TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder"

Transkript

1 TIL SALG Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder Ejendommen, matr.nr. 11 a m.fl. Ebdrup By, Ebdr up, beliggende Kraghøjvej 4, Ebdr up, 8560 Kolind, på ca. 50,9 ha udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår.

2 2 INDHOLD Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelle oplysninger 3 4 Landbrugsloven 5 Forbrugerbeskyttelsesreglerne 5 Ansvarsfraskrivelse 5 Ejendommen 6 Beskrivelse 7 Bygningerne ifølge BBR 8 9 Ejendommens jordtilliggende 9 Løsøre 10 Offentlig vurdering/skatter og afgifter 10 Servitutter/deklarationer/utinglyste rettigheder 10 EU støtte 11 Omkostninger 12 Tilbud 13 Købesummens fordeling 13

3 3 GENERELLE OPLYSNINGER Overtagelse: Besigtigelse: Lejemål/forpagtning: 1. januar 2010 eller efter aftale. Ejendommen kan besigtiges efter aftale med Dansk Landbrugsformidling A/S tlf. nr , eller Bygningerne er ikke udlejet og jorden er ikke bortforpagtet. Jagt: Jagten er udlejet frem til 1. februar Forsikring: Ejendommen er forsikret i Tryg police nr Bopælspligt/krav om egen drift: Vandforsyning: Kloakering: Opvarmning: Ja. Fælles privat vandboring, Ebdrup Vandværk. Septiktank. Oliefyr. Olie/ dieseltank: Iflg. BBR Overjordisk olietank. Opsætningsår Herudover er der en nedgravet olietank, som ikke længere er lovlig. Tanken er ikke registreret i BBR. Sløjfning/fjernelse af denne olietank og omkostningerne hertil er sælger uvedkommende. Produktion: Miljøforhold: Der er ingen animalsk produktion. Se kommunalt oplysningsskema i bilagsmaterialet. Der foreligger ikke krav fra offentlig myndighed om foranstaltninger med hensyn til miljø. Eventuelle fremtidige krav vedrørende miljøforholdende på ejendommen er sælger uvedkommende. Flyvehavre: Slam: Utinglyst anlægsgæld:.aftagerkontrakter: Der kan forekomme flyvehavre på ejendommen. Der er så vidt vides ikke spredt slam på ejendommens arealer i sælgers ejertid. Der påhviler ikke ejendommen anlægsgæld af nogen art, og der er ikke udført arbejder eller truffet beslutning om arbejder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Der er ikke indgået nogen form for aftagerkontrakter.

4 4 Ansatte: Momsreguleringsforpligtigelse: Skov/fredskov: Retlige bindinger: MVJ aftale Ingen. Der er ingen momsreguleringsforpligtelser. Der er ca. 10 ha skovbevoksning på ejendommen hovedsagelig fyr men ingen fredskov. Dele af ejendommen ligger inden for Naturbeskyttelseslovens 16 (åbeskyttelseslinie), 17 (skovbyggelinie) og 19 (kirkebyggelinie). Mindre dele af ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 (eng, vandløb og mose). En del af ejendommen ligger inden for områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Der er indgået MVJ aftale for dele af ejendommen. Køber er forpligtet til at indtræde i aftalen om tilskud til pleje af græs og naturarealer, jf. FødevareErhvervs afgørelse herom af 8. november 2007 ændret i afgørelse af 3. december Forpligtelsesperioden strækker sig fra 1. september 2007 til den 31. august De 2 afgørelser findes i bilagsmaterialet. Se i øvrigt kort i bilagsmaterialet, herunder også kort vedr. jordtypeklassificering, grundvandsinteresser, okker m.m. Mål, størrelse og alder: Alle angivne mål, størrelser og aldersangivelser ved ejendom og tilbehør kan være anslåede og må ikke tillægges afgørende betydning.

5 5 LANDBRUGSLOVEN Der henvises til landbrugslovens erhvervelsesregler ved køb af landbrugsejendomme. Det understreges, at det alene er købers risiko at opfylde erhvervelsesbetingelserne. FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE Ejendommen er pålagt landbrugspligt, og reglerne om bl.a. fortrydelsesret og ansvarsbegrænsning i forbindelse med indhentelse af tilstandsrapport, er derfor ikke gældende. Såfremt køber ønsker det, udarbejdes der for sælgers regning energimærke/energiplan. ANSVARSFRASKRIVELSE Ejendommen sælges for et dødsbo. Sælger fraskriver sig ansvar og risiko for mulige mangler ved det solgte, det være sig synlige eller skjulte. Undtaget hertil er adkomstmangel. Køber bærer således risikoen for mulige mangler ved det overdragne og kan ikke i anledning heraf hæve handlen, kræve erstatning eller kræve forholdsmæssigt afslag i budsummen. Stuehusets indbo vil blive fjernet inden overtagelsesdagen. Alt hvad der i øvrigt står opmagasineret i driftsbygningerne fjernes ikke.

6 6 EJENDOMMEN Ejendommens beliggenhed: Kraghøjvej 4, Ebdrup, 8560 Kolind. Tilhørende: Boet efter Arne Hansen. Matrikel nummer og grundareal ifølge tingbogen: Matr. nr. Areal m² Heraf vej m² 11 a Ebdrup By, Ebdrup f Ebdrup By, Ebdrup g Ebdrup By, Ebdrup e Thorsager By, Thorsager I alt m² 316 m² Pt. hører der iflg. tingbogen endnu et matr. nr. ind under ejendommen, matr. nr. 11 h Ebdrup By, Ebdrup på 1,3504 ha. Dette matr. nr. er imidlertid frasolgt ejendommen, og ejendommen er der for under udstykning.

7 7 BESKRIVELSE Ejendommens bygninger ligger i den lille landsby Ebdrup, centralt placeret mellem nogle af de lidt større byer på Syddjurs. Der er således ca. 2,5 km til Kolind, ca. 6 km til Ryomgård, ca. 6,2 km til Thorsager og ca. 7,5 km til Rønde. Hovedparten af ejendommens jorder ligger sydøst for bygningsparcellen, mens den resterende del ligger spredt i 3 lodder. Disse lodder ligger i Elløv Enge og grænser alle 3 ud mod Korup Å. Ejendommen ligger smukt placeret, og med et skovbevokset areal på ca. 10 ha er der gode jagtmuligheder. Bygningerne udgør en firelænget gård, hvor driftsbygningerne har pudsede ydermure og eternittag. Stuehuset har bindingsværk ud mod gårdspladsen, mens facaden mod haven er gule mursten. Stuehuset har eternittag og samtlige vinduer ud mod haven er næsten nye termoruder. Bygningerne fremstår velholdte, men de er ikke blevet renoveret/moderniseret i mange år. I stuehuset er der således lavt til loftet i de fleste rum. Der er en forholdsvis stor stue, men ellers mange små rum. Både køkken og badeværelse er af ældre dato.

8 8 BYGNINGERNE IFØLGE BBR STUEHUSET Bygning nr. 1: Stuehuset er opført i Bebygget areal på 175 m². Tagetagens samlede areal 140 m². Der er ind rettet 1 enkelt værelse i tagetagen, som ikke fremgår af BBR meddelelsen. UDBYGNINGER: Bygning nr. 2: Avls og driftsbygning opført i 1960 (ladebygning). Bebygget areal 360 m². Bygning nr. 3: Avls og driftsbygning opført i 1909 (staldbygning). Bebygget areal 310 m². Udnyttet areal af tag etagen 250 m². Bygning nr. 4: Avls og driftsbygning opført i 1909 (Staldbygning til fjerkræhold). Bebygget areal 140 m². Bygning nr. 5: Avls og driftsbygning opført i 1956 (maskinhus). Bebygget areal 69 m². Bygning nr. 1 stuehuset Bygning nr. 3 samt lidt af bygning nr. 4 Bygning nr. 3 samt lidt af bygning nr. 2 Bygning nr. 2

9 9 Bygning nr. 2 s sydøstlige gavl Bygning nr. 5 EJ ENDOMMENS J ORDTILLIGGENDE Knap 32 ha af ejendommens jorder ligger sydøst for og tæt på bygningsparcellen. Den resterende del ligger spredt i 3 lodder vest og sydvest for bygningerne. Disse lodder ligger i Elløv Kær og grænser alle mod Korup Å. 2 af lodderne ligger øst for åen mens den 3. lod ligger vest for åen. Den sydligste lod er på knap 11 ha. For hovedparten af denne lod er der den 8. november 2007 indgået aftale med FødevareErhverv om miljøvenlig drift for en periode på 5 år, hvorefter arealerne skal afgræsset fra den 1. juni til den 31. august. Aftalen skal respekteres af og overdrages til en ny ejer. Det ændrede ejerforhold skal meddeles Fø devareerhverv senest 8 uger efter aftale om handlen er indgået. Jorden sydøst for bygningerne er grovsandet jord. Ca. 10 ha heraf er bevokset med skov, som ho vedsagelig består af fyrretræer. Kombinationen af det skovbevoksede areal og de åbne markarealer giver gode jagtmuligheder. En mindre del af de 3 lodder er ligeledes grovsandet jord, mens den resterende del er humusjord. Der medfølger de betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal. MVJ aftaleområde

10 10 LØSØRE Betalingsrettigheder: Hårde Hvidevarer: Maskiner: Beholdninger: Besætning: Jordbeholdning: Der medfølger betalingsrettigheder svarende til 33,65 ha. Der henvises til afsnittet om EU støtte på side 11. Værdien af betalingsrettighederne skal indgå i tilbudsgivningen. Komfur Siemens (ældre dato), opvaskemaskine Siemens, vaskemaskine Bosch, kummefryser Gram (ældre dato), køle/fryseskab Whirlpool (ældre dato). Ingen. Ingen. Ingen. Ingen OFFENTLIG VURDERING Ejendomsvurdering 2008 Ejendomsværdi kr ,00 Grundværdi kr ,00 Stuehusværdi kr ,00 Stuehusgrundværdi kr ,00 Skatter og afgifter 2009 Kr ,13 jf. bilagsmaterialet. Ejeren oplyser, at der ikke er foretaget eller begæret omvurdering af ejendommen, der er noteret og vurderet som en landbrugsejendom med landzonestatus. Både ejendomsvurdering og ejendomsskatter er inkl. det nu frasolgte areal på 1,3504 ha. SERVITUTTER/DEKLARATIONER Det solgte overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes at der på ejendommene er tinglyst 6 servitutter, jf. tingbogsattesten samt udskrift af servitutterne i bilagsmaterialet. Utinglyste rettigheder og/eller forpligtelser: Der er ifølge sælger ingen utinglyste rettigheder på ejendommen.

11 11 EU STØTTE Køber får uden vederlag overdraget de betalingsrettigheder, som tidligere forpagtere har søgt EUstøtte til, idet der er sket betaling for disse støtterettigheder ved fastsættelse af købesummen for arealet. Bortforpagtningen af jorden er nu ophørt, men i alt er der søgt om EU støtte til 33,65 ha. Se bilagsmaterialet under Fællesskema 2009 med markplan for de enkelte forpagtere med tilhørende markkort.

12 12 OMKOSTNINGER FORDELING AF OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED EN HANDEL SÆLGER BETALER Honorar til egen advokat/rådgiver for afholdelse af licitationen. Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen. ½ tinglysningsafgift for skøde. Omkostninger i forbindelse med at ejendommen frigøres for pantegæld KØBER BETALER Honorar til egen advokat/rådgiver for eventuel bistand i forbindelse med licitationen. Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen, herunder udarbejdelse af skøde samt ekspedition heraf. ½ tinglysningsafgift for skøde. Honorar for eventuel dispensationsansøgning. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende forbrugsafgifter, ejendomsskat m.v. Tilbudsgiver skal være indstillet på for egen regning, at fremlægge bankgaranti til sælger for hele tilbudsbeløbet senest tirsdag den 1. december 2009 dog med fradrag af kr ,00, der skal deponeres på Dansk Landbrugsformidling A/S s konto i Djurslands Bank, Grenå Afdeling, Torvet 5, 8500 Grenå konto nr senest samme dato. Den stillede bankgaranti afløses af en kontant deponering i sælgers pengeinstitut senest på overtagelsesdagen. Såfremt der ikke stilles bankgaranti den angivne dato, er sælger ikke forpligtet af et eventuelt tilsagn om salg. Beløb til indfrielse af indestående pantehæftelser, der ikke overtages af køber, eventuelle restancer, salgsvederlag, udlæg og de med handlen forbundne omkostninger m.v., samt øvrige beløb, der skal betales for at sikre køber endeligt anmærkningsfrit skøde kan hæves af deponeringskontoen. Stempelværdien af nuværende indestående realkreditlån bevares til brug for nyt realkreditlån, det betyder, at sælgers indfriede pantebreve ikke må sendes til aflysning uden skriftlig accept fra køber eller dennes rådgiver før tidligst 1 måned efter, der er indgået aftale om handlen. Det forudsættes herved, at købers nye pantebrev sendes til tinglysning senest samtidig med skødet. Køber overtager ingen gældsposter udenfor købesummen. Anmærkninger og fristtinglysninger, der alene vedrører købers forhold, er ikke til hinder for frigivelse af deponeringskontoen. Købers rådgiver/advokat er forpligtet til at udarbejde endeligt skøde således, at dette kan indleveres til tinglysning senest 1 måned efter der er indgået aftale om handlen.

13 13 TILBUD Deres skriftlige kontante tilbud skal fremsendes eller afleveres til: Dansk Landbrugsformidling A/S Føllevej 5, Følle 8410 Rønde Att.: Sagsbehandler Tine Birgitte Juhl eller sagsbehandler Birgit Avnby således, at det er os i hænde senest onsdag den 25. november 2009 kl Det afgivne tilbud er bindende for tilbudsgiver til og med torsdag den 3. december Kuverten skal være udtrykkeligt mærket licitation j. nr Deres tilbud skal være ubetinget i enhver henseende. Vi modtager således ikke bud hvori der står, at man vil betale et beløb oven i det højeste bud eller at købet skal godkendes af ens rådgiver juridisk som finansiel. Tilbudet skal samlet omfatte fast ejendom såvel som løsøre. Vi modtager ikke tilbud pr. telefon, e mail eller fax. Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem de afgivne tilbud samt til at forkaste alle afgivne tilbud. De er, som tilbudsgiver, naturligvis velkommen til at møde frem og overvære åbningen af tilbudene. Åbning af tilbudene finder sted onsdag den 25. november 2009 kl hos Dansk Landbrugsformidling A/S, Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde. Budsummerne, men ikke tilbudsgivernes navne, vil blive offentliggjort under mødet. KØBESUMMENS FORDELING Stuehus: 20 % Driftsbygninger: 3 % Gl. redskaber: 0 % Betalingsrettigheder: 0,5 % Jord + skov: 76,5 % I alt 100,0 %. Såfremt køber har ønske om en anden fordeling, vil sælger i det omfang det er muligt inddrage købers ønsker i fordelingen, men hvis der ikke kan opnås enighed, er det sælgers udgangspunkt til fordeling af købesummen, der vil blive gældende.

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE j.nr. 6715 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 15b m.fl. Mørke By, Mørke, beliggende Thorsagervej 33, 8544 Mørke,

Læs mere

TIL SALG VED LICITATION

TIL SALG VED LICITATION j.nr. 7205 TIL SALG VED LICITATION Eskeholm PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 17,83 HA BELIGGENDE CA. 1,5 KM. NORD FOR GJERRILD VED GRENAA Ejendommen, matr.nr. 24b og 11b Gjerrild By, Gjerrild, beliggende Troldhøjvej

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I. j.nr. 7082. Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I. j.nr. 7082. Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961 j.nr. 7082 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I LICITATION Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961 Allingåbro, udbydes til salg på de i licitationsmaterialet

Læs mere

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE J. nr. 14-7525 TBJ TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE Ejendommen matr.nr. 9k m.fl. Sangstrup By, Voldby, beliggende Hjembækvej 8, Sangstrup, 8500 Grenaa på 18,67

Læs mere

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning J.nr. 99-8024 TIL SALG SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND - sælges ved budgivning Ejendommen matr.nr. 1t m.fl. Mårup by, Nødager, beliggende Kelstrupvej 4, 8560

Læs mere

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE 1 j.nr. 6681 TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE Ejendommen, matr.nr. 12b m.fl. Thorsager By, Thorsager, beliggende Ellevvej 3, Thorsager,

Læs mere

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE j.nr. 7040 TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE IS R P NY Ejendommen, matr.nr. 5b m.fl. Gravlev By, Fuglslev, beliggende Gravlev

Læs mere

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende TIL SALG Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende Ejendommen, matr. nr. 2 c m.fl. Karlby By, Krogsbæk, beliggende Krogsbækvej 20, 8543 Hornslet,

Læs mere

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at budsummen reguleres efter landinspektørens endelige opmåling

Læs mere

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Rangstrupvej 13, 6534 Agerskov. Dok. 13/101739-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Gilbjergvej 8, 6630 Rødding. Dok. 13/101763-2 1/12 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Dok. 13/101752-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere