, pga. psykisk sygdom, meget forvirret. 3 borgere er ikke medtaget i vurderingen, heraf: To borgere, som ikke får hjælp til rengøring. En borger, som er hukommelsessvækket og ikke kan besvare spørgsmålet. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende X Borgerne er velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen til personlig pleje tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for indsatsen i forhold til borgernes personlige pleje. 98 % 19

20 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er velplejede. 10 borgere fremstår velplejede eller i en hygiejnisk tilstand, som borgerne selv ønsker at være i. Bl.a. bemærker tilsynsførende, at der er visse udfordringer i forhold til en borger, men tilsynsførende vurderer, at hjemmeplejen gør det, der er muligt. 1 borger har lange negle og håret virker usoigneret og skægget er langt, men virker ikke afvisende i forhold til øget hjælp i samtalen med tilsynsførende. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 4 96 % 4 borgere modtager ikke hjælp til personlig hygiejne. Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? X Opfyldt Borgerne tilkendegiver, at hjælpen til personlig pleje tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner. Tilsynet spørger en borger med lange negle, hvorledes borgeren klarer negleklipning, hvortil borgeren fortæller, at han får hjælp af fodterapeuten. Borgeren fortæller ligeledes, at han ikke får vasket sig tilstrækkelig, da han ikke er tryg Opfyldt 10 Ikke relevant 5 20

21 ved at stå på badeværelset. Borgeren har ikke tænkt på, at han ville kunne få hjælp til det. 5 borgere medtages ikke i vurderingen, heraf: Fire borgere, som ikke modtager hjælp til personlig pleje og en borger, som er hukommelsessvækket. Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? X Opfyldt Alle medarbejdere kan på en fagligt overbevisende måde redegøre for borgernes forskellige behov for personlig pleje. Eksempelvis fortæller en medarbejder, hvordan en borger kan klare stort set alle opgaver selv, men borgeren har brug for massiv støtte til dels at komme i gang og dels at holde fast i de opgaver, hun er startet på. En anden medarbejder kan redegøre for en borgers særlige problemstillinger og den situation, der er omkring borgerens specielle livsførelse. En medarbejder har lavet en aftale med en borger, som ikke får hjælp til personlig hygiejne om, at borgeren går i bad, når medarbejderen er i hjemmet i forbindelse med rengøring. 4 borgere får ikke hjælp til Opfyldt 9 Ikke relevant 6 21

22 personlig pleje og 2 medarbejdere kan ikke kontaktes i forhold til borgere, som får hjælp til personlig pleje. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende X Medicinen er givet korrekt. Borgerne tilkendegiver, at medicinen gives, som aftalt. Medarbejderne kan redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden medicinen gives. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? X Opfyldt Al medicin, der skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet. 9 borgere modtager ikke hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 9 Indikator 5.2 Interview med borger X Opfyldt Borgerne fortæller, at de får medicinen på de aftalte Opfyldt 5 22

23 Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? tidspunkter. 9 borgere modtager ikke hjælp til medicinindtagelse og 1 borger, som får hjælp, er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. X Opfyldt Medarbejderne kan deltaljeret redegøre for, hvad der skal kontrolleres inden medicinen gives. Bl.a. fortæller en medarbejder, at hun tjekker antal piller og altid ringer til kontoret ved afvigelser fra oplysningerne i den blå samarbejdsbog. 9 borgere modtager ikke hjælp til medicinindtagelse. Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 10 Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 9 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplanerne afspejler borgernes ressourcer og inddragelsen af disse i plejen. Borgerne føler sig generelt motiveret til at bruge egne ressourcer. 83 % 23

24 Medarbejderne kan redegøre for borgernes ressourcer og inddragelsen heraf. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af borgerens ressourcer og inddragelse af disse i plejen. 6 døgn- og ugeplaner afspejler borgernes fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer, hvor disse ressourcer er relevante at beskrive. Eksempelvis ses en døgn- og ugeplan, hvor hjælpen til den personlige pleje er handlevejledende beskrevet med fokus på, hvad borgeren selv kan. Borgerens sociale ressourcer er desuden beskrevet under feltet Generelt. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 3 58 % 2 døgn- og ugeplaner beskriver kun delvist borgernes ressourcer. En døgn- og ugeplan beskrivelser af borgerens sociale og psykiske ressourcer. Disse er relevante at beskrive, da borgeren har en cancersygdom og mange smerter. En anden døgn- og ugeplan beskriver ikke, hvorvidt der sker medinddragelse af borgerens ressourcer. Borgeren har mange fysiske ressourcer, der med 24

25 fordel kan beskrives i døgn- og ugeplanen. Eksempelvis kunne det beskrives, at borgeren selv tørrer støv af, rydder op og forbereder sig på hjælpen, inden medarbejderen skal komme, Borgeren har ligeledes mange mentale ressourcer, som med fordel kunne beskrives. Ligeledes har borgeren to sønner, som hjælper meget i hjemmet. 4 døgn- og ugeplaner fremstår mangelfulde i forhold til beskrivelse af borgerens ressourcer. I forhold til en døgn- og ugeplan beskrives det ikke, hvordan borgeren inddrages i den personlige pleje. Borgerens ressourcer varierer fra dag til dag, men borgeren kan på gode dage sagtens deltage i den personlige pleje. Borgerens psykiske ressourcer er ikke beskrevet. Borgeren er dement, lider af depression og har svære kommunikative udfordringer på grund af parkinson. I forhold til en anden døgn- og ugeplan er der ingen beskrivelser af, hvorvidt der sker inddragelse af borgeren i forhold til hjælpen. Borgeren er synshandicappet og borgeren bor meget rodet. Med 25

26 medinddragelse af borgeren kunne der måske komme lidt mere stuktur i hjemmet, fordi borgeren ville vide, hvor tingene er placeret. En tredje døgn- og ugeplan beskriver, at borgeren guides til personlig pleje, men beskriver ikke, hvilke ressourcer borgeren har i forhold til at klare den personlige hygiejne. I en fjerde døgn- og ugeplan foreligger ingen beskrivelser af, hvorvidt borgeren inddrages i forhold til den personlige pleje og den praktiske hjælp. Døgn- og ugeplanen er beskrevet med udgangspunkt i den hjælp, der leveres. Det oplyses, at borger har vejrtrækningsproblemer, og at hun selv kan tage doseret medicin. Ellers oplyses ingen fysiske ressourcer. Borgerens psykiske, mentale og sociale ressourcer ikke er beskrevet. Tilsynet vurderer, at dette er relevant at beskrive, idet borger og pårørende ikke er enig i omfanget af den hjælp, der skal gives. Desuden er borgeren diagnosticeret med depression. I forhold til 2 borgere som modtager hjælp til rengøring er 26

27 det ikke relevant at inddrage og hermed beskrive medinddragelsen af borgerens ressourcer. 1 døgn- og ugeplan er ikke udarbejdet endnu, da borgeren er ny. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. 11 borgere tilkendegiver, at de oplever støtte og motivation i forhold til at gøre det, de selv kan. Eksempelvis fortæller en borgers hustru, at medarbejderne lader borgeren gøre det, han selv kan. Opfyldt 11 Delvis opfyldt1 0 Ikke opf3yldt 1 Ikke relevant 3 En anden borger fortæller, at han har dyb respekt for medarbejdernes kompetencer, også vikarerne. De er gode til at motivere borgeren. 92 % 1 borger mener ikke, at medarbejderne inddrager borgeren i den hjælp, der ydes. Borgeren mener, at han selv gør, hvad han kan. Eksempelvis forsøger han at rydde op i køkken og ordne badeværelset. 2 borgere hjælpes kun med opgaver, de ikke selv kan klare, hvorfor det ikke er relevant at inddrage borgeren. 1 borger er hukommelsessvækket. 27

28 Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? X Opfyldt Alle medarbejdere kan beskrive, hvordan de inddrager borgerne i opgaverne i hjemmet. Eksempelvis fortæller en medarbejder, hvordan der er fokus på små vigtige detaljer specielt i forhold til, at borgeren er synshandicappet. Hvis tingene står de samme steder, kan borgeren godt selv spise morgenbolle og aske sin cigar. 4 medarbejdere medtages ikke i vurdering, heraf: To medarbejdere, som interviewes i forhold til borgere, som udelukkende får hjælp til opgaver, de ikke kan deltage i. To medarbejdere, som tilsynet ikke får kontakt med. Opfyldt 11 Ikke relevant 4 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen X Borgerne oplever generelt god og respektfuld kontakt med medarbejderne. Medarbejderne kan redegøre for borgernes ønsker og vaner. 93 % 28

29 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis X Tilsynet vurderer, at størsteparten af borgerne oplever god kontakt og respekt i hverdagen. 11 borgere fortæller, at de oplever en god kontakt med hjemmeplejens medarbejdere. Flere af disse borgere fremhæver den gode kontakt med den faste hjælper, men nævner dog, at de samtidig oplever mange forskellige medarbejdere i hjemmet. 2 borgere oplever kun delvist en god kontakt med medarbejderne. En hustru oplyser, at der kommer mange forskellige medarbejdere i perioder. Hustru har svært ved at forstå, at der om morgenen til den personlige pleje kommer en medarbejder, som kan klare opgaven selv. Mens der om aftenen altid kommer to medarbejdere. Medarbejdernes begrundelse er, i følge hustru, at sikre korrekte arbejdsstillinger. Hustru oplyser til tilsynet, at der i forbindelse med plejen af borgeren ikke forekommer tunge løft eller vendinger. Borgeren kan selv hjælpe til med dette og har en Opfyldt 11 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 86 % 29

30 god gangfunktion. I borgerens døgn- og ugeplan fremgår det, at det er vigtigt at give sig god tid hos borgeren for at sikre det bedste forløb. Hustru fortæller, at der om aftenen kommer en medarbejder, der har meget travlt med at komme ud af døren igen. Hustru tror det skyldes, at medarbejderen parkerer ulovligt og har travlt med at komme ned til sin bil igen. Hustru medgiver dog, at p- forholdene er dårlige omkring ejendommen. En anden borger oplever mange forskellige medarbejdere. 1 borger oplever ikke, at der vises respekt for borgerens psykisk skrøbelige tilstand. Borgeren har ikke en fast medarbejder til trods for, at hun er blevet lovet dette. Borgeren har på grund af psykisk sygdom meget brug for ikke at have skiftende hjælpere, da vedkommende kan ikke overskue det. Borgeren fortæller, at hun er et nervevrag om søndagen, inden hun skal have hjælp om mandagen. Borgeren tilkendegiver, at hun savner sin støtte kontaktperson. Borger oplyser, at det hele 30

31 fungerede godt i samarbejde med hende. Borgeren er nu 67 år og ikke berettiget til denne ordning mere. 1 borger er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? X Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for borgernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Eksempelvis fremstår en medarbejder meget kompetent i forhold til at udvise respekt for den særlige livsførelse borgeren fører og de udfordringer, der er i den forbindelse. Medarbejderen fortæller eksempelvis, hvordan hun får sagt fra på en korrekt måde, når borgeren ryger stærk tobak, mens medarbejderen er i hjemmet. En anden medarbejder har fokus på, at borgeren skal have tid til at besvare spørgsmålene, så han lige får tid til at reflektere over det svar, han vil give. Giver man sig den nødvendige tid i dialogen med borgeren, kan man sagtens kommunikere med ham. Tilsynet opnår ikke kontakt til 3 medarbejdere under tilsynet. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 3 92 % 31

32 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

33 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro, Fensmarksgade 65-67, 2200 KBH N Leder Hjemmeplejeleder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl kl kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier, og borgere som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Mandag den 7. oktober er der gennemført tilsyn hos 2 borgere, som er visiteret til 2 til 8 timers hjælp. Tirsdag den 8. oktober er der gennemført tilsyn hos 6 borgere, hvor: 4 borgere er visiteret til 2 til 8 timers hjælp 2 borgere er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. uge. Onsdag den 9. oktober er der gennemført tilsyn hos: 4 borgere som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. uge. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med i alt 8 medarbejder, der på tilsynstidspunktet havde det pleje og omsorgsfaglige ansvar. De deltagende medarbejdere havde følgende faglige baggrund; 5 sygeplejersker. 3 social- og sundhedsassistenter. 2 medarbejdere interviewes i forhold til 2 borgere. 2 medarbejdere opnår tilsynet ikke kontakt med under tilsynet. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Chefkonsulent, sygeplejerske Karin Kappel, Chefkonsulent, sygeplejerske 33

34 4 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Bispebjerg og Nørrebro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmesygeplejen Bispebjerg og Nørrebro til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2013). 4.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Der er nedsat lokalt kvalitetsforum på sundhedslovsområdet nu suppleret med kvalitetsforum på servicelovsområdet. I hjemmesygeplejen er der stort fokus på kvalitetssikring af medicinområdet. Der er udnævnt særlige medicinansvarlige sygeplejersker og der afholdes bl.a. 4 årlige lokale medicinaudits. Resultaterne fra den seneste audit viser en klar forbedring på flere områder. Hjemmesygeplejen har p.t. overvejelser i forhold til om flere borgere i hjemmesygeplejens regi kan overgå til dosisdispenseret medicin. Ledelsen oplyser, at der har været et stort fokus på utilsigtede hændelser med henblik på dels at sikre korrekt indberetning og dels at sikre konstruktiv læring i forbindelse med en opstået utilsigtet hændelse. Alle medarbejdere er tilbudt sårkursus og flere medarbejdere har været på ønskede diplomkurser for puljemidler. Hjemmesygeplejen er begyndt at modtage sygeplejestuderende i sidste modul, hvilket stiller 34

35 større krav til sygeplejerskernes kompetencer. Borgerne modtager de hjemmesygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever generelt tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgangen ved ændringer i borgernes tilstand og kan redegøre for de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne fremtræder fagligt kompetente og ansvarsbevidste og kan redegøre for gældende retningslinjer i forhold til medicindosering og medicinadministration. Medarbejderne har et detaljeret kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker og behov. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 4.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at 5 borgere ikke har en korrekt udfyldt helbredsbeskrivelse. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at hjemmesygeplejen fortsat underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i korrekt udfyldelse af helbredsoplysningerne. 4.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende X 87 % X X 99 % 35

36 Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen X 96 % X 98 % X De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 36

37 5 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov X Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation i helbredsoplysningerne har i forhold til udfyldelse af alle områder jf. embedslægens krav. Tilsynet vurderer, at der er i forhold til at sikre overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgernes helbredstilstand Borgerne oplever, at den tildelte sygepleje svarer til behovet. Alle medarbejdere kan redegøre for handlinger i forhold til 87 % 37

38 ændringer i borgernes behov. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? X Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af helbredsbeskrivelsen. I 7 tilfælde er helbredsbeskrivelsen udfyldt korrekt. I 5 tilfælde er helbredsbeskrivelsen kun sparsomt eller slet ikke udfyldt. Opfyldt 7 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 58 % Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? X Tilsynet vurderer, at der overvejende er overensstemmelse mellem medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. I 7 tilfælde ses overensstemmelse mellem medicinoplysninger og handleplaner. I 2 tilfælde ses manglende overensstemmelse. Eksempelvis er helbredsoplysninger ikke udfyldt i forhold til en borgers stærke cancersmerter, kvalme og obstipation. Opfyldt 7 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 3 78 % I et andet tilfælde er borgeren i behandling for flere sygdomme, som ikke fremgår af helbredsbeskrivelsen eksempelvis hjerteinsufficiens og lav hæmoglobin. 38

39 3 tilfælde er ikke medtaget i vurderingen. To borgere, der ikke har en udfyldt helbredsbeskrivelse og en borger, som ikke modtager hjælp til medicindosering. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? X Opfyldt Der er sammenhæng mellem sygeplejeydelser og borgernes helbredstilstand hos alle interviewede borgere. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? X Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem helbredsoplysningerne og borgerens aktuelle helbred. Hos 7 borgere er der sammenhæng mellem borgerens helbred og dokumentationen. I 1 tilfælde er der ikke sammenhæng. Denne borger dokumentation for flere diagnoser. Eksempelvis er borger meget svimmel på grund af for lav hæmoglobin og hjerteinsufficiens. Opfyldt 7 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 4 88 % I forhold til 4 borgere er helbredsoplysningerne ikke udfyldt korrekt, så indikatoren kan ikke vurderes. Indikator 1.5 X Opfyldt Borgerne fortæller, at den 39

40 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig? tildelte hjælp fra sygeplejen svarer til borgerens behov. Eksempelvis fortæller en borger, hvorledes hun to gange ugentligt får øjendrypning på det dagcenter, hvor hun kommer. De øvrige dage kommer sygeplejersken hjem til borgeren. 1 borger er hukommelsessvækket og kan ikke besvare spørgsmålet. X Opfyldt Alle interviewede medarbejdere kan redegøre for deres handlinger, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig. Eksempelvis gives et fint eksempel med en borger, som hjemmesygeplejen konstaterede ikke kunne varetage sin diabetesbehandling korrekt og fik derfor visiteret hjælp til dette. En anden medarbejder beskriver, hvorledes der handles på ændringer i borgerens situation alt afhængigt af, hvorvidt ændringen kræver lægefaglig indsats eller sygeplejefaglig indsats. Tilsynet opnår ikke kontakt til 2 sygeplejersker. Opfyldt 11 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant 1 Opfyldt 10 Ikke relevant 2 40

41 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser X Borgerne har modtaget de senest planlagte besøg. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? X Opfyldt Opfyldt 12 Ikke relevant 0 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende 41 X Kvaliteten af medicindoseringen er tilfredsstillende. Klient medicin er korrekt udfyldt. Der er overensstemmelse mellem klient medicin i KOS2 og 99 %

42 medicinskema i samarbejdsbogen. Medarbejderne kender gældende retningslinjer for medicindosering. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder arket Klient medicin dokumentation iht. gældende retningslinjer om: Præparatnavn? Styrke? Dosis og dosisinterval? Evt. mængde? Dispenseringsform? Til behandling for (Indikation)? Ordineret af? Dato ordination/ seponering? Administrationsmåde? Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i X Opfyldt Arket Klient medicin er udfyldt korrekt i forhold til gældende retningslinjer. 4 borgere modtager ikke hjælp til medicindosering. X Tilsynet vurderer, at medicinen er opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer. 4 borgere modtager ikke hjælp til medicindosering. Opfyldt 8 Ikke relevant 4 Opfyldt 8 42

43 fht: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og Medicin ordinationsskema i samarbejdsbogen? Indikator 3.4 Observation X Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem klient medicin i KOS2 og medicinskema i samarbejdsbogen. I forhold til 7 borgere er der overensstemmelse mellem klientmedicin i KOS2 og medicinskemaet i samarbejdsbogen. I forhold til 1 borger fremgår det på medicinskemaet i hjemmet, at borgeren skal have medicin mod forstoppelse. I bemærkningsfeltet fremgår det, hvorledes der hældes op til perioden i små medicinbægre. På medicinskemaet fra KOS2 fremgår præparatet ikke længere, men bemærkningen findes dog stadig på medicinskemaet. Borgeren fortæller, at behandlingen er afsluttet. 4 borgere får ikke hjælp til medicindosering. X Opfyldt I forhold til 8 borgere er der overensstemmelse mellem klient Ikke relevant 4 Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 4 93 % Opfyldt 8 43

44 Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken? medicin og indhold i doseringsæsken. 4 borgere får ikke hjælp til medicindosering. Ikke relevant 4 Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får x- medicin: Er dokumentationen i KOS2, herunder bemærkningsfeltet udfyldt korrekt? X Tilsynet vurderer, at dokumentationen er korrekt i forhold til de 3 borgere, som får X- medicin. 9 borgere får enten ikke hjælp til medicindosering eller får X- medicin. Opfyldt 3 Ikke relevant 9 Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering, herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen? Medicindosering i æske? Dosisdispensering? X Opfyldt 6 medarbejdere kan redegøre for retningslinjerne vedrørende medicindosering. En medarbejder doserer medicin på tilsynstidspunktet. Medarbejderen er medicinansvarlig og virker meget kompetent til opgaven. 4 borgere får ikke hjælp til medicindosering. Tilsynet opnår ikke kontakt med 2 sygeplejersker. Opfyldt 6 Ikke relevant 6 44

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere