Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob"

Transkript

1 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål 1: Hvor mange tilbudsgivere indgås der rammeaftale med? Svar: Der bliver kun indgået rammeaftale med 1 tilbudsgiver. Spørgsmål 2: Indgås der flere samtidige/parallelle delaftaler dvs. fordeles kandidaterne på flere aktører? Spørgsmål 3: Tilbudsgiver skal som led i egnethedsbedømmelsen fremlægge dokumentation i forhold til finansiel formåen jf. udbudsbetingelserne side 6. Vægter det positivt i egnethedsbedømmelsen, hvis tilbudsgiver medsender mere end 1 af de 3 mulige dokumentationsmåder (dvs. erklæring fra pengeinstitut, regnskaber eller revideret balance)? Eller har det samme vægt kun at fremsende 1 af de 3? Svar: Det har ingen betydning i forhold til vurderingen, om tilbudsgiver medsender mere end 1 af de 3 mulige dokumentationsmåder. Spørgsmål 4: Af udbudsbetingelserne afsnit 8 side 6 fremgår det, at vurderingen af pris sker i forhold til Vesthimmerlands Kommunes nuværende omkostninger ved tilsvarende projekter. Hvad er Vesthimmerlands Kommunes nuværende omkostninger på tilsvarende projekter? Svar: Det kan ikke oplyses. Spørgsmål 5: Tilbudsgiver skal som led i egnethedsbedømmelsen fremlægge dokumentation på Erfaring med den relevante målgruppe og løsning af lignende opgaver. Samtidig vægter erfaring med lignende opgaver 20 % i tildelingen. I bilag 2 side 4 under oplysninger til brug for vurdering af tilbudsgivers egnethed skal tilbudsgiver beskrive sin erfaring, kapacitet og faglige kvalifikationer. Er det oplysningerne her (erfaring) der også anvendes i vurdering af tildelingskriteriet erfaring med lignende opgaver? Spørgsmål 6: Af bilag 1, kravspecifikationen side 5 fremgår det, at der kan indgå virksomhedspraktik I forløbet. Skal eventuelle praktikperioder være færdigafviklet indenfor de 18 uger, eller vil forløbet som hovedregel blive forlænget, såfremt praktikken slutter efter de 18 uger? Svar: Virksomhedspraktikforløb må godt slutte efter de 18 uger. Spørgsmål 7: Er det korrekt forstået, at Jobcenter Vesthimmerland er myndighed i forhold til godkendelse af virksomhedspraktik? 1

2 2 Spørgsmål 8: Af bilag 1, kravspecifikationen side 6 fremgår det, at det forventes, at minimum 50 % af deltagerne kommer i fleksjob. Er 50 % i fleksjob den effekt, som pt. leveres på fleksjobopgaven (den opgave som er lagt ud til anden aktør)? Svar: Det kan ikke oplyses. Hvis nej hvilken effekt leveres der pt. på fleksjobopgaven? Svar: Det kan ikke oplyses. Spørgsmål 9: I bilag 2, tilbudsgivers løsningsbeskrivelse side 4, skal tilbudsgiver angive forløbets varighed, antal pladser på forløbet samt antal timer pr. uge pr. deltager. Hvordan skal dette forstås? Skal tilbudsgiver her bekræfte at tilbuddet har en varighed på 18 uger, har en kapacitet på minimum 30 pladser løbende samt at det ugentlige timetal er 30 timer? Eller skal det forstås som en konkurrenceparameter, hvor tilbuddet opnår en højere vurdering ved kortere varighed, større kapacitet samt flere timer i forhold til kravene? Svar: Det er ikke et konkurrenceparameter, men er med for at sikre, at tilbudsgiver, som minimum kan opfylde de krav jobcentret stiller til forløbets varighed, antal pladser og antal timer pr. uge pr. deltager. Spørgsmål 10: Af rammeaftalen side 6 fremgår det, at der benyttes en resultatafhængig betalingsmodel, hvor 75 % af ugeprisen er drift og 25 % af ugeprisen er bonus. Det fremgår endvidere, at leverandøren får driftsbetaling for hver uge, den ledige er påbegyndt (side 7). Er det korrekt forstået, at bonus altid er 25 % af ugeprisen x 18 uger uanset hvornår kandidaten går i fleksjob (dvs. at leverandøren har et incitament til at få borgeren hurtigt i job)? Spørgsmål 11: Såfremt kandidatens forløb forlænges ud over de 18 uger, få leverandøren da driftsbetaling (75 % af til tilbudte ugepris) for de uger der ligger ud over de 18 uger og er bonus fortsat 18 uger x 25 % af ugeprisen? Spørgsmål 12: Er det korrekt forstået, at tilbudsgiver får driftsbetaling (75 % af den tilbudte ugepris) i perioder med virksomhedspraktik? Svar: Ja, så længe det er indenfor forløbsperioden. Spørgsmål 13: Er det jobcentret eller tilbudsgiver, som frembringer faktureringsgrundlaget for bonus altså dokumentation for at kandidaten har været 6 måneder i fleksjob? Svar: Det er tilbudsgiver. Spørgsmål 14: Er det muligt at få spørgsmål og svar offentliggjort løbende på Vesthimmerland Kommunes hjemmeside. Nogle af spørgsmålene er afgørende at få besvaret før tilbudsgiver kan udarbejde tilbuddet? Spørgsmål 15: Målgruppen for udbud er omkring 150 personer, hvor stor en andel kan vurderes udlagt? Svar: Det varierer meget og på den baggrund kan jobcentret ikke komme med en vurdering af, hvor stor en andel der henvises. 2

3 3 Spørgsmål 16: Hvor mange aktører er det planen at indgå delaftaler med? Svar: Der indgås kun delaftaler med 1 aktør. Spørgsmål 17: Bilag 1 under 4.2. beskrives vigtigheden af undervisernes kvalifikationer, hvordan ønskes dette dokumenteret? Svar: Det er i udgangspunktet op til jer selv, men I kan for eksempel vedlægge undervisernes CV er, som bilag. Spørgsmål 18: Hvordan vurderes målgruppen fordelt mellem personer, som er tæt på arbejdsmarkedet og personer langt fra arbejdsmarkedet med væsentlige skånehensyn? Svar: Det varierer meget og dermed kan jobcentret ikke give en vurdering på fordelingen. Spørgsmål 19: Ramme aftale: Punkt Løbende status rapport - kan kommunen sige noget om det er hver uge eller? Svar: Punkt 6.3 vedrører den samlede opgaveløsning og jobcentret forventer ikke at tilbudsgiver udarbejder statusrapporter hver uge, men evt. hvert kvartal. Spørgsmål 20: Hvordan skal betalingsmodellen forstås? Driftstilskud: ved flexjob er der 75 % af prisen til driftstilskud og 25 % af bonus? ved a- dagpenge og kontakthjælp er det 25% til driftstilskud og 75 % bonus? kan betalingsmodellens beskrivelse omformuleres idet modellen ikke er forstået? Vil det sige at vi kommer med en pris og oveni prisen får leverandøren 75/25% driftstilskud og 25/75% bonus? Svar: Nej, i dette udbud anvendes, der en resultatafhængig betalingsmodel, hvor tilbudsgiver får 75 % af den ugepris, som tilbudsgiver har angivet i deres tilbud, i driftstilskud for de uger, hvor en borger er påbegyndt et forløb. Bonusandelen på 25 % af den ugepris, som tilbudsgiver har angivet i deres tilbud udbetales, hvis en borger kommer i fleksjob i minimum 6 måneder og fleksjobbet er etableret indenfor forløbsperioden. Bonusandelen udbetales når fleksjobbet har haft en varighed på 6 måneder. Spørgsmål 21: Bilag 1 - Kan kommunen garantere et minimum af borgere der henvises? Spørgsmål 22: I forhold til at følge udbudsmaterialet, er det et afgørende krav? Spørgsmål 23: Hvorledes skal det forstås at; følge nedenstående disposition; DEL I DEL II DEL III -? skal det forstås sådan at det "blot" skal være i den rækkefølge i tilbudsmaterialet? eller skal/må hele tilbuddet "kun" inddele de overskrifter DEL I, DEL II og DEL III og ikke andre (tilbudsgivers inddeling m.v. også)? Svar: I skal anvende Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse, til at skrive jeres tilbud i og følge den struktur der er. På side 2 i bilag 2 er der angivet et link til, hvor I kan finde en version af ansøgningsskemaet 3

4 4 i en word-version, som I kan skrive i. Spørgsmål 24: Er DEL I og DEL II samt DEL III inkl. de 30 sider max? Svar: Det er kun del 1 og del 2 som maksimalt må fylde 30 sider, del 3 er vedrørende de bilag, der skal vedlægges som dokumentation for personlig forhold og økonomi formåen og bilag er ikke omfattet af de 30 sider. Spørgsmål 25: Er det meningen at der skal indskrives i afsnittene i selve bilag 2 (f.eks. side 4 på vedr. erfaringer kapacitet og faglige...) og såvel de øvrige afsnit? Et sted står der beskriv her og andet sted står der som bilag, og hvad så med de afsnit hvor der ikke står noget, f.eks. fagligt indhold og metodeløsning? Svar: Ja og bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse skal omfatte følgende: Beskrivelse af erfaring, kapacitet og faglige kvalifikationer. Angivelse af forløbets varighed, antal pladser og antal timer pr. uge pr. deltager Angivelse af ugepris pr. deltager (inklusiv bonus og eksklusiv moms) pr. påbegyndt uge. Beskrivelse af fagligt indhold og metodeløsning Derudover skal I vedlægge dokumentation for personlige forhold og finansiel formåen som bilag. Spørgsmål 26: Bilag 3 - Er til brug ved en efterfølgende indgåelse af delaftale, og skal først udfyldes der? Svar: Delaftalen udarbejdes først når rammeaftalen er indgået og når standstill-perioden er overstået. Spørgsmål 27: På side 2 af 7 i bilag 2 øverst under overskrift står der "øverst at bilag 3 består af..." Kan dette specificeres mere udførligt. Der forefindes kun i udbudsmaterialet bilag 3 i form af skabelon til delaftale? hvorledes skal det opfattes - især i forståelsen i forhold til side 2 i bilag 2? Svar: Det er en fejl, der skulle stå bilag 2, det beklager vi. Spørgsmål 28: Vedr rammeaftale side 6, punkt 7 Vederlag Skal afregningsmodellen forstås på følgende måde? Der opgives en driftspris på fx 100 kr./uge. Så længe borgeren er i forløb udbetales 75 % af 100 kr., altså 75 Kr. Hvis forløbslængden er 10 uger, og afsluttes med etablering af job, så udbetales der efter 26 ugers ansættelse 10 uger*(25 %*100 kr.) kr., altså 250 kr. Så udbetales der efter 26 ugers ansættelse 10 uger x(25 %x100 kr.)25 kr., altså 250 kr.? Så den samlede økonomi i ovenstående bliver: 10 driftsuger a (75 %*100 kr. = 75 kr.): 750 kr. 10 bonusuger a (25 %*100 kr. = 75 kr.): 250 kr. I alt 1000 kr. for det samlede forløb. Svar: Det er korrekt forstået. Spørgsmål 29: Vedr. udbudsbetingelser side 6, punkt 7 «vedr finansiel formåen - Skal erklæringerne der er beskrevet (tro og loveerklæring, samt dokumentation for finansiel formåen) vedlægges for eventuelle underleverandører? 4

5 5 Spørgsmål 30: Vedr. udbudsbetingelser side 6, punkt 7 «vedr finansiel formåen - Hvis der fremlægges en bankerklæring, hvad skal den dokumentere? a) Egenkapital/likviditet b) Egenkapital til at kunne videreføre forløbet som minimum så opsigelsesvarsel i kontrakt kan overholdes c) Eventuel 3. mulighed, som vi gerne vil have uddybet Svar: Bankerklæring skal dokumentere, at leverandøren er driftssikker. Spørgsmål 31: Vedr. udbudsbetingelser side 6, punkt 7 «vedr finansiel formåen - Vil dokumentationen vedr. finansiel formåen blive vægtet forskelligt, om man vælger 1, 2, 3? Spørgsmål 32: Vedr. udbudsbetingelser side 6, punkt 7 «vedr finansiel formåen - Vedrørende finansiel formåen, er der beskrevet at: Tilbudsgiver skal (som bilag til ansøgningsskemaet, jfr. bilag 2) dokumentere sin finansielle formåen på en eller begge af følgende måder: 1. Ved erklæring fra pengeinstitut 2. Vedlæggelse af godkendte regnskaber for de sidste 2 år (hvis virksomheden har eksisteret i 2 år) 3. Ved fremlæggelse af virksomhedens reviderede balance eller uddrag heraf, såfremt tilbudsgiver er omfattet af krav i lovgivningen om offentliggørelse af balance Spørgsmålet er, at der står at man kan vælge at dokumentere sin finansielle formåen på en eller begge måder, men når der så er listet tre muligheder kan vi så: a) Vælge en af de tre muligheder? b) Vælge to eller flere af muligheder? Svar: Det er nok at anvende en af muligheder. Spørgsmål 33: Hvis der fremlægges en bankerklæring, skal den være revisorpåtegnet? Svar: Det er ikke noget krav. Spørgsmål 34: Vedr Bilag 1 kravsspecifikation, side 4 ydelse der står at der er tale om individuel rådgivning - udelukker opdragsgiver at der etableres gruppetilbud som del af ydelsen? Svar: Udgangspunktet er et individuelt forløb, men i de tilfælde, hvor der er fokus på generelle emner, som er ens for alle, kan der etableres gruppe tilbud. Spørgsmål 35: Vedr Bilag 1 kravsspecifikation, side 5 Timetal 30 timers fremmøde/deltagelse om ugen: kan heri regnes individuelt "hjemmearbejde"? Svar: Ja, hvis der er et konkret formål. Spørgsmål 36: Vedr Bilag 1 kravsspecifikation, side 5 Timetal 30 timer er langt tid for personer med en arbejdsevne ned til måske 2 timer om ugen. Vil det fremmødte timeantal i tilbuddet svare til det timeantal pgl vil kunne være på arbejdsmarkedet? Svar: Timetallet er 30 timer. 5

6 6 Spørgsmål 37: Hvad forstår Jobcenter Vesthimmerland ved formuleringen Ved etablering af fleksjob ophører leverandørens opgave (kravsspec. side 5)? Indebærer etablering i dette tilfælde udarbejdelse af blanketter og jobbeskrivelse, eller tager Jobcentret sig af dette? Svar: Leverandøren varetager udarbejdelsen af blanketter, jobbeskrivelser mv. Spørgsmål 38: Kravsspec. side 5 øverst: Endvidere skal leverandør overtage kontaktforløbet med målgruppen i forløbsperioden, ved at gennemføre kontaktforløbssamtaler. Forventes leverandøren udelukkende at gennemføre nulstillende kontaktforløbssamtaler, eller indebærer overtagelse af kontaktforløbet i denne forbindelse også andre opgaver? Svar: Det er kun kontaktsamtaler. Spørgsmål 39: Vil det være tilstrækkeligt at dokumentere leverandørs finansielle formåen ved at levere seneste årsregnskab for 2012, hvor også tal for 2011 optræder? Og vil det være tilstrækkeligt at medsende ét eksemplar for hvert af de to udbudsområder, da hvert årsregnskab omfatter 22 sider (det svarer til 220 sider per tilbud ved levering af 2 årsregnskaber, som der efterspørges i udbuddet)? Svar: Begge regnskaber skal vedlægges. Spørgsmål 40: Udbudsbetingelser side 6 vedr. finansiel formåen Er det nok at vedlægge godkendte regnskaber for de sidste 2 år? Spørgsmål 41: Rammeaftale side 6 vedr. kvalitetssikring: Vil Vesthimmerland kommune fastholde, at det er leverandør, der skal betale for revisorerklæring, hvis Vesthimmerlands Kommune selv er medvirkende til den dårlige økonomi gennem manglende henvisninger? Spørgsmål 42: Rammeaftale side 10: Kan leverandør ikke forlange ændringer, som følger af ny lovgivning, ændret lovgivning eller offentlig regulering? Hvis ikke vil det betyde, at leverandør skriver kontrakt på potentielt ukendte vilkår. Svar: I udgangspunktet nej, men hvis der sker ændringer i eksempelvis lovgivning, som får konsekvenser for opgaveløsningen, vil jobcentret indgå i dialog med leverandøren om justering af aftalen. Spørgsmål 43: Bilag 1 Kravspecifikation, succeskriterier og effekt side 6: Defineres forløbsperioden som perioden for rammeaftalen 06/01/14-31/12/15? Spørgsmål 44: Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse: er der krav til skriftstørrelse eller antallet af ord/sider? Svar: Der er ikke krav til skriftstørrelse og antallet af ord, men sidetallet må ikke overskride 30 side og bilag er ikke omfattet af de 30 sider. 6

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere