Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek"

Transkript

1 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder således: 24 beliggende i Monark 1 med adresse Camlik Mh., Cumhuriyet Cadesi, Belek. 32 beliggende i Monark 2 med adresse Camlik Mh., Fatih Cadesi, Belek. 2. Hjemsted 2.1 Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands postadresse. 3. Formål 3.1 Det er foreningens formål, at 3.2 varetage ejernes fælles interesser i drift, renholdelse, vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer i henhold til afsnit foretage nyinvesteringer til ejernes fælles interesser. Større nyinvesteringer skal være godkendt på foreningens generalforsamling. 3.4 tegne fælles grundejer- og ejendomsforsikring, dækkende risiko og ansvar for foreningen og den enkelte ejer dækkende brandskade vedrørende ejendommen. 3.5 tegne fælles indboforsikring dækkende de enkelte medlemmers indbo ved brand og tyveri m.v. 3.6 varetage og håndtere rettigheder og forpligtelser over for offentlige myndigheder og tredjemand. 4. Medlemskreds 4.1 Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder som nævnt under punkt Som ejer forstås den person, som har skøde på ejerlejligheden. 4.3 Ved overgang af ejerlejlighed ophører den sælgende ejers medlemskab samtidig med den købende ejers indtræden, hvorved dog tilføjes, at den sælgende ejers forpligtelser overfor oreningen først ophører, når den købende ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige restancer er betalt. 4.4 Bestyrelsen udarbejder fortegnelse over medlemmer udvisende navn, lejlighedsnummer, dato for indtræden og dato for udtræden. 1

2 5. Hæftelsesforhold 5.1 Foreningen som sådan hæfter over for foreningens forpligtelser over for tredjemand. 5.2 Medlemmerne er pro rate berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til antal af ejerlejligheder, medmindre andet er anført i nærværende vedtægt. 6. Generalforsamling samt indkaldelse til samme 6.1 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Generalforsamlinger afholdes i Danmark. 6.2 Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. 6.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. 3. Godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor. 4. Gennemgang af vedligeholdelsesplan for det kommende år. 5. Gennemgang af investeringsplan for det kommende år. 6. Forelæggelse og godkendelse af budget. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag. 6.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via mail med mindst 4 ugers varsel. 6.5 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 6.6 Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og samtidig med denne fremsendes via mail til medlemmerne til gennemgang og eftersyn. Tilsvarende skal årsrapport være afsluttet og være fremlagt til ejernes eftersyn på foreningens hjemmeside senest i forbindelse med indkaldelsen. 6.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 20 af foreningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 6.8 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen. 2

3 6.9 De afgørelser, bestyrelsen træffer, kan af ethvert medlem, som afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Er begæring indgivet en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem af bestyrelsen, har begæringen ingen virkning over for medlemmet, før generalforsamlingen har truffet sin afgørelse, med mindre afgørelsen er tvingende nødvendigt at få gennemført Ethvert medlem (med skøde på ejerlejlighed og ikke i restance) har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet senest den 1. februar. Til vedtagelse af beslutninger på generalforsamlingen kræves simpelt flertal Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele eller tilbehør, om salg af væsentlige dele af disse eller om ændringer af foreningens vedtægter, kræves dog 2/3 flertal efter antal ejerlejligheder Stemmeretten udøves af et medlem eller en af denne valgt myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til at møde for sig på generalforsamlingen og til at stemme for medlemmet. Stemmeberettiget er medlemmer, som har skøde på ejerlejlighed, og som ikke er i restance Hver stemmeberettiget ejerlejlighed har en stemme Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages referat om forhandlingerne, og referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Bestyrelsens årsberetning og referat fra generalforsamling lægges senest 14 dage efter generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. 7. Bestyrelsen 7.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og består af 5 personer. Der vælges 2 suppleanter. Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer af foreningen. 7.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er ulønnet. Følgende udgifter refunderes til bestyrelsesmedlemmer: Udlæg i forbindelse med møder. Kørselsudgifter for foreningen betales med statens satser. 7.3 Bestyrelsesmøde indkaldes, når blot et medlem forlanger det. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller i hans forfald af næstformanden. Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. 7.4 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referat fra bestyrelsesmøder lægges senest 14 dage efter mødet på foreningens hjemmeside. 3

4 7.5 Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabet afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne indbetalte bidrag til fællesudgifter 8. Tegningsregel 8.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 9. Revision 9.1 Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. 10. Tegningsret 10.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. 11. Årsrapport 11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/ Kapitalforhold 12.1 Foreningens skal ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Der kan dog opspares til fremtidige vedligeholdelsesudgifter i henhold til vedligeholdelsesplanen. 13. Budget og medlemsbidrag 13.1 Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til antal ejerlejligheder en årsydelse, hvis størrelse og betalingstidspunkt fastsættes på generalforsamlingen. Det er medlemmer med skøde på ejerlejlighed, der hæfter for årsydelsen Der udarbejdes hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter og således, at dette budget godkendes på generalforsamlingen. 14. Vedligeholdelse og udvendig renholdelse 14.1 Den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere Vedligeholdelse af fællesarealer i bygninger, trapper m.m. påhviler foreningen Også den udvendige vedligeholdelse af bygninger og bygningsdele påhviler foreningen Forsyningsledninger til el, vand, kloak, antenne, telefon m.m. vedligeholdes af foreningen ind til de enkelte ejerlejligheders skel, hvorefter ejerlejlighedsejeren overtager vedligeholdelsen og har ansvaret for disse ledninger Renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer udenfor bygningerne påhviler ligeledes foreningen. 4

5 15. Husorden m.m For at bevare bebyggelsen og fællesarealernes helhedspræg er ejerlejlighedsejerne enige om, at der ikke foretages væsentlige ændringer i bygningernes ydre, herunder facade, tag, altaner, terrasser, udvendige døre, farver, materialer, og bestyrelsen kan fastsætte en husorden vedrørende benyttelse af lejlighederne, bl.a. vedrørende opsætning af paraboler, lukning af altaner og terrasser, opsætning af vindskærme, opsætning af skilte o.s.v En sådan husorden samt forslag til ændringer skal godkendes af halvdelen af ejerne senest 2 måneder efter at bestyrelsen har fremsat forslaget. 16. Udlejning af lejlighederne I vinterhalvåret, som defineres som perioden 1. oktober til 31. marts, må husejer og lejer maksimalt have i alt 91 overnatninger i lejligheden. Overnatningerne i vinterhalvåret må højest vare fire uger af gangen og der skal være minimum fire døgn mellem hver overnatningsperiode, hvor lejligheden slet ikke må bruges. Dog vil den til enhver tid værende lejlighed, som er udlejet til viceværten, være undtaget. Afvigelser til ovennævnte, kræver skriftlig dispensation hos bestyrelsen. Vedtaget på generalforsamlingen den Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Belek 5

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal)

Læs mere