UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG"

Transkript

1 PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca m² Grundareal i h.t. tingbog m² Matr.nr. 7n Klovborg By, Klovborg Kommune Ikast-Brande Bygningskomplekset er opført i 1931 og 1973 med om/tilbygning i 1994, 1996, 1997 og Bygningskomplekset indeholder flere produktions og lagerlokaler samt kølerum. Ejendommen sælges med alt ledigt til købers disposition. CBRE A/S Frederiksgade Aarhus C Tlf.:

2 Side 2 FOTO Storegade 70, Klovborg. Del af naboejendom hvorpå de til enhver tid værende ejere af Storegade 70 har tinglyst vederlagsfri adgang til gående og kørende færdsel, af- og pålæsning samt parkering. Der henvises i øvrigt til deklarationen, som kan rekvireres hos CBRE A/S. Matrikelangivelse mv. er vejledende. Der henvises til deklaration lyst 12. oktober 2000 på matr.nr. 7 cu Klovborg By, Klovborg 2

3 Side 3 FOTO Kontor/personalefaciliteter samt indgang til produktion/lager Produktions- og værkstedsbygning samt forområde til parkering (ståltanke er fjernet) Værksted/produktion (ståltanke er fjernet) Udenomsareal delvist ejet af naboejendom Produktion/lager (frihøjde ca. 4,6 m.) Produktion/lager (frihøjde ca. 4,6 m.) 3

4 Side 4 Kølelager (frihøjde ca. 3,65 m.) Kølelager (frihøjde ca. 3,65 m.) Varmelager (frihøjde ca. 4,6 m.) Tidl. saltningsrum (frihøjde ca. 4,75-6,5 m.) Indgang til produktion og lager Kontor/mødelokale 4

5 Side 5 BESKRIVELSE OG BELIGGENHED Klovborg Mejeri er driftsstandset og udbydes ved nærværende til salg for Arla Food amba med overtagelse efter nærmere aftale. Ejendommen er beliggende i Klovborg mellem Nørre Snede, Brædstrup og Tørring samt ca. 20 km. vest for motorvej E45 (Horsens). Bygningerne er opført i facadehøjde betonelementer samt mursten. Tagene er primært built-up, som er belagt med tagpap. De ældste bygninger har tegltag med udnyttet tagetage. Hovedparten af udenomsarealerne er befæstet med asfalt og anvendelige til parkering, af- og pålæsning samt i mindre omfang oplag. Bygningskomplekset består fortrinsvist af produktions- og lager- samt kølelokaler. Herudover er der i mindre omfang kontor og personalefaciliteter. Endvidere er der indrettet frokoststue i tagetagen over en del af produktionsafsnittet. I produktionsområder, lager og kølerum er frihøjden varierende mellem ca. 3,6 4,4 m. I en del af saltningsrummet, jf. plantegningen vedlagt som bilag 1, er gulvet sænket ca. 1,8 meter, hvorved frihøjden er ca. 6,5 m. Gulve og den nederste del af væggene i produktionsområder er beklædt med fliser. Betongulvet i varmelageret er overfladebehandlet. Alt driftsmateriel, produktionsudstyr, inventar, tanke mv. fjernes af sælger. Sekundære installationer som luft, damp, køl og isvand samt el og varmeinstallationer medfølger i handlen i det omfang det forefindes, idet sælger forbeholder sig ret til at fjerne dele heraf i forbindelse med sælgers demontering af bygningskomplekset. Bygningskompleksets klimaskærm afleveres intakt efter fjernelse af inventar. Køber må dog tåle eventuelle ar i bygningerne, der opstår i forbindelse med fjernelse af installationer og inventar. Ejendommen sælges med mangelansvarsfraskrivelse, hvilket er normal praksis, når Arla Foods sælger fast ejendom. Der er taget højde herfor ved prissætningen af ejendommen. 5

6 Side 6 EJENDOMMEN Matr.nr.: Postadresse: Kommune: Opførelsesår iht. BBR: 7n Klovborg By, Klovborg. Storegade 70, 8765 Klovborg. Ikast-Brande. Bygningskomplekset er opført i 1931 og 1973 med om- /tilbygning i 1994, 1996, 1997 og 2000, jf. BBR. Sælger oplyser, at kølelageret er opført i Offentlig vurdering 2014: Kr , heraf grundværdi kr Anvendelse: Ejendommen har været anvendt til mejeri og lager. Bygningskomplekset er velegnet til produktions- og lagerformål, herunder kølelager. Grundareal: m 2 ifølge tingbogen, heraf vej 382 m 2 Etageareal iht. BBR: Det samlede bebyggede areal andrager m 2 og det samlede erhvervsareal andrager m 2. Arealerne specificeres således: Bebygget areal Samlet bygningsareal Kælder Tagetage Heraf udnyttet Samlet erhvervsareal Overdækket areal Bygning m² 563 m² 0 m² 0 m² 0 m² 563 m² Bygning m² m² 0 m² 0 m² 0 m² m² 128 m² Bygning m² 331 m² 0 m² 77 m² 77 m² 408 m² I alt m² m² 0 m² 77 m² 77 m² m² 128 m² Sælger eller CBRE indestår ikke for, at de i BBR anførte arealer er identiske med de faktiske forhold, idet det blandet bemærkes, at frokoststuen antages at være beliggende på 1. sal i bygning 1, hvor tagetagen i henhold til BBR andrager 0 m 2. OFFENTLIGE FORHOLD Zonestatus Kommuneplan: Byzone Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2009 for Ikast- Brande Kommune. Ejendommen er beliggende i rammeområ- 6

7 Side 7 de 20.E2.2, der er udlagt til erhvervsområde. Lokalplan: Der er tinglyst lokalplan nr på ejendommen, hvoraf følgende i uddrag fremgår. Lokalplansområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af industri- og større værkstedsvirksomhed samt oplagsvirksomhed. Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv. Der må dog ikke inden for lokalplansområdet drives handel med dagligvarer. Der må ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Kommunalbestyrelsen kan tillade at der opføres eller indrettes én bolig til indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Det bebyggede areal må udgøre 50% af grundarealet. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter over terræn, idet kommunalbestyrelsen dog kan tillade højere bygninger såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning nødvendiggør det. Servitutter: Der henvises til vedhæftede tingbogsattest af den 19. december 2011 (bilag 3). Det bemærkes, at der på naboejendommen er tinglyst deklaration om vejret, parkering mm. I henhold til denne tilkommer der de til enhver tid værende ejere af nærværende ejendom ret til fri og uhindret gående og kørende færdsel, af- og pålæsning samt parkering mv. på det skrå og krydsskraverede areal på den vedlagte situationsplan (bilag 2). Deklarationen kan rekvireres hos CBRE A/S. 7

8 Side 8 LEJEFORHOLD Leje: Ejendommen overtages med alt ledigt til købers disposition. DRIFTSBUDGET Grundskyld 2015 kr Ejendomsforsikring, anslået kr Udvendig vedligeholdelse m 2 ''over jord'' á kr. 60 kr Årlige driftsudgifter, anslået kr ØVRIGE OPLYSNINGER Overtagelse: Gæld udenfor købesum: Refusion: Moms: Energiforhold: Ejendommen er ledig og kan overtages efter nærmere aftale. Ingen gæld. I forbindelse med handlens berigtigelse foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforpligtelsen overtages af køber. En del af bygningskomplekset er uden opvarmning, idet flere områder er indrettet til kølelager, ligesom dele af bygningen har været opvarmet via procesvarme. Der er installeret et naturgasfyr, som anvendes til opvarmning af kontorbygning, frokoststue på 1. sal samt varmelager iht. plantegning vedlagt som bilag 1. Naturgasfyret kan anvendes til opvarmning af andre bygningsdele, idet Arla Foods gerne redegør mere detaljeret herfor. Der er indlagt i alt ampere i bygningskomplekset. Ejendommen er fritaget for reglerne om energimærke. 8

9 Side 9 Miljøforhold: Ejendommen er i henhold til jordforureningsattest, dateret 24. april 2012 fra Region Midtjylland kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningsloven for et mindre areal ud mod Storegade på grund af tidligere benzinsalg. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen endvidere områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Områdeklassificeringen omfatter hovedparten af Klovborg by. Vandboring: Ejendommen har to vandboringer, som Ikast-Brande Kommune har lukket i forbindelse med driftsstandsningen af mejeriet på grund af forhøjet indhold af stoffet diclorbenzamid, kaldet BAM. Mejeriet har haft et Silhorko vandbehandlingsanlæg, der nedtages. Ejendommen er tilsluttet vandforsyning for sælges regning til brug for kontor og personalefaciliteter. Forsikringsforhold: Tinglysningsafgift: Mellemsalg: Bilag: Besigtigelse: Ejendommen er forsikret via koncernpolice. Forsikringen kan ikke overtages, hvorfor det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelsesdagen. Det forudsættes, at sælger og køber hver betaler halvdelen af tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde. Ret til mellemsalg forbeholdes. 1. Plantegning for stueplan. 2. Situationsplan. 3. Tingbogsattest af 19. december Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: CBRE A/S, Niels Lund Lihn Direkte: Mobil:

10

11 Storegade 70, 8765 Klovborg Bilag 2

12 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :05:03 EJENDOM: Adresse: Storegade Klovborg Samlet areal: m2 Heraf vej: 382 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Klovborg By, Klovborg Matrikelnummer: 0007n Areal: m2 Heraf vej: 382 m2 Retskreds: 0056 NOTERINGER: Dato: Jordforurening-niveau 2, nr ADKOMSTER Skøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Arla Foods amba CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 100 DKK Købesum i alt: 100 DKK Skøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Arla Foods amba CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 100 DKK

13 Købesum i alt: 100 DKK Skøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Arla Foods amba CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK Skøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Arla Foods amba CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK Skøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Arla Foods amba CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK

14 Skøde Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Arla Foods amba CVR: Ejerandel: 0 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Filnavn: 56_A_122 Dok om spildevand Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Filnavn: 56_F_445 FÆRDSEL: Vejret ANDET: Andet Dok om vejret mv

15 Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Filnavn: 56_H_124 FÆRDSEL: Vejret ANDET: Andet Dok om vejret mv Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Filnavn: 56_A_140 BEBYGGELSE: Byggelinie ANDET: Andet Dok om byggelinier mv Dato/løbenummer: Prioritet: 5 FÆRDSEL: Vejret ANDET: Andet

16 Dok om vejret mv Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 56_00_ Dato/løbenummer: Prioritet: 6 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 56_00_ Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Filnavn: 56_F_445 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Dato/løbenummer: Prioritet: 8

17 Filnavn: 56_F_445 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Anmærkning anm hæftelser Dok om vejret mv, transformerstation mv samt jordkabler Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 56_00_ Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Filnavn: 56_F_445 Lokalplan nr Dato/løbenummer: Prioritet: 11

18 Filnavn: 56_M_350 Del af 7N er registreret som affaldsdepot samt vilkår herfor ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0756 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 56_H_124

19 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Forbehold for ændringer og trykfejl Version: Kontakt: Niels Lund Lihn T: M:

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

Velholdt lager- og produktionsejendom beliggende i erhvervsområde i Farsø

Velholdt lager- og produktionsejendom beliggende i erhvervsområde i Farsø SALGSOPSTILLING Sag nr. L-2075, rev. A - MR/LV Industrivej 5, 9640 Farsø Velholdt lager- og produktionsejendom beliggende i erhvervsområde i Farsø Pris kontant: Kr. 6.500.000,- Afskrivning 1. år, ca.:

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

Produktions- og lagerejendom

Produktions- og lagerejendom Produktions- og lagerejendom Tidligere slagteri Sag P1411-21 TIL SALG Fjerritslev - Grønnegade 21 / Jernbanegade 35 Velegnet til fødevareproduktion Central beliggenhed i Fjerritslev by Mulighed for konvertering

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal 3.080 m 2 Grundareal 6.263 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 18.750.000,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1 ½- DEAS Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 info@deaserhverv.dk - www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden Tornevangsvej 88,

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 Torvet 14, st.tv., 6870 Ølgod Velbeliggende erhvervslokaler i centrum Pris kontant 1.150.000 Etageareal 338 m 2 Tidligere lægeklinik Mange anvendelsesformål Jernbanegade

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal 1.116 m 2 Grundareal 1.038 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.900.000,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø Lersø Parkallé 109-2100 København Ø 1.620 m² kontordomicil med mange p-pladser Samlet etageareal: 1.620 m² - heraf 1.440 m² kontor og 180 m² kælder Nem adgang til Ring 02 og Helsingørmotorvejen Mange p-pladser

Læs mere

Salgsopstilling og -vilkår

Salgsopstilling og -vilkår Sag.nr. 10/42921 Salgsopstilling og -vilkår Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere